0

Giáo án Tập đọc 4 - Tuần 1 - Tiết: Dế mèn bênh vực kẻ yếu

4 11 0
  • Giáo án Tập đọc 4 - Tuần 1 - Tiết: Dế mèn bênh vực kẻ yếu

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2021, 17:20

+GV hướng dẫn cả lớp đọc diễn cảm một đoạn trong bài.Đọc chậm đoạn tả hình dáng, lời kể NhàTrò với giọng đáng thương, giọng Dế Mèn giọng mạnh mẽ - GV đọc mẫu HS luyện đọc -Từng cặp HS lu[r] (1)Tập đọc DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU I - Muïc ñích, yeâu caàu : -Đọc rành mạch, trôi chải ; bước đầu có giọng đọc phù hợp tính cách nhân vật (Nhà Trò, Dế Meøn) -Hiểu nội dung bài : Ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp – bênh vực người yếu Phát lời nói, cử cho thấy lòng nghĩa hiệp Dế Mèn ; bước đầu biết nhận xét nhân vật bài (trả lời các câu hỏi SGK) II - Đồ dùng dạy học : Tranh minh hoạ SGK III - Các hoạt động dạy học : Khởi động : Hát Kieåm tra baøi cuõ : Giáo viên giới thiệu chủ điểm SGK Tiếng Việt (Thương người thể thương thân, Măng mọc thẳng, Trên đôi cánh ước mơ, Có chí thì nên, Tiếng sáo diều) Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN a Giới thiệu bài : Dế Mèn bênh vực kẻ yếu là trích đoạn từ truyện Dế Mèn phiêu lưu kí b Luyện đọc : HS nối tiếp đọc đoạn bài +Đoạn : Hai dòng đầu (vào câu chuyện) +Đoạn : Năm dòng (hình dáng Nhà Trò) +Đoạn : Năm dòng (lời Nhà Trò) +Đoạn : Phần còn lại (lời Nhà Trò) +Kết hợp giải nghĩa từ : ngắn chùn chùn (rất ngắn, trông khoù coi), coâ ñôn (moät mình laëng leõ) GV nhận xét, hướng dẫn sửa lỗi cho HS (phát âm, giọng đọc, ngắt nghỉ hơi) - HS luyện đọc theo cặp - Một, hai HS đọc bài - GV đọc diễn cảm bài văn c Tìm hieåu baøi : + GV chia lớp thành số nhóm để các em tự điều khiển đọc (chủ yếu đọc thầm, đọc lướt) và trả lời câu hỏi Sau đó đại diện nhóm trả lời câu hỏi trước lớp GV điều khiển lớp đối thoại và tổng kết Các hoạt động cụ thể : Các nhóm đọc thầm và trả lời câu hỏi Đại diện nhóm nêu câu hỏi để các nhóm khác trả lời HS đọc thầm đoạn và cho biết Dế Mèn gặp Nhà Trò hoàn cảnh nào ? Lop4.com HOẠT ĐỘNG CỦA HS Học sinh đọc 2-3 lượt Học sinh đọc Học sinh đọc Các nhóm đọc thầm Lần lượt HS nêu câu hỏi và HS khác trả lời (2) HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS (Dế Mèn qua vùng cỏ xước thì nghe tiếng khóc tỉ tê, lại gần thì thấy chị Nhà Trò gục đầu bên tảng đá cuội.) HS đọc thầm đoạn và tìm chi tiết cho thấy chị Nhà Trò yếu ớt ? (Thân hình chị bé nhỏ, gầy yếu, người bự phấn lột Cánh chị mỏng, ngắn chùn chùn, quá yếu lại chưa quen mở Vì ốm yếu, chị kiếm bữa chẳng đủ nên lâm vaøo caûnh ngheøo tuùng.) HS đọc thầm đoạn và trả lời câu hỏi : Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp nào ? (Trước đây mẹ Nhà Trò có vay lương ăn bọn nhện Sau chưa trả thì đã chết Nhà Trò ốm yếu, kiếm không đủ ăn, không trả nợ Bọn nhện đã đánh Nhà Trò bận Lần này chúng tơ chặn đường đe bắt chị ăn thòt) HS đọc thầm đoạn và trả lời câu hỏi : Những cử và lời nói nào nói lên lòng nghĩa hiệp Dế Mèn ? (Lời nói Dế Mèn : Em đừng sợ Hãy trở cùng với tôi đây Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu Lời nói dứt khoát, mạnh mẽ làm Nhà Trò yên tâm Cử và hành động Dế Mèn : Phản ứng mạnh mẽ xoè hai càng ; hành động bảo vệ che chở : dắt Nhà Troø ñi.) HS đọc lướt toàn bài, nêu hình ảnh nhân hoá mà em thích, cho biết vì em thích hình ảnh đó ? (Nhà Trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội, mặc áo thâm dài, người bự phấn …thích hình ảnh này vì Nhà Trò là cô gái đáng thương yếu đuối…) d Hướng dẫn đọc diễn cảm : học sinh đọc - HS nối tiếp đọc bài +GV hướng dẫn lớp đọc diễn cảm đoạn bài.(Đọc chậm đoạn tả hình dáng, lời kể NhàTrò với giọng đáng thương, giọng Dế Mèn giọng mạnh mẽ) - GV đọc mẫu HS luyện đọc -Từng cặp HS luyện đọc (Nhìn bảng phụ) HS thi đọc diễn cảm -Một vài HS thi đọc diễn cảm (GV theo dõi, uốn nắn, sửa chữa.) Cuûng coá - daën doø: Em học gì nhân vật Dế Mèn ? Nhaän xeùt tieát hoïc Chuẩn bị đọc câu chuyện học tuần RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY : Lop4.com (3) Tập đọc MEÏ OÁM I - Muïc ñích, yeâu caàu : -Đọc rành mạch, trôi chảy toàn bài bước đầu biết đọc diễn cảm 1, khổ thơ với giọng nhẹ nhàng, tình caûm -Hiểu ND bài : Tình cảm yêu thương sâu sắc và lòng hiếu thảo, biết ơn bạn nhỏ với người mẹ bị ốm (trả lời các câu hỏi 1,2,3 ; thuộc ít khổ thơ bài) II - Đồ dùng dạy học : Tranh minh hoạ bài đọc Bảng phụ viết sẵn khổ thơ và cần hướng dẫn đọc diễn cảm III - Các hoạt động dạy học : Khởi động : Hát Kiểm tra bài cũ : Dế Mèn bênh vực kẻ yếu HS đọc nối tiếp toàn bài và trả lời nội dung bài đọc GV nhaän xeùt Bài : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN a Giới thiệu bài : Hôm các em học bài “Mẹ oám” cuûa Traàn Ñaêng Khoa Ñaây laø baøi thô noùi leân tình cảm làng xóm người bị ốm, sâu nặng là tình cảm người mẹ b Luyện đọc : HS nối tiếp đọc toàn bài HS đọc phần chú giải GV giải thích thêm số từ Truyện Kiều (truyện thơ tiếng đại thi hào Nguyễn Du, kể thân phận người gái tài sắc vẹn toàn tên là Thuý Kiều.) - HS luyện đọc theo cặp - Một, hai HS đọc bài - GV đọc diễn cảm bài văn c Tìm hieåu baøi : + GV chia lớp thành số nhóm để các em tự điều khiển đọc (chủ yếu đọc thầm, đọc lướt) và trả lời câu hỏi Sau đó đại diện nhóm trả lời câu hỏi trước lớp GV điều khiển lớp đối thoại và tổng kết Các hoạt động cụ thể : Các nhóm đọc thầm và trả lời câu hỏi Đại diện nhóm nêu câu hỏi để các nhóm khác trả lời Những câu thơ sau muốn nói điều gì ? Lá trầu khô khơi trầu … Lop4.com HOẠT ĐỘNG CỦA HS Học sinh đọc 2-3 lượt Học sinh đọc Các nhóm đọc thầm HS nêu câu hỏi và HS khác trả lời (4) HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa (Khi mẹ bị ốm, lá trầu khô nằm cơi trầu vì mẹ không ăn được, Truyện Kiều gấp lại vì mẹ không đọc được, ruộng vườn sớm trưa vắng bóng mẹ.) HS đọc khổ thơ và trả lời câu hỏi : Sự quan tâm chăm sóc xóm làng mẹ bạn nhỏ thể qua câu thơ nào ? (Cô bác xóm làng đến thăm – Người cho trứng, người cho cam – Anh y sĩ đã mang thuốc vaøo.) HS đọc toàn bài thơ và trả lời câu hỏi : Những chi tiết nào baøi thô boäc loä tình yeâu thöông saâu saéc cuûa baïn nhoû mẹ ? (Xót thương mẹ : Nắng mưa từ ngày xưa, Lặn đời mẹ đến chưa tan, Cả đời gió sương, Bây mẹ lại lần giường mà đi, Vì mẹ khổ đủ điều, Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn Mong meï choùng khoeû : Con mong meï khoeû daàn daàn… Không quản ngại làm việc để mẹ vui : Mẹ vui có quaûn gì, Ngaâm thô keå chuyeän roài thì muùa ca Mẹ có ý nghĩa to lớn bạn nhỏ : Mẹ là đất nước thaùng ngaøy cuûa con.) d Hướng dẫn đọc diễn cảm : - HS nối tiếp đọc bài học sinh đọc + Dùng bảng phụ chọn khổ và để HS đọc diễn cảm - GV đọc mẫu -Từng cặp HS luyện đọc -Một vài HS thi đọc diễn cảm Cuûng coá - daën doø : HS nêu ý nghĩa bài thơ (Tình cảm yêu thương sâu sắc, hiếu thảo, lòng biết ơn bạn nhỏ meï bò oám.) Nhaän xeùt tieát hoïc Chuẩn bị phần truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY : Lop4.com (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tập đọc 4 - Tuần 1 - Tiết: Dế mèn bênh vực kẻ yếu,