Luận văn ảnh hưởng của giới tính nữ trong hội đồng quản trị và ban giám đốc đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận nghiên cứu thực nghiệm tại các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán TPHCM​

100 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2021, 15:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐINH NGỌC TÚ ẢNH HƢỞNG CỦA GIỚI TÍNH NỮ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC ĐẾN HÀNH VI ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN – NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐINH NGỌC TÚ ẢNH HƢỞNG CỦA GIỚI TÍNH NỮ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC ĐẾN HÀNH VI ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN – NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN TP.HCM Chuyên ngành: Kế Toán Mã số: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN THỊ GIANG TÂN TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Ảnh hưởng giới tính nữ Hội đồng quản trị Ban giám đốc đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận – Nghiên cứu thực nghiệm công ty niêm yết sàn chứng khoán thành phố HCM” kết trình học tập, nghiên cứu tơi, có hỗ trợ ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Trần Thị Giang Tân Các số liệu, thơng tin sử dụng luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2016 Tác giả Đinh Ngọc Tú MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH CHƢƠNG MỞ ĐẦU LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI .4 KẾT CẤU LUẬN VĂN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY 1.1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TRƢỚC VỀ HÀNH VI ĐIỀU CHỈNH LƠI NHUẬN VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA GIỚI TÍNH NỮ ĐẾN HÀNH VI NÀY 1.1.1 Các nghiên cứu nƣớc .7 1.1.2 Các nghiên cứu nƣớc 14 1.2 XÁC ĐỊNH KHE HỔNG NGHIÊN CỨU 16 Kết luận chƣơng 2020 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2121 2.1 CÁC KHÁI NIỆM CĂN BẢN 2121 2.1.1 Hành vi điều chỉnh lợi nhuận 2121 2.1.2 Giới tính giới tính nữ 23 2.1.3 Một số khái niệm khác 23 2.2 CÁC LÝ THUYẾT NỀN TẢNG 24 2.2.1 Lý thuyết Ủy nhiệm (Agency theory) 24 2.2.2 Lý thuyết bên có liên quan (stakeholder theory) 25 Kết luận chƣơng 27 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN 28 3.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 29 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu 29 3.2.2 Giả thuyết nghiên cứu 332 3.3 MẪU 34 3.4 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 35 3.5 THANG ĐO 36 3.6 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 39 3.6.1 Phƣơng pháp thống kê mô tả 39 3.6.2 Phân tích tƣơng quan 39 3.6.3 Kiểm định mơ hình hồi quy 40 Kết luận chƣơng 41 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4242 4.1 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MƠ TẢ 42 4.2 PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN VÀ KIỂM TRA HIỆN TƢỢNG ĐA CỘNG TUYẾN 44 4.3 PHÂN TÍCH MƠ HÌNH HỒI QUY 47 Kết luận chƣơng 53 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN, GIẢI PHÁP VÀ HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 54 5.1 KẾT LUẬN 54 5.2 GỢI Ý CÁC CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 55 5.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCTC: Báo cáo tài BKS: Ban kiểm sốt CEO: Chief Executive Officer- Giám đốc điều hành CFO: Chief Financial Officer- Giám Đốc Tài HĐQT: Hội đồng quản trị KTV: Kiểm tốn viên ROA: Return on Assets-Tỷ số lợi nhuận tài sản UNKS: Ủy ban kiểm soát DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tổng hợp nghiên cứu trƣớc ………………………………………17 Bảng 3.1: Số lƣợng mẫu ngành ……………………………………… 35 Bảng 3.2: Tóm tắt biến ….……………………………………………………38 Bảng 4.1: Bảng thống kê mơ tả cho biến mơ hình …………………………42 Bảng 4.2: Bảng ma trận tƣơng quan biến mơ hình ……………… 46 Bảng 4.3: Bảng nhân tử phóng đại phƣơng sai (VIF) …………………………… 47 Bảng 4.4: Kết hồi quy mơ hình Pooled OLS, FEM, REM ……………………48 Bảng 4.5: Bảng kết hồi quy theo GLS ……………………………………… 50 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1: Mơ hình nghiên cứu ……………………………………………………31 PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI Theo số liệu thống kê Vietstock năm 20081, số 357 cơng ty niêm yết, có đến 194 cơng ty có chênh lệch lợi nhuận sau thuế số liệu trƣớc sau kiểm toán, với giá trị lớn từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng, hai sàn HOSE HNX, đó, có đến 47 cơng ty có mức chênh lệch 50% Ví dụ nhƣ trƣờng hợp Công ty Thủy sản Minh Phú (MPC), chênh lệch lợi nhuận trƣớc sau kiểm toán từ lãi 4,036 tỷ đồng lỗ 38,097 tỷ đồng Năm 2011, theo trang Cafef.vn 2, nhiều công ty có chênh lệch số liệu lợi nhuận sau thuế trƣớc kiểm toán so với sau kiểm toán đến lần, chí cá biệt có cơng ty gấp lần Ví dụ nhƣ cơng ty cổ phần Than Hà Lầm (HLC) có lợi nhuận sau thuế giảm 80% so với số liệu trƣớc kiểm toán Năm 2014, số liệu thống kê Vietstock vào tháng 4/2014 3, cho thấy đến 80% công ty số 500 công ty công bố BCTC, phải điều chỉnh số liệu lợi nhuận sau thuế Trong đó, nhiều cơng ty có báo cáo lãi, nhƣng sau kiểm tốn lại bị lỗ, với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng ngƣợc lại Ngồi ra, nhiều cơng ty bị cơng ty kiểm toán đƣa vấn đề lƣu ý ngƣời đọc với giả định hoạt động liên tục Năm 2015, theo trang Cafef.vn, có 193 cơng ty có kết hoạt động kinh doanh lãi (chiếm 81%) Tuy nhiên, theo thống kê Kế hoạch đầu tƣ, số công ty hoạt động thời điểm cuối năm 2015, có 42% cơng ty hoạt động có lãi, nửa cơng ty thua lỗ hịa vốn4 Ví dụ nhƣ cơng ty Hồng Anh Gia Lai có lợi nhuận sau thuế giảm từ 679 tỷ đồng xuống 602 tỷ đồng, tƣơng đƣơng với mức chênh lệch 77 tỷ đồng http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/chung-khoan/bao-dong-ve-chat-luong-bao-cao-taichinh-2700013.html http://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan/nha-dau-tu-thiet-hai-thi-truong-anh-huong2013042910001047010.chn http://touch.vietstock.vn/2014/04/sau-kiem-toan-80-doanh-nghiep-phai-dieu-chinh-laisau-thue-737-341507.htm http://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan/nha-dau-tu-thiet-hai-thi-truong-anh-huong2013042910001047010.chn Tình hình cho thấy, số liệu lợi nhuận bị sai lệch trƣớc sau kiểm tốn khơng cịn tƣợng đơn lẽ mà xảy phổ biến công ty niêm yết Điều xuất phát từ nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân quy định cơng ty bị hủy niêm yết năm thua lỗ liên tiếp Quy định tạo áp lực cho nhà quản lý thực điều chỉnh lợi nhuận nhằm mục đích làm đẹp báo cáo tài chính, để thu hút nhà đầu tƣ nhƣ để đủ tiêu chuẩn tiếp tục niêm yết Hành vi điều chỉnh lợi nhuận làm báo cáo tài khơng phản ảnh trung thực hợp lý tình hình tài kết kinh doanh cơng ty, có đƣa đến định sai lầm ngƣời sử dụng báo cáo tài đồng thời làm niềm tin họ vào thị trƣờng vốn Việc điều chỉnh lợi nhuận đƣợc thực nhiều phƣơng pháp chịu tác động nhiều nhân tố Nghiên cứu (Chtourou et al 2001, Xie et al 2003, Gonza´lez et al 2014, Peasnell et al 2000, Iqbal & Strong 2012, Wang & Campbell 2012, Latif & Abdullah 2015, Murhadi 2010, Gulzar & Wang 2011…) chứng minh nhân tố quản trị công ty nhƣ hội đồng quản trị (quy mô HĐQT, tỷ lệ thành viên độc lập, kiêm nhiệm CEO chủ tịch HĐQT…), ủy ban kiểm soát (sự điện UBKS, Tỷ lệ thành viên độc lập…) có tác động đến hành vi Nhiều nghiên cứu khác chứng minh cơng ty có CEO, CFO nữ hay cơng ty có số lƣợng nữ giới HĐQT cao giúp giảm thiểu hành vi điều chỉnh lợi nhuận (Peni 2010, Gulzar & Wang 2011, Gavious, Segev & Yosef 2012, Ismail & Abdullah 2013, Lakhal et all 2015, Arun et al 2015…) Tại Việt Nam, nghiên cứu nhân tố tác động đến hành vi khiêm tốn Một số nghiên cứu ảnh hƣởng thành viên nữ hội đồng quản trị đến hiệu hoạt động công ty nhƣ nghiên cứu Trần Đặng Vĩnh Hảo 2014; Hoàng Cẩm Trang & Võ Văn Nhị 2014 Tuy nhiên, đến chƣa có nghiên cứu ảnh hƣởng giới tính nữ Hội đồng quản trị Ban giám đốc đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận Trong đó, theo chiến dịch quốc gia bình đẳng giới 2011 – 2020 Chính phủ, với mục tiêu đẩy mạnh, nâng cao tham gia phụ nữ vào vai trò lãnh đạo quản lý nên kinh tế Vì vậy, vấn đề đặt nữ giới có vai trị thật quan trọng hay không, đặc biệt lĩnh vƣc quản lý, nữ giới ngƣời lãnh đạo có làm giảm thiểu hành vi điều chỉnh lợi nhuận hay khơng Từ đó, tác giả chọn đề tài: “Ảnh hưởng giới tính nữ Hội đồng quản trị Ban giám đốc đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận – Nghiên cứu thực nghiệm công ty niêm yết sàn chứng khoán thành phố HCM” để tìm hiểu mối quan hệ Việt Nam MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu chung: Xem xét ảnh hƣởng giới tính nữ Hội đồng quản trị Ban giám đốc đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết sàn chứng khoán TP.HCM Mục tiêu nghiên cứu cụ thể: - Xem xét ảnh hƣởng giới tính nữ thành viên Ban giám đốc (CEO,CFO) hội đồng quản trị (chủ tịch HĐQT) đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận cơng ty niêm yết sàn chứng khốn TP.HCM - Xem xét ảnh hƣởng số lƣợng nữ HĐQT đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận cơng ty niêm yết sàn chứng khốn TP.HCM - Xem xét ảnh hƣởng số lƣợng nữ điều hành HĐQT đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận cơng ty niêm yết sàn chứng khốn TP.HCM CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Với mục tiêu nghiên cứu nêu trên, câu hỏi nghiên cứu đƣợc đặt nhƣ sau: - Thành viên nữ Ban giám đốc (CEO,CFO) chủ tịch HĐQT có ảnh hƣởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết sàn chứng khốn TP.HCM khơng? - Số lƣợng nữ HĐQT có ảnh hƣởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết sàn chứng khoán TP.HCM? - Số lƣợng nữ tham gia điều hành HĐQT có ảnh hƣởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết sàn chứng khoán TP.HCM? Phụ lục 2: Kết hồi quy mơ hình Pooled OLS Source SS df MS Number of obs F( 10, 967) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE Model 358348923 10 035834892 Residual 12.6996718 967 013133063 Total 13.0580208 977 013365426 = 978 = 36.50 = 0.0026 = 0.2740 = 0.2657 = 1146 EM Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] ThBF -.0274709 0180652 -1.52 0.129 -.0629225 0079808 0074309 0081711 0.91 0.363 -.0086042 0093471 0140063 0.67 0.505 -.0181391 0368332 -.0173409 0162265 -1.07 0.285 -.049184 0145023 0030333 EXFEM ChF CEOF 023466 CFOF 0180927 0076739 2.36 0.019 033152 BSIZE 001539 0031461 0.49 0.625 -.0046349 0077129 NED 0320211 0178118 1.80 0.073 -.0029332 0669754 CEOD 0200006 0078223 2.56 0.011 0046499 0353512 LEV 0020807 0138145 0.15 0.880 -.0250292 0291906 ROA 1354697 0463914 2.92 0.004 0444304 2265091 _cons 0600774 0231706 2.59 0.010 014607 1055478 Phụ lục 3: Kết hồi quy mơ hình FEM Fixed-effects (within) regression Group variable: Firm Number of obs = Number of groups = 978 163 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.0 within = 0.2740 between = 0.2600 overall = 0.2240 F(10,805) Prob > F corr(u_i, Xb) = -0.1756 EM Coef Std Err t ThBF -.044528 0272939 -1.63 EXFEM 0031749 0124135 0.26 0.798 -.0211917 0275416 ChF 0220316 0289918 0.76 0.448 -.0348768 07894 CEOF -.0089389 030698 -0.29 0.771 -.0691965 0513187 CFOF 0134643 0135152 1.00 0.319 -.0130649 0399936 BSIZE 0057966 0064366 0.90 0.368 -.006838 0184312 NED 0466285 0235789 1.98 0.048 0003451 0929119 CEOD 0225562 0145607 1.55 0.122 -.0060252 0511376 LEV -.0177432 0189231 -0.94 0.349 -.0548877 0194013 ROA 2050032 0659663 3.11 0.002 075517 3344894 _cons 0345409 0417106 0.83 0.408 -.0473336 1164153 sigma_u 05073951 sigma_e 11333727 rho 16696012 F test that all u_i=0 : P>|t| = 2.23 = 0.0144 [95% Conf Interval] 0.103 -.0981035 0090475 (fraction of variance due to u_i) F(162, 805) = 1.13 Prob > F = 0.1421 Phụ lục 4: Kết hồi quy mơ hình REM Random-effects GLS regression Group variable: Firm Number of obs = Number of groups = R-sq: Obs per group: = avg = max = within = 0.2360 between = 0.5280 overall = 0.2740 Wald chi2(10) Prob > chi2 corr(u_i, X) = (assumed) EM Std Err z P>|z| ThBF -.0285472 0185528 -1.54 0.124 EXFEM 0072337 0083901 0.86 0.389 -.0092105 0236779 ChF 0098397 0146171 0.67 0.501 -.0188093 0384886 CEOF -.0171031 0168599 -1.01 0.310 -.0501479 0159417 CFOF 0179633 0079597 2.26 0.024 0023626 BSIZE 0017265 0032844 0.53 0.599 -.0047108 0081639 NED 0331428 0181467 1.83 0.068 -.0024241 0687097 CEOD 0201998 0081353 2.48 0.013 0042548 0361448 LEV 0007079 014105 0.05 0.960 -.0269375 0283533 ROA 1395791 0475019 2.94 0.003 0464771 2326812 _cons 0588356 0239768 2.45 0.014 0118419 1058293 sigma_u 01866945 sigma_e 11333727 rho [95% Conf Interval] 02641741 (fraction of variance due to u_i) 6.0 = 26.67 = 0.0029 Coef -.06491 978 163 0078155 033564 Phụ lục 5: Kiểm định LM Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects EM[Firm,t] = Xb + u[Firm] + e[Firm,t] Estimated results: Var EM e u Test: sd = sqrt(Var) 0133654 0128453 0003485 1156089 1133373 0186694 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 0.79 0.1876 Phụ lục 6: Kiểm định Breusch-Pagan Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of EM chi2(1) Prob > chi2 = = 34.88 0.0000 Phụ lục 7: Kiểm định Wooldridge Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 162) = 25.855 Prob > F = 0.0000 Phụ lục 8: Khắc phục tƣợng Phƣơng sai thay đổi Tự tƣơng quan GLS Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: generalized least squares Panels: heteroskedastic Correlation: common AR(1) coefficient for all Estimated covariances Estimated autocorrelations Estimated coefficients EM Coef = = = 163 11 Std Err panels (0.2125) Number of obs Number of groups Time periods Wald chi2(11) Prob > chi2 z = = = = = 978 163 60.62 0.0000 P>z [95% Conf Interval] ThBF -.0325156 0118358 -2.75 0.006 -.0557134 -.0093179 EXFEM 0152263 0056947 2.67 0.008 0040649 0263876 ChF 0092433 0091845 1.01 0.314 -.0087581 0272446 CEOF -.0245739 0100077 -2.46 0.014 -.0441887 -.0049592 CFOF 0137415 005237 2.62 0.009 0034771 0240059 BSIZE 0022508 0020018 1.12 0.261 -.0016725 0061742 NED 0166038 0116301 1.43 0.153 -.0061907 0393984 CEOD 0193894 0055265 3.51 0.000 0085576 0302212 LEV -.0025069 0088891 -0.28 0.778 -.0199292 0149153 ROA 1475317 0358552 4.11 0.000 0772567 2178067 _cons 0522181 0152232 3.43 0.001 0223811 0820551 Phụ lục 9: Danh sách công ty mẫu nghiên cứu STT MÃ CK BMC TÊN CƠNG TY NGÀNH Cơng ty Cổ phần Khống sản Bình Định Khai khống - Mining and quarrying Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng 3-2 Khai khống - Mining and quarrying Cơng ty Cổ phần Hoá An Khai khoáng - Mining and quarrying KSA Cơng ty Cổ phần Cơng Nghiệp Khống Sản Bình Thuận Khai khống - Mining and quarrying KSB Cơng ty Cổ phần Khống sản Xây dựng Bình Dƣơng Khai khống - Mining and quarrying KSH Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển KSH Khai khoáng - Mining and quarrying LCM Công ty Cổ phần Khai thác Chế biến Khoáng sản Lào Cai Khai khoáng - Mining and quarrying NNC Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ Khai khống - Mining and quarrying PVD Tổng Cơng ty Cổ phần Khoan Dịch vụ khoan dầu khí Khai khống - Mining and quarrying Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing ABT Công ty Cổ phần Xuất nhập thủy sản Bến Tre Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing 12 ACL Công ty Cổ phần Xuất nhập Thủy sản Cửu Long An Giang Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Nam Việt 13 ANV Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Bibica Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing C32 DHA 10 11 14 15 16 AAM BBC BMP BRC 17 Công ty Cổ phần Đầu tƣ Cao su Quảng VHG Nam 18 CLC Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing 19 Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản CMX xuất nhập Cà Mau Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing 20 CSM Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing 21 Công ty Cổ phần Xuất nhập Y tế DMC Domesco Công ty Cổ phần Cát Lợi 22 DAG Công ty Cổ phần Tập đồn Nhựa Đơng Á 23 DCL Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long 24 Tổng Công ty Phân bón Hóa chất DPM Dầu kh 25 26 27 28 29 DRC 30 DTL 31 Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Tập đồn Đức Long Gia Lai Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta HT1 IMP Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre DHC DLG Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing DTT 32 FMC Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing 33 Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại GMC May Sài Gịn Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing 34 GTA Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing 35 HAI 36 HAP Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Tập đồn Hapaco Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Cơng ty cổ phần Tập đồn Hịa Phát Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình 37 HPG 38 VTB Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing 39 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải HVX Vân Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing 40 41 IDI Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Mirae Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty cổ phần Lilama 10 Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing KMR 42 L10 43 LAF Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất Long An Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing 44 LBM Cơng ty Cổ phần Khống sản Vật liệu xây dựng Lâm Đồng Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Bột giặt Lix 45 LIX Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Lilama 18 Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty cổ phần In Bao bì Mỹ Châu Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Nam Việt Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty cổ phần Dược phẩm OPC Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đơng Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing 46 47 48 LM8 MCP NAV 49 OPC 50 RAL 51 RDP 52 SHI 53 SPM 54 SRC Công ty Cổ phần S.P.M Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing 55 TAC 56 Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư TCM Thương mại Thành Công 57 Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Tập đồn Thiên Long Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing TLG 58 TPC 59 TTF Cơng ty Cổ phần Tập đồn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing TYA Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Cơng ty Cổ phần VinaCafé Biên Hịa Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Vĩnh Hồn Cơng nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Cơng ty Cổ phần Thép Việt Ý Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Công nghiệp Chế biến, Chế tạo Manufacturing Công ty Cổ phần Tập đồn Dầu khí An Pha SX PP điện, khí đốt, nƣớc nóng, nƣớc ĐHKK Cơng ty cổ phần CNG Việt Nam SX PP điện, khí đốt, nƣớc nóng, nƣớc ĐHKK Cơng ty Cổ phần Điện lực Khánh Hịa SX PP điện, khí đốt, nƣớc nóng, nƣớc ĐHKK 60 61 62 63 64 65 66 67 VCF VHC VIS VNM ASP CNG KHP Cơng ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam 68 PGD Cơng ty Cổ phần Sơng Ba 69 SBA SX PP điện, khí đốt, nƣớc nóng, nƣớc ĐHKK SX PP điện, khí đốt, nƣớc nóng, nƣớc ĐHKK Cơng ty cổ phần Thủy điện Miền Nam SX PP điện, khí đốt, nƣớc nóng, nƣớc ĐHKK Cơng ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn SX PP điện, khí đốt, nƣớc nóng, nƣớc ĐHKK Cơng ty cổ phần Thủy điện Thác Bà SX PP điện, khí đốt, nƣớc nóng, nƣớc ĐHKK Cơng ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên SX PP điện, khí đốt, nƣớc nóng, nƣớc ĐHKK Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ SX PP điện, khí đốt, nƣớc nóng, nƣớc ĐHKK UIC Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đơ thị Idico SX PP điện, khí đốt, nƣớc nóng, nƣớc ĐHKK 76 VSH Cơng ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hin SX PP điện, khí đốt, nƣớc nóng, nƣớc ĐHKK 77 ACC Công ty cổ phần Bê tông Becamex Xây dựng - Construction 78 BCE Xây dựng - Construction 79 C47 Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Bình Dương Cơng ty Cổ phần Xây dựng 47 80 CDC Công ty Cổ phần Chương Dương Xây dựng - Construction 81 CII 82 CLG 83 CTD 84 CTI 85 HAS 86 HTI 87 HU3 88 LCG 89 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII MDG Công ty Cổ phần miền Đông 70 71 SHP SJD 72 TBC 73 TIC 74 75 90 91 TMP Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà đất COTEC Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO Công ty Cổ phần HACISCO Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD3 Công ty cổ phần LICOGI 16 LGC PPI Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương Xây dựng - Construction Xây dựng - Construction Xây dựng - Construction Xây dựng - Construction Xây dựng - Construction Xây dựng - Construction Xây dựng - Construction Xây dựng - Construction Xây dựng - Construction Xây dựng - Construction Xây dựng - Construction Xây dựng - Construction 92 PXT 93 UDC 94 VSI 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Cơng ty cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp nước Cơng ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành BTT Xây dựng - Construction Xây dựng - Construction Bán buôn bán lẻ; sửa chữa tơ, mơ tơ, xe máy xe có động khác Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Cơng ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Cơng ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu COM Bán buôn bán lẻ; sửa chữa tơ, mơ tơ, xe máy xe có động khác FDC Công ty Cổ phần Ngoại thương Phát Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tơ, mơ tơ, xe máy xe có động khác CCI CMV Cơng ty cổ phần Tập đồn FLC Bán bn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Ơ tơ Hàng Xanh Bán bn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hồng Long Bán bn bán lẻ; sửa chữa tơ, mơ tơ, xe máy xe có động khác Công ty Cổ phần Kỹ thuật Ô tô Trường Long Bán buôn bán lẻ; sửa chữa tơ, mơ tơ, xe máy xe có động khác Công ty Cổ phần Cơ điện Xây dựng Việt Nam Bán buôn bán lẻ; sửa chữa tơ, mơ tơ, xe máy xe có động khác FLC HAX HLG HTL MCG Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP 105 Xây dựng - Construction PGC Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác 106 107 108 109 110 111 112 113 114 Công ty Cổ phần Xuất nhập Petrolimex Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Cơng ty Cổ phần Phú Tài Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tơ, xe máy xe có động khác Cơng ty Cổ phần Hợp tác kinh tế Xuất nhập SAVIMEX Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tơ, mơ tơ, xe máy xe có động khác Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gịn Bán bn bán lẻ; sửa chữa tơ, mơ tơ, xe máy xe có động khác Công ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Cơng ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gịn Bán bn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tiền Giang Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Cơng ty Cổ phần TIE Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tơ, mơ tơ, xe máy xe có động khác Công ty Cổ phần Tài nguyên Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Cơng ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Cơng ty Cổ phần MHC Vận tải kho bãi - Transportation and storage PIT PTB SAV SMA SMC SVC THG TIE TNT 115 TSC 116 MHC 117 PDN Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai Vận tải kho bãi 118 PJT Vận tải kho bãi 119 PVT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vận tải kho bãi 120 SFI Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI Vận tải kho bãi 121 STG Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam Vận tải kho bãi 122 STT 123 TCL 124 TCO 125 TMS 126 VNA Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship 127 VNL Công ty cổ phần Logistics Vinalink Vận tải kho bãi 128 VNS Vận tải kho bãi 129 VOS Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam 130 VSC 131 VTO 132 Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gịn Tourist Cơng ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Công ty Cổ phần Transimex Công ty cổ phần Tập đồn Container Việt Nam Cơng ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO Cơng ty Cổ phần Tập đồn Sao Mai ASM Vận tải kho bãi Vận tải kho bãi Vận tải kho bãi Vận tải kho bãi Vận tải kho bãi Vận tải kho bãi Vận tải kho bãi Vận tải kho bãi Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities BCI Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities CCL Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities 135 D2D Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities 136 DIG Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities 137 DRH Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities 138 Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng DXG Địa ốc Đất Xanh 133 134 139 140 Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities HAG HDC Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities 141 HQC Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mạiDịch vụ Địa ốc Hồng Qn 142 IJC Cơng ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities 143 ITA Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities 144 ITC Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities KAC Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities KDH Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities 148 KHA Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Khánh Hội Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities Công ty Cổ phần Long Hậu 149 LHG Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities 145 146 147 Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities 150 NBB 151 NTL Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities PDR Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities PTL Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đơ thị Dầu khí PVC Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities 152 153 154 QCG 155 SGT Công ty Cổ phần Cơng nghệ Viễn thơng Sài Gịn 156 SJS Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Khu Công nghiệp Sông Đà Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Bình Dương Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities 157 SZL 158 TDC 159 160 161 162 163 TDH TIX Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập Dịch vụ Đầu tư Tân Bình Tập đồn Vingroup - Cơng ty Cổ phần VIC Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities Công ty Cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities VPH VRC Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities ... thực nghiên cứu thực nghiệm ảnh hƣởng giới tính nữ Hội đồng quản trị Ban giám đốc đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận, qua 17 xem xét tác động ảnh hƣởng giới tính nữ Hội đồng quản trị Ban giám đốc. .. cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế ? ?Ảnh hưởng giới tính nữ Hội đồng quản trị Ban giám đốc đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận – Nghiên cứu thực nghiệm công ty niêm yết sàn chứng khoán thành phố HCM”... chỉnh lợi nhuận hay khơng Từ đó, tác giả chọn đề tài: ? ?Ảnh hưởng giới tính nữ Hội đồng quản trị Ban giám đốc đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận – Nghiên cứu thực nghiệm công ty niêm yết sàn chứng khoán
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn ảnh hưởng của giới tính nữ trong hội đồng quản trị và ban giám đốc đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận nghiên cứu thực nghiệm tại các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán TPHCM​ , Luận văn ảnh hưởng của giới tính nữ trong hội đồng quản trị và ban giám đốc đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận nghiên cứu thực nghiệm tại các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán TPHCM​

Từ khóa liên quan