0

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20 12 0
  • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2021, 16:02

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là đánh giá thực trạng, nguyên nhân, vấn đề đặt ra trong công tác tổ chức thực hiện Luật BHYT của các chủ thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm bảo đảm tổ chức thực hiện Luật BHYT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒNG TRỌNG CHÍNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CƠNG THỪA THIÊN HUẾ - 2020 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Tiến Hải Phản biện 1:…………………………………………………… Phản biện 2:…………………………………………………… Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phịng họp … , Nhà - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Phân viện Học viện Hành Quốc gia thành phố Huế Số: 201- Đường Phan Bội Châu – TP Huế – tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian: vào hồi …… …… tháng …… năm 2020 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Ban quản lý đào tạo sau đại học, Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong việc thực sách an sinh xã hội, Đảng Nhà nước ta ln coi trọng sách BHYT xem hai trụ cột hệ thống an sinh xã hội nước ta Chính sách BHYT sách có ảnh hưởng trực tiếp tác động sâu rộng đến tất thành viên xã hội, mang ý nghĩa nhân đạo có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, góp phần quan trọng để thực mục tiêu cơng xã hội lĩnh vực chăm sóc y tế, chế tài y tế quan trọng chế chi trả trước đa số quốc gia giới áp dụng giúp người dân bị ốm đau không bị rơi vào cảnh nghèo đói định hướng phát triển chăm sóc sức khỏe người dân Đối với Tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh nằm khu vực Bắc Trung Bộ, tỉnh xác định vùng trung tâm y tế chuyên sâu nước, thời gian qua trình thi hành Luật BHYT đạt nhiều kết đáng kể Tuy nhiên, trình thực luật BHYT tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian qua cịn gặp nhiều khó khăn, hạn chế công tác quản lý nhà nước tổ chức triển khai thực Pháp luật BHYT chưa hiệu cao; tỷ lệ tham gia BHYT địa bàn tỉnh đạt cao khơng có tính bền vững; cơng tác quản lý quỹ BHYT cịn nhiều bất cập; tình trạng cân đối quỹ BHYT ngày gia tăng; tình trạng vi phạm pháp luật tham gia đóng BHYT xảy nhiều đơn vị chủ sử dụng lao động, người tham gia đơn vị KCB BHYT… Từ thực trạng trên, việc nghiên cứu, đánh giá, phân tích, dự báo sớm cơng tác quản lý nhà nước BHYT nhằm giải mâu thuẫn phát sinh trình thực hiện, tình trạng cân đối thu, chi, lạm dụng quỹ BHYT ngày gia tăng, khó kiểm sốt… cần thiết Do đó, tơi chọn nghiên cứu đề tài “Tổ chức thực Luật Bảo hiểm y tế địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” làm đề tài luận văn thạc sĩ quản lý công phù hợp với tình hình thực tiễn vị trí tơi cơng tác Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Liên quan đến đề tài phạm vi, mức độ khác nhau, nêu số cơng trình nghiên cứu tiêu biểu như: Đề tài NCKH cấp Bộ (2010) Nguyễn Minh Thảo “Đánh giá sách BHYT giải pháp thực lộ trình triển khai Luật BHYT” Đề tài NCKH cấp Bộ (2010) Nguyễn Thanh Hương “Pháp luật BHYT - Thực trạng giải pháp” Đề tài NCKH cấp Bộ (2012) Hoàng Kiến Thiến “Tổ chức thực sách BHYT Việt Nam tình hình mới” Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (2012) Phạm Lương Sơn “Thực trạng giải pháp phòng chống làm dụng quỹ BHYT” Luận văn thạc sĩ Hoàng Mạnh Trường (2016) “Thực pháp luật BHYT Việt Nam nay” Cơng trình nghiên cứu khoa học cấp ngành Võ Khánh Bình cộng (Hồng Trọng Chính, Nguyễn Thị Khánh Chi, Trương Công Khả, Bùi Thị Thu Lý) (2017) “Các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT theo Hộ Gia đình địa bàn Thừa Thiên Huế” Các cơng trình nghiên cứu tập trung vào phân tích vị trí, vai trị BHYT hai khía cạnh lý luận thực tiễn, đồng thời đề xuất số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ, sách BHYT vào thời điểm nghiên cứu Tuy nhiên, đề tài nói chưa đánh giá chi tiết thực trạng công tác tổ chức thực BHYT địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đưa giải pháp đồng để nâng cao hiệu công tác tỉnh Thừa Thiên Huế Mục đích nhiệm vụ luận văn - Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn tổ chức thực Luật BHYT địa bàn tỉnh Tỉnh Thừa Thiên Huế; trê sở phân tích thực trạng tổ chức thực Luật BHYT địa bàn tỉnh Tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm ngày hoàn thiện việc tổ chức thực Luật BHYT địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - Nhiệm vụ nghiên cứu: + Trình bày sở lý luận tổ chức thực Luật BHYT địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế + Đánh giá thực trạng, nguyên nhân, vấn đề đặt công tác tổ chức thực Luật BHYT chủ thể địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế + Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm bảo đảm tổ chức thực Luật BHYT địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn - Đối tượng nghiên cứu: nội dung hoạt động tổ chức thực Luật BHYT - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: tỉnh Thừa Thiên Huế + Về thời gian: từ năm 2015 đến năm 2019 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn - Phương pháp luận: Phương pháp Chủ nghĩa vật biện chứng, Chủ nghĩa vật lịch sử, chủ nghĩa Mác - Lê nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước sách xã hội, có sách BHYT, bảo vệ phát triển người, chế độ an sinh xã hội, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo trì ổn định xã hội, phát triển đất nước - Phương pháp nghiên cứu cụ thể: + Phương pháp thống kê, tổng hợp + Phương pháp phân tích, so sánh, đánh giá + Phương pháp thu thập thông tin, quan sát, vấn chuyên gia ngành Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn - Ý nghĩa mặt lý luận: làm rõ chất BHYT góc độ xã hội kinh tế, luận văn xác định rõ tầm quan trọng sách BHYT hệ thống an sinh xã hội - Ý nghĩa thực tiễn luận văn Qua nghiên cứu, phân tích thực trạng pháp luật thực thi pháp luật BHYT địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, luận văn phân tích kết đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, để từ đưa số giải pháp để kiến nghị cấp có thẩm quyền nhằm hồn thiện pháp luật BHYT tăng cường hiệu lực hiệu việc thực Luật BHYT, đồng thời đề xuất giải pháp bổ sung nhằm ngày hoàn thiện thực thi pháp luật BHYT lĩnh vực có liên quan Luật KCB, Luật Dược, Luật Đấu thầu, giá viện phí, tra kiểm tra, xử phát vi phạm hành chính…; giải pháp tăng cường PBGDPL nói chung BHYT nói riêng địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, nước nói chung, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội đất nước ta xu chung thời đại Tất hướng đến mục đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận tổ chức thực Luật Bảo hiểm y tế Chương 2: Thực trạng tổ chức thực Luật Bảo hiểm y tế Tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Quan điểm, mục tiêu giải pháp bảo đảm tổ chức thực Luật Bảo hiểm y tế tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian tới Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 1.1 Khái quát chung bảo hiểm y tế pháp luật bảo hiểm y tế 1.1.1 Khái niệm vai trò bảo hiểm y tế 1.1.1.1 Khái niệm Bảo hiểm y tế Tại khoản 1, khoản khoản Điều Chương I Luật BHYT số 25/2008/QH12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII ban hành năm 2008, quy định: “BHYT hình thức bảo hiểm bắt buộc áp dụng đối tượng theo quy định Luật để chăm sóc sức khỏe, khơng mục đích lợi nhuận Nhà nước tổ chức thực hiện” 1.1.1.2 Vai trò bảo hiểm y tế Thứ nhất, BHYT đóng vai trị trụ cột hệ thống an sinh xã hội quốc gia Thứ hai, BHYT góp đảm đảm bảo cơng xã hội lĩnh vực KCB Thứ ba, BHYT tạo nguồn quỹ tài Nhà nước vơ lớn việc điều hành, cung cấp nguồn kinh phí cho hệ thống mạng lưới y tế nước ta Thứ tư, BHYT có tác dụng góp phần giảm nhẹ gánh nặng cho NSNN Thứ năm, BHYT góp phần đề phịng chống đói nghèo bệnh tật Theo phương châm “phòng bệnh chữa bệnh” Thứ sáu, BHYT đời cịn góp phần giáo dục cho người dân xã hội tính nhân văn cao cả, sống ln hướng thiện theo đạo lý dân tộc ta, với phương châm người người người người 1.1.2 Pháp luật bảo hiểm y tế Chúng ta hiểu pháp luật bảo hiểm y tế hệ thống quy tắc xử chung Nhà nước ban hành hay thừa nhận nhằm điều chỉnh quan hệ kinh tế - xã hội phát sinh trình tham gia, hưởng thụ bảo hiểm y tế theo nguyên tắc tương trợ cộng đồng, chia rủi ro sụ tương trợ Nhà nước mục đích an sinh xã hội Bản chất pháp luật BHYT thể nội dung sau: chất xã hội BHYT chất kinh tế BHYT 1.1.3 Một số nội dung pháp luật bảo hiểm y tế nước ta Luật BHYT gồm 10 chương với 52 điều, bao gồm số vấn đề sau: Thứ nhất, quy định đối tượng áp dụng BHYT Thứ hai, quy định chế độ hưởng BHYT Thứ ba, quy định quỹ BHYT 1.2 Khái niệm, hình thức, chủ thể nội dung tổ chức thực pháp luật BHYT 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm tổ chức thực pháp luật BHYT 1.2.1.1 Khái niệm tổ chức thực pháp luật BHYT tổ chức thực luật BHYT chuỗi công việc hoạt động, thao tác nằm chỉnh thể thống từ quyền trung ương đến địa phương, ban hành văn bản quy phạm pháp luật BHYT theo thẩm quyền; tổ chức hướng dẫn thi hành pháp luật BHYT, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục luật; tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết việc tổ chức thực luật BHYT địa phương hay phạm vi nước nhằm đạt mục tiêu xác định 1.2.1.2 Đặc điểm tổ chức thực pháp luật bảo hiểm y tế - Đặc điểm quan tổ chức thực luật - Đặc điểm hoạt động tổ chức thực luật bảo hiểm y tế 1.2.2 Các giai đoạn tổ chức thực pháp luật bảo hiểm y tế 1.2.2.1 Ban hành văn hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế 1.2.2.2 Phổ biến, giáo dục Luật Bảo hiểm y tế 1.2.2.3 Thực hoạt động nghiệp vụ, kỹ thuật 1.2.2.4 Giám sát, kiểm tra, tra việc thực Luật Bảo hiểm y tế 1.2.3 Chủ thể tổ chức thực pháp luật bảo hiểm y tế 1.2.3.1 Chủ thể bắt buộc tổ chức thực luật bảo hiểm y tế Chủ thể bắt buộc tổ chức thực luật BHYT quan hành nhà nước Chính phủ, Bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp quan thuôc Ủy ban nhân dân 1.2.3.2 Chủ thể tham gia tổ chức thực luật bảo hiểm y tế Trong việc thực Luật Bảo hiểm y tế, chủ thể tham gia bên cạnh đơn vị tổ chức quan tổ chức thực hiện, người lao động, người sử dụng lao động, người đại diện tổ chức cơng đồn dân tham gia BHYT 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực Luật Bảo hiểm y tế 1.3.1 Mức độ hoàn thiện pháp luật bảo hiểm y tế nói riêng hệ thống pháp luật nói chung Thứ nhất, tính tồn diện Thứ hai, tính đồng Thứ ba, tính phù hợp Thứ tư, trình độ kỹ thuật pháp lý 1.3.2 Tổ chức máy nguồn lực Một máy nhà nước vững mạnh điều quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đất nước, đóng vai trị chủ đạo việc tổ chức thực pháp luật 1.3.3 Ý thức pháp luật bên tham gia Căn vào chủ thể ý thức pháp luật, ý thức pháp luật chia thành ba loại ý thức pháp luật xã hội, ý thức pháp luật nhóm ý thức pháp luật cá nhân 1.3.4 Sự kiểm soát q trình tổ chức thực Luật Kiểm sốt q trình tổ chức thực luật tồn hoạt động xem xét, theo dõi, đánh giá, biện pháp mà thơng qua ngăn ngừa, loại bỏ nguy cơ, việc làm sai trái quan, nhân viên nhà nước việc tổ chức thực luật, bảo đảm cho việc tổ chức thực luật mục đích đạt hiệu cao 1.3.5 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Nếu điều kiện tự nhiên thuận lợi phát triển kinh tế xã hội với ý thức pháp luật cao xã hội phát triển, tạo điều kiện thuận lợi việc triển khai sách pháp luật nói chung sách BHYT nói riêng Nếu địa phương có điều kiện tự nhiên khó khăn, phát triển kinh tế chậm phát triển, nhận thức cịn hạn chế vơ khó khăn việc vận động tham gia BHYT Tiểu kết chương Tại chương 1, luận văn trình bày đời tất yếu khách quan sách BHYT; khái niệm, vai trị BHYT; khái niệm, đặc điểm tổ chức thực luật, mục đích, yêu cầu nguyên tắc tổ chức thực luật; nghiên cứu xác định quản lý nhà nước bảo hiểm tế, giới thiệu chủ thể bắt buộc chủ thể tham tra tổ chức thực luật; nghiên cứu trình bày trình ban hành văn hướng dẫn thi hành luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nghiệp vụ, kỹ thuật, hoạt động giám sát, kiểm tra, tra việc tổ chức thực luật Đồng thời, nghiên cứu xác định nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức thực Luật BHYT, cụ thể mức độ hoàn thiện pháp luật BHYT luật có liên quan; tổ chức máy nguồn lực thực hiện; ý thức pháp luật bên liên quan thực kiểm sốt q trình tổ chức thực luật Đây sở lý luận để khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức thực Luật Bảo hiểm y tế địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian qua 10 Chương THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2.1 Khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên tình hình kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên tình hình kinh tế xã hội Tỉnh Thừa Thiên Huế tỉnh Bắc miền Trung, Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Trị, phía Nam giáp tỉnh Quảng Nam Thành phố Đà Nẳng, phía Tây giáp nước bạn Lào, phía Đơng giáp Biển Đơng; có đơn vị hành gồm: Thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà huyện bao gồm: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới Nam Đơng; có tổng số đơn vị cấp xã 145 xã, phường, thị trấn 2.1.2 Tác động điều kiện tự nhiên tình hình kinh tế xã hội việc triển khai Pháp luật BHYT Do địa hình số địa phương cịn khó khăn, đặc biệt huyện miền núi, vùng bãi ngang, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn đặc biệt khó khăn cịn nhiều, vùng có đơng người dân tộc thiểu số ảnh hưởng khó khăn đến việc triển khai pháp luật BHYT Thừa Thiên Huế chịu tác hại lớn thiên tai bảo lụt năm, làm thiệt hại lớn cho kinh tế tỉnh nhà, thiệt hại sở vật chất lẫn người, giảm nguồn thu nhập cho người dân nên ảnh hưởng lớn đến việc triển khai sách BHYT Thừa Thiên Huế địa phương phải cân đối thêm hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương nên ảnh hưởng lớn đến việc triển khai sách BHYT 2.2 Thực trạng tổ chức thực Luật Bảo hiểm y tế địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 11 BHXH tỉnh có 09 phịng nghiệp vụ, gồm: Phịng Chế độ BHXH, Phòng Giám định BHYT, Phòng Quản lý thu, Phịng Truyền thơng Phát triển đối tượng, Phịng Cấp sổ, thẻ, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phịng Thanh tra - Kiểm tra, Phịng Cơng nghệ thơng tin Văn phịng Có 08 đơn vị BHXH cấp huyện trực thuộc BHXH tỉnh, gồm 06 đơn vị BHXH huyện, 02 đơn vị BHXH thị xã) Tổng số cơng chức, viên chức, nhân viên có 245 người 2.2.1 Kết đạt 2.2.1.1 Ban hành văn hướng dẫn tổ chức thực Luật Bảo hiểm y tế văn pháp luật có liên quan địa bàn 2.2.1.2 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Bảo hiểm y tế 2.2.1.3 Tình hình tham gia giải chế độ BHYT Thừa Thiên Huế Ước số liệu tính đến 30/9/2020, số đối tượng tham gia BHYT 1.147.659 người, đạt tỷ lệ bao phủ 98% dân số, tiêu Chính phủ giao 90,5% 2.2.1.4 Giám sát, kiểm tra, tra việc thực Luật BHYT 2.2.2 Những tồn hạn chế 2.2.2.1 Tồn hạn chế trình triển khai địa phương - Nhận thức vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng BHYT; - Công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT chưa thật bền vững; - Chất lượng KCB sở y tế, y tế tuyến xã chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu người dân; - Việc sử dụng kinh phí KCB BHYT số sở KCB BHYT chưa thực hiệu quả, tiết kiệm; tượng lạm dụng quỹ BHYT cịn tồn tại; 12 - Cơng tác tra kiểm tra chưa thường xuyên, chưa đủ răn đe, thuyết phục; - Việc tra, kiểm tra tài cấp chưa tốt; - Việc kiểm tra chuyên ngành, liên ngành đơn vị khám chữa bệnh BHYT chưa thường xuyên; - Việc xử phạt vi phạm hành hành vi cố tình vi phạm quy định Luật BHYT chưa ngành chức thực thường xuyên; - Năng lực chất lượng, số lượng công chức viên chức quan BHXH tỉnh làm nhiệm vụ tra, kiểm tra chưa đạt yêu cầu Công tác giám sát chưa thường xuyên 2.2.2.2 Luật BHYT số vướng mắc, việc ban hành văn hướng dẫn thiếu cụ thể, chưa theo kịp với nhu cầu thực tiễn Hệ thống sách, pháp luật BHYT trình tổ chức thực bộc lộ số bất cập, vướng mắc chưa điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời; số văn hướng dẫn triển khai luật BHYT chậm ban hành sửa đổi, bổ sung chưa kịp thời Một số văn hướng dẫn tổ chức thực chế độ, sách chưa rõ, dẫn đến khó khăn, vướng mắc triển khai thực 2.2.3 Đánh giá kết quả, tồn tại, hạn chế nguyên nhân 2.2.3.1 Đánh giá kết đạt nguyên nhân 2.2.3.2 Đánh giá tồn tại, hạn chế nguyên nhân 13 Tiểu kết chương Trong chương 2, luận văn khái quát hoạt động tổ chức thực pháp luật BHYT địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân kết quả, hạn chế việc tổ chức thực luật BHYT địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Kết chương tiền đề cho chương 3: Xác định quan điểm, mục tiêu, phương hướng giải pháp bảo đảm tổ chức thực pháp luật BHYT địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 14 Chương QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 Quan điểm, mục tiêu 3.1.1 Quan điểm Điều 58 Hiến pháp nước ta năm 2013 “Nhà nước, xã hội đầu tư phát triển nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực bảo hiểm y tế tồn dân, có sách ưu tiên chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào miền núi, hải đảo vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Phát triển nâng cao chất lượng bảo hiểm y tế; xây dựng thực tốt lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; phát triển mạnh loại hình bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm y tế cộng đồng Mở rộng diện sở y tế cơng lập ngồi cơng lập khám bệnh, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế Hạn chế giảm dần hình thức tốn viện phí trực tiếp từ người bệnh Đổi phương thức tốn viện phí qua Quỹ bảo hiểm y tế” Nghị số 21-NQ/TW Bộ Chính trị khẳng định quan điểm, “Thực tốt chế độ, sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trách nhiệm cấp ủy đảng, quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp người dân” Nghị số 20/NQ-TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Ban chấp hành Trung ương Khóa XII tăng cường cơng tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình nêu rõ quan điểm: “Hướng tới thực bao phủ chăm sóc sức khoẻ bảo hiểm y tế toàn dân; người dân quản lý, chăm sóc sức khoẻ; bảo đảm bình đẳng quyền nghĩa vụ tham 15 gia bảo hiểm y tế thụ hưởng dịch vụ y tế Tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế có chế giá, chế đồng chi trả nhằm phát triển vững hệ thống y tế sở” 3.1.2 Mục tiêu - Muc tiêu chung - Mục tiêu cụ thể tỉnh Thừa Thiên Huế 3.2 Giải pháp bảo đảm tổ chức thực Luật Bảo hiểm y tế địa bàn Thừa Thiên Huế thời gian tới Thứ nhất, tiếp tục quán triệt nhận thức trách nhiệm cấp ủy, quyền địa phương cấp, ban ngành, người đứng đầu đơn vị sử dụng lao động Nghị quyết, thị Đảng, pháp luật Nhà nước sách BHYT Thứ hai, nâng cao hiệu lực hiệu phổ biến, giáo dục Luật Bảo hiểm y tế Thứ ba, phát triển đối tượng tham gia BHYT mang tính bền vững Thứ tư, thực tốt chế độ, sách bảo hiểm y tế Thứ năm, kiện toàn tổ chức máy, nâng cao lực tổ chức thực chủ thể Thứ sáu, tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, quản lý nhà nước bảo hiểm y tế địa phương Thứ bảy, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia bảo hiểm y tế Thứ tám, tăng cường công tác kiểm tra, tra, phát xử lý vi phạm việc thực sách Thứ chín, tiếp tục hồn thiện Luật Bảo hiểm y tế văn hướng dẫn thi hành 16 Tiểu kết chương Trên sở đánh giá thực trạng công tác tổ chức thực Luật BHYT địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, chương 3, nghiên cứu xác định quan điểm, mục tiêu phương hướng tổ chức thực Luật BHYT đến năm 2025, sau đó, nghiên cứu đưa giải pháp nâng cao hiệu tổ chức thực Luật BHYT, cụ thể là: (i) Tiếp tục hoàn thiện Luật BHYT văn hướng dẫn thi hành; (ii) Nâng cao hiệu lực hiệu phổ biến, giáo dục Luật BHYT; (iii) Phát triển đối tượng tham gia BHYT mang tính bền vững; (iv) Thực tốt chế độ sách BHYT; (v) Kiện toàn tổ chức máy, nâng cao lực tổ chức thực chủ thể; (vi) Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, quản lý nhà nước BHYT địa phương; (vii) Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia BHYT (viii) Tăng cường công tác kiểm tra, tra, phát xử lý vi phạm trình tổ chức thực pháp luật BHYT 17 KẾT LUẬN Sau 12 năm triển khai thực Luật BHYT, có năm thực Luật sửa đối bổ sung số điều Luật BHYT, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt thành đáng kể Số lượng người tham gia BHYT ngày tăng; chế độ khám, chữa bệnh BHYT trọng, mở rộng nâng cao quyền lợi cho người tham gia Việc quy định cụ thể, minh bạch hồ sơ, thủ tục tham gia thụ hưởng chế độ bảo hiểm y tế sở quan trọng để sách BHYT thực thống nước, tránh phiền hà, sách nhiễu người tham gia BHYT, góp phần quan trọng vào sách BHYT tồn dân chương trình cải cách hành nhà nước cách có hiệu Tuy nhiên, q trình thực sách BHYT thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian qua cịn vấn đề khó khăn sách tổ chức thực hiện, cần tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh nhằm đảm bảo thành công việc thực sách BHYT thời gian tới Từ kết đạt đánh giá thực trạng tổ chức thực Luật BHYT, nghiên cứu xác định phương hướng, mục tiêu tổ chức thực Luật BHYT địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đưa giải pháp bảo đảm tổ chức thực Luật BHYT, cụ thể giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật BHYT, hoàn thành tiêu nhiệm vụ tổ chức thực Luật BHYT, tăng cường phổ biến, giáo dục Luật BHYT, tăng cường giám sát, kiểm tra, tra việc thực Luật BHYT, cải cách hành nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia BHYT, tất mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội theo quan điểm đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước./ 18 ... sở lý luận để khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức thực Luật Bảo hiểm y tế địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian qua 10 Chương THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH... pháp bảo đảm tổ chức thực pháp luật BHYT địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 14 Chương QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG... thực Luật Bảo hiểm y tế Tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Quan điểm, mục tiêu giải pháp bảo đảm tổ chức thực Luật Bảo hiểm y tế tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian tới Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,