0

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai

2 8 0
  • Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2021, 19:09

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 23/2019/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 23 tháng năm 2019 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2017/QĐ-UBND NGÀY 13/9/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng năm 2015; Căn Luật Bảo vệ kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2014 Chính phủ Quy định chi tiết số điều Luật Bảo vệ kiểm dịch thực vật; Căn Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2016 Chính phủ Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh bảo vệ kiểm dịch thực vật; giống trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm; Căn Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng năm 2018 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số Nghị định quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp; Theo đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Tờ trình số 1616/TTr-SNNTTBVTV ngày 03 tháng năm 2019 việc sửa đổi số điều Quy định quản lý nhà nước lĩnh vực bảo vệ kiểm dịch thực vật địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai QUYẾT ĐỊNH: Điều Sửa đổi số điều Quy định quản lý nhà nước lĩnh vực bảo vệ kiểm dịch thực vật địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐUBND ngày 13/9/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể sau: Điều sửa đổi sau: “Điều Trách nhiệm chủ sở người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật Thực theo quy định Điều 64 Luật Bảo vệ kiểm dịch thực vật quy định pháp luật có liên quan.” Khoản Điều sửa đổi sau: “1 Tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền văn quy phạm pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn cho chủ sở người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật.” Điều sửa đổi sau: “Điều Trách nhiệm Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hịa Tăng cường cơng tác phối hợp với quan chức công tác tra, kiểm tra, kịp thời phát xử lý sai phạm sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định” Điều Bãi bỏ Điểm b, Khoản 3, Điều 12 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thơn, Thủ trưởng sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể tử ngày 10/6/2019, nội dung khác Quy định quản lý nhà nước lĩnh vực bảo vệ kiểm dịch thực vật địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh giữ nguyên giá trị pháp lý./ Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ Nông nghiệp PTNT; - Bộ Tư pháp; - TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành tỉnh; - UBND huyện, TX, TP; - Trung tâm CB tỉnh; - Lưu: VT, CNN, TH (Khoa.Cnn/309.QDBVTV) TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Võ Văn Chánh ... hành Quyết định Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể tử ngày 10/6/2019, nội dung khác Quy định quản lý nhà nước lĩnh vực bảo vệ kiểm dịch thực vật địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết. .. thực vật theo quy định? ?? Điều Bãi bỏ Điểm b, Khoản 3, Điều 12 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở... theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh giữ nguyên giá trị pháp lý./ Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ Nông nghiệp PTNT; - Bộ Tư pháp; - TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; - Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai,