Luận văn ảnh hưởng của đặc điểm hội đồng quản trị, ban kiểm soát đến chất lượng thông tin BCTC các công ty niêm yết ngành nông lâm ngư nghiệp ở việt nam​

137 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2021, 15:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA ẢNH HƢỞNG CỦA ĐẶC ĐIỂM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT ĐẾN CHẤT LƢỢNG THÔNG TIN BCTC CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NGÀNH NÔNG – LÂM – NGƢ NGHIỆP Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA ẢNH HƢỞNG CỦA ĐẶC ĐIỂM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SỐT ĐẾN CHẤT LƢỢNG THƠNG TIN BCTC CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT NGÀNH NÔNG – LÂM – NGƢ NGHIỆP Ở VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN MÃ SỐ: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC : TS PHẠM NGỌC TỒN TP Hồ Chí Minh – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sỹ kinh tế: “Ảnh hưởng đặc điểm Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt đến chất lượng thơng tin BCTC công ty niêm yết ngành nông – lâm – ngư nghiệp Việt Nam” cơng trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc cá nhân tác giả, với hỗ trợ GVHD Các nội dung kết nghiên cứu đề tài trung thực chƣa đƣợc công bố TP Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Hoa MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý thực đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 1.1 Các nghiên cứu nƣớc 1.2 Các nghiên cứu nƣớc 1.3 Khe hổng nghiên cứu 15 KẾT LUẬN CHƢƠNG 16 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 18 2.1 Tổng quan chất lƣợng thông tin BCTC 18 2.1.1 Khái niệm thông tin BCTC 18 2.1.2 Vai trò, ý nghĩa thông tin BCTC 19 2.1.3 Chất lƣợng thông tin báo cáo tài 20 2.1.3.1 Đặc tính phù hợp 21 2.1.3.2 Đặc tính trình bày trung thực 22 2.1.3.3 Đặc tính dễ hiểu 24 2.1.3.4 Đặc tính so sánh 24 2.1.3.5 Đặc tính kịp thời 25 2.2 Tổng quan công ty cổ phần hội đồng quản trị, ban kiểm sốt 25 2.2.1 Cơng ty cổ phần 25 2.2.2 Hội đồng quản trị ban kiểm soát 29 2.2.2.1 Hội đồng quản trị 29 2.2.2.2 Ban kiểm soát 31 2.3 Các đặc điểm HĐQT, BKS ảnh hƣởng tới chất lƣợng thông tin BCTC 33 2.3.1 Không kiêm nhệm hai vị trí chủ tịch HĐQT GĐ/TGĐ 33 2.3.2 Tỷ lệ thành viên không điều hành hội đồng quản trị 34 2.3.3 Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thành viên hội đồng quản trị 36 2.3.4 Số lƣợng họp hội đồng quản trị 36 2.3.5 Thành phần ban kiểm soát 37 2.4 Đặc điểm ngành nông –lâm – ngƣ nghiệp Việt Nam ảnh hƣởng đến chất lƣợng thơng tin báo cáo tài 38 2.4.1 Tổng quan ngành nông – lâm – ngƣ nghiệp 38 2.4.2 Đặc điểm ngành nông – lâm – ngƣ nghiệp ảnh hƣởng đến chất lƣợng thông tin BCTC 39 2.5 Lý thuyết 42 2.5.1 Lý thuyết thơng tin hữu ích (Decision usefulness theory) 42 2.5.2 Lý thuyết bất cân xứng thông tin (Asymmetric Information) 43 2.5.3 Lý thuyết ủy nhiệm (Agency theory) 44 2.5.4 Lý thuyết tín hiệu (Signalling theory) 46 KẾT LUẬN CHƢƠNG 47 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 49 3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 49 3.2 Thiết kế nghiên cứu quy trình nghiên cứu 50 3.2.1 Khung nghiên cứu 50 3.2.2 Quy trình nghiên cứu 51 3.3 Xây dựng giả thuyết nhân tố HĐQT, BKS tác động đến chất lƣợng thông tin BCTC 52 3.3.1 Khơng kiêm nhiệm hai vị trí chủ tịch HĐQT GĐ/TGĐ 52 3.3.2 Tỷ lệ thành viên không điều hành HĐQT 52 3.3.3 Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thành viên HĐQT 53 3.3.4 Số lƣợng họp HĐQT 53 3.3.5 Thành phần BKS 54 3.4 Mơ hình nghiên cứu 54 3.5 Mô tả liệu phƣơng pháp thu thập liệu 57 KẾT LUẬN CHƢƠNG 58 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 59 4.1 Đánh giá độ tin cậy giá trị thang đo chất lƣợng thông tin BCTC 59 4.1.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach alpha 59 4.1.1.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo phù hợp 59 4.1.1.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo trình bày trung thực 60 4.1.1.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo dễ hiểu 61 4.1.2 Đánh giá giá trị thang đo 62 4.2 Thực trạng chất lƣợng BCTC ngành nông – lâm – ngƣ nghiệp Việt Nam 64 4.3 Đánh giá phù hợp mơ hình hồi quy 65 4.3.1 Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy 65 4.3.2 Kiểm định đa cộng tuyến 67 4.3.3 Kiểm định tự tƣơng quan phần dƣ (sai số) 68 4.3.4 Kiểm định phân phối chuẩn phần dƣ 69 4.3.5 Kiểm định giả thuyết liên hệ tuyến tính 69 4.3.6 Kiểm định giả thuyết nhân tố đặc điểm HĐQT, BKS tác động đến chất lƣợng thông tin BCTC 70 4.4 Bàn luận kết nghiên cứu 71 KẾT LUẬN CHƢƠNG 74 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 5.1 Kết luận 75 5.2 Kiến nghị 75 5.3 Hạn chế luận hƣớng nghiên cứu 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG 78 KẾT LUẬN CHUNG 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC: Báo cáo tài BCTN: Báo cáo thƣờng niên BKS: Ban Kiểm sốt CTCP: Cơng ty cổ phần ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông GĐ/TGĐ: Giám đốc/ Tổng giám đốc HĐGĐ: Hội đồng giám đốc HNX: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội HOSE: Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh IASB: Hội đồng chuẩn mực kế tốn tài quốc tế IFRS: Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế GAAP: Nguyên tắc kế toán đƣợc chấp nhận chung Mỹ VAS: Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam HĐQT: Hội đồng quản trị KTNB: Kiểm toán nội QTCT: Quản trị công ty DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tổng hợp nghiên cứu kết 12 Bảng 2.1 Các lý thuyết ảnh hƣởng tới nhân tố mơ hình 47 Bảng 3.1 Đo lƣờng biến mơ hình nghiên cứu 55 Bảng 4.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo phù hợp 59 Bảng 4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo trình bày trung thực 60 Bảng 4.3 Đánh giá lại thang đo trình bày trung thực 61 Bảng 4.4 Đánh giá độ tin cậy thang đo dễ hiểu 61 Bảng 4.5 Đánh giá độ tin cậy thang đo so sánh 62 Bảng 4.6 Kiểm định điều kiện thực EFA 63 Bảng 4.7 Trọng số nhân tố tác nhân chất lƣợng thông tin BCTC 63 Bảng 4.8 Tổng hợp liệu chất lƣợng thông tin BCTC 64 Bảng 4.9 Tóm tắt mơ hình với biến phụ thuộc chất lƣợng thông tin BCTC 65 Bảng 4.10 Tóm tắt lại mơ hình với biến phụ thuộc chất lƣợng thông tin BCTC 66 Bảng 4.11 Kiểm định đa cộng tuyến 68 Bảng 4.12 Kiểm định tự tƣơng quan phần dƣ 68 Bảng 4.13 Các biến độc lập tác động đến chất lƣợng thông tin BCTC 71 Bảng 4.14 Tóm tắt kết nghiên cứu 73 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 2.1 Các đặc tính chất lƣợng thơng tin BCTC 21 Hình 2.2 Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần theo mô hình 26 Hình 2.3 Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần theo mơ hình 27 Hình 3.1 Khung nghiên cứu ………………………………………………………….50 Hình 3.2 Các bƣớc thực quy trình nghiên cứu 51 Hình 4.1 Biểu đồ tần số phần dƣ chuẩn hóa 69 Hình 4.2 Đồ thị phân tán phần dƣ giá trị dự đoán 70 STT 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 MÃ CTY ICF ICF LSS LSS LSS NSC NSC NSC NSC PHR PHR PHR PHR SBT SBT SJ1 SJ1 SJ1 SJ1 SSC SSC SSC SSC TNC TNC TNC TNC TS4 TS4 TS4 TS4 TRC TRC TRC TRC VHC NĂM 2014 2015 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 KKN TVKDH SLCH 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,17 0,29 0,57 0,67 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0,33 0,33 0,33 0,33 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,33 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 4 10 5 4 14 10 12 14 15 5 10 7 9 10 12 10 8 TPBKS 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 CPHDQT CLBCTC 10 18,2 13,7 16,8 22,8 16,2 17 19 0,95 0,94 0,95 0,94 12 13,99 15 17 19 10,66 17 13,4 13,6 13 6,2 6,8 2,25 2,25 37,34 50,16 51,03 51,03 10,1 10,1 10,1 10,1 5,3 42 44 51 59 59 51 60 56 56 42 42 46 46 53 56 54 63 60 64 54 55 50 53 49 47 47 53 40 43 46 46 61 58 57 63 52 STT MÃ CTY 107 108 109 110 111 112 113 TỔNG VHC VHC VHC VHG VHG VHG VHG NĂM 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 KKN 1 1 1 57 TVKDH SLCH 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,5 0,5 49,1 12 10 10 15 12 17 897 TPBKS 1 0 0 55 CPHDQT CLBCTC 5,3 5,3 5,3 5,4 3,7 1818,92 57 63 63 40 48 46 48 5672 Phụ lục Thống kê mô tả quản trị công ty Statistics TVKDH N Valid SLCH 113 Missing CPHDQT 113 113 0 Mean ,4345 7,9381 16,0966 Median 13,7000 ,4000 7,0000 Minimum ,00 4,00 ,94 Maximum ,67 26,00 51,03 KKN Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent ,00 56 49,6 49,6 49,6 1,00 57 50,4 50,4 100,0 Total 113 100,0 100,0 TPBKS Valid ,00 Frequency 58 Percent 51,3 Valid Percent 51,3 Cumulative Percent 51,3 100,0 1,00 55 48,7 48,7 Total 113 100,0 100,0 Phụ lục Thống kê kết chất lƣợng thông tin BCTC Statistics P1 N Valid P2 113 Missing P3 113 P4 113 P5 113 113 0 0 Mean 3,1770 2,8938 2,7876 2,7788 1,8938 Median 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 2,0000 Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Maximum 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 P1 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 1,00 14 12,4 12,4 12,4 2,00 12 10,6 10,6 23,0 3,00 39 34,5 34,5 57,5 4,00 36 31,9 31,9 89,4 100,0 5,00 12 10,6 10,6 Total 113 100,0 100,0 P2 Valid 1,00 Frequency 11 Percent 9,7 Valid Percent 9,7 Cumulative Percent 9,7 2,00 33 29,2 29,2 38,9 3,00 30 26,5 26,5 65,5 4,00 35 31,0 31,0 96,5 5,00 3,5 3,5 100,0 Total 113 100,0 100,0 P3 Valid 1,00 Frequency Percent 6,2 Valid Percent 6,2 Cumulative Percent 6,2 2,00 42 37,2 37,2 43,4 3,00 33 29,2 29,2 72,6 4,00 30 26,5 26,5 99,1 5,00 ,9 ,9 100,0 Total 113 100,0 100,0 P3 Valid 1,00 Frequency Percent 6,2 Valid Percent 6,2 Cumulative Percent 6,2 2,00 42 37,2 37,2 43,4 3,00 33 29,2 29,2 72,6 4,00 30 26,5 26,5 99,1 100,0 5,00 ,9 ,9 Total 113 100,0 100,0 P4 Valid 1,00 Frequency 10 Percent 8,8 Valid Percent 8,8 Cumulative Percent 8,8 2,00 43 38,1 38,1 46,9 3,00 27 23,9 23,9 70,8 4,00 28 24,8 24,8 95,6 5,00 4,4 4,4 100,0 Total 113 100,0 100,0 P5 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent 1,00 50 44,2 44,2 44,2 2,00 34 30,1 30,1 74,3 3,00 20 17,7 17,7 92,0 100,0 4,00 8,0 8,0 Total 113 100,0 100,0 Statistics T1 N Valid T2 T3 T4 T5 T6 113 113 113 113 113 113 0 0 0 Mean 3,1858 3,0973 3,1150 3,1327 4,0796 3,2566 Median 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 Maximum 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 Missing T1 Valid 1,00 Frequency Percent 1,8 Valid Percent 1,8 Cumulative Percent 1,8 2,00 25 22,1 22,1 23,9 3,00 38 33,6 33,6 57,5 4,00 46 40,7 40,7 98,2 100,0 5,00 1,8 1,8 Total 113 100,0 100,0 T2 Valid 1,00 Frequency Percent 3,5 Valid Percent 3,5 Cumulative Percent 3,5 2,00 29 25,7 25,7 29,2 3,00 33 29,2 29,2 58,4 4,00 46 40,7 40,7 99,1 5,00 ,9 ,9 100,0 Total 113 100,0 100,0 T3 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 1,00 2,7 2,7 2,7 2,00 24 21,2 21,2 23,9 3,00 44 38,9 38,9 62,8 4,00 41 36,3 36,3 99,1 5,00 ,9 ,9 100,0 Total 113 100,0 100,0 T4 Valid 1,00 Frequency Percent 3,5 Valid Percent 3,5 Cumulative Percent 3,5 2,00 31 27,4 27,4 31,0 3,00 24 21,2 21,2 52,2 4,00 54 47,8 47,8 100,0 Total 113 100,0 100,0 T5 Valid 4,00 Frequency 104 Percent 92,0 Valid Percent 92,0 Cumulative Percent 92,0 5,00 8,0 8,0 100,0 Total 113 100,0 100,0 T6 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent 1,00 2,7 2,7 2,7 2,00 26 23,0 23,0 25,7 3,00 38 33,6 33,6 59,3 4,00 31 27,4 27,4 86,7 5,00 15 13,3 13,3 100,0 Total 113 100,0 100,0 Statistics H1 N Valid H2 113 Missing H3 113 113 0 Mean 2,2832 2,2920 2,2566 Median 2,0000 2,0000 2,0000 Minimum 1,00 1,00 1,00 Maximum 3,00 3,00 3,00 H1 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 1,00 13 11,5 11,5 11,5 2,00 55 48,7 48,7 60,2 100,0 3,00 45 39,8 39,8 Total 113 100,0 100,0 H2 Valid 1,00 Frequency 15 Percent 13,3 Valid Percent 13,3 Cumulative Percent 13,3 2,00 50 44,2 44,2 57,5 100,0 3,00 48 42,5 42,5 Total 113 100,0 100,0 H3 Valid 1,00 Frequency 13 Percent 11,5 Valid Percent 11,5 Cumulative Percent 11,5 2,00 58 51,3 51,3 62,8 100,0 3,00 42 37,2 37,2 Total 113 100,0 100,0 H3 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 1,00 13 11,5 11,5 11,5 2,00 58 51,3 51,3 62,8 100,0 3,00 42 37,2 37,2 Total 113 100,0 100,0 S1 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 1,00 10 8,8 8,8 8,8 2,00 58 51,3 51,3 60,2 3,00 27 23,9 23,9 84,1 4,00 8,0 8,0 92,0 5,00 8,0 8,0 100,0 Total 113 100,0 100,0 S2 Valid 1,00 Frequency Percent 7,1 Valid Percent 7,1 Cumulative Percent 7,1 2,00 64 56,6 56,6 63,7 3,00 27 23,9 23,9 87,6 4,00 12 10,6 10,6 98,2 5,00 1,8 1,8 100,0 Total 113 100,0 100,0 S3 Valid 1,00 Frequency Percent 8,0 Valid Percent 8,0 Cumulative Percent 8,0 2,00 60 53,1 53,1 61,1 3,00 26 23,0 23,0 84,1 4,00 11 9,7 9,7 93,8 100,0 5,00 6,2 6,2 Total 113 100,0 100,0 S4 Valid 1,00 Frequency Percent 3,5 Valid Percent 3,5 Cumulative Percent 3,5 2,00 65 57,5 57,5 61,1 3,00 30 26,5 26,5 87,6 4,00 8,0 8,0 95,6 5,00 4,4 4,4 100,0 Total 113 100,0 100,0 K Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 3,00 32 28,3 28,3 4,00 48 42,5 42,5 70,8 5,00 33 29,2 29,2 100,0 Total 113 100,0 100,0 28,3 Phụ lục Các đánh giá kiểm định chạy SPSS - Đánh giá độ tin cậy thang đo chất lƣợng thông tin BCTC Cronbach alpha + Đánh giá độ tin cậy thang đo phù hợp Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,908 Item-Total Statistics P1 Scale Mean if Item Deleted 10,3540 Scale Variance if Item Deleted 11,927 Corrected Item-Total Correlation ,810 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,878 P2 10,6372 12,698 ,774 ,886 P3 10,7434 13,728 ,730 ,895 P4 10,7522 12,277 ,849 ,869 P5 11,6372 13,858 ,681 ,904 + Đánh giá thang đo trình bày trung thực Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,907 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted T1 12,6018 10,027 ,875 ,866 T2 12,6903 10,091 ,793 ,881 T3 12,6726 10,829 ,722 ,896 T4 12,6549 10,228 ,737 ,893 T6 12,5310 9,716 ,730 ,898 + Đánh giá độ tin cậy thang đo dễ hiểu Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,895 Item-Total Statistics H1 Scale Mean if Item Deleted 4,5487 Scale Variance if Item Deleted 1,571 Corrected Item-Total Correlation ,791 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,853 H2 4,5398 1,483 ,809 ,838 H3 4,5752 1,604 ,782 ,861 + Đánh giá độ tin cậy thang đo so sánh Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,907 N of Items Item-Total Statistics Scale Variance if Item Deleted Scale Mean if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted S1 7,4867 5,984 ,782 ,887 S2 7,6018 6,867 ,777 ,887 S3 7,5044 5,949 ,844 ,861 S4 7,5133 6,752 ,780 ,885 - Kiểm định điều kiện thực EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square ,862 1419,091 df 153 Sig ,000 + Trọng số nhân tố tác nhân chất lƣợng thông tin BCTC Total Variance Explained Initial Eigenvalues % of Cumulative Total Variance % Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 6,519 36,219 36,219 6,519 36,219 36,219 4,173 23,183 23,183 3,294 18,298 54,516 3,294 18,298 54,516 3,594 19,969 43,153 2,320 12,890 67,407 2,320 12,890 67,407 2,949 16,382 59,535 1,130 6,280 73,687 1,130 6,280 73,687 2,547 14,152 73,687 ,952 5,288 78,975 ,546 3,033 82,008 ,491 2,728 84,736 ,452 2,509 87,245 ,374 2,077 89,322 10 ,341 1,896 91,218 11 ,287 1,593 92,811 12 ,261 1,450 94,261 13 ,253 1,408 95,668 14 ,191 1,062 96,730 15 ,170 ,947 97,677 16 ,147 ,819 98,496 17 ,140 ,778 99,275 18 ,131 ,725 100,000 Com pon ent Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix(a) Component T1 ,880 T2 ,836 T4 ,834 T6 ,807 T3 ,731 S3 ,893 S2 ,836 S1 ,833 S4 ,801 K P3 ,779 P1 ,679 P5 ,678 P4 ,667 P2 ,621 H1 ,910 H2 ,904 H3 ,895 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations - Tóm tắt mơ hình với biến phụ thuộc chất lƣợng thông tin BCTC kiểm định tự tƣơng quan phần dƣ Model Summary(b) Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate DurbinWatson Change Statistics R Square Change F Change 776(a) ,602 584 6.00653 ,602 a Predictors: (Constant), TPBKS, SLCH, KKN, TVKDH, CPHDQT b Dependent Variable: CLBCTC 32.420 df1 df2 Sig F Change 107 000 1,536 Coefficients(a) Unstandardized Coefficients Model (Constant) KKN TVKDH Standardized Coefficients B 35,970 Std Error 3,052 7,187 1,252 ,382 t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 11,787 ,000 5,738 ,000 ,839 1,192 -3,581 4,217 -,059 -,849 ,398 ,770 1,298 CPHDQT ,197 ,051 ,244 3,893 ,000 ,942 1,061 SLCH ,662 ,177 ,262 3,746 ,000 ,758 1,319 7,666 1,236 a Dependent Variable: CLBCTC ,407 6,203 ,000 ,862 1,160 TPBKS - Biểu đồ tần số phần dƣ chuẩn hóa Histogram Dependent Variable: CLBCTC 20 Frequency 15 10 -3 -2 -1 Regression Standardized Residual Mean = 3.99E-17 Std Dev = 0.982 N = 113 - Đồ thị phân tán phần dƣ giá trị dự đoán Scatterplot Dependent Variable: CLBCTC Regression Standardized Predicted Value -1 -2 -4 -2 Regression Standardized Residual ... HOA ẢNH HƢỞNG CỦA ĐẶC ĐIỂM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT ĐẾN CHẤT LƢỢNG THÔNG TIN BCTC CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NGÀNH NÔNG – LÂM – NGƢ NGHIỆP Ở VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN MÃ SỐ: 60340301 LUẬN... quản trị, nhƣ mối liên hệ với cơng ty niêm yết ngành nông – lâm – ngƣ nghiệp Việt Nam, luận văn chọn đề tài: ? ?Ảnh hưởng đặc điểm HĐQT, BKS đến chất lượng thông tin BCTC công ty niêm yết ngành nông. .. ty niêm yết ngành nông – lâm – ngƣ nghiệp Việt Nam + Khảo sát thông tin BCTC nhằm đánh giá ảnh hƣởng đặc điểm HĐQT, BKS đến chất lƣợng thông tin BCTC công ty niêm yết ngành nông – lâm – ngƣ nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn ảnh hưởng của đặc điểm hội đồng quản trị, ban kiểm soát đến chất lượng thông tin BCTC các công ty niêm yết ngành nông lâm ngư nghiệp ở việt nam​ , Luận văn ảnh hưởng của đặc điểm hội đồng quản trị, ban kiểm soát đến chất lượng thông tin BCTC các công ty niêm yết ngành nông lâm ngư nghiệp ở việt nam​

Từ khóa liên quan