0

Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An

2 3 0
  • Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2021, 18:51

Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ nội dung Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về thẩm tra công nghệ, chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Số: 20/2019/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Nghệ An, ngày 29 tháng năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 70/2012/QĐ - UBND NGÀY 27/9/2012 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN NGHỆ AN VỀ VIỆC BAN HÀNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THẨM TRA CÔNG NGHỆ, EMAIL CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Căn Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật, ngày 22/6/2015; Căn Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19/6/2017; Căn Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật chuyển giao công nghệ; Căn Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN ngày 30/3/2016 Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Quy định hồ sơ, nội dung quy trình, thủ tục thẩm định sở khoa học chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ dự án đầu tư; Xét đề nghị Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Nghệ An Tờ trình số 385/TT-SKHCN ngày 15 tháng năm 2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều Bãi bỏ toàn nội dung Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định thẩm tra công nghệ, chuyển giao công nghệ giám định công nghệ địa bàn tỉnh Nghệ An Lý do: Các trực tiếp ban hành Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND là: Luật Chuyển giao công nghệ ngày 29/11/2006; Thông tư số 10/2009/TT- BKHCN ngày 24/4/2009 Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn thẩm tra công nghệ dự án đầu tư; Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chuyển giao công nghệ bị bãi bỏ thay Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017; Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN, ngày 30/3/2016 Bộ Khoa học Công nghệ Quy định hồ sơ, nội dung quy trình, thủ tục thẩm định sở khoa học chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ dự án đầu tư; Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật chuyển giao công nghệ Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2019 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở; Thủ trưởng Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ Khoa học Công nghệ; - Cục KTVB - Bộ Tư pháp; - TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - CT UBND huyện, thành phố, thị xã; - Trung tâm công báo; - CV: VX - Lưu: VT, UB TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Hồng Vinh ... Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở; Thủ trưởng Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi... Khoa học Công nghệ; - Cục KTVB - Bộ Tư pháp; - TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - CT UBND huyện, thành phố, thị xã; - Trung tâm công báo; - CV: VX - Lưu: VT, UB TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An,