0

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2

25 12 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2021, 13:04

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH XUÂN TRUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH Ở PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP Lĩnh vực : Tiếng Việt Cấp học : Tiểu học Tên Tác giả : Mai Thị Thu Ngọc Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung Chức vụ : Giáo viên NĂM HỌC 2019 -2020 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp PHẦN A: ĐẶT VẤN ĐỀ I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2/17 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp Bao đời kinh nghiệm đời sống, thành tựu văn hóa, khoa học, tư tưởng, tình cảm hệ trước người đương thời ghi lại chữ viết Nếu khơng biết đọc người khơng thể tiếp thu văn minh lồi người, khơng có sống bình thường, có hạnh phúc xã hội đại Biết đọc người có khả chế ngự phương tiện văn hóa bản, thơng hiểu tư tưởng, tình cảm người khác, đặc biệt đọc tác phẩm văn chương người không thức tỉnh nhận thức mà cịn rung động tình cảm, nẩy nở ước mơ tốt đẹp, khơi dậy lực hành động, sức mạnh sáng tạo bồi dưỡng tâm hồn Chính lẽ trên, dạy đọc có ý nghĩa to lớn, đặc biệt cấp học tiểu học Đọc trở thành đòi hỏi người học Đầu tiên trẻ phải học đọc, sau trẻ phải đọc để học Đọc giúp trẻ chiếm lĩnh ngôn ngữ để dùng giao tiếp học tập Như đọc có ý nghĩa to lớn cịn bao gồm nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục phát triển Thấy tầm quan trọng đọc với học sinh, q trình dạy đọc tơi ln trọng tìm hiểu, đúc rút kinh nghiệm giúp học sinh đọc tốt Chính tơi lựa chọn chủ đề Sáng kiến kinh nghiệm “Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp 2” II MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN NHIỆM VỤ DẠY ĐỌC - Hình thành lực cho học sinh Năng lực đọc tạo nên từ bốn kĩ năng: đọc đúng, đọc nhanh, đọc có ý thức (đọc hiểu) đọc diễn cảm - Giáo dục lòng ham đọc sách, hình thành phương pháp thói quen làm việc với văn bản, làm việc với sách cho học sinh - Làm giàu kiến thức ngôn ngữ, đời sống kiến thức văn học cho học sinh - Phát triển ngôn ngữ tư cho học sinh - Giáo dục tư tưởng, đạo đức, tình cảm, thị hiếu thẩm mỹ cho học sinh MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 2.1 Phát triển kĩ đọc, nghe nói cho học sinh * Đọc thành tiếng: - Phát âm - Ngắt nghỉ hợp lí - Cường độ đọc vừa phải (khơng đọc q to hay q lí nhí) - Tốc độ đọc vừa phải (không ê a, ngắc ngứ hay liến thoắng), đạt yêu cầu khoảng 50 tiếng/ 1phút * Đọc thầm hiểu nội dung: 3/17 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp - Biết đọc không thành tiếng, không mấp máy môi - Hiểu nghĩa từ ngữ văn cảnh (bài đọc); nắm nội dung câu, đoạn đọc * Nghe: - Nghe nắm cách đọc từ ngữ, câu, đoạn, - Nghe - hiểu câu hỏi yêu cầu thầy cô - Nghe - hiểu có khả nhận xét ý kiến bạn * Nói: - Biết trao đổi với bạn nhóm học tập đọc - Biết cách trả lời câu hỏi đọc 2.2 Trau dồi vốn tiếng Việt, vốn văn học, phát triển tư duy, mở rộng hiểu biết học sinh sống: - Làm giàu tích cực hóa vốn từ, vốn diễn đạt - Bồi dưỡng vốn văn học ban đầu, mở rộng hiểu biết sống, hình thành số kĩ phục vụ cho đời sống việc học tập thân - Phát triển số thao tác tư (phân tích, tổng hợp, phán đốn ) NỘI DUNG DẠY HỌC a Số lượng, thời lượng học - Trung bình, tuần, học sinh học tập đọc, có học tiết, lại học tiết b Các loại tập đọc - Có 64 tập đọc bao gồm văn văn học,văn khoa học, báo chí, hành (tự thuật, thời khóa biểu, thờ gian biểu, mục lục sách ) thông qua văn cung cấp cho em số kĩ cần thiết đời sống, bước đầu xác lập mối quan hệ học với hành, nhà trường xã hội - Có 32 tập đọc dạy tiết 32 dạy tiết Những dạy tiết truyện kể, đóng vai trị chình chủ điểm Học sinh có tiết để kể lại nội dung truyện tập phân vai, dựng lại câu chuyện theo kiểu hoạt cảnh (tiết Kể chuyện), viết tả đoạn trích hay tốm tắt nội dung truyện (tiết Chính tả) * Cấu trúc sách giáo khoa Lớp TẬP 1: Tập trung vào mảng: Học sinh - Nhà trường - Gia đình với chủ điểm: + Em học sinh + Bạn bè + Trường học 4/17 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp + Thầy + Ơng bà + Cha mẹ + Anh em + Bạn nhà TẬP 2: Tập trung mảng: Thiên nhiên - Đất nước với chủ điểm: + Bốn mùa + Chim chóc + Mng thú + Sông biển + Cây cối + Bác Hồ + Nhân dân Có 32 tập đọc dạy tiết 32 dạy tiết Những dạy tiết truyện kể, đóng vai trị chình chủ điểm Học sinh có tiết để kể lại nội dung truyện tập phân vai, dựng lại câu chuyện theo kiểu hoạt cảnh (tiết Kể chuyện), viết tả đoạn trích hay tốm tắt nội dung truyện (tiết Chính tả) BIỆN PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Đọc mẫu Hướng dẫn tìm hiểu nghĩa từ ngữ bài, tìm hiểu nội dung đọc Hướng dẫn đọc học thuộc lòng Ghi bảng III MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Đảm bảo chủ trương Bộ Giáo dục Đào tạo - Góp phần đổi phương pháp để giúp học sinh hoàn thành tốt chương trình học tập đọc lớp Qua người giáo viên có thêm kinh nghiệm việc lựa chọn nội dung giảng dạy cho phù hợp với đối tượng học sinh lớp Ngồi ra, việc lựa chọn nội dung hình thức lên lớp đòi hỏi người giáo viên phải thực thấu hiểu đặc điểm tâm sinh lý, khả tiếp thu kiến thức học sinh dạy - Được chia sẻ việc làm có nhiều hiệu với bạn đồng nghiệp để đồng nghiệp tham khảo từ có áp dụng giúp học sinh học tốt phân mơn Tập đọc - Qua việc nghiên cứu đề tài này, việc tìm hiểu tài liệu, chứng liên quan giúp tơi có thêm hội bổ sung cho kiến thức môn 5/17 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp Tiếng Việt để từ nâng cao trình độ chun mơn cho thân q trình dạy học IV ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU a) Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu thực lớp 2A3 Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung b) Phạm vi nghiên cứu: Ngay từ đầu nhận lớp tơi làm quen, phân loại trình độ mức đối tượng học sinh, kết hợp với giáo viên lớp để đưa phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để thực sáng kiến kinh nghiệm này, vận dụng phương pháp sau để nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu, tài liệu tham khảo sách giáo khoa - Đọc loại sách nghiên cứu tài liệu liên quan đến mơn Tiếng Việt - Tìm hiểu thêm mạng phương pháp dạy học mới, sách tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lí trẻ - Tìm hiểu tài liệu cách tổ chức trị chơi, lí luận giảng dạy phân mơn Tập đọc Phương pháp quan sát, học hỏi - Quan sát, khảo sát tình hình “dạy học” phân mơn Tập đọc trường tiểu học - Thăm lớp, dự tiết chuyên đề phân môn Tập đọc trường chuyên đề thành phố bồi dưỡng hàng năm Mạnh dạn trao đổi suy nghĩ cá nhân với giáo viên khác để từ rút cho học sau dạy Phương pháp cá thể hóa - Đề mục tiêu cụ thể cho đối tượng lớp soạn dạy phân môn Tập đọc - Trong tiết học quan tâm sát đến đối tượng học sinh yếu để kịp thời giúp đỡ, động viên em tiến Phương pháp đánh giá kết - Kịp thời đánh giá kết học sinh thu tiết Tập đọc tiến học sinh yếu để tìm phương pháp giúp học sinh tiến để đánh giá kết thu đề tài nghiên cứu PHẦN B: NỘI DUNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 6/17 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp I TỔ CHỨC DẠY ĐỌC THÀNH TIẾNG Chuẩn bị cho việc đọc Giáo viên hướng dẫn học sinh chuẩn bị tâm đọc Khi ngồi đọc phải ngồi ngắn, khoảng cách từ mắt đến sách khoảng 30 - 35cm, cổ đầu thẳng, phải thở sâu thở chậm để lấy Ở lớp nghe cô giáo đọc, học sinh phải bình tĩnh, tự tin, khơng hấp tấp đọc Trước rèn đọc cần ý đến cường độ đọc tư đọc, tức rèn đọc to, đọc đàng hồng Vì đọc thành tiếng, người đọc đọc cho đọc cho người khác cho hai Đọc với phát biểu lớp hai hình thức giao tiếp trước đám đông trẻ nên giáo viên phải coi trọng khâu chuẩn bị để đảm bảo thành công, tạo cho em tự tin cần thiết Giáo viên phải cho em hiểu đọc cho cô giáo nghe mà đọc cho bạn lớp nghe Như học sinh đọc to hay gào lên Đối với học sinh đọc “lí nhí”, giáo viên cần tập cho em đọc to chừng bạn ngồi cuối lớp nghe thấy Giáo viên nên cho học đứng bảng đối diện với người nghe Tư đọc phải vừa đoàng hoàng, vừa thoải mái, sách phải mở rộng cầm hai tay Luyện đọc đúng: a) Đọc tái mặt âm đọc cách xác, khơng có lỗi Đọc đọc khơng thừa, khơng sót âm, vần, tiếng Đọc phải thể hệ thống ngữ âm chuẩn, tức đọc âm, khơng đọc theo tiếng địa phương, lệch chuẩn Đọc bao gồm đọc âm, thanh, ngắt nghỉ chỗ (đọc ngữ điệu) b) Luyện đọc phải rèn cho học sinh thể xác âm vị tiếng Việt Trong q trình dạy học, để học sinh đọc tơi thấy cần trọng dạy học sinh đọc đúng: + Đọc phụ âm đầu: Ví dụ: Có ý thức phân biệt để không đọc “nàm việc”, “lên lon”, “phoe phang”, “cá gô” mà phải đọc “làm việc”, “nên non”, “khoe khoang”, “cá rơ” + Đọc âm chính: Ví dụ: Học sinh có ý thức phân biệt để không đọc “mua riệu”, “ chấm múi” mà phải đọc “ưu tiên”, “mua rượu” + Đọc âm cuối: Ví dụ: Có ý thức đọc khơng đọc “lng luông”, “ngạc mũi” , “thát nước” mà phải đọc “luôn luôn”, “ngạt mũi” , “thác nước” 7/17 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp Đọc thanh: Về có lỗi phát âm, hay lẫn hỏi thành nặng Ví dụ: “hỏi thăm, thoang thoảng ” đọc thành “họi thăm”, “thoang thoạng” Một số địa phương lẫn hỏi ngã tiếng Thanh Hóa Khơng phân biệt (~) (.) tiếng Nghệ An Không phân biệt (~) (?) tiếng Quảng Bình, Quảng Trị Tiếng Nam Bộ nhập hai làm Đọc bao gồm đọc tiết tấu, ngắt nghỉ hơi, ngữ điệu câu đọc không tách từ làm hai Ví dụ: khơng ngắt hơi: - Ca lô đội lệch - Mồm huýt/ sáo vang - Với em bé gái Phải “ người/ lớn “ Ông già bẻ gãy một/ cách dễ dàng Không tách từ từ loại với danh từ mà kèm, ví dụ khơng đọc: - Như con/ chim chích Nhảy đường vàng - Em cầm tờ/ lịch cũ Ngày hôm qua đâu Không tách giới từ với danh từ sau nó, ví dụ không đọc: Như chim Nhảy trên/ đường vàng Không tách động từ- hệ từ “ là” với danh từ sau nó, ví dụ khơng đọc: - Mẹ là/ gió suốt đời Việc dựa vào nghĩa quan hệ cú phát giúp xác định cách ngắt nghỉ câu sau: - Yêu thương/ em ngắm Những điểm mười cô cho (Không ngắt “yêu thương em/ ngắm mãi”) - Trường mới/ xây nề trường lợp cũ (Không ngắt “Trường xây/ trường lợp cũ”) Việc ngắt nghỉ phải phù hợp với dấu câu: nghỉ dấu phẩy, nghỉ lâu dấu chấm, đọc ngữ điệu câu: lên giọng cuối câu hỏi, hạ giọng cuối câu kể, thay đổi giọng cho phù hợp với tình cảm cần diễn đạt câu Với câu cầu khiến cần nhấn giọng phù hợp để thấy rõ nội dung cầu khiến khác Ngồi cịn phải đọc hạ giọng đọc phận giải thích câu 8/17 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp c) Biện pháp luyện đọc đúng: + Trước lên lớp giáo viên phải dự tính để ngăn ngừa lỗi học sinh đọc Tùy đối tượng học sinh, giáo viên xác định lỗi phát âm mà học sinh hay mắc phải: ví dụ số tỉnh Bắc hay lẫn n - l; hay dấu + Khi lên lớp, giáo viên phải đọc mẫu cho một, hai học sinh đọc chuẩn đọc lại sau đọc cá nhân Với câu giáo viên dự tính có nhiều em đọc sai cách ngắt nghỉ câu làm tương tự Cuối luyện đọc hoàn chỉnh + Giáo cần nhắc nhở học sinh hay phát âm sai để học sinh thấy lỗi từ ý phát âm cho + Kết hợp với gia đình, nhắc nhở thường xuyên học sinh giao tiếp nhà + Cho học sinh phát âm ngọng nói chuyện nhiều bạn bè lớp, qua bạn bè, học sinh tự sửa lỗi phát âm Trong nhiều năm áp dụng biện pháp tơi thấy có hiệu cao giúp học sinh phát âm theo chuẩn Luyện đọc nhanh: a) Đọc nhanh (cịn gọi đọc lưu lốt, trơi chảy) nói đến phẩm chất đọc mặt tốc độ, việc không đọc ê a, ngắc ngứ Vấn đề tốc độ đặt sau đọc Tốc độ đọc phải song song với việc tiếp nhận có ý thức đọc Đọc nhanh thực có ích khơng tách rời việc hiểu rõ điều đọc Khi đọc cho người khác nghe người đọc phải xác định tốc độ nhanh người nghe hiểu Vì đọc nhanh khơng phải đọc liến thoắng Tốc độ chấp nhận cảu đọc nhanh đọc thành tiếng trùng với tốc độ lời nói Tốc độ đọc học sinh lớp khoảng 50 tiếng/ phút b) Biện pháp luyện đọc nhanh: - Giáo viên hướng dẫn cho học sinh làm chủ tốc độ đọc cách đọc mẫu để học sinh đọc theo tốc độ định Đơn vị đọc nhanh cụm từ, câu, đoạn, Giáo viên điều chỉnh tốc độ đọc cách giữ nhịp đọc - Biện pháp đọc nối tiếp lớp, đọc nhẩm có kiểm tra giáo viên, bạn để điều chỉnh tốc độ - Giáo viên đo tốc độ đọc cách chọn sẵn có số tiếng cho trước dự tính đọc phút Định tốc độ đọc phụ thuộc vào độ khó đọc Luyện đọc diễn cảm 9/17 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp a) Đọc diễn cảm yêu cầu đặt đọc văn văn chương có yếu tố ngôn ngữ nghệ thuật Đọc việc đọc thể kĩ làm chủ ngữ điệu, chỗ ngừng giọng, cường độ giọng v.v để biểu đạt ý nghĩ tình cảm mà tác giả gửi gắm đọc, đồng thời biểu thông hiểu, cảm thụ người đọc với tác phẩm Đọc diễn cảm thể lực đọc trình độ cao thực sở đọc đọc lưu loát Đọc diễn cảm có sở hiểu thấu đáo đọc Đọc diễn cảm yêu cầu đọc giọng vui, buồn, giận dữ, trang nghiêm phù hợp ý nghĩa đọc, phù hợp kiểu câu, thể loại, đọc có cảm xúc cao, biết nhấn giọng từ ngữ biểu cảm, gợi cảm, phân biệt lời tác giả, nhân vật Ở tiểu học, nói nói đến đọc diễn cảm, người ta thường nói số kĩ thuật ngắt giọng biểu cảm, sử dụng tốc độ ngữ điệu Ngắt giọng biểu cảm đối lập với ngắt giọng lôgic Ngắt giọng lôgic chỗ dừng để tach nhóm từ câu Ngắt giọng lơ gic hồn tồn phụ thuộc vào ý nghĩa quan hệ từ Ví dụ: Do quan hệ chủ - vị tiếng “cờ” tiếng “đỏ” mà câu sau ngắt: “ Cờ bay/ đỏ mái nhà” Không ngắt: “Cờ/ bay đỏ mái nhà” Vì ngắt giọng cách hiểu tiếng “cờ” “bay” có quan hệ chủ vị Các dấu ngắt câu biểu cách ngắt giọng lôgic Ngắt giọng biểu cảm phương tiện tác động đến người nghe Ngắt giọng lôgic thiên trí tuệ, ngắt giọng biểu cảm thiên cảm xúc Ngắt giọng biểu cảm chỗ lắng, im lặng có tác dụng truyền cảm góp phần làm cho học sinh cảm thụ nội dung đọc cao Tốc độ: tốc độ đọc ảnh hưởng đến biểu cảm, đặc biệt chỗ có thay đổi tốc độ gây ý, có giá trị biểu cảm tốt Ví dụ: Khi đọc thơ “Mẹ”, câu cuối: “Mẹ gió suốt đời” đọc chậm lại, nhịp dãn câu thơ có nhiều âm lượng đọng lại lòng người đọc với tốc độ bình thường câu khác - Còn với “Mùa xuân đến”, câu “Hoa bưởi nồng nàn Hoa nhãn Hoa cau thoảng qua” Nhịp đọc nhanh câu cuối “Nhưng trí thơ ngây cịn mãi sáng ngời hình ảnh cánh hoa mận trắng, biết nở cuối đông để báo trước mùa xuân tới” Đọc chậm lại, nhịp dãn câu văn ngân lên thể cảm xúc Ngữ điệu: Theo nghĩa hẹp, ngữ điệu lên cao hay hạ thấp giọng Mỗi kiểu câu chia theo mục đích nói có ngữ điệu riêng Như hạ giọng cuối 10/17 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp câu kể, lên giọng cuối câu hỏi Điều nói đến bàn đọc ngữ điệu Ở muốn nói chỗ lên giọng, xuống giọng nghệ thuật Ví dụ: “Hơm tơi học” câu “Cảnh vật xung quanh tơi có thay đối lớn: Hôm học” (Nhớ lại buổi đầu học) cần đọc nhấn giọng hạ giọng nhằm gây ý, hướng người nghe vào kiện quan trọng Như nói, theo nghĩa rộng, ngữ điệu hòa đồng chỗ ngừng, tốc độ, chỗ nhẫn giọng, cao độ tạo nên âm hưởng đọc Cần hiểu “đọc diễn cảm” đọc cho “điệu”, thiếu tự nhiên, dựa vào ý thích chủ quan người đọc Đọc diễn cảm sử dụng ngữ điệu để phơ diễn cảm xúc đọc Hịa nhập với văn, thơ, có cảm xúc tìm thấy ngữ điệu thích hợp Chính văn qui định ngữ điệu cho không tự đặt ngữ điệu b) Biện pháp luyện đọc diễn cảm: Chính nội dung đọc qui định ngữ điệu nên khơng thể áp đặt sẵn giọng đọc bài; ngược lại điều phải kết luận tự nhiên học sinh đưa sau hiểu nội dung sâu sắc đọc biết cách diễn đạt thích hợp hướng dẫn giáo viên Để hình thành kĩ đọc diễn cảm cần thực tập sau: - Tập lấy tập thở: biết thở sâu chỗ ngừng nghỉ để lấy đọc - Rèn cường độ giọng đọc – luyện đọc to - Luyện đọc âm (đã trình bày phần đọc đúng) - Luyện đọc diễn cảm: + Đàm thoại cho học sinh hiểu ý đồ tác giả, thảo luận phải đọc Có thể đọc phân vai làm sống lại nhân vật tác phẩm + Đọc mẫu giáo viên: Giáo viên đọc mẫu đặt câu hỏi đọc Chỗ cách đọc giáo viên làm học sinh thích - Luyện đọc cá nhân II TỔ CHỨC DẠY ĐỌC THẦM Việc tổ chức dạy đọc thành tiếng goi “luyện đọc” Nói đọc bị thu hẹp nghĩa, cịn ứng với hình thức đọc - đọc thành tiếng Từ đây, dễ dẫn đến sai lầm thực tế dạy học giáo viên tiểu học không ý mức đến luyện đọc thầm cho học sinh Sự thực đọc thầm có ưu hẳn đọc thành tiếng chỗ đọc nhanh đọc thành tiếng từ 1,5 - lần Nó có ưu hẳn để tiếp nhận, thông hiểu nội dung điều đọc Vì từ lớp có hình thức đọc thầm lên lớp kĩ đọc thầm củng cố 11/17 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp Dạy đọc thầm cần làm việc sau: Chuẩn bị cho việc đọc thầm: Cũng ngồi đọc (vì đứng đọc) thành tiếng, tư ngồi đọc thầm phải ngắn, khoảng cách mắt sách 30 - 35 cm Tổ chức trình đọc thầm Kĩ đọc thầm phải chuyển dần từ vào trong, từ đọc to đến đọc nhỏ; đọc mấp máy mơi (khơng thành tiếng) đến đọc hồn tồn mắt, không mấp máy môi (đọc thầm), giai đoạn cuối gồm hai bước: di chuyển mắt theo que trỏ ngón tay đến có mắt di chuyển Giáo viên phải tổ chức q trình chuyển từ ngồi vào Cần kiểm sốt q trình đọc thầm học sinh cách qui định thời gian đọc thầm cho đoạn Học sinh đọc xong giơ tay báo cho giáo viên biết, từ giáo viên nắm điều chỉnh tốc độ đọc thầm Đọc hiểu a) Hiệu đọc thầm đo khả thông hiểu nội dung văn đọc Do đó, dạy đọc thầm dạy học có ý thức, đọc hiểu: kết đọc thầm phải giúp học sinh hiểu nghĩa từ, cụm từ, đoạn, tức tồn đọc Giáo viên cần có biện pháp giúp học sinh hiểu đọc Bắt đầu từ việc hiểu nghĩa từ Việc chọn từ để giải nghĩa phụ thuộc nhiều vào đối tượng học sinh (tùy địa phương) Giáo viên phải có hiểu biết địa phương để chọn từ ngữ giải nghĩa cho phù hợp đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng giải đáp cho học sinh từ mà em u cầu Như tâm lí - ngơn ngữ học để hiểu nhớ đọc xem tất chữ quan trọng mà cần sàng lọc để giữ lại từ “chìa khóa”, nhóm từ mang ý nghĩa Đó từ giúp ta hiểu nội dung Trong khóa văn chương, từ dùng “đắt”, tạo nên giá trị Ví dụ: Bài “Mùa xuân đến” câu “Bầu trời ngày thêm xanh, nắng vàng ngày rực rỡ”, không nhấn mạnh vào từ “ngày, thêm, càng” không giúp học sinh thấy chuyển biến đất trời, không làm rõ “mùa xn đến” khơng phải “mùa xn” Cần có biện pháp giúp học sinh phát từ có tín hiệu nghệ thuật Đó từ giàu màu sắc biểu cảm từ láy, từ đa nghĩa, từ mang nghĩa bóng Tiếp đó, cần hướng học sinh phát câu quan trọng bài, câu nêu ý chung Với văn văn chương, học sinh cần nắm hình ảnh, chi tiết nghệ thuật tiêu biểu 12/17 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân mơn Tập đọc lớp Ví dụ: Cách nói “Mẹ suốt đời” “Mẹ” Cần tìm mối quan hệ bên văn để hiểu ý nghĩa hàm ẩn khơng phải có ý nghĩa hiển hiện, tức cần dạy cho học sinh biết đọc hàng chữ Với “Bé Hoa”, “ Em yêu nhà em” mà ý đến hiển văn lí giải Hoa yêu em Nụ em Nụ xinh, em Nụ ngoan; Em yêu nhà em nhà em có hàng xoan, có chim hót, có gỗ tre , khơng cắt nghĩa nguyên nhân tình yêu (Hoa yêu em Nụ em Hoa; em u nhà em nhà em), khơng làm rõ tình chị em, tình quê hương Kĩ đọc thầm hình thành qua việc thực tập dạy đọc hiểu Những tập xác định đích mà việc đọc thầm học sinh hướng tới, đồng thời phương tiện để đạt đến thông hiểu văn học sinh Hiện có nhiều ý kiến cho cần tăng cường dạy đọc hiểu tiểu học, điều khơng phải tăng thời gian tìm hiểu tập đọc, giảm thời gian luyện đọc thành tiếng mà tăng cường chất lượng đọc Phần tập tập nhằm mục đích Để làm tập, học sinh phải đọc, nhớ chi tiết hiểu nội dung đọc để chọn, nối, tô, đánh dấu, ghi yêu cầu Các tập xây dựng hình thức trắc nghiệm, vẽ, đánh dấu, ghi lại b) Biện pháp dạy đọc hiểu : Có thể tùy mà có biện pháp khác Tựu trung có hai hướng đi: - Đi từ tồn thể đến phận Giáo viên cho học sinh đọc xong bài, hỏi em: “Bài viết gì? Những từ ngữ, câu ,chi tiết cho em đoán định điều đó?” Ví dụ: Dạy “ Người mẹ hiền” Sau cho học sinh đọc, đưa hệ thống câu hỏi giúp HS hiểu nội dung bài: + Bài văn viết ? + Người mẹ hiền ? + Khi bị bác bảo giữ, giáo làm ? + Cơ giáo làm Nam khóc ? + Vì giáo gọi “ người mẹ hiền” ? - Đi từ phận đến toàn thể Sau cho học sinh đọc, nêu câu hỏi, ví dụ: Tên gợi cho em điều gì? Hãy phát từ, câu quan trọng Từ, câu cho em biết điều gì? Đoạn nói lên ý gì? Cả nói gì? Bài viết có mục đích gì? 13/17 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân mơn Tập đọc lớp Ví dụ: Dạy “Sáng kiến bé Hà” để hiểu nội dung đưa hệ thống câu hỏi: + Bé Hà có sáng kiến gì? + Hai bố chọn ngày làm ngày lễ ơng bà? Vì sao? + Bé Hà cịn băn khoăn chuyện gì? + Ai giúp đỡ bé? + Hà tặng ơng bà quà gì? + Bé Hà câu chuyện bé nào? + Vì Hà lại nghĩ sáng kiến tổ chức “ngày ông bà”? Trong q trình dạy, tơi áp dụng hai biện pháp để thay đổi hình thức tìm hiểu nội để học sinh nắm nhanh, vững III TỔ CHỨC DẠY HỌC THUỘC LỊNG 1) Học thuộc lịng trình đọc văn bản, ghi nhớ não tới câu ,từng chữ, tái lại dạng âm thanh, tức tái lại cách đọc thành tiếng hay không thành tiếng Việc dạy học sinh học thuộc lòng văn để giữ lại tri thức cần thiết Những tri thức lưu giữ lại giúp học sinh tích lũy văn chương, bồi dưỡng lực cảm thụ văn học Đồng thời học thuộc lòng cịn rèn trí nhớ cho học sinh, dạy học sinh ghi nhớ có phương pháp Học thuộc lịng thực sở hiểu đọc Vì khơng nên bắt học sinh học thuộc lịng khác ngồi hiểu rõ ràng Cũng mà học thuộc lịng khơng xem phân môn mà yêu cầu, tập đặc biệt tập đọc Tuy vậy, khơng nên coi học thuộc lịng kết tự nhiên việc đọc tốt thông hiểu văn bản, tiền đề, điều kiện cần chưa đủ để học thuộc lòng, cần phải có phương pháp riêng với tập đa dạng để học sinh luyện trí nhớ, học thuộc lịng 2) Qui trình dạy học thuộc lịng - Bước 1: Hướng dẫn học sinh tri giác toàn đoạn, học thuộc lòng (đã chép sẵn bảng) Giáo viên đọc mẫu, học sinh đọc tập đọc - Bước 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung văn tập đọc - Bước 3: Tiến hành học thuộc lịng cách vừa cho đọc, vừa xóa dần chữ Trong câu phần phụ xóa trước, thành phần xóa sau; cụm từ yếu tố phụ xóa trước, yếu tố xóa sau Cuối để lại tiếng đầu câu làm điểm tựa 14/17 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp - Bước 4: Kiểm tra, đánh giá kết học thuộc lòng học sinh, kiểm tra học sinh có thuộc khơng, có hiểu điều thuộc khơng IV MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỂ TIẾT DẠY TẬP ĐỌC ĐẠT HIỆU QUẢ Chuẩn bị đồ dung dạy học phong phú Để có tiết học hiệu tơi ln trọng tới đồ dù ng dạy học, có chuẩn bị kĩ đồ dùng trực quan, sử dụng triệt để thu thành công đáng kể + Giáo viên chủ động sưu tầm tranh ảnh đẹp, xác, phong phú tranh giới thiệu bài, giới thiệu chủ đề giúp học sinh tạo hứng thú đầu học + Giáo viên cho học sinh sưu tầm tranh ảnh, vật thật phục vụ cho dạy, qua học sinh hứng thú cho học tới Ví dụ: Giải nghĩa từ “bím tóc”, giáo viên dặn học sinh nữ hơm sau nhờ bố mẹ tết cho hai bím tóc học Giáo viên lấy hình ảnh thực giúp học sinh hiểu nhanh, gây hứng thú mạnh học + Giáo viên sưu tầm đoạn phim, đĩa nhạc sinh động phù hợp dạy Ví dụ: Giải nghĩa từ “lấp ló”, “Ngơi trường mới”; từ “dập dờn” “Đàn gà nở”, giáo viên dùng hình ảnh động máy chiếu để giải nghĩa từ Qua hình ảnh động học sinh hiểu nghĩa số từ trừu tượng Phân hóa đối tượng học sinh Để hoạt động dạy đọc có hiệu tơi ln trọng tới việc phân hóa đối tượng học sinh lớp học cho phù hợp với trình độ học sinh a) Đối với học sinh giỏi: Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đúng, lưu lốt cịn biết đọc diễn cảm, biết cảm thụ nội dung đọc b) Đối với học sinh khá: Học sinh đọc đúng, lưu loát, hiểu nội dung học c) Đối với học sinh trung bình học sinh hòa nhập: Giáo viên giúp đỡ học sinh đọc Ví dụ: Dạy bài: Câu chuyện bó đũa - Tuần 14 Với hệ thống câu hỏi tìm hiểu bài: Câu chuyện có nhân vật nào? Tại bốn người không bẻ bó đũa? Người cha bẻ gãy bó đũa bắng cách nào? Một đũa ngầm so sánh với gì? Cả bó đũa ngầm so sánh với gì? 15/17 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp Người cha muốn khuyên điều gì? - Học sinh giỏi: Học sinh đọc nội dung, tốc độ, lưu loát, biết đọc phân vai các nhân vật phù hợp, biết giải nghĩa số từ, học sinh rút học qua câu chuyện ( câu hỏi 4, 5) - Học sinh khá: Học sinh đọc nội dung, tốc độ, trả lời câu hỏi 1, 2, 3, - Học sinh trung bình: Đọc đúng, trả lời câu hỏi 1, - Đối với học sinh hịa nhập: Đọc đúng, tốc độ chậm ( phát âm ngọng máy phát âm) * Một số biện pháp giúp đỡ học sinh trung bình học sinh hịa nhập: + Giáo viên quan tâm, nhắc nhở lỗi hay sai học sinh trước đọc Ví dụ: Học hay đọc sai âm l/n, trước gọi học sinh đọc, GV đọc mẫu, phân tích lại cách phát âm để học sinh sửa theo + Luôn gọi học sinh khá, giỏi đọc mẫu trước để học sinh trung bình, hịa nhập đọc theo + Đưa học sinh trung bình, hịa nhập vào nhóm, cử học sinh giỏi giúp đỡ trình đọc + Cho học sinh trung bình, hịa nhập luyện nói học sinh giỏi, vui chơi bạn để giúp học sinh tự luyện, tự sửa cách phát âm ngọng + Giáo viên dành thêm thời gian riêng cho học sinh trung bình, hịa nhập giúp đỡ học sinh Tổ chức hoạt động trò chơi Để tạo học sinh động, thường đưa số hoạt động dạy tổ chức thành trò chơi, tạo hứng thú học cho học sinh Ví dụ 1: Bài : “Người thầy cũ” Trong phần kiểm tra cũ Thay việc giáo viên gọi, học sinh trả lời Giáo viên tổ chức trò chơi sau: tổ cử đối tượng giỏi, khá, trung bình, tạo thành cặp đơi thi đọc đoạn Sau học sinh tự đố trả lời câu hỏi tương ứng đoạn đọc HS đọc đoạn 1, học sinh đố trả lời câu 1, HS đọc đoạn 2, trả lời câu HS đọc đoạn 3, trả lời câu Qua thực tế, thấy học sinh chủ động, biết cách tổ chức phân câu hỏi cho nhóm đối tượng phù hợp Học sinh thấy làm chủ học Ví dụ : Trong bài: “Cái trống trường em” tiết 1, phần luyện đọc theo nhóm Sau học sinh đọc cá nhân nhóm Giáo viên phân ba tổ cử đại 16/17 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp diện thi đọc Học sinh hào hứng nhiều, em cố thi đua đọc tốt để thắng bạn Ví dụ 3: Với học thuộc lòng, để học sinh ghi nhớ nhanh học lẫn nội dung, khơng máy móc, tơi tổ chức trị chơi: Một học học sinh bạn, học học trả lời Dạy “Cô giáo lớp em” HS1: Đố bạn đọc đoạn thơ có câu: “Cũng thấy cô đến rồi” HS2: Đọc đoạn thơ tương ứng Trò chơi thu hiệu tốt tập đọc học thuộc lịng Tóm lại, có nhiều hình thức tổ chức trị chơi học tập đọc Đánh giá kết học tập học sinh Khi ta trồng cây, gia cơng chăm sóc, vun xới mong sớm có ngày thu hoạch Đối với học sinh vậy, em gia sức phấn đấu học tập mong có kết cao Vì vậy, q trình học đánh giá, tuyên dương kịp thời giáo viên qua trọng, nguồn lực thúc đẩy trình học em Đánh giá xác định nhiều hình thức: + Đánh giá điểm số + Đánh giá hình thức tuyên dương, khen thưởng Mỗi hình thức đánh giá có hiệu định Ví dụ : Một học sinh trung bình giáo gọi đọc kiểm tra cũ Em đọc có nhiều tiến bộ, giáo viên kịp thời khen gợi, tuyên dương trước lớp q trình học sau em hào hứng học tập Hay học sinh phát biểu hơm học lại trả lời câu hỏi, giáo viên tuyên dương thưởng điểm học sinh học sơi tiết học sau Trong trình đánh giá học sinh, tơi thấy tun dương, khen thưởng hình thức đánh giá có hiệu cao giáo viên nên sử dụng thường xuyên cho dù tiến nhỏ học sinh lại có hiệu lớn V KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ Kết học sinh: Qua gần học kì với đúc kết trên, kết học tập học sinh lớp 2A3 phụ trách đạt kết sau: Học kì Đầu năm Giữa HKI Cuối HKI Hồn thành tốt 20 27 35 Hoàn thành 28 21 13 17/17 Chưa hoàn thành 0 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp 2 Kết giáo viên: - Qua gần nửa năm nghiên cứu áp dụng phương pháp nói q trình dạy học sinh phân môn tập đọc, nhận thấy: - Học sinh ngày tiến học sinh trung bình học sinh hịa nhập - Nhờ tiến học sinh, giúp tơi có hứng thú tiết dạy - Trình độ chun mơn, nghiệp vụ ngày vững vàng nâng cao - Các tiết dạy chuyên đề hay hội giảng Ban giám hiệu bạn đồng nghiệp đánh giá cao Cụ thể: + Tiết hội giảng phân môn Tập đọc bài: “Ngôi trường mới” 18,5 / 20 điểm - Tôi yêu quý, tin tưởng phụ huynh đặc biệt phụ huynh em học yếu 18/17 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp PHẦN C: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ I Kết luận Việc dạy phân môn tập đọc có vai trị lớn học sinh tiểu học Có đọc tốt học sinh học tốt môn học khác Những kinh nghiệm tích lũy q trình dạy phân mơn tập đọc lớp cịn khiêm tốn Tuy nhiên tơi mạnh dạn chia sẻ bạn đồng nghiệp mong nhận nhận xét, góp ý cán quản lý, bạn đồng nghiệp cán chun mơn, chun viên phịng giáo dục Tiểu học để tơi hồn thành cơng việc đạt kết tốt II Những khuyến nghị sau thực đề tài: Từ kinh nghiệm thực tiễn dạy học kết nghiên cứu, rút số kinh nghiệm sau: - Cần nắm bắt kịp thời vận dụng linh hoạt văn hướng dẫn đạo - Tạo tình huống, vấn đề trình dạy học để phát huy tính tích cực học sinh - Tạo khơng khí học tập thoải mái, tự nhiên - Giáo viên phải nắm vững phương pháp giảng dạy mơn Ln học hỏi, tìm tịi, suy nghĩ sáng tạo tìm phương pháp giúp học sinh học tốt - Các tư liệu, đồ dùng dạy học gần gũi với thực tế, với tâm sinh lí đặc điểm lứa tuổi học sinh tốt - Các giáo viên lên lớp cần: + Đề mục đích, yêu cầu rõ ràng với đối tượng học sinh + Trong học tập đọc kết hợp nhiều phương pháp cho tiết học có hiệu + Phải có đánh giá xác khả học học sinh thấy tiến khó khăn em để có biện pháp khắc phục, giúp em nắm kiến thức + Phải thật tận tâm, nhiệt tình, có lịng u nghề, mến trẻ Ln gương sáng cho học sinh noi theo./ Hà Nội, ngày 04 tháng năm 2020 Xác nhận Hội đồng SKKN Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm viết, khơng chép ……………………………………… nội dung người khác./ ……………………………………… Người viết ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Mai Thị Thu Ngọc 19/17 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp PHẦN D: PHỤ LỤC Trêng th Thanh xuÂN TRUNG GV: Mai Thị Thu Ngọc Líp: 2A3 Thø t ngày 18 tháng 10 năm 2019 Kế hoạch dạy học môn tiếng việt phân môn Tập đọc Tuần - TiÕt 18 NGÔI TRƯỜNG MỚI I MỤC TIÊU: Sau tiết học này, học sinh nắm c: * Rốn k đọc thành tiếng: - Đọc trơn Đọc từ: nền, nổi, lợp lá, lấp ló, lớp, lụa, lên, lạ, trang nghiêm, rung động, - Biết nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ - Biết đọc với giọng trìu mến, tự hào thể tình cảm u mến ngơi trường em hs * Rèn kĩ đọc - hiểu: - Hiểu từ : lấp ló, bỡ ngỡ, vân, rung động, thân thương - Hiểu nội dung bài: Bài văn tả ngơi trường mới, thể tình cảm yêu mến, tự hào em hs với trường mới, với cô giáo, bạn bè * Thái độ: GDHS thêm yêu quý, tự hào mái trường II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh hoạ tập đọc SGK - Bảng phụ viết từ ngữ, câu văn cần hướng dẫn hs luyện c III Các hoạt động dạy - học Thi gian 4-5’ 35’ Nội dung hoạt động dạy học chủ yếu Ổn định TC Kiểm tra Bài “Mẩu giấy vụn” Phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động thầy Hoạt động trò Gọi HS đọc nối tiếp truyện “ - hs đọc Mẩu giấy vụn " - Bài tập đọc “Mẩu giấy vụn - HS trả lời nhắn nhủ điều gì? - Lớp nhận xét, bổ GV nhận xét, đánh giá sung Bài a Giới thiệu - GV đưa tranh: Bức tranh vẽ gì? - HS trả lời - Nét mặt bạn - HS trả lời 20/17 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp Thời gian Nội dung hoạt động dạy học chủ yếu *Đọc mẫu b Luyện đọc MT: Đọc đúng, rõ ràng, biết ngắt nghỉ sau dấu câu, đọc từ khó - Hiểu nghĩa từ * Luyện đọc câu văn dài kết hợp luyện đọc từ khó: Từ khó: lợp lá, lấp ló, trang nghiêm, rung Em bước vào lớp,/ vừa bỡ ngỡ / vừa thấy quen thân.// Dưới mái trường / tiếng trống rung động kéo dài!// Cả đến thước kẻ, / bút chì / đáng yêu đến thế!// Phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động thầy Hoạt động trò nào? GV giới thiệu Yêu cầu HS mở SGK: GV HD HS luyện đọc GV Đọc mẫu: Giọng trìu mến, - Lớp đọc thầm tha thiết a Đọc câu: Gọi HS tiếp nối đọc Nối tiếp đọc câu câu Treo bảng phụ viết sẵn từ khó cho HS luyện đọc: b Đọc đoạn trước lớp: Gọi HS đọc tiếp nối đoạn - Hướng dẫn cho hs ngắt giọng câu c Đọc đoạn nhóm Chia nhóm để HS đọc cho HS đọc lần - GV gọi nhóm đọc - GV nhận xét Nối tiếp em đoạn Lần lượt hs nhóm đọc, hs khác nghe, góp ý - nhóm cử đại diện đọc nối tiếp đoạn c.Tìm hiểu GV hướng dẫn HS tìm hiểu - HS đọc toàn MT: Giúp học sinh trả - Gọi HS đọc toàn - HS đọc đoạn 21/17 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp Thời gian Nội dung hoạt Phương pháp, hình thức tổ chức động dạy học chủ hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động thầy Hoạt động trò yếu lời câu hỏi - Yêu cầu HS đọc đoạn - Đoạn 1: Tả - Đoạn miêu tả gì? trường từ xa - Hiểu nội dung tập đọc - Đưa hình ảnh ngơi trường lợp - HS trả lời - GV hỏi: + Ngơi trường xây có đẹp? - HS quan sát + Theo “lấp ló” có nghĩa gì? - HS đọc đoạn - Chiếu hình ảnh ngơi trường - Đoạn 2: Tả lớp học - HS trả lời - Yêu cầu HS đọc đoạn - HS giải nghĩa từ - GV hỏi: - Lớp đọc thầm, 1HS + Đoạn miêu tả gì? trả lời + Lớp học bạn nhỏ có Đoạn 3: Tả cảm xúc đẹp? HS - Giải nghĩa từ: “vân”, “bỡ trường ngỡ” - HS trả lời - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi: Đoạn miêu - HS đọc giải tả gì? - HS đặt câu - Dưới trường mới, bạn - - HS trả lời HS cảm thấy có mới? - Giải nghĩa từ “rung động” - Giải nghĩa từ “thân thương” - Gọi HS đặt câu với từ “thân thương” - Bài văn cho em thấy tình cảm bạn hs với trường nào? 22/17 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp Thời gian Nội dung hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động thầy Hoạt động trò GV nhận xét chốt: d Luyện đọc lại MT: HS luyện đọc T/c cho hs thi đọc đoạn diễn cảm tập đọc Bình chọn bạn đọc hay 3-5’’ Cng c GV hỏi: Các học - – HS trả lời ë ng«i trêng nh nào? - Để thể tình cảm - HS tr li cần làm gì? - GV cho HS hát hát - HS hát “Em yªu trờng em nhạc sĩ Hoàng Vân Dn dũ Nhn xột gi hc - Dặn HS luyện đọc chuẩn bị cho tiết tập đọc sau 23/17 Mt s phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Gia Thiều - Đọc dạy đọc cấp Tiểu học Phạm Toàn - Nguyễn Trường - Dạy đọc học đọc, NXB Giáo dục Lê Phương Nga “Phương pháp dạy tập đọc, học thuộc lòng, NXB Giáo dục (Tr 105 - 138) Lê Phương Nga, Dạy học sinh tiểu học đọc chỗ ngắt giọng thống với hiểu văn đọc - Tạp chí Giáo dục tiểu học Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp Sách hướng dẫn giáo viên dạy Tiếng Việt 24/17 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp MỤC LỤC Trang TÊN ĐỀ MỤC PHẦN A: ĐẶT VẤN ĐỀ I Lí chọn đề tài II Một số vấn đề lí luận 1 Nhiệm vụ dạy đọc Mục đích, yêu cầu phân môn Tập đọc lớp Nội dung dạy học Cấu trúc sách giáo khoa lớp III Mục đích nghiên cứu IV Đối tượng phạm vi nghiên cứu V Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tài liệu tham khảo sách giáo khoa Phương pháp quan sát học hỏi Phương pháp cá thể hóa Phương pháp đánh giá kết 1 3 4 PHẦN B: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Tổ chức dạy đọc thành tiếng II Tổ chức dạy đọc thầm III Tổ chức dạy học thuộc lòng 4 5 12 IV Một số phương pháp dạy học để tiết dạy tập đọc đạt hiệu V Đánh giá kết 12 PHẦN C: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận 17 Những khuyến nghị sau thực đề tài PHẦN D: PHỤ LỤC Giáo án mẫu học Tập đọc TÀI LIỆU THAM KHẢO 25/17 17 17 17 .. .Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp PHẦN A: ĐẶT VẤN ĐỀ I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2/ 17 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp Bao đời kinh nghiệm... học sinh đọc tốt Chính tơi lựa chọn chủ đề Sáng kiến kinh nghiệm ? ?Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp 2? ?? II MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN NHIỆM VỤ DẠY ĐỌC - Hình thành lực cho. .. điều đọc Vì từ lớp có hình thức đọc thầm lên lớp kĩ đọc thầm củng cố 11/17 Một số phương pháp rèn kĩ đọc cho học sinh phân môn Tập đọc lớp Dạy đọc thầm cần làm việc sau: Chuẩn bị cho việc đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh ở phân môn Tập đọc lớp 2,