0

Giáo án Tập đọc 4 - Tiết 7: Một người chính trực

3 5 0
  • Giáo án Tập đọc 4 - Tiết 7: Một người chính trực

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2021, 13:46

+ GV hướng dẫn cả lớp đọc diễn cảm một đoạn trong bài.“Một hôm … tiến cử Trần -Từng cặp HS luyện đọc Trung Taù .” -HS thi đọc diễn cảm trước lớp... HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN.[r] (1)Ngày soạn:14/9 Ngaøy daïy: 17/9 TẬP ĐỌC TIẾT : MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC I - MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU KIẾN THỨC : - Hiểu các từ ngữ bài - Hiểu nội dung, ý nghĩa truyện: Ca ngợi chính trực, liêm, lòng vì dân vì nước Tô Hiến Thành – vị quan tiếng cương trực thời xưa KÓ NAÊNG: - Đọc lưu loát, trôi chảy toàn bài Biết đọc truyện với giọng kể thong thả, rõ ràng - Đọc phân biệt lời các nhân vật, thể rõ chính trực, thẳng Tô Hiến Thành THÁI ĐỘ: - HS học tập theo gương chính trực người xưa II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh học bài đọc SGK - Bảng phụ viết đọan văn cần hướng dẫn III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN 1’ 5’ 3’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HS Khởi động: Baøi cuõ: - HS nối tiếp đọc truyện Người ăn xin và trả lời câu hỏi SGK GV nhaän xeùt - ghi ñieåm Bài mới: a Giới thiệu chủ điểm:Măng non là biểu tượng thiếu nhi, Đội TNTP là tượng trưng cho tính trung thực, vì măng mọc thẳng Thiếu nhi là hệ măng non đất nước cần trở thành người trung thực b Giới thiệu bài:Thế nào là người trung thực? Hôm các em học bài “ Một người chính trực” để hiểu rõ điều đó Hoạt động1 Hướng dẫn luyện đọc * GV chia đoạn yêu cầu HS đọc + GV kết hợp cho HS luyện đọc số từ khó bài: di chiếu, tham tri chính sự, gián nghị đại phu Nghỉ đúng nhanh các cụm từ: “Còn gián nghị đại phu Trần Trung Taù/ baän nhieàu coâng vieäc/ neân khoâng maáy tới thăm Tô Hiến Thành được” + GV kết hợp giải nghĩa từ từ khó cuối bài Haùt Học sinh lên bảng đọc bài Học sinh lớp theo dõi – nhận xét HS quan saùt tranh chuû ñieåm “Maêng moïc thaúng” HS chuù yù theo doõi - HS nối tiếp đọc đoạn bài lần +Đoạn1: Từ đầu đến đó là vua Lý Cao Tông +Đoạn 2: Tiếp theo tới thăm Tô Hiến Thành +Đoạn 3: Phần còn lại Lop4.com - HS nối tiếp đọc đoạn bài lần (2) THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Gọi HS đọc phần chú giải cuối bài HOẠT ĐỘNG HS - HS đọc phần chú giải + lớp đọc thầm + HS đọc bài theo nhóm + HS luyện đọc theo cặp - Một, hai HS đọc toàn bài Gọi HS đọc toàn bài - GV đọc diễn cảm toàn bài Hoạt động2: Tìm hiểu bài: + GV chia lớp thành số nhóm để các em Các nhóm đọc thầm Đại diện nhóm trả lời câu hỏi trước lớp đọc thầmvà trả lời câu hỏi Sau đó GV + Thái độ chính trực Tô Hiến Thành đối Đoạn này kể chuyện gì ? với chuyện lập ngôi vua N1 : Trong việc lập ngôi vua, chính trực + Tô Hiến Thành không nhận vàng bạc đút lót để làm sai di chiếu vua đã Ông cuûa Toâ Hieán Thaønh theå hieän nhö theá naøo? theo di chiếu lập thái tử Long Cán lên làm vua Ý đoạn 1: thái độ Tô Hiến Thành Đoạn kể điều gì? vieäc laäp ngoâi vua N2 : Khi Tô Hiến Thành ốm nặng, thường + Quan tham tri chính Vũ Tán Đường ngaøy ñeâm haàu haï oâng xuyeân chaêm soùc oâng? Ý đoạn 2:Tô Hiến Thành ốm nặng có Vũ Đoạn cho ta biết điều gì? Tán Đường hầu hạ N3 : Tô Hiến Thành tiến cử thay ông + Quan gián nghị đại phu Trần Trung Tá đứng đầu triều đình ? N4: Vì thái hậu ngạc nhiên Tô Hiến + Vì Vũ Tán Đường lúc nào bên giường bệnh Tô Hiến Thành không Thành tiến cử Trần Trung Tá ? tiến cử, còn Trần Trung Tá bận nhiều công việc nên ít tới thăm ông, lại tiến cử Ý đoạn 3: Tô Hiến Thành cử người tài ba Đoạn ý nói gì? giúp nước Yêu cầu lớp đọc bài và trả lời ? Trong việc tìm người giúp nước, chính + Cử người tài ba giúp nước không trực ông Tô Hiến Thành thể cử người ngày đêm hầu hạ mình naøo? ? Vì nhân dân ca ngợi người + Vì người chính trực luôn đặt lợi ích đất nước lên trên lợi ích riêng Họ làm chính trực ông Tô Hiến Thành GV cùng HS các nhóm khác nhận xét- bổ điều tốt cho dân cho nước Nội dung chính: Ca ngợi chính trực, sung câu trả lời chưa đầy đủ liêm, lòng vì dân, vì nước Tô Truyện này ca ngợi ? ca ngợi điều gì? Hiến Thành – Vị quan tiếng cương trực ngaøy xöa Hoạt động3 : Hướng dẫn đọc diễn cảm - HS nối tiếp đọc bài Gọi HS tiếp nối đọc lại bài + GV hướng dẫn lớp đọc diễn cảm đoạn bài.“Một hôm … tiến cử Trần -Từng cặp HS luyện đọc Trung Taù ” -HS thi đọc diễn cảm trước lớp Lop4.com (3) THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HS + GV đọc mẫu - HS luyện đọc theo lối phân vai + GV cùng HS nhận xét bình chọn bạn đọc HS nhận xét bạn đọc hay nhaát HS trả lời theo suy nghĩ mình Cuûng coá: Em thích nhaát nhaân vaät naøo? Vì sao? Toång keát daën doø: Nhaän xeùt tieát hoïc Chuaån bò baøi: Tre Vieät Nam Lop4.com (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tập đọc 4 - Tiết 7: Một người chính trực,