0

Gián án Diện tích hình tròn-Hình quạt tròn

13 399 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 06:11

LỚP 9/1 KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ THAO GIẢNG HÌNH HỌC TIẾT 46 Giáo viên: Trần Anh Tuấn Trường THCS Vĩnh Phúc – TP Bến Tre Giáo viên: Trần Anh Tuấn Trường THCS Vĩnh Phúc – TP Bến Tre KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Viết công thức tính chu vi đường tròn, độ dài cung tròn. Câu 2: Cho hình vẽ. a) Chu vi đường tròn (O). b) Độ dài cung AmB. TRẢ LỜI Câu 1: * Công thức tính chu vi đường tròn: C = 2πR hay C = π d Trong đó: - C là chu vi. - R là bán kính. - d là đường kính. * Công thức tính độ dài cung tròn: R.n 180 π = l Trong đó: - ℓ là độ dài cung. - n là số đo cung. b) Số đo cung AmB là: · 0 n AOB 60= = Câu 2: ¼ AmB Rn 3,14.3.60 VËy : 3,14(cm) 180 180 π = ≈ ≈l a) Chu vi đường tròn là: C = 2πR ≈ 2.3,14.3 ≈ 18,84 (cm) 60 ° 3cm n m B A O Lấy π ≈ 3,14, tính: Tiết: 46 Tiết: 46 1. Công thức tích diện tích hình tròn S = R.R.3,14 3,14 π ≈ R O S = 2 R π ⇒ 1. Công thức tích diện tích hình tròn S = R.R.3,14 3,14 π ≈ R O S = 2 R π ⇒ Ap dụng : Tính diện tích hình tròn nội tiếp một hình vuông có cạnh là 4 cm. Bài làm Hình tròn nội tiếp hình vuông cạnh 4 cm thì có bán kính là 2 cm. Vậy diện tích hình tròn là : S = π. R 2 = π. 2 2 = 4π (cm 2 ) o A B 4 cm Tiết: 46 Tiết: 46 1. Công thức tích diện tích hình tròn R O S = 2 R π 2. Cách tính diện tích hình quạt tròn a) Định nghĩa B B n n o o `O `O A A R R H×nh qu¹t trßn lµ mét phÇn h×nh trßn giíi h¹n bëi mét cung trßn vµ hai b¸n kÝnh ®i qua hai mót cña cung ®ã. (SGK)   Tiết: 46 Tiết: 46 1. Công thức tích diện tích hình tròn R O S = 2 R π 2. Cách tính diện tích hình quạt tròn a) Định nghĩa (SGK) R 1 A B O S 1 H×nh 1 O C D S 2 R 2 H×nh 2 S 3 H×nh 3 O O A A B B R R n n o o S S 4 4 TÝnh S 1 , S 2 , S 3 theo b¸n kÝnh cña h×nh trßn ? 2 1 2 R S π = 1 2 2 4 R S π = 2 2 3 3 4 R S π = 2 S 4 = ? = ? Cho 3 cung tròn sau: Tiết: 46 Tiết: 46 1. Công thức tích diện tích hình tròn R O S = 2 R π 2. Cách tính diện tích hình quạt tròn a) Định nghĩa (SGK) H×nh 3 O O A A B B R R n n o o S S 4 4 S 4 = ? = ? ? Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống ( … ) trong dãy lập luận sau: Hình tròn có bán kính R (ứng với cung 360 0 có diện tích là ………. Vậy hình quạt tròn có bán kính R, cung 1 0 có diện tích là ………. Hình quạt tròn có bán kính R, cung n 0 có diện tích là ………. 2 R π 2 360 R π 2 . 360 R n π . 180 2 2 Rn R lR π = = b) Công thức . 180 2 Rn R S π = hay 2 lR S = Với R là bán kính đường tròn n là số đo độ của cung tròn l là độ dài của cung tròn  Tiết: 46 Tiết: 46 1. Công thức tích diện tích hình tròn R O S = 2 R π 2. Cách tính diện tích hình quạt tròn a) Định nghĩa (SGK) a) Công thức . 180 2 Rn R S π = hay 2 lR S = Với R là bán kính đường tròn n là số đo độ của cung tròn l là độ dài của cung tròn Luyện tập Bài tập 82 (SGK) Điền vào ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất) Bán kính R Độ dài Đ. tròn C Diện tích S Số đo cung (n 0 ) Diện tích hình quạt cung n 0 13,2 cm 47,5 0 2,5 cm 12,5 cm 2 37,8 cm 2 10,6 cm 2 2,1 cm 3,5 cm 15,7 cm 22 cm 13,8 cm 2 19,6 cm 2 229,6 0 101 0 1,83 cm 2 Bài tập 81 (SGK) Diện tích hình tròn sẽ thay đổi như thế nào nếu: a) Bán kính tăng gấp đôi? b) Bán kính tăng gấp ba c) Bán kính tăng k lần (k >1) Giải Gải sử đường tròn bán kính R, thì diện tích ban đầu S = ЛR 2 . Sau khi tăng bán kính là R’ a) R’ = 2R  S’ = ЛR’ 2 = Л.(2R) 2 = 4 ЛR 2 = 4S b) R’ = 3R  S’ = ЛR’ 2 = Л.(3R) 2 = 9 ЛR 2 = 9S c) R’ = kR  S’ = ЛR’ 2 = Л.(kR) 2 = k 2 ЛR 2 = k 2 S Bài 80  Tiết: 46 Tiết: 46 [...]... 10m Diện tích cỏ hai con dê có thể ăn được là: π 302.90 π 102.90 S2 = + = 250π ≈ 785(m 2 ) 360 360 Ta thấy S1< S2, vậy cách buộc thứ hai cả hai con dê sẽ ăn được diện tích cỏ lớn hơn D 40m C Tiết: 46 1 Công thức tích diện tích hình tròn O R S= π R2 2 Cách tính diện tích hình quạt tròn a) Định nghĩa (SGK) a) Công thức lR π Rn R S= hay S = 2 180 2 Với R là bán kính đường tròn n là số đo độ của cung tròn. .. Định nghĩa (SGK) a) Công thức lR π Rn R S= hay S = 2 180 2 Với R là bán kính đường tròn n là số đo độ của cung tròn l là độ dài của cung tròn HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ -Học thuộc định nghĩa hình quạt tròn -Nắm vững các công thức tính diện tích hình tròn diện tích hình quạt tròn -Làm bài tập số 80, 81, 83 SGK/Tr99 -Học sinh khá gỏi làm thêm bài 66, 68 SBT/Tr83 ...Tiết: 46 Bài tập 80 SGK Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD có AB =40 m, AD = 30 m Người ta buộc hai con dê ở hai góc vườn A, B Có hai cách buộc : Mỗi dây thừng dài 20 m Một dây thừng dài 30 m và dây thừng kia dài 10 m Hỏi với cách buộc nào thì diện tích cỏ mà cả hai con dê có thể ăn được sẽ lớn hơn Tiết: 46 A 20m 20m Bài tập 80 SGK B a) Mỗi dây thừng dài 20m Diện tích cỏ hai con dê có thể ăn được là: . diện tích Nắm vững các công thức tính diện tích hình tròn và diện tích hình quạt tròn hình tròn và diện tích hình quạt tròn - Làm bài tập số 80, 81, 83 SGK/Tr99. sau: Hình tròn có bán kính R (ứng với cung 360 0 có diện tích là ………. Vậy hình quạt tròn có bán kính R, cung 1 0 có diện tích là ………. Hình quạt tròn có bán
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Diện tích hình tròn-Hình quạt tròn, Gián án Diện tích hình tròn-Hình quạt tròn,

Hình ảnh liên quan

Hình quạt tròn là một phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán  kính đi qua hai mút của cung đó. - Gián án Diện tích hình tròn-Hình quạt tròn

Hình qu.

ạt tròn là một phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của cung đó Xem tại trang 7 của tài liệu.
Tính S1, S2, S3 theo bán kính của hình tròn ? 2 - Gián án Diện tích hình tròn-Hình quạt tròn

nh.

S1, S2, S3 theo bán kính của hình tròn ? 2 Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 3 - Gián án Diện tích hình tròn-Hình quạt tròn

Hình 3.

Xem tại trang 9 của tài liệu.