0

Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)

123 42 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2021, 09:52

Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word)Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI PHẠM NGỌC NAM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGÀNH NƠNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Tp Hồ Chí Minh - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI PHẠM NGỌC NAM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGÀNH NƠNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BÌNH PHƯỚC CHUN NGÀNH: QUẢN LÝ XÂY DỰNG MÃ SỐ: 60.58.03.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS ĐINH TUẤN HẢI Tp Hồ Chí Minh - 2015 Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Thủy Lợi LỜI CẢM ƠN Luận văn tốt nghiệp thành cuối thể nổ lực cố gắng học viên cao học suốt q trình năm học tập Để có ngày hơm nay, em xin bày tỏ lịng cảm ơn chân thành đến tồn thể thầy giáo trường Đại học Thuỷ Lợi, đặc biệt thầy mơn Quản lý xây dựng tận tình giúp đỡ, truyền đạt kiến thức quý báu, thực tế phương pháp nghiên cứu khoa học để bắt kịp với xu phát triển chung đất nước Cho em gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Đinh Tuấn Hải, người thầy hướng dẫn tận tâm bảo, hướng dẫn em suốt trình làm luận văn để em hồn thành đề tài Những ý kiến đóng góp, hướng dẫn thầy quan trọng luận văn Trong trình nghiên cứu, có nhiều cố gắng, nhiên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận góp ý thầy cô Tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc giúp đỡ đồng nghiệp Ban quản lý dự án ngành Nơng nghiệp PTNT tỉnh Bình Phước, Đơn vị tư vấn Ban Giám hiệu Trường Đại học Thủy Lợi, Khoa đại học sau đại học Trường Đại học Thủy Lợi, đặc biệt hướng dẫn tận tình PGS.TS Đinh Tuấn Hải suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành đề tài Xin trân trọng cảm ơn./ Học viên Phạm Ngọc Nam Lớp K20-QLXDCS2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Phạm Ngọc Nam MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu Kết dự kiến đạt CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỂ DỰ ÁN XÂY DỰNG, QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG 1.1 Tổng quan dự án xây dựng 1.1.1 Khái niệm dự án xây dựng 1.1.2 Đặc trưng dự án xây dựng 1.1.3 Trình tự đầu tư dự án xây dựng 1.2.Những vấn đề chung quản lý dự án xây dựng 1.2.1 Khái niệm quản lý dự án xây dựng 1.2.2 Nội dung quản lý dự án xây dựng 1.2.3 Hình thức tổ chức quản lý dự án xây dựng 11 1.2.4 Các mục tiêu quản lý dự án xây dựng 12 1.2.5 Các giai đoạn quản lý dự án xây dựng 15 1.3 Giới thiệu Ban quản lý dự án 17 1.3.1 Giới thiệu chung ban quản lý dự án 17 1.3.2 Hình thành phát triển ban quản lý dự án xây dựng 19 1.3.3 Tổ chức hoạt động Ban QLDA 21 1.3.4 Điều kiện lực Ban QLDA xây dựng 23 1.3.5 Ban QLDA hiệu 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BÌNH PHƯỚC VÀ NHỮNG TỒN TẠI TRONG QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN .26 2.1 Giới thiệu ban quản lý dự án xây dựng thuộc ngành Nơng nghiệp PTNT tỉnh Bình Phước 26 2.2 Cơ cấu tổ chức Ban quản lý dự án xây dựng thuộc ngành NN & PTNT tỉnh Bình Phước 28 2.3 Mơ hình quản lý dự án Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước 38 2.4 Thực trạng hoạt động tồn dự án thực Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước quản lý từ năm 2012 đến 2014 46 2.4.1 Liệt kê dự án 46 2.4.2 Thực trạng hoạt động Ban quản lý dự án xây dựng thuộc ngành NN & PTNT tỉnh Bình Phước từ năm 2012 đến 2014 46 2.4.2.1 Tổng hợp nhân lực 46 2.4.2.2 Hiện trạng quản lý số dự án điển hình từ nằm 2012 đến 2014 Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước 47 2.4.2.3 Tổng hợp dự án thực tồn 57 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC TỒN TẠI TRONG QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGÀNH NƠNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BÌNH PHƯỚC 61 3.1 Phân tích nguyên nhân tồn trình quản lý dự án 61 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu 61 3.1.1.1 Quy trình nghiên cứu 61 3.1.1.2 Thu thập số liệu 61 3.1.1.3 Thiết kế bảng câu hỏi thức .63 3.1.2 Các giai đoạn nghiên cứu thực tế 64 3.1.2.1 Nghiên cứu sơ .64 3.1.2.2 Nghiên cứu thức .72 3.1.3 Phân tích kết nghiên cứu tìm vấn đề nguyên nhân gây tồn quản lý dự án Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước 80 3.2 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cho Ban quản lý dự án xây dựng thuộc ngành Nơng nghiệp PTNT tỉnh Bình Phước 90 3.2.1 Giải pháp nâng cao lực công tác giải phóng mặt 90 3.2.2 Giải pháp nâng cao lực máy tổ chức 93 3.2.3 Giải pháp nâng cao lực công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu 98 3.2.4Giải pháp nâng cao lực công tác tư vấn khảo sát, thiết kế 98 3.2.5 Giải pháp nâng cao lực công tác tạm ứng, toán vốn đầu tư 100 3.2.6 Giải pháp nâng cao lực công tác quản lý chất lượng cơng trình 102 3.2.7 Giải pháp Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ban QLDA 104 KẾT LUẬN 106 KIẾN NGHỊ .108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BQL Ban quản lý BQLDA Ban Quản lý dự án QLDA Quản lý dự án QLCDA Quản lý dự án NN Nông nghiệp PTNT Phát triển nông thôn CĐT Chủ đầu tư BVTC Bản vẽ thi công XDCB Xây dựng KSTK Khảo sát thiết kế VBPL Văn pháp luật XD Xây dựng TKCS Thiết kế sở ATLĐ An toàn lao động DAĐT Dự án đầu tư gđ Giai đoạn QĐ Quyết định PGĐ Phó Giám Đốc CP Chính phủ GPMB Giải phóng mặt NĐ Nghị định QH Quốc hội BVTC Bản vẽ thi công TP Thành phố TVGS Tư vấn giám sát UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp nhân lực .47 Bảng 2.2: Kế hoạch vốn, giá trị thực công tác giải ngân Dự án sử dụng nước sau hồ thủy điện Cần Đơn (giai đoạn 1) .48 Bảng 2.3: Tóm tắt tiến độ công việc Dự án sử dụng nước sau hồ thủy điện Cần Đơn (giai đoạn 1) 49 Bảng 2.4: Tồn Dự án sử dụng nước sau hồ thủy điện Cần Đơn (giai đoạn 1) 49 Bảng 2.5: Kế hoạch vốn, giá trị thực công tác giải ngân Dự án sử dụng nước sau hồ thủy điện Cần Đơn (giai đoạn 2) 50 Bảng 2.6: Tóm tắt tiến độ công việc Dự án sử dụng nước sau hồ thủy điện Cần Đơn (giai đoạn 2) 51 Bảng 2.7 Tồn Dự án sử dụng nước sau hồ thủy điện Cần Đơn (gđ 2) 52 Bảng 2.8: Kế hoạch vốn, giá trị thực cơng tác giải ngân Cụm cơng trình thủy lợi huyện Đồng Phú 53 Bảng 2.9: Tóm tắt tiến độ cơng việc Cụm cơng trình thủy lợi huyện Đồng Phú 53 Bảng 2.10: Tồn Cụm cơng trình thủy lợi huyện Đồng Phú 54 Bảng 2.11: Kế hoạch vốn, giá trị thực công tác giải ngân Cụm cơng trình tưới cấp nước khu kinh tế cửa Hoa Lư 55 Bảng 2.12: Tóm tắt tiến độ cơng việc Cụm cơng trình tưới cấp nước khu kinh tế cửa Hoa Lư 55 Bảng 2.13: Kế hoạch vốn, giá trị thực công tác giải ngân Cơng trình hồ chứa nước Sơn Lợi 56 Bảng 2.14: Tóm tắt tiến độ cơng việc Cơng trình hồ chứa nước Sơn Lợi .57 Bảng 2.15: Tổng hợp dự án thực .57 Bảng 2.16: Hiệu hoạt động .58 Bảng 2.17: Đánh giá nhân quản lý 58 Bảng 2.18: Các vấn đề tồn dự án 59 Bảng 3.1: Bảng câu hỏi thức .66 Bảng 3.2: Bảng câu hỏi khảo sát thức 72 Bảng 3.3: Các tồn nguyên nhân dẫn đến tồn liên quan đến việc quản lý dự án Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước 80 + Soạn thảo hợp đồng xây dựng, theo dõi, giám sát hợp đồng xây dựng cơng trình xây dựng giao quản lý + Tham mưu cho lãnh đạo Ban giá vật tư, vật liệu sử dụng cơng trình Ban thực - Bộ phận hành chính, lưu trữ hồ sơ: + Tham mưu cho lãnh đạo Ban công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương + Quản lý công tác hành chính, văn phịng; + Lưu trữ hồ sơ pháp lý cơng trình, hồ sơ tốn cơng trình hồn thành c Tăng cường cơng tác kiểm tra nội bộ: Để tránh thiếu sót qua trình thực hiện, việc tăng cường kiểm tra, hậu kiểm cần thiết - Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: + Ban QLDA có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ dự án, tổng dự toán hồ sơ liên quan trước nghiệm thu trình quan có thẩm quyền phê duyệt + Ban QLDA có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ thiết kế vẽ thi công, dự toán thẩm tra quan thẩm tra độc lập; Lập báo cáo thẩm định hồ sơ thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn cơng trình làm trình Chủ đầu tư phê duyệt - Giai đoạn thực đầu tư: + Ban QLDA có trách nhiệm giám sát thi cơng xây dựng cơng trình; Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an tồn vệ sinh mơi trường cơng trình xây dựng; Nghiệm thu, tốn, tốn cơng trình theo hợp đồng ký kết + Trong qúa trình giám sát, nghiệm thu công việc xây dựng, Cán giám sát (hoặc Tư vấn giám sát) phải báo cáo kế hoạch cho phó Giám đốc phân cơng quản lý cơng trình + Phó Giám đốc phân cơng quản lý cơng trình có trách nhiệm điều hành Tổ kiểm tra nội phối hợp giám sát, nghiệm thu Cán giám sát (hoặc Tư vấn giám sát) + Thành viên hành Tổ kiểm tra nội tham gia giám sát, nghiệm thu có trách nhiệm ký xác nhận nội dung giám sát, nghiệm thu phân cơng + Trong cơng tác tốn khối lượng hồn thành: Sau hồ sơ tốn Cán giám sát (hoặc Tư vấn giám sát) ký xác nhận, phó Giám đốcđược phân cơng quản lý cơng trình có trách nhiệm cử thành viên Tổ kiểm tra nội kiểm tra lại hồ sơ toán Kết kiểm tra có sai xót, thành viên Tổ kiểm tra nội phối hợp với Cán giám sát (hoặc Tư vấn giám sát) Đơn vị thi công để chỉnh sửa, hoàn thiện - Giai đoạn kết thúc đầu tư: + Sau Cán giám sát (hoặc Tư vấn giám sát) Đơn vị thi cơng hồn thiện hồ sơ cơng trình chuẩn bị nghiệm thu bàn giao, phó Giám đốc phân cơng quản lý cơng trình điều hành Tổ kiểm tra nội kiểm tra tổng thể cơng trình ngồi trường hồ sơ cơng trình Kết kiểm tra có sai xót, thành viên Tổ kiểm tra nội phối hợp với Cán giám sát (hoặc Tư vấn giám sát) Đơn vị thi cơng để chỉnh sửa, hồn thiện trước đề nghị quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tổ chức nghiệm thu, bàn giao + Sau hồ sơ tốn, hồn cơng Cán giám sát (hoặc Tư vấn giám sát) ký xác nhận, phó Giám đốc phân cơng quản lý cơng trình điều hành Tổ kiểm tra nội bộ, phận kế toán-giá kiểm tra lại hồ sơ toán Kết kiểm tra lập thành báo cáo kiểm tra tốn Kết kiểm tra có sai xót, thành viên Tổ kiểm tra nội bộ, phận kế toán-giá phối hợp với Cán giám sát (hoặc Tư vấn giám sát) Đơn vị thi công để chỉnh sửa, hồn thiện trước trình phó Giám đốc phân cơng quản lý cơng trình Giám đốc Ban QLDA ký ban hành hồ sơ toán d Tăng cường quản lý nhà thầu - Quy định chế độ họp giao ban, báo cáo định kỳ; kiểm tra tiến độ, chất lượng công tác nhà thầu theo định kỳ suốt trình thực hiện; Kịp thời xử lý tình phát sinh - Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết kỳ báo cáo để quản lý, giám sát - Kiểm soát việc sử dụng nhà thầu kinh phí Chủ đầu tư tạm ứng, toán - Giám sát chặt chẽ thực điều khoản hợp đồng, cam kết nhà thầu - Kiểm sốt bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị, kinh phí nhà thầu yêu cầu tiến độ theo cam kết 3.2.3 Giải pháp nâng cao lực công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu Hiện có tình trạng nhà thầu dự thầu mượn lực đơn vị khác thơng qua hình thực liên danh, mượn tư cách pháp nhân …Sau trúng thầu thi khơng đủ lực thực cơng trình Để khắc phục tình trạng trên, cơng tác đấu thầu cần trọng đến việc thẩm tra lực thực nhà thầu, trọng vào thầu, giá bỏ thầu Giải pháp đưa là: Thuê Tư vấn đấu thầu chuyên nghiệp Nội dung chấm thầu yêu cấu thẩm tra lực thực tế nhà thầu Tùy tính chất gói thầu đề cao tiêu chí kỹ thuật lên yếu tố giá bỏ thầu 3.2.4 Giải pháp nâng cao lực công tác tư vấn khảo sát, thiết kế - Chất lượng công tác khảo sát, thiết kế yếu tố quan trọng việc đảm bảo điều kiện cho CĐT thực quản lý dự án phụthuộc nhiều vào chất lượng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cán bộ, kỹ sư làm công tác khảo sát, thiết kế Do đó, nâng cao chất lượng cơng tác nâng cao trình độ chun mơn kỹ sư tham gia vào công tác tư vấn khảo sát, thiết kế, có biện pháp cụ thể sau: - Cần có chế quy định quản lý chặt chẽ trình độ kiến trúc sư, kỹ sư việc phân cấp kiến trúc sư chủ trì cấp 1, 2; kỹ sư, kỹ sư chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế phải có phân biệt thứ bậc; chuyên gia quản lý dự án, Giám đốc điều hành dự án… phải tiêu chuẩn hoá để CĐT lựa chọn tổ chức tư vấn đáp ứng u cầu cơng việc mình, khắc phục tượng “rút kinh nghiệm” triền miên tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế - Với thực trạng chất lượng công tác tư vấn khảo sát, thiết kế nhiều vấn đề bất cập nay, để CĐT lựa chọn tốt tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế cho mình, Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước cần có chế quy định rõ ràng việc mở rộng phạm vi lựa chọn tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế CĐT Kiến nghị Sở Nông nghiệp & PTNT cho phép Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước thơng báo mời thầu tới tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế có lực nước lựa chọn đơn vị cung cấp sản phẩm tư vấn khảo sát, thiết kế tốt cho tinh thần cạnh tranh lành mạnh công - Đổi cách xác định chi phí tư vấn, thiết kế theo hướng khơng xác định theo tỷ lệ dự tốn cơng trình để tránh việc nhà thiết kế nâng giá cơng trình mức cần thiết để thiết kế nhiều giảm trách nhiệm sản phẩm mình, gây lãng phí vốn đầu tư vấn đề tiêu cực khác - Chế độ bảo hiểm sản phẩm tư vấn: đề nghị có quy định việc bảo hiểm sản phẩm tài sản (bao gồm tiền vốn tài sản cố định), trước tham gia vào tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế cần phải có tài sản cầm cố để đảm bảo cho sản phẩm khảo sát, thiết kế với cần phải có quy định cụ thể nâng cao chi phí cho sản phẩm tư vấn khảo sát, thiết kế đảm bảo chi phí chất xám bỏ tổ chức tư vấn - Triển khai chấm điểm đánh giá tổ chức tư vấn khảo sát thiết kế tham gia vào dự án thực hiện, từ phân loại đơn vị tư vấn, kiên không đề xuất với Chủ đầu tư ký hợp đồng với tư vấn yếu để thực dự án Luận văn Thạc sĩ 113 Trường Đại học Thủy Lợi chuẩn bị thực - Để giảm bớt thủ tục hành chính, tạo chủ động cho Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước, đề nghị sau cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế BVTC - dự tốn uỷ quyền cho Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước phê duyệt thiết kế thi công điều chỉnh phần việc có mức độ kỹ thuật đơn giản Khi thực uỷ quyền, Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước có trách nhiệm sử dụng phận chun mơn có đủ lực thuê tổ chức tư vấn thẩm định phải báo cáo kết thẩm định đến cấp có thẩm quyền quan có liên quan Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm định phê duyệt 3.2.5 Giải pháp nâng cao lực cơng tác tạm ứng, tốn vốn đầu tư Đối với công tác tạm ứng, tốn vốn đầu tư cịn nhiều vấn đề mà hiệu chưa cao Giá trị tạm ứng ban đầu thấp (không 30% giá trị hợp đồng không vượt 30% kế hoạch vốn bố trí), thời gian tốn cơng trình kéo dài Để nâng cao hiệu vốn đầu tư tháo gỡ khó khăn vốn cho đơn vị thi công, Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước cần thực giải pháp sau: - Qui định rõ điều kiện tạm ứng, tăng tỷ lệ tạm ứng cho đơn vị thi công: + Căn vào hợp đồng kinh tế, quy định, hướng dẫn Nhà nước, Phịng Kế tốn đề xuất việc cấp ứng kinh phí cho đơn vị thi cơng để tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai thực hợp đồng Có thể tham mưu, đề xuất với CĐT cấp ứng cho đơn vị với giá trị lớn quy định (30% giá trị theo Kế hoạch vốn duyệt) với điều kiện ràng buộc cụ thể Hợp đồng + Căn vào tình hình triển khai thi cơng, Phịng Quản lý chất lượng đề xuất, Phó Giám đốc phụ trách xem xét đề nghị cấp ứng sau ký kết hợp đồng thi công xây Học viên Phạm Ngọc Nam Lớp K20-QLXDCS2 dựng cấp ứng mua vật liệu, cấu kiện, bán thành phẩm, đủ yếu tố để kịp thời giải khó khăn cho nhà thầu kinh phí - Quy định điều kiện điều chỉnh hợp đồng: Hợp đồng kinh tế văn pháp lý quan trọng để thực nội dung cơng việc, tốn, tốn cơng trình Q trình triển khai xây dựng có biến động lớn giá khối lượng phát sinh lớn làm thay đổi nội dung, giá trị hợp đồng, phải điều chỉnh giá trị hợp đồng, thời gian thực hợp đồng có điều chỉnh giá làm sở pháp lý cho việc triển khai thực - Hướng dẫn cụ thể công tác tốn khối lượng hồn thành: + Với khối lượng thi công thiết kế BVTC duyệt, tốn 100% giá trị; tốn khơng vượt dự tốn gói thầu, giải tốn phần điều chỉnh giá Với khối lượng phát sinh, điều chỉnh lập biên nghiệm thu thực tế; thiết kế BVTC điều chỉnh Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước chấp thuận (theo uỷ quyền CĐT) chưa thẩm định phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán cho cấp ứng toán theo quy định (thanh toán đến 80% giá trị điều chỉnh), phê duyệt tốn phần cịn lại + Với giá trị phát sinh (khối lượng, đơn giá) chưa phê duyệt, tốn giao cho Phịng Kế hoạch rà sốt trước Phịng Kế hoạch chịu trách nhiệm đảm bảo bố trí đủ Kế hoạch vốn hàng năm để tạm ứng, toán kịp thời theo hợp đồng mà Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước ký với nhà thầu có khối lượng nghiệm thu đề nghị tạm ứng - Hiện chưa có chế tài để buộc nhà thầu, CĐT phải toán giá trị, khối lượng; quy định rõ trách nhiệm người toán, người đề nghị tốn nên trách nhiệm chủ thể cịn hạn chế, phải gắn quyền, nghĩa vụ trách nhiệm để làm tăng tính hiệu - Đề nghị xem xét lại chế thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tư sở nâng cao trách nhiệm Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước, Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước đề xuất th tổ chức kiểm tốn độc lập kiểm tốn báo cáo tốn trước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 3.2.6 Giải pháp nâng cao lực công tác quản lý chất lượng cơng trình Cùng với phát triển khơng ngừng sở hạ tầng kinh tế xã hội, chế quản lý xây dựng đổi kịp thời với yêu cầu, xét mức độ tổng thể chất lượng dịch vụ chất lượng cơng trình khơng ngừng nâng cao Công tác quản lý chất lượng ngày người coi trọng, đơn vị thi cơng có nhận thức sâu sắc cơng tác đảm bảo chất lượng cơng trình, tạo sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao biện pháp có hiệu để cạnh tranh thị trường, đảm bảo để có khách hàng, chiếm lĩnh thị trường phát triển doanh nghiệp - Trách nhiệm tồn diện cơng tác quản lý chất lượng thuộc Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước chế phải đảm bảo chế tài thực hiện, ý cơng tác giám sát nhà thầu thực đầy đủ trách nhiệm Tuy nhiên để đảm bảo chất lượng cơng trình, khơng Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước nhà thầu mà cần thiết có phối hợp chặt chẽ chủ thể tham gia mà đặc biệt đơn vị thi công Ban QLDA - chủ thể trực tiếp thực dự án Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước phải thực việc thông qua kế hoạch, tiến độ, điều kiện đảm bảo thực hợp đồng nhà thầu trước triển khai thi cơng xây lắp, ý biện pháp thi công tiến độ cung ứng thiết bị máy móc, nhân lực cần thiết - Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước có trách nhiệm giám sát nhà thầu thực đầy đủ kế hoạch thi công thông qua: đưa đúng, đủ, kịp thời vật tư, thiết bị, nhân công để thi công theo hợp đồng ký kết Trường hợp phát có gian lận so với cam kết nhà thầu phải bồi thường, chịu phạt theo hợp đồng - Nhà thầu phải nghiêm túc thực việc tự giám sát, tự nghiệm thu chất lượng trước báo Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước thực nghiệm thu (nghiệm thu sơ bộ) phần việc nghiệm thu hoàn thành Ban QLDCA tiến hành nghiệm thu có thủ tục tự nghiệm thu nhà thầu - Đổi chế quản lý chất lượng công trình theo hướng gắn chặt trách nhiệm tổ chức tư vấn giám sát thi công Xác lập rõ mối quan hệ Ban QLDA tư vấn giám sát (người giám sát) theo chế hợp đồng đảm bảo tính chất độc lập hoạt động cơng tác giám sát Tổ chức tư vấn giám sát phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định Pháp luật Tổ chức tư vấn giám sát cần phải bố trí đầy đủ người, trang thiết bị cơng trường suốt q trình thi cơng để thực đầy đủ công việc theo quy định Tiêu chuẩn hố cán giám sát trình độ, phẩm chất đạo đức, yêu cầu tổ chức tư vấn giám sát phải có khoản tiền ký cược đảm bảo trách nhiệm - Quán triệt thực nghiêm quy trình quản lý chất lượng Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, số 15/2013/NĐ-CP Trong trường hợp thủ tục không đảm bảo theo quy định kiên khơng cho ứng vốn thanh, toán vốn theo hạng mục công việc - Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước cần tăng cường cán thường trực trường để sớm phát sai sót, yếu tố nảy sinh q trình thi cơng để đề biện pháp xử lý kịp thời mang lại hiệu cao Mặt khác, với bám sát trường cách thường xuyên làm cho công tác xây dựng thực theo trình tự, quy trình, quy phạm hạn chế việc thoả thuận giá, nghiệm thu khống khối lượng đơn vị giám sát nhà thầu cắt bớt công đoạn thi cơng làm ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình xây dựng Với nhu cầu đầu tư xây dựng công trình ngày gia tăng, để nâng cao chất lượng cơng tác quản lý chất lượng cơng trình, cần thiết phải thực số công việc sau: Tăng cường cán có chun mơn Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước tham gia giám sát trường với nhà thầu thi công đơn vị tư vấn giám sát Cán tham gia giám sát phải người có phảm chất đạo đức tâm huyết nghề nghiệp tốt, có kinh nghiệm quản lý trường - Cần thiết phải trang bị máy móc kỹ thuật hỗ trợ cho người việc kiểm tra giám sát chất lượng cơng trình - Có kế hoạch kiểm tra trường thường xuyên, định kỳ mời quan quản lý cấp tham gia tổ chức họp trường để nhận ý kiến đóng góp từ người người lao động trực tiếp để có biện pháp xử lý kịp thời 3.2.7 Giải pháp Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ban QLDA Vấn đề cán chất lượng cán vấn đề quan trọng, có ảnh hưởng đến tất lĩnh vực, phải nghiên cứu quy hoạch tổ chức lại cán cho gọn nhẹ, có hiệu lực có hiệu Tiêu chuẩn hố cán tổ chức tốt cơng tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán quản lý cho phù hợp; xác định thức chức danh kỹ sư quản lý dự án để có sơ sở tiêu chuẩn hoá nhân lực, cán Ban quản lý dự án, tiến tới yêu cầu bắt buộc với cán bộ, nhân viên QLCDA phải có chứng hành nghề Để xây dựng lực lượng cán chuyên môn sử dụng lâu dài cần trọng kế hoạch đào tạo cán trẻ, có lực để đưa vào quy hoạch cán lãnh đạo tương lai Cần phải tạo điều kiện thuận lợi, công cho đội ngũ cán có khả cạnh tranh lành mạnh cần phải có chế độ đãi ngộ thích đáng cán có cấp, có trình độ, có kinh nghiệm, có nâng cao chất lượng cán - Thường xuyên cho cán tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, cơng tác QLDA, quản lý chi phí, quản lý chất lượng điều hành thi công cho cán bộ, người lao động ban tham gia học tập để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ - Đảm bảo điều kiện vật chất, tinh thần cán yên tâm công tác thông qua chế độ tiền lương, thưởng theo hình thức linh hoạt theo dạng hoạt động doanh nghiệp, tiến tới việc trả lương theo trình độ chun mơn, vị trí chức danh, trách nhiệm hiệu cơng việc với mục đích đảm bảo công nâng cao chất lượng sống, để cán chuyên tâm vào công tác chuyên môn, hạn chế tiêu cực công tác quản lý dự án Kết luận chương Từ tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục phân tích chương 2, Chương luận văn tìm nguyên nhân tồn tại, đề giải pháp nhằm nâng cao lực quản lý cho Ban quản lý Các dự án ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Phước Tác giả đưa số giải pháp thực cụ thể, có tính khả thi nhằm nâng cao lực quản lý cho Ban quản lý Các dự án ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Phước KẾT LUẬN Quản lý dự án xây dựng vấn đề lớn phức tạp liên quan đến nhiều chủ thể Để nâng cao hiệu công tác dự án xây dựng bao gồm nhiều vấn đề cần phải giải cách đồng bản, vấn đề có tác động định ảnh hưởng đến chất lượng công tác quản lý dự án xây dựng Nghiên cứu để tìm nguyên nhân hạn chế, tồn từ đề xuất giải pháp cho vấn đề khó khăn Qua nội dung nghiên cứu đề tài “Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cho ban quản lý dự án xây dựng thuộc ngành Nông nghiệp PTNT tỉnh Bình Phước”tác giả tập trung giải số nội dung sau đây: - Làm rõ khái niệm, nội dung quản lý Nhà nước công tác quản lý đầu tư xây dựng nói chung quản lý dự án xây dựng Ban quản lý Dự án xây dựng thuộc ngành Nơng nghiệp PTNT tỉnh Bình Phước nói riêng, sở nghiên cứu văn pháp quy hành quản lý dự án xây dựng Nhà nước Việt nam trình chu kỳ đầu tư để phân tích nhiệm vụ, vai trị, trách nhiệm Ban QLDA chủ thể khác tham gia vào hoạt động đầu tư xây dựng Thông qua tài liệu, kết nghiên cứu để làm rõ vấn đề cần nghiên cứu - Trên sở lý luận quản lý dự án để phân tích thực trạng cơng tác quản lý dự án xây dựng Ban quản lý Dự án xây dựng thuộc ngành Nông nghiệp PTNT tỉnh Bình Phước để thấy tồn tại, vấn đề cịn hạn chế mơi trường pháp lý, hệ thống tổ chức, trình độ lực chun mơn lực điều hành dự án để đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực quản lý cho Ban quản lý Các dự án ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Phước Các đề xuất bao gồm: Giải pháp nâng cao lực cơng tác giải phóng mặt Giải pháp nâng cao lực máy tổ chức Giải pháp nâng cao lực công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu Giải pháp nâng cao lực công tác tư vấn khảo sát, thiết kế Giải pháp nâng cao lực công tác tạm ứng, toán vốn đầu tư Giải pháp nâng cao lực công tác quản lý chất lượng cơng trình Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ban QLDA KIẾN NGHỊ - Sở Nơng nghiệp PTNT tỉnh Bình Phước (Chủ đầu tư) + Ban hành Bộ quy trình bước triển khai quản lý dự án đầu tư xây dựng để đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai, thực nhiệm vụ giao; + Quy định rõ chế đặc thù chủ trương, sách … cho đơn vị, cá nhân tham gia dự án đầu tư xây dựng để áp dụng; + Chỉ đạo quan liên quan thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước trình thực nhiệm vụ; - Đối với Ban quản lý Các dự án ngành Nơng nghiệp PTNT tỉnh Bình Phước : + Qn triệt cán bộ, công nhân viên Ban thực tốt chức trách, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động Ban; + Rà soát lại văn quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý dự án, kịp thời cập nhập, bổ sung văn trình triển khai thực nhiệm vụ; + Có sách tuyển dụng, sử dụng nhân linh hoạt để chất lượng đội ngũ cán QLCDA đảm bảo không ngừng nâng cao TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyên Bá Uân (2012), Tập giảng Quản lý xây dựng nâng cao, Hà Nội Trịnh Quốc Thắng (2007), Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội Viện nghiên cứu Đào tạo Quản lý (2012), Quản lý dự án cơng trình xây dựng, Nhà xuất Lao động – Xã Hội, Hà Nội Từ Quang Phương (2005), Quản lý dự án đầu tư, Nhà xuất Lao động – Xã Hội, Hà Nội Bùi Ngọc Toàn (2008), Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nhà xuất Giao thông vận tải, Hà Nội Quốc Hội (2014), Luật Xây dựng ban hành ngày 18/06/2014 Đinh Tuấn Hải (2013), Phân Tích mơ hình Quản Lý, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Hà Nội Cao Thị Hào(2008), Bài giảng Quản lý dự án, Viện Công nghệ Châu Á Việt Nam, TP HCM Trần Đình Ngơ(2013), Cẩm nang Quản lý đầu tư Xây dựng, Nhà xuất Lao Động TP HCM 10 Sở Nơng nghiệp PTNT tỉnh Bình Phước (2009), Quyết định thành lập ban quản lý dự án xây dựng thuộc ngành NN & PTNT tỉnh Bình Phước Bình Phước 11 http://www.vaco.com.vn, truy cập ngày 15/11/2013 12 Chính Phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 quản lý dự án đầu tư xây dựng 13 Chính phủ (2004), Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 việc quản lý chất lượng cơng trình xây dựng 14 Chính Phủ (2013), Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 quản lý chất lượng cơng trình xây dựng 15 Nguyễn Đình Thọ (2008), Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh, NXB Tài Chính, Hà Nội 16 Hồng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2011), Thống kê ứng dụng kinh tế xã hội, Nhà xuất thống kê, TP HCM 17 Chính phủ (2009), Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2009 Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 18 http://www.congthongtin.ngoquyen.gov.vn, truy cập ngày 14/5/2015 ... VỂ DỰ ÁN XÂY DỰNG, QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG 1.1 Tổng quan dự án xây dựng 1.1.1 Khái niệm dự án xây dựng Để hiểu dự án xây dựng, ta phải hiểu dự án Vậy dự án gì? Có nhiều... dự án Ban quản lý dự án xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước - Phân tích nguyên nhân đề xuất giải pháp nhằm cải thiện hiệu quản lý cho Ban quản lý dự án xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh. .. vấn đề nguyên nhân gây tồn quản lý dự án Ban QLCDA xây dựng thuộc ngành NN PTNT tỉnh Bình Phước 80 3.2 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cho Ban quản lý dự án xây dựng thuộc ngành Nơng nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ file word),

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm