0

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý hệ thống cấp nước Thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

18 11 0
  • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý hệ thống cấp nước Thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2021, 13:39

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là đánh giá thực trạng công tác quản lý hệ thống cấp nước TP Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh. Đề xuất giải pháp quản lý hệ thống cấp nước TP Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh. Mời các bạn cùng tham khảo! BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI -o0o - ĐẶNG NAM BÌNH KHĨA : 2012-2014 QUẢN LÝ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ HẠ LONG – TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành : Quản lý thị cơng trình Mã số : 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG Hà Nội, 2014 LỜI CẢM ƠN Học viên bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới thầy, giáo giảng viên Khoa Sau Đại học – Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội giảng dạy, giúp học viên thu nhận kiến thức quý báu chuyên ngành Quản lý đô thị thời gian học tập trường, đặc biệt cô giáo PGS TS Nguyễn Ngọc Dung tạn tình hướng dẫn, bảo chỉnh sửa để nội dung Luận văn hồn thiện Tuy cố gắng hết mình, kiến thức thân thời gian hạn chế nên Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Học viên mong đóng góp, tham gia ý kiến thầy cô giáo Hội đồng khoa học Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, thầy cô giáo, đồng nghiệp bạn bè, đặc biệt ý kiến tới thầy cô giáo phản biện Luận văn để nội dung Luận văn hoàn thiện, để đề tài nghiên cứu tác giả có tính thực tiễn cao nữa, đồng thời góp phần nhỏ bé vào cơng tác quản lý đô thị, đặc biệt công tác quản lý hệ thống cấp nước đô thị Một lần nữa, học viên xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày tháng Học viên Đặng Nam Bình năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ công trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đặng Nam Bình MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục cụm từ viết tắt Danh mục bảng, biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi, đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cấu trúc luận văn CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TP HẠ LONG – TỈNH QUẢNG NINH 1.1 Giới thiệu chung TP Hạ Long 1.1.1 Đặc điểm tự nhiên 1.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 1.1.3 Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật TP Hạ Long 10 1.2 Hiện trạng hệ thống cấp nước TP Hạ Long 17 1.2.1 Hiện trạng nguồn nước nhà máy nước 17 1.2.2 Hiện trạng mạng lưới đường ống 19 1.2.3 Hiện trạng cung cấp nước 20 1.3 Long Thực trạng công tác quản lý hệ thống cấp nước Thành phố Hạ 21 1.3.1 Thực trạng cấu tổ chức quản lý cấp nước 21 1.3.2 Thực trạng chế sách quản lý cấp nước 23 1.3.3 Đánh giá thực trạng quản lý hệ thống cấp nước TP Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh 25 1.3.4 Những vấn đề tồn cần giải 29 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ HẠ LONG – TỈNH QUẢNG NINH 32 2.1 Khái niệm công tác quản lý hệ thống cấp nước đô thị 32 2.1.1 Khái niệm hệ thống cấp nước 32 2.1.2 Khái niệm công tác quản lý hệ thống cấp nước đô thị 34 2.2 Các quy định công tác quản lý cấp nước đô thị 35 2.2.1 Các đặc điểm công tác quản lý cấp nước đô thị 35 2.2.2 Các yêu cầu công tác quản lý cấp nước đô thị 36 2.2.3 Các quy định quản lý kỹ thuật hệ thống cấp nước 41 2.3 Cơ sở pháp lý quản lý hệ thống cấp nước đô thị 44 2.3.1 Các văn quản lý hệ thống cấp nước Nhà nước ban hành 44 2.3.2 Các văn quản lý hệ thống cấp nước địa phương ban hành51 2.3.3 Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng công tác thiết kế, xây dựng, 51 nghiệm thu, vận hành hệ thống cấp nước 51 2.4 Kinh nghiệm quản lý hệ thống cấp nước đô thị giới Việt Nam 51 2.4.1 Kinh nghiệm quản lý hệ thống cấp nước đô thị giới 51 2.4.2 Kinh nghiệm quản lý hệ thống cấp nước đô thị Việt Nam 62 CHƯƠNG III ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ HẠ LONG – TỈNH QUẢNG NINH 69 3.1 Đề xuất giải pháp quản lý kỹ thuật hệ thống cấp nước 69 3.1.1 Đề xuất giải pháp bảo vệ vệ sinh nguồn cung cấp nước 69 3.1.2 Đề xuất giải pháp quản lý kỹ thuật mạng lưới cấp nước 71 3.1.3 Đề xuất giải pháp quản lý kỹ thuật trạm cấp nước 73 3.2 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý cấp nước 75 3.2.1 Đề xuất bổ sung, sửa đổi số chế sách cơng tác sản xuất kinh doanh nước – xây dựng phương án tính giá nước hợp lý 75 3.2.2 Đề xuất giải pháp quản lý nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ khách hàng 78 3.2.3 Đề xuất giải pháp chế sách đào tạo nâng cao lực đội ngũ cán quản lý 79 3.3 Đề xuất giải pháp chống thất thoát thất thu nước 81 3.3.1 Chuẩn hóa mạng lưới cấp nước tiến tới ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý mạng lưới cấp nước 81 3.3.2 Áp dụng biện pháp quản lý chống thất nước, phát kịp thời rị rỉ sửa chữa kịp thời 83 3.3.3 Đề xuất mơ hình quản lý khách hàng có tham gia quyền địa phương người dân 84 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 KẾT LUẬN 87 KIẾN NGHỊ 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nội dung TP Thành phố CNAT Cấp nước an toàn NMN Nhà máy nước TNHH Trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên UBND Ủy ban nhân dân QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam HTQLCL Hệ thống quẩn lý chất lượng 10 HTCN Hệ thống cấp nước DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng, biểu bảng, biểu Trang Bảng 1.1 Phân bố dân cư thành phố Hạ Long 7-8 Bảng 1.2 Thông số trạm trung gian 35/6 KV 14 Bảng 2.1 Bảng tiêu chuẩn quy định bậc tin cậy HTCN 37 Bảng giới hạn tiêu chất lượng nước sinh Bảng 2.2 hoạt theo quy định Bộ Y tế : QCVN 02- 38 2009/BYT Bảng 3.1 Khu vực bảo vệ nguồn nước cấp cho đô thị 71 Bảng 3.2 Các chi phí sản xuất nước 76 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu Tên bảng, biểu hình Hình 1.1 Hình 1.2 Hình 1.3 Hình 1.4 HTCN nhà máy nước Diễn Vọng Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước áp dụng NMN TP Hạ Long Hệ thống đường ống D800 NMN Diễn Vọng Sơ đồ cấu tổ chức Công ty cổ phần nước Quảng Ninh Trang 18 18 19 23 Hình 2.1 Mơ hình hệ thống cấp nước 32 Hình 3.1 Sơ đồ vị trí nguồn nước nhà máy nước 69 Hình 3.2 Sơ đồ hệ thống tuyển dạng ADF 74 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nước nhu cầu thiết yếu sống người Cùng với tốc độ thị hóa ngày nhanh Việt Nam, việc cung cấp nước đủ lưu lượng đảm bảo yêu cầu chất lượng cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày người dân khu đô thị yêu cầu bắt buộc Việc xây dựng nhà máy nước có công suất lớn nâng cấp, cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước có khu thị vấn đề nóng bỏng đặt nước ta Cùng với phát triển nhanh chóng mặt, TP Hạ Long đặt vấn đề nhu cầu nước cho người dân Với tốc độ thị hóa nhanh chóng, có vị trí thuận lợi tỉnh Quảng Ninh nằm cửa ngõ Đông Bắc đất nước tam giác kinh tế miền Bắc gồm Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, TP Hạ Long trung tâm kinh tế - văn hóa – xã hội – khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh Hiện nay, TP Hạ Long cấp nước hai hệ thống cấp nước tập trung nhà máy nước Diễn Vọng có cơng suất 60.000m3/ng.đ nhà máy nước Đồng Ho có cơng suất 25.000 m3/ng.đ Nguồn nước lấy chủ yếu từ hồ Cao Vân nguồn nước ngầm Hiện trạng hệ thống cấp nước thiếu đồng bộ, tỷ lệ thất cao, Chính lý trên, em chọn đề tài “Quản lý hệ thống cấp nước Thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh” làm luận án tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng công tác quản lý hệ thống cấp nước TP Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất giải pháp quản lý hệ thống cấp nước TP Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh 2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: quản lý hệ thống cấp nước - Phạm vi nghiên cứu: TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Phương pháp nghiên cứu - Điều tra, thu thập số liệu, khảo sát trạng điều tra xã hội học - Phân tích, tổng hợp tài liệu - Kế thừa - So sánh, đối chiếu - Phương pháp chuyên gia Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đánh giá thực trạng công tác quản lý hệ thống cấp nước TP Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh có ý nghĩa khoa học việc đề xuất giải pháp quản lý hiệu Đưa giải pháp quản lý để nâng cao hiệu hoạt động hệ thống cấp nước TP Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh Cấu trúc luận văn: - Chương I: Thực trạng công tác quản lý hệ thống cấp nước TP Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh - Chương II: Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý hệ thống cấp nước TP Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh - Chương III: Đề xuất giải pháp quản lý hệ thống cấp nước TP Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh THƠNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 87 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Trong năm qua để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, hệ thống cấp nước địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung thành phố Hạ long nói riêng đầu tư đáng kể, góp phần quan trọng làm đổi thay sống người dân đô thị nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Tuy nhiên, lĩnh vực cấp nước địa bàn nhiều tồn : Địa bàn tỷ lệ dân cư đô thị, nông thôn cấp nước chưa phủ kín, chất lượng dịch vụ thấp ; việc đầu tư cấp nước chưa đồng bộ, trọng tăng suất cấp nước mà chưa quan tâm mức đến đầu tư phần mạng lưới cho tương xứng ; chưa kết hợp có hiệu đầu tư cải tạo hệ thống cấp nước có với việc xây dựng ; công tác nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước chăm sóc khách hàng chưa trọng Về cấu tổ chức quản lý cấp nước địa bàn chưa đồng bộ, thống Nguồn nhân lực có trình độ cấp nước doanh nghiệp, trạm cấp nước nhỏ lẻ cịn thiếu, khơng quan tâm đào tạo mới, đào tạo lại, khiến cho trình độ cán cơng nhân thấp, hạn chế nhiều đến công tác vận hành, bảo dưỡng tiếp thu công nghệ nước tiên tiến trình đầu tư phát triển Công tác quản lý hệ thống cấp nước thị nước nói chung thành phố Hạ Long nói riêng cần phải bước nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cơng tác cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước, bắt kịp với tốc độ phát triển mạnh mẽ đô thị nước Đề tài “Quản lý hệ thống cấp nước thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh” nghiên cứu bao gồm nội dung chủ yếu: khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội; đánh giá trạng sở hạ tầng kỹ thuật; đánh giá trạng cung cấp nước; đánh giá trạng mạng lưới đường ống; đánh giá 88 trạng nguồn nước nhà máy nước; trạng công tác quản lý hệ thống cấp nước Đề tài nêu lên số khái niệm công tác quản lý hệ thống cấp nước đô thị; nêu lên quy định công tác quản lý cấp nước đô thị; nêu yêu cầu công tác quản lý cấp nước đô thị đồng thời đưa kinh nghiệm quản lý hệ thống cấp nước số đô thị giới Việt Nam để tham khảo học tập; đề tài đưa số giải pháp chế sách, giải pháp quản lý kỹ thuật, giải pháp xã hội hóa cơng tác đầu tư quản lý hệ thống cấp nước, nâng cao hiệu công tác quản lý hệ thống cấp nước thành phố Hạ Long góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, đưa hệ thống cấp nước thành phố Hạ Long phát triển ổn định, bền vững Đề tài “Quản lý hệ thống cấp nước thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh” với nội dung nghiên cứu phù hợp với thực tiễn phù hợp với yêu cầu Nghị định 117/2007/NĐ-CP Chính phủ sản xuất, cung cấp tiêu thụ nước Ứng dụng kết nghiên cứu đề tài góp phần nâng cao hiệu quản lý hệ thống cấp nước thành phố Hạ Long, đem lại hiệu đầu tư, vận hành đồng bộ, ổn định, an toàn đồng thời góp phần sử dụng tiết kiệm, bảo vệ nguồn tài nguyên nước, bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững Đây công việc cần phải thực theo “Định hướng phát triển cấp nước đô thị khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050” Thủ tướng Chính phủ phê duyệt KIẾN NGHỊ Nhà nước đại phương cần nghiên cứu ban hành sách cụ thể tạo hành lang pháp lý thơng thống kêu gọi xã hội hóa cơng tác đầu tư xây dựng quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật nói chung hệ thống cấp nước nói riêng 89 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cần tạo chế thuận lợi để đẩy nhanh trình tái cấu trúc Công ty cổ phần nước Quảng Ninh theo hướng chuyển đổi thành mơ hình Cơng ty mẹ - Cơng ty Tổng công ty, đồng thời tiến hành tổ chức xếp lại cổ phần hóa xí nghiệp trực thuộc Cơng ty cổ phần nước Quảng Ninh cần đẩy nhanh trình lập quy hoạch phát triển hệ thống cấp nước toàn tỉnh thành phố Hạ Long để tạo sở pháp lý định hướng trình xây dựng quản lý hệ thống cấp nước địa bàn toàn tỉnh hiệu Tiếp tục nỗ lực nhằm cải thiện công tác quản lý tài chính, kinh doanh kỹ thuật, cơng tác vận hành, đồng thời thực sách chương trình phát triển nhân lực có hệ thống lộ trình cụ thể để cải thiện tất lĩnh vực quản lý vận hành cấp nước theo định hướng kinh doanh đại dịch vụ cấp nước chủ động mặt tài Kiến nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung nâng cao tính khả thi giải pháp đề xuất phạm vi luận văn TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội (2003), Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội (2012), Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 Chính phủ (2013), Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết số điều Luật Tài nguyên nước Chính phủ (2007), Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 Chính phủ sản xuất, cung cấp kinh doanh nước Chính phủ (2011), Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 117/2007/NĐCP Thủ tướng Chính phủ (2005), Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg việc ban hành “Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng” Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 1929/2009/QĐ-TTg phê duyệt “Định hướng phát triển cấp nước đô thị khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050” Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 2174/2009/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình quốc gia, chống thất thất thu nước đến năm 2025” Bộ Xây dựng (2010), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơng trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - QCVN 07 :2010/BXD 10 Bộ Y tế (2009), Quy chuẩn quốc gia chất lượng nước sinh hoạt - QCVN 02 :2009/BYT ban hành theo thông tư số 05/2009/BYT ngày 17/6/2009 11 Bộ Tài - Bộ Xây dựng – Bộ Nơng nghiệp PTBT (2012), Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT/BTC-BXD-BNN ngày 15/5/2012 việc hướng dẫn “Nguyên tắc, phương pháp xác định thẩm quyền định giá tiêu thụ nước khu đô thị, khu công nghiệp khu vực nơng thơn” 12 Bộ Tài (2012), Thơng tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 việc “Ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch” 13 Bộ Xây dựng (2008), Quyết định số 16/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 việc “Ban hành quy chế đảm bảo an toàn cấp nước” 14 Bộ Xây dựng, Viện Quy hoạch đô thị nông thôn (2002), Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2020 15 Công ty cổ phần nước Quảng Ninh (2009), Dự án Phát triển cấp nước đô thị Việt Nam, Dự án thành phần Quảng Ninh: Dự án đầu tư thay tuyến ống nhằm giảm thất thoát nâng cao hiệu phục vụ cho hệ thống cấp nước Quảng Ninh 16 Nguyễn Ngọc Dung (2003), Cấp nước đô thị, NXB Xây dựng 17 Nguyễn Ngọc Dung (2008), Công tác quản lý cấp nước đô thị Việt Nam – Thực trạng giải pháp, Hội thảo khoa học Quy hoạch phát triển đô thị 18 Nguyễn Ngọc Dung, Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, Bài giảng cho lớp cao học quản lý đô thị - Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội 2013 19 Nguyễn Ngọc Dung (2006), Kinh nghiệm quản lý cấp nước thành phố Montreal, Canada, Tạp chí quy hoạch xây dựng 20 Nguyễn Văn Đắng, Chuẩn hóa cơng tác quản lý mạng lưới cấp nước, Công ty CP cấp nước Phú Hòa Tân 21 Nguyễn Thái Hưng (1992), Bảo vệ môi trường nước – Quản lý chất lượng nước, Trường Đại học Thủy lợi 22 TCVN 33-2006 : Cấp nước – Mạng lưới đường ống – Tiêu chuẩn thiết kế 23 Tạp chí xây dựng (2008), Cấp nước an tồn – Kinh nghiệm từ Cơng ty nước Hải Dương Website : 24 Bộ Xây dựng: www.xaydung.gov.vn 25 UBND tỉnh Quảng ninh : www.quangninh.gov.vn 26 UBND TP Hạ Long : www.halongcity.gov.vn 27 Công ty cổ phần nước Quảng Ninh : www.quawaco.com.vn 28 Công ty TNHH MTV cấp nước Hải Phịng: www.capnuochaiphong.com 29 Cơng ty TNHH MTV cấp nước Thừa Thiên Huế: www.huewaco.com.vn ... Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh Cấu trúc luận văn: - Chương I: Thực trạng công tác quản lý hệ thống cấp nước TP Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh - Chương II: Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý hệ thống cấp nước. .. niệm công tác quản lý hệ thống cấp nước đô thị; nêu lên quy định công tác quản lý cấp nước đô thị; nêu yêu cầu công tác quản lý cấp nước đô thị đồng thời đưa kinh nghiệm quản lý hệ thống cấp nước. .. ? ?Quản lý hệ thống cấp nước Thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh? ?? làm luận án tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng công tác quản lý hệ thống cấp nước TP Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý hệ thống cấp nước Thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh,