0

Quyết định số 1910/2019/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương

3 7 0
  • Quyết định số 1910/2019/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2021, 01:55

Quyết định số 1910/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản, điểm trong Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập các thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn các xã, phường trực thuộc thành phố Hải Dương. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Số: 1910/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hải Dương, ngày 31 tháng 05 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1660/QĐ-UBND NGÀY 14/5/2019 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC THÔN MỚI, KHU DÂN CƯ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ, PHƯỜNG TRỰC THUỘC THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng năm 2012 Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức hoạt động thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 04/2012/TT-BNV; Căn Nghị số 01/2019/NQ-HĐND ngày 23 tháng năm 2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (khóa XVI) kỳ họp thứ chín việc xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư để thành lập thôn mới, khu dân cư địa bàn tỉnh; Xét Tờ trình số 359/TTr-SNV ngày 30 tháng năm 2019 Sở Nội vụ việc ban hành định tạm dừng thực sửa đổi, bổ sung số điều, khoản, điểm Quyết định số 1660/QĐUBND ngày 14/5/2019 UBND tỉnh việc thành lập thôn mới, khu dân cư địa bàn xã, phường trực thuộc thành phố Hải Dương, QUYẾT ĐỊNH: Điều Sửa đổi, bổ sung số điều, khoản, điểm Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 UBND tỉnh việc thành lập thôn mới, khu dân cư địa bàn xã, phường trực thuộc thành phố Hải Dương Điểm c, Khoản 3, Điều sửa đổi, bổ sung sau: “c) Thành lập Khu dân cư số sở nhập phần 0,97 diện tích tự nhiên; 63 hộ gia đình, 328 nhân Khu dân cư với toàn 7,26 diện tích tự nhiên; 209 hộ gia đình, 855 nhân Khu dân cư Khu dân cư số có diện tích tự nhiên 8,23ha; 272 hộ gia đình, 1183 nhân Vị trí địa lý, ranh giới: Đông giáp Khu dân cư số Khu dân cư số 7; Tây giáp phường Cẩm Thượng; Nam giáp Khu dân cư số 5; Bắc giáp phường Cẩm Thượng.” Điểm c, Khoản 7, Điều sửa đổi, bổ sung sau: “c) Sau thành lập khu dân cư phường Ngọc Châu có 14 khu dân cư, gồm: Khu dân cư số 5, Khu dân cư số 6, Khu dân cư số 7, Khu dân cư số 8, Khu dân cư số 10, Khu dân cư số 11, Khu dân cư số 12, Khu dân cư số 13, Khu dân cư số 14, Khu dân cư số 15, Khu dân cư số 16, Khu dân cư số 17, Khu dân cư số 18, Khu dân cư số 19” Điểm đ, Khoản 9, Điều sửa đổi, bổ sung sau: “đ) Thành lập Khu dân cư số sở nhập tồn 1,52 diện tích tự nhiên; 147 hộ gia đình, 438 nhân Khu dân cư 11 với tồn 2,15 diện tích tự nhiên; 126 hộ gia đình, 391 nhân Khu dân cư 12 tồn 11,06 diện tích tự nhiên; 130 hộ gia đình, 407 nhân Khu dân cư 10 Khu dân cư số có diện tích tự nhiên 14,73 ha; 403 hộ gia đình, 1236 nhân Vị trí địa lý, ranh giới: Đơng giáp Phường Trần Phú; Tây giáp Khu dân cư số Phường Trần Phú; Nam giáp Khu dân cư số 8; Bắc giáp Phường Trần Phú.” Khoản 12, Điều sửa đổi, bổ sung sau: “12 Xã Thượng Đạt: Thành lập 02 thôn a) Thành lập thơn Nam Thượng sở nhập tồn 14,35 diện tích tự nhiên; 116 hộ gia đình, 443 nhân Khu dân cư số với tồn 21,28 diện tích tự nhiên; 118 hộ gia đình, 419 nhân thơn Nam Giàng Thơn Nam Thượng có diện tích tự nhiên 35,63 ha; 234 hộ gia đình, 862 nhân Vị trí địa lý, ranh giới: Đông giáp Khu dân cư số 1; Tây giáp xã Minh Tân (huyện Nam Sách); Nam giáp sơng Thái Bình; Bắc giáp xã Hồng Phong (huyện Nam Sách) b) Thành lập thôn Trà Tân sở nhập tồn 7,10 diện tích tự nhiên; 118 hộ gia đình, 445 nhân thơn Tân Lập với 19,86 diện tích đất tự nhiên; 138 hộ gia đình, 511 nhân thơn Thụy Trà Thơn Trà Tân có diện tích tự nhiên 26,96 ha; 256 hộ gia đình, 956 nhân Vị trí địa lý, ranh giới: Đông giáp thôn Trác Châu xã An Châu; Tây giáp Khu dân cư số 1; Nam giáp sông Thái Bình; Bắc giáp xã An Châu c) Sau thành lập thơn mới, xã Thượng Đạt có thôn, khu dân cư gồm: Thôn Nam Thượng, thôn Trà Tân, thôn Đông Giàng Khu dân cư số 1” Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2019 Điều Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương, quan, tổ chức có liên quan định thi hành./ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; - UB MTTQ tỉnh; - Ban Tổ chức Tỉnh ủy; - Trung tâm CNTT VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, NC Nguyễn Dương Thái ...cư số 12, Khu dân cư số 13, Khu dân cư số 14, Khu dân cư số 15, Khu dân cư số 16, Khu dân cư số 17, Khu dân cư số 18, Khu dân cư số 19” Điểm đ, Khoản 9, Điều sửa... 3; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; - UB MTTQ tỉnh; - Ban Tổ chức Tỉnh ủy; - Trung tâm CNTT VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, NC... cư số 1; Nam giáp sơng Thái Bình; Bắc giáp xã An Châu c) Sau thành lập thôn mới, xã Thượng Đạt có thơn, khu dân cư gồm: Thơn Nam Thượng, thôn Trà Tân, thôn Đông Giàng Khu dân cư số 1” Điều Quyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định số 1910/2019/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương,