0

Bài soạn Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 8 Fon time New Roman

25 385 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 8 TUN 8 ------------- Ngy son: Ngy 03thỏng 10 nm 2010 Ngy ging: Th hai ngy 04 thỏng 10 nm 2010 Toỏn. BI : LUYN TP I.Yờu cu : Kin thc : Bit lm tớnh cng trong phm vi 3 , phm vi 4 ; tp biu th tỡnh hung trong hỡnh v bng phộp tớnh cng K nng : Rốn k nng thc hnh thnh tho cỏc phộp cng trong PV 3 , 4 Thỏi : Giỏo dc hc sinh tớnh cn thn , chớnh xỏc khi lm bi Ghi chỳ: Bi tp cn lm bi 1, bi 2 (dũng 1 ) ,bi 3 II.Chun b : VBT, III.Cỏc hot ng dy hc : Hot ng giỏo viờn Hot ng hc sinh 1.KTBC: c bng cng trong phm vi 4 Tớnh: 2 +2 3 + 1 1 + 3 2.Bi mi : GT trc tip. Ghi ta . .HD lm cỏc bi tp : Bi 1 : Tớnh: 3 2 2 1 1 1 1 2 3 2 GV theo dừi nhn xột sa sai. Bi 2 : in s Hng dn cỏch lm , lm mu 1 bi 1 + 1 = 2 Yờu cu cỏc em lm VBT v nờu kt qu. Bi 3 : Tớnh Bi toỏn ny yờu cu lm gỡ? - t trỏi qua phi ta ly 2 s u cng vi nhau c bao nhiờu cng vi s cũn li. Bi 4: GV hng dn hc sinh quan sỏt tranh v nờu bi toỏn. GV nhn xột sa sai. 3.Cng c dn dũ:Lm bi VBT, xem bi mi. 5 em nờu ming. bng con HS nờu yờu cu ca bi. Thc hin bng con Nờu cỏch t tớnh HS nờu yờu cu ca bi. HS nờu cỏch lm: Tớnh v ghi kt qu vo ụ trng. Thc hin VBT, 1 em lờn bng in HS nờu yờu cu ca bi. Tớnh. 1 + 1 + 1 = 3 ; 2 + 1 + 1 = 4 Nhc li. Nờu bi toỏn. HS nờu vit phộp tớnh thớch hp 1 + 3 = 4 hoc 3 + 1 = 4 Thc hin nh. Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 8 Hc vn. BI : UA - A I.Yờu cu: 1.Kin thc: c c:ua, a, cua b, nga g ,, t v cõu ng dng ; Vit c :ua, a , cua b, nga g, -Luyn núi 2-3 cõu theo ch : Gia tra . 2.K nng: Rốn cho HS c , vit thnh tho ting , t cú cha vn ua, a 3.Thỏi : Giỏo dc HS bit khụng nờn i vo lỳc gia tra vỡ d b m II.Chun b : Tranh minh ho t khúa cua b, nga g. -Tranh minh ho: Cõu ng dng : M i ch mua kh, mớa, da, th cho bộ. -Tranh minh ho ch luyn núi: Gia tra. III.Cỏc hot ng dy hc : Hot ng giỏo viờn Hot ng hc sinh 1.KTBC : Vit: chia qu , ta lỏ , lỏ mớa c bi vn ia , tỡm ting cú cha vn ia trong cõu ng dng 2.Bi mi: Gii thiu tranh rỳt ra vn ua, ghi bng. Gi 1 HS phõn tớch vn ua, ci vn ua. So sỏnh vn ua vi vn ia? HD ỏnh vn 1 ln.u- a - ua Cú ua, mun cú ting cua ta lm th no? Ci ting cua. Gi phõn tớch ting cua. GV hng dn ỏnh vn 1 ln: c - ua - cua Dựng tranh gii thiu t cua b. Trong t cú ting no mang vn mi hc? Gi ỏnh vn ting cua, c trn t cua b. Gi c li ton bng Vn 2 : vn a (dy tng t ) So sỏnh 2 vn. ỏnh vn. * Vit: Vit mu v hng dn cỏch vit Nhn xột , sa sai * Dy t ng dng: C chua, nụ ựa, tre na, xa kia. Tỡm ting mang vn mi hc ? Phõn tớch ting : ựa, na , xa Gi ỏnh vn ting v c trn t. Gii thớch t, c mu. c s 2: Lp vit bng con 1em Vn ua m u bng õm u, kt thỳc õm a. Ci bng ci. Ging: u kt thỳc õm a Khỏc: ua m u õm u Cỏ nhõn, nhúm, lp Thờm õm c ng trc vn ua. Ton lp. 1 HS phõn tớch. CN 4 em, c trn 4 em, nhúm, lp Ting cua. CN 4 em, c trn 4 em, nhúm, lp CN 2 em Ging nhau : a cui vn. Khỏc nhau : u v u vn. Cỏ nhõn, nhúm, lp. QS NX cao, khong cỏch, cỏc nột Vit nh hỡnh, vit bng con c thm tỡm ting cha vn va hc chua, ựa, na, xa. 3 em Cỏ nhõn, nhúm, lp CN 2 em, ng thanh. Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 8 Gi c ton bng. 3.Cng c tit 1: Hi vn mi hc.c bi. Tỡm ting mang vn mi hc. Tit 2 Luyn c bng lp : c vn, ting, t ln xn. Luyn cõu : GT tranh rỳt cõu ghi bng. Tỡm ting mang vn mi hc trong cõu Phõn tớch ting;mua, da ỏnh vn, c trn GV nhn xột v sa sai. *Luyn vit v TV . GV thu v 5 em chm. Nhn xột cỏch vit . *Luyn núi :Ch Gia tra - Ti sao em bit tranh v gia tra mựa hố? - Ti sao em khụng nờn chi ựa vo gia tra? - Bui tra em thng lm nhng gỡ? 4.Cng c dn dũ: : Gi c bi. Tỡm ting mi mang vn mi hc Vn ua, a. CN 2 em. i din 2 nhúm. CN 6 ->8 em, nhúm ,lp ng thanh mua, da. 2 em Cỏ nhõn, nhúm, lp Ton lp. Luyn núi theo cõu hi gi ý ca GV. Tr li theo gi ý ca GV V ngi ng ngh di gc cõy búng ang trũn. D b cm nng. i ng. i din 2 nhúm tỡm, HS khỏc nhn xột, HS b sung. o c. BI : GIA èNH EM (TIT 2) I.Yờu cu: 1.Kin thc: Nờu c nhng vic tr cn lm th hin kớnh trng , l phộp, võng li ụng b cha m ; Bit l phộp vi ụng b cha m . 2.K nng:Rốn cho HS cú bit l phộp vi ụng b cha m v bit lm nhng vic nh th hin kớnh trng ụng b cha m. 3Thỏi : Giỏo dc HS cú ý thc bit võng li ụng b cha m. *Ghi chỳ: Phõn bit c cỏc hnh vi , vic lm phự hp v cha phự hp v kớnh trng l phộp , võng li ụng b cha m. II.Chun b : -Tranh minh ha cõu chuyn ca bn Long. III. Cỏc hot ng dy hc : Hot ng giỏo viờn Hot ng hc sinh 1.KTBC:Em hóy k v gia ỡnh ca mỡnh? tranh bn no sng vi gia ỡnh? Bn no sng xa cha m? 2.Bi mi : Gii thiu bi ghi ta 1 HS k: Hc sinh quan sỏt v ch. Vi HS nhc li. Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 8 Hot ng 1 : K chuyn cú tranh minh ho Em cú nhn xột gỡ vic lm ca bn Long? iu gỡ s xy ra khi Long khụng võng li m? *Cht ý: Bn Long trong bi khụng võng li m nờn b m khụng i hc c, ú l vic lm khụng nờn, bn Long cha ngoan lm b m vt v Cỏc em nờn võng li b m . Hot ng 2 : Liờn h thc t. Sng trong gia ỡnh em c quan tõm nh th no? Em ó lm nhng gỡ cha m vui lũng? Gi nhúm lờn trỡnh by trc lp GV nhn xột b sung ý kin ca cỏc em. Kt lun: Gia ỡnh l ni em c yờu thng, chm súc nuụi dng, dy bo, cỏc em cn chia s vi bn khụng c sng cựng gia ỡnh, cỏc em phi yờu quý gia ỡnh, kớnh trng, l phộp, võng li 3.Cng c Trũ chi: i nh. GV hng dn hc sinh chi th, t chc cho cỏc nhúm chi i nh. Nhn xột, tuyờn dng. 4.Dn dũ : Hc bi, xem bi mi. Bn Long cha võng li m. Khụng thuc bi, b m khi i nng. Lng nghe Trao i theo cp tr li cõu hi GV Chm súc, thng yờu, nuụi dng, dy bo. Yờu thng kớnh trng võng li ụng b Ln lt cỏc nhúm lờn phỏt biu. Lng nghe. Lng nghe cụ túm ni dung bi hc. Cỏc nhúm chi trũ chi. Thc hin nh. Ngy son: Ngy 03 thỏng 10 nm 2010 Ngy ging: Th ba ngy 05 thỏng 10 nm 2010 Hc vn. BI : ễN TP I.Yờu cu: 1.Kin thc: c c :ia , ua , a cỏc t ng,cõu ng dng bi 28 - 31. -Vit c :ia, ua, a ; cỏc t ng ng dng -Nghe hiu v k c mt on truyn theo tranh truyn k :Kh v Rựa. 2.K nng: Rốn cho HS cú k nng c vit cỏc õm , t ó hc thnh tho 3.Thỏi : Giỏo dc HS khụng nờn cu th v ba hoa trong cuc sng *Ghi chỳ: HS khỏ gii k c 2 3 on truyn theo tranh II.Chun b : -Bng ụn nh SGK. Tranh minh ho truyn k. III.Cỏc hot ng dy hc : Hot ng giỏo viờn Hot ng hc sinh 1.KTBC : Vit :nụ ựa, xa kia, ca s c bi vn ua , a , tỡm ting cha vn ua, Vit bng con 2 em Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 8 a trong cõu ng dng? 2.Bi mi: GV treo bng ụn nh SGK. Gi c õm, vn. Ghộp ch v ỏnh vn ting. Gi ghộp ting, GV ghi bng. Gi c bng va ghộp. HD vit : Mựa da, nga tớa. Nhn xột , sa sai *c t ng dng: Ghi cỏc t lờn bng Phõn tớch ting: tra, mớa, da Gi nờu ting mang vn va ụn. GV ỏnh vn ting v c trn t. Cỏc t cũn li dy nh t mua mớa. Gi c cỏc t ng dng. Gi c bi bng lp. 3.Cng c tit 1: Gi c bi. Tit 2 Luyn c bng lp: *c vn, ting, t . *Luyn cõu : GT tranh rỳt cõu ghi bng. Hi ting mang vn va ụn trong cõu. GV nhn xột. Gi c trn ton cõu: *Luyn vit v TV (3 phỳt) GV thu v 9 em chm. *K chuyn : Kh v Rựa GV treo tranh, gi ý bng h thng cõu hi giỳp hc sinh núi tt theo ch . K din cm kt hp tranh minh ho Yờu cu HS ch tranh ni tip k K li ton cõu chuyn Cõu chuyn cú my nhõn vt? em thớch nhõn vt no? Vỡ sao? Cõu chuyn núi lờn iu gỡ? Trun núi thúi ba hoa cu th l tớnh xu , cú hi v cũn gii thớch cỏi mai ca Rựa 4.Cng c dn dũ: : Gi c bi. Tỡm ting mi mang vn mi hc. Quan sỏt õm vn. Hc sinh c. Lp quan sỏt ghộp thnh ting. Tru, trua, tra, 6 em. T c lp. Ton lp vit bng con Vit bng. c thm tỡm ting cha vn va ụn 3 em CN 2 em, nờu ting mang vn ia. Mớa, c trn mua mớa. Quan sỏt lm theo yờu cu ca GV. CN 4 em, nhúm, lp CN 2 em, T 2 em. CN 6 em, t , lp Ting lựa, a, va, tra. CN ỏnh vn ting 4 em. c trn ting, c trn cõu cỏ nhõn, nhúm , lp HS vit v TV Lng nghe Tho lun nhúm 4 ( 5 phỳt) v c i din nhúm thi k. Cỏc nhúm ch vo tranh v k túm tt ni dung. Nhúm no k ỳng ni dung 4 tranh nhúm ú thng 2 em Cú 3 nhõn vt , kh , rựa, v kh, Thớch nhõn vt HS t núi theo ý thớch Ba hoa , cu th l tớnh xu, cú hi Luyn c, vit thnh tho cỏc ting , t cú cha vn ia, ua, a Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 8 L.G.Toỏn. Bi 27: PHẫP CNG TRONG PHM VI 4 I.Yờu cu:: 1.Kin thc;Cng c cho HS nm chc bng cng , cỏch tớnh v cỏch t tớnh cỏc phộp tớnh cng trong phm vi 4 2.K nng : Rốn cho HS bc u lm quen vi cỏch t tớnh dc , gii toỏn, t toỏn theo hỡnh v 3.Thỏi : Giỏo dc HS say mờ hc toỏn II.Cỏc hot ng dy hc: Hot ng GV Hot ng HS 1.Bi c: Tớnh 1 + 1 ; 2 + 1 ; 1 + 2 Nhn xột sa sai 2.Bi mi: Bi 1: Vit s thớch hp vo ch chm. 2 + 2= . 3 + 1 = 1 + 1 = . 1 + 3 = . 2 + 1 = 1 + 2 = . 3 = 1 + . 4 = 3 + 4 = 2 + . Cựng HS nhn xột sa sai Bi 2: Vit s thớch hp vo ch chm. Nờu cỏch lm? Nhn xột sa sai Bi 3: in du <, > , = 3 2 + 1 1 + 2 .4 . Nờu cỏch lm? Bi 4: Vit phộp tớnh thớch hp: Yờu cu HS quan sỏt hỡnh v, nờu bi toỏn thớch hp HD HS cỏch vit phộp tớnh thớch hp . Chm 1/3 lp , nhn xột , sa sai Bi 5: S ? ( Dnh cho HS khỏ , gii) + = 4 Hng dn HS: cú th ly 1 + 3 hoc 3 + 1 2 + 2 4 + 0 Nhn xột , sa sai Theo dừi giỳp thờm 3.Cng c dn dũ: ễn phộp cng trong phm vi 3 .Lm bi tp nh Lm bng con Nờu yờu cu . 3 HS lờn bng lm, lp lm VBT Nờu yờu cu . Cng ri vit kt qu di vch ngang sao cho thng ct vi nhau. Lp lm v ụ li , 2 em lờn bng lm Tớnh kt qu ri so sỏnh gia 2 v ri in du. Nờu yờu cu - Cú 3 con vt bi h , cú 1 con chy. Hi cú tt c bao nhiờu con vt? Vit phộp tớnh vo VBT: 3 + 1 = 4 Nờu yờu cu. Lm v ụ li 2 + 2 = 4 c li cỏc phộp cng trong phm vi 4 Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 8 Giỏo ỏn chiu. ------ ------ Toỏn N.C. LUYN TP I.Yờu cu: 1.Kin thc:Cng c cho HS nm chc bng cng , cỏch tớnh v cỏch t tớnh cỏc phộp tớnh cng trong phm vi 4 2.K nng::Rốn cho HS bc u lm quen vi cỏch t tớnh dc , gii toỏn, t toỏn theo hỡnh v II.Cỏc hot ng dy hc: Hot ng GV Hot ng HS 1.Bi c: Tớnh 1 + 3 ; 2 + 2 ; 1 + 2 Nhn xột sa sai 2.Bi mi: Bi 1: Tớnh 1+ 1 = .; 2 + 1 = .; 2 + 2 = .; 1 + 1= 1 + 2 = .; 1 + 3 = ; 3 + 1 = .;1 + 2 = 3 +1 = .;1 + 1 = ; 1 + 3 = . ; 2 + 1 = b) Nờu cỏch lm?Nhn xột sa sai Cng theo hng dc, ghi KQ vo ch chm Bi 2: Vit s thớch hp vo ụ trng: + 1 + 2 + 1 +1 1 ; 3 2 2 ; +1 + 2 + 3 + 2 2 ; 2 ; 1 ; 1 Lm mu 1 bi , Nhn xột sa sai Bi 3: Tớnh. 1 + 1 + 2 = .; 2 + 1 + 1 = .; 1 + 2 + 1 = HD cỏch lm: Ly s th nht cng vi s th hai, ly kt qu cng vi s th ba . Bi 4: in du <, > , = ( HS khỏ gii) Nờu cỏch lm? Nhn xột , sa sai Bi 4: Vit phộp tớnh thớch hp: Yờu cu HS quan sỏt hỡnh v , nờu bi toỏn thớch hp Hng dn HS cỏch vit phộp tớnh thớch hp . Lm bng con Nờu yờu cu 4 em lờn bng lm , lp lm VBT Nờu yờu cu 3 HS lờn bng lm, lp lm v toỏn Cng ri vit kt qu di vch ngang sao cho thng ct vi nhau. Nờu yờu cu Lp lm v bi tp Theo dừi lm mu Nờu yờu cu bi Lm bng con 2 em lờn bng lm , lp lm VBT Tớnh kt qu ri so sỏnh gia 2 v ri in du. Nờu yờu cu Bi toỏn: Cú 2 bn ng, cú 2 bn chy n .Hi cú tt c bao nhiờu bn? Vit phộp tớnh vo VBT: 2 + 2 = 4 Thc hin nh Lê Thị Thu Hà. 1B 1 Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 8 Cựng HS nhn xột sa sai 3.Cng c dn dũ: Lm bi tp nh ễn li cỏc phộp tớnh cng trong phm vi 4 Th cụng. Xẫ DN HèNH CY N GIN I. Yờu cu : Kin thc : Bit cỏch xộ, dỏn hỡnh cõy n gin -Xộ dỏn c hỡnh tỏn lỏ, cõy, thõn cõy. ng xộ cú th b rng ca. Hỡnh dỏn tng i phng, cõn i. K nng : Rốn k nng xộ , dỏn thnh tho Thỏi : Giỏo dc cỏc em tớnh chm ch , cn thn khi lm bi Ghi chỳ : Vi hc sinh khộo tay -Xộ dỏn c hỡnh cõy n gin . ng xộ ớt rng ca . Hỡnh dỏn cõn i , phng. Cú th xộ c thờm hỡnh cõy n gin cú kớch thc , hỡnh dng , mu sc khỏc II.Chuõ n bi : GV:Bi mu, giy th cụng mu ,tớm,xanh. h dỏn, HS: giy mu, h III. Cỏc hot ng dy hc: Hot ng GV Hot ng HS 1. Bi c: Kim tra s chun b ca hc sinh 2. Bi mi: a. HD HS quan sỏt v nhn xột c im, hỡnh dỏng,mu sc ca cõy. -Nờu c im ca cõy m em ó nhỡn thy? - em cú th chn mu em bit, thớch b. Hng dn mu: + Xộ tỏn lỏ cõy trũn: Chn mu xanh, ỏnh du v v 1 HV, xộ HV ra khi t giy - T hỡnh vuụng xộ chnh sa 4 gúc - xộ chnh sa cho ging hỡnh lỏ cõy -Xộ tỏn lỏ cõy di : Xộ mt hỡnh ch nht ,t hỡnh ch nht ú xộ 4 gúc. tip tc xộ chnh, sa cho ging hỡnh tỏn lỏ cõy di +Xộ thõn cõy: ỏnh du v v 1 hỡnh ch nht di v 1 hỡnh ch nht ngn c.Hng dn dỏn hỡnh: Sau khi xộ xong,bụi h v ln lt dỏn phn thõn ngn vi tỏn lỏ trũn, thõn di vi tỏn lỏ di d.Thc hnh. Thc hnh trờn giy nhỏp - HD giỳp thờm HS cũn lỳng tỳng HS lờn bn giy mu , h dỏn. Quan sỏt,nhn xột - thõn:mu nõu, tớm - lỏ: mu xanh - cõy cú cõy to , cõy nh - Quan sỏt tng bc,lm theo giỏo viờn vo giy nhỏp - Quan sỏt v lm theo Quan sỏt k hỡnh 2 cõy ó dỏn xong Lm trờn giy nhỏp Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 8 3. Cng c- dn dũ Tp lm thờm nh thnh tho tit sau xộ dỏn trờn giy mu - Chun b giy (nõu, vng, xanh )v h dỏn Thc hnh nh Ting Vit T.H. Bi 30-31: LUYN TP UA, A-ễN TP I.Yờu cu: 1.Kin thc:Cng c cho HS cỏch c , cỏch vit ting , t , cõu cú ccú tig cha vn ua, a v cỏc tun ó hc trong tun. 2.K nng:Rốn cho HS khỏ , gii cú k nng c trn thnh tho , HS trung bỡnh , yu c ỏnh vn, Lm ỳng cỏc dng bi tp ni , in , vit. 3.Thỏi : Giỏo dc HS tớnh cn thn. II. Cỏc hot ng dy hc: Hot ng GV Hot ng HS 1.Bi c:Vit: lỏ mớa , lia la, chia qu c bi vn ua, a 2.Bi mi: a)Luyn c: Cho HS c SGK, chia nhúm luyn c Hng dn HSluyn c theo nhúm , mi nhúm cú 4 i tng Yờu cu c trn trong 5 phỳt -c cõu ng dng: c mu , nhn xột khen em c tt b)Lm bi tp: Bi 30 Bi 1: Ni. Hng dn HS c cỏc t 2 ct ri ni t ct trỏi vi ting ct phi to thnh cõu cú ngha. Lm mu 1 bi. Bi 2: in ua hay a. HD HS quan sỏt tranh v ri in vn ua/a cú t cú ni dung phự hp tranh Bi: 31.Tng t hng dn nh trờn. c)Vit: Vit mu , hng dn cỏch vit Theo dừi giỳp HS vit bi cũn chm 3.Cng c dn dũ: ễn cỏc ch cỏi ó hc, c vit thnh tho vn ua, a. Xem trc bi vn oi, ai Vit bng con 2 em -c t ng dng: C chua tre na Nụ ựa xa kia Cỏ nhõn , nhúm , lp 3 HSlờn bng va ch va c Luyn c theo nhúm i din cỏc nhúm thi c Theo dừi lm mu v lm VBT, 1 em lờn bng ni M mua ng Qa kh da Bộ cha chua Lm VBT: ca mỳa, bũ sa, ca s c cỏc t va in - Th thua nh vua M a bộ Rựa Nga tớa ca v nh b - Th x bia ỏ da cỏ Thc hin c , vit thnh tho bi vn ua, a thnh tho nh. Ngy son: Ngy 05thỏng 10 nm 2010 Ngy ging: Th t ngy 06 thỏng 10 nm 2010 Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 8 Th dc. Bi 8: I HèNH I NG - TRề CHI I. Mc tiờu:ễn mt s k nng i hỡnh i ng ó hc.Yờu cu thc hin c ng tỏc mc tng i chớnh xỏc. Lm quen vi t th ng c bn v ng a hai tay v phớa trc.Yờu cu thc hin c mc c bn ỳng. ễn trũ chi Qua ng li.Yờu cu tham gia vo trũ chi mc tng i ch ng. II. a im- Phng tin: Sõn trng.GV k sõn chun b cho trũ chi. III. Ni dung: NI DUNG T CHC LUYN TP 1.Phn m u: -GV nhn lp, kim tra s s. -Ph bin ni dung, yờu cu bi hc -ng ti ch, v tay, hỏt. -K: Gim chõn ti ch m theo nhp 1-2 - Trũ chi Dit cỏc con vt cú hi 2. Phn c bn: a) Thi tp hp hng dc, dúng hng dc, ng nghiờm, ngh, quay phi, quay trỏi: GV iu khin Cựng HS c lp nhn xột ỏnh giỏ xp loi. GV nhn xột ỏnh giỏ chung. +Thi tp hp hng dc, dúng hng. C 4 t cựng thi mt lỳc di s iu khin ca GV + ễn dn hng, dn hng. - L1: GV cho dn hng, dn hng. b) T th ng c bn:(TTCB) GV nờu tờn ng tỏc, sau ú va lm mu va gii thớch ng tỏc. KL:ng theo t th c bn .bt u! GV kim tra un nn cho HS. Ln tp 2-3: Hng dn nh trờn. c) ng a hai tay ra trc: Cỏch hng dn tng t nh trờn d) ễn trũ chi Qua ng li: - Cỏch chi: nh bi 6 3. Phn kt thỳc:Th lng. Cng c.Nhn xột.Giao vic v nh. - Lp tp hp thnh 4 hng dc, quay thnh hng ngang. - ễn k nng i hỡnh i ng, lm quen vi t th ng c bn. Tng t thc hin i hỡnh hng ngang. i hỡnh hng ngang. HS thc hin ngtỏc. - HS ng v tay, hỏt. - GV cựng HS h thng bi. - Khen t, cỏ nhõn hc ngoan, tp tt. - Tp li cỏc ng tỏc ó hc. Lê Thị Thu Hà. 1B [...]... nhiờu con th? Phộp tớnh: 4 + 1 = 5 2em c i din 2 nhúm mi nhúm c 4 bn thi ua 1+2 4+ 1 1+2 4+ 1 Giáo án tuần 8 3+ 2 3+1 5 1+ 4 2+ 3 3+ 2 Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 8 - lm bi tp VBT, hc bi, xem bi mi Thc hnh nh Ngy son: Ngy 05thỏng 10 nm 2010 Ngy ging: Th nm ngy 07 thỏng 10 nm 2010 Th dc Bi 8: I HèNH I NG - TRề CHI I Mc tiờu: ễn mt s k nng i hỡnh i ng ó hc.Yờu cu thc hin c ng tỏc mc... L.G.Toỏn: PHẫP CNG TRONG PHM VI 5 I.Mc tiờu: Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 8 Cng c cho HS nm chc bng cng , cỏch tớnh v cỏch t tớnh cỏc phộp tớnh cng trong phm vi 5 Giỳp HS bc u lm quen vi cỏch t tớnh dc , gii toỏn II.Cỏc hot ng dy hc: Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 8 H..T.T HT MA THEO CH 20-10 CNG C V LUT GIAO THễNG NG B(T2) I.Mc tiờu: Tip tc mỳa... 3+2=5,3+0=3 Hc sinh nờu tờn bi Mt s cng vi 0 bng chớnh s ú 0 cng vi mt s bng chớnh s ú Thc hin nh Lê Thị Thu Hà 1B , Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 8 Giỏo ỏn chiu Ting VitT.H Bi 34: UI - I I.Mc tiờu: 1.Kin thc:Cng c cho HS nm chc vn ui-i ó hc trong tun 8, c , vit thnh tho cỏc ting t cú cha vn ui-i 2.K nng:Rốn cho HS cú k nng lm cỏc dng bi tp ni , in , vit thnh tho 3.Thỏi : Giỏo dc HS tớnh... a hai tay ra trc: Cỏch hng dn tng t nh trờn d) ễn trũ chi Qua ng li: - Cỏch chi: nh bi 6 3 Phn kt thỳc: - GV cựng HS h thng bi Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Th lng Cng c.Nhn xột Giao vic v nh Hc vn Giáo án tuần 8 - Khen t, cỏ nhõn hc ngoan, tp tt - Tp li cỏc ng tỏc ó hc BI : ễI - I I.Yờu cu: 1.Kin thc: -c c:ụi, i, trỏi i, bi li , t v cõu ng dng ; Vit c :ụi, i , trỏi i, bi li, -Luyn... no? Trong l hi thng cú nhng gỡ? Em thớch l hi no nht? GV giỏo dc TTTcm 4.Cng c : Gi c bi Tỡm ting mi mang vn mi hc 5.Nhn xột, dn dũ:Hc bi, xem bi nh Toỏn Giáo án tuần 8 chi, thi, chi, mi CN 2 em Cỏ nhõn , nhúm, lp 1 em Vn ụi, i i din 2 nhúm CN 6 - >8 em, lp ng thanh chi 4 em ỏnh vn ting chi, vi c trn ting 4 em, c trn ton cõu 7 em, ng thanh Lp vit bi HS luyn núi theo hng dn ca GV Tr li Tranh v mi ngi... cho HS cú k nng lm tớnh cng , vit thng ct cỏc s phộp tớnh dc trong phm vi 5 3.Thỏi : Giỏo dc HS tớnh cn thn *Ghi chỳ: Bi 1, Bi 2 , Bi 3 ( dũng 1), Bi 5 Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 8 II. dựng dy hc: Tranh v cỏc bi tp, VBT, SGK, bng III.Cỏc hot ng dy hc : Hot ng giỏo viờn Hot ng hc sinh 1.KTBC: Tớnh: 1 + 4 = 3 + 2 = 4 + 1 = Lp bng con, 2 em lờn bng lm KT cỏc phộp cõng trong... hc, c vit thnh tho vn oi, ai Ting Vit R. Giáo án tuần 8 Hot ng HS Lp vit bng con Theo dừi lm mu v lm VBT Theo dừi lm mu v lm VBT, 1 em lờn bng ni Bộ hỏi lỏ cho th Nh bộ cú mỏi ngúi Chỳ voi cú cỏi vũi di Vit bng con HS vit vo v c ng thanh ton bng 1 ln c vit thnh tho bi ụn tp, oi, ai nh Bi 33: ễI - I I Yờu cu: 1.Kin thc:Cng c cho HS nm chc cỏc vn ó hc trong tun 8, c , vit thnh tho cỏc ting t cú cha vn... II.Cỏc hot ng dy hc Hot ng GV Hot ng HS 1.Bi c: Vit bng con: tre na, ca s, ca mỳa Lp vit bng con Nhn xột sa sai 2.Bi mi: a)Luyn c: Luyn c cỏc bi t 30 - 33 Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 8 +Luyn c t khúa, õm, vn, t ng ng c trn HS khỏ gii, ỏnh vn HS dng: trung bỡnh , yu +Luyn c cõu ng dng ng thanh Em no yu bi no luyn c bi ú Cỏ nhõn , nhúm , lp Nhn xột sa sai b)Lm bi tp Bi 1: ni... li Gi nờu bi toỏn ghi phộp tớnh Thu chm 1/3 lp , nhn xột sa sai 4.Cng c: Hi tờn bi - Mt s cng vi 0 thỡ nh th no? - 0 cng vi mt s thỡ nh th no? Nờu ming 5 + 0 = ? , 0 + 8 = ? 5.Dn dũ : V nh lm bi tp VBT, hc bi, xem bi mi Giáo án tuần 8 Hc sinh nờu : 3 con chim thờm 0 con chim l 3 con chim 3 em c, lp T Lp QS tr li 2+0=2 +2=2 Vi em nhc li Hc sinh nờu yờu cu ca bi 2 em lm bng lp, lp bng con Tớnh v ghi... gi ý bng h thng cõu hi giỳp hc sinh núi tt theo ch GV giỏo dc TTTcm 4.Cng c : Gi c bi Tỡm ting mi mang vn mi hc 5.Nhn xột, dn dũ: Hc bi, xem bi nh Toỏn Giáo án tuần 8 HS ỏnh vn, c trn t, CN 4 em , nhúm , lp CN 2 em, ng thanh i din 2 nhúm CN 6 - >8 em, lp ng thanh HS tỡm ting mang vn mi hc trong cõu 4 em ỏnh vn ting búi, c trn ting 4 em, c trn ton cõu 7 em, ng thanh Ton lp HS luyn núi theo hng dn ca . Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 8 TUN 8 ------------- Ngy son: Ngy 03thỏng 10 nm 2010 Ngy ging: Th hai. thỏng 10 nm 2010 Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 8 Th dc. Bi 8: I HèNH I NG - TRề CHI I. Mc tiờu:ễn mt s k nng i hỡnh i ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 8 Fon time New Roman, Bài soạn Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 8 Fon time New Roman,

Hình ảnh liên quan

1.KTBC: đọc bảng cộng trong phạm vi 4 Tính: 2 +2    3 +  1      1 +  3 2.Bài mới : GT trực tiếp - Bài soạn Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 8 Fon time New Roman

1..

KTBC: đọc bảng cộng trong phạm vi 4 Tính: 2 +2 3 + 1 1 + 3 2.Bài mới : GT trực tiếp Xem tại trang 1 của tài liệu.
Giới thiệu tranh rút ra vần ua, ghi bảng. Gọi 1 HS phân tích vần ua, cài vần ua. So sánh vần ua với vần ia? - Bài soạn Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 8 Fon time New Roman

i.

ới thiệu tranh rút ra vần ua, ghi bảng. Gọi 1 HS phân tích vần ua, cài vần ua. So sánh vần ua với vần ia? Xem tại trang 2 của tài liệu.
GV treo bảng ôn như SGK. Gọi đọc âm, vần. - Bài soạn Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 8 Fon time New Roman

treo.

bảng ôn như SGK. Gọi đọc âm, vần Xem tại trang 5 của tài liệu.
1.Kiến thức;Củng cố cho HS nắm chắc bảng cộn g, cách tính và cách đặt tính các phép tính cộng trong phạm vi 4 - Bài soạn Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 8 Fon time New Roman

1..

Kiến thức;Củng cố cho HS nắm chắc bảng cộn g, cách tính và cách đặt tính các phép tính cộng trong phạm vi 4 Xem tại trang 6 của tài liệu.
1.Kiến thức:Củng cố cho HS nắm chắc bảng cộn g, cách tính và cách đặt tính các phép tính cộng trong phạm vi 4 - Bài soạn Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 8 Fon time New Roman

1..

Kiến thức:Củng cố cho HS nắm chắc bảng cộn g, cách tính và cách đặt tính các phép tính cộng trong phạm vi 4 Xem tại trang 7 của tài liệu.
Viết bảng con 2 em - Bài soạn Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 8 Fon time New Roman

i.

ết bảng con 2 em Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bài 4: quan sát mô hình SGK để nêu bài toán rồi điền đúng các số và phép tính vào ô trống thích hợp. - Bài soạn Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 8 Fon time New Roman

i.

4: quan sát mô hình SGK để nêu bài toán rồi điền đúng các số và phép tính vào ô trống thích hợp Xem tại trang 13 của tài liệu.
Viết bảng con 1 em - Bài soạn Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 8 Fon time New Roman

i.

ết bảng con 1 em Xem tại trang 15 của tài liệu.
Luyện đọc bảng lớp: Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn - Bài soạn Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 8 Fon time New Roman

uy.

ện đọc bảng lớp: Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn Xem tại trang 16 của tài liệu.
II.Đồ dùng dạy học: Tranh vẽ các bài tập, VBT, SGK, bảng …. - Bài soạn Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 8 Fon time New Roman

d.

ùng dạy học: Tranh vẽ các bài tập, VBT, SGK, bảng … Xem tại trang 17 của tài liệu.
Đọc đồng thanh toàn bảng 1 lần Đọc viết thành thạo bài ôi-ơi ở nhà - Bài soạn Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 8 Fon time New Roman

c.

đồng thanh toàn bảng 1 lần Đọc viết thành thạo bài ôi-ơi ở nhà Xem tại trang 19 của tài liệu.
Giới thiệu tranh rút ra vần ui, ghi bảng. Gọi 1 HS phân tích vần ui. - Bài soạn Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 8 Fon time New Roman

i.

ới thiệu tranh rút ra vần ui, ghi bảng. Gọi 1 HS phân tích vần ui Xem tại trang 20 của tài liệu.
II.Chuẩn bị: Bộ đồ dùng toán 1, VBT, SGK, bảng …. Các mô hình phù hợp. - Bài soạn Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 8 Fon time New Roman

hu.

ẩn bị: Bộ đồ dùng toán 1, VBT, SGK, bảng …. Các mô hình phù hợp Xem tại trang 21 của tài liệu.
Thực hiện vở ô li, 1em lên bảng làm Ghi phép tính vào bản con: - Bài soạn Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 8 Fon time New Roman

h.

ực hiện vở ô li, 1em lên bảng làm Ghi phép tính vào bản con: Xem tại trang 22 của tài liệu.
II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết sẳn các tiếng - Bài soạn Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 8 Fon time New Roman

d.

ùng dạy học: Bảng phụ viết sẳn các tiếng Xem tại trang 23 của tài liệu.