0

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

26 13 0
  • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2021, 15:14

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm khảo sát phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và tìm ra các nguyên nhân của những nhược điểm về chất lượng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đề xuất các giải pháp phù hợp với khả năng và điều kiện đặc thù của địa phương, nhằm nâng cao chất lượng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM HỒNG LINH CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC VĂN PHÕNG – THỐNG KÊ CẤP XÃ TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Quản lý cơng Mã số: 34 04 03 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2020 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN ĐỨC THẮNG Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng họp … , Nhà - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Số:… -Đường…………-Quận………………- TP…………… Thời gian: vào hồi …… …… tháng …… năm 20 Có thể tìm hiểu luận văn Thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận văn Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã nhiệm vụ hàng đầu Đảng Nhà nước ta nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân, dân giai đoạn Đặc biệt nước ta trình hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, với thời vận hội mới, đồng thời có khó khăn thách thức mới, đội ngũ CBCC cấp xã vừa người đại diện cho Đảng Nhà nước xây dựng thực thi chủ trương, sách sở, vừa người trực tiếp tiếp xúc phục vụ nhân dân Do vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã cần phải quan tâm đặc biệt Công chức cấp xã có cơng chức Văn phịng - Thống kê người trực tiếp tiếp xúc hàng ngày với nhân dân, giải đáp, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, trực tiếp lắng nghe, giải kiến nghị lên cấp ý kiến, nguyện vọng nhân dân Vì vậy, chất lượng cơng chức cấp xã nói chung chất lượng cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã nói riêng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh hệ thống trị sở, tác động đến nghiệp cách mạng đổi Đảng Nhà nước ta Trong điều kiện khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ nay, cơng chức Văn phịng - Thống kê mắt xích quan trọng cơng CCHC cấp xã Những mắt xích chưa quan tâm mức Cơng chức Văn phịng - Thống kê chưa chuẩn hóa, hồn thiện cách phù hợp với tình hình khó đáp ứng u cầu công tác đạo, điều hành lãnh đạo quyền cấp giai đoạn Trong năm gần đây, cấp ủy quyền tỉnh Quảng Bình nói chung huyện Bố Trạch nói riêng quan tâm đến cơng tác CBCC, thực tế chất lượng CBCC, cơng chức Văn phịng - Thống kê số đơn vị nhiều hạn chế, bất cập, cấu độ tuổi, chuyên môn chưa hợp lý, công đào tạo, bồi dưỡng chưa quan tâm mức, chưa thực ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ đặt Do cần xây dựng cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã đảm bảo chất lượng góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu hoạt động quyền cấp xã huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Với lý nên tác giả chọn đề tài: “Chất lượng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” để làm luận văn thạc sĩ, nhằm đưa số giải pháp góp phần giải yêu cầu nêu Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Chất lượng đội ngũ cơng chức cấp xã nói chung cơng chức Văn phịng - Thống kê nói riêng khơng vấn đề mới, nhiều nước giới đội ngũ CBCC máy nhà nước chủ đề nghiên cứu nhiều môn khoa học như: trị học, quản lý cơng chất lượng đội ngũ cơng chức ln đề tài có tính thời khơng phần phức tạp Vấn đề nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, hoạch định sách hoạt động thực tiễn tập trung sâu nghiên cứu, tìm tịi, khảo sát Đã có nhiều cơng trình cơng bố góc độ, mức độ, hình thức thể khác Tuy nhiên, đứng trước xu toàn cầu hóa, xây dựng nơng thơn thời kỳ hội nhập vấn đề nâng cao chất lượng cho đội ngũ cơng chức cấp xã nói chung cơng chức Văn phịng Thống kê nói riêng cấp thiết Việc nghiên cứu trực tiếp vấn đề nâng cao chất lượng cơng chức Văn phịng - Thống kê huyện Bố Trạch chưa có cơng trình nghiên cứu Vì vậy, việc chọn nghiên cứu đề tài mang ý nghĩa lý luận thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu hoạt động hệ thống trị sở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Mục tiêu nhiệm vụ luận văn 3.1 Mục tiêu Phân tích thực trạng chất lượng cơng chức Văn phòng Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Qua đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơng chức Văn phịng Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đáp ứng yêu cầu phát triển 3.2 Nhiệm vụ - Hệ thống hóa phân tích sở lý luận công chức, chất lượng thực thi công vụ cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã Tập trung khái niệm tiêu chí đánh giá, yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - Khảo sát phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã tìm nguyên nhân thực trạng - Đề xuất giải pháp phù hợp với khả điều kiện đặc thù địa phương, nhằm nâng cao chất lượng cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu Công chức Văn phịng - Thống kê cơng tác UBND cấp xã huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về thời gian: Đề tài đánh giá chất lượng cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã công tác UBND xã, thị trấn địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2019 Đây giai đoạn Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 - Về không gian: UBND xã, thị trấn địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - Về nội dung: Đề tài tập trung đánh giá thực trạng chất lượng cơng chức Văn phịng - Thống kê thuộc UBND cấp xã huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình theo bốn tiêu chí kiến thức, kỹ năng, thái độ hành vi kết thực nhiệm vụ qua xây dựng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã thời gian tới Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Thực nghiên cứu đề tài này, tác giả sử dụng phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử; nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn 5.2 Phương pháp nghiên cứu - Đề tài sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp: Trên sở tài liệu, thơng tin liệu thu thập được, phân tích, đánh giá, xem xét khía cạnh khoa học quản lý Qua tổng hợp lại để có kết luận, đề xuất mang tính khoa học, phù hợp với lý luận thực tiễn việc nâng cao chất lượng công chức - Phương pháp thu thập số liệu, thông tin qua hệ thống văn bản, báo cáo tổng kết - Phương pháp điều tra xã hội học: Thu thập số liệu bảng hỏi: Dự kiến xây dựng 326 phiếu hỏi cán bộ, công chức cấp xã người dân địa bàn có quan hệ cơng tác thường xun cấp cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã, với 03 mẫu phiếu gồm số câu hỏi với nội dung xoay quanh chủ đề luận văn, đó: + Mẫu phiếu 1: Dành cho cơng chức Văn phòng - Thống kê xã, thị trấn huyện Bố Trạch: 56 người + Mẫu phiếu 2: Dành cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn huyện Bố Trạch: 120 người + Mẫu phiếu 3: Dành cho người dân xã, thị trấn huyện Bố Trạch, xã người: 150 người Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận văn góp phần làm rõ vấn đề lý luận chất lượng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Luận văn nêu thực trạng chất lượng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch, ưu, nhược điểm giúp khắc phục phát huy, từ đề xuất biện pháp có sở khoa học để làm sở vận dụng xây dựng đội ngũ cơng chức Văn phịng - Thống kế cấp xã Bên cạnh luận văn đóng góp phần nguồn tài liệu quan tâm đến vấn đề nâng cao chất lượng cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã Kết cấu luận văn Luận văn phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục chữ viết tắt phụ lục, luận văn kết cấu thành 03 chương, cụ thể sau: Chương 1: Cơ sở lý luận chất lượng cơng chức Văn phịng - Thống kế cấp xã Chương 2: Thực trạng chất lượng công chức Văn phòng Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Chương 3: Mục tiêu giải pháp nâng cao chất lượng cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC VĂN PHÕNG - THỐNG KÊ CẤP XÃ 1.1 Công chức cấp xã cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã 1.1.1 Khái niệm công chức cấp xã cơng chức Văn phịng Thống kê cấp xã Tại khoản 3, Điều 4, Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định: “Công chức cấp xã công dân Việt Nam tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước” Công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã 07 chức danh công chức cấp xã với chức danh khác là: Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Qn sự, Địa - xây dựng - thị môi trường (đối với phường, thị trấn) địa - nơng nghiệp xây dựng mơi trường (đối với xã); Tài - kế tốn; Tư pháp hộ tịch; Văn hóa - xã hội Trên sở phân tích trên, tác giả quan niệm: “Cơng chức Văn phòng - Thống kê cấp xã làm việc UBND cấp xã, hưởng lương từ ngân sách nhà nước sử dụng quyền lực nhà nước để tổ chức thực nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy định pháp luật” 1.1.2 Đặc điểm công chức Văn phịng - Thống kê cấp xã Cơng chức Văn phịng - Thống kê phận chuyên môn nghiệp vụ tham mưu, giúp UBND cấp xã thực chức QLNN theo quy định pháp luật Công chức Văn phịng - Thống kê cấp xã có đặc điểm sau: Là người thực nhiều công việc cấp xã, vừa làm công tác chuyên môn, vừa chuẩn bị điều kiện đảm bảo cho hoạt động HĐND UBND cấp xã; hình thành từ nhiều nguồn khác nhau; thực nhiệm vụ nhiều lĩnh vực; người trực tiếp tiếp xúc, giải cơng việc cho nhân dân 1.1.3 Vị trí, vai trị cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã - Cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã có nhiệm vụ phối hợp tốt với phận liên quan để xây dựng chương trình cơng tác đảm bảo tốt đạo điều hành HĐND, UBND cấp xã - Cơng chức Văn phịng - Thống kê mối quan hệ với công chức, phận khác Đảng ủy, HĐND, Mặt trận tổ chức đồn thể cấp xã - Cơng chức Văn phòng - Thống kê cấp xã vừa thực nhiệm vụ văn phòng, vừa thực nhiệm vụ thống kê Do đó, cơng chức Văn phịng - Thống kê phải phối hợp tốt với tiểu khu trưởng, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố - Cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã vừa phục vụ hoạt động HĐND UBND cấp xã, địi hỏi cơng chức phải có hài hịa hai quan với mục tiêu nâng cao hiệu hoạt động máy quyền địa phương - Cơng chức Văn phòng - Thống kê người theo dõi việc thực kế hoạch, tiêu KT-XH Vì vậy, cơng chức Văn phịng - Thống kê phải có kiến thức rộng phải phối hợp tốt với công chức khác để phục vụ công tác đạo điều hành UBND xã tập trung, đảm bảo thống địa bàn - Cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã giữ vai trị quan trọng cơng CCHC 1.2 Chất lƣợng cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã công tác tổ chức hoạt động quyền cấp xã Trong q trình quản lý dựa vào kinh nghiệm thơi chưa đủ mà cần phải trang bị đầy đủ bổ sung kịp thời kiến thức, cách thức quản lý phù hợp với xu nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu người dân - Trình độ lý luận trị: Lý luận trị sở xác định quan điểm, lập trường giai cấp cơng nhân cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã Bản thân công chức Văn phịng - Thống kê có lập trường trị vững vàng, hoạt động mục tiêu, lý tưởng cách mạng nhân dân kính trọng, tin u họ vận động nhân dân thực tốt chủ trương, sách pháp luật góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu QLNN - Trình độ tin học ngoại ngữ: Tin học ngoại ngữ có vai trị vơ quan trọng tất lĩnh vực hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa tất quốc gia 1.2.2.2 Kỹ thực nhiệm vụ cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã Kỹ nghề nghiệp tiêu chí quan trọng để đánh giá công chức thực thi nhiệm vụ, cơng chức cần có kỹ định để thực thi nhiệm vụ Đối với công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã, kỹ cần có là: Kỹ lập kế hoạch, kỹ tham mưu tổng hợp, kỹ giao tiếp, kỹ phối hợp công tác, kỹ soạn thảo văn ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thu thập xử lý thông tin 1.2.2.3 Thái độ hành vi Thái độ hành vi cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã sở quan trọng để đánh giá hài lịng người dân khơng 10 cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã thực thi cơng vụ mà cịn quyền cấp xã Thái độ hành vi công chức Văn phịng - Thống kê cấp xã tiêu chí hàng đầu xem đương nhiên phải có cơng chức, thái độ hành vi khơng tốt dù có tài khơng thể cơng bộc dân 1.2.2.4 Kết thực nhiệm vụ Kết công tác yếu tố quan trọng để đánh giá chất lượng cơng chức hành nhà nước Chất lượng cơng chức cấp xã nói chung cơng chức Văn phịng - Thống kê nói riêng đánh giá xác qua hiệu giải công việc Chất lượng cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã không tổng hợp kiến thức, kỹ năng, thái độ mà quy tụ mà cịn đồng thời nguồn lực, hoạt động kết cần đạt 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã 1.3.1 Công tác tuyển dụng 1.3.2 Công tác đào tạo, bồi dưỡng 1.3.3 Chế độ sách 1.3.4 Cơng tác quản lý, sử dụng 1.3.5 Điều kiện môi trường làm việc 11 Chương 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC VĂN PHÕNG THỐNG KÊ CẤP XÃ TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1 Khái quát huyện Bố Trạch đội ngũ cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 2.1.1 Vài nét huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình - Điều kiện tự nhiên Bố Trạch huyện tỉnh Quảng Bình, với diện tích tự nhiên 2.115,5 km2, có 30 đơn vị hành (28 xã 02 thị trấn bao gồm: Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch, Đại Trạch, Nam Trạch, Nhân Trạch, Lý Trạch, Bắc Trạch, Thanh Trạch, Mỹ Trạch, Hạ Trạch, Hưng Trạch, Liên Trạch, Sơn Trạch, Cự Nẫm, Sơn Lộc, Phú Định, Nông trường Việt Trung, Hoàn Lão, Trung Trạch, Hoàn Trạch, Vạn Trạch, Hòa Trạch, Tây Trạch, Đức Trạch, Đồng Trạch, Phú Trạch, Hải Trạch, Tân Trạch, Thượng Trạch) Về địa giới hành huyện Bố Trạch phía Bắc giáp huyện Quảng Trạch, huyện Tun Hóa huyện Minh Hóa Phía Đơng giáp Biển Đơng Phía Nam giáp thành phố Đồng Hới Phía Tây giáp nước Cộng hịa dân chủ nhân dân Lào - Về kinh tế - xã hội Kinh tế ổn định có bước tăng trưởng khá, quy mơ sức cạnh tranh kinh tế cải thiện đáng kể; cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; nhiều tiêu chủ yếu hồn thành hoàn thành vượt mức kế hoạch; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cải thiện rõ rệt; du lịch, dịch vụ phát triển mạnh; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân cải thiện; an ninh trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững 12 2.1.2 Đội ngũ cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - Về số lượng, cấu giới tính, độ tuổi: Theo báo cáo Phòng Nội vụ huyện Bố Trạch, tính đến ngày 31/12/2019, tồn huyện có 281 cơng chức cấp xã, có 56 cơng chức Văn phịng - Thống kê - Về giới tính: Cơng chức Văn phịng - Thống kê có chênh lệch giới tính, theo nam 31 người (55,4%), số công chức nữ 25 người (44,6%) - Về độ tuổi: Đội ngũ cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch trẻ hóa theo năm tạo kế thừa Tỷ lệ độ tuổi từ 31 đến 45 tuổi chiếm tỷ lệ cao (từ 50% trở lên) - Về trình độ văn hóa: 100% cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã có trình độ văn hóa THPT Như vậy, với trình độ văn hóa cơng chức Văn phòng - Thống kê cấp xã đáp ứng yêu cầu quy định Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 Bộ Nội vụ 2.1.3 Ảnh hưởng đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội đến chất lượng cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - Về mặt tích cực: + Huyện Bố Trạch nằm phía Bắc tỉnh Quảng Bình, có vị trí địa lý quan trọng, điều kiện để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thời gian tới + Nhân dân huyện Bố Trạch có truyền thống đồn kết, cần cù, sáng tạo lao động sản xuất + Tỉ lệ dân số độ tuổi lao động huyện cao, lao động trẻ 13 + Tình hình KT-XH ngày phát triển, trật tự an toàn xã hội đảm bảo - Về mặt hạn chế: + Bố Trạch huyện nằm vùng thường xuyên xảy thiên tai, thu ngân sách cịn gặp khó khăn + Địa hình huyện Bố Trạch rộng, số xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó có điều kiện tiếp cận, giao lưu văn hóa, thơng tin 2.2 Đánh giá thực trạng chất lƣợng công chức Văn phòng Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 2.2.1 Kiến thức cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã - Về trình độ chuyên mơn nghiệp vụ: Số lượng cơng chức Văn phịng - Thống kê có trình độ trung cấp 26 người đến năm 2019, số lượng giảm xuống cịn 15 người (chiếm 26,8%) Về trình độ cao đẳng có 01 cơng chức (1,8%) Số lượng cơng chức có trình độ đại học ngày tăng, năm 2016 28 người (51,9%), đến năm 2019 tăng lên 39 người (chiếm 69,6%) Về số lượng công chức có trình độ thạc sĩ, năm 2016 khơng có cơng chức có trình độ thạc sĩ, đến năm 2019, có 01 cơng chức có trình độ thạc sĩ (1,8%) Tuy nhiên, số lượng cơng chức Văn phịng - Thống kê có trình độ trung cấp giảm cịn cao (26,8%) - Về trình độ quản lý nhà nước: Để có tảng vững vàng bên cạnh việc phải có trình độ chun mơn nghiệp vụ cách bản, cơng chức Văn phịng Thống kê cấp xã phải đào tạo, bồi dưỡng QLNN, kiến thức QLNN công cụ để công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã thực thi tốt nhiệm vụ Số cơng chức Văn phịng - Thống kê 14 cấp xã huyện chưa bồi dưỡng kiến thức QLNN nhiều với 39 người (chiếm 69,6%) vào cuối năm 2019 - Về trình độ lý luận trị: Trình độ lý luận trị cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch nâng lên đáng kể Năm 2016, số cơng chức có trình độ lý luận sơ cấp 12 người (22,2%) đến cuối năm 2019 số lượng giảm xuống người (10,7%) Tuy nhiên, số lượng cơng chức Văn phịng - Thống kê chưa đào tạo 29 người chiếm (51,8%) - Về trình độ tin học, ngoại ngữ: Hiện tồn huyện có 53/56 cơng chức có chứng tin học (94,6%); có 55/56 cơng chức có chứng ngoại ngữ (98,2%), bên cạnh cịn (5,4%) cơng chức chưa đào tạo, hạn chế trình độ tin học tập trung công chức lớn tuổi 2.2.2 Về kỹ thực nhiệm vụ công chức Văn phòng Thống kê cấp xã Từ kết khảo sát cho thấy, hầu hết kỹ công chức Văn phịng - Thống kê cơng chức Văn phòng - Thống kê đánh giá mức tốt chiếm tỷ lệ cao - Về kỹ lập kế hoạch: Qua kết khảo sát có 56 cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã có 22/56 cơng chức (39,3%) tự đánh giá tốt, có 30/56 công chức (53,6%) tự đánh giá mức Tuy nhiên, có 4/56 cơng chức (7,1%) tự đánh giá mức trung bình - Đối với kỹ tham mưu, tổng hợp: Qua kết tự đánh giá cơng chức có 25/56 cơng chức (44,6%) tự đánh giá mức tốt, có 29/56 cơng chức (51,8%) tự đánh giá mức có 02 cơng chức (3,6%) đánh giá mức trung bình 15 - Về kỹ giao tiếp: Qua kết khảo sát cho thấy có 35/56 cơng chức (62,5%) tự đánh giá có kỹ giao tiếp tốt 20/56 cơng chức (35,7%) tự đánh giá khá, số công chức tự đánh giá mức trung bình 01/56 (1,8%) - Về kỹ phối hợp công tác: Qua kết khảo sát nhận thấy số lượng công chức tự đánh giá mức tốt có 23/56 cơng chức (41,1%), 5/56 (8,9%) cơng chức tự đánh giá trung bình Điều chứng tỏ cơng chức Văn phịng - Thống kê chưa có phối hợp tốt với công chức khác - Về kỹ soạn thảo văn ứng dụng công nghệ thông tin: Qua kết khảo sát có 36/56 (64,3%) cơng chức tự đánh giá mức tốt, nhiên 6/56 cơng chức (10,7%) tự đánh giá mức trung bình, công chức lớn tuổi, điều kiện công nghệ thông tin phát triển phần hạn chế đến chất lượng công việc - Về kỹ thu thập xử lý thông tin: Qua kết khảo sát cho thấy, có 33/56 cơng chức (58,9%) tự đánh giá mức độ tốt có 19/56 cơng chức (33,9%) tự đánh giá mức độ khá, nhiên có 4/56 cơng chức (7,1%) tự đánh giá mức trung bình Vì vậy, cơng chức Văn phịng - Thống kê cần phải rèn luyện để tăng cường kỹ Qua kết khảo sát kỹ cơng chức Văn phịng Thống kê cấp xã Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn địa bàn huyện đánh giá đánh giá cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã đạt mức tốt chiếm tỷ lệ cao (trên 50%) Tuy nhiên, số kỹ đánh giá mức trung bình chiếm tỷ lệ cao như: kỹ lập kế hoạch (15%), kỹ tham mưu tổng 16 hợp (9,2%), kỹ giao tiếp kỹ thu thập xử lý thông tin (6,7%) 2.2.3 Thái độ hành vi cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã Qua kết khảo sát thái độ, hành vi tự đánh giá công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã địa bàn huyện, đa số công chức tự đánh giá mức tốt chiếm tỷ lệ cao (từ 50%) trở lên, chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước có 30/56 công chức tự đánh giá mức tốt (53,6%), có 24/56 cơng chức tự đánh giá mức (42,9%) Về chấp hành nội quy, quy chế quan có 32/56 cơng chức tự đánh giá mức tốt (57,1%), nhiên có 5/56 cơng chức (8,9%) tự đánh giá mức trung bình Về tinh thần trách nhiệm phối hợp thực nhiệm vụ, có 30/56 công chức tự đánh giá mức tốt (53,6%), nhiên có 4/56 cơng chức tự đánh giá mức trung bình (7,1%) Về thái độ phục vụ nhân dân, qua kết khảo sát công chức Văn phòng - Thống kê tự đánh giá mức tốt 28/56 người (50%) mức 24/56 (42,9%) Tuy nhiên, cịn 04/56 cơng chức tự đánh giá mức trung bình (7,1%) Qua kết khảo sát thái độ, hành vi công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn địa bàn huyện đánh giá, việc chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước đánh giá mức tốt với 71/120 người (59,2%), tiếp đến tinh thần trách nhiệm phối hợp thực nhiệm vụ với 69/120 người (57,5%) Tuy nhiên, có 7/120 (5,8%) người đánh giá việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc 03/120 người (2,5%) đánh 17 giá tinh thần trách nhiệm phối hợp thực nhiệm vụ công chức Văn phịng - Thống kê mức trung bình Căn kết khảo sát thái độ, hành vi cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã người dân đánh giá, phần lớn người dân đánh giá tinh thần, trách nhiệm tiếp xúc giải công việc thái độ tiếp xúc giải công việc mức tốt chiếm tỷ lệ cao, với tỷ lệ 44% Tuy nhiên, có 11/150 người dân (7,3%) đánh giá mức trung bình 2.2.4 Kết thực nhiệm vụ công chức Văn phòng Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch Qua phiếu điều tra đối tượng trực tiếp Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND UBND cấp xã nơi cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã thực thi công vụ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cơng chức Văn phịng Thống kê cấp xã Tổng số phiếu điều tra 120 phiếu Kết cho thấy, có 47,5% ý kiến cho cơng chức Văn phịng -Thống kê hồn thành tốt nhiệm vụ; 37,5% ý kiến cho cơng chức Văn phịng - Thống kê hoàn thành nhiệm vụ mức 15% trung bình 2.3 Nhận xét chung chất lƣợng cơng chức Văn phòng - Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 2.3.1 Ưu điểm Thứ nhất, tinh thần trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, thái độ phục vụ nhân dân cơng chức Văn phịng - Thông kê cấp xã ngày nâng lên 18 Thứ hai, phần lớn cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã chấp hành tốt đường lối, chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước, có lối sống lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt Thứ ba, cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ để áp dụng giải công việc Thứ tư, đa số cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã người địa phương, họ am hiểu phong tục tập quán, cộng đồng dân cư mình, tạo mối quan hệ với thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố nhân dân địa bàn Thứ năm, số lượng cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã đảm bảo theo quy định Cơng chức có tuổi đời trẻ, độ tuổi có tư nhanh nhạy, sáng tạo q trình cơng tác giải công việc Thứ sáu, với nhiệm vụ tham mưu, phục vụ hoạt động HĐND UBND cấp xã, thời gian qua công chức Văn phòng Thống kê cấp xã thực tốt Thường trực HĐND lãnh đạo UBND xã đánh giá cao 2.3.2 Những hạn chế Thứ nhất, số lượng cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã tồn huyện chưa bố trí theo biên chế giao Thứ hai, trình độ chun mơn nghiệp vụ, cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã nhìn chung chưa đào tạo Thứ ba, kỹ thực thi nhiệm vụ công chức Văn phịng - Thống kê cấp xã có mặt chưa đồng đều, việc xử lý giải công việc có lúc cịn chậm, thiếu kịp thời Thứ tư, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật số công chức cấp xã chưa tốt 19 Thứ năm, thực công tác đánh giá, nhận xét CBCC nói chung, cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã nói riêng số quan, đơn vị, địa phương cịn chưa xác, thiếu khách quan 2.3.3 Nguyên nhân Thứ nhất, công tác quy hoạch tạo nguồn cơng chức Văn phịng - Thống kê nói riêng để mang tính kế thừa chưa quan tâm mức Thứ hai, biên chế công chức Văn phòng - Thống kê số xã thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ Thứ ba, trình độ chuyên môn nghiệp vụ số công chức không đào tạo chuyên ngành Thứ tư, công tác đào tạo, bồi dưỡng cơng chức cấp xã nói chung cơng chức Văn phịng - Thống kê nói riêng cịn hạn chế Thứ năm, việc đánh giá cơng chức Văn phòng - Thống kê chưa gắn với kết thực nhiệm vụ giao Thứ sáu, thu nhập từ lương công chức không đảm bảo sống họ Thứ bảy, sở vật chất, trang thiết bị số xã, thị trấn địa bàn huyện cịn thiếu thốn, chưa đáp ứng nhu cầu làm việc công chức 20 Chương 3: MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC VĂN PHÕNG - THỐNG KÊ CẤP XÃ TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 3.1 Mục tiêu nâng cao chất lƣợng cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã 3.1.1 Mục tiêu chung Từ đặc điểm tình hình yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững lĩnh vực KT-XH, AN-QP huyện Bố Trạch Một số mục tiêu để nâng cao chất lượng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch sau: Một là, xác định rõ vị trí, vai trị cơng chức Văn phịng Thống kê cấp xã, xây dựng cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã theo hướng chuyên nghiệp hóa Cần phải xây dựng cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã có phẩm chất đạo đức tốt, lĩnh trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước nhân dân Hai là, nâng cao chất lượng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã phải tiến hành cách chủ động, khẩn trương, tích cực phải tuân thủ quy định, đảm bảo quy trình, chặt chẽ, bước vững phù hợp với thực trạng cơng chức Văn phịng Thống kê cấp xã Ba là, nâng cao lực cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã cần phải ý đảm bảo đồng bộ, trình độ, lực, phẩm chất đạo đức Bốn là, trẻ hóa đội ngũ cơng chức Văn phòng - Thống kê cấp xã Quan tâm quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng 21 Năm là, trau dồi kỹ cần thiết cho cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã để thực thi có hiệu Sáu là, nâng cao tinh thần trách nhiệm thái độ thực thi nhiệm vụ cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã, xây dựng đội ngũ công chức có tinh thần trách nhiệm cao giải cơng việc cho nhân dân Bảy là, nâng cấp phịng làm việc, trang thiết bị làm việc cho công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã để nâng cao hiệu làm việc công chức Tám là, tiếp tục cải cách chế độ sách tiền lương, hướng tới việc trả lương theo nhiệm vụ, khối lượng, tính chất công việc giao, đảm bảo công tạo động lực thúc đẩy cơng chức Văn phịng - Thống kê làm việc có hiệu 3.1.2 Mục tiêu cụ thể Một số tiêu cụ thể cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã: - Về chun mơn nghiệp vụ: 100% cơng chức có trình độ chun mơn nghiệp vụ từ đại học trở lên, có 30% cơng chức có trình độ sau đại học - Về lý luận trị: 100% cơng chức đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ trung cấp trở lên, có 20% trình độ cử nhân, cao cấp - 100% công chức đào tạo tin học văn phòng, sử dụng thành thạo phần mềm Hệ thống quản lý văn điều hành; 100% công chức đào tạo tiếng anh, có 70% cơng chức sử dụng ngoại ngữ giao tiếp thông thường - 100% công chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 22 - Hàng năm, có 80% cơng chức cập nhật kiến thức, kỹ năng, đạo đức công vụ - 100% xã, thị trấn trang bị đầy đủ thiết bị làm việc theo quy định Thủ tướng Chính phủ 3.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng cơng chức Văn phịng Thống kê cấp xã 3.2.1 Đổi cơng tác tuyển dụng cơng chức 3.2.2 Hồn thiện tiêu chuẩn công chức 3.2.3 Đào tạo, bồi dưỡng dựa nhu cầu bồi dưỡng kỹ thực thi công vụ cho công chức 3.2.4 Thực tốt công tác quản lý, sử dụng công chức 3.2.5 Đổi công tác đánh giá 3.2.6 Hồn thiện sách điều kiện đảm bảo làm việc công chức 23 KẾT LUẬN Công chức cấp xã nói chung cơng chức Văn phịng Thống kê cấp xã nói riêng đóng vai trị quan trọng, lực lượng nịng cốt hệ thống trị, nguồn nhân lực có vai trị định nâng cao hiệu hoạt động máy HCNN sở Qua q trình nghiên cứu, thơng qua khảo sát phân tích thực trạng chất lượng cơng chức Văn phòng - Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch, luận văn hệ thống hóa sở lý luận, chất lượng cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã Từ đó, tác giả vào phân tích thực trạng đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch giai đoạn Trong điều kiện phát triển kinh tế hội nhập giới, đẩy mạnh CCHC, xây dựng quyền điện tử việc nâng cao chất lượng cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã ln huyện Bố Trạch coi trọng Vì vậy, để huyện Bố Trạch nâng cao hiệu lực, hiệu quyền thúc đẩy phát triển KT-XH, theo kịp đà tăng trưởng kinh tế với địa phương tồn tỉnh, cần có giải pháp đồng việc nâng cao chất lượng cơng chức Văn phịng Thống kê cấp xã để phát huy ưu điểm cá nhân, tạo điều kiện cho công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch phát triển, trở thành hệ công chức mới, đủ tâm, tầm tài để hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo nhân dân giao phó 24 ... PHÕNG THỐNG KÊ CẤP XÃ TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1 Khái quát huyện Bố Trạch đội ngũ công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 2.1.1 Vài nét huyện Bố Trạch tỉnh. .. trạng chất lượng cơng chức Văn phịng Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Chương 3: Mục tiêu giải pháp nâng cao chất lượng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng. .. Quảng Bình Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC VĂN PHÕNG - THỐNG KÊ CẤP XÃ 1.1 Công chức cấp xã cơng chức Văn phịng - Thống kê cấp xã 1.1.1 Khái niệm công chức cấp xã công chức Văn phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình,

Từ khóa liên quan