0

Bài giảng PtDuongTron(CBan_hay)

14 86 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 22:11

ÑÖÔØNG TROØN ÑÖÔØNG TROØN I M Giáo viên hướng dẫn :Giảng Văn Trọn Giáo sinh thực hiện : Trương Trọng Nhân KIỂM TRA BÀI CŨ : - Tính khoảng cách giữa 2 điểm A(x A ,y A ) và B(x B ,y B ) ? - Áp dụng : tính khoảng cách giữa A(1,-2) và B(2,4) ? 2 2 ( ) ( ) B A B A AB x x y y= − + − 2 2 (2 1) (4 2) 37AB = − + + = Đáp án: Nội dung 1) Phương trình đường tròn : 2) Nhận dạng phương trình đường tròn : R 1) Phương trình đường tròn : a) Định nghĩa đường tròn : Đường tròn là tập hợp những điểm nằm trong mặt phẳng cách một điểm cố định Ι cho trước một khoảng không đổi . M M Ι ⇔ (x – x 0 ) 2 + (y - y 0 ) 2 = R 2 b) Phương trình đường tròn : Trên mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có : + Tâm Ι(x 0 ,y 0 ) + Bán kính R - M(x,y) ∈(C) ⇔ ΙM = R Ta gọi phương trình (x – x 0 ) 2 + (y – y 0 ) 2 = R 2 (1) là phương trình của đường tròn (C) R x O Ι y 0 x 0 y khi nào ? x 0 y 0 M R 2 2 0 0 ( ) ( )x x y y R⇔ − + − = Vậy để viết được phương trình đường tròn chúng ta cần xác định điều gì? * Nhận xét : Cho 2 điểm P(-2,3) và Q(2,-3) a)Viết phương trình đường tròn tâm P và đi qua Q? b) Viết phương trình đường tròn đường kính PQ ? Giải a) Phương trình đ.tr (C) tâm P và nhận PQ làm bán kính : (C): (x+2) 2 + (y-3) 2 = 52 b) Tâm Ι là trung điểm của PQ ⇒ Ι(0,0) Bán kính R = 52 13 2 2 PQ = = Vậy phương trình đường tròn: x 2 + y 2 = 13 Nếu đường tròn có tâm O(0,0) , bán kính R ⇒ Phương trình đường tròn là HOẠT ĐỘNG 1 x 2 + y 2 = R 2 ? 2 2 (2 ( 2)) ( 3 3) 52PQ = − − + − − = P Q Ι P Ι trung điểm P, Q 2 2 P Q I P Q I x x x y y y +  =   ⇒  +  =   VP > 0 ⇒ (2) là ph.trình đường tròn VP = 0 ⇒ M(x;y) là 1 điểm có toạ độ (-a;-b) 2) Nhận dạng phương trình đường tròn : ⇔ x 2 + y 2 - 2x 0 x – 2y 0 y + x 0 2 + y 0 2 – R 2 = 0 ⇒ x 2 + y 2 + 2ax + 2by + c = 0 (2) , với a = -x 0 b = -y 0 c = x 0 2 + y 0 2 – R 2 Với a, b, c tùy ý , (2) có luôn là pt đường tròn không (2) ⇔ x 2 + 2ax + a 2 - a 2 + y 2 + 2by + b 2 – b 2 + c = 0 ⇔ [x -(- a)] 2 + [y -(- b)] 2 = a 2 + b 2 - c VP= a 2 + b 2 – c < 0 ⇒ (2) Vô nghĩa 0VT ≥ ⇔ ? (x + a) 2 (y + b) 2 + = a 2 +b 2 -c (x – x 0 ) 2 + (y – y 0 ) 2 = R 2 (1) e) x 2 + y 2 + 2xy + 3x -5y -1 = 0 c) Không là pt đường tròn b) 3x 2 + 3y 2 + 2003x – 17y =0 Ví dụ 2 Trong các phương trình sau , phương trình nào là phương trình đường tròn ? Nếu là đường tròn, hãy xác định tâm và bán kính ? a) x 2 + y 2 – 2x + 4y – 4 = 0 Phương trình x 2 + y 2 + 2ax + 2by + c = 0, với điều kiện a 2 + b 2 - c > 0, là phương trình đường tròn tâm Ι(-a;-b), bán kính 2 2 R a b c= + − c) x 2 + y 2 – 2x – 6y +103 = 0 d) x 2 + 2y 2 – 2x + 5y + 2 = 0 a) Ι (1;-2); R=3 2003 17 2006149 ) ; ; 6 6 18 b I R   − =  ÷   c) Không là pt đường tròn c) Không là pt đường tròn a) x 2 + y 2 – 2 x + 4 y – 4 = 0 (1) Phương trình dạng: x 2 + y 2 + 2ax + 2by + c = 0 Ta có : Nhaùp 2a = -2 2b = 4 c = -4 ⇒ a = -1 b = 2 c = -4 a 2 + b 2 – c = (-1) 2 + 2 2 -(-4) = 9 > 0 Vậy (1) là phương trình đường tròn. - Tâm I(1;-2) - Bán kính R = 3 b) 3x 2 + 3y 2 + 2003x – 17y =0 (2) 2 2 2003 17 0 3 3 x y x y⇔ + + − = 2a = 2b = c = 0 2003 3 17 3 − Ta có: ⇒ a = b = c = 0 2003 6 17 6 − 2 2 2 2 2003 17 2006149 0 6 6 18 a b c     + − = + − − =  ÷  ÷     > 0 Vậy (2) là phương trình đường tròn. - Tâm - Bán kính 2003 17 ; 6 6 I   −  ÷   2006149 18 R = [...]... (-3)2 -103 = -93 Vậy (3) không là phương trình đường tròn . TROØN ÑÖÔØNG TROØN I M Giáo viên hướng dẫn :Giảng Văn Trọn Giáo sinh thực hiện : Trương Trọng Nhân KIỂM TRA BÀI CŨ : - Tính khoảng cách giữa 2 điểm A(x. Phương trình đề bài cho không là phương trình đường tròn e) x 2 + y 2 + 2xy + 3x -5y -1 = 0 Vì trong phương trình có hệ số xy nên Phương trình đề bài cho không
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng PtDuongTron(CBan_hay), Bài giảng PtDuongTron(CBan_hay),

Hình ảnh liên quan

phối Tạo nên hình ảnh đẹp Acecook - Bài giảng PtDuongTron(CBan_hay)

ph.

ối Tạo nên hình ảnh đẹp Acecook Xem tại trang 20 của tài liệu.
Tuy nhiên với đặc tính của ngành, Acecook chọn hình thức kênh phân phối chủ yếu là theo hệ thống đại lý là doanh nghiệp sẽ chọn ra nhiều nhà bán sỉ ( đại lý cấp 1) và nhiệm vụ của nhà bán sỉ là phân phối xuống các nhà bán sỉ cấp dưới rồi phủ đến các tiệm  - Bài giảng PtDuongTron(CBan_hay)

uy.

nhiên với đặc tính của ngành, Acecook chọn hình thức kênh phân phối chủ yếu là theo hệ thống đại lý là doanh nghiệp sẽ chọn ra nhiều nhà bán sỉ ( đại lý cấp 1) và nhiệm vụ của nhà bán sỉ là phân phối xuống các nhà bán sỉ cấp dưới rồi phủ đến các tiệm Xem tại trang 20 của tài liệu.
5 Internet Đây là một hình thức hiện nay được nhiều doanh nghiệp áp dụng vì tính tinh tế, nhanh chóng và độ phủ cũng khá cao - Bài giảng PtDuongTron(CBan_hay)

5.

Internet Đây là một hình thức hiện nay được nhiều doanh nghiệp áp dụng vì tính tinh tế, nhanh chóng và độ phủ cũng khá cao Xem tại trang 24 của tài liệu.