0

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006 Môn thi: Toán - Bổ túc trung học phổ thông

1 13 0
  • Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006 Môn thi: Toán - Bổ túc trung học phổ thông

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2021, 09:41

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề.[r] (1)Bộ giáo dục và đào tạo kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m 2006 M«n thi: to¸n - Bæ tóc trung häc phæ th«ng §Ò thi chÝnh thøc Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề C©u (3,5 ®iÓm) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) hàm số y = x + 3x Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị (C), trục hoành và các đ−ờng thẳng x = − 2, x = − C©u (1,5 ®iÓm) π TÝnh tÝch ph©n J = ∫ ( 2sin x + 3) cos xdx Chøng minh hµm sè y = x3 − mx − (2m + 3)x + lu«n cã cùc trÞ víi mäi gi¸ trÞ cña tham sè m C©u (2,0 ®iÓm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đ−ờng thẳng ( ∆ ) có ph−ơng trình x − 2y − 10 = vµ ®−êng trßn (T) cã ph−¬ng tr×nh ( x − 1) + ( y − ) = 2 ViÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng ( ∆ ' ) ®i qua t©m I cña (T) vµ vu«ng gãc víi ( ∆ ) Xác định tọa độ điểm I' đối xứng với điểm I qua ( ∆ ) C©u (2,0 ®iÓm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho bốn điểm A(4; 3; 2), B(3; 0; 0), C(0; 3; 0) và D(0; 0; 3) ViÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng ®i qua ®iÓm A vµ träng t©m G cña tam gi¸c BCD ViÕt ph−¬ng tr×nh mÆt cÇu cã t©m A vµ tiÕp xóc víi mÆt ph¼ng ®i qua ba ®iÓm B, C, D C©u (1,0 ®iÓm) 1⎞ ⎛ T×m sè h¹ng chøa x khai triÓn nhÞ thøc Niut¬n cña ⎜ 2x + ⎟ x⎠ ⎝ HÕt Hä vµ tªn thÝ sinh: Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1: Sè b¸o danh: Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: Lop12.net (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006 Môn thi: Toán - Bổ túc trung học phổ thông,