Luận văn áp dụng bảng điểm cân bằng nhằm đánh giá thành quả hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán tại công ty kiểm toán AFC việt nam​

164 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2021, 15:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ THU THẢO ÁP DỤNG BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG NHẰM ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TẠI CƠNG TY KIỂM TỐN AFC VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ THU THẢO ÁP DỤNG BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG NHẰM ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TẠI CƠNG TY KIỂM TỐN AFC VIỆT NAM CHUN NGÀNH: KẾ TOÁN MÃ SỐ: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐOÀN NGỌC QUẾ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN ************ Tôi xin cam đoan “Luận văn Áp dụng Bảng điểm cân nhằm đánh giá thành hoạt động nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tốn Cơng ty Kiểm tốn AFC Việt Nam” cơng trình nghiên cứu khoa học Các thông tin, số liệu luận văn trung thực Luận văn chưa cơng bố hình thức Tác giả Phạm Thị Thu Thảo MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC BẢNG PHẦN MỞ ĐẦU Lý thực đề tài Mục tiêu nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu BSC thực nước Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .8 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài .9 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG (BALANCED SCORECARD – BSC) VÀ CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN 10 1.1 Bảng điểm cân (Balanced Scorecard – BSC) 10 1.1.1 Tổng quan Bảng điểm cân (Balanced Scorecard - BSC .10 1.1.1.1 Nguồn gốc phát triển Bảng điểm cân 10 1.1.1.2 Sự cần thiết Bảng điểm cân đo lường thành hoạt động doanh nghiệp .11 1.1.1.3 Khái niệm Bảng điểm cân 13 1.1.1.4 Vai trò Bảng điểm cân 14 1.1.2 Tầm nhìn, chiến lược 15 1.1.3 Bốn phương diện Bảng điểm cân 17 1.1.3.1 Phương diện tài 17 1.1.3.2 Phương diện khách hàng 17 1.1.3.3 Phương diện quy trình hoạt động kinh doanh nội 18 1.1.3.4 Phương diện học hỏi phát triển .18 1.1.4 Bản đồ chiến lược 19 1.1.4.1 Các mục tiêu Bảng điểm cân 19 1.1.4.2 Bản đồ chiến lược Bảng điểm cân 23 1.1.5 Thước đo Bảng điểm cân 24 1.1.5.1 Các thước đo bốn phương diện .24 1.1.5.2 Mối quan hệ nhân thước đo 29 1.1.6 Các tiêu 29 1.2 Chất lượng hoạt động kiểm toán yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động kiểm toán 29 1.2.1 Khái niệm chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập 29 1.2.1.1 Khái niệm chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập góc nhìn khách hàng .30 1.2.1.2 Khái niệm chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập góc nhìn chủ sở hữu, cổ đơng, nhà đầu tư, Hội nghề nghiệp – VACPA 30 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động kiểm toán 31 1.2.2.1 Đạo đức nghề nghiệp 32 1.2.2.2 Có đầy đủ hiểu biết, kinh nghiệm thời gian để thực cơng tác kiểm tốn .32 1.2.2.3 Áp dụng quy trình kiểm tốn chặt chẽ thủ tục kiểm soát chất lượng 33 1.2.2.4 Cung cấp báo cáo có giá trị kịp thời 34 1.2.2.5 Tương tác phù hợp với bên liên quan 34 1.3 Mối liên hệ BSC nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động kiểm toán 35 KẾT LUẬN CỦA CHƢƠNG 37 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐO LƢỜNG THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TẠI CƠNG TY KIỂM TỐN AFC VIỆT NAM 38 2.1 Giới thiệu khái qt cơng ty Kiểm tốn AFC Việt Nam .38 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .39 2.1.2 Đặc điểm tổ chức, máy quản lý Công ty 40 2.1.3 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 41 2.2 Thực trạng đo lường thành hoạt động Công ty Kiểm toán AFC Việt Nam 41 2.2.1 Tầm nhìn chiến lược cơng ty 42 2.2.2 Đo lường thành hoạt động phương diện tài .42 2.2.2.1 Thực trạng đo lường thành hoạt động phương diện tài Cơng ty Kiểm tốn AFC Việt Nam 42 2.2.2.2 Đánh giá thành hoạt động phương diện tài cơng ty 44 2.2.3 Đo lường thành hoạt động phương diện khách hàng 44 2.2.3.1 Thực trạng đo lường thành hoạt động phương diện khách hàng Công ty Kiểm toán AFC Việt Nam 44 2.2.3.2 Đánh giá thành hoạt động phương diện khách hàng công ty 46 2.2.4 Đo lường thành hoạt động phương diện quy trình hoạt động kinh doanh nội 46 2.2.4.1 Thực trạng đo lường thành hoạt động phương diện quy trình hoạt động kinh doanh nội Cơng ty Kiểm tốn AFC Việt Nam .46 2.2.4.2 Đánh giá thành hoạt động phương diện quy trình hoạt động kinh doanh nội 51 2.2.5 Đo lường thành hoạt động phương diện học hỏi phát triển 52 2.2.5.1 Thực trạng đo lường thành hoạt động phương diện học hỏi phát triển Cơng ty Kiểm tốn AFC Việt Nam .52 2.2.5.2 Đánh giá thành hoạt động phương diện học hỏi phát triển 54 2.2.6 Hoạt động kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm tốn cơng ty Kiểm tốn AFC Việt Nam 55 2.3 Đánh giá thực trạng đo lường thành hoạt động kiểm sốt chất lượng hoạt động kiểm tốn cơng ty kiểm toán AFC Việt Nam 57 2.3.1 Ưu điểm đo lường thành hoạt động kiểm sốt chất lượng hoạt động kiểm tốn Cơng ty Kiểm toán AFC Việt Nam 57 2.3.2 Hạn chế đo lường thành hoạt động kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm tốn cơng ty Kiểm tốn AFC Việt Nam 58 2.3.2.1 Hạn chế phương diện tài 58 2.3.2.2 Hạn chế phương diện khách hàng .59 2.3.2.3 Hạn chế phương diện quy trình hoạt động kinh doanh nội 60 2.3.2.4 Hạn chế phương diện học hỏi phát triển 60 KẾT LUẬN CHƢƠNG 62 CHƢƠNG 3: VẬN DỤNG BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC) TRONG VIỆC: ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TỐN TẠI CƠNG TY KIỂM TỐN AFC VIỆT NAM63 3.1 Mục tiêu hoàn thiện hệ thống đo lường thành hoạt động cơng ty kiểm tốn AFC Việt Nam 63 3.2 Các yếu tố tác động đến hình thành Bảng điểm cân việc: đánh giá thành hoạt động nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tốn cơng ty kiểm toán AFC Việt Nam 64 3.2.1 Các yếu tố khách quan 64 3.2.2 Các yếu tố chủ quan .64 3.3 Kết nghiên cứu đề tài mô hình Bảng điểm cân áp dụng cơng ty Kiểm toán AFC Việt Nam 65 3.3.1 Tầm nhìn chiến lược cơng ty Kiểm tốn AFC Việt Nam 66 3.3.1.1 Tầm nhìn 70 3.3.1.2 Chiến lược 70 3.3.2 Các mục tiêu phương diện mơ hình Bảng điểm cân áp dụng cơng ty Kiểm tốn AFC Việt Nam 71 3.3.2.1 Các mục tiêu phương diện tài 71 3.3.2.2 Các mục tiêu phương diện khách hàng .72 3.3.2.3 Các mục tiêu phương diện quy trình hoạt động kinh doanh nội 73 3.3.2.4 Các mục tiêu phương diện học hỏi phát triển 74 3.3.3 Bản đồ chiến lược 77 3.3.4 Các thước đo phương diện mơ hình Bảng điểm cân áp dụng Cơng ty Kiểm tốn AFC Việt Nam 77 3.3.4.1 Các thước đo phương diện tài 77 3.3.4.2 Các thước đo phương diện khách hàng 79 3.3.4.3 Các thước đo phương diện quy trình hoạt động kinh doanh nội 82 3.3.4.4 Các thước đo phương diện học hỏi phát triển 86 3.4 Các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực BSC thành công công ty Kiểm toán AFC Việt Nam 90 3.4.1 Xác định mong muốn tâm nhà quản trị việc triển khai BSC để đo lường thành hoạt động công ty 90 3.4.2 Hướng dẫn thực 90 3.4.3 Chuẩn bị cho thay đổi 90 3.4.4 Cụ thể hóa chiến lược thành mục tiêu thước đo bốn phương diện tài chính, khách hàng, hoạt động kinh doanh nội học hỏi phát triển .91 3.4.5 Đảm bảo mục tiêu thước đo truyền đến tất nhân viên công ty 91 3.4.6 Vạch hành động thực .91 3.4.7 Theo dõi đánh giá 91 3.5 Triển khai áp dụng Bảng điểm cân Cơng ty kiểm tốn AFC Việt Nam .92 3.5.1 Quy trình thực 92 3.5.2 Xây dựng Bảng điểm cân cho Cơng ty Kiểm tốn AFC Việt Nam 94 3.5.3 Phương thức tính điểm xếp loại 94 3.5.4 Vận dụng Bảng điểm cân bảng tính Excel để đo lường thành hoạt động 95 KẾT LUẬN CHƢƠNG 97 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Bảng điểm cân chuyển tầm nhìn chiến lược thành hành động bốn phương diện 14 Hình 1.2 Mối quan hệ mục tiêu cốt lõi phương diện khách hàng .20 Hình 1.3 Phương diện quy trình hoạt động kinh doanh nội - mơ hình chuỗi giá trị chung 22 Hình 1.4 Bản đồ chiến lược mô tả cách tạo giá trị cho cổ đơng khách hàng 24 Hình 2.1 Sơ đồ cấu phận – phịng ban cơng ty 40 Hình 2.2 Quy trình tìm kiếm, tiếp nhận khách hàng phòng kinh doanh 48 Hình 2.3 Quy trình tiếp nhận thực kiểm toán phận kiểm toán 48 Hình 2.4 Quy trình kiểm sốt chất lượng hoạt động kiểm tốn 50 Hình 2.5 Quy trình thực dịch vụ tư vấn Bộ phận tư vấn 50 Hình 3.1 Bản đồ chiến lược mối quan hệ mục tiêu BSC áp dụng cho 10 cơng ty Kiểm tốn AFC Việt Nam 77 xxxiii top đầu toán ngành - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo top đầu nội bộ, đào tạo Hội nghề nghiệp quan nhà nước - Truyền tải chiến lược nâng cao tầm quan trọng chất lượng kiểm tốn đến tồn thể nhân viên cơng ty - Nâng cao hài lòng nhân viên, để giữ lại nhân viên có kinh nghiệm, nhằm rút ngắn thời gian kiểm toán, gia tăng số lượng khách hàng Nâng cao Tỷ lệ % khách hàng - Thực cắt giảm chi phí khơng phù hợp như: hài lịng khơng hài lịng chi phí mực in, chi phí giấy in, chi phí lưu kho hồ sơ giá phí dịch giá phí dịch vụ công ty sử dụng hệ thống quản lý toàn diện vụ cung cấp Bảng khảo sát - Cải thiện quy trình kiểm tốn nhằm giảm thời gian năm công việc thực hiện, tăng hiệu suất cơng việc kiểm tốn, từ giảm giá phí cho khách hàng - Cải thiện quy trình đánh giá khách hàng P.Kinh doanh để xác định mức phí hợp lý dành cho khách hàng 7% xxxiv Mở rộng khách hàng mục tiêu công ty đến Thu hút Tỷ lệ % khách hàng - 25% khách hàng ký hợp đồng doanh nghiệp có vốn nước năm - Mở rộng dịch vụ cung cấp khác ngồi kiểm tốn - Tỷ lệ % doanh thu - Quảng bá hình ảnh chất lượng dịch vụ mà côn ty cung +10% tăng thêm từ khách cấp hàng năm Ở phương diện quy trình hoạt động kinh doanh nội ST T Thƣớc đo Mục tiêu Hành động thực Kế hoạch Mục tiêu cải Chi phí bình qn/ hợp đồng - Cắt giảm chi phí khơng hợp lý, tuyên 38 thiện thời kiểm toán truyền nhân viên thực tiết kiệm chi phí triệu gian, chi phí Tỷ lệ % số lượng Báo cáo phát như: điện, nước, giấy in,… 3% chất hành không hạn theo hợp - Đào tạo huấn luyện nhân viên để họ đạt lượng quy đồng ký kết với khách hàng kiến thức kỹ xử lý cơng việc trình kiểm Thời gian bình qn thực nhanh, hiệu đảm bảo chất lượng 3,7 toán hợp đồng kiểm toán - Thiết lập quy trình kiểm tốn quy chuẩn ngày Số lượng khách hàng phàn nàn công ty, để nhân viên sử dụng nhằm thống chất lượng dịch vụ kiểm toán cách làm việc, giảm thiểu thời gian soát xét khách xxxv hay chất lượng báo cáo kiểm hồ sơ đảm bảo chất lượng kiểm toán toán - Sửa chữa lỗi mà khách hàng phàn nàn Tỷ lệ % báo cáo phát hành có - Giảm thiểu khoảng thời gian khơng quan sai sót/ tổng báo cáo năm trọng, dành nhiều thời gian cho quy trình thực Số lượng hồ sơ khơng đạt theo kiểm tốn khách hàng để nhóm kiểm tốn tiêu chuẩn VACPA thực đầy đủ thủ tục chứng cần thiết Mục tiêu cải Tỷ lệ % chi phí thu hút khách - Nâng cao uy tín chất lượng dịch vụ mà công Giảm thiện khả hàng mới/ khách hàng ty cung cấp 2% thu hút giảm so với năm trước - Cải thiện quy trình tìm kiếm khách hàng khách hàng P.Kinh doanh nhằm đạt hiệu tiết kiệm chi phí hàng 1% - Giữ mối quan hệ tốt với khách hàng cũ, dựa vào khách hàng cũ để tìm kiếm khách hàng Mục tiêu cải Chênh lệch số lượng hợp đồng - Ban Tổng giám đốc cần theo dõi số lượng nhân < thiện quy phòng viên phòng, hợp đồng với mức doanh hợp thu cụ thể phịng để phân chia thích hợp đồng - Có bảng phân loại nhân viên theo kinh nghiệm < 70 trình phân chia cơng Chênh lệch doanh thu thực xxxvi việc phòng kỹ làm việc Quy định bắt buộc triệu trưởng phịng phân cơng nhóm kiểm tốn phải có đủ u cầu tối thiểu nhân lực để thực kiểm toán - Quy định nhóm trưởng nhóm phân cơng cơng việc phù hợp với kinh nghiệm kiến thức chuyên môn thành viên Mục tiêu Số lượng dịch vụ cung cấp phát triển - Ban Tổng giám đốc ln tìm kiếm nhu cầu dịch khách hàng vụ tuần quy trình Thời gian phát triển dịch vụ - Thuê chuyên gia hay tìm kiếm nhân cung cấp viên có kinh nghiệm lĩnh vực để dịch vụ trao đổi quy trình thời gian phát triển dịch ngồi kiểm vụ tốn - Xem xét khả cơng ty thực dịch vụ hay khơng - Tìm kiếm đội ngũ nhân viên có khả sẵn sàng nhận cơng việc xxxvii Ở phương diện học hỏi phát triển ST T Thƣớc đo Mục tiêu Hành động thực Kế hoạch điểm Thỏa mãn Sự hài lòng nhân - Dựa vào bảng khảo sát nhân viên, Ban Tổng nhân viên viên thông qua bảng giám đốc đánh giá tiêu chí chủ yếu chưa khảo sát làm hài lịng nhân viên tìm cách cải thiện - Những nhân viên chủ chốt trưởng phòng: khơng thỏa mãn tiêu chí nào, Ban Tổng giám đốc họp mặt trực tiếp với nhân viên để thảo luận - Ban Tổng giám đốc xem xét cải thiện môi trường học tập làm việc công ty chuyên nghiệp, thường xuyên lắng nghe ý kiến nhân viên Nâng cao chất Số lượng nhân viên có - Xem xét điều kiện dự thi lấy chứng CPA 23 KTV lượng đội ngũ chứng CPA Việt nhân viên Tài trợ phần học phí ơn tập nhân viên Nam cho nhân viên với cam kết làm cho công ty Số đào tạo nhân viên sau có chứng 40 giờ/ xxxviii kiến thức kỹ - Ban Tổng giám đốc đề kế hoạch đào tạo năm năm năm, vào thời gian đào tạo, người đào tạo Tỷ lệ % nhân viên đạt xếp lịch kiểm toán để tất nhân viên điểm trung bình nghiệp vụ kiểm toán đào tạo kiểm tra kiến thức - Chương trình đào tạo phải Ban Tổng giám kỹ năm đốc với trưởng phòng thảo luận nhằm Tỷ lệ % khách hàng chuyển tải tối đa lượng kiến thức kỹ cần 4% phàn nàn kiến thức thiết buổi đào tạo 5% kỹ nhân viên - Chương trình đào tạo đạo đức kiểm tốn ln bảng khảo sát đặt hàng đầu Số đào tạo đạo - Các kiểm tra phải chứa đầy đủ kiến thức đức nghề nghiệp kỹ để đánh giá lực nhân viên xác năm năm - Đánh giá nhân viên xác nhằm xếp Tỷ lệ % nhân viên đạt công việc phù hợp với khả 100% 100% 95% giờ/ đáp ứng đủ yêu cầu đạo đức nghề nghiệp năm Đảm bảo tính Bảng cam kết tính - Ban Tổng giám đốc thiết lập bảng cam kết độc lập độc lập tính độc lập gửi xuống trưởng phịng để xxxix thơng tin đến tồn thể nhân viên kiểm tốn nhân viên quan trọng tính độc lập Mục tiêu thu Số vòng quay nhân viên - Nâng cao mức thu nhập cho nhân viên cạnh hút giữ Thời gian làm việc trung tranh với doanh nghiệp ngành chân nhân bình nhân viên viên Thu nhập bình quân viên chủ chốt để đảm bảo hài lòng họ Có sức nhân viên tồn cơng tiêu chi cơng ty cạnh ty Thu nhập bình qn nhân viên chủ chốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn áp dụng bảng điểm cân bằng nhằm đánh giá thành quả hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán tại công ty kiểm toán AFC việt nam​ , Luận văn áp dụng bảng điểm cân bằng nhằm đánh giá thành quả hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán tại công ty kiểm toán AFC việt nam​

Từ khóa liên quan