0

Bài giảng Toán7 chươngIII

31 178 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 02:11

Chửụng III: THONG KE Ngày soạn : Ngày giảng: Tiết 41 : thu thập số liệu thống kê, tần số I. Mục tiêu: - Kiến thức: - Học sinh đợc làm quen với các bảng đơn giản về thu thập số liệu thống kê khi điều tra về cấu tạo, về nội dung; biết xác định và diễn tả đợc dấu hiệu điều tra, hiểu đ- ợc ý nghĩa của các cụm từ số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu ; làm quen với khái niệm tần số của một giá trị. - Kỹ năng: Rèn kỹ năng tìm giá trị và tần số của dấu hiệu. Rèn kỹ năng lập các bảng đơn giản để ghi lại các số liệu thu thập đợc qua điều tra. - Thái độ: Hình thành đức tính cẩn thận trong công việc, say mê học tập. II. Ph ơng tiện dạy học: - Giáo viên: Giáo án, bảng phụ . - Học sinh: Đồ dùng học tập, phiếu học tập, hút dạ . III. Tiến trình bài dạy: 1. Tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm ta sự chuẩn bị của học sinh 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu GV: Treo bảng phụ ví dụ SGK Khi điều tra về số cây trồng đợc của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào tết trồng cây, ngời điều tra lập bảng dới đây: STT Lớp Số cây trồng đợc 1 6A 35 2 6B 30 3 6C 28 4 6D 30 5 6E 30 6 7A 35 7 7B 28 8 7C 30 9 7D 30 10 7E 35 11 8A 35 12 8B 50 HS: Đọc các số liệu từ bảng trên 106 13 8C 35 14 8D 50 15 8E 30 16 9A 35 17 9B 35 18 9C 30 19 9D 30 20 9E 50 GV: Vấn đề mà ngời lập bảng quan tâm là gì ? GV: Việc làm trên của ngời điều tra là thu thập số liệu về vấn đề đợc quan tâm. Các số liệu trên đợc ghi lại trong một bảng, gọi là bảng số liệu thống kê ban đầu. GV: Cho HS hoạt động làm ?1 Em hãy quan sát bảng trên để biết cách lập một bảng số liệu thống kê số liệu ban đầu trong các trờng hợp tơng tự. GV: Yêu cầu về nhà HS lập một bảng số liệu thống kê ban đầu về số HS tiên tiến của mỗi lớp ? GV: Tuỳ theo yêu cầu của mỗi cuộc điều tra mà các bảng số liệu thống kê ban đầu có thể khác nhau VD: Bảng điều tra dân số nớc ta tại thời điểm 1/4/1999 phân theo giới tính, phân theo thành thị, nông thôn trong từng địa phơng (GV treo bảng phụ bảng 2) Số dân Địa phơng Tổng số Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông thôn Nam Nữ Thành thị Nông thôn Hà Nội 2672,1 1336,7 1335,4 1538,9 1133,2 Hải Phòng 1673,0 825,1 847,9 568,2 1104,8 Hng Yên 1068,7 516,0 552,7 92,6 976,1 Hà Giang 602,7 298,3 304,4 50,9 551,8 Bắc Kạn 275,3 137,6 137,7 39,8 235,5 HS: Vấn đề mà ngời điều tra quan tâm là số cây trông fđợc của mỗi lớp. HS: Về nhà lập bảng số liệu thống kê ban đầu về số HS tiên tiến trong mỗi lớp. Hoạt động 2: Dấu hiệu, đơn vị điều tra GV: Cho HS hoạt động làm ?2 Nội dung điều tra trong bảng 1 là gì ? GV: Nhận xét và chuẩn hoá HS: Trả lời câu hỏi ?1 Điều tra số cây trồng đợc của mỗi lớp trong dịp tết trồng cây 107 GV: Nội dung cần điều tra (vấn đề hay hiện tợng) đ- ợc gọi là dấu hiệu. Thờng đợc kí hiệu bởi các chữ cái in hoa X, Y, GV: Vậy dấu hiệu X ở bảng 1 là gì ? Dấu hiệu Y ở bảng 2 là gì ? GV: Chốt lại Dấu hiệu X ở bảng 1 là: số cây trồng đợc của mỗi lớp, còn mỗi lớp là một đơn vị điều tra. GV: Trong bảng 1 có bao nhiêu đơn vị điều tra ? HS: Trả lời - Dấu hiệu X ở bảng 1 là: số cây trồng đợc của mỗi lớp - Dấu hiệu Y ở bảng 2 là: số nam và nữ ở thành thị và nông thôn ở các địa phơng. HS: Trả lời Trong bảng 1 có 20 đơn vị điều tra. Hoạt động 3: Giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của dấu hiệu GV: Giới thiệu về giá trị của dấu hiệu Mỗi lớp (đơn vị) trồng đợc một số cây; ví dụ lớp 7C trồng 30 cây, lớp 8D trồng 50 cây. Nh vậy ứng với mỗi đơn vị điều tra có một số liệu, số liệu đó gọi là giá trị của dấu hiệu. GV: Vậy trong bảng 1 có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu ? GV: Số các giá trị của dấu hiệu đúng bằng số các đơn vị điều tra (thờng đợc kí hiệu là N) GV: Tất cả các giá trị ở cột 3 của bảng 1 gọi là dãy các giá trị của dấu hiệu X GV: Cho HS làm câu ?4 Dấu hiệu X ở bảng 1 có tất cả bao nhiêu giá trị ? Hãy đọc các giá trị của X ? HS: Nghe và quan sát GV giới thiệu về giá trị của dấu hiệu. HS: Trả lời có 20 giá trị của dấu hiệu HS: Có 20 giá trị. Các giá trị là: 35; 30; 28; 50 Hoạt động 4: Tần số của mỗi giá trị GV: Yêu cầu HS quan sát bảng 1 và trả lời ?5 Có bao nhiêu số khác nhau trong cột Số cây trồng đợc ? Nêu cụ thể các số khác nhau đó ? GV: Cho HS hoạt động làm ?6 GV: Mỗi giá trị có thể xuất hiện 1 hoặc nhiều lần trong dãy giá trị của dấu hiệu. Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu đợc gọi là tần số của giá trị đó. Giá trị của dấu hiệu đợc kí hiệu là x và tần số của giá trị đợc kí hiệu là n GV: Yêu cầu HS làm ?7 HS: Có 4 giía trị khác nhau 35; 30; 28; 50 HS: Trả lời câu hỏi HS: Lập bảng 108 GV: Kết luận (SGK) Giá trị 35 30 28 50 Số lần 7 8 2 3 4. Củng cố: Hoạt động 5: Củng cố bài GV: Nêu chú ý SGK - Ta chỉ xem xét, nghiên cứu các dấu hiệu mà giá trị của nó là các số; tuy nhiên cũng có tr- ờng hợp không phải là số. Ví dụ điều tra về sự ham thích bóng đá của một số HS. - Trong trờng hợp chỉ chú ý tới các giá trị của dấu hiệu thì bảng số liệu thống kê ban đầu cố thể chỉ gồm các cột số. Chẳng hạn từ bảng 1 ta có bảng sau: 35 30 28 30 30 35 28 30 30 35 35 50 35 50 30 35 35 30 30 50 HS: Nghiên cứu kĩ các chú ý HS: Lập bảng trên vào vở 5. H ớng dẫn về nhà: 1. Về nhà học thuộc các khái niệm dấu hiệu, đơn vị điều tra, giá trị của dấu hiệu, dãy các giá trị của dấu hiệu, tần số của mỗi giá trị. Lập bảng số liệu thống kê ban đầu. 2. Giải các bài tập 1, 2, 3, 4 SGK trang 7, 8 HD: Bài 2: - Dấu hiệu bạn An quan tâm: Thời gian cần thiết để đi từ nhà đến trờng - Đếm số giá trị khác nhau: 5 - Lập bảng tơng ứng giá trị và tần số ----------------------------------------------------------------------- Ngày soạn : Ngày giảng: Tiết 42 : luyện tập I. Mục tiêu: 109 - Kiến thức: - Học sinh tiếp tục đợc làm quen với các bảng đơn giản về thu thập số liệu thống kê khi điều tra về cấu tạo, về nội dung; biết xác định và diễn tả đợc dấu hiệu điều tra, hiểu rõ hơn ý nghĩa của các cụm từ số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu ; nhận biết đợc khái niệm tần số của một giá trị. - Kỹ năng: Rèn kỹ năng tìm giá trị và tần số của dấu hiệu. Rèn kỹ năng lập các bảng đơn giản để ghi lại các số liệu thu thập đợc qua điều tra. - Thái độ: Hình thành đức tính cẩn thận trong công việc, tính kiên trì, lòng say mê học tập. II. Ph ơng tiện dạy học: - Giáo viên: Giáo án, bảng phụ . - Học sinh: Đồ dùng học tập, bảng nhóm, hút dạ . III. Tiến trình bài dạy: 1. Tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Thế nào là thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu ? - Thế nào là dấu hiệu ? đơn vị điều tra ? Giá trị của dấu hiệu ? Dãy giá trị của dấu hiệu ? - Thế nào là tần số của mỗi giá trị ? 3. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Bài tập luyện tập GV: Yêu cầu HS nộp bài kiểm tra cho về nhà: Lập bảng số liệu thống klê ban đầu điều tra về số HS tiên tiến của trờng THCS Phạm Công Bình học kì 1 năm học 2005-2006 GV: Treo kết quả của các nhóm lên bảng sau đó nhận xét và đa ra bảng chính xác STT Lớp Số HS tiên tiến 1 6A 32 2 6B 30 3 6C 25 4 6D 23 5 7A 21 6 7B 35 7 7C 20 8 7D 22 9 8A 21 10 8B 37 11 8C 24 12 8D 23 13 9A 28 HS: Nộp bảng nhóm về kết quả điều tra HS tiên tiến HS: Các nhóm nhận xét chéo - Nhóm 1 nhận xét nhóm 5 - Nhóm 2 nhận xét nhóm 4 - Nhóm 3 nhận xét nhóm 1 - Nhóm 4 nhận xét nhóm 6 - Nhóm 5 nhận xét nhóm 2 - Nhóm 6 nhận xét nhóm 3 110 14 9B 17 15 9C 32 16 9D 35 17 9E 21 18 9G 20 GV: Cho HS làm bài tập 2 (SGK) GV treo bảng phụ kết quả thống kê ở bảng 4 SGK TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t/g 21 18 17 20 19 18 19 20 18 19 a, Dấu hiệu mà bạn An quan tâm là gì và dấu hiệu đó có tất cả bao nhiêu giá trị ? b, Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu ? c, Viết các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tìm tần số của chúng. GV: Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm sau đó đại diện lên bảng chữa bài. GV: Gọi HS nhận xét bài làm của nhóm bạn GV: Chuẩn hoá bài tập 2 GV: Yêu cầu HS làm bài tập 3 SGK GV treo bảng phụ bảng 5 và bảng 6 SGK: thời gian chạy 50 m của từng HS trong một lớp 7 đợc GV TD ghi lại trong hai bảng 5 và 6 STT HS nam Thời gian (Giây) STT HS nữ Thời gian (Giây) 1 8,3 1 9,2 2 8,5 2 8,7 3 8,5 3 9,2 4 8,7 4 8,7 5 8,5 5 9,0 6 8,7 6 9,0 7 8,3 7 9,0 8 8,7 8 8,7 9 8,5 9 9,2 10 8,4 10 9,2 HS: Đọc nội dung, yêu cầu bài 2 SGK HS: Hoạt động nhóm sau đó lên bảng trình bày. a, Dấu hiệu: Thời gian cần thiết hàng ngày mà An đi từ nhà đến trờng. Dấu hiệu đó có 10 giá trị b, Có 5 gí trị khác nhau là: 17 , 18 , 19 , 20 , 21 c, Lập bảng tần số Giá trị 17 18 19 20 21 Số lần 1 3 3 2 1 HS: Nhận xét HS: Đọc nội dung đề bài bài tập 3 SGK (8) HS: Hoạt động nhóm sau đó đại diện lên bảng trình bày lời giải a, Dấu hiệu: Thời gian chạy 50 m của mỗi HS (nam, nữ) b, Số các giá trị và số các giá trị khác 111 11 8,5 11 9,2 12 8,4 12 9,0 13 8,5 13 9,3 14 8,8 14 9,2 15 8,8 15 9,3 16 8,5 16 9,3 17 8,7 17 9,3 18 8,7 18 9,0 19 8,5 19 9,2 20 8,4 20 9,3 GV: Em hãy cho biết: a, Dấu hiệu chung cần tìm ở hai bảng ? b, Số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu (đối với từng bảng) c, Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng (đối với từng bảng) GV: Cho HS hoạt động nhóm sau đó gọi đại diện lên bảng làm bài. GV: Chuẩn hoá và cho điểm 4. Củng cố: nhau của dấu hiệu: Bảng 5: Số các giá trị là 20 Số các giá trị khác nhau là 5 Bảng 6: Số các giá trị là 20 Số các giá trị khác nhau là 4 c, Bảng 5 Giá trị 8,3 8,4 8,5 8,7 8,8 Số lần 2 3 8 5 2 Bảng 6 Giá trị 8,7 9,0 9,2 9,3 Số lần 3 5 7 5 HS: Nhận xét bài làm của bạn - Nhóm 1 nhận xét nhóm 6 - Nhóm 2 nhận xét nhóm 3 - Nhóm 3 nhận xét nhóm 2 - Nhóm 4 nhận xét nhóm 5 - Nhóm 5 nhận xét nhóm 1 - Nhóm 6 nhận xét nhóm 4 Hoạt động 2: Củng cố bài GV: Nêu chú ý SGK - Ta chỉ xem xét, nghiên cứu các dấu hiệu mà giá trị của nó là các số; tuy nhiên cũng có trờng hợp không phải là số. Ví dụ điều tra về sự ham thích bóng đá của một số HS. - Trong trờng hợp chỉ chú ý tới các giá trị của dấu hiệu thì bảng số liệu thống kê ban đầu cố thể chỉ gồm các cột số. Chẳng hạn từ bảng 1 ta có bảng sau: 35 30 28 30 30 35 28 30 30 35 35 50 35 50 30 35 35 30 30 50 GV: Yêu cầu HS đọc nội dung bài tập 4 SGK HS: Nghiên cứu kĩ các chú ý HS: Lập bảng trên vào vở 112 GV treo bảng phụ bảng 7 SGK Khối lợng chè trong từng hộp (g) 100 100 101 100 101 100 98 100 100 98 102 98 99 99 102 100 101 101 100 100 100 102 100 100 100 100 99 100 99 100 Em hãy cho biêt: a, Dấu hiệu cần tìm hiểu và số các giá trị của dấu hiệu đó b, Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu c, Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng. GV: Yêu cầu HS làm theo nhóm sau đó lên bảng trình bày GV: Nhận xét và cho điểm HS: Đọc nội dung bài tập 4 SGK HS: Hoạt động nhóm làm bài tập 4 a, Dấu hiệu: Khối lợng chè trong từng hộp. Số các giá trị là 30 b, Sô các giá trị khác nhau là 5 c, Các giá trị khác nhau là: 98 , 99 , 100 , 101 , 102. Bảng tần số Giá trị 98 99 100 101 102 Số lần 3 4 16 4 3 5. H ớng dẫn về nhà: 1. HS ôn tập bài cũ. 2. Giải các bài tập trong SBT HD: Bài 2 (SBT): - Hỏi từng bạn trong lớp xem các bạn thích màu gì và ghi lại. - Có 30 bạn HS tham gia trả lời - Dấu hiệu: Màu mà bạn HS trong lớp a thích nhất - Có 9 màu khác nhau - Lập bảng tơng ứng giá trị và tần số - Ngày soạn : Ngày giảng: Tiết 43 : bảng tần số các giá trị của dấu hiệu I. Mục tiêu: 113 - Kiến thức: - Học sinh hiểu đợc bảng tần sô là một hình thức thu gọn có mục đích của bảng số liệu thống kê ban đầu, nó giúp cho việc sơ bộ nhận xét về giá trị của dấu hiệu đ- ợc dễ dàng hơn. - Kỹ năng: Rèn kỹ năng lập bảng tần số từ bảng số liệu thống kê ban đầu và biết cách nhận xét. - Thái độ: Hình thành đức tính cẩn thận trong công việc, say mê học tập. II. Ph ơng tiện dạy học: - Giáo viên: Giáo án, bảng phụ . - Học sinh: Đồ dùng học tập, phiếu học tập, hút dạ . III. Tiến trình bài dạy: 1. Tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ GV: Em hãy cho biết thế nào là giá trị của dấu hiệu ? Tần số của mỗi giá trị ? GV: Nhận xét và gọi HS đó lên bảng làm bài tập 2 SBT trang 3 GV: Gọi HS nhận xét bài làm của bạn sau đó chuẩn hoá và cho điểm. 3. Bài mới: HS: Trả lời - Giá trị của dấu hiệu là số liệu ứng với mỗi đơn vị điều tra - Tần số của mỗi giá trị là sô lần xuất hiện của mỗi giá trị trong dãy các giá trị của dấu hiệu. HS: Làm bài tập 2 SBT - Trớc hết bạn Hơng phải hỏi từng bạn trong lớp xem các bạn thích màu gì và ghi lại. - Có 30 bạn HS tham gia trả lời - Dấu hiệu là Màu mà bạn HS trong lớp a thích nhất - Có 9 màu khác nhau - Lập bảng tơng ứng giá trị và tần số Giá trị Đ Xt T V Tn Ts Xb H Xc Số lần 6 3 4 4 3 3 1 3 1 Hoạt động 2: Lập bảng tần số GV: Cho HS làm ?1 Quan sát bảng 7 SGK. Hãy vẽ một khung HCN gồm 2 dòng: ở dòng trên ghi lại các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần. ở dòng dới ghi lại các tần số t- ơng ứng ? HS: Quan sát bảng 7 SGK và tìm các giá trị khác nhau - Các giá trị khác nhau là: 98 , 99 , 100 , 101 , 102 114 - Em hãy cho biết các giá trị khác nhau ở bảng 7 ? - Số lần xuất hiện các giá trị khác nhau đó ? GV: Nhận xét , chuẩn hoá và cho điểm GV: Bảng nh trên gọi là bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu. Tuy nhiên để cho tiện, từ nay trở đi ta sẽ gọi bảng đó là bảng tần số . Ví dụ từ bảng 1 SGK ta có bảng tần số sau: Giá trị 35 30 28 50 Số lần 7 8 2 3 N = 20 - Số lần xuất hiện tơng ứng là: 3 , 4 , 16 , 4 , 3 Lập bảng tần số: Giá trị 98 99 100 101 102 Tần số 3 4 16 4 3 Hoạt động 3: Chú ý GV: Giới thiệu chú ý SGK a, Có thể chuyển bảng tần số dạng ngang nh bảng trên thành bảng dọc (chuyển dòng thành cột) Giá trị (X) Tần số (n) 28 2 30 8 35 7 50 3 N = 20 b, Từ bảng tần số giúp chúng ta quan sát, nhận xét về giá trị của dấu hiệu một cách dễ dàng hơn so với bảng số liệu thống kê ban đầu, đồng thời sẽ có nhiều thuận lợi trong việc tính toán sau này. GV: Từ bảng trên em hãy cho biết số lớp trồng đợc ít cây nhất ? Số cây của các lớp trồng đợc chủ yếu là ? GV: Ví dụ từ bảng trên ta có thể nhận xét: - Tuy số các giá trị của X là 20, song chỉ có 4 giá trị khác nhau - Chỉ có 2 lớp trồng đợc 28 cây, song lại có 8 lớp trồng đợc 30 cây. - Số cây trồng đợc chủ yếu của các lớp là 30 , 35 cây 4. Củng cố: HS: Nghe GV giới thiệu chú ý và ghi lại bảng trên vào vở HS: Trả lời - Số lớp trồng đợc ít cây nhất là: 2 với 28 cây - Số cây trông đợc chủ yếu là 30 , 35 cây với 15 lớp. 115 [...]... 254 3 Bài mới: Hoạt động 2: Bài tập luyện tập Bài 15 SGK trang 20 HS: Lên bảng làm bài tập GV: Gọi HS đọc đề bài bài tập 15 - Dấu hiệu: Tuổi thọ của mỗi bóng GV: Yêu cầu HS quan sát bảng 23 và trả lời đèn các câu hỏi - Số trung bình cộng là: X= 1150.5 + 1160.8 + 1170.12 + 1180.18 + 1190.7 GV: Gọi HS lên bảng làm bài tập 50 GV: Chuẩn hoá và cho điểm Bài tập 16 SGK trang 20 GV: Gọi HS đọc nội dung bài. .. cách giải các bài toán về dạng lập bảng tần số - Thời gian giải một bài toán nhanh nhất: 3 phút - Thời gian giải một bài toán chậm nhất: 10 phút - Số bạn giải một bài toán từ 7 đến 10 phút chiếm tỉ lệ cao 5 Hớng dẫn về nhà: 1 HS ôn tập bài cũ Chuẩn bị bài mới Biểu đồ Su tầm một số biểu đồ từ sách , báo hàng ngày, SGK các môn học khác 2 Giải các bài tập 4 , 5 , 6 , 7 SBT trang 4 HD: Bài 5 (SBT): -... HS: Nhận xét bài làm của bạn thêm bao nhiêu ? GV: Gọi HS nhận xét sau đó chuẩn hoá và cho điểm 4 Củng cố: Hoạt động 4: Củng cố bài GV: Cho HS đọc bài đọc thêm HS1: Đọc bài tần suất - Tầm suất tính theo công thức: f = n N Trong đó: N là số các giá trị, n là tần số của một giá trị, f là tần suất của giá trị đó HS2: đọc bài biểu đồ hình quạt 5 Hớng dẫn về nhà: 1 Về nhà ôn tập bài cũ Làm các bài tập trong... các nhóm rồi nhận xét bài làm của bạn HS: Chữa bài theo sự chuẩn hoá của GV: Chuẩn hào và cho điểm GV 4 Củng cố: Hoạt động3: Củng cố bài GV: Gọi HS đọc nội dung bài tập 9 SGK và sau đó HS: Đọc nội dung bài 9 SGK và quan yêu cầu HS quan sát bảng 14 SGK sát bảng 14 và trả lời câu hỏi Em hãy cho biết: a, Dấu hiệu của bài toán này là gì ? Số các giá trị a, Dấu hiệu: Thời gian của một bài là bao nhiêu ? Có... Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra - ôn tập lí thuyết(học T1) Hoạt động 2: Bài tập ôn tập Bài tập 20 SGK trang 23 HS: Hoạt động nhóm làm bài tập 20 GV: Gọi HS đọc nội dung bài tập 20 SGK GV: Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài tập 20 GV: Hớng dẫn HS làm bài tập - Dấu hiệu: Năng suất lúa năm 1990 - Dấu hiệu của bài toán ? của 31 tỉnh thành từ Nghệ An trở vào - Các giá trị khác nhau: 20, 25, 30,... III Tiến trình bài dạy: 1 Tổ chức: 2 Kiểm tra bài cũ: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ GV: Em hãy lập bảng tần số từ bảng 11 SGK HS: Lên bảng làm bài sau đó vẽ biểu đồ dạng đoạn thẳng Lập bảng tần số: Số con (X) 0 1 2 3 4 Tần số (n) 2 4 17 5 2 N = 30 Vẽ biểu đồ: GV: Gọi HS nhận xét sau đó chuẩn hoá và cho điểm Hoạt động 2: Bài tập luyện tập Bài 12 SGK trang... Tần số 45 46 47 50 3 2 3 4 N=12 GV: Chuẩn hoá và cho điểm 3 Bài mới: Hoạt động 2: Bài tập luyện tập GV: Cho HS hoạt động nhóm làm bài 7 SGK(11) HS: Đọc nội dung bài toán 7 SGK GV: Gọi HS đọc nội dung bài tập 7 SGK GV: Yêu cầu HS quan sát bảng 12 SGK và trả lời HS: Quan sát bảng 12 và hoạt động câu hỏi: nhóm trả lời các câu hỏi a, Dấu hiệu ở bài toán này là gì ? Số các giá trị là a, Dấu hiệu: Tuổi nghề... làm bài tập 8 SGK (12) GV: Yêu cầu HS quan sát bảng 13 SGK và trả lời các câu hỏi sau: a, Dấu hiệu của bài toán này là gì ? Xạ thủ đã bắn bao nhiêu phát ? b, Lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét GV: Gọi 1 HS lên bảng làm bài Các HS còn lại hoạt động theo nhóm sau đó nhận xét bài làm của bạn HS: Đọc nội dung bài tập 8 SGK (13) HS: Quan sát bảng 13 SGK và trả lời các câu hỏi trên HS: Lên bảng làm bài, ... nhà: 1 Về nhà ôn tập bài cũ Chuẩn bị bài tập giờ sau luyện tập 2 Giải các bài tập 11, 12, 13 SGK trang 14, 15 Bài tập 8, 9, 10 SBT trang 5 HD: Bài 12: - Tìm các giá trị khác nhau (nhiệt độ trung bình) đồng thời tìm tần số tơng ứng của chúng - Lập bảng tần số Giá trị 17 18 Tần số - Vẽ biểu đồ đoạn thẳng 20 25 28 30 31 32 N = 12 - 122 Ngày soạn : Ngày giảng: Tiết 46 : luyện... trên trục hoành có cùng hoành độ 5 Hớng dẫn về nhà: 1 Về nhà ôn tập bài cũ Ôn tập toàn bộ chơng III và làm các bài tập ở SGK và SBT trong chơng III 2 Chuẩn bị bài, giờ sau làm bài tập kiểm tra một tiết 134 -Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 51 : KIểM TRA 45 (chơng III) I Mục tiêu: - Kiểm tra sự hiểu bài của HS - Biết tìm dấu hiệu của một vấn đề điều tra, biết lập bảng . Về nhà ôn tập bài cũ. Chuẩn bị bài tập giờ sau luyện tập 2. Giải các bài tập 11, 12, 13 SGK trang 14, 15. Bài tập 8, 9, 10 SBT trang 5 HD: Bài 12: - Tìm. 5. H ớng dẫn về nhà: 1. Về nhà ôn tập bài cũ. Chuẩn bị bài mới 2. Giải các bài tập 7, 8, 9 SGK trang 11, 12 HD: Bài 7: - Dấu hiệu: Tuổi nghề của môic công
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán7 chươngIII, Bài giảng Toán7 chươngIII,

Hình ảnh liên quan

HS: Lập bảng trên vào vở - Bài giảng Toán7 chươngIII

p.

bảng trên vào vở Xem tại trang 4 của tài liệu.
GV treo bảng phụ kết quả thống kê ở bảng 4 SGK - Bài giảng Toán7 chươngIII

treo.

bảng phụ kết quả thống kê ở bảng 4 SGK Xem tại trang 6 của tài liệu.
a, Dấu hiệu chung cần tìm ở hai bảng ? - Bài giảng Toán7 chươngIII

a.

Dấu hiệu chung cần tìm ở hai bảng ? Xem tại trang 7 của tài liệu.
GV treo bảng phụ bảng 7 SGK - Bài giảng Toán7 chươngIII

treo.

bảng phụ bảng 7 SGK Xem tại trang 8 của tài liệu.
Lập bảng tần số: - Bài giảng Toán7 chươngIII

p.

bảng tần số: Xem tại trang 10 của tài liệu.
GV: Lập bảng gồm 14 cột ,2 dòng và ghi ở dòng trên từ tháng 1 đến tháng 12 sau đó hỏi HS tháng sinh và điền vào bảng - Bài giảng Toán7 chươngIII

p.

bảng gồm 14 cột ,2 dòng và ghi ở dòng trên từ tháng 1 đến tháng 12 sau đó hỏi HS tháng sinh và điền vào bảng Xem tại trang 11 của tài liệu.
GV: Yêu cầu HS quan sát bảng 13 SGK và trả lời các câu hỏi sau: - Bài giảng Toán7 chươngIII

u.

cầu HS quan sát bảng 13 SGK và trả lời các câu hỏi sau: Xem tại trang 13 của tài liệu.
GV: Tơng tự nh trên. Cho bảng tần số sau: Em hãy lập biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn các giá trị và tần số ở bảng trên. - Bài giảng Toán7 chươngIII

ng.

tự nh trên. Cho bảng tần số sau: Em hãy lập biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn các giá trị và tần số ở bảng trên Xem tại trang 16 của tài liệu.
GV: Gọi HS lên bảng Cuối cùng Gv chuẩn hoá và cho điểm. - Bài giảng Toán7 chươngIII

i.

HS lên bảng Cuối cùng Gv chuẩn hoá và cho điểm Xem tại trang 17 của tài liệu.
GV: Yêu cầu HS làm theo nhóm vào bảng nhóm sau đó treo kết quả lên bảng. - Bài giảng Toán7 chươngIII

u.

cầu HS làm theo nhóm vào bảng nhóm sau đó treo kết quả lên bảng Xem tại trang 19 của tài liệu.
GV: Từ bảng 21 em hãy tính điểm trung bình cộng ? - Bài giảng Toán7 chươngIII

b.

ảng 21 em hãy tính điểm trung bình cộng ? Xem tại trang 22 của tài liệu.
a, Đây là bảng phân phối ghép lớn (ghép các giá trị của dấu hiệu theo từng lớp, ví dụ 110 – 120 (cm), c0s 7 em HS có chiều cao rơi vào khoảng này và 7 đợc gọi là tần số của lớp đó). - Bài giảng Toán7 chươngIII

a.

Đây là bảng phân phối ghép lớn (ghép các giá trị của dấu hiệu theo từng lớp, ví dụ 110 – 120 (cm), c0s 7 em HS có chiều cao rơi vào khoảng này và 7 đợc gọi là tần số của lớp đó) Xem tại trang 25 của tài liệu.
• Lập bảng tần số - Bài giảng Toán7 chươngIII

p.

bảng tần số Xem tại trang 29 của tài liệu.