Định tội danh tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi từ thực tiễn tỉnh an giang

81 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:32

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LẠI VĂN GIANG ĐỊNH TỘI DANH TỘI HIẾP DÂM NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI TỪ THỰC TIỄN TỈNH AN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ HÀ NỘI, 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LẠI VĂN GIANG ĐỊNH TỘI DANH TỘI HIẾP DÂM NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI TỪ THỰC TIỄN TỈNH AN GIANG Ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH THỊ MAI HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Định tội danh tội hiếp dâm người 16 tuổi từ thực tiễn tỉnh An Giang” cơng trình nghiên cứu tơi thực hướng dẫn khoa học TS ĐINH THỊ MAI Các nội dung, thơng tin trình bày luận văn trung thực Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2019 Tác giả luận văn Lại Văn Giang DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật hình BLHS 1999 Bộ luật hình năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 BLHS 2015 Bộ luật hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 BLTTHS Bộ luật Tố tụng hình CTTP Cấu thành tội phạm TAND Tòa án nhân dân TNHS Trách nhiệm hình MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT CỦA ĐỊNH TỘI DANH TỘI HIẾP DÂM NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI 11 1.1 Khái niệm, đặc điểm ý nghĩa việc định tội danh Tội hiếp dâm người 16 tuổi 11 1.2 Cơ sở khoa học sở pháp lý định tội danh Tội hiếp dâm người 16 tuổi 17 1.3 Phân biệt dấu hiệu pháp lý Tội hiếp dâm người 16 tuổi với số tội khác có liên quan 27 Chương 2: THỰC TRẠNG ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI TỘI HIẾP DÂM NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 34 2.1 Khái quát tình hình tội phạm địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn từ năm 2013 – 2017 34 2.2 Thực tiễn định tội danh Tội hiếp dâm người 16 tuổi địa bàn tỉnh An Giang 40 2.3 Những khó khăn, vướng mắc nguyên nhân khó khăn vướng mắc công tác định tội danh Tội hiếp dâm người 16 tuổi địa bàn tỉnh An Giang 52 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI TỘI HIẾP DÂM NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI TỪ THỰC TIỄN TỈNH AN GIANG 59 3.1 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu định tội danh Tội hiếp dâm người 16 tuổi 59 3.2 Giải pháp hồn thiện pháp luật hình Việt Nam 60 3.3 Một số giải pháp nhằm bảo đảm áp dụng các quy định pháp luật hình định tội danh Tội hiếp dâm người 16 tuổi 66 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Thời gian qua, Đảng Nhà nước ta nỗ lực thực công đổi với chủ trương, sách đắn thúc đẩy kinh tế - xã hội nước ta phát triển, đời sống nhân dân ngày nâng cao rõ rệt, an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội giữ vững Cùng với phát triển đất nước, tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội tỉnh An Giang năm gần có bước phát triển đáng kể tất mặt Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, nhiều mặt trái xã hội song song tồn Xã hội ngày phát triển thì người ngày hoàn thiện mặt thể chất lẫn tinh thần nâng cao các nhu cầu cá nhân đặc biệt nhu cầu tình dục Do đó, nhu cầu khơng kiểm sốt dễ đến việc phạm tội, đặc biệt tội phạm chọn các đối tượng người 16 tuổi, nạn nhân 16 t̉i cịn hạn chế mặt nhận thức, dễ bị dụ dỗ, mua chuộc tội phạm dễ dàng thực Theo báo cáo thống kê Cục cảnh sát Bộ Công an giai đoạn năm từ năm 2012 đến năm 2016 có gần 6700 vụ xâm hại trẻ em 8100 trẻ em trở thành nạn nhân vụ xâm hại Trong có hàng trăm trẻ tuổi trở thành nạn nhân Riêng năm 2016 có 1641 vụ xâm hại trẻ em có 1248 vụ xâm hại tình dục trẻ em, chiếm 77% tổng số vụ Nạn nhân bị xâm hại chủ yếu trẻ em gái (1358 cháu, chiếm 84%) Phần lớn độ tuổi từ 13 đến 16 tuổi 1037 cháu, từ đến 13 tuổi 479 cháu, đặc biệt trẻ em tuổi 120 cháu Con số chưa dừng lại đó, tháng đầu năm 2017 ghi nhận có khoảng 805 vụ xâm hại tình dục trẻ em Như vậy, tình hình trẻ em bị xâm hại tình dục diễn với xu hướng ngày gia tăng Vấn đề bảo vệ trẻ em tránh khỏi xâm hại tình dục vấn đề cấp thiết Bởi đối tượng chưa thực phát triển mặt thể chất tinh thần Họ cần sống môi trường lành mạnh, để phát triển bình thường, phát huy hết tiềm vốn có Mặc dù BLHS 2015 sửa đổi bổ sung, thông qua năm 2017 quy định khá cụ thể các tội xâm phạm tình dục người 16 t̉i Tuy nhiên, khơng có gì hồn hảo cách tuyệt đối, BLHS 2015 luật sửa đổi bở sung 2017 có nhiều điểm tiến cịn khơng vướng mắc thiếu sót chưa phù hợp với thực tiễn áp dụng giai đoạn Bên cạnh đó, tình hình tội phạm xâm hại tình dục người 16 t̉i có xu hướng tăng lên với tính chất mức độ ngày nguy hiểm Đặc biệt, đối tượng phạm tội lại người thân thích, quen biết nạn nhân thực hành vi phạm tội trái với pháp luật các chuẩn mực đạo đức xã hội Nhưng chưa có giải pháp tốt các chế định cụ thể để hạn chế gia tăng số lượng mức độ phở biến vụ án Ngồi ra, năm qua, tình hình các tội phạm xâm phạm tình dục người 16 t̉i ngày diễn biến phức tạp, có gia tăng số lượng mức độ nguy hiểm, gây tâm lí hoang mang nhân dân làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội Thực tiễn áp dụng pháp luật xâm phạm tình dục người 16 t̉i cho thấy cịn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc việc định tội danh, định khung định hình phạt dẫn đến bỏ lọt tội phạm, người phạm tội ngược lại làm oan người vơ tội, xử lí nặng nhẹ hành vi phạm tội, gây ảnh hưởng đến chất lượng cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm Do đó, việc nghiên cứu các quy định pháp luật thực tiễn định tội danh xâm phạm tình dục người 16 t̉i vấn đề vơ cần thiết có ý nghĩa, đặc biệt việc nghiên cứu thực tiễn định tội danh bối cảnh tỉnh An Giang nhu cầu quan trọng nhằm góp phần nâng cao hiệu áp dụng pháp luật địa phương Với mong muốn đóng góp phần cơng sức cho cơng tác nghiên cứu hồn thiện pháp luật tội hiếp dâm người 16 t̉i góp phần nâng cao chất lượng cơng tác đấu tranh phịng, chống loại tội phạm tình hình mới, tác giả định chọn đề tài: “Định tội danh Tội hiếp dâm người 16 tuổi từ thực tiễn tỉnh An Giang” làm luận văn thạc sĩ luật học 2.Tình hình nghiên cứu Hiện nay, vấn đề bảo vệ trẻ em không đơn giản nhiệm vụ quốc gia mà nhiệm vụ chung toàn thể cộng đồng Nhận thức từ sớm việc bảo vệ trẻ em, phạm vi giới có khơng văn pháp luật ban hành bảo vệ trẻ em, tiêu biểu Công Ước quyền trẻ em 1986, Tuyên bố giới quyền người, Tuyên bố quyền trẻ em 1959 Hoạt động định tội danh đề cập nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học chun gia luật hình nước ta, phải kể đến số cơng trình nghiên cứu PGS.TSKH Lê Cảm: “Một số vấn đề lý luận chung định tội danh”; “Thay đổi định tội danh số vấn đề lý luận thực tiễn”, GS.TS Võ Khánh Vinh, Tạp chí tịa án nhân dân, số 11, 2003; “Định tội danh định hình phạt” TS Dương Tuyết Miên chủ biên, Nxb Công an Nhân dân, 2014; “Lý luận chung định tội danh”GS.TS Võ Khánh Vinh chủ biên, Nxb Khoa học xã hội, 2013; Liên quan đến các tội xâm phạm tình dục người 16 t̉i có nhiều luận văn thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học học viện nghiên cứu vấn đề Nhóm các luận văn thạc sĩ, kể đến: “Các tội hiếp dâm luật hình Việt Nam” – Tác giả Nguyễn Thu Hương; “Các tội xâm phạm tình dục” – Tác giả Phan Thị Phương Hiền; ”Các tội xâm phạm tình dục trẻ em Luật Hình Việt Nam (Trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)” tác giả Nguyễn Tuấn Thiện (năm 2015); “Các tội phạm tình dục Luật Hình Việt Nam (Trên sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk)” tác giả Trịnh Văn Toàn (năm 2015) Ngoài cịn các tài liệu: “Hồn thiện quy định pháp luật hình tội xâm phạm tình dục trẻ em” Tác giả Phạm Mạnh Hùng; Chuyên đề: “Pháp luật Việt Nam Công ước quốc tế bảo vệ trẻ em trước tệ nạn lạm dụng tình dục” Viện nghiên cứu thuộc Bộ tư Pháp; Giáo trình Luật Hình Việt Nam Tập 1, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Phạm Văn Beo (2011), Giáo trình Luật Hình Việt Nam (Phần Các tội phạm), 2, NXB Chính trị Quốc gia- Sự thật, Hà Nội; Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2013), Giáo trình Luật Hình Việt Nam (Phần Các tội phạm), 1, NXB Hồng Đức, Hà Nội; Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Luật Hình Việt Nam, tập 1, NXB Công an nhân dân, Hà Nội Thông qua giáo trình trên, người đọc cung cấp kiến thức pháp lý khái niệm tội hiếp dâm, dấu hiệu pháp lý, trường hợp phạm tội cụ thể quy định tội hiếp dâm hình phạt tội Người đọc dễ dàng nắm bắt vấn đề tài liệu trình bày sinh động dễ hiểu thông qua ví dụ minh họa Nhìn chung đa phần các luận văn thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp, các công trình nghiên cứu khoa học tập trung khai thác làm nổi bật nội dung các quy định pháp luật hình các tội xâm phạm tình dục trẻ em Bộ luật Hình 1999 với chế định cũ không phù hợp với thực tiễn Bên cạnh đó, có số Tác giả với viết đăng các tập chí “Các tội xâm phạm tình dục trẻ em so sánh BLHS 1999 với BLHS 2015” Lê Thị Diễm Hằng, đăng Tạp chí TAND số 06 năm 2017, “Những quy định tội xâm phạm tình dục trẻ em BLHS 2015” Nguyễn Thị Ngọc Tạp chí Khoa học Kiểm Sát hay khóa luận tốt nghiệp Võ Trần Hồng Sa nghiên cứu điểm Bộ luật Hình 2015 Tuy nhiên, viết tập trung khai thác vấn đề góc độ bao quát Mặt khác, BLHS 2015 vừa có sửa đởi, bổ sung thông qua vào năm 2017 với chế định mới, dựa tình hình thực tiễn cho thấy nhiều bất cập các quy định pháp luật hình Chính vì vậy, tơi định chọn đề tài “Định tội danh tội hiếp dâm người 16 tuổi” để làm rõ các quy định hành, đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế Trong suốt đề tài tác giả có khá nhiều điểm mà các công trình trước chưa làm rõ cách cụ thể Chẳng hạn nhóm tác giả đưa khái niệm để giải thích cho các thuật ngữ Giao cấu, hành vi quan hệ tình dục khác, dâm ô, khiêu dâm…nhằm góp phần hướng dẫn chi tiết cho các quy định nhóm tội Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cịn đề xuất kiến nghị sửa đởi bở sung số vấn đề độ tuổi chịu trách nhiệm hình Tội mua dâm người 18 tuổi với tình tiết tăng nặng mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi, kiến nghị sửa đổi tình tiết biết mình bị nhiễm HIV mà phạm tội khiến nạn nhân bị lây nhiễm…Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cịn bở sung tội danh Tấn công tình dục với cấu thành tội phạm, hướng dẫn chi tiết thuật ngữ cách định tội danh Nhìn chung, góc độ luật hình sự: - Các nghiên cứu thường dạng tội đơn lẻ hiếp dâm nghiên cứu nhóm tội xâm phạm tình dục - Các nghiên cứu chưa thể cách toàn diện, đầy đủ từ việc làm sáng tỏ vấn đề lý luận, lý giải rõ ràng các đặc điểm pháp lý quy định tội hiếp dâm đến việc áp dụng quy định tội thực tiễn để năm (tức nạn nhân sinh năm 2001 thì tuổi xác định theo ngày 01/07/2001) 3.2.2 Kiến nghị hoàn thiện hướng dẫn hành vi giao cấu, thực hành vi quan hệ tình dục khác Điều 142 BLHS 2015 Để các quan có thẩm quyền định tội danh đưa phán cuối cách xác thì việc xác định hành vi phạm tội tội phạm yếu tố trọng hàng đầu Theo phân tích trên, thì BLHS 2015 có bước tiến nởi bật đưa thêm “hành vi quan hệ tình dục khác” nhóm tội xâm phạm tình dục từ Điều 141 đến Điều 145 hợp lí Tuy nhiên, việc đưa cụm từ “hành vi quan hệ tình dục khác” vào luật để quy định chưa đủ, mà với cụm từ mà nhiều chủ thể lại có cách hiểu khác nhau, có nội hàm hành vi lại trùng bao hàm nội hàm các hành vi “dâm ô”, “giao cấu” Do đó, quan có thẩm quyền cần hướng dẫn cụ thể giao cấu, thực hành vi quan hệ tình dục khác Từ điển Bách khoa Tồn thư định nghĩa “Quan hệ tình dục, gọi giao hợp hay giao cấu hành vi đưa phận sinh dục nam/đực vào bên phận sinh dục nữ/cái Để tạo khoái cảm tình dục, với mục đích sinh sản, hai Hành vi thường gọi tình dục qua đường âm đạo Các hình thức khác quan hệ tình dục xâm nhập bao gồm quan hệ tình dục qua đường hậu mơn (dương vật xâm nhập hậu mơn), tình dục miệng (dương vật xâm nhập vào miệng miệng xâm nhập quan sinh dục nữ), ngón tay (xâm nhập tình dục ngón tay) xâm nhập sử dụng dương vật giả (đặc biệt dương vật giả với dây đeo)” Quan hệ tình dục hiểu gồm giao cấu truyền thống hành vi quan hệ tình dục khác Giao cấu theo kiểu truyền thống tiếp xúc sinh dục nam vào phận sinh dục nữ Hành vi quan hệ tình dục khác dùng phận sinh dục thâm nhập vào miệng, hậu môn; dùng phận khác 62 thể thâm nhập vào phận sinh dục, hậu môn; sử dụng công cụ hỗ trợ tình dục thâm nhập vào phân sinh dục, miệng, hậu mơn Theo Quy chế Tịa án Hình Quốc tế, hiếp dâm quy định “hành vi xâm phạm thể nạn nhân thông qua cọ xát quan sinh dục, hậu môn quan sinh lý khác nạn nhân người phạm tội vật thể phận thể người phạm tội cách sử dụng vũ lực uy hiếp tinh thần” Quy định mô tả rõ hành vi nêu tên hành vi cách quy định BLHS Cụ thể, quan hệ tình dục hành vi dùng phận thể vật thể cọ xát quan sinh dục, hậu môn quan sinh lý khác nạn nhân Theo quy định thì quan hệ tình dục giao cấu theo kiểu truyền thống phận sinh dục nam với phận sinh dục nữ mà cịn có các hình thức quan hệ tình dục khác Do đó, theo quan điểm tác giả, nên chia hành vi quan hệ tình dục thành hai dạng: hành vi giao cấu hành vi quan hệ tình dục khác Giao cấu hiểu tiếp cận hướng dẫn Bản tổng kết số 329-HS theo nghĩa truyền thống, hai phận sinh dục nam phận sinh dục nữ với Tuy nhiên, Bản tổng kết lý giải theo hướng chủ thể thực hành vi giao cấu nam, nạn nhân nữ Còn nay, theo tinh thần BLHS hành thì chủ thể thực hành vi giao cấu nữ, nạn nhân nam Nên tác giả kiến nghị giải thích hành vi giao cấu: “Giao cấu cọ xát trực tiếp dương vật âm đạo, với ý thức làm cho dương vật thâm nhập vào âm đạo” Còn hành vi quan hệ tình dục khác để mô tả hành vi quan hệ tình dục người đồng giới, hành vi dùng dụng cụ, đồ vật để quan hệ tình dục, hành vi thâm nhập vào quan sinh lý người khác miệng, quan sinh dục, hậu môn nhằm thỏa mãn ham muốn tình dục 63 thân người thực hành vi, hành vi giao cấu xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm tình dục, gây hậu cho nạn nhân tương tương nguy hiểm hành vi giao cấu Như vậy, tác giả đưa đề xuất giải thích hành vi quan hệ tình dục khác: “Hành vi quan hệ tình dục khác hành vi người nhằm thỏa mãn tình dục: Cọ xát trực tiếp hai phận sinh dục với (trừ trường hợp giao cấu); Dùng phận khác thể (như miệng, lưỡi, ngón tay, hậu mơn,…) vật thể khác thâm nhập vào phận sinh dục, hậu môn người khác; Đưa phận sinh dục công cụ hỗ trợ tình dục (vật thể mơ phận sinh dục) vào miệng người khác” 3.2.3 Kiến nghị hoàn thiện dấu hiệu định tội tội hiếp dâm người 16 tuổi Điều 142 BLHS 2015 - Về mặt chủ thể: Giới tính người phạm tội các tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em vấn đề quan trọng, gây khó khăn cho các quan tố tụng quá trình định tội danh đưa xét xử Vì thực tế xét xử, có nhiều trường hợp đối tượng thực hành vi phạm tội không nam nữ mà họ cịn người chuyển giới Xã hội ngày phát triển, kéo theo nhiều tượng nhiều xu hướng phát triển theo, xu hướng chuyển giới tính thể cách rõ ràng Vậy người chuyển giới thực hành vi phạm tội thì việc xác định giới tính họ khó pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể để xác định cơng nhận lại giới tính cho người phẫu thuật chuyển giới 64 Thực tế cho thấy, đa phần Tòa án, quan chức xác định thông qua chứng minh nhân dân, thì chưa thật phù hợp số trường hợp Như trường hợp, người phạm tội thực hành vi phạm tội với bé gái nam giới, sau họ phẫu thuật chuyển giới thành nữ Nếu vào chứng minh nhân dân thì họ nam, hình dạng vẻ bề họ lại nữ, khó khăn cho quan tiến hành tố tụng Từ việc cân nhắc khó khăn, bất cập tồn thực tế, tác giả nghiên cứu cần thiết phải ban hành văn quy định, hướng dẫn cụ thể cách xác định giới tính người phạm tội theo hướng thừa nhận người chuyển giới chủ thể tội phạm cách xác định giới tính người chuyển giới dựa vào thời điểm họ thực hành vi phạm tội nạn nhân - Về mặt khách quan: Cấu thành điểm a khoản Điều 142 cần loại bỏ “trái với ý muốn họ” vì bất cập nêu phần nội hàm “dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực lợi dụng tình trạng khơng thể tự vệ nạn nhân thủ đoạn khác” bao hàm ln “trái ý muốn” Do tác giả nghiên cứu đề xuất bỏ cụm từ “trái với ý muốn họ” 3.2.4 Kiến nghị hoàn thiện tình tiết “Biết bị nhiểm HIV mà phạm tội” Điều 142 BLHS Dựa bất cập nêu trên, tác giả đưa kiến nghị cho tình tiết “Biết bị nhiễm HIV mà phạm tội” theo hướng thay đởi cách quy định “Biết bị nhiễm HIV mà phạm tội” quy định “Biết bị nhiễm HIV mà phạm tội dẫn đến nạn nhân bị lây nhiễm” Vì các lý sau đây: Thứ nhất, cách thay đổi quy định đảm bảo tính cơng cho người phạm tội, đảm bảo cho việc xác định tình tiết tăng nặng hợp lý Vì số trường hợp, người thực hành vi 65 phạm tội biết mình bị nhiễm HIV thực hành vi phạm tội họ có thái độ khơng mong muốn lây truyển HIV từ thân họ sang nạn nhân chẳng hạn việc sử dụng bao cao su (hoặc dụng cụ bảo hộ an toàn) thực hành vi phạm tội Thứ hai, cách thay đổi đảm bảo việc cụ thể hóa hành vi phạm tội xác định tình tiết tăng nặng Vì thực tế, có trường hợp người thực hành vi phạm tội biết mình bị nhiễm HIV thực hành vi phạm tội nêu cấu thành tội phạm Nhưng kết hành vi khơng làm cho nạn nhân bị nhiễm HIV từ người phạm tội Việc quy định phù hợp với thực tế, hợp lý hóa tình tiết tăng nặng cách cụ thể 3.3 Một số giải pháp nhằm bảo đảm áp dụng quy định pháp luật hình định tội danh Tội hiếp dâm người 16 tuổi Nhằm bảo đảm áp dụng các quy định pháp luật hình định tội danh Tội hiếp dâm người 16 tuổi địa bàn tỉnh An Giang, ngồi giải pháp nói thì người viết đề xuất số giải pháp gắn liền với đặc điểm địa phương, cụ thể cần có giải pháp sau đây: 3.3.1 Nâng cao lực đội ngũ cán thực hoạt động định tội danh Tội hiếp dâm người 16 tuổi Con người trung tâm mối quan hệ xã hội, chủ thể xây dựng pháp luật chủ thể áp dụng áp dụng pháp luật nói chung, có pháp luật hình Do đó, để nâng cao hiệu hoạt động định tội danh đồng phạm cần xây dựng đội ngũ Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán Hội thẩm nhân dân có trình độ chun mơn, nghiệp vụ vững vàng, có kinh nghiệm có lĩnh trị vững vàng quá trình định tội danh vụ án đồng phạm Cùng với phát triển đất nước tình 66 hình tội phạm thực hình thức đồng phạm ngày gia tăng thực ngày tinh vi xảo quyệt ảnh hưởng lớn đến tình hình trị, kinh tế xã hội đất nước Vì vậy, theo Nghị số 08NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới rõ: “Công tác tư pháp phải thực đường lối, chủ trương Đảng, bám sát phục vụ có hiệu nhiệm vụ trị cho giai đoạn, bảo đảm quyền lực Nhà nước thống nhất” “Công tác cán quan tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu tình hình Đội ngũ cán tư pháp thiếu số lượng, yếu trình độ lực nghiệp vụ, phận tiêu cực, thiếu trách nhiệm, thiếu lĩnh, sa sút phẫm chất đạo đức Đây vấn đề nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến kỷ cương, pháp luật, giảm hiệu máy nhà nước” Vì vậy, để hoạt động định tội danh đồng phạm đạt hiệu cao Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán Hội thẩm nhân dân bên cạnh việc rèn luyện tự rèn luyện nâng cao nhận thức tư tưởng trị lĩnh nghề nghiệp cịn phải nâng cao kiến thức hiểu biết các quy định pháp luật liên quan đến đồng phạm, nâng cao nghiệp vụ định tội danh vụ án đồng phạm Thực tiễn định tội danh vụ án đồng phạm, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán cịn nhận thức khơng tính chất mức độ tham gia thực tội phạm người đồng phạm dẫn đến việc xác định sai tội danh, định mức hình phạt khơng phù hợp với mức độ thực tội phạm người đồng phạm có bỏ lọt tội phạm,…Vì để cơng tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ Thẩm phán, Điều tra viên, Kiểm sát viên đạt hiệu cao cần thực số giải pháp sau: - Tổ chức Thẩm phán, Điều tra viên, Kiểm sát viên tham gia lớp chuyên đề vấn đề định tội danh đồng phạm Trong buổi chuyên đề cần đưa các nội dung sai sót thường gặp trình xét xử vụ án 67 xâm phạm tình dục người 16 t̉i; ngun nhân sai sót đưa biện pháp để khắc phục sai sót như: hướng dẫn nghiệp vụ,… Từ nội dung buổi chuyên đề giúp cho Thẩm phán, Điều tra viên, Kiểm sát viên phát khắc phục sai sót trình thực nhiệm vụ định tội danh tội xâm phạm tình dục người 16 t̉i - Cần có văn hướng dẫn nội dung thường gặp vướng mắc quá trình định tội danh tội xâm phạm tình dục người 16 t̉i cho Thẩm phán, Điều tra viên, Kiểm sát viên cách kịp thời nhanh chóng Hoặc quá trình định tội danh vụ án tội xâm phạm tình dục người 16 tuổi, Thẩm phán, Điều tra viên, Kiểm sát viên phát sai sót, vướng mắc quy định pháp luật hình cần thơng báo kịp thời đến Tịa án cấp để có biện pháp giải kịp thời hướng dẫn thực Nâng cao các điều kiện sở vật chất, phương tiện làm việc, chế độ đãi ngộ cho đội ngũ cán Thẩm phán, Điều tra viên, Kiểm sát viên nhằm tạo điều kiện để Thẩm phán, Điều tra viên, Kiểm sát viên tích cực, khách quan minh bạch quá trình định tội danh vụ án đồng phạm 3.3.2 Tăng cường giải thích hướng dẫn áp dụng quy định pháp luật liên quan đến Tội hiếp dâm người 16 tuổi Giải thích pháp luật việc làm sáng tỏ mặt tư tưởng nội dung quy phạm pháp luật, bảo đảm cho nhận thức thực nghiêm chỉnh, thống pháp luật Thực tiễn định tội danh Tội hiếp dâm người 16 t̉i, cịn nhiều vướng mắc, cách hiểu khác nội dung liên quan đến Tội hiếp dâm người 16 tuổi, chẳng hạn khái niệm “hành vi quan hệ tình dục khác” hiểu nào…… Vì cần phải có giải pháp giải thích pháp luật áp dụng pháp luật giúp cho quan tiến hành tố tụng quá trình định tội danh hiểu rõ tinh thần, nội dung, phạm vi, ý nghĩa 68 mục đích các quy định pháp luật dấu hiệu định tội góp phần nâng cao chất lượng hiệu giải vụ án đồng phạm thực tiễn 3.3.3 Ba là, tăng cường kiểm sát hoạt động định tội danh Tội hiếp dâm người 16 tuổi Quy định BLTTHS thì Tòa án quan có chức buộc tội người bị xem có tội hay khơng có tội phụ thuộc vào nội dung án Vì vậy, hoạt động định tội danh Tòa án các vụ án hình có vai trị quan trọng, ảnh hưởng đến danh dự, sống người Chính vì vậy, để đảm bảo hoạt động định tội danh đồng phạm hiệu thì ngồi các giải pháp nêu trên, cần tăng cường hoạt động kiểm sát viêc tuân thủ pháp luật quá trình Tòa án định tội danh Viện kiểm sát thực nhiệm vụ kiểm sát thông qua việc thực nhiệm vụ quyền công tố bảng cáo trạng, xác định tội danh, tính chất vai trò người đồng phạm Từ đó, làm sở để Tịa án định tội danh cho phù hợp định hình phạt phù hợp quy định pháp luật vụ án đồng phạm Hoặc trường hợp án đồng phạm Tịa án chưa có hiệu lực pháp luật thì Viện kiểm sát tiến hành kiểm tra, giám sát các nội dung án để xác định Tòa án định tội danh danh vụ án Tội hiếp dâm người 16 tuổi không, định hình phạt có phù hợp với quy định pháp luật hình sự, từ làm sở để Viện kiểm sát thực quyền kháng nghị án Chính vì vậy, để giải pháp tăng cường hoạt động kiểm sát đạt hiệu thì cần: - Bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ định tội danh các vụ án đồng phạm nhận thức, trình độ trị cho đội ngũ Kiểm sát viên 69 - Tăng cường các điều kiện sở vật chất, các phương tiện phục vụ cho cơng tác kiểm sát sách đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ Kiểm sát viên Kết luận chương Nếu khơng có thay đởi pháp luật cách kịp thời không dự liệu không xử lý vấn đề định tội danh hiếp dâm người 16 tuổi cách đắn, xác, tránh bỏ lọt tội phạm Việc thay đổi quan niệm chủ thể khách thể tội phạm có hành vi hiếp dâm người 16 t̉i cần thiết, mục đích nhằm bảo vệ cho trẻ em xã hội trước xâm hại tình dục, đảm bảo quy chuẩn đạo đức, an ninh trật tự cho xã hội Qua việc phân tích thực tiễn áp dụng quy định tội phạm hiếp dâm người 16 tuổi các quan chức năng, chúng tơi nhận thấy cịn tồn số vụ án hiếp dâm người 16 t̉i cịn thiếu sót việc định tội, dẫn đến bỏ lọt tội phạm; số tượng nảy sinh đấu tranh phịng chống tội phạm có hành vi hiếp dâm người 16 tuổi mà thực tiễn xét xử lúng túng 70 KẾT LUẬN - Tội phạm Hiếp dâm người 16 tuổi tội phạm có tính nguy hiểm cao cho xã hội Hậu tội không để lại ảnh hưởng tâm sinh lý nặng nề cho nạn nhân, mà gây bất ởn, đe dọa bình n sống Tuy nhiên, thay đổi, phát triển xã hội nên định tội danh tội phạm Hiếp dâm người 16 tuổi BLHS Việt Nam bất cập, cách vận dụng quy định pháp luật vào thực tiễn, chưa đáp ứng tình xảy thực tế, dẫn đến nhiều trường hợp cịn để lọt tội khơng có định tội Do đó, các nhà làm luật có quy định chế tài nghiêm khắc để cơng tác đấu tranh, phịng chống, ngăn ngừa, giáo dục, răn đe xã hội tội phạm đạt hiệu cao - Hiện nay, công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em số hạn chế, yếu Hệ thống pháp luật, sách chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em chưa hoàn thiện Nhiều mục tiêu cụ thể quan trọng Chương trình hành động quốc gia trẻ em Việt Nam giai đoạn cần phải tâm thực cho đạt hiệu cao để nâng cao đạo đức, lối sống xuống cấp, lệch chuẩn phận cộng đồng dân cư, nhằm giảm thiểu tối đa loại tội phạm Hiếp dâm người 16 t̉i với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội nay, nổi lo gia đình xã hội khơng cịn - Thông qua luận văn này, học viên hy vọng góp phần nhỏ việc hồn thiện BLHS năm 2015, cụ thể quy định định tội danh tội hiếp dâm người 16 tuổi, để từ bảo vệ giá trị, chuẩn mực xã hội nước ta để phòng ngừa tội xâm phạm quyền bảo vệ thân thể, nhân phẩm, danh dự trẻ em, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng nạn nhân trẻ em 71 Trên sở đó, luận văn nghiên cứu cụ thể, chi tiết các quy định pháp luật hình hành, phân tích làm rõ dấu hiệu pháp lý hình đặc trưng, đường lối xử lý thực tiễn xét xử loại tội phạm Luận văn sâu nghiên cứu tình hình thực tiễn định tội danh với nhóm tội xâm phạm tình dục khác tỉnh An Giang Từ đề xuất giải pháp nhằm bở sung hồn thiện lý luận định tội danh, góp phần quan trọng vào hiệu hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố xét xử cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm Trong trình thực luận văn, học viên xin trân trọng cảm ơn hướng dẫn khoa học tận tình Giáo viên hướng dẫn TS Đinh Thị Mai Học viên nhận giúp đỡ chân thành, tận tình quý báu từ Quý Thầy Cô, bạn học lớp Cao học luật VIII.1 TPHCM - chuyên ngành Luật hình Tố tụng hình Học viện khoa học xã hội, các đồng nghiệp hoạt động hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh An Giang, cán công tác thực tiễn ngành TAND tỉnh An Giang, VKSND tỉnh An Giang, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh An Giang tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả khảo sát thực tiễn Tuy nhiên, lực nghiên cứu có hạn, kinh nghiệm thực tiễn tác giả luận văn chưa nhiều nên nội dung luận văn có hạn chế, thiếu sót định Tác giả luận văn mong nhận góp ý xây dựng Quý Thầy Cô, cán công tác thực tiễn các đồng nghiệp để tác giả tiếp tục hồn thiện cơng trình nghiên cứu 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2003) Chỉ thị số 53/CH-TW khẳng định tâm chống oan, sai hoạt động tố tụng, nâng cao chất lượng công tác tư pháp, tôn trọng bảo vệ quyền tự người, công dân, ban hành ngày 21/3/2003, Hà Nội Bộ Chính trị (2002) Nghị số 08-NQ/TW Về số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, ban hành ngày 02/01/2002, Hà Nội, Bộ Chính trị (2005) Nghị số 48-NQ/TW chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, ban hành ngày 24/5/2005, Hà Nội Bộ Chính trị (2005) Nghị số 49/NQ-TW chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, ban hành ngày 02/6/2005, Hà Nội Bộ Y tế (2014) Thông tư số 20/2014/TT-BYT Bộ Y tế Quy định tỷ lệ tổn thương thể sử dụng giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, ban hành ngày 12/6/2014, Hà Nội Lê Cảm (1999) “Định tội danh - Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (3, 4, 5, 8, 11) Lê Cảm (2000) Một số vấn đề lý luận chung định tội danh, Chương XXXI Giáo trình Luật hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Lê Cảm (2002) Một số vấn đề chung định tội danh “Giáo trình luật hình Việt Nam” Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, tr.716 Lê Cảm (2003) Một số vấn đề lý luận chung định tội danh,Nxb TP Hồ Chí Minh 10 Lê Cảm (2000) Những vấn đề lý luận thực tiễn định tội danh, Các nghiên cứu chuyên khảo phần chung Luật hình sự, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 11 Dương Hằng (2016) “Hành hạ hiếp dâm thiếu nữ, bắt các nạn nhân tự quan hệ”,, (ngày 20/3/2016) 12 Dương Tuyết Miên (2005) Định tội danh định hình phạt, Nxb Lao động – Xã hội, Hà Nội 13 Đinh Văn Quế (2000) Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 1999 (phần chung), Nxb TP Hồ Chí Minh 14 Đinh Văn Quế (2002) Bình luận khoa học Bộ luật hình (Phần tội phạm), tập Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người, Nxb thành phố Hồ Chí Minh 15 Đinh Văn Quế (2005) Bình luận khoa học Bộ luật hình phần tội phạm, Tập II, Các tội xâm phạm sở hữu, Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh 16 Đinh Văn Quế (2010) Tìm hiểu tội phạm hình phạt luật hình Việt Nam, Nxb Phương Đơng, Cà Mau 17 Quốc hội (1999) Bộ luật Hình 1999, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Quốc hội (2015) Bộ luật Hình 2015, Nxb Chính trị quốc gia,Hà Nội 19 Quốc hội (2003) Bộ luật Tố tụng hình 2003,Nxb Tư pháp, Hà Nội 20 Quốc hội (2015) Bộ luật Tố tụng hình 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Quốc hội (2013) Hiến pháp 2013, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Quốc hội (2009) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Hình 2009, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Quốc hội (2017) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Hình 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Quốc hội (2016) Luật Trẻ em 2016, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Tịa án nhân dân tỉnh An Giang (2013) Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2014, tỉnh An Giang 26 Tòa án nhân dân tỉnh An Giang (2014) Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015, tỉnh An Giang 27 Tòa án nhân dân tỉnh An Giang (2015) Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016, tỉnh An Giang 28 Tòa án nhân dân tỉnh An Giang (2016) Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017, tỉnh An Giang 29 Tòa án nhân dân tỉnh An Giang (2017) Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018, tỉnh An Giang 30 Tòa án nhân dân tối cao (2002) Công văn số 81/2002/TANDTC chánh án tòa án nhân dân tối cao việc giải đáp vấn đề nghiệp vụ, ban hành ngày 10/06/2002, Hà Nội 31 Tòa án nhân dân tối cao (1986) Nghị số 02/1986/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cáo hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình sự”, ban hành ngày 05/01/1986, Hà Nội 32 Viện Khoa học Pháp lý – Bộ Tư Pháp (2006) Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 33 Võ Khánh Vinh (2013) Lý luận chung định tội danh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội tr 9-10 34 Võ Khánh Vinh (2014) Giáo trình Luật hình - Phần chung, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 35 Võ Khánh Vinh (2013) Giáo trình Luật so sánh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 36 Wikiepedia, https://vi.wikipedia.org/wiki/An_Giang ... định tội danh Tội hiếp dâm người 16 tuổi; Cơ sở khoa học sở pháp lý định tội danh Tội hiếp dâm người 16 tuổi; Phân biệt Tội hiếp dâm người 16 tuổi với số tội danh BLHS; Thực trạng định tội danh. .. LUẬT CỦA ĐỊNH TỘI DANH TỘI HIẾP DÂM NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI 1.1 Khái niệm, đặc điểm ý nghĩa việc định tội danh Tội hiếp dâm người 16 tuổi 1.1.1 Khái niệm định tội danh Tội hiếp dâm người 16 tuổi Để cụ... tài: ? ?Định tội danh tội hiếp dâm người 16 tuổi từ thực tiễn tỉnh An Giang? ?? sau: - Về không gian, tác giả thu thập số liệu khảo sát tình hình Tội hiếp dâm người 16 tuổi phạm vi tỉnh An Giang từ năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Định tội danh tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi từ thực tiễn tỉnh an giang , Định tội danh tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi từ thực tiễn tỉnh an giang