0

Bài giảng ppdientich

20 135 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 15:11

PHƯƠNG PHÁP DIỆN TÍCH TRONG HÌNH HỌC Trong hình học ta thường gặp những bài toán phải dùng diện tích của các hình mới giải quyết được . Những bài toán mà sử dụng diện tích thường là những bài toán tương đối khó , phức tạp . Trong khi giải toán có nhiều bài sử dụng các phưpưng pháp thông thường để giải thì gặp nhiều khó khăn , song nếu sử dụng diện tích của các hình để giải thì đơn giản đi rất nhiều . Đối với khả năng của học sinh cấp 1 , cấp 2 thì việc sử dụng diện tích các hình để giải toán thì có lợi ích rõ rệt nhất là đối với các học sinh giỏi . Bởi vì khi sử dụng phương pháp diện tích của các hình dễ suy luận và rất sáng tạo . Phương pháp suy luận để giải toán bằng diện tích các hình nó tuân theo một số quy tắc nhất đònh , ở trong bài viết nay tôi chỉ tóm tắt một số quy tắc cơ bản hay được sử dụng . Và khi dựa theo quy tắc này tôi đã áp dụng vào để giải toán để các bạn tham khảo . I ) MỘT SỐ KIẾN THƯC CƠ BẢN Ta đã biết công thức tính diện tích của hình tam giác khi biết độ dài của cạnh đáy là a và đường cao tương ứng là h thì diện tích của tam giác được tính theo công thức : S = 1/2 ah Căn cứ vào công thức trên tôi xin nêu ra một số tính chất sau 1- Hai tam giác có diện tích bằng nhau : Nếu chung cạnh đáy thì đường cao tương ứng với cạnh đó bằng nhau Nếu chung đường cao thì cạnh tương ứng với dường cao đó bằng nhau 2 - Hai tam giác có : Chung đường cao ( chung cạnh đáy ) và cạnh ứng với đường cao (Đường cao ứng với cạnh đó ) bằng nhau thì diện tích của hai tam giác đó bằng nhau . 3 - Hai tam giác có diện tích bằng nhau và chung một cạnh ( Hai đỉnh đối diện với cạnh đó cùng nằm ở một nửa mặt phẳng ) thì hai đỉnh đó cách đều đường thẳng chứa cạnh đó hay dường thẳng chứa đi qua hai đỉnh đó song song với đường thảng chứa cạnh chung đó . 4 - Hai tam giác có tỉ số diện tích là k Nếu chung một cạnh thì tỉ số hai đường cao ứng với cạnh đó cũng bằng k Nếu chung đường cao thì tỉ số hai cạnh ứng với đường cao đó cũng bằng k Từ các điều kiện trên cũng suy ra diện tích của hai tam giác cũng bằng k 5- Hai tam giác có tỉ số các cạnh tương ứng bằng k thì tỉ số diện tích của hai tam giác bằng k 2 . Thật vậy : 1 c a b A B C D E Giả sử hai tam giác ABC và ADE có AB = k AD , AC = k AE BC = k DE . Ta có S(ABC) = k S(ADC) ( Chung đường cao hạ từ C ) và S(ADC) = k S(ADE) ( chung đường cao hạ từ D) Từ đó suy ra S(ABC) = k 2 S(ADE) hay tỉ số diện tích của hai tam giác ABC và ADE bằng k 2 Chú ý : Trong phần này diện tích của tam giác ABC được kí hiệu là S(ABC) hoặc diện tích của tứ giác ABCD được ký hiệu là S(ABCD) II ) PHẦN BÀI TẬP VẬN DỤNG A) Loại bài tập về tính toán diện tích của các hình B D A Q M C N P Bài 1 : Cho tứ giác ABCD , trên tia đối của tia AB lấy diểm M sao cho AM = AB , Trên tia đối của tia BC lấy điểm N sao cho BN = CB ; trên tia đối của tia CD lấy điểm P sao cho CP = CD ; trên tia đối của tia DA lấy điểm Q sao cho DQ = AD . Tính diện tích của tứ giác MNPQ , biết S(ABCD) = 1 Lời giải Trong ∆AQM có MQ là đường trung tuyến nên dt(AMQ) = 2dt(AMD) vì chung đường cao hạ từ M và AQ = 2.AD mà AM = AB nên dt(AMD) = dt(ABD) vì chung đường cao hạ từ D . Cho nên dt(AMQ) = 2.dt(ABD) Chứngminh tương tự : dt(CPN) = 2.dt(BCD) cho nên dt(MAQ) + dt(CPN) = 2( dt(ABD) + dt(BCD) ) = 2 . dt(ABCD) Và dt(NBM) + dt(PQD) = 2. dt(ABCD) Vậy dt(MNPQ) = 5.dt(ABCD) . Mà dt(ABCD) = 1 nên dt(MNPQ) = 5 2 B D A Q M C N P Bài 2 Cho tứ giác ABCD và điểm O nằm trong tứ giác . Gọi M , N , P , Q là các diểm đối xứng của O qua trung điểm các cạnh của tứ giác . Hãy tính diện tích của tứ giác MNPQ . Biết diện tích của tứ giác ABCD bằng 12 cm 2 Lời giải Gọi E , F , G , H lần lượt là trung điểm của AB , BC , CD và AD . Nối các điểm E , F , G H ta dễ chứng minh tứ giác E FGH là hình bình hành . Nối BD ta có dt(CGF) = 1/4 dt(BCD) vì có tỉ số các cạnh là 1/2 dt(AEH) = 1/4 dt(ABD) vì có tỉ số các cạnh là 1/2 Cho nên dt(FGC) + dt(AEH) = 1/4dt(ABCD) Lý luận tương tự dt(FEB) + dt(DHG) = 1/4 dt(ABCD) nên suy ra dt(FCG) +dt(AEH) + dt(FEB) + dt(DHG) = 1/2 dt(ABCD) Do vậy suy ra dt(E FGH) = 1/2dt(ABCD) (1) Mà dt(OMN) = 4.dt(OE F) vì có tỉ số các cạnh là 2 Tương tự dt(OMQ) = 4.dt(OEH) ; dt(OPQ) = 4.dt(OHG) ; dt(ONP) = 4.dt(O FG) cho nên dt(MNPQ) = 4.dt(E FGH) (2) Từ (1) và (2) suy ra dt(MNPQ) = 2.dt(ABCD) ; mà dt( ABCD) = 12 cm 2 Cho nên dt(MNPQ) = 24 cm 2 C A K M L B D Bài 3 Cho tam giác KML , trên KL lấy điểm A sao cho LA = 3.AK ; trên ML lấy điểm B sao cho BL = 4.MB . BK và MA cắt nhau tại C . Hãy tính diện tích tam giác KML , biết rằng diện tích tam giác KLC = 2 Lời giải Trên ML lấy điểm D sao cho MB = BD = 1/5 ML Ta có dt(KBL) = dt(KBD) vì chung đường cao hạ từ K và BL = 4,BD dt(KBL) = 4.dt(KAB) vì chung đường cao hạ từ B và KL = 4.KA cho nên dt(KBD) = dt(KAB) mà hai tam giác có chung cạnh KB cho nên AD // KB ta có dt(KMB) = dt(KBD) vì có chung đường cao hạ từ K và MB = BD 3 dt(MBC) = dt(BCD) vì chung đường cao hạ từ C và MB = BD Cho nên dt(KMC) = dt(KCD) (1) mà hai tam giác KCD và KAC có chung cạnh đáy KC và đường cao hạ từ A , D xuống KC bằng nhau nên dt(KCD) = dt(KAC) (2) Từ (1) và (2) suy ra dt(KMC) = dt(KAC) , mà hai tam giác chung đường cao hạ từ K cho nên MC = AC . Do vậy dt(MLC) = dt(ALC) mà dt(KML) = dt(MKC) + dt(MCL) + dt(KLC) = 2.dt(KLC) = 4 O N A B C M Bài 4 Cho tam giác ABC trên cạnh AB lấy M sao cho AM = 1/3 AB , trên AC lấy N sao cho AN = 1/3 AC . Nối CM và N cắt nhau tại O . Biết diện tích tam giác ABC = 24 cm 2 Hãy tính diện tích của tứ giác OMAN . Lời giải Cách 1 : dt(OBM) = 2.dt(AMO) vì chung đường cao hạ từ O và BM = 2.AM dt(ONC) = 2.dt(ANO) vì chung đường cao hạ từ O và NC = 2.AN mà dt(MBC) = dt(NBC) vì cùng bằng 2/3dt(ABC) ; hai tam giác có chung dt(OBC) Do vâïy suy ra dt(BOM) = dt(NOC) và dt(AOM) = dt(AON) Từ đó suy ra : dt(ABN) = 4.dt(AON) hay dt(ABN) = 2.dt(AMON) Mà dt(ABN) = 1/3dt(ABC) Cho nên dt(AMON) = 1/6dt(ABC) = 1/6 .24 = 4 ( cm 2 ) Cách 2: Ta có dt(MBC) = 2/3dt(ABC) vì chung đường cao hạ từ C và MB = 2/3 AB dt(BNC) = 2/3dt(ABC) vì chung đường cao hạ từ B và NC = 2/3 AC nên dt(NBC) = dt(MBC) , mà hai tam giác có chung dt(OBC) cho nên dt(OBM) = dt(OCN) mà dt(OBM) = 2/3dt(AOB) ; dt(OCN) = 2/3dt(AOC) vì vậy dt(AOB) = dt(AOC) (1) mà dt(AMO) = 1/3dt(AOB) (2) vì chung đường cao hạ từ O và AM = 1/3 AB Từ (1) và (2) suy ra dt(AOM) = 1/3 dt(AOC) và dt(AOM) = 1/4dt(AMC) = 1/12 dt(ABC) Lý luận tương tự dt(AON) = 1/12dt(ABC) Mà dt(AMON) = dt(AOM) + dt(AON) = 1/6dt(ABC) = 4 ( cm 2 ) 4 J I N M A B C E Bài 5 Cho tam giác ABC , gọi I là trung điểm của BC , nối AM .Trên AM lây diểm N sao cho MN = 1/3 AN . Nối BN cắt AC tại E . Tính diện tích của tam giác NEC Biết diện tích tam giác ABC bằng 1 Lời giải Kẻ AI và CJ vng góc với đường thẳng BE . Ta có dt(ABM) = dt(AMC) và dt(BMN) = dt(MNC) mà AN = 3.MN ⇒ dt(ABN) = 3.dt(BNM) (1) Vì hai tam giác có chung đường cao hạ từ B dt(BNC) = 2 . dt(BMN) (2) Từ (1) và (2) ⇒ dt(ABN) = 3/2 dt(BNC) , mà hai tam giác chung cạnh đáy BN cho nên đường cao hạ từ A bằng 3/2 đường cao hạ từ C hay AI = 3/2 CJ Mà dt(ANE) = 1/2NE.AI ; dt(NEC) = 1/2 NE.CJ và AI = 3/2 CJ cho nên dt(ANE) = 3/2 dt(NEC) Vì vậy dt(NEC) = 2/5dt(ANC) (3) Mà MN = 1/3AN ⇒ AN = 3/4 AM cho nên dt(ANC) = 3/4dt(AMC) vì chung đường cao hạ từ C mà dt(AMC) = 1/2dt(ABC) . Vì vậy dt(ANC) = 3/8dt(ABC) (4) Từ (3) và (4) suy ra dt(NEC) = 3/20dt(ABC) = 3/20 H M A B C D I Bài 6 Cho tứ giác ABCD , vẽ hình bình hành DBCM Tính diện tích của tam giác ACM .Biết diện tích của tứ giác ABCD là 20cm 2 Lời giải Từ A kẻ đường caoAH của tam giác ACM cắt BD tại I ; kẻ đường cao CN của hình bình hành DBCM ( N ∈ BD ) Dễõ thấy tứ giác CNIH là hình chữ nhật cho nên CN = IH mà AH = AI + IH cho nên AH = AI + CN mà dt(ABCD) = dt(ABD) + dt(BDC) và dt(ABD) = 1/2BD.AI , dt(BDC) = 1/2BD.CN 5 cho nên dt(ABCD) = 1/2BD(AI + CN) = 1/2.BD.AH (1) Mà dt(ACM) = 1/2.CM.AH và CM = BD (2) Từ (1) và (2) ta suy ra dt(ACM) = dt(ABCD) = 20 cm 2 II ) Loại vận dụng các đònh lý hình học để chứng minh diện tích các hình Ở phần này khi giải các bài tập có liên quan đến việc chứng minh diện tích của các hình mà sử dụng một số đònh lý hình học thì việc giải các bài tậïp trở lên đơn giản và tiện lợi . Mục đích của phần này là thông qua một số tính chất của các hình và các đònh lý hình học để tìm ra mối quan hệ về cạnh và đường cao tương ứng của các hình mà ta đang cần xét . E B F G K T N M B C D A Bài 1 : Cho tứ giác ABCD ,gọi M và N lần lượt là trung điểm của BC và AD . K và T là giao điểm của MD và NC ; MA và NB . Chứng minh : Diện tích của tứ giác MTNK bằng tổng diện tích của hai tam giác ABT và CDK Lời giải : Từ B , C , M kẻ cac đường vuông góc BE , CF , MG xuống AD thì tứ giác BE FC là hình thang . Mà BM = MC và MG//BE cho nên MG là đường trung bình , do vậy BE + CF = 2MG Mặt khác S(MAD) = 1/2 AD.MG ; S(ABN) = 1/2 AN.BE ; S(NCD) = 1/2 ND.CF do vậy suy ra S(MAD) = S(ABN) + S(NCD) mà các tam giác này có các phần chung là S(ANT) và S(NDK) Do đó suy ra S(MTNK) = S(ABT) + S(CDK) O H B C A D E F Bài 2 : Từ đỉnh B và C của tam giác cân ABC ( AB = AC) ta nối với trung điểm O của đường cao AH . Các đường đó cắt AC , AB tại D , E . Hãy tính diện tích của tứ giác AEOD . Biết diện tích của tam giác ABC = 12 cm 2 Lời giải Vì tam giác ABC là tam giác cân nên AH là đường cao vừa là đường trung tuyến , nên BH = HC 6 Từ H kẻ đường thẳng song song với BD cắt AC tại F Trong ∆BCD có HF//BD và BH = HC ⇒ FC = FD Trong ∆AH F có OD//HF và OA = OH ⇒ AD = DF do vậy suy ra AD = 1/3 AC , cho nên dt(AOD) = 1/3 dt(AOC) (1) vì chung đường cao hạ từ O dễ chứng minh dt(AOC) = 1/4dt(ABC) (2) Từ (1) và (2) ⇒ dt(AOD) = 1/12 dt(ABC) Lý luận tương tự dt(AOE) = 1/12 dt(ABC) Mà dt(ADOE) = dt(AOD) + dt(AOE) = 1/6dt(ABC) = 1/6 . 12 = 2 cm 2 Chú ý : Bài này có thể vận dụng cách giải của bài 5 của phần trên thì sẽ đơn giản hơn . N F C A B M D P E Bài 3 Trong tam giác ABC có diện tích bằng 1 . Dựng đoạn AD cắt trung tuyến CF tại M. sao cho CF = 4FM Tìm diện tích của tam giác ABD . Lời giải Gọi N là trung điểm của CF , từ F và N kẻ đường thẳng song song với AD cắt BC tại P và E Trong ∆ABD có FE // AD và FA = FC cho nên E là trung điểm của BD (1) Trong ∆ FCE có FN = NC và NP // FE cho nên P là trung điểm của CE (2) . Trong hình thang FNPE có FM = 1/4 FC và FN = 1/2 FC cho nên FM = 1/2FN hay M là trung điểm của FN , mà MD // FE cho nên D là trung điểm của PE (3) Từ (1),(2) và (3) suy ra PD = DE = EB = 1/2 PC và BD = 2/5 BC Do vậy dt(ABD) = 2/5 dt(ABC) vì chung đường cao hạ từ A ; hay dt(ABD) = 2/5 7 O M N G F E H A B C D Bài 4 Cho tứ giác ABCD . Gọi M , N là trung điểm của hai đường chéo AC và BD . Từ M kẻ đường thẳng song song với BD , từ N kẻ đường thẳng song song với AC . Hai đường này cắt nhau tại O . Chứng minh đoạn thẳng nối điểm O với trung điểm các cạnh chia tứ giác thành bốn phần có diện tích bằng nhau . Lời giải Gọi E , F , G , H lần lượt là trung điểm các canh BC , CD , DA và AB . Nối ME , MF ta có ∆ CFE có các cạnh tương ứng bằng 1/2 các cạnh của tam giác BDC cho nên dt(CFE) = 1/4dt(BCD) Chứng minh tương tự dt(MFE) = 1/4dt(ABD) mà MO // BD và EF // BD ⇒ OM // FE cho nên dt(OE F) = dt(MFE) vì có chung cạnh FE đương cao hạ từ O và M xuống FE bằng nhau . Mà dt(OE CF) = dt(OE F) + dt(CFE) = 1/4[dt(ABD) + dt(BDC)] = 1/4 dt(ABCD) Chứng minh tương tự : dt(O FDG ) = dt(OHAG) = dt(OEBH) = dt(OE FC) = 1/4dt(ABCD) Từ đó suy ra điều phải chứng minh . QP O 1 O 2 O 3 E D A B C M Bài 5 Cho điểm M nằm trong tam giác ABC . Gọi O 1 , O 2 ; O 3 là trọng tâm của các tam giác MBC , MBC và MAB . Chứng minh dt(O 1 O 2 O 3 ) = 1/9dt(ABC) Lời giải Gọi P , Q lần lượt là trung điểm của AO 3 , AO 2 thì PQ là đường trung bình của tam giác AO 2 O 3 cho nên PQ = 1/2 O 2 O 3 (1) và PQ // O 2 O 3 Mà O 2 ,O 3 là trọng tâm của các tam giác MAC , MAB cho nên QO 2 = O 2 E ; PO 3 = O 3 D 8 Mặt khác dt(DEO 3 ) = dt(DEO 2 ) vì cùng bắng 2/3 dt(ADE) ; DE là cạnh chung cho nên O 2 O 3 //DE Do vậy suy ra PQ // DE và O 2 O 3 là đường trung bình của hình thang PQED ⇒ 2.O 2 O 3 = PQ + DE (2) Từ (1) và (2) ⇒ O 2 O 3 = 2/3 DE ; mà DE là đường trung bình của tam giác MBC nên DE = 1/2 BC Do vậy O 2 O 3 = 1/3.BC Chứng minh tương tự : O 2 O 1 = 1/3.AB ; O 1 O 3 = 1/3.AC Vậy dt(O 1 O 2 O 3 ) = 1/9 dt(ABC) Q P N M A B D C Bài 6 Qua giao điểm hai đường chéo của hình vuông kẻ hai đường thẳng vuông góc với nhau . Chứng minh rằng hai đường thẳng này chia hình vuông thành 4 phần có diện tích bằng nhau . Lời giải Dễ chứng minh các tam giác : ∆OBQ = ∆ODP = ∆OAM = ∆OCN ( g.c.g) ∆OAQ = ∆OCP = ∆ODM = ∆OBN (g.c.g) Mà dt(OBQN ) = dt(OQB) + dt(OBN) ; dt(ONCP) = dt(OCN)+dt(OCP) dt(OPDM) = dt(OPD) + dt(ODM) ; dt(OMAQ) = dt(OMA) + dt(OAQ) Cho nên dt(OBQN) = dt(ONCP) = dt(OPDM) = dt(OMAQ) C) Loại toán có nội dung cực trò liên quan về diện tích của các hình . A B C D E F Bài 1 Cho ∆ ABC , trên các cạnh AB , BC , CA theo thứ tự đó ta lấy các điểm D , E , F sao cho AD = k.AB BE = k.BC ; CF = k.AC (0< k < 1) . Xác đònh k để dt(DE F) có giá trò nhỏ nhất .Với dt(ABC) = 1 Lời giải 9 Ta có dt(ABE) = k.dt(ABC) (1) vì BE = k.BC và chung đường cao hạ từ A mà AD = k.AB ⇒ BD = (1 - k).AB cho nên dt(BDE) = (1 - k).dt(ABE) (2) Từ (1) và (2) suy ra dt(BDE) = k(1-k).dt(ABC) Tương tự : dt(CFE) = k(1-k).dt(ABC) ; dt(AD F) = k(1-k).dt(ABC) mà dt( DE F) = dt(ABC) - [ dt(BDE) + dt(FEC) + dt(FAD) ] = 1 - 3k(1 - k) = 3k 2 - 3k + 1 Hay dt(DE F) = 3k 2 - 3k + 1 = 3(k 2 - k + 1/3 ) = 3[ (k 2 - k + 1/4 ) + 1/12 ] = 3[(k - 1/2 ) 2 + 1/12 ] = 3(k - 1/2 ) 2 + 1/4 ≥ 1/4 với mọi k Vậy giá trò nhỏ nhất của dt( DE F) là 1/4 khi k = 1/2 d I E B C M A Bài 2 Chứng minh rằng các tam giác có chung một cạnh và chu vi bằng nhau thì tam giác cân có diện tích lớn nhất . Lời giải Để chứng minh diện tích của tam giác cân ABC có diện tích lớn nhất ta chỉ cần chứng minh mọi tam giác có chung cạnh BC và cùng chu vi với tam giác cân ABC thì chỉ cần chứng minh tam giác cân có đường cao lớn nhất . Qua đỉnh A của tam giác cân ABC ta vẽ đường thẳng d song song với đường thẳng chứa cạnh BC .Ta chứng minh mọi tam giác có đỉnh nằm trên đường thẳng d hoặc nằm trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d không chứa BC và có chung cạnh BC thì sẽ có chu vi lớn hơn chu vi của tam giác ABC . Từ đó suy ra các tam giác có cùng chu vi với tam giác ABC sẽ có đỉnh nằm giữa hai đường thẳng d và đường thẳng BC . Do vậy mà đường cao ứng với cạnh BC nhỏ hơn đường cao của tam giác ABC .Do đó diện tích của tam giác ABC là lớn nhất . Thật vậy lấy điểm M ≠ A nằm trên d hoặc nửa mặt phẳng bờ d không chứa BC . Gọi E là điểm đối xứng của B qua d , đễ chứng minh 3 điểm E , A , C thẳûng hàng và AB + AC = CE mà MB > ME cho nên MB + MC > ME + MC Trong ∆MEC có ME + MC > CE 10 [...]... ( đpcm) Bài 9 A Cho ∆ABC và một đường thẳng chia tam giác thành hai phần có diện tích N M bằng nhau và chu vi bằng nhau Chứng O minh các đường thẳng đó luôn đi qua một điểm cố đònh B C Lời giải Giả sử đường thẳng MN thỏa mãn điều kiện của bài Gọi O là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC và r là bán kính của đường tròn Để không mất tính tổng quát ta giả sử O nằm trong hình MBCN Theo bài ra... giá trò lớn Q A D E P M N ≤ ah 4 Bài 6 Cho hình vuông có cạnh là 1 Nội tiép trong hình vuông một ngũ gíac sao cho các đỉnh của ngũ giác chia chu vi của hình vuông thành các phần bằng nhau Xác đònh vò trí của các đỉnh để diện tích của ngũ giác là lớn nhất x B a h2 h2 ah a h ( − + hx − x 2 ) = − ( − x) 2 h 4 4 4 h 2 ah nhất là 4 khi x = h/2 = C Lời giải vắn tắt Từ bài ra trên một cạnh nào đó của tứ... AC < MB + MC ⇒ chu vi ∆ ABC < chu vi ∆MBC Do vậy các tam giác có cùng chu vi với tam giác ABC và chung cạnh BC thì có đỉnh đối diện nằm giữa hai đường thẳng d và BC Do vậy suy ra điều phải chứng minh Bài 3 A D E M B F Cho hình vuông ABCD , điểm M chuyển động trên đường chéo AC Từ M kẻ ME vuông góc với AB , kẻ MF vuông góc với BC Xác đònh vò trí của M để diện tích của tam giác DE F có giá trò nhỏ... 1 - [dt(AEQ) + dt(DPQ) + dt(NCD) + dt(BEM) ] 12 = 39 1 7 39 + (2 x − ) 2 ≥ 50 2 5 50 Diện tích nhỏ nhất của ngũ giác MNPQE là 39 50 7 khi x = 10 Từ đó xác đònh được vò trí của điểm E , Q , P , N , M Bài 7 x Cho góc xOy và điểm M nằm trong góc đó Một đường thẳng di qua M cắt O x tại A cắt Oy tại B A E Chứng minh : M O 1 1 + dt ( OMA ) dt ( OMB) không đổi F B y Lời giải Từ M kẻ ME // Oy ; MF // O... = + =1 dt (OMA ) OA dt (OMB) OB dt (OMA ) dt (OMB) OA OB tứ giác MEO F là hình bình hành cho nên dt(OEM) = dt(FOM) cógiá trò xác đònh Vậy 1 1 1 + = dt (OEM) dt ( OMA ) dt ( OMB) có giá trò không dổi Bài 8 Cho tam giác vuông ABC (Góc C= 90 ), kẻ đường cao CD , đường phân giác CE của góc ACD và đường phân giác của góc BCD Tìm giá trò nhỏ nhất của tỉ số : C 0 dt ( ABC) dt ( CEF) B A E H F Lời giải ... dt ( CEF) dt ( ABC) ≥ 2 +1 dt ( CEF) dt ( ABC) dt ( CEF) có giá trò nhỏ nhất cho nên Vì vậy : tỉ số bằng 2 +1 khi ∆ ABC vuông cân tại C VẬN DỤNG DIỆN TÍCH CÁC HÌNH ĐỂ GIẢI TOÁN 1 Toán về chứng minh : Bài 1 ( Đònh lý Ta lét ) A Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một D tam giác thì đònh ra trên hai cạnh ấy các cặp E đoạn thẳng tỉ lệ B C Lời giải Ta có dt ( ACD) AD = dt ( BCA ) BD dt ( ABE ) AE = dt... dt(ABE) = dt(ACD) ∆ADE Ch (4) vì có chung diện tích AD AE = BD CE Từ (1), (2) , (3) và (4) ⇒ Dựa vào tính chất của tỉ lệ thức ta dễ chứng minh các tỉ số sau : AD AE AB AC = ; = AB AC BD CE A K H B D C Bài 2 : ( Tính chất đường phân giác trong tam giác ) Đường phân giác của một tam giác chia cạnh đối diện thành hai đoạn tỉ lệ với hai cạnh kề với hai đoạn ấy 14 Lời giải Từ D kẻ DH ; DK lần lượt vuông... cho nên DH = DK 1 1 ⋅ AB ⋅ DH ; dt (ACD) = ⋅ DK ⋅ AC 2 2 dt (ABD) AB (1) dt (ABD) DB nên dt (ACD) = AC Mà dt (ACD) = DC (2) AB DB Từ (1) và (2) ⇒ AC = DC Ta có Cho dt (ABD) = vì chung đường cao hạ từ A Bài 3 I A M B O D N C a) Cho hình thang ABCD (AB // CD ) Gọi O là giao điểm hai đường chéo , M và N là trung điểm của AB và CD Chứng minh : 3 điểm M , O , N thẳng hàng b) Cho hình thang ABCD ( AB // CD)... này vô lý vì trái với giả sử ba điểm O , M , N không thẳng hàng nên dt(OMN) ≠ 0 Nếu điểm O nằm trong tam giác BOC thì lý luận tương tự như trên cũng dẫn đến vô lý Vậy ba điểm O , M , N thẳng hàng 15 Bài 4 Cho tam giác có 3 góc nhọn Chứng minh A rằng : r ha c E ≤ R 2 ( Trong đó R , r là bán kính của đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp của tam giác ) b O da H D a B C Lời giải Gọi O là tâm... a.da + b.db + c.d c = 2dt(ABC) = r.(a+b+c) Cho nên 3r.(a+b+c) < R(a+b+c) + 2dt(ABC) hay 3r(a+b+c) < R(a+b+c) + r(a+b+c) ⇒ 2r(a+b+c) < R(a+b+c) ⇒ r≤ R 2 Chú ý : Kết quả trên còn đúng với mọi tam giác A Bài 5 Cho tam giác ABC , D là trung điểm của AB , trên AC lấy điểm E sao cho AE = 2.CE Gọi giao điểm của CD và BE là O N D E Chứng minh : OE = 1/4 BE O M B C Lời giải Cách 1 : Kẻ AM , CN vuông góc với . thường gặp những bài toán phải dùng diện tích của các hình mới giải quyết được . Những bài toán mà sử dụng diện tích thường là những bài toán tương đối. được ký hiệu là S(ABCD) II ) PHẦN BÀI TẬP VẬN DỤNG A) Loại bài tập về tính toán diện tích của các hình B D A Q M C N P Bài 1 : Cho tứ giác ABCD , trên tia
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng ppdientich, Bài giảng ppdientich,

Hình ảnh liên quan

Cho hình vuông có cạnh là 1. Nội tiép trong hình vuông một ngũ gíac sao cho các đỉnh  của ngũ giác chia chu vi của hình vuông thành các  phần bằng nhau  - Bài giảng ppdientich

ho.

hình vuông có cạnh là 1. Nội tiép trong hình vuông một ngũ gíac sao cho các đỉnh của ngũ giác chia chu vi của hình vuông thành các phần bằng nhau Xem tại trang 12 của tài liệu.
tứ giác ME OF là hình bình hành cho nên dt(OEM) = dt(FOM) cógiá trị xác định . - Bài giảng ppdientich

t.

ứ giác ME OF là hình bình hành cho nên dt(OEM) = dt(FOM) cógiá trị xác định Xem tại trang 13 của tài liệu.
VẬN DỤNG DIỆN TÍCH CÁC HÌNH ĐỂ GIẢI TOÁN 1. Toán về chứng minh : - Bài giảng ppdientich

1..

Toán về chứng minh : Xem tại trang 14 của tài liệu.