0

Giáo án Tổng hợp các môn khối 3 - Tuần 1

20 7 0
  • Giáo án Tổng hợp các môn khối 3 - Tuần 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2021, 03:09

Bµi míi: - Giáo viên dành 3 phút giới thiệu chương tr×nh vµ SGK - §V§: Nh­ SGK Hoạt động 2: Tìm hiểu cách xác định vật chuyển động hay đứng yên I/ Làm thế nào để biết một vật đang chuyển[r] (1)Ng so¹n: …/…/ 2010 Chương I: học Ng d¹y: …/…/ 2010 Tiết 1: Chuyển động học I- Môc tiªu KiÕn thøc: - Nêu số ví dụ chuyển động học đời sống hàng ngày - Nêu số ví dụ tính tương đối chuyển động và đứng yên, đặc biệt biết xác định trạng thái vật so với vật mốc - Nêu trạng thái, các dạng chuyển động học thường gặp, chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn, Kü n¨ng: - Ph©n tÝch, so s¸nh Thái độ: Yêu thích môn học II- ChuÈn bÞ - Tranh vÏ h×nh 1.1 SGK, h×nh 1.2 SGK h×nh 1.3 SGK III- Tổ chức các hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Giới thiệu chương trình và tổ chức tình học tập Tæ chøc líp: KiÓm tra: Bµi míi: - Giáo viên dành phút giới thiệu chương tr×nh vµ SGK - §V§: Nh­ SGK Hoạt động 2: Tìm hiểu cách xác định vật chuyển động hay đứng yên I/ Làm nào để biết vật chuyển - Giáo viên cho các nhóm học sinh trả lời động hay đứng yên, c©u hái C1 - HS đọc và nghiên cứu SGK - GV: Chốt lại các phương án trả lời nêu + Khi vị trí vật thay đổi với vật mốc theo cách chung để nhận biết vật chuyển thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc động hay đứng yên Trong vật lý để nhận Chuyển động này gọi là chuyển động học biết vật chuyển động hay đứng yên người ta ( gọi tắt là chuyển động) chọn vật làm mốc, dựa vào thay đổi vị trí cña vËt nµy so víi vËt kh¸c + C1: Vật không thay đổi vị trí so với vật mốc + Trên sở đã học em hãy trả lời câu hỏi thì coi là đứng yên so với vật mốc C2, C3? Hoạt động 3: Tính tương đối chuyển động và đứng yên II/ Tính tương đối chuyển động và - Y/cầu hs đọc và trả lời câu hỏi C4, C5 đứng yên - HS đọc và trả lời câu hỏi C4, C5 + Qua c¸c c©u trªn em cã kÕt luËn g× ? + C4: Hành khách chuyển động so với nhµ ga Vì: Vị trí hành khách thay đổi theo Lop8.net (2) - Y/cÇu hs tr¶ lêi c©u hái C6 thêi gian so víi nhµ ga + Tìm ví dụ thực tế khẳng định + C5: Hành khách đứng yên so với toa chuyển động hay đứng yên có tính chất tàu tương đối KÕt luËn: Một vật là chuyển động so với vật này lại là đứng yên so với vật khác ta nói chuyển - Y/cÇu hs tr¶ lêi c©u hái C8 động và đứng yên có tính chất tương đối Hoạt động 4: Nghiên cứu số chuyển động thường gặp III/ Một số chuyển động thường gặp - GV: Đưa hình vẽ 1.3 cho HS quan sát - HS đọc, nghiên cứu SGK và nắm chuyển động thẳng, chuyển động tròn, + Chuyển động thẳng chuyển động cong + Chuyển động cong + Chuyển động tròn + Em hãy nêu thêm ví dụ chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn + VD: Tuỳ hs thường gặp đời sống Hoạt động 5: Vận dụng – Củng cố – Hướng dẫn nhà IV/ VËn dông - Yªu cÇu hs tr¶ lêi c©u hái C10, C11 + C10: Ô tô dứng yên so với người lái xe, chuyển động so với người đứng bên đường và - Tæ chøc th¶o luËn chung, thèng nhÊt c©u c©y cét ®iÖn tr¶ lêi Người lái xe đứng yên so với ô tô, chuyển động so với người đứng bên đường và c©y cét ®iÖn Người đứng bên đường: Chuyển động so với ô tô và người lái xe, đứng yên so với cây cột điện, cây cột điện dứng yên so với người đứng bên đường, chuyển động so với người lái xe vµ « t« Cñng cè bµi: - Thế nào là chuyển động học ? - Tại nói chuyển động hay đứng yên có tính tương đối ? - Trong thực tế ta thường gặp các dạng chuyển động nào ? Hướng dẫn nhà: - HS đọc thuộc phần ghi nhớ - Lµm bµi tËp: 1, 2, 3, 4, 5, SBT Lop8.net (3) Ng so¹n: …/…/ 2010 Ng d¹y: …/…/ 2010 TiÕt 2: VËn tèc I - Môc tiªu: KiÕn thøc: - Từ thí dụ, so sánh quãng đường chuyển động giây chuyển động để rút cách nhận biết nhanh, chậm chuyển động ( gọi là vận tốc ) - N¾m v÷ng c«ng thøc tÝnh vËn tèc v = S vµ ý nghÜa cña c¸c kh¸i niÖm vËn tèc t - Đơn vị hợp pháp vận tốc là m/s, km/h Cách đổi đơn vị vận tốc, Kü n¨ng: - Vận dụng công thức tính vận tốc để tính quãng đường, thời gian chuyển động Thái độ: - Yªu thÝch m«n häc II - ChuÈn bÞ - B¶ng phô b¶ng 2.1 vµ 2.2 III- Tổ chức các hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Tổ chức - Kiểm tra - Giới thiệu bài Tæ chøc líp: KiÓm tra: - Thế nào là chuyển động học ? - Tại nói chuyển động hay đứng yên có tính tương đối ? Bµi míi: SGK Hoạt động 2: Nghiên cứu khái niệm vận tốc là gì? I/ VËn tèc lµ g× ? - Y/cầu hs đọc và trả lời câu hỏi C1 , C2 - HS đọc và trả lời câu C1 , C2 + C1: Trªn cïng mét ®o¹n ®­êng dµi b»ng - GV: Qu·ng ®­êng ®i ®­îc mét gi©y b¹n nµo ch¹y mÊt Ýt thêi gian h¬n th× ch¹y gäi lµ vËn tèc nhanh và ngược lại + C2: HS hoµn thµnh vµo b¶ng 2.1 - Y/cÇu hs th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái C3? - Th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái C3 + C3: §é lín cña vËn tèc cho biÕt sù nhanh, chậm chuyển động §é lín cña vËn tèc cho biÕt qu·ng ®­êng vật đơn vị thời gian Hoạt động 3: Xây dựng công thức tính vận tốc - GV §­a c«ng thøc tÝnh vËn tèc vµ gi¶i II/ C«ng thøc tÝnh vËn tèc s thích đơn vị các đại lượng công thức + C«ng thøc: v = t Lop8.net (4) v: vËn tèc s: qu·ng ®­êng vËt ®i ®­îc t: thời gian vật hết quãngđường đó Hoạt động 4: Xét đơn vị vận tốc - GV: Thông báo đơn vị tính vận tốc III/ Đơn vị vận tốc tuỳ thuộc đơn vị quãng đường - HS đọc và ng/cứu SGK và đơn vị thời gian hết quãng đường - Hoàn thành câu hỏi C4 đó, giới thiệu thêm các đơn vị vận tốc + Đơn vị vận tốc phụ thuộc vào đơn vị chiều dài và đơn vị thời gian + §¬n vÞ ®o chiªu dµi? + Đơn vị vận tốc thường dùng là km/h, m/s 1km/h = 0,28m/s + §¬n vÞ ®o thêi gian? + §é lín cña vËn tèc ®­îc ®o b»ng dông cô gäi lµ tèc kÕ Hoạt động 5: Vận dụng - Củng cố - Hướng dẫn nhà + C5: a) giê « t« ®i ®­îc 36 km - HS: §äc vµ tr¶ lêi c©u hái C5 xe đạp 10,8 km gi©y tµ ho¶ ®i ®­îc 10 m 36000 = 10 m / s 3600 10800 10,8 km/h = = 3m / s 3600 b) 36 km/h = Vậy ô tô và tầu hoả nhanh nhau, xe đạp chậm nhÊt + C6: VËn tèc cña tµu lµ: + C©u C6: t = 1,5 h, s = 81 km v = ? km/h = ? m/s v= 81 54000 = 54 km / h = = 15m / s 1,5 3600 54 >15 + Chó ý so s¸nh vËn tèc ta ph¶i chó ý cïng lo¹i đơn vị, nói 54 > 15 không có nghĩa là hai vận tèc kh¸c + C7: 40 phót = + C©u C7: t = 40 phót, v = 12km/h s=? 40 = h 60 Qu·ng ®­êng ®i ®­îc lµ: s = vt = 12 t = 30 phót = = 8km 30 = h 60 Quãng đường từ nhà đến nơi làm việc là: + C©u C8: v = 4km/h, t = 30 phót s = ? s = vt = 4 Cñng cè: - ý nghÜa cña c«ng thøc tÝnh vËn tèc? Hướng dẫn nhà: - HS đọc thuộc phần ghi nhớ - Lµm bµi tËp: 1, 2, 3, 4, 5, SBT Lop8.net = km (5) Ng so¹n: …/…/ 2010 Ng d¹y: …/…/ 2010 Tiết 3: Chuyển động - chuyển động không I- Môc tiªu: KiÕn thøc: - Phát biểu định nghĩa chuyển động đều, chuyển động không và nêu thí dụ chuyển động thường gặp , chuyển động không - VËn dông tÝnh vËn tèc trung b×nh trªn mét ®o¹n ®­êng Kü n¨ng: - Từ các tượng thực tế và kết TN rút quy luật CĐ và CĐ không II- ChuÈn bÞ: III- Tổ chức các hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Tổ chức - Kiểm tra - Giới thiệu bài Tæ chøc líp : KiÓm tra : + ViÕt c«ng thøc tÝnh vËn tèc cña chuyÓn động, giải thích các ký hiệu các đại lượng cã c«ng thøc? + Nêu tên các đơn vị vận tốc thường dùng? Bµi míi : SGK Hoạt động 2: Định nghĩa §Þnh nghÜa - Chuyển động là chuyển động mà vận GV: Thông báo định nghĩa : tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian + Đưa bảng phụ vẽ các vị trí xe lăn - Chuyển động không là chuyển động mà chuyển động trên máng nghiêng và trên vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian ®­êng n»m ngang A B C D E F HS: Tr¶ lêi c©u hái C1 C2 + Trªn ®o¹n ®­êng AB, BC, CD lµ chuyÓn + Trªn c¸c ®o¹n ®­êng AB, BC, CD trung động không b×nh gi©y xe l¨n ®­îc bao nhiªu m ? + Trên đoạn đường DE, DF là chuyển động + C2: Chuyển động a là đều, chuyển động b,d,e là không Lop8.net (6) Hoạt động 3: Nghiên cứu vận tốc trung bình chuyển động không Y/C HS đọc SGK Vận tốc trung bình chuyển động ? Trên quãng đường AB, BC, CD chuyển không động bánh xe có không? s AB s s v BC = BC v CD = CD ? Cã ph¶i trªn ®o¹n AB vËn tèc cña vËt v AB = t AB t BC t CD còng cã gi¸ trÞ b»ng vAB kh«ng? s + s BC + s CD ? vAB chØ cã thÓ gäi lµ g×? v AD = AB t AB + t BC + t CD ? TÝnh vËn tèc trung b×nh trªn c¸c ®o¹n ®­êng AB, BC, CD? ? Muèn tÝnh vËn tèc trung b×nh ta lµm thÕ v = s = s1 + s2 + + s n tb nµo? t1 + t + + t n t GV: §­a c«ng thøc tÝnh vËn tèc trung s lµ qu·ng ®­êng b×nh t là thời gian hết quãng đường đó Chó ý: vtb kh¸c trung b×nh céng vËn tèc (v= v1 + v2 + + ) n Hoạt động 4: Vận dụng - Củng cố - Hướng dẫn nhà 3.VËn dông HS: §äc vµ tr¶ lêi c©u hái C4, C5 + C4: Chuyển động ô tô từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động không vì c¸c kho¶ng thêi gian nh­ th× qu·ng ®­êng ®i ®­îc kh¸c S1 Khi nãi « t« ch¹y víi vËn tèc 50km/h lµ nãi T1 S2 tíi vËn tèc trung b×nh cña « t« trªn c¶ ®o¹n ®­êng T2 + C5: s1 = 120m , s2 = 60m , t1 = 30s, t2 = 24s tÝnh vtb s 120 = 4m / s t1 30 s 60 VTB2 = = = 2,5m / s t 24 S +S 120 + 60 180 VTB = = = = 3,3m / s t + t1 30 + 24 54 VTB1 = = + C6: Qu·ng ®­êng tµu ®i lµ: s = vtb.t = 30.5 =150km Cñng cè: - ý nghÜa cña c«ng thøc tÝnh vËn tèc trung b×nh? Hướng dẫn nhà: - HS đọc thuộc phần ghi nhớ - Lµm bµi tËp: 1, 2, 3, 4, 5, SBT Lop8.net (7) Ng so¹n: …/…/ 2010 TiÕt 4: BiÓu diÔn lùc Ng d¹y: …/…/ 2010 I - Môc tiªu: KiÕn thøc: - Nêu ví dụ cụ thể thể lực tác dụng làm thay đổi vận tốc - Nhận biết lực là đại lượng vec tơ Kü n¨ng: - Cã kü n¨ng ph©n tÝch lùc, biÓu diÔn lùc Thái độ: - Hợp tác hoạt động nhóm II - ChuÈn bÞ: - Xe l¨n, gi¸, nam ch©m, qu¶ bãng cao xu, tranh vÏ h×nh 4.3 vµ 4.4 SGK III- Tổ chức các hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Tổ chức - Kiểm tra - Giới thiệu bài Tæ chøc líp : KiÓm tra : + Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không ? + ViÕt c«ng thøc tÝnh vËn tèc trung b×nh cña chuyển động không đều? Bµi míi : SGK Hoạt động 2: Ôn lại khái niệm lực I- ¤n l¹i kh¸i niÖm lùc - Yêu cầu hs đọc câu hỏi thắc mắc phần mở - Hs hoạt động nhóm làm TN, trả lời câu hỏi bµi C1 + Nh¾c l¹i t¸c dông cña lùc ë líp + C1: H4.1: Lùc hót cña nam ch©m lªn miÕng s¾t - GV: Lµm thÝ nghiÖm h×nh 4.1 vµ 4.2 SGK lµm t¨ng vËn tèc cña xe l¨n Xe l¨n chuyển động nhanh lên =>HS: Tr¶ lêi c©u hái C1 H4.2: Lùc t¸c dông cña vît lªn qu¶ bãng làm bóng biến dạng và ngược lại => Lực có thể làm thay đổi vận tốc vật hoÆc lµm cho vËt bÞ biÕn d¹ng Hoạt động 3: Biểu diễn lực + Lùc t¸c dông cña nam ch©m vµo xe cã phương và chiều nào? + Lùc t¸c dông cña ngãn tay vµo qu¶ bãng có phương và chiều nào? Lop8.net II- BiÓu diÔn lùc: 1- Lực là đại lượng vec tơ - HS đọc và ng/cứu SGK, trả lời các câu hỏi cña GV + Lực là đại lượng vừa có phương, chiều và độ lớn (8) - Thông báo : Những đại lượng vừa có + Lực là đại lượng véc tơ phương, chiều và độ lớn gọi là đại lượng vÐc t¬ 2- C¸c c¸ch biÓu diÔn lùc - HS đọc SGK và nêu - GV: §­a h×nh vÏ 4.3 cho häc sinh ph©n a BiÓu diÔn lùc b»ng mòi tªn cã: tích các yếu tố điểm đặt, phương, chiều + Gốc là điểm đặt lực và độ lớn các lực + Phương và chiều mũi tên là phương và chiÒu cña lùc + Độ bài mũi tên biểu diễn cường độ lực theo tỷ xích cho trước b Ký hiÖu vec t¬ lùc: F - HS m« t¶ h×nh H4.3 vµ ghi vë Hoạt động 4: Vận dụng - Củng cố - Hướng dẫn nhà III- VËn dông: - GV: §­a tranh vÏ h×nh 4.4, yªu cÇu hs tr¶ - HS quan s¸t tranh vÏ tr¶ lêi c©u C3 lêi c©u hái C3 + C©u C3: M = 5kg  P = 50N A F C©u C2: Häc sinh tù lªn b¶ng lµm F Hc: Lực tác dụng vào điểm C có phương xiên góc 300 so với phương nằm ngang, + Ha: Lực tác dụng vào điểm A có phương chiều hướng lên và có độ lớn F3 = 30N thẳng đứng, chiều từ lên trên và có độ lín F1 = 20N + Hb: Lực tác dụng vào điểm B có phương nằm ngang, chiều từ trái sang và có độ lớn F2 = 30N 4/ Cñng cè: + Qua bài em ghi nhớ điều gì? Để biểu diễn lực ta làm nào? Tại nói lực là đại lượng vec tơ? 5/ Hướng dẫn nhà: + Häc thuéc phÇn ghi nhí vµ lµm c¸c bµi tËp SBT Ng so¹n: …/…/ 2010 Ng d¹y: …/…/ 2010 Lop8.net (9) TiÕt 5: sù C©n b»ng lùc - Qu¸n tÝnh I - Môc tiªu: KiÕn thøc: - Nêu số thí dụ hai lực cân bằng, nhận biết đặc điểm hai lực cân b»ng vµ biÓu thÞ hai lùc c©n b»ng b»ng vec t¬ lùc - Từ dự đoán tác dụng hai lực cân lên vật chuyển động và làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán để khẳng định: " Vật chuyển động chịu tác dụng hai lực cân thì chuyển động thẳng đều" - Nêu số ví dụ quán tính, giải thích tượng quán tính Kü n¨ng: - RÌn kü n¨ng TH II - ChuÈn bÞ: - xe l¨n, bóp bª, m¸y A tót III- Tổ chức các hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Tổ chức - Kiểm tra - Giới thiệu bài Tæ chøc líp : KiÓm tra : + Tại nói lực là bđại lượng vec tơ? Mô tả c¸ch biÓu diÔn lùc b»ng vec t¬ lùc? + BiÓu diÔn c¸c vÐc t¬ lùc cña c¸c lùc t¸c dụng lên cầu có trọng lượng 5N treo trªn sîi chØ t¬ tû xÝch tuú chän Bµi míi : SGK Hoạt động 2: Nghiên cứu lực cân I - Lùc c©n b»ng - GV: Tõ c¸c c©u hái bµi cò cho häc sinh 1/ Hai lùc c©n b»ng lµ g× ? nhận xét độ lớn, phương, chiều hai lực - HS đọc và ng/cứu SGK, trả lời câu hỏi C1 c©n b»ng, + C1: - GV: Cho häc sinh nh¾c l¹i t¸c dông cña Hai lực cân là hai lực có cùng độ hai lực cân lên vật đứng yên lớn, phương cùng nằm trên đường thẳng, chiều ngược + ThÕ nµo lµ lùc c©n b»ng? + NhËn xÐt: + Dù ®o¸n t¸c dông cña hai lùc c©n b»ng lªn Dưới tác dụng lực cân vật vật chuyển động? đứng yên đứng yên mãI mãi 2/ T¸c dông cña hai lùc c©n b»ng lªn vËt - GV: Cho các nhóm học sinh làm thí chuyển động nghiÖm víi m¸y A Tót, vµ tr¶ lêi c©u hái C2; a- Dù ®o¸n C3; C4 vµ C5 b- ThÝ nghiÖm kiÓm tra + Qua thÝ nghiÖm em rót kÕt luËn g×? - HS hoạt động nhóm trả lời câu hỏi C2 – C5 + C2: mA = mB => PA = PB = F => vA = + C3: Thªm A’ => PAA’ = PA + PA’> PA Lop8.net (10) + Dưới tác dụng hai lực cân lên vật => Vật AA’ chuyển động xuống nhanh chuyển động vât nào? dÇn + C4: ChØ cßn lùc c©n b»ng PA = PB = T c- KÕt luËn: Dưới tác dụng hai lực cân lên vật chuyển động tiếp tục chuyển động thẳng Hoạt động 3: Nghiên cứu quán tính là gì? II - Qu¸n tÝnh - Yêu cầu HS đọc nhận xét và nêu thí dụ 1- NhËn xÐt: chứng minh nhận xét đó + Mọi vật không thay đổi vận tốc cách đột ngột vì vật có quán - GV th«ng b¸o: tÝnh M lớn  quán tính lớn  khó thay đổi vận tèc + VD: Tuú hs Hoạt động 4: Vận dụng - Củng cố - Hướng dẫn nhà - Y/ cÇu hs th¶o luËn tr¶ lêi c¸c c©u hái III VËn dông: + Trả lời câu C6 làm thí nghiệm chứng minh - HS làm TN, quan sát TN để trả lời câu hỏi + C©u C6: Bóp bª ng· vÒ phÝa sau v× ch©n bóp bª + Trả lời câu C7 làm thí nghiệm chứng minh chuyển động theo xe thân chưa kịp chuyển động theo nên ngã phía sau + C©u C7: - HS: §äc vµ tr¶ lêi c©u C8 Búp bê ngã phía trước vì chân búp bê không chuyển động theo xe thân chuyển động theo nên ngã phía sau - HS hoạt động theo nhóm câu hỏi C8 4/ Cñng cè: - Hai lực cân là lực có đặc điểm nào? - Vật đứng yên chịu tác dụng hai lực cân nào? - Vật chuyển động chịu tác dụng hai lực cân nào? - Vì vật không thể thay đổi vận tốc cách đột ngột được? - Giải thích số tượng chuyển động theo quán tính/ 5/ Hướng dẫn nhà: - Häc thuéc phÇn ghi nhí vµ lµm c¸c bµi tËp SBT - §äc môc “Cã thÓ em ch­a biÕt” Ng so¹n: …/…/ 2010 Ng d¹y: …/…/ 2010 Lop8.net (11) TiÕt 6: Lùc ma s¸t I/ Môc tiªu: KiÕn thøc: - Bước đầu nhận biết thêm loại lực học là lực ma sát, bước đầu phân biệt xuất loại lực là lực ma sát, ma sát trượt, ma sát nghỉ, ma sát lăn Đặc điểm loại ma s¸t nµy - Làm thí nghiệm để phát lực ma sát nghỉ - Kể và phân tích số tượng ma sát có lợi, ma sát có hại đời sống vµ kü thuËt - Nªu ®­îc c¸ch kh¾c phôc lµm gi¶m ma s¸t cã t¸c h¹i, t¨ng ma s¸t cã lîi tõng trường hợp Kü n¨ng: - Kỹ đo lực, đo lực ma sát để rút nhận xét đặc điểm lực ma sát Thái độ: - Hợp tác hoạt động nhóm II/ ChuÈn bÞ: - lùc kÕ, miÕng gç, qu¶ nÆng, xe l¨n, tranh vÏ vßng bi III/ Tổ chức các hoạt động dạy - học: Hoạt động gv Hoạt động hs Hoạt động 1: Tổ chức – Kiểm tra – Giới thiệu bài - Tæ chøc líp: KiÓm tra: + ThÕ nµo lµ lùc c©n b»ng ? Bµi tËp 5.2, 5.3, 5.4 Giíi thiÖu bµi: SGK Hoạt động 2: Nghiên cứu nào có lực - Yêu cầu hs đọc thông tin SGK I/ Khi nµo th× cã lùc ma s¸t + Fms trượt suất đâu ? 1/ Lực ma sát trượt - HS đọc SGK và trả lời các câu hỏi GV - Cho các nhóm học sinh làm TN đẩy + Fms trượt xuất má phanh ép vào bánh xe, cho miếng gỗ trượt trên mặt bàn ng¨n c¶n C§ cña xe + Mô tả tượng xảy ra? + Fms trượt xuất bánh xe và mặt đường + Vậy Fms trượt xuất nào? + Lấy ví dụ xuất Fms trượt => Fms trượt xuất vật trượt trên mặt đời sống và kỹ thuật ? mét vËt kh¸c - Lấy ví dụ lực ma sát trượt - Cho häc sinh lµm TN t¸c dông lùc vµo xe l¨n trªn bµn 2/ Ma s¸t l¨n + Xe lăn chậm dần dừng lại, đã có - HS làm TN theo nhóm, trả lời các câu hỏi lùc nµo t¸c dông vµo xe? + Fms lăn xuất hòn bi lăn trên mặt đất + Lùc ma s¸t l¨n sinh nµo? => tr¶ lêi c¸ nh©n c©u C2 => Fms l¨n sinh mét vËt l¨n trªn mÆt mét vËt kh¸c + Hãy phân tích hình (H6.1) và trả lời + Cường độ lực ma sát trượt lớn cường Lop8.net (12) c©u C3 độ lực ma sát lăn - Yªu cÇu hs tiÕn hµnh TN, tr¶ lêi c©u 3/ Ma s¸t nghØ hái C4 vµ C5 - Hoạt động nhóm làm TN theo hướng dẫn => Tr¶ lêi c¸c c©u hái + Fms nghỉ xuất trường + C4: hîp nµo ? Vật không thay đổi vận tốc chứng tỏ vật chịu t¸c dông cña lùc c©n b»ng ( Fk = Fng ) + Tìm ví dụ ma sát lăn đời + Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không bị trượt sèng vµ kü thuËt ? bÞ lùc kh¸c t¸c dông - HS lÊy vÝ vô Hoạt động 3: Nghiên cứu lực ma sát đời sống và kĩ thuật II/ Lực ma sát đời sống và kỹ thuật - Yêu cầu hs đọc và trả lời câu C6 1/ Lùc ma s¸t cã thÓ cã h¹i + Trong hình (H6.3) hãy mô tả tác hại + Ma sát trượt đĩa và xích làm mòn đĩa và lực ma sát và nêu các tác hại đó xÝch => c¸ch lµm gi¶m: Tra dÇu mì b«i tr¬n xÝch vµ + Biện pháp làm giảm ma sát đó là gì? đĩa - Lực ma sát trượt trục làm mòn trục và cản - Sau hs làm xong GV chốt lại tác chuyển động quay bánh xe h¹i cña ma s¸t vµ c¸ch lµm gi¶m ma s¸t => C¸ch lµm gi¶m: thay b»ng trôc quay cã æ bi - Lực ma sát trượt lớn nên khó đẩy + BiÖn ph¸p tra dÇu mì cã thÓ lµm gi¶m => C¸ch lµm gi¶m: thay b»ng ma s¸t l¨n ma sát từ đến 10 lần + Biện pháp làm giảm từ 20 đến 30 2/ Ma sát có thể có ích lÇn + Kh«ng cã lùc ma s¸t b¶ng tr¬n nh½n qu¸ kh«ng thÓ viÕt ®­îc - Cho hs đọc và trả lời câu C7 => Cách làm tăng: Tăng độ nhám bảng và + H·y quan s¸t h×nh (H6.4) vµ cho biÕt phÊn Fms cã t¸c dông nh­ thÕ nµo? + Kh«ng cã lùc ma s¸t gi÷a mÆt r¨ng cña èc vÝt + BiÖn ph¸p lµm t¨ng lô ma s¸t? ốc lỏng dần bị rung động => C¸ch lµm t¨ng: Lµm c¸c r·nh cña èc vÝt Hoạt động 4: Vận dụng - Củng cố - Hướng dẫn nhà III/ VËn dông: - Yªu cÇu hs nghiªn cøu vµ tr¶ lêi C8 + C8: Ma s¸t gi÷a ch©n vµ nÒn nhµ nhá nªn dÔ bÞ trượt, ma sát này có lợi - Yêu cầu hs đọc và trả lời câu C9 Ma s¸t gi÷a lèp xe vµ mÆt ®­êng nhá nªn dễ bị trượt, ma sát này có lợi 4/ Cñng cè: + Qua bµi em ghi nhí ®iÒu g×? 5/ Hướng dẫn nhà: + §äc thuéc phÇn ghi nhí Lµm c¸c bµi tËp SBT Lop8.net (13) Ng so¹n: …/…/ 2010 Ng d¹y: …/…/ 2010 TiÕt 7: KiÓm tra tiÕt I - Môc tiªu: - Kiểm tra, đánh giá kết học tập và nhận thức học sinh - RÌn kü n¨ng lµm bµi kiÓm tra - Giµo dôc tÝnh cÈn then, trung thùc lµm bµi II - chuÈn bÞ: - 30 đề bài - §¸p ¸n - BiÓu ®iÓm III - Tổ chức các hoạt động dạy - học: Tæ chøc líp: Phát đề: §Ò bµi Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng - Người laí đò ngồi trên thuyền thả trôi theo dòng nước A Người lái đò đứng yên so với dòng nước B Người lái đò chuyển động so với dòng nước C Người lái đò chuyển động so với thuyền D Người lái đò đứng yên so với bờ sông - Trong các đơn vị sau, đơn vị nào là đơn vị đo vận tốc? A Km.h C Km/h B m.s D s/m - VËt sÏ nh­ thÕ nµo chÞu t¸c dông cña hai lùc c©n b»ng ? A Vật đứng yên chuyển động nhanh dần B Vật chuyển động dừng lại C Vật chuyển động chuyển động chậm lại D Vật đứng yên tiếp tục đứng yên, chuyển động CĐ mãi mãi - Trong c¸c c¸ch sau c¸ch nµo lµm gi¶m ®­îc lùc ma s¸t ? A Tăng độ nhám mắt tiếp xúc B Tăng độ nhẵn các mặt tiếp xúc C T¨ng diÖn tÝch cña bÒ mÆt tiÕp xóc D T¨ng lùc Ðp lªn bÒ mÆt tiÕp xóc - Trong các câu nói lực ma sát sau đây, câu nào đúng? A Lực ma sát cùng hướng với chuyển động vật B Khi vật chuyển động nhanh dần, lực ma sát lớn lực đẩy C Lực ma sát trượt cản trở chuyển động trượt vật này trên mặt vật D Khi vật chuyể động chậm dần, lực ma sát nhỏ lực đẩy C©u 2: Chän tõ, côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng c¸c c©u sau: Độ lớn vận tốc cho biết mức độ và xác định đơn vị thời gian Chuyển động là chuyển động mà Không thay đổi theo Lop8.net (14) C©u 3: DiÔn t¶ b»ng lêi c¸c yÕu tè cña lùc h×nh vÏ sau: Fc _ Fk _ 10N ( dßng) Câu 4: Một ô tô chuyển động thẳng với lực kéo động là 800N a Xác định độ lớn lực ma sát tác dụng lên các bánh xe? b Khi lực kéo dộng tăng lên thì ôtô chuyển động ntn? ( dßng) Câu 5: Hai người xe đạp, người thứ quãng đường dài km hết 10 phút Người thứ hai quãng đường dài km hết 30 phút Hỏi người nào nhanh ? ( 12 dßng) §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm C©u 1: (2,5 ®iÓm): ( – A , – C , – D , – B , – C ) C©u 2: (1 ®iÓm): ( Mçi ý : 0,5 ®iÓm) C©u 3: (1 ®iÓm): ( Mçi ý : 0,5 ®iÓm) C©u 4: (1,5 ®iÓm): + §é lín Fms = 800N: ®iÓm + Giải thích đúng: 0,5 điểm C©u 5: (4 ®iÓm): + Tóm tắt đúng, đủ: 0,5 điểm + Tính đúng v1 = m/s : 1,5 điểm + Tính đúng v2 = 3,3 m/s : 1,5 điểm + So sánh đúng: 0,5 điểm Thu bµi, nhËn xÐt giê kiÓm tra Hướng dẫn nhà: - Đọc trước bài 7: áp suất Lop8.net (15) Ng so¹n: …/…/ 2010 Ng d¹y: …/…/ 2010 TiÕt 8: ¸p suÊt I/ Môc tiªu: kiÕn thøc: - Phát biểu định nghĩa áp lực và áp suất - Viết công thức tính áp suất, nêu tên và đơn vị các đại lượng có mặt c«ng thøc - Vận dụng công thức tính áp suất để giải các bài tập áp lực, áp suất - Nêu cách làm tăng, giảm áp suất đời sống và giải thích số tượng đơn giản thường gặp Kü n¨ng: - Lµm TN t×m mqh gi÷a ¸p suÊt vµ yÕu tè: F vµ S Thái độ: - Hợp tác hoạt động nhóm II/ ChuÈn bÞ: - Một Chậu nhựa đựng cát, nam châm thẳng, mẩu gỗ HCN III/ Tổ chức các hoạt động dạy – học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Tổ chức - Kiểm tra - Giới thiệu bài - Tæ chøc líp: KiÓm tra: + Lùc ma s¸t sinh nµo? H·y biÓu diÔn lùc ma s¸t mét vËt ®­îc kÐo trên mặt đất chuyển động thẳng Tæ chøc t×nh huèng häc tËp: Hoạt động 2: Nghiên cứu áp lực là gì? I/ ¸p lùc lµ g×? - Cho hs đọc thông báo SGK + áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt + Cho biÕt ¸p lùc lµ g× ? VÝ dô ? bÞ Ðp + VD: Người đứng trên sàn nhà đã ép lên sàn nhà + Tr¶ lêi c©u C1 lực F=P có phương vuông góc với sàn nhà - Ha: Lùc t¸c dông cña m¸y kÐo t¸c dông lªn mÆt ®­êng F1 = F2 = P/2 - Hb: C¶ hai lùc + T×m thªm vÝ dô vÒ ¸p lùc - LÊy thªm thÝ dô vÒ ¸p lùc F1 F2 Hoạt động 3: Nghiên cứu áp suất -GV: Kết tác dụng áp lực là độ II/ áp suất: lón xuèng cña vËt T¸c dông cña ¸p suÊt phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo? - Yêu cầu hs làm TN hình (H7.4) và ghi - HS hoạt động nhóm làm TN và trả lời các câu kÕt qu¶ vµo b¶ng 7.1 hái Lop8.net (16) - Gọi đại diện các nhóm đọc kết - GV ghi vµo b¶ng phô + So sánh độ lún trường hợp (1) vµ (2) + Trong hai trường hợp đại lượng nào thay đổi, đại lượng nào cố định ? + Trong trường hợp và độ lún nào lớn hơn? Trong hai trường hợp này so sánh đại lượng p và S ¸p lùc F DiÖn tÝch bÞ Ðp S §é lón (h) F2  F S2 = S1 h2 h1 F2 = F1 S2  S1 h2 h1 + T¸c dông cña ¸p suÊt cµng lín ¸p lùc cµng lín vµ diÖn tÝch bÞ Ðp cµng nhá + T¨ng F; gi¶m S; c¶ hai C«ng thøc tÝnh ¸p suÊt + Vậy muốn tăng tác dụng áp lực, + áp suất là độ lớn áp lực trên đơn vị diÖn tÝch bÞ Ðp ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p nµo? - Nh­ vËy, t¸c dông cña ¸p lùc phô ¸p lùc thuéc vµo yÕu tè lµ ¸p lùc F, diÖn tÝch ¸p suÊt = bÞ Ðp S  Kh¸i niÖm ¸p suÊt DiÖn tÝch bÞ Ðp - Yêu cầu hs đọc thông tin SGK F + C«ng thøc tÝnh ¸p suÊt: P = + ¸p suÊt lµ g×? S - GV th«ng b¸o kÝ hiÖu cña ¸p suÊt lµ P  ¸p suÊt ®­îc tÝnh nh­ thÕ nµo? Trong đó: F là áp lực tác dụng S lµ diÖn tÝch mÆt bÞ Ðp p lµ ¸p suÊt + Đơn vị áp suất thường dùng là: N/m2 gọi là Pa đọc là paxcan Pa = 1N/m2 + §¬n vÞ ¸p suÊt lµ g×? Hoạt động 4: Vận dụng - Củng cố - Hướng dãn nhà III- VËn dông - Yªu cÇu hs lµm viÖc c¸ nh©n tr¶ lêi + C4: Dùa vµo nguyªn t¾c P phô thuéc vµo F, S F c©u hái C4 p= t¨ng ¸p lùc + LÊy thªm vÝ dô thùc tÕ lµm t¨ng S ¸p suÊt, gi¶m ¸p suÊt * T¨ng ¸p suÊt gi¶m diÖn tÝch bÞ Ðp * Giảm áp suất  ngược lại - Yªu cÇu hs lµm vËn dông c©u C5 + C5: Cho hs đọc và ghi tóm tắt đề ¸p suÊt t¸c dông lªn mÆt ®­êng cña « t« lµ: p« = Pxt = 34000N Foto 20000   800000 N / m Sxt = 1,5 m2 S oto 0,25 P«= 20000N ¸p xuÊt cña xe t¨ng lªn mÆt ®­êng lµ: S« = 250 cm2 = 0.025 m2 F 34000 px = x   226666,6 N / m Pxt Sx 1,5 ? Poto V× ¸p suÊt cña xe t¨ng lªn mÆt ®­êng nhá h¬n ¸p xuÊt cña « t« lªn mÆt ®­êng nªn « t« dÔ bÞ lón 4/ Cñng cè: + ¸p lùc lµ g×? ThÕ nµo lµ ¸p suÊt ? ViÕt c«ng thøc tÝnh ¸p xuÊt? 5/ Hướng dẫn nhà: + Häc phÇn ghi nhí Lµm c¸c bµi tËp SBT Lop8.net (17) Ng so¹n: …/…/ 2010 Ng d¹y: …/…/ 2010 TiÕt 9: ¸p suÊt chÊt láng - b×nh th«ng I/ Môc tiªu: KiÕn thøc: - M« t¶ ®­îc thÝ nghiÖm chøng tá sù tån t¹i cña ¸p suÊt lßng chÊt láng - Viết công thức tính áp suất lòng chất lỏng, nêu tên đơn vị các đại lượng có mặt công thức - VËn dông ®­îc c«ng thøc tÝnh ¸p xuÊt lßng chÊt láng gi¶i thÝch ®­îc mét sè bài tập đơn giản - Nêu nguyên tắc bình thông nhau, dùng nguyên tắc đó để giải thích số tượng đơn giản thường gặp Kü n¨ng: - Quan sát tượng TN, rút nhận xét Thái độ: Vận dụng kiến thức vào sống II/ ChuÈn bÞ: - ống thuỷ tinh hình trụ có đáy cao xu, thành bình có hai lỗ bịt màng cao su Bình th«ng nhau, chËu nhùa III/ Tổ chức các hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Tổ chức - Kiểm tra - Giới thiệu bài - Tæ chøc líp: KiÓm tra: + ¸p suÊt lµ g×? ViÕt c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt ? BT 7.3 , 7.4 Tæ chøc t×nh huèng häc tËp: SGK Hoạt đông 2: Nghiên cứu tồn áp suất lòng chất lỏng I/ Sù tån t¹i cña ¸p suÊt lßng chÊt láng + H8.2 vËt nÆng tcs dông lªn mÆt bµn 1) ThÝ nghiÖm 1: theo phương ntn ? - HS Làm TN, quan sát tượng trả lời câu C1: + ¸p suÊt cña chÊt láng cã gièng nh­ ë + C1: Mµng cao su biÕn d¹ng phång chøng tá chất lỏng gây áp lực lên đáy bình, thành bình và chÊt r¾n kh«ng ? gây áp suất tác dụng lên đáy bình và thành bình - Hướng dẫn học sinh làm TN1, trả lời + C2: Chất lỏng tác dụng áp suất không theo phương chất rắn mà gây áp suất lên c¸c c©u hái C1, C2 + Các vật đặt lòng chất lỏng có phương chÞu ¸p suÊt chÊt láng g©y 2) ThÝ nghiÖm 2: - HS hoạt động nhóm làm TN kh«ng? - Hướng dẫn hs làm TN2 và nêu kết => Kết quả: Đĩa D nước không rời hình trụ - HS ®iÒn vµo chç trèng hoµn thµnh kÕt luËn C4 qu¶ thÝ nghiÖm 3) KÕt luËn: Chất lỏng không gây áp suất lên đáy bình, - Y/cÇu hs tr¶ lêi c©u hái C3 mµ lªn c¶ thµnh b×nh vµ c¸c vËt ë lßng chÊt + Qua TN ta rót kÕt luËn g×? - GV kiÓm tra hs, thèng nhÊt c¶ líp, láng Lop8.net (18) ghi vë Hoạt động 3: Xây dựng công thức tính áp suất chất lỏng - Y/cầu hs tự lập luận để chứng minh II/ Công thức tính áp suất: F dV d S h c«ng thøc  p = d.h p= F=P= = + BiÓu thøc tÝnh ¸p suÊt? S S S P: là áp suất đáy cột chất lỏng (Pa) + ¸p lùc F = ? d: là trọng lượng riêng cột chất lỏng (N/m3) +P=? + Giải thích các đại lượng biểu h: là chiều cao cột chất lỏng (m) pA = pB = pC thøc? + Chất lỏng đứng yên có áp suất gây các điểm chất lỏng cùng độ sâu luôn luôn + So s¸nh pA, pB, pC ? A B C b»ng + Gi¶i thÝch vµ nhËn xÐt? Hoạt động 4: Nghiên cứu bình thông - Y/cầu hs đọc C5 và nêu dự đoán III/ B×nh th«ng A B - Gợi ý: Lớp nước đáy bình D + C5:Trường hợp a: chuyển động nước chuyển động D chÞu ¸p suÊt: + Lớp nước D chịu áp suất nào? pA = dhA hB hA vµ pB=dhB; hA >hB  pA>pB + So s¸nh pA vµ pB ?  Lớp nước D CĐ từ D nh¸nh A sang nh¸nh B - Tương tự yêu cầu hs chứng minh - Trường hợp b tương tự trường hợp b và c - Trường hợp c: - Hướng dẫn học sinh làm TN3 - hA = hB  pA= pB  Chất lỏng đứng yên + Rót kÕt luËn KÕt luËn: SGK Hoạt động 5: Vận dụng - Củng cố - Hướng dẫn nhà - Y/cÇu hs th¶o luËn tr¶ lêi C6 , C7 , C8 III/ VËn dông => GV kiÓm tra, thèng nhÊt + C6: Vì lặn sâu xuống biển, áp suất nước biển gây nên lên tới hàng nghìn N/m2 Nếu người - Yªu cÇu c¸ nh©n hs hoµn thµnh C9 thî lÆn kh«ng mÆc ¸o lÆn chÞu ¸p suÊt lín th× + C9: Dùa vµo nguyªn t¾c b×nh th«ng người không thể chịu áp suất này nhau, mùc chÊt láng b×nh kÝn lu«n + C7: h1= 1.2m; h2= 1.2m-0.4m = 0.8m mực chất lỏng mà ta thấy phần áp suất nước tác dụng lên đáy thùng là: suèt, nªn thiÕt bÞ nµy cßn gäi lµ p1 = dh1 = 10000 1,2 = 12000N/m2 èng áp suất nước tác dụng lên điển cách đáy ®o mùc chÊt láng thïng 0,4 m lµ: p2=dh2=10000.0,8= 8000N/m2 4/ Cñng cè: + ChÊt láng g©y ¸p suÊt cã gièng chÊt r¾n kh«ng? + Viết công thức tính áp suất chất lỏng, nêu ký hiệu các đại lượng có mặt công thức, đơn vị đo các đại lượng đó? 5/ Hướng dẫn nhà: - C¸c bµi tËp SBT; §äc phÇn “cã thÓ em ch­a biÕt” Lop8.net (19) Ng so¹n: …/…/ 2010 TiÕt 10: ¸p suÊt khÝ quyÓn Ng d¹y: …/…/ 2010 I/ Môc tiªu: kiÕn thøc: - Gi¶i thÝch ®­îc sù tån t¹i líp khÝ quyÓn, ¸p suÊt khÝ quyÓn - Giải thích thí nghiệm Tô - ri - xe - li và số tượng đơn giản thường gặp - Hiểu vì độ lớn áp suất khí thường tính theo chiều cao cột thuỷ ngân và biết cách đổi từ đơn vị mmHg sang đơn vị N/m2 Kü n¨ng: - Biết suy luận, lập luận từ các tượng thực tế II/ ChuÈn bÞ: - ống thuỷ tinh dài 10 - 15 cm, tiết diện 2- mm, cốc nước màu, bóng cao xu III/ Tổ chức các hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Tổ chức - Kiểm tra - Giới thiệu bài - Tæ chøc líp: KiÓm tra: + ViÕt c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng? Nªu nguyªn lý b×nh th«ng nhau? Giíi thiÖu bµi: SGK Hoạt động 2: Nghiên cứu tồn áp suất khí - Y/cầu hs đọc thông tin phần I SGK I/ Sù tån t¹i cña ¸p suÊt khÝ quyÓn: + Tại lại có tồn áp suất khí - HS đọc và nghiên cứu SGK quyÓn ? => Nêu đợc: + Do kh«ng khÝ cã träng lîng nªn kh«ng khÝ - Th«ng b¸o vÒ sù tån t¹i cña ASKQ tác dụng lên trái đát và vật trên trái đất áp suất theo phương - Y/cầu hs đọc và làm TN1 + Gi¶ sö kh«ng cã ¸p suÊt khÝ quyÓn bªn ngoài thì có tượng gì xảy với hộp s÷a ? + T¹i hép l¹i bÞ bÑp vÒ nhiÒu phÝa? - Y/cầu hs đọc và làm TN2 + Hiện tượng? Giải thích? + Tr¶ lêi c©u hái C2, C3? ThÝ nghiÖm 1: - HS hoạt động nhóm làm TN và trả lời câu C1 + C1: Hót s÷a => ¸p suÊt hép gi¶m, hép mÐo => Do ¸p suÊt bªn ngoµi lín h¬n ThÝ nghiÖm 2: - HS hoạt động nhóm làm TN và trả lời C2, C3 + C2: Nước không tụt xuống vì áp lực kh«ng khÝ t/d vµo níc tõ díi lªn lín h¬n träng lượng cột nước + C3: Nước chảy khỏi ống vì đó khí èng th«ng víi khÝ quyÓn ( P khÝ ống + P cột nước lớn ASKQ) Lop8.net (20) - Tương tự với TN3 + Tr¶ lêi c©u C4 ThÝ nghiÖm 3: + C4: P bªn qu¶ cÇu = P bªn ngoµi = ASKQ => Ðp nöa qu¶ cÇu P ngùa < Po => Kh«ng kÐo ®­îc Hoạt động 3: Đo độ lớn áp suất khí - Y/cầu hs đọc và tìm hiểu TN Tô ri xe li II/ Độ lớn áp suất khí quyển: => M« t¶ thÝ nghiÖm ? ThÝ nghiÖm T« - ri - xe - li - HS đọc và nghiên cứu TN Tô- ri- xe - li + T¹i cét chÊt láng kh«ng bÞ tôt xuèng? §é lín cña ¸p suÊt khÝ quyÓn + Tại thả tay cột chất lỏng lại tụt - HS hoạt động nhóm trả lời câu C5, C6, C7 xuèng? + C5: PA = PB v× hai ®iÓm nµy cïng ë trªn mÆt ph¼ng n»m ngang chÊt láng - Hướng dẫn các nhóm làm thí nghiệm + C6: PA là áp suất khí PB lµ ¸p suÊt g©y cét thuû ng©n + ¸p xuÊt t¸c dông lªn A vµ t¸c dông lªn cao 76 cm B cã b»ng kh«ng? v× sao? + ¸p suÊt t¹i A lµ ¸p suÊt nµo? ¸p suÊt t¹i + C7: ¸p suÊt t¹i B lµ: PB =dh = 136000.0,76 = 103360 N/m2 B lµ ¸p suÊt nµo? Hoạt động 4: Vận dụng - Củng cố - Hướng dẫn nhà III/ VËn dông: - Y/cÇu hs th¶o luËn tr¶ lêi c¸c c©u hái + C8: ¸p suÊt khÝ quyÓn t¸c dông vµo tê giÊy C8  C12 tõ díi lªn lín h¬n ¸p suÊt cña cét chÊt láng => KiÓm tra, thèng nhÊt g©y nªn tê giÊy kh«ng bÞ r¬i + C10: Nãi ¸p suÊt khÝ quyÓn b»ng 76 cm Hg + Tê giÊy chÞu ¸p suÊt nµo? cã nghÜa lµ kh«ng khÝ g©y ¸p suÊt b»ng ¸p suÊt g©y bëi cét thuû ng©n cao 76cm + Có xác định độ cao khí áp suất này bằng: 103360 N/m2 kh«ng? + C©u C11: Trong TN T« - ri - xe - li Nếu dùng nớc thì cột nước cao là: + Trọng lượng riêng chất lỏng có p 103360 h =   10,33m thay đổi theo độ cao không? d 10000 + C12: Vì độ cao cột không khí không xác định cách chính xác và trọng lượng riêng không khí thay đổi theo độ cao 4/ Cñng cè: - Tại vật trên trái đất chịu tác dụng áp suất khí quyển? - T¹i ®o po= pHg èng? - §äc phÇn ghi nhí 5/ Hướng dẫn nhà: - Lµm c©u C9 vµ bµi tËp SBT - ChuÈn bÞ cho kiÓm tra tiÕt Lop8.net (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tổng hợp các môn khối 3 - Tuần 1,