0

Gián án Đề tài lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải và giải bài tập vật lý chương dòng điện xoay chiều” lớp 12 NC

159 1,018 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 18:11

        !"#$%&'(&) !"*++,-*+$+. /0 120%3 4560620 7849:;/< 3$*-7=>. 4?  @A(BCDE& ?F G& HIJ& KL?M,2N&  IO& P Q'&  G&B,R*+$+  ST  ! "#$%&'()*+,-.#$/0)1,'23 456789:;<3'5*'=+$> >? !%&'()*+, .4$9@':A * '2BC>?*D EF *'23G)='+?)>H<>79>F =9>>)B) ! .0)I7>7HJ9 • KH:7L !*3,:7L>B3M53'<>& '()*+D • KH#>?$>,I75 N O'PJ7F9'PJ'>0Q 2!9>':D N O'P 2>?'P 2RS $>>?*BA7G)7F9T '30)9'TD • KHKF9L7A *,7F9L 7)U>F>B3M)T='+T?'<8 9A *47'IR:'>> RL '<9:<7B)D  #>'2/*) '+:$> H<T'::<89'2>$ A *BC><  7=9D V<'2 7B: *G7(0>7$)<U!5*W X)Y!-RV?Z[\?7\DZI#JK']/?*^ G7)9_7TUDY'<) *G7BJ@ R>7$0909L'35*4EY0R']/ `)9a;;99:7G77L)U>/ 7  *DVIRG7(>7$>?) !O/4B: .bb_-.bb']'::!B38'cG7+ '<G7:<) '+*'8R?D KSd']'5W9MLe)'+B+R ?3+B3MB7+$>?*3 +4LL *&+39:Df7BJ7) '2;!B3'::0/=U!5*W>?'<'+ '2)$D f7(0>7$g . UU R:'5  @&VWX@I hD !)'+DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDi hhD KH'J4MDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDi hhhD E7H4MDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDi hYD\$>4MDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDi YD V+B'+DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDj  @&YMYIO&D I&B   Z&BD[\WYMYIO&D]" ^F_X`&BB'a'bc'_OLdO_YML e_ f&Bg D KH'J!C= !)?* !DDDDDDDDDDDDDDDDDk .D >H=)?* !DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDl  E&Y^F'bc'_OLdO_YM$+ D \0 )?G)$MDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDb .D \0 )?G)FDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD mD \0 )?G)*45A *BC><*9)U> /?*:<0> *9>?)DDDDDD nD \0 )?G)><DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD. _D \0 )?G)/M 7DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.   h[&BL GLB'a'bc'_OLdO_YM$* D /7<'5:7L>;BDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDm .D \0J2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDm mD o0*  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDm nD >)d2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDn _D X<7(>B3U DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDn  :EAij&BYOLYIO&_k^&BB'a'bc'_OL$l D o0*  )'PJDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDn .D o0*  )J)>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD_  hK&Bim& CD\'& B'a'bc'_OLdO_YM$n D ZG)7"p)1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDj .D Z/7&"q(1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDj mD VPB>U>$/:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDj  j"D C&dc\oip&Bbc'_OL_k^&BiFA CDdO_YM$g D DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDk .D [aHDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDl  @&dO&ip&B *$ $>$%&'()* +, .-#$/0) pD !V_q_YM_ IAr_*$ OD s_ t&Bbc'_OLdcL h[&BL GLB'a'*g 2c'_OLXu& _Q& *g m $DV+DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.k *DZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.k hhD 2c'_OLXu& Yhv&B##  ]Xw$4x&BX's&y^"AD 'wIzFD X's&y^"AD 'wI) f&BL E&& G& FD %%VqD&t'_'rL.## $4F&B$GD _F^k"ix&BX's&y^"AD 'wI## DD\$>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDmm D.DO+>?)&'()*+DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDmm DmDZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDmn *4F&B*'r_b'{I_ |DDh}&BX`ix&BX's&dcX's&GLl$ .D D\$>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDn .D.DO+3<MR'F&''>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDn. .DmDZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDnm #4F&B#`&B hW&BX's&,# mDD\$>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD_m mD.DO+F@'DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD_m mDmDZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD_n l4F&Bl"'X^F&VFD D!X's&GLD~&BL "%dIf&BL "n* nDD\$>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDi. nD.DO+')?7?:'>dWDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDi. nDmDZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDim ,4F&B,f&B\I•_D]"X^F&VFD %%VqD&t'_'rLn€ _DD\$>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDil _D.DO+W9r=')?7?s#7L3DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDjb _DmDZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDj n4F&Bn:GDXu& B'G_kuDjDXF'D]"X's&GL 'sIip&B) '_ "AXe'%  ^•D_ "AXe'% ^•D_ "AXe'‚g# iDD\$>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDkm iD.DO+>(>'P>P'?='>HB*'t )S*'t#)S*'tuDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDki iDmDZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDki ƒ4F&Bƒ:GDXu& DGDL @&_oX's&D |"_k^&B `LX„&$+n jDD\$>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDbi jD.DO+(>'P>5a'M)F'GDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDbj jDmDZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDbj g4F&Bg?'a'_^G&& }B'a&XPd„D-_[$$n kDD\$>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDi kD.DO+)>R'IGN$DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDi kDmDZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDj  ]Xw*a&yI•_zkIAw&_a'X's&&…&B$*, $ 4F&B$GAL G_X's&dcX`&BD[X's&$*, n D\$>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD._ D.DO+7>*>''F$'DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD._ DmDZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.i * 4F&B*GAb'r&GLdc_kIAw&_a'X's&&…&B$#$ .DD\$>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDm .D.DO+7>*3>*+'DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDm .DmZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDm. `_\tbc'_OL_kqD&B 'sVk†&YIAs&$#g $DV+DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDmk *DV>>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDnj #DZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDnj _ T‡T Mi^D C&Xw_c' %&'()*+ 7F)'F'TcM't+ 4H 67 5)7F0* 7TR):9v*'tG)D #J'+':'] 7)&'()*+:7F9>H) 7 &'7F+BW:D%)':7&'()*+'2MH F])3F9D #$%&'()*+, 7F);$U) =$/ !.DYL7;B3MHB3M'< >'PJ'P 2=$*'9 BWwD#J/*'+  !"$%&'()*+, .$/0 )19x89:7F:$>H<= T?3TT':89:<<y $+$&'()*+DVIRWU 9:<'2A *+BC><*9>?)   7=0D pDXQD &B '(&D|I o0*$>>? =$%&'()*+,DT':?3/)? 'F?*"I7)?'F=>)4)?'F=9167 89L7;B3M+$*4$9@':9:<  HB3M'<>d?G)$>']' D  'sVdp&B '(&D|I D E4M ! ?*+ !'<H))?'F ?*D .D E4MF$%&'()*+,$/9> >)B) !.0)67(>'PFB3M$ 95L7;>BC$95A *D mD [)?)=$*'$>G) T?'+(r3/9) *D  h[&BL GL&B '(&D|I D E4M ! +?* !D .D E4M$/ !tW)I79>>) B) !.9>7F99>7B) !.+5& '()*+D i mD >?)9>>)B)9>9>7 B)d2FB3M=$D 'K' F&&B '(&D|I D %)?3+RB3M$>?*34 '2 &7J=U9 )8r 5'PJD .D %):B7+$>?*43/ 9:<*D mD Y ! B)7*4)'+< '>7v'25 79?7D j T /7ˆ64;20 ‡‰Š #8'9)9)R'?=9dtMB) WDo]F7I@3B`. 7F(]F) M)*9>?))9>3=)RD)(]F3 't:*R )'Fv3 W/7&B3 M7I =7/)d29><=B) BCD8':R )'F:B'P'< JM'&Q7=(]FD#J/*7H'J>)H*@ 43BW`T ?@*+H)9; B3MBC )R']J v*'2'0*7&'SU07 '3Ic) 9>?);M7$> 7>U*3r'+79))d2D sA * 9*C*+HB3M)9 r'+ U)?*:?*7WY !:4DV<?* '?B3U)/R>)43>*JJ= 9 $MtM)?'F>>'Fd28 9TT><MDYY !BW; 677H'J)>7:&:!C) )A *) 9BHB3MBCJ)>9*  )'<U*3 ;r'+)3F9D)U>/?* ! &=9 r53DV<89BR >)43 9))d29L(387F>: Tw'3B:T'$'3M?)9> '</7'2r !=)> !D hD  Z&BD[\WYMYIO&D]" ^F_X`&BB'a'bc'_OLdO_YML e_ f&B D pDXQD %M&B ‹"D]"d'sDB'a'bc'_OL? Nz>/7F ! U>//7<'+B=)> (G7({2 !'+)B3M !'</7;> 34$9@;>']3DWU)?'F9 BW;= !*3/7 R7F>J(>7& )9>9*C  '<<yr=r'+: >/'8'LB)DY/37H'J$'SB !  7)9<909L$;U*  !30JM H8);r'+w)J)>BCd > <'2 * U*3r'+D NK'2 !93H>)> *9)9>0Jt2B>U>:|'<(>'P'2r !D YHB3M !'<U*3>7H;r'+ k 3='R9J ')7M'F<3=9DY/*  ! $B<7B3MBC=9D * GDip&BD]"bc'_OLdO_YM_k^&BiFA CDdO_YM? .DD 2c'_OLB'ŒLD ^d'sDf&_OL%Xc^\EI%VWk`&B)'r&_ |D )')?(0*B3M9']L7'2>>B> U>=>B>7'P v >T2D)9 H;B3MB>U>T2':);R2H <r'?R379L7'2;<H<=8 )3DE);MHU)BC !9x 89r*'2;MH7W/7W})w= >B3M'] #>B>7'P  !/r'$&<=8) 4/rM?@/>92:<P@+ 'P +*40'IR* 43I{) 4DO 9x8 *)90J'<3'2;R2M ?': O ! 7F$=WB3M9'FDX 9 ?>B3M']:B9aHt2 >B3MF+$+5=$/ .D.D 2c'_OLD!_ {YcX'{V) W'X@IX{im&iq_Xr&)'r&_ |DVK' #>3'29aHB{) {):<9'3;9* C+7F27)S(0*7FB>77'<J 27)> .DmD 'a'bc'_OLdO_YMk†&YIAs&)‹&…&B%)‹ya^dO&ip&BYM_ IAr_dc^_ jD _'•&%k†&YIAs&_ !'ŽI„&dO&ip&B)'r&_ |D) G'ŽIG_ O ! 7F);$rU!>'<A *BC BC()H !*3)wA *:UGHB3 MB>U>']'2'<U*3>r'+=wD#:<(0* +:Fw)':93H ! *3'<J)S')>>2(*)w@; '+B)D .DnD 'a'bc'_OLYcV`__k^&B& Z&B N& _ |DYcVd'sD_jYjDD"^D]" CD \'& )B 7)7/0J>'+B='5 (0*;  B<74>;B3 798 '24*9'2><  7 ='2 0)JB4/'2><D .D_D 'a'bc'_OLdO_YMB!LL @&YcVL G__k'{&_hiIA\G&B_F^D]" CD\'& Y !'&Q0J)>'</7r ! 7M'FB:'205 489><*D l #:+ !BW`T ?)?7H;B3 M']7&8Ic)9*9>?)DVS  ;J2J73B3HHr :J+7S*D *n 'a'bc'_OLdO_YMX{)'{V_k"V|DX`&qVdZ&B)'r&_ |DD]" CD\'& O !v 7F$:U'<B<77M'FL7 ;B3M=9Dd*G)>'S0QB<7:<0 )?'2>7M'FL7;B3M=9B3)'>> r 2B3M=9'2J(>D hhD  E&Y^F'bc'_OLdO_YM? $  E&Y^F'_ „^L h[&B_ |DB'a' $$ 2c'_OLXu& _Q& NO'PJ ;7B9BW5 >{JM?*` 7;{J'$:<Je7 '2DK;'PJ9;{9*  ))':<yr=>B>7'P  ! 3'2;<=8);R2H<DV9> 'PJ*459J)S')>7F2(*) ;'+BH<D NO'PJ 79M8=9'7W?) '+B><:U9>@9 $r'<>< *=9?*)93>HB3M)wD $* 2c'_OLXu& Yhv&B O'P 2  )?7B97F )? >{J'<(>'P7 4HF+ 2;>'? 2B3 U'2 7F'>'P 2D#:<'P 2 7 )? J)>2J)>t2D NOJ)>2  )?J)>'$)':`'+ '37F27F'P 9aH7F{J'$67 =B3M$T 79<y!C=>'P  >WM<w8D NOJ)>t2  )?7B/H+ B>7'P +WMD)?*:>H'S8 9')907@FB3Mr*y;7 4B>;> 5=$/ !DE)J)>t2v677H 'J 79>QF !=>'P U*L<>W MDY/*>)45 !98!'3!C !=8 B') >WM{J)>D $# 2c'_OL_ Q&B 'sV NOJ7 '&Q 7J7'<B<7M R  !*3)S'</7;9 53)DE;J b [...]... đó, phải xuất phát từ mục đích sư phạm để xác định kiểu hướng dẫn cho phù hợp Ta có thể minh họa bằng sơ đồ sau: Tư duy giải bài tập vật Phân tích phương pháp giải bài tập vật cụ thể Phương pháp hướng dẫn giải bài tập vật cụ thể Mục đích sư phạm Xác dịnh kiểu hướng dẫn  Các kiểu hướng dẫn học sinh giải bài tập vật 1 Hướng dẫn theo mẫu (Angorit) ♦ Định nghĩa: hướng dẫn angorit là sự hướng. .. cố, hoàn thiện mở rộng kiến thức - Hệ thống bài tập cần bao gồm nhiều thể loại bài tập: bài tập giả tạo bài tập có nội dung thực tế, bài tập luyện tập bài tập sáng tạo, bài tập cho thừa hoặc thiếu dữ kiện, bài tập mang tính chất ngụy biện nghịch lý, bài tập có nhiều cách giải khác nhau bài tập có nhiều lời giải tùy theo điều kiện cụ thể của bài tập mà giáo viên không nêu lên hoặc chỉ... phạm vi mức độ các kiến thức, kĩ năng cần huy động + Biến đổi mức độ yêu cầu về số lượng bài tập cần giải, về mức độ tự lực của học sinh trong quá trình giải bài tập Trang 20 PHẦN VẬN DỤNG Lựa chọn hệ thống bài tập phương pháp giải bài tập chương Dòng điện xoay chiều” lớp 12 Chương trình nâng cao A TÓM TẮT THUYẾT Chủ đề 1: Dòng điện xoay chiều – Mạch điện xoay chiều không phân nhánh (Mạch... lựa chọn cho học sinh thường bắt đầu bằng những bài tập định tính hay những bài tập tập dợt Sau đó học sinh sẽ giải những bài tập tính toán, bài tập đồ thị, bài tập thí nghiệm có nội dung phức tạp hơn Việc giải những bài tập tính toán tổng hợp, những bài tập có nội dung kĩ thuật với dữ kiện không đầy đủ, những bài tập sáng tạo có thể coi là sự kết thúc việc giải hệ thống bài tập đã được lựa chọn cho đề. .. thuộc vào nội dung, kiến thức, yêu cầu của bài toán, còn tùy thuộc vào đối tượng học sinh mà chúng ta có cách lựa chọn kiểu hướng dẫn cho phù hợp Như người giáo viên phải biết phối hợp cả ba kiểu hướng dẫn trên nhưng áp dụng kiểu hướng dẫn tìm tòi là chủ yếu VI Lựa chọn sử dụng bài tập trong dạy học vật 1 Lựa chọn bài tập Hệ thống bài tập mà giáo viên lựa chọn phải thỏa mãn các yêu cầu sau: - Bài. .. luyện tập để nằm vững cách giải đối với từng loại bài tập nhất định  Bài tập sáng tạo: là bài tập mà các dữ kiện đã cho trong đầu bài không chỉ dẫn trực tiếp hay gián tiếp cách giải Các bài tập sáng tạo có tác dụng rất lớn trong việc phát triển tính tự lực sáng tạo của học sinh, giúp học sinh nắm vững kiến thức chính xác, sâu sắc mềm dẻo Bài tập sáng tạo có thể là bài tập giải thích một hiện tượng... điều kiện của bài tập, xem xét hiện tượng vật lý, xác lập được những mối liên hệ cụ thể dựa trên sự vận dụng kiến thức vật vào điều kiện cụ thể của bài tập đã cho Từ đó tính toán những mối liên hệ đã xác lập được để dẫn đến lời giải kết luận chính xác Trang 12 Sự nắm vững những mối liên hệ này sẽ giúp cho giáo viên định hướng phương pháp dạy bài tập một cách hiệu quả Bài tập vật rất đa dạng,... dựa vào nội dung chia các bài tập theo các đề tài của tài liệu vật Sự phân chia như vậy có tính chất quy ước vì bài tập có thể đề cập tới những kiến thức của những phần khác nhau trong chương trình vật Theo nội dung, người ta phân biệt các bài tập có nội dung trừu tượng, bài tập có nội dung cụ thể, bài tập có nội dung thực tế, bài tập vui - Bài tập có nội dung trừu tượng là trong điều kiện của bài. .. nêu ra trong mục phân loại bài tập ở trên đều chứa đựng một số yếu tố của bài tập định tính bài tập tính toán tổng hợp Dưới đây, ta xét đến phương pháp xây dựng lập luận giải hai loại bài tập đó 1 Xây dựng lập luận trong giải bài tập định tính Bài tập định tính thường có hai dạng: giải thích hiện tượng dự đoán hiện tượng sẽ xảy ra 1.1 Bài tập giải thích hiện tượng: Giải thích hiện tượng thực... là bài tập thiết kế, đòi hỏi thực hiện một hiện tượng thực, đáp ứng những yêu cầu đã cho 2 Sử dụng hệ thống bài tập: - Các bài tập đã lựa chọn có thể sử dụng ở các khâu khác nhau của quá trình dạy học: nêu vấn đề, hình thành kiến thức mới củng cố hệ thống hóa, kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng của học sinh - Trong tiến trình dạy học một đề tài cụ thể, việc giải hệ thống bài tập mà giáo viên đã lựa
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Đề tài lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải và giải bài tập vật lý chương dòng điện xoay chiều” lớp 12 NC, Gián án Đề tài lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải và giải bài tập vật lý chương dòng điện xoay chiều” lớp 12 NC,

Từ khóa liên quan