Định tội danh tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác từ thực tiễn tỉnh an giang

85 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:32

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HUỲNH VĨNH KHANG ĐỊNH TỘI DANH TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC TỪ THỰC TIỄN TỈNH AN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ HÀ NỘI, 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HUỲNH VĨNH KHANG ĐỊNH TỘI DANH TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC TỪ THỰC TIỄN TỈNH AN GIANG Ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM VĂN BEO HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn luật học công trình nghiên cứu riêng tơi, thực hướng dẫn khoa học nghiêm túc nhiệt tình Tiến sĩ Phạm Văn Beo Những thơng tin, trích dẫn án luận văn trung thực, dẫn từ nguồn tham khảo có thật Các phân tích, bình luận, đánh giá, so sánh, gợi mở kiến nghị cơng trình dựa q trình làm việc, tìm tịi, nghiên cứu cách nghiêm túc tác giả luận văn Nếu có gian lận nào, học viên Huỳnh Vĩnh Khang xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Tác giả luận văn Huỳnh Vĩnh Khang MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT CỦA VIỆC ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE NGƯỜI KHÁC .12 1.1.Khái niệm, đặc điểm, phân loại, ý nghĩa định tội danh tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khoẻ người khác 12 1.2 Cơ sở khoa học sở pháp lý định tội danh tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác .21 1.3 Phân biệt tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác với tội giết người Bộ luật hình năm 2015 .28 Chương 2: THỰC TRẠNG ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE NGƯỜI KHÁC TỪ THỰC TIỄN TỈNH AN GIANG .35 2.1 Khái qt đặc điểm tình hình tỉnh An Giang có liên quan đến định tội danh tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khoẻ người khác .35 2.2 Thực tiễn định tội danh tội Cố ý gây thương tích Gây tổn hại cho sức khỏe người khác địa bàn tỉnh An Giang 37 2.3 Những khó khăn, vướng mắc nguyên nhân khó khăn vướng mắc công tác định tội danh tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác địa bàn tỉnh An Giang 47 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE NGƯỜI KHÁC TỪ THỰC TIỄN TỈNH AN GIANG 55 3.1 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu việc định tội danh tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác 55 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu định tội danh tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác 58 KẾT LUẬN 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình BL TTHS : Bộ luật Tố tụng hình CTTP : Cấu thành tội phạm CYGTT : Cố ý gây thương tích GTH : Gây tổn hại MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quyền bất khả xâm phạm thân thể, quyền bảo hộ tính mạng, sức khỏe quyền người Hiến pháp pháp luật ghi nhận, bảo vệ Điều 14 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: “Ở nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền người, quyền công dân trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp pháp luật” Như vậy, Trên sở tảng quy định Hiến Pháp, pháp luật hình Việt Nam từ sớm quy định hành vi cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác (CYGTT GTH cho sức khỏe người khác) tội phạm cho thấy thái độ bảo hộ tính mạng, sức khỏe người kiên đấu tranh phòng, chống loại tội phạm Trong năm qua, tình hình tội phạm xâm phạm sức khoẻ, tính mạng người khác nói chung, tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác nói riêng ngày diễn biến phức tạp, có gia tăng số lượng mức độ nguy hiểm, gây tâm lí hoang mang nhân dân làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội Tội phạm CYGTT GTH cho sức khỏe người khác chiếm tỷ lệ lớn vụ án đưa xét xử, đối tượng phạm tội tuổi đời cịn trẻ, tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội tội phạm cao Khi thực hành vi, người phạm tội cho thấy manh động liều lĩnh sử dụng thủ đoạn, khí cơng cụ nguy hiểm súng, dao, mã tấu, axit để gây thương tích cho bị hại Nhiều vụ án xảy mâu thuẫn nhỏ nhặt sống mà người phạm tội sẵn sàng dùng vũ lực để giải vấn đề Thực tiễn áp dụng pháp luật tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác cho thấy cịn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc việc định tội danh, định khung định hình phạt dẫn đến bỏ lọt tội phạm, người phạm tội ngược lại làm oan người vô tội, xử lí nặng nhẹ hành vi phạm tội, gây ảnh hưởng đến chất lượng công tác đấu tranh phịng, chống tội phạm Do đó, việc nghiên cứu quy định pháp luật thực tiễn định tội danh tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác vấn đề vô cần thiết có ý nghĩa, đặc biệt việc nghiên cứu thực tiễn định tội danh bối cảnh tỉnh An Giang nhu cầu quan trọng nhằm góp phần nâng cao hiệu áp dụng pháp luật địa phương Với mong muốn đóng góp phần cơng sức cho cơng tác nghiên cứu hồn thiện pháp luật tội CYGTT GTH cho sức khỏe nguời khác, góp phần nâng cao chất lượng cơng tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm tình hình mới, tác giả định chọn đề tài: “Định tội danh Tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác từ thực tiễn tỉnh An Giang” làm luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Qua nghiên cứu số cơng trình nghiên cứu khoa học nước, sách chuyên khảo, viết số tạp chí số tác giả liên quan đến đề “định tội danh tội Tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác từ thực tiễn tỉnh An Giang” cho thấy: 2.1 Tình hình nghiên cứu ở nước ngồi Nghiên cứu pháp luật số nước cho thấy cơng trình nghiên cứu chun biệt tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác (Causing injury intentionally) mà có số cơng trình nghiên cứu pháp luật hình nói chung Tội phạm học Larry J Siegel, giáo sư Đại học Massachusetts-Lowell, Nxb Cengage Learning (tái lần thứ 11, ngày 14 tháng năm 2011); Luật hình John C Klotter, Nxb Routledge (tái lần thứ 10, ngày 15 tháng năm 2014); Hệ thống tư pháp hình Mỹ George F Cole Christopher E Smith, Nxb Cengage Learning (tái lần thứ 13, ngày 21 tháng 01 năm 2012) Hoặc công trình nghiên cứu tổng thể có chứa đựng nghiên cứu cụ thể loại tội phạm cố ý gây thương tích Thực tiễn hình Blackstone, Nxb Đại học Oxford năm 2011; Trách nhiệm hình bang Victoria, Nxb Trường đại học Luật bang Victoria, Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu phân tích lý luận thực tiễn áp dụng pháp luật hình nước Tuy nhiên, tác giả chưa tìm thấy cơng trình nghiên cứu viết riêng tội CYGTT GTH cho sức khỏe nguời khác sở thực tiễn tỉnh An Giang 2.2 Tình hình nghiên cứu nước Ở phạm vi nghiên cứu nước, tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác nghiên cứu góc độ khác nhau, cụ thể: 2.2.1 Nhóm luận án, lụân văn, khóa luận tốt nghiệp Ở góc độ luận án, tác giả nghiên cứu, tiếp cận với luận án sau: Trong luận án “Đặc điểm tội phạm học tội phạm CYGTT GTH cho sức khỏe người khác Việt Nam giải pháp nâng cao hiệu phòng ngừa”(năm 2002), tác giả Nguyễn Hữu Cầu nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ vấn đề lý luận đặc điểm tội phạm học tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác, đánh giá nguyên nhân, tình hình phạm tội, điều kiện hình thành tội phạm, nhân thân người phạm tội đưa giải pháp góp phần nâng cao hiệu phịng ngừa loại tội phạm Tuy nhiên luận án nghiên cứu góc độ tội phạm học nên vấn đề định tội danh tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác không đặt  Trong luận án “Hoạt động phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe người lực lượng cảnh sát nhân dân”(năm 2007), tác giả Bùi Văn Thịnh phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức phịng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe người, kết đạt được, thiếu sót tồn nguyên nhân thiếu sót hoạt động phịng ngừa tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ có tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác Mặc dù luận án có đề cập đến thực tiễn đấu tranh, phòng chống tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác góc độ luật hình sự, định tội danh tác giả luận án khơng đề cập  Trong luận án “Đấu tranh phòng, chống tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác địa bàn tỉnh Thái Bình”(năm 2016), tác giả Phạm Thị Mỹ Hương thiết lập hệ thống lý luận tình hình tội phạm CYGTT, làm rõ tác động qua lại yếu tố tiêu cực kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Thái Bình cá nhân người làm phát sinh tội phạm CYGTT GTH cho sức khỏe người Trong luận án tác giả không nghiên cứu vấn đề định tội danh tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác Như vậy, ba luận án có nghiên cứu tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác, nhiên chúng thuộc chuyên ngành tội phạm học phòng ngừa tội phạm nên tập trung làm rõ tình hình tội phạm CYGTT GTH cho sức khỏe người khác chưa xây dựng hệ thống lí luận đầy đủ mặt pháp lí tội danh vấn đề định tội danh Mặt khác, giải pháp đề xuất luận án mang tính định hướng chung nhằm tác động tồn diện đến khía cạnh đời sống xã hội, khơng tập trung vào giải pháp hồn thiện quy định pháp luật tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác Ở góc độ luận văn, tác giả tiếp cận với luận văn: Luận văn “Các tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác – Những vấn đề lí luận thực tiễn năm 2014) Lê Văn Quang; Luận văn “Đấu tranh phòng, chống tội CYGTT địa bàn tỉnh Bình Dương Đồng Nai” (năm 2010) tác giả Phạm Thanh Vân; Luận văn “Định tội danh hành vi cố ý xâm phạm sức khỏe người chương XII BLHS năm 1999” (năm 2012) tác giả Phạm Văn Tình; Luận văn “Phòng ngừa tội phạm CYGTT người chưa thành niên thực địa bàn tỉnh Đồng Tháp” (năm 2013) tác giả Hồ Hữu Phước; Luận văn “Phòng ngừa tội phạm CYGTT người chưa thành niên thực địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”(năm 2012) tác giả Vũ Quang Long; Luận văn “Các tội CYGTT GTH cho sức khoẻ người khác luật hình Việt Nam”(năm 2014), Lê Đình Tĩnh, … Trong luận văn “Các tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác – Những vấn đề lí luận thực tiễn” (năm 2014), tác giả Lê Văn Quang làm rõ dấu hiệu pháp lí đặc trưng tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác; số hạn chế thực tiễn giải vụ án có kiến nghị góp phần hồn thiện pháp luật, nâng cao hiệu điều tra, truy tố, xét xử tội phạm Tuy nhiên, luận văn nghiên cứu tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác CYGTT GTH cho sức khỏe người khác trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, hay phịng vệ đáng nên việc tập trung phân tích tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác không sâu sắc Mặt khác, phần thực tiễn luận văn lại chưa thật bật, tác giả chưa sâu nghiên cứu thực trạng xử lí tội phạm CYGTT GTH cho sức khỏe người khác, vụ án đưa phân tích chưa đa dạng Mặt khác, luận văn nghiên cứu thực tiễn áp dụng phạm vi nước  Trong luận văn “Đấu tranh phòng chống tội CYGTT địa bàn tỉnh Bình Dương Đồng Nai” (năm 2010), tác giả Phạm Thanh Vân phân tích tình hình tội phạm CYGTT địa bàn tỉnh Bình Dương Đồng Nai; lí giải ngun nhân tình hình tội phạm; phân tích điểm thành cơng hạn chế thực trạng hoạt động đấu tranh phịng, chống tội phạm CYGTT; từ đề xuất số giải pháp để nâng cao hiệu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm CYGTT địa bàn hai tỉnh nghiên cứu Tuy nhiên, luận văn chủ yếu khai thác khía cạnh tội phạm học, Luận văn khơng nghiên cứu vấn đề định tội danh tội phạm  Trong luận văn “Định tội danh hành vi cố ý xâm phạm sức khỏe người chương XII Bộ luật hình năm 1999”, tác giả Phạm Văn Tỉnh giới thiệu dấu hiệu pháp lí tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác, luận văn số khó khăn, vướng mắc thực tiễn định tội danh tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác Tuy nhiên, đề tài tác giả nghiên cứu định tội danh tội CYGTT Như vậy, để hoạt động định tội danh xác, tránh trường hợp oan sai công tác giám đốc thẩm tổng kết kinh nghiệm xét xử có vai trò quan trọng giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu định tội danh nói chung định tội danh tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác nói riêng 3.2.2.3 Giải pháp nâng cao lực luật sư phiên tòa Mặc dù cá nhân, tổ chức có luật sư chủ thể định tội danh khơng thức họ có vai trị quan trọng việc áp dụng pháp luật hình sự, trình bày phần Chương thực tiễn có trường hợp chuyển hố việc định tội danh khơng thức thành thức Vì vậy, để nâng cao hiệu định tội danh tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác đúng, giải pháp mà tác giả đề xuất gắn liền với phát triển đội ngũ luật sư, luật gia địa bàn tỉnh An Giang Khi tham gia bào chữa vụ án hình CYGTT GTH cho sức khỏe người khác, vai trị luật sư vơ quan trọng để bảo vệ cho thân chủ ngồi việc nghiên cứu chun mơn luật sư phải thu thập chứng nhằm chứng minh yếu tố CTTP Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy số luật sư chưa đầu tư thoả đáng đến cơng việc chun mơn, tới việc làm rõ tình tiết buộc tội, tình tiết gỡ tội vụ án, đánh giá chứng cách phiến diện, đặc biệt cịn làm lộ, lọt bí mật điều tra với mục đích chạy tội cho bị can, bị cáo Theo số liệu Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh An Giang( 31/12/ 2017) tồn tỉnh có 40 tổ chức hành nghề, 100% huyện, thị, thành phố tỉnh Các luật sư tỉnh hành nghề quy định pháp luật Các vụ án quan tiến hành tố tụng Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh yêu cầu, tổ chức hành nghề luật sư phân công cho luật sư tham gia bào chữa định đạt 100% Tổng số luật sư thành viên Đoàn luật sư tỉnh 47 luật sư; có 21 luật sư gia nhập từ 2007 đến 2009 Tuổi đời bình quân luật sư 57 tuổi Có 43 luật sư có trình độ Đại học, 01 luật sư có trình độ Thạc sĩ, 04 luật sư có 66 trình độ tương đương đại học, 22 luật sư chưa qua đào tạo nghề luật sư, có 07 luật sư miễn tập hành nghề luật sư Để tăng cường phát triển đội ngũ luật sư, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định 2147/QĐ-UBND phê duyệt đề án phát triển tổ chức hành nghề luật sư địa bàn tỉnh An Giang từ năm 2010 đến năm 2020 Đây sở pháp lý quan trọng nhằm phát triển số lượng chất lượng hoạt động nghề nghiệp, bước đáp ứng kịp thời nhu cầu tư vấn pháp luật dịch vụ pháp lý khác cho tổ chức, cá nhân, bảo vệ quyền lợi ích đáng người dân, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực cơng cải cách tư pháp địa bàn tỉnh 3.2.2.4 Tăng cường công tác phối hợp, xử lý nghiêm minh xét xử việc áp dụng tình tiết liên quan đến việc định tội danh tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình Nghị số 08/NQ- TW ngày 02/01/2002 “Về số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới” Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 “Về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quyết định số 138/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ “Về phê duyệt Chương trình quốc gia phịng, chống tội phạm”; Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 Thủ tướng phủ “Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 định hướng đến năm 2030” v.v xác định vai trò phối hợp chặt chẽ quan bảo vệ pháp luật, mà đặc biệt quan - Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát Tịa án cơng tác đấu tranh, phịng chống tội phạm nói chung, tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác địa bàn tỉnh An Giang nói riêng Trên tinh thần đó, tác giả kiến nghị đề xuất phối hợp quan có thẩm quyền sau: Một là, quan bảo vệ pháp luật Tòa án địa bàn tỉnh An Giang phải nhận thức rõ việc phối hợp làm theo chức năng, nhiệm vụ quan đơn vị trách nhiệm cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm không đơn phối hợp thông thường quan nhà nước Mỗi quan phải 67 nâng cao tinh thần trách nhiệm để phối hợp quan phải có hiệu Hai là, quan bảo vệ pháp luật Tòa án phối hợp phạm vi trách nhiệm tạo chế ước môi trường điều kiện cụ thể, tránh tư tưởng thỏa hiệp, lòng, đùn đẩy trách nhiệm Tất quan bảo vệ pháp luật Tòa án phải ý thức đầy đủ rằng: Xét xử oan sai lầm lớn bỏ lọt tội sai lầm khơng nhỏ, đó, phối hợp phải địi hỏi đôi với đấu tranh để bảo vệ pháp chế, trật tự pháp luật 68 KẾT LUẬN Tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác loại tội phạm xảy thường xuyên, trực tiếp xâm hại đến sức khỏe người Tuy BLHS quy định từ lâu chi tiết thực tiễn cho thấy việc định tội danh loại tội phạm cịn nhiều tranh cãi, khó khăn vướng mắc Vì vậy, việc nghiên cứu cách đầy đủ có hệ thống định tội danh tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác điều cần thiết, góp phần hồn thiện quy định pháp luật nâng cao hiệu đấu tranh phòng, chống loại tội phạm Xuất phát từ lí trên, tác giả chọn thực luận văn thạc sĩ với đề tài: “Định tội danh tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác từ thực tiễn tỉnh An Giang” Trong luận văn này, tác giả phân tích khái niệm, đặc điểm, phân loại định tội danh tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác theo quy định Điều 134 BLHS năm 2015; từ phân biệt tội phạm với tội giết người, tội CYGTT GTH cho sức khoẻ người khác trạng thái tinh thần bị kích động mạnh Luận văn nghiên cứu thực tiễn định tội danh tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác địa bàn tỉnh An Giang để thấy vướng mắc, bất cập tồn nguyên nhân dẫn đến bất cập Từ đề xuất số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu xét xử tội CYGTT GTH cho sức khỏe người khác địa bàn tỉnh, có kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định Điều 134 BLHS năm 2015 sau: “1 Người cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ tổn thương thể từ 11% đến 30% 11% thuộc trường hợp sau đây, bị phạt cải tạo khơng giam giữ đến 03 năm phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe 02 người trở lên; b) Gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác 02 lần trở lên; 69 c) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, khí nguy hiểm thủ đoạn có khả gây nguy hại cho nhiều người; d) Dùng a-xít nguy hiểm hóa chất nguy hiểm; đ) Đối với người 16 tuổi, phụ nữ mà biết có thai, người từ 70 tuổi trở lên người khơng có khả tự vệ; e) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, giáo mình; g) Đối với cán bộ, nhân viên y tế lí khám, chữa bệnh; h) Có tổ chức; i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; k) Trong thời gian bị giữ, tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục trường giáo dưỡng chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành đưa vào sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng đưa vào sở cai nghiện bắt buộc; l) Đã bị xử phạt vi phạm hành bị kết án hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe người, chưa xóa án tích mà cịn vi phạm; m) Th gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác th; n) Có tính chất đồ; o) Đối với người người thân họ người thi hành cơng vụ, thực trách nhiệm xã hội lí cơng vụ, thực trách nhiệm xã hội họ Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm: a) Gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ tổn thương thể từ 31% đến 60%; b) Gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ tổn thương thể từ 11% đến 30% thuộc trường hợp quy định điểm từ điểm a đến điểm o khoản Điều thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm 70 Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a) Gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ tổn thương thể 61% trở lên, không thuộc trường hợp quy định điểm b khoản Điều này; b) Gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ tổn thương thể từ 31% đến 60% thuộc trường hợp quy định điểm từ điểm a đến điểm o khoản Điều thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm; c) Gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương thể người từ 11% đến 30% thuộc trường hợp quy định điểm từ điểm b đến điểm o khoản Điều thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 07 năm đến 14 năm: a) Làm chết người; b) Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt người khác mà tỷ lệ tổn thương thể 61% trở lên; c) Gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ tổn thương thể 61% trở lên thuộc trường hợp quy định điểm từ điểm a đến điểm o khoản Điều thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm; d) Gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương thể người từ 31% đến 60% thuộc trường hợp quy định điểm từ điểm b đến điểm o khoản Điều thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù chung thân: a) Làm chết 02 người trở lên; 71 b) Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương thể người 61% trở lên; c) Gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương thể người 61% trở lên thuộc trường hợp quy định điểm từ điểm b đến điểm o khoản Điều thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm; d) Phạm tội trường hợp đặc biệt nghiêm trọng Người chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, khí nguy hiểm, a-xít nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm thành lập tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm” Trên toàn nội dung luận văn đề tài: “Định tội danh tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác từ thực tiễn tỉnh An Giang” Tác giả mong nhận góp ý chân thành quý thầy cô tất quan tâm đến đề tài để góp phần hồn thiện nghiên cứu 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Ngọc An (2010) “Lê Văn D thực quyền phịng vệ đáng”, Tạp chí Kiểm sát (số 18), tr.40 – 41, 48 Phạm Văn Beo (2010) Luật Hình Việt Nam Quyển (Phần tội phạm), Nxb Chính trị quốc gia Dương Thanh Biểu (2007) Tuyển tập Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Nxb Tư pháp Bộ Chính trị (2002) Nghị số 08/NQ-TW số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, ban hành ngày 02/01/2002, Hà Nội Bộ Chính trị (2005) Nghị số 48/NQ-TW chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, ban hành ngày 24/5/2005, Hà Nội Bộ Chính trị (2005) Nghị số 49/NQ-TW chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, ban hành ngày 02/6/2005, Hà Nội Bộ Công thương (2012) Thông tư số 04/2012/TT-BCT Bộ Cơng thương quy định phân loại ghi nhãn hóa chất, ban hành ngày 13/02/2012, Hà Nội Bộ Y tế (2014) Thông tư số 20/2014/TT-BYT Bộ Y tế quy định tỷ lệ tổn thương thể sử dụng giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, ban hành ngày 12/6/2014, Hà Nội Lê Cảm (2000) Những vấn đề lý luận thực tiễn định tội danh, Các nghiên cứu chuyên khảo phần chung Luật hình sự, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 10 Lê Văn Cảm (2005) Sách chuyên khảo sau đại học, Nxb Đại học Quốc gia 11 Phạm Văn Cần (2010) “Phân biệt dấu hiệu tội giết người tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”, Tạp chí Kiểm sát, (số Tân Xuân 02), tr.14 – 15, 22 12 Nguyễn Hữu Cầu (2002) “Khởi tố vụ án theo yêu cầu người bị hại tội cố ý gây thương tích – Một số bất cập nảy sinh từ thực tiễn”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (số 6/2002), trang 16 - 18 13 Chính phủ (1996) Nghị định số 47/CP Chính phủ quản lý vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, ban hành ngày 12/8/1996, Hà Nội 14 Chính phủ (2013) Nghị định số 208/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định biện pháp phịng ngừa, ngăn chặn xử lí hành vi chống người thi hành công vụ, ban hành ngày 17/12/2013, Hà Nội 15 Nguyễn Cường “Bàn tình tiết có tính chất đồ BLHS”, , cập nhật ngày 08/12/2017 16 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (1948) Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948; 17 Nguyễn Ngọc Điệp (2009) 3450 thuật ngữ pháp lý phổ thông, Nxb Giao thơng vận tải 18 Đinh Bích Hà (2007) Bộ luật hình nước Cộng hịa nhân dân Trung Hoa, Nxb Tư pháp 19 Nguyễn Chí Hà “Thực trạng, nguyên nhân giải pháp, kiến nghị phòng chống tội phạm Cố ý gây thương tích địa bàn huyện Nhơn Trạch”, , cập nhật ngày 17/12/2017 20 Dương Hằng (2015) “Giám định này, lúc khác”, Báo Pháp Luật Online, , cập nhật ngày 19/01/2015 21 Nguyễn Thị Phương Hoa – Phan Anh Tuấn (2017), Bình luận khoa học Những điểm Bộ luật hình năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Nxb Hồng Đức 22 Thân Hoàng – Hoài Nam (2017) “Người nhà bệnh nhân hành hung, bắt bác sĩ quỳ gối xin lỗi”, , cập nhật ngày 19/6/2017 23 Hội đồng thẩm phán (2006) Nghị số 01/2006/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật Hình sự, ban hành ngày 12/5/2006, Hà Nội 24 Hội đồng thẩm phán (2003) Nghị số 02/2003/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật Hình sự, ban hành ngày 17/4/2003, Hà Nội 25 Hội đồng thẩm phán (1986) Nghị số 04-HĐTPTANDTC/NQ Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định phần tội phạm Bộ luật hình sự, ban hành ngày 29/11/1986, Hà Nội 26 Nguyễn Duy Hùng (2010) “Một số kiến nghị sửa đổi Điều 107, Điều 164 Bộ luật tố tụng hình để xử lí vụ án cố ý gây thương tích người bị hại từ chối giám định rút đơn yêu cầu khởi tố”, Tạp chí Kiểm sát, (số 09), tr 18 – 20 27 Huỳnh Quốc Hùng (2010) “Hành vi Lê Văn D khơng cấu thành tội phạm cố ý gây thương tích”, Tạp chí Kiểm sát, (số 15), tr 39 – 42 28 Nguyễn Trung Hưng (2007) “Tình tiết gây cố tật nhẹ cho nạn nhân tội cố ý gây thương tích – Sự khơng thống nhận thức áp dụng”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (số 5), tr.34 – 36 29 Trần Minh Hưởng (2011) “Một số khó khăn, vướng mắc việc áp dụng Điều 104 Bộ luật hình Tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác”, Tạp chí Kiểm sát, (số 10), tr 24 – 29, 40 30 Nguyễn Lân (2004) Từ điển từ ngữ Việt Nam, Nxb TP Hồ Chí Minh, tr 1610 31 Vũ Quang Long (2012) Phòng ngừa tội phạm CYGTT người chưa thành niên thực địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh 32 Nguyễn Đức Mai (2007) “Về Hồ Ngọc Sang, Nguyễn Cơng, Đồn Minh Hợp phạm tội giết người hay cố ý gây thương tích?”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (số 13), tr.32 – 34 33 Nguyễn Hữu Minh (2007) “Hồ Ngọc Sang, Nguyễn Cơng, Đồn Minh Hợp phạm tội giết người hay tội cố ý gây thương tích?”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 02), tr.39 – 40 34 Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2002) Đấu tranh phòng, chống tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội – khoa Luật 35 Hồ Hữu Phước (2013) Phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích người chưa thành niên thực địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học Luật TP.HCM 36 Lê Văn Quang (2009) Các tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác – Những vấn đề lí luận thực tiễn, Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học Luật TP.HCM 37 Lê Văn Quang (2010) “Lê Văn D có phạm tội cố ý gây thương tích?”, Tạp chí Kiểm sát, (số 11), trang 40 – 41 38 Đinh Văn Quế (2000) Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 1999 (phần chung), Nxb TP Hồ Chí Minh 39 Đinh Văn Quế (2002) Bình luận khoa học Bộ luật hình (Phần tội phạm), tập Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người, Nxb thành phố Hồ Chí Minh 40 Đinh Văn Quế (2006) Bình luận khoa học Bộ luật hình sự, tập II, Nxb Lao động 41 Đinh Văn Quế (2010) “Một số vấn đề tình tiết: cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (số 17), tr 34 – 39, 43 42 Đinh Văn Quế (2003) “Tình tiết “gây cố tật nhẹ cho nạn nhân” vấn đề áp dụng tình tiết xét xử tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (số 4/2003), tr 12 - 13 43 Quốc hội (1985) Bộ luật Hình năm 1985 (Luật số 17-LCT/HĐNN7), ban hành ngày 27/6/1985, Hà Nội 44 Quốc hội (1999) Bộ luật Hình năm 1999 (Luật số 15/1999/QH10), ban hành ngày 21/12/1999, Hà Nội 45 Quốc hội (2015) Bộ luật Hình năm 2015 (Luật số 100/2015/QH13), ban hành ngày 27/11/2015, Hà Nội 46 Quốc hội (2003) Bộ luật Tố tụng hình năm 2003 (Luật số 19/2003/QH11), ban hành ngày 26/11/2003, Hà Nội 47 Quốc hội (2015) Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 (Luật số 101/2015/QH13), ban hành ngày 27/11/2015, Hà Nội 48 Quốc hội (2013) Hiến pháp năm 2013, ban hành ngày 28/11/2013, Hà Nội 49 Quốc hội (2012) Luật Giám định tư pháp (Luật số 13/2012/QH13), ban hành ngày 20/6/2012, Hà Nội 50 Quốc hội (1989) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Hình (Luật số 30-LCT/HĐNN8), ban hành ngày 28/12/1989, Hà Nội 51 Quốc hội (1991) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Hình (Luật số 55-LCT/HĐNN8), ban hành ngày 12/8/1991, Hà Nội 52 Quốc hội (1992) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Hình (Luật số 4-L/CTN), ban hành ngày 22/12/1992, Hà Nội 53 Quốc hội (1997) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Hình (Luật số 57-L/CTN), ban hành ngày 10/5/1997, Hà Nội 54 Quốc hội (2009) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Hình (Luật số 37/2009/QH12), ban hành ngày 19/6/2009, Hà Nội 55 Quốc hội (2017) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Hình số 100/2015/QH13 (Luật số 12/2017/QH14), ban hành ngày 20/6/2017, Hà Nội 56 Quốc hội (2017) Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước (Luật số 10/2017/QH14) , ban hành ngày 20/6/2017, Hà Nội 57 Quốc hội (2016) Luật Trẻ em (Luật số 102/2016/QH13), ban hành ngày 05/4/2016, Hà Nội 58 Quốc hội (2016) Nghị số 144/2016/QH13 việc lùi hiệu lực thi hành Bộ luật hình số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình số 101/2015/QH13, Luật tổ chức quan điều tra hình số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình số 100/2015/QH13 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, ban hành ngày 29/6/2016, Hà Nội 59 Lê Minh Sơn (2004) Quốc triều hình luật – Lịch sử hình thành, nội dung giá trị, Nxb Khoa học xã hội 60 Đỗ Thị Thanh (2008) “Vấn đề giám định việc truy cứu trách nhiệm hình người phạm tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác quy định Điều 104 Bộ luật hình sự”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (số 23), tr.38 – 39 61 Nguyễn Văn Thành – Vũ Trinh – Trần Hựu Hoàng Việt luật lệ, Nxb Văn hóa – Thơng tin 62 Thủ tướng Chính phủ (1955) Thơng tư số 442/TTg Thủ tướng Chính phủ việc trừng trị số tội phạm, ban hành ngày 19/01/1955, Hà Nội 63 Phạm Văn Tình (2012) Định tội danh hành vi cố ý xâm phạm sức khỏe người chương XII BLHS năm 1999, luật văn thạc sĩ Luật học, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh 64 Tồ án nhân dân huyện M (2013) Bản án hình sơ thẩm số 21/ 2013/ HSST TAND huyện M, ngày 07/12/2013 65 Toà án nhân dân tỉnh An Giang (2017) Bản án sơ thẩm số 58/2017/HSST 66 Tòa án nhân dân tối cao (1987) Cơng văn số 03 –TATC Tịa án nhân dân tối cao hướng dẫn Điều 109 BLHS, ban hành ngày 22/10/1987, Hà Nội 67 Tòa án nhân dân tối cao (1976) Công văn số 38/NCPL, ban hành ngày 06/01/1976, Hà Nội 68 Tòa án nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh (2014) Bản án hình phúc thẩm số 653/2014/HS-PT, ngày 21/12/2014; 69 Tịa án nhân dân tối cao - Bộ Nội vụ – Viện kiểm sát nhân dân tối cao (1998) Thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BNV Bộ Nội vụ – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình sự, ban hành ngày 02/01/1998, Hà Nội 70 Tịa Hình Tịa án nhân dân tối cao (2008) “Tham luận: Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm công tác xét xử vụ án hình sự”, Tịa án nhân dân, (số 24), tr.5 – 12 71 Nguyễn Văn Trượng (2009) “Phân biệt tội giết người với tội cố ý gây thương tích (trường hợp dẫn đến chết người)”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (số 13), tr.18 – 22 72 T.Trực (2019) “Vụ tạt axit Quãng Ngãi: Bộ Công an vào điều tra”,, cập nhật ngày (18/02/2019) 73 Trường Đại học Luật Hà Nội (2011) Bộ luật hình Liên bang Nga, Nxb Công an nhân dân 74 Trường Đại học Luật Hà Nội (2011) Bộ luật hình Thụy Điển, Nxb Công an nhân dân 75 Trường Đại học Luật Hà Nội (2012) Giáo trình Luật hình Việt Nam, tập 1, Nxb Công an nhân dân 76 Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh (2012) Giáo trình Luật Hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Hồng Đức 77 Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh (2013) Giáo trình Luật Hình Việt Nam (Phần tội phạm – 1), Nxb Hồng Đức 78 Trịnh Quốc Toản (1999) Một số vấn đề lý luận định tội danh hướng dẫn phương pháp định tội danh, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội; 79 Nguyễn Anh Tuấn (2007) “Một số vấn đề lí luận thực tiễn tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác Bộ luật hình năm 1999”, Nhà nước pháp luật, (số 231), tr 72 - 82 80 Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (2016) Công văn 223/2016, An Giang 81 Văn phòng TAND tỉnh An giang (2013-1017) Báo cáo tổng kết xét xử TAND tỉnh An giang năm 2013,2014,2015,2016,2017, An Giang 82 Văn phòng TAND tỉnh An Giang (2018) Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 TAND tỉnh An Giang, An Giang 83 Phạm Thanh Vân (2010) Đấu tranh phòng chống tội cố ý gây thương tích địa bàn tỉnh Bình Dương Đồng Nai, luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học Luật TP.HCM 84 Viện khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp (2001) Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 1999, Phần chung, Tập 1, Nxb Chính trị quốc gia 85 Viện khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp (2006) Từ điển luật học, Nxb Tư pháp 86 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, http://vksnd.gialai.gov.vn 87 Viện ngôn ngữ học (2006) Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 88 Võ Khánh Vinh (1999) Lý luận định tội danh, Nxb Giao dục, Hà Nội 89 Ủy ban thường vụ Quốc hội (2017) Báo cáo việc tiếp thu chỉnh lí, giải trình dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình số 100/2015/QH13, Hà Nội 90 Kuđriavtxev V.N (1972) Lý luận chung định tội danh, Nxb Sách pháp lý, Matsxcova, 1972, Tr.8 (tiếng Nga) 91 The Criminal Code of the Russian Federation (1996, amended 2012) 92 Wikiepedia, https://vi.wikipedia.org/wiki/An_Giang ... quan đến định tội danh tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khoẻ người khác .35 2.2 Thực tiễn định tội danh tội Cố ý gây thương tích Gây tổn hại cho sức khỏe người khác địa bàn tỉnh An. .. lý luận pháp luật việc định tội danh tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác - Chương 2: Thực trạng định tội danh tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác. .. từ thực tiễn tỉnh An Giang - Chương 3:Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu định tội danh tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khoẻ người khác từ thực tiễn tỉnh An Giang ? ?Tội cố ý gây thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Định tội danh tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác từ thực tiễn tỉnh an giang , Định tội danh tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác từ thực tiễn tỉnh an giang