0

Bài giảng QĐ1611/QĐ-SGDĐT ngày 28/12/2010 của SGDĐT Tiền Giang "Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá các ... NH2010–2011"

20 444 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 02:12

Nơi nhận:     !" #$%&'( )*$+,- ./!0102     !"#$%& &'  3$454467 Mỹ Tho, ngày 28 tháng 12 năm 2010 ()*+, -.%&/%&(0123%&4560&07%28%&9588:%&;!<%948 2=5;>58?&@%958#"A;//#4$#%BC&DEFGFEFGG  HI 89:7;<*=>3?467.;,@6A6,,B9CD;-E FE*GH97;=9:98'HI'J;K9L 9M*N9:99COF9*K 89:#P*'Q*;5*O448I,,+#P*>R N'-N>I*>39C#P*'Q*;4@*O58I ,,S 89:==>3@6,4,6&;4@*O@8I,4,9C TUC7;=9*<*I*>39C#P*'Q*#P* >RN'-N>I*>39C#P*'Q* 89:8>3?B@6%&;+*O448I,4,9C OF9*KH97;=* 9VJ;*WXOO9O9YZ [99*O93\9O9OF9*K8I]9,4,^,44 Q=9C_O%8U`OF9*K' ()*+,J 5K0GL*Q7;<*=;7;=* 9VOO9O9 YZ[99*O93\9O9&`OF9*K8I]9,4,^,44( 5K0ELO9_O%8U`'W&`-OF9 *K'W&`OF9*K9O9;H'*'*=*N9:9 *[9HJ;<*=;(6( H (đã ký) MN%&.%&O ./!0102     !"#$%& &'  ()*, P))QRST HU? VWEFGFEFGG  L5"0%94560&07%;/25XC28%&958YZ #$54[%9:%&;!<%948L  58#"ANC%#%L GF 4 [9H9O99C*WL( [9H*3*9O98-a9GKHI8I]99C' bc<K9&N9PUOF9deI9*Wf8I*N(T9 9[9*II*g9V;OF9deI=ULUO**Wh 4 Whc9bHJa9O999P9O9U*W *9CUO*[9H**-O9Oe;C' 9TiO9g*jK( 4  dWJ;I( ;*WXIWJ;I*WjY\UdeIUklU 9e*[9*<=UL'*YPUI\*WjdmOdeI *K9O9in99b*Wj'4,,oUj'in9b*Wj'Y\U deI ,'S b*WjK*9VJ39l99P*W8I]9 ,'S aI-a9E>O9\9OF99OF9deI *p4,o*WY 'e*9L>P*9M*'*W*<*-=9L8I*W\9 ,'S !;*Wf*Wf'dmO<*Wj*8L8I]9 *W\9'*Wb*qYH*WfdmOS*NK*ASo*WY '*qYH*WfS *N]9-N6;K**p?,^?So( 4 + E99M*Yl( [9He;C9b9M*Yl9O9F9; I F9GK'b-HUOU9GK*T99[99C*W H9*[9H9L*WXOF9deII\'*8*qYH O 9bca8:F9H***WJaYr 98I>b9OF9*Wf'*8*qYH*Wjl9c<*3*QWQ* 4 4,,o*Wf<*Wjl9aI-a*'chia;WF=9 -H'9*[9UVI'9O9*KE;*L*T99*Wf*W9O9 9L>OF9deI'chia;W* 9[9*WcE98I 4 >b9Fs*Wf(bc<K9U`93>;FFs'93 -tUXHJa'*qYH*Wf>;FFs938IaI*p+@o> e8I]9'*8*qYH*Wf8-O*Wg*K*Wj 4,,o*Wj'Y\U9b9*WXH>UklU9*Wf>R F'9b-<U8*'lUH>( ,'S @ *O9JaYr( [9H9*O9NI\JaYrOF9deIK* HJa'*89j9*O9**W'chI*W9L>'iRYr  I9O-JaYrO UKIK:9O' aI-a4,,o9L>OF9deI9YPUl9 JaYr*3*l99MUUtUK* 4 baUOUE99M*Ylu'*[9He;C 9<9T>O93\O 9YPU'aI-a*qYH O K*9V*W 9V9L8I]9*W\9( 4 S ; *W;UN-<c<*:9FK;999O9-P99Iv( 4,,o9L>OF9deI9bb9*; *W;K*;  9eFX*:9(bX*:9UN- c< *:9FK;999O9-P99IvK*HJa'*qYH*;  *W;<938IK**W A,o ,'S [9H*3*9*O9P*; *W;*g*l9 "Y[9bbU9OF9deI( ,'S  58#"A5X0&DL GF 4 Whc*[9H*3*9O98-a9GKHIOF9h]9( ,'S [9He;Cc<K9*j8I]9( ,'S  G KFK; ]9OOc<*Ja]9*PU9C]9>*Q 9Vc<*:9'cw89C9L*WX ,'S b-HUOU*[9H x IL y ULU y UFK;]9' -\9e*[9H*T9lU*WFK;9O9I]9'9g*W]O F9K:9'cw8>39]9> ,'S aI-a9M*YlOF9'9 y - z U y U- { FL | ]9>  x ' y UL | ]9>; y 'c x i x ;W z 99]9>c  z *9E x Y YL y U ,'S N9:9*3*H9-9M*Yl]9*PU]9>Y\UF\ Y Y\U*W 'H9-"Fs]9>}'gUs]9>;< ,'S  x I> y YL z ]9>Y-'- x  z 9'*8*qYH]9> ]9-N6; ,'S N9:9*3*9O9K*OF9( ,'S + C93F;*WXc<*Ja&N9PUOF9h]9'3Ik 9~*[9H&N9PUOF9h]9g*N( ,'S + W8I]99b* I*Wjl99PK*9V J39•H9iE;F[*Wj9VJ39\iE;F[ *Wj]9*E*H']9>*T99[9 4 V;IK:F9H***WJaYr*WFK;]9( ,'S @ b-HUOU*T99[9E99M*YlFK;]99]9> 9b`9acbc8]9>c;<**P*( ,'S bc<K9*N9:9*[9H*3*H9-"Fs8Y[9 99O-JaYr'-"Fs9; IHU9O ' *qYHO *W 9V*8 ,'S 89j9*O9chI*W'OO'i<UY]*Wjh]9 ,'S [9He;C9O9; 9e'*N9:9*3*H9OOO  *Q9VHU( ,'S S b>Oc<'9C*Whc'U3lU9€*9•'"-9 *O9\9*O9OF9*W*Wj( ,'S N9:9*3*9O9K**O FK;}'Y]9 >}'*N9:9*3*9O9*'9O9U*W ,'S C*N9:9'*; *W;'\FmU`93F=9 -H'-aH>:9c}Q9O ]9>'c9b*X *WK9*W*Wj'-K*W]9> ,'S [9H-O9O=c‚g*j'gJ;=( ,'S  58#"AM0%9&DL GF 4 [9H9L*WX'c<K9OF9'J;9<9; I( Whc9O98-a9GK*[9HHI8I]9 OF9W]9[9H9L*WX'c<K9OF9' FK;]9*Q9Vc<*:9'cw8WhcFO F9=UL'*[9HY"tU*T9lUOF9-aHI *Wj'*T9lU9O9FOF9*QJ;=[9H 9L*WX9O9IK~'*]99*O9:F 9H***W9*O9JaYrE99M* YlFK;]9[9H*;h>e9MU'*;h>-N>' 9;h*WjgJ;=(   [9H9O9K*OF9( [9H9O9K*OF9jY Y\U!K* OF9\HUUN*aI-a F>K**PU*h*W*Wj'*89jOF9K :99]9>'cia;WH*lO*W *Wj( 4 + NI\ULUOUFK;]9chI*WOO( [9HNI\ULUOUFK;]99gr-aaI; 9e  @ *THI'*[9'Y H*[9*<*WFK;]9'iE;F[c< K9*WhcNI\ULUOUFK;]9'iE;F[IX *WjNI\ULUOUFK;]9ƒF9H** *WaFK;NI\ULUOUFK;]9NI\chI*W OO3\]9>'aI-aI„O W]99bI* NI\I**W9O9YZ[9 *W [9HW…Y;Hcw 8*[9'*THI'cw8*[]9*PU' 9:'c*O9 U`]9-IU99aFK;b-HUOUgUs]9 >]9Y[9;<ctI'aI]9>-}]9( @ &O**WhIKY\*WjY\U'*89j9L>P*9M*'iE;F[ *Wj9VJ39( !H*3*WjW]9L>l99C93UO**Wh OU:l9; 9e*[9HI9* &N9PUOF9W ]9L>UO**WhOF9W]9aI-a*qYH]9 >6Y\UgJ;=aJa>RF*<*-=FK;]9*Q \Fm9COF9*K†E;F[U`]9- I'*Hc*O9>RF9bHJae*iE;F[ 9*WXH>'9MU*O*\9'*W"9E;i'-aaII *Wji>K9vU(#PU*[9Hc<K9iE;F[ 9P*WjW]9L>K*9VJ39*Qc< K99COF9*K'*W8IT*M*9b,4*Wj W]9L>l99PK*9VJ39!: U*W‡†E;F[*Wj]9*E*H']9>*T99[9ˆ' *W8IiE;F[l9T*M*,4*WjW]9L>l9 9P*Wj]9*E*H']9>*T99[9( 4'S S †E;F[E9*WXu9O-JaYT'O ( aI-a"-9L9MO 9O9I]9-3*WTC*qYH O 6Y\U*QJ;='>3O K**WX*KK*9V *W 9V*K*8L>\8I*W\99bO  UKIUOUYP*c9bO 9big9UKI I *W]E9O9€9iEIUKI*E*h]9>89jOU F9H***WJaYr]9>( 4'S 5 [9HF;*WXc<*Ja&N9PUOF9W]9L>'*[9 H&N9PUOF9W]9OF9`PU( C93F;*WXc<*Ja9C9O9L=nK*9V&N9PU OF9W]9L>'E9*GYH'9M*Yl9O9* 9V &N9PUOF9W]9L>[9H&N9PUOF9 W]9~L=nK*9V&N9PUOF9W]9 L>[9H9bc<*JaOF9`PU9*WfQIc;<**P* [9HHJa'9baUOU>O*KIYKHJaW‰WH* *WNI\*N9:9JaYrOF9W]99C=UL R-O9OaI-ae;C'9TiO9g*jK(  S  58#"A&\]%9Y016%L GF 4 <U*99C93~9•9c<*Ja3IC9~&N9PUO F9h]9g*N( *W9PUP*>3YH3*lŠIOOg*[9 *WK3*l9`Ik9~h;<*3*lWY\U'*< *\*M*9a=-c9`jIk9~*W*NJ;=( *W*N9:9;WY\UibIk9~3\3*lIk 9~*N*W +S*NŠIE9*WXFE*WT'*K cHhjFE9b*hE99M*Yl99>3'E9 h-<*h9MU*3*9T>O9'UOUYP*((( 4 !;*N9:99O9Y\UOF9*<U*9>c-<*9~ 3\3*lnl99P-<*9~ŠI89P ;9L*OIk9~"*j*p-\9&N9PUOF9-P9 h]99e<*jFE(!;T*M*o>33 *lOF9*<U*9>c-<*9~]9i4Y\U( 4  C93E99M*Yl&N9PUOF9W]9L>( O9=UL'L=*Wj]9*ji; J*EI 9GK*[9H*3*9*O9F;*WX>Z>3]9>'E99M* YlFK;  ]9(  [9H*3*U  *W  *  ‡†E;F[ *Wj]9*E*H']9>*T99[9ˆ ,'S ‹>O*3*lUN9PUn-}]9h*PU*W;' 9O9inUj9`]9>-}]9Ua93•; l9]9>WY\U ,'S N9:9*3*H9*W'*3c *[9H9PUP*e;C >3YH'9O9**3*lJaYr*W*M*9a9O9YK-h Im'">L'>N>O9J;=3\9*O93Ik9~'&N 9PUOF9(O9>3YH*W'*3c Ua*3M*I**j hI'c\U~9O9YK-hIm'">LJaYr3IC9~ &N9PUOF9 ,'S [9Hg; 9e3\9*O9*[chI*W9CL =9*O9chI*W9C9MU;H'*'*=(W9*O9 chI*W9C=UL'L='9eJ*EIL<H9*N 9:9FK;]9'cHU9FK;]9'hJchI*W'K* OF9b9'9*O93Ik9~&N9PUO F9bW 9C=UL'9C9O9*Wj]9l9*<U*9 9C93E9LI€*9M*Yl ,'S =U*jcH**N9:9'E>[9CGK3Ik 9~&N9PUOF99MU9L>'9MU;H>KaaI -aF;*WX*3*9*O99GK'9CGK ,'S qYH;]9>W]9L>*W*N*q YH* 9V&N9PUOF9W]9L>* 9V- 4 5 *8L8I]9*W\9( + V;IKK*9C9O9W*EI!]9*PU9"( N9:9*3*H9I>•I'>RF*W*<*-=99O9*W *EI!]9*PU9"*Qc<K9UE-NcUT8I 9C*G(N9:9Y\U]99; c]9j>3 OU:9e]9*PUFK'bUUe*8*PU'E 99M*Yl99>39CEFEY 4'S  O9&`OF9*KU3lU\9O9' *h*N9:9ca>O*'OO9M*YlK*9C9O9 W*EI!]9*PU9"*W =-h9bc<K9'-H UOU„*WlE99M*YlK*( 4'S @ [9H*3*9<**'-O9O( N9:9*3*9*O9>Lc<*]9c‚'*Nc<*8I]9'* cQ*'R-O9OaI-ae;C'9TiO9 **'g-hImg*jK*QJ;=( 4'S  ^&. _ #4&` a ;. b ^56 _ C25 c %&&d a 4\e c %995. a #"0 c L GF 4( W x c8- x ( bc<K9*Whc*[9H9*O9 x *Œ y  {  x I  z 9E y *YL z  y F z 9*QG*=HI8I]9( 4 ( * y 9* x 9 y 9( 3*WT9O-* { * z  { 9 z **U*WO9 9* y 9 x *Œ y  {  x I z 9E y *YL z  y F z 9 ,'S bC9L>P*9M*'*<*-='"cUTaI-a9 K* x *Œ y  {  x I z 9E y *YL z  y F z 9( ,'S +( * y 9c x *Œ y ( Ie;Cg*Ue9O9='*a' *PUM9* y 9c x *Œ y 9CL x ' z  ,'S RF9bHJa9H**9*O9ca*T iE;F[c<K9'\Fm9 y 9c; { c x I*W*Qg*< 9GK9CL x >O*\*XX=UL ,'S I*9]]9>}W]9L>9E y U*Œ x  ,'S N9:99 y 9c; { c x I*W*'gJ;9<'chia; W>>b**W*M*9a9O9cE9Cc‚c x I*W ,'S UOUO9C9 y 9c; { c x I*W { L x gJ;= ,'S N9:99O9c‚*chI*W9C=UL*'c 9b>>b* I*W]'9Rj*I9*O9ca*Tg *Ue'C>3Yl*Q9C& { 'L x  ,'S W9O9K***W'chI*W9* y 9ca*T ,'S ? 9CL x cUO*H9O9>YH9Y\>\-O9O9C9O9 L=(7aYr8-Š'9:9GgJ;=( @( * y 9c x I z 9E y *YL z  y F z 9( !\Fm'9GK'chI*W'OI>O*9O99L>OF9F & { OF9*KJaYrh*[9HchI=9M* YlOF9*QJ;=9CL x OF9*K ,'S RC>3YlaI-a9M*Yl9O-*I9O9 cO*K'-"Fs•KFK9; I' HUJaYr9E y *YL z  y F z 9 ,'S <UP'chI*W">LchI=9M*Yl9O99L> y  F z 9F&`OF9*KJaYr ,'S  z UE { ; x - y 9 y * z  y  y 9 x 9 y 99L>L x  y F z 9F& {   y F z 9 {  { * z J x Y; y  { L x  { 8I*QJ; z  4 GK9O99L> y F z 99bCcH8crchI= 9M*YlOF9*Q?9C7;<*=>3B+6,,B67 ;+4646,,B9COF9*K'J;= J;*WX9c‚chI=9M*Yl9L>OF9&N **YPU!"*[OO'iE;F[9L>F~YH' -O9O*[OO8crchI=9M*YlOF9(3 *WjCcH8crchI=9M*YlOF9 ,'S & { OF9*K=c‚*N9:9=>Lc<*'*N c<*9O9*a9*O9chI=9M*YlOF9T9 9[9*; *W;'UN-<c<*:99O9c<*JachI=9M* YlOF9nK*l9'*KcH9in-<**I OI>O*9M*YlOF9( ,'S S(  y  z - y 9 y ( [9H9<-O9O9*O9ca*TchI= 9M*YlOF9'aI-ae;C'9TiO9'g-hIm g*jKJ;=( 4  <%948&.%&4M.L GF 4 †E;F[Y[9Yl**W*N9:9-"FsHU* *W\Fm9O99MUJaYr9L>OF9*[9HHI **W'chI*W8I]9,4,,44*Q9O98-a9G K(  b9; *WO9**W ,'S NHI9*O9 **Wg*GYH'C* 9V'9E 3$9; I'-P9]9 ,'S GK9O99L>OF9chI*W-K*=I:9J ,'S B = !\Fm'*PUM'>Lc<*'*Nc<*9*O9**W9 **W '9*O9 **W ,'S &3lU\9\Fm'*PUM9* *WEFE9O99L>OF9 ,'S aI-a9<9**W '9*O9 **W ,'S aI-aUL*H'cUT9K***W( ,'S  †E;F[*Whc*[9H9L*WXc<K9**W *QJ=9C9O99MU9b*VIJ;( †E;F[9L*WX'c<K9**WgJ=' 9GlUYr<9b ,'S *W*FH9L>OF9K*=I:9'g= c‚'9M*Yl ,'S *WK*>UKI9COK*=I:9'g =c‚'aI-a9M*Yl ,'S *W9O99; **W9T**W 9; *QJ='aI-a9M*Yl 4 †E;F['JaYr'Y*W~">L**W9T'* *W9; e;C'gJ=( ,'S + <U9FE'aJ;<*c<K'*39OgJ=( N9:9*<U9FE*QJ= ,'S <UP'iRYrLc<K'*39OYKcO9gJ = ,'S aJ;<*c<K'*39OgJ= 4 O9Oc<*JaaJ;<*L*9*VIJ;9C9MU *W 9;he;C'c=U*j ,'S 7aYr">LaJ;<*c<K'*39OgJ=( ,'S @ [9H9<-O9O=c‚'*iM*gJ;=( <K99*O9**W ,'S O9O]9c‚0 ,'S O9O8I'OO9hI9*O9**W ,'S O9-O9O*O'*iM*c=U*je;C( ,'S  <%948?&8 &ZL GF 4 &E99O-U*WO99*O9UOU9<9bJ;<*= 4'S A Ie;C9O999*PUMUOU9<FOF9 *K*N9:9(  *O9iE;F[UOUYP*$ iM*\.q-EFE;H'*'*='OF9 *KbUr>RN'-N>9O98-aJ;UKIUOU YP*h*N9:99O9K*OF9=ULN9:9bU rc=U*j'9b9M*YlF[*a8-aJ;UKIUOUYP* F9O9'9LJcO9RYM;rc<( 'S + *O9chI*W'iRYr'W>O*8-aJ;UKIUOUYP*$ N9:9W>O*H*3b8-aJ;UKIUOUYP* Y J<OF99C=ULiM*\9LJ9b *VIJ;ULOiRYrc<*JaW>O*8-aJ;UKI UOUYP*IW>O*8-aJ;UKIUOUYP**WYZ [9OF9*Q; 9e9COF9*K(  @ *O9UN-<'OF9UOUYP*$ YPU!"'NUN-<'OF9UOUYP*9bJ;<* =†E;F[c<K9UN-<'OF9UOUYP*8I FKC*WX€9U3lU\9O9L=Y J*N9:9 UN-<'OF9UOUYP**WOF9N9:9*3*H9 aFK;9O9c<*:9UOUYP**Q9L*WX3\9O99MU ]9*WX*K†E;F[u-O9O UOUYP*' iE;F[*C>O9UOUYP*-N>>O9*ji; 'U9*<* *[999*O99C(  S N9:9*[9HUOUYP*chI*WH9*[9HUOUYP*$ N9:9*Whc*[9H*[9Hc=U*j9O98-a J;UKIUOUYP*ji; chI*WH9*[9HUOU YP*'9O9J;=*K8-aJ;UKIUOUYP**WYZ[9 OF99O9J;=cO99bY J†RYrc<= ~-HUOUiRYrUKI*QJ;=Irc< H9iRYr9O9UKIUOUYP*(   f%9"A%9<%9%9&g&<%945%L GF 4 &`  O  F9      *K  9b  •Q->*Q **U$66*QU(*Q(QF((*h$OO9 F•Q->*Q*T9PUP*c=U*j(; I9*YH 8b'Y=9>R'=Yr'FE9C=UL'9C*GF O ']9>*I iE;F[(; I9;  9:9O9-a'OO'*YH]9*PU'Q#QW9CO  9O9*Wj*K=ULl9*;h9]h9>fFk9 -39O98-a'8-a\Fm9C' 9-3*C*99T*3*h9MU48*a9 4'S 4, [...]... thị, thành ra quy t định ban hành chức năng nhiệm vụ, quy n hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ; 1 Tổ chức thực hiện theo đúng quy t định, 1 2 Thực hiện Thông tư số 11/2009/TT- BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm... nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 132/2007/NĐ - CP ngày 04/9/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế của ngành giáo dục và đào tạo; (Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo thêm chỉ tiêu trình UBND cấp tỉnh ban hành chính sách đãi ngộ đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc thẩm quy n của UBND cấp tỉnh; tham mưu có kết quả với các cấp ủy Đảng, chính quy n... trung học cơ sở) trên địa bàn, được cấp có thẩm quy n phê duyệt theo nội dung Tiêu chí số 5 và Tiêu chí số 14 (về lĩnh vực giáo dục) của Quy t định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Quy t định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 201 0... chính); Số lượng các cơ sở giáo dục được Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra thực hiện quy chế 3 công khai trên tổng số trường học 5 1,5 Xã hội hóa Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ và Quy t định số 20/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 1 Huy động được các nguồn lực xã hội, nguồn lực từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp... ngành và các đơn vị trực thuộc đảm bảo tính công khai, dân chủ, thống nhất; Hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trên địa bàn chấp hành về qui định thu, chi, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí theo đúng chế độ hiện hành, không để xảy ra tình trạng lạm thu trên địa bàn; 0,5 Hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các quy định về thu chi các khoản đóng góp tự nguyện cho giáo... cực”; 1 Tham mưu với UBND tỉnh xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục của tỉnh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020; xây dựng quy 1 19 hoạch đất cho phát triển giáo dục và ban hành văn bản quy định các chế độ chính sách thuộc thẩm quy n đầu tư ngân sách địa phương cho Giáo dục và Đào tạo; Tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp cho ngành giáo dục và các ngành khác để thực hiện nhiệm v ... thường xuyên và có hướng dẫn của giáo viên; hàng năm có tổ chức các giải thể thao cấp trường, huyện, tỉnh; triển khai thực hiện tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng các cấp theo quy định; tham gia ít nhất 02 giải thể thao học sinh toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Mỗi trường có ít nhất 01 câu lạc bộ thể thao của học sinh, sinh viên ;... Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành (các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"…) và nghiêm chỉnh thực hiện Quy t định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo 2 5 Thực hiện đầy đủ và đúng... sát định kỳ theo chuyên đề đối với ngành giáo dục để có cơ sở ban hành các văn bản chỉ đạo, hỗ trợ ngành giáo dục của tỉnh như: chế độ chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thuộc thẩm quy n Uỷ ban nhân cấp tỉnh; tham mưu có kết quả với các cấp uỷ đảng, chính quy n địa phương để có giải pháp cải thiện đời sống đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác tại các. .. chức thực hiện: 1 Để việc đánh giá và bình xét thi đua, khen thưởng phù hợp với sự phát triển của địa phương, cuối năm học Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét, đánh giá các lĩnh vực công tác theo tình hình thực tế của từng đơn vị 2 Kết thúc năm học 2010 - 2011 các Phòng Giáo dục và Đào tạo tự đánh giá kết quả thực hiện 14 lĩnh vực công tác trên, viết báo cáo thành tích đạt được của từng lĩnh vực công tác, . |}SRST VWEFGFEFGG (Kèm theo Quy t định số: 1611 /QĐ-SGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2010)  OF9deI. !"#$%& &'  3$454467 Mỹ Tho, ngày 28 tháng 12 năm 2010 ()*+, -.%&/%&(0123%&4560&07%28%&9588:%&;!<%948
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng QĐ1611/QĐ-SGDĐT ngày 28/12/2010 của SGDĐT Tiền Giang "Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá các ... NH2010–2011", Bài giảng QĐ1611/QĐ-SGDĐT ngày 28/12/2010 của SGDĐT Tiền Giang "Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá các ... NH2010–2011",

Hình ảnh liên quan

Có các biện pháp cụ thể để phát hiện điển hình, chỉ đạo thi đua và phổ biến các điển hình toàn diện và từng mặt của các thầy cô giáo và tập thể trường; phát động thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc năm 2010; - Bài giảng QĐ1611/QĐ-SGDĐT ngày 28/12/2010 của SGDĐT Tiền Giang

c.

ác biện pháp cụ thể để phát hiện điển hình, chỉ đạo thi đua và phổ biến các điển hình toàn diện và từng mặt của các thầy cô giáo và tập thể trường; phát động thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc năm 2010; Xem tại trang 18 của tài liệu.