0

Giáo án Tập đọc 4 - Bài: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp)

9 13 0
  • Giáo án Tập đọc 4 - Bài: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2021, 12:24

PhÇn nhËn xÐt Hoạt động 1: Đọc truyện Bài văn bị điểm không - 2HS đọc diễn cảm toàn bài; HS cả lớp đọc thầm Hoạt động 2: Tìm hiểu hành động của cậu bé?. - HS c¸c nhãm th¶o luËn néi dung [r] (1)KÕ ho¹ch bµi d¹y Lª ThÞ NguyÖt Tập đọc DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu ( TiÕp) I- Mục đích yêu cầu: - Đọc rành mạch trôi chảy toàn bài, giọng đọc phù hợp tính cách mạnh mẽ nhân vật Dế Mèn - HiÓu néi dung bµi: Ca ngîi DÕ MÌn cã tÊm lßng nghÜa hiÖp, ghÐt ¸p bøc, bÊt c«ng, bªnh vùc Nhµ Trß yÕu ®uèi - Chän ®­îc danh hiÖu phï hîp víi tÝnh c¸ch cña DÕ MÌn (Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái SGK) - GDKNS : ThÓ hiÖn sù c¶m th«ng, tù nhËn thøc vÒ b¶n th©n II- hoạt động dạy - học chủ yếu A KiÓm tra bµi cò : - §äc bµi " MÑ èm” H :Những chi tiết nào bài thơ bộc lộ tình yêu thương sâu sắc bạn nhỏ mẹ? B D¹y häc bµi míi Giới thiệu bài: Trong bài đọc lần trước Dế Mèn đã hứa bảo vệ Nhà Trò Vậy hôm chúng ta xem Dế Mèn hành động nào? Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài: a ) Luyện đọc: nhóm HS nối đọc đoạn cho hết bài - HS đọc bài; HS khác đọc thầm; HS nhận xét cách đọc bạn - GV hướng dẫn cách đọc đoạn; - HS khác luyện đọc đoạn - bài - HS nêu từ khó; 2- HS đọc từ khó; Cả lớp đọc đồng - HS đọc thầm phần chú giải GV yêu cầu vài HS giải nghĩa các từ đó GV đọc mẫu bài b) T×m hiÓu bµi * Đoạn 1? Trận địa mai phục bọn Nhện đáng sợ nào? ( Chăng tơ kín ngang đường, bố trí kẻ canh gác, tất nhà Nhện núp kín các hang đã với dáng vẻ ) * Đoạn 2? Dế Mèn đã làm cách cào để Nhện phải sợ ? (Lúc đầu Dế Mèn chủ động cất tiếng hỏi, lời lẽ oai phong, giọng thách thức Sau nhện cái xuất hiện, để tỏ rõ sức mạnh mình Dế Mèn đã trấn áp hành động: quay lưng, phóng càng, đạp phanh phách…) * Đoạn ? Dế Mèn đã làm cách nào để Nhện nhận lẽ phải? ( Dế Mèn phân tích dể cho Nhện thấy món nợ Nhà Trò là quá nhỏ, không đáng dể đòi và cách đe doạ mụ là độc ác…) ? Sau lời lẽ đanh thép Dế Mèn bọn Nhện đã hành động nào? (Chúng sợ hãi, cùng d¹ ran, c¶ bän cuèng cuång ch¹y däc ch¹y ngang, ph¸ hÕt c¸c d©y t¬ ch¨ng nèi.) ? Em thÊy cã thÓ tÆng DÕ MÌn danh hiÖu nµo sè danh hiÖu sau ®©y? ( C¸c danh hiÖu ghi nhận phẩm chất đáng ca ngợi danh hiệu có nét nghĩa riêng Các danh hiệu trên có thể đặt cho Dế Mèn thích hợp là " Hiệp sĩ") * §¹i ý: Ca ngîi DÕ MÌn cã tÊm lßng hµo hiÖp, c¨m ghÐt ¸p bøc, bÊt c«ng c) §äc diÔn c¶m: Lêi nãi cña DÕ MÌn: §äc m¹nh mÏ, døt kho¸t, ®anh thÐp - Những câu văn miêu tả, kể chuyện : giọng đọc thay đổi cho phù hợp với cảnh, chi tiÕt - Chó ý ng÷ ®iÖu c¸c c©u: + Từ hốc đá,/ mụ Nhện cái cong chân nhảy Nom đanh đá,/ nặc nô lắm.// Tôi quay lưng,/ phóng càng đạp phanh phách oai.// Mụ Nhện co rúm lại/ rập đầu xuống đất cái chày giã gạo.// Tôi thét:/ + Cớ các người có ăn để,/ béo múp béo míp mà cố tình đòi tí tẹo nợ đã đời rồi?// C Cñng cè, dÆn dß: GV nhËn xÐt giê häc Lop4.com (2) KÕ ho¹ch bµi d¹y Lª ThÞ NguyÖt chÝnh t¶ Mười năm cõng bạn học I- Mục đích yêu cầu: - Nghe, viết đúng và trình bày bài chính tả sẽ, đúng quy định; không mắc quá lỗi bµi - Làm đúng bài tập2 và BT3a II- hoạt động dạy - học chủ yếu A KiÓm tra bµi cò: - ViÕt c¸c tõ: lËp loÌ, n«ng næi, në nang, lÊp lã, non nít, lÝ lÞch B Bµi míi: Giới thiệu bài: Trong học này, các em viết đoạn bài Mười năm cõng bạn học Sau đó chúng ta luyện tập để viết đúng chính tả các tiếng có âm đầu s/ x Hướng dẫn HS nghe- viết: - GV đọc toàn bài chính tả SGK lượt - HS theo dõi SGK - HS đọc thầm đoạn văn cần viết để trả lời câu hỏi + Tìm tên riêng cần viết hoa? (Vinh Quang, Chiêm Hoá, Tuyên Quang, Đoàn Trường Sinh, Hanh) + T×m nh÷ng tõ ng÷ dÔ viÕt sai? (khóc khuûu, gËp gÒnh, liÖt,…) + T×m nh÷ng sè cã bµi? (10 n¨m, kil«mÐt) Tõ TiÕng khóc khuûu khuûu=kh + uyu + hái gËp ghÒnh ghÒnh= gh+ªnh+huyÒn - GV hướng dẫn HS phân tích từ khó - GV đọc cho HS viết lại từ ngữ trên vào nháp - HS lên bảng viết - HS gÊp SGK - gië vë viÕt bµi - GV đọc câu cụm từ cho HS viết Mỗi câu (hoặc cụm từ) đọc lượt - HS viết xong, GV đọc lại toàn bài cho HS soát bài (HS đổi vở); GV nhận xét chung Hướng dẫn HS làm bài tập: * Bài tập 2: - Cả lớp đọc thầm và tự làm - HS lµm ë b¶ng; HS vµ GV nhËn xÐt C¶ líp ch÷a bµi Bài giải đúng: T×m chç ngåi Rạp chiếu phim thì bà đứng dậy len qua ghế ngoài Lát sau, bà trở lại và hỏi «ng ngåi ®Çu hµng ghÕ r»ng: - Th­a «ng! Ph¶i ch¨ng lóc ngoµi t«i v« ý dÉm vµo ch©n «ng? - Vâng xin bà đừng băn khoăn, tôi không sao! - Dạ không! Tôi muốn hỏi để xem tôi có tìm đúng hàng ghế mình không * Bài tập 3: Giải các câu đố - 2HS đọc câu đố; Cả lớp thi giải nhanh câu đố; GV nhận xét, khen ngợi Lời giải đúng: a Dòng 1, 2: Chữ sáo; b Dòng 1, 2: Chữ trắng Cñng cè - DÆn dß:- GV nhËn xÐt tiÕt häc - VÒ nhµ: T×m 10 tõ ng÷ chØ sù vËt cã tiÕng b¾t ®Çu b»ng s-x (sóng, s¸ch, sµn, xÎng, xµ, xµ phßng,…) hoÆc cã tiÕng chøa vÇn ¨n- ¨ng (ch¨n, kh¨n, h¶i ®¨ng, m¨ng, tr¨ng) Lop4.com (3) KÕ ho¹ch bµi d¹y Lª ThÞ NguyÖt Thø ngµy 31 th¸ng n¨m 2010 LUYÖN Tõ Vµ C¢U Më réng vèn tõ : Nh©n hËu, §oµn kÕt I- Mục đích yêu cầu: - BiÕt thªm mét sè tõ ng÷ (gåm c¶ thµnh ng÷, tôc ng÷ vµ tõ H¸n ViÖt th«ng dông) vÒ chñ điểm Thương người thể thương thân; - Nắm cách dùng số từ có tiếng “nhân” theo hai nghĩa khác : người, lòng thương người II- hoạt động dạy - học chủ yếu A- KTBC (4’) : GV cho HS viết tiếng người gia đình mà phần vần:  Cã mét ©m(bµ,mÑ,c«,chó…); Cã hai ©m(b¸c,thÝm,ch¸u,con…) B D¹Y HäC BµI MíI Giới thiệu bài : GV nêu mục đích, yêu cầu học LuyÖn tËp Bài tập 1:Tìm các từ ngữ : Cho HS đọc yêu cầu BT1 - GV giao việc:Các em phải tìm các từ ngữ thể lòng nhân hậu,tình cảm yêu thương đồng loại,…trong bài TĐ các em đã học là:Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (2 bài) và Lòng thương người Hồ Chủ tịch - Cho HS trình bày GV chốt lại lời giải đúng A B C D M: Lòng yêu, thương M: độc ác, M: c­u M: øc hiÕp, b¾t tr¶ nî , tình, yêu thương, đau d÷, nÆc n« mang, bªnh đánh, đe, ăn thịt, hiếp, xãt, lßng yªu mÕn vùc ¸p bøc, bãc lét Bài tập : Cho HS đọc yêu cầu BT - Cho HS làm việc.Cho HS trình bày.GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng +Tiếng nhân các từ sau có nghĩa là “người”: nhân dân, c”ng nhân, nhân loại, nhân tài + Tiếng nhân các từ sau có nghĩa là “lòng thương người”: nhân hậu, nhân ái, nhân đức, nhân từ BT3: §Æt c©u víi mçi tõ ë BT2 - Cho HS đọc yêu cầu BT3 Cho HS trình bày GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng Bài tập 4: Tìm nội dung các câu tục ngữ : Cho HS đọc yêu cầu BT4 - Cho HS lµm bµi GV chèt l¹i: a)Câu tục ngữ khuyên ta sống hiền lành, thương yêu người, không làm điều ác thì gặp điều tốt đẹp may mắn b)Câu tục ngữ chê trách người có tính xấu hay ghen tị thấy người khác hạnh phúc, may m¾n c)Câu tục ngữ khuyên người ta phải đoàn kết, gắn bó, yêu thương Đoàn kết tạo sức mạnh cho người Cñng cè, dÆn dß : GV nhËn xÐt tiÕt häc vÒ nhµ xem l¹i bµi võa häc, chuÈn bÞ bµi míi Lop4.com (4) KÕ ho¹ch bµi d¹y Lª ThÞ NguyÖt KÓ chuyÖn Nµng tiªn èc I- Mục đích yêu cầu: - Hiểu câu chuyện thơ “ Nàng tiên ốc”, kể lại đủ ý lời mình - Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Con người cần yêu thương , giúp đỡ lần II §å dïng d¹y häc: Tranh minh ho¹ truyÖn SGK III- hoạt động dạy - học chủ yếu A, KiÓm tra bµi cò: - HS nèi tiÕp kÓ l¹i c©u chuyÖn “ Sù tÝch Hå Ba BÓ”; Nªu ý nghÜa cña c©u chuyÖn B D¹y bµi míi : Giíi thiÖu bµi : “Nµng tiªn èc” T×m hiÓu c©u chuyÖn : - GV đọc diến cảm bài thơ - HS theo dõi SGK -3 HS nối tiếp đọc đoạn thơ ; 1HS đọc toàn bài - Cả lớp đọc thầm , suy nghĩ và trả lời câu hỏi : * Đoạn 1: Bà lão nghèo làm gì để sinh sống ? ( Bà lão kiếm sống nghề mò cua, bắt ốc ) ? Bà lão làm gì bắt ốc ? ( thấy ốc đẹp , bà thương , không muốn bán , … ) * Đoạn : Từ có ốc, bà lão thấy nhà có gì lạ? ( Đi làm bà thấy nhà cửa đã quét sạch, đàn lợn đã cho ăn, cơm nước đã nấu sẵn, vườn rau đã nhặt cỏ ) * Đoạn : ? Khi rình xem , bà lão đã nhìn thấy gì ? ( Bà thấy nàng tiên từ chum nước bước ) ? Sau đó bà lão đã làm gì : (Bà bí mật đập vỡ vỏ ốc , ôm lấy nàng tiên ) ? C©u chuyÖn kÕt thóc nh­ thÕ nµo ? ( Bµ l·o vµ nµng tiªn sèng h¹nh phóc bªn Hä yªu thương mẹ con.) Hướng dẫn kể chuyện và trao đổi ý nghĩa câu chuyện : a Hướng dẫn HS kể lại câu chuyện lời mình: ? Thế nào là kể lại câu chuyện lời em ? ( Em đóng vai người kể , kể lại câu chuyện cho người khác nghe Kể lời em và dựa vào nội dung truyện thơ không đọc lại câu thơ b HS kÓ chuyÖn theo nhãm , mçi nhãm HS - KÓ theo tõng ®o¹n; KÓ toµn bµi ? Nêu ý nghĩa câu chuyện ? ( người cần yêu thương giúp đỡ lẫn ) c HS nối tiếp thi kể toàn câu chuyện trước lớp - HS thi kể theo đoạn trước lớp ( nhóm HS kể đoạn câu chuyện ) - HS kÓ toµn bé c©u chuyÖn - GV hướng dẫn HS đến kết luận - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt , b×nh chän b¹n kÓ hay nhÊt , b¹n hiÓu chuyÖn nhÊt , b¹n nhËn xÐt chÝnh x¸c nhÊt Cñng cè – dÆn dß : - GV nhËn xÐt tiÕt häc - Về nhà học thuộc bài thơ , kể lại câu chuyện cho người thân nghe và CBBS Lop4.com (5) KÕ ho¹ch bµi d¹y Lª ThÞ NguyÖt Tập đọc Truyện cổ nước mình I- Mục đích yêu cầu: - Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng tự hào, tình cảm - Hiểu nội dung : Ca ngợi truyện cổ nước ta vừa nhân hậu, thông minh vừa chứa đựng kinh nghiÖm quý b¸u cña cha «ng (Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái SGK, thuéc 10 dßng th¬ ®Çu hoÆc 12 dßng th¬ cuèi) II- hoạt động dạy - học chủ yếu A Kiểm tra bài cũ : HS trả lời và đọc bài“Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” B Bµi míi 1.Giới thiệu bài: Truyện cổ nước mình Hướng dẫn học sinh luyện đọc và tìm hiểu bài a) Luyện đọc - Đọc bài; Đọc đoạn; 2HS đọc khá đọc bài - HS tiếp nối đọc đoạn thơ theo nhóm - HS khác đọc thầm theo; HS nhận xét bạn đọc HS nêu từ khó đọc - GV ghi bảng -Cả lớp đọc đồng thanh; HS đọc chú giải ,giải nghĩa từ - HS luyện đọc cá nhân - Từ ngữ: + Vàng nắng, trắng mưa, nhận mặt, độ trì, độ lượng, đa tình, đa mang -GV đọc diễn cảm bài thơ b) T×m hiÓu bµi * Vì tác giả yêu truyện cổ nước nhà? - V× truyÖn cæ d©n téc rÊt nh©n hËu, ý nghÜa s©u xa - V× truyÖn cæ gióp ta nhËn nh÷ng phÈm chÊt quý b¸u cña cha «ng… - Vì truyện cổ truyền cho đời sau nhiều lời răn dạy quý báu cha ông * Những truyện cổ nào nhắc đến bài? Nêu ý nghĩa truyện đó ( Tấm C¸m, §Ïo cµy gi­· ®­êng) * Hãy tìm thêm truyện cổ khác thể lòng nhân hậu người VN ta? (TrÇu Cau, Th¹ch Sanh, Nµng Tiªn èc) * Em hiểu hai câu thơ cuối bài nào?( Truyện cổ chính là lời dạy cha ông đời sau Qua câu chuyện cổ cha ông dạy cháu cầnsống nhân hậu, độ lượng, công b»ng, ch¨m chØ.) * Đại ý : Tác giả yêu thích truyện cổ đất nước vì truyện cổ đề cao tình thương người, lòng nhân hậu; truyện cổ tích để lại bài học làm người quý báu cha ông c) §äc diÔn c¶m vµ häc thuéc lßng - GV đọc diễn cảm bài thơ; HS nêu cách đọc diễn cảm - §äc bµi th¬ víi giäng thong th¶ trÇm tÜnh, s©u l¾ng ThÓ th¬ lµ thÓ lôc b¸t song sù ng¾t giäng c¸c c©u th¬ cÇn phï hîp tõng c©u - HS nối tiếp đọc diễn cảm học thuộc lòng C Cñng cè, dÆn dß : GV nhËn xÐt tiÕt häc; Yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ häc thuéc bµi th¬ Lop4.com (6) KÕ ho¹ch bµi d¹y Lª ThÞ NguyÖt Thø ngµy th¸ng n¨m 2010 tËp lµm v¨n Kể lại hành động nhân vật I Môc tiªu: - Hiểu: Hành động nhân vật thể tính cách nhân vật; nắm cách kể hành động nhân vật - Biết dựa vào tính cách để xác định hành động nhân vật (Chim Sẻ, Chim Chích), bước đầu biết xếp các hành động theo thứ tự trước, sau để thành câu chuyện II Các hoạt động dạy học chủ yếu: A - KiÓm tra bµi cò : - Nh©n vËt truyÖn cã thÓ lµ g×? + Nhân vật truyện có thể là người, là vật, đồ vật, cây cối,… nhân hoá - Tính cách nhân vật thể qua đâu? + Hành động, lời nói, suy nghĩ nhân vật B - Bµi míi Giíi thiÖu bµi: GV nªu M§YC giê häc PhÇn nhËn xÐt Hoạt động 1: Đọc truyện Bài văn bị điểm không - 2HS đọc diễn cảm toàn bài; HS lớp đọc thầm Hoạt động 2: Tìm hiểu hành động cậu bé - 1HS đọc to yêu cầu 2, 3; HS lớp đọc thầm; GV phát phiếu thảo luận nhóm - HS c¸c nhãm th¶o luËn néi dung phiÕu - C¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luË HS nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung… - Truyện có n/vật nào? (+ Người con, người cha, cô giáo, cậu bé, ba cậu bé, người bạn - Ghi vắn tắt hành động cậu bé bị điểm không truyện? + Giê lµm bµi: nép giÊy tr¾ng + Giờ trả bài: im lặng mãi trước câu hỏi cô giáo, mãi nói + Lóc vÒ: khãc b¹n hái - V× cËu bÐ l¹i nép giÊy tr¾ng? + Vì ba cậu đã mất, cậu không thể bịa câu chuyện ba đọc báo để tả - Tại cậu bé lặng thinh mãi trước câu hỏi cô giáo? + Vì xúc động, cậu bé yêu cha, tủi thân vì không có cha nên không thể trả lời là cha đã - T¹i cËu bÐ khãc b¹n hái? + Vì cậu yêu người cha đã hi sinh vì tổ quốc, cậu không thể mượn cha bạn làm cha m×nh - Theo em, hành động cậu bé nói lên điều gì? Mỗi hành động cậu bé nói lên tình yêu với cha, tính trung thực cậu * Kết luận: Mỗi hành động nhân vật thể tính cách nhân vật Cần chọn kể hành động tiêu biểu nhân vật - Các hành động nhân vật kể theo thứ tự nào? + Hành động xảy trước thì kể trước, xảy sau thì kể sau * Kết luận: Các hành động nhân vật thường kể theo trật tự trước – sau: hành động xảy trước thì kể trước, hành động xảy sau thì kể sau PhÇn ghi nhí - GV treo b¶ng phô ghi s½n phÇn ghi nhí - 2HS đọc to phần ghi nhớ, lớp đọc thầm Lop4.com (7) KÕ ho¹ch bµi d¹y Lª ThÞ NguyÖt LuyÖn tËp: - 1HS đọc to yêu cầu bài tập; HS thảo luận nhóm thực yêu cầu bài tập - Kể các hành động Sẻ? + ¨n kª mét m×nh + ¨n hÕt th× vøt hép ®i - Những hành động đó nói lên tính cách gì Sẻ? - Tr¶ lêi: Ých kØ, hÑp hßi - Những hành động đó xếp theo trình tự nào? + Hành động xảy trước thì kể trước, xảy sau thì kể sau - “Bµi häc quÝ” mµ SÎ häc ®­îc ë ChÝch lµ g×? + Cần đối xử tốt với bạn, không nên ích kỉ, hẹp hòi… - Chóng ta nªn häc tËp tÝnh c¸ch g×, cña c©u chuyÖn nµy? + Häc tËp tÝnh c¸ch xëi lëi, tèt bông cña ChÝch C - Cñng cè - dÆn dß - Khi kể hành động nhân vật, ta cần chú ý điều gì? + Chọn kể hành động tiêu biểu nhân vật + Thông thường, hành động xảy trước thì kể trước, hành động xảy sau thì kể sau - HS chép lại trật tự đúng các hành động vào vở, học thuộc phần ghi nhớ Lop4.com (8) KÕ ho¹ch bµi d¹y Lª ThÞ NguyÖt LuyÖn tõ vµ c©u DÊu hai chÊm I Môc tiªu: - HiÓu t¸c dông cña dÊu hai chÊm c©u (ND ghi nhí) - Nhận biết tác dụng dấu hai chấm (BT1), bước đầu biết dùng dấu hai chấm viết văn II §å dïng d¹y häc: - B¶ng phô ghi s½n néi dung ghi nhí III Hoạt động dạy học chủ yếu A KiÓm tra bµi cò : *§Æt c©u víi mét tõ nhãm( nh©n d©n , c«ng nh©n, nh©n lo¹i, nhân từ ); * Đặt câu với từ nhóm(nhân hậu , nhân ái, nhân đức, nhân từ ) B Bµi míi Giíi thiÖu bµi : DÊu hai chÊm cã t¸c dông g× vµ ®­îc sö dông nh­ thÕ nµo? Bµi häc h«m sÏ gióp c¸c em hiÓu râ PhÇn nhËn xÐt - HS tiếp nối đọc yêu cầu bài ( HS đọc phần ) -HS trao đổi nhóm, trả lời theo yc C©u a: DÊu hai chÊm b¸o hiÖu phÇn sau lµ lêi nãi cña B¸c Hå, dÊu hai chÊm ®­îc dïng phèi hîp víi dÊu ngoÆc kÐp C©u b: dÊu hai chÊm b¸o hiÖu c©u sau lµ lêi nãi cña DÕ MÌn, dïng phèi hîp víi dÊu g¹ch ®Çu dßng C©u c: DÊu hai chÊm b¸o hiÖu bé phËn ®i sau lµ lêi gi¶i thÝch râ nh÷ng ®iÒu l¹ mµ bµ giµ nhËn thÊy *VËy dÊu hai chÊm cã t¸c dông g× vµ ®­îc dïng nh­ thÕ nµo? Phần ghi nhớ (tr 24- SGK): - vài HS đọc phần ghi nhớ - GV minh họa thêm ; Cả lớp đọc thầm PhÇn luyÖn tËp *Bài tập 1: - 2HS tiếp nối đọc yc bài – Cả lớp đọc thầm - HS nhóm đôi trao đổi tác dụng dấu hai chấm câu - HS tr×nh bµy; HS kh¸c nhËn xÐt - GV chèt l¹i a/ DÊu hai chÊm thø nhÊt cã t¸c dông gi¶i thÝch, b¸o hiÖu phÇn ®i sau – gi¶i thÝch ®Çu ®u«i c©u chuyÖn lµ thÕ nµo - DÊu hai chÊm thø hai ( phèi hîp dÊu ngoÆc kÐp) b¸o hiÖu phÇn sau lµ lêi nãi cña Tu Hó b/ Dấu hai chấm có tác dụng giải thích- phần sau làm rõ cảnh tuyệt đẹp đất nước là cảnh gì *Bài : - 1HS đọc yc, lớp đọc thầm - Viết đoạn truyện “ Nàng tiên ốc” đó có ít hai lần dùng dấu hai chấm( dùng để giải thích, dùng để dẫn lời nhân vật) -GV nh¾c l¹i néi dung yc - HS viết đoạn văn vào nháp ; vài HS đọc đoạn viết mình trước lớp - GV vµ HS nhËn xÐt C Cñng cè- dÆn dß - §äc l¹i néi dung ghi nhí ; Nªu sù kh¸c gi÷a dÊu chÊm vµ dÊu hai chÊm - Dặn HS chuẩn bị bài sau: Từ đơn- Từ phức Lop4.com (9) KÕ ho¹ch bµi d¹y Lª ThÞ NguyÖt Thø ngµy th¸ng n¨m 2010 TËp lµm v¨n T¶ ngo¹i h×nh cña nh©n vËt bµi v¨n kÓ chuyÖn I Mục đích yêu cầu: - Hiểu : Trong bài văn kể chuyện, việc tả ngoại hình nhân vật là cần thiết để thể tính c¸ch cña nh©n vËt (ND ghi nhí ) - Biết dựa vào đặc điểm ngoại hình để xác định tính cách nhân vật (BT1); Kể lại ®o¹n c©u chuyÖn “Nµmg tiªn èc” cã kÕt hîp t¶ ngo¹i h×nh bµ l·o hoÆc nµng tiªn * GDKNS : GD kÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lý th«ng tin II §å dïng d¹y häc: -B¶ng nhãm vµ bót d¹; Bµi tËp viÕt s½n trªn b¶ng líp III- hoạt động dạy - học chủ yếu A KiÓm tra bµi cò: +Khi kể lại hành động nhân vật cần chú ý điều gì? +KÓ l¹i c©u chuyÖn ë phÇn luyÖn tËp B Bµi míi: Giới thiệu bài: người, hình dáng bên ngoài thường thống với tính cách, phÈm chÊt bªn V× vËy, bµi v¨n kÓ chuyÖn viÖc miªu t¶ h×nh d¸ng bªn ngoµi cña nh©n vËt cã t¸c dông gãp phÇn béc lé tÝnh c¸ch Bµi häc ngµy h«m sÏ gióp c¸c em hiÓu viÖc t¶ ngo¹i h×nh nh©n vËt bµi v¨n kÓ chuyÖn.2 NhËn xÐt a) Ghi vắn tắt đặc điểm ngoại hình chị Nhà Trò về: +Sức vóc: gầy yếu quá; +Thân mình: bé nhỏ, người bự phấn lột +Cánh: hai cánh mỏng cánh bướm non, lại ngắn chùn chùn + “Trang phục”: mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng b) Ngo¹i h×nh cña chÞ Nhµ Trß nãi lªn ®iÒu g× vÒ: +Tính cách: yếu đuối; +Thân phận: tội nghiệp, đáng thương, dễ bị bắt nạt Ghi nhớ: -HS đọc ghi nhớ LuyÖn tËp: *Bài 1: +Tác giả đã chú ý đến miêu tả chi tiết ngoại hình chú bé liên lạc: người gầy, tóc búi ngắn, hai túi áo cánh nâu trễ xuống tận đùi, quần ngắn tới gần đầu gối, đôi bắp chân nhỏ luôn luôn động đậy, đôi mắt sáng và xếch +C¸c chi tiÕt Êy nãi lªn: -Chú bé là gia đình nông dân nghèo, quen chịu đựng vất vả -Chú bé hiếu động, đã đựng nhiều đồ chơi đựng lựu đạn túi -Chú nhanh nhẹn, hiếu động, thông minh, thật thà +GV kÕt luËn *Bµi 2: KÓ l¹i c©u chuyÖn Nµng Tiªn èc, kÕt hîp t¶ ngo¹i h×nh cña c¸c nh©n vËt +HS chØ cÇn kÓ ®o¹n cã kÕt hîp t¶ ngo¹i h×nh cña nh©n vËt +Ví dụ: Một hôm, đồng bà bắt ốc lạ: Con ốc tròn, nhỏ xíu cái chén uống nước trông xinh xắn và đáng yêu Vỏ nó màu xanh biêng biếc, óng ánh đường g©n xanh Bµ ng¾m m·i kh«ng thÊy ch¸n C Cñng cè, dÆn dß : - GV nhËn xÐt tiÕt häc; DÆn HS vÒ nhµ häc thuéc ghi nhí vµ CBBS Lop4.com (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tập đọc 4 - Bài: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp),