0

Giáo án Tập đọc lớp 4 - Tiết 1: Dế mèn bênh vực kẻ yếu

3 15 0
  • Giáo án Tập đọc lớp 4 - Tiết 1: Dế mèn bênh vực kẻ yếu

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2021, 15:40

* Đọc nối tiếp lần 2 và giải nghĩa từ đã chú thích: - Khen những HS đọc đúng, nhắc cả lớp học tập theo baïn * Đọc nối tiếp lần 3 - GV đọc diễn cảm cả bài- giọng chậm rãi- chuyển giọng li[r] (1)Trường tiểu học Ngọc Tố GV: Traàn Minh Hieáu TUAÀN I TIEÁT 1: DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU I MUÏC TIEÂU - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp tính cách củ nhân vật (Nhaø Troø _ Deá Meøn) - Hiểu: Ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp – bênh vực người yếu bất công - Phát lời nói, cử cho thấy lòng nghĩ hiệp Dế Mèn; bước đầu biết nhận xét nhân vật bài ( trả lời các câu hỏi SGK, khoâng hoûi yù caâu hoûi ) II CAÙC KÓ NAÊNG SOÁNG: -Thể cảm thông -Xaùc ñònh gía trò -Tự nhận thức thân III CAÙC PHÖÔNG PHAÙP – KÓ THUAÄT: -Hỏi – đáp -Thaûo luaän nhoùm -Đóng vai (đọc theo vai) IV PHÖÔNG TIEÄN: - Tranh minh hoạ bài tập đọc, ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc V TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC: Hoạt động GV: Hoạt động học sinh: A OÅn ñònh : -Nhắc nhở HS ngồi trật tự để chuẩn bị học bài B Kieåm tra baøi cuõ: - GV kiểm tra chuẩn bị HS C Dạy bài mới: Giới thiệu chủ điểm và bài học: Mở đầu: - GV giới thiệu chủ điểm HKI - Yêu cầu HS mở SGK trang 182 - Gọi HS đọc tên chủ điểm - Chủ điểm đầu tiên các em học đó là chủ điểm: “Thương người thể thương thân” – thể tình cảm người biết yêu, giúp đỡ gặp hoạn nạn, khó khăn Tình cảm cao quý đó minh hoạ qua bài học: “Dế Mèn bênh vực bạn yếu” - GV ghi tựa lên bảng Trang Lop4.com - Haùt vui - HS lớp - HS chuaån bò - Laéng nghe - HS lớp - HS đọc - HS nhaéc laïi Giáo án: Tập đọc Lớp (2) Trường tiểu học Ngọc Tố GV: Traàn Minh Hieáu - GV treo tranh, giới thiệu hình dáng Dế Mèn vaø Nhaø Troø Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài: a) Luyện đọc: - Gọi HS đọc toàn bài - Bài chia làm đoạn * Đọc nối tiếp lần 1: - Phaùt aâm:ngaén chuøn chuøn, aên hieáp * Đọc nối tiếp lần và giải nghĩa từ đã chú thích: - Khen HS đọc đúng, nhắc lớp học tập theo baïn * Đọc nối tiếp lần - GV đọc diễn cảm bài- giọng chậm rãi- chuyển giọng linh hoạt phù hợp diễn biến câu chuyện b) Tìm hieåu baøi: * Đoạn 1: Hoạt động lớp - Tìm hiểu và trả lời câu hỏi sau: + Dế Mèn gặp Nhà Trò hoàn cảnh nào? - HS quan saùt - HS đọc bài - HS đọc nối tiếp đoạn - HS phát âm - Đọc đoạn giải nghĩa từ: cỏ xước, Nhà Troø - Đọc đoạn giải nghĩa: bự, áo thâm - Đọc đoạn giải nghĩa:lương ăn - Đọc đoạn giải nghĩa: ăn hiếp - HS đọc đoạn bài - HS chuù yù laéng nghe - HS đọc thầm đoạn - Deá Meøn ñí qua ., nghe tieáng khoùc tæ teâ, … , chị Nhà Trò gục đầu trên tảng đá cuội - HS đọc thầm đoạn * Đoạn 2: Hoạt động lớp => bé nhỏ, gầy yếu, người bự phấn , - Tìm chi tiết cho thấy Nhà Trò yếu ớt? caùnh moûng, ngaén chuøn chuøn quaù yeáu, chöa quen mở, - HS đọc thầm đoạn * Đoạn 3: Hoạt động nhóm đôi - Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp, đe doạ nào? => Mẹ Nhà Trò vay lương ăn…., đánh, … + Thui thủi: cô đơn mình lặng lẽ không bầu tơ chặn đường, đe bắt chị ăn thịt baïn KNS: Trong tình cảnh Nhà Trò vậy, - Vài HS trả lời em laø Deá Meøn thì seõ laøm gì ? * Đoạn 4: Hoạt động nhóm bàn - Những lời nói Cử nào nói lên lòng nghĩa hiệp => Lời nói: em đừng sợ, hãy trở cùng với tôi đây Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn cuûa Deá Meøn? hieáp keû yeáu => Cử chỉ, hành động: xòe hai càng ra; daét Nhaø Troø ñi - HS nêu - Nêu hình ảnh nhân hoá mà em thích ? c/ Hướng dẫn HS đọc diễn cảm: - Đọc nối tiếp HS - HS đọc đoạn - Tiếng khóc tỉ tê, chị Nhà trò, gục đầu Trang Lop4.com Giáo án: Tập đọc Lớp (3) Trường tiểu học Ngọc Tố GV: Traàn Minh Hieáu - Bạn đọc nhấn giọng từ nào? - Đoạn đọc giọng nào? - HS đọc đoạn - Đọc chậm tả hình dáng Nhà Trò, thể cái nhìn ái ngại dế Mèn với Nhà Trò - HS đọc đoạn - Lời kể lể Nhà Trò giọng nào? - Giọng đáng thương - HS đọc đoạn - Lời nói Dế Mèn giọng đọc nào? thể - Giọng mạnh mẽ thể bất bình hieän ñieàu gì? * Luyện đọc diễn cảm đoạn văn: Hoạt động cá - HS luyện đọc diễn cảm theo cặp - HS thi đua đọc diễn cảm nhaân - HS đọc đoạn văn với giọng phù hợp + GV treo đoạn lên bảng và gọi HS đọc Mất đi, thui thủi, ốm yếu, chẳng đủ, nghèo + Bạn đọc nhấn giọng từ nào? túng, đánh em, bắt em, vặt cánh ăn thịt - HS đọc lại đoạn văn * Luyện đọc diễn cảm: Hoạt động nhóm đôi - Nhoùm ñoâi laøm vieäc + Đọc diễn cảm nhóm đôi đoạn * Thi đua đọc diễn cảm - HS đọc nối tiếp - Gọi HS đọc diễn cảm theo đoạn - Bạn nào đọc hay nhất? - KNS: Tổ chức cho vài HS thi đọc theo vai - HS thi đọc theo vai trước lớp - KNS: Vậy qua câu chuyện Dế Mèn bênh vự kẻ - HS nêu yeáu, nhaèm noùi leân ñieàu gì ? - Đại ý: Ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa - Bài tập đọc có ý nghĩa gì? hiệp, bênh vực người yếu xoá bỏ áp bất coâng D Cuûng coá: - HS nhaéc laïi - Gọi HS nhắc lại tựa bài - HS nêu - KNS: Em học gì nhân vật Dế Mèn? E Daën doø: - Về nhà đọc lại bài và xem trước bài: Mẹ ốm - HS lắng nghe nhà thực SGK/9 - Nhaän xeùt , tuyeân döông Trang Lop4.com Giáo án: Tập đọc Lớp (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tập đọc lớp 4 - Tiết 1: Dế mèn bênh vực kẻ yếu,