0

CÁC BON

22 172 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 15:11

1 Ch­¬ng 3: Than ®¸ 2 Than Qu¶ng Ninh Than ch× 3 Kim c­¬ng 4 Vị trí và cấu hình electron nguyên tử I Tính chất vật lí - Ứng dụng II Tính chất hoá học III Trạng thái tự nhiên IV TiÕt 23: §iều chế V 5 Hãy xác định vị trí của nguyên tố Cacbon Trong bảng tuần hoàn Viết cấu hình electron nguyên tử Cacbon ? I. V trớ v cu hỡnh electron nguyờn t: 6 • Cacbon ở ô thứ 6, chu kì 2, nhóm IVA. • Cấu hình e nguyên tử: 1s 2 2s 2 2p 2 I. Vị trí và cấu hình electron nguyên tử: Cho c¸c hîp chÊt: CH 4 ; CO; CO 2 X¸c ®Þnh sè oxi ho¸ cña C trong c¸c chÊt ®ã ? C¸c sè oxi ho¸ cã thÓ cã cña nguyªn tè C ? • C¸c sè oxi ho¸ cã thÓ cã cña nguyªn tè C: - 4; 0; +2; +4 7 I. Vị trí và cấu hình electron nguyên tử: II. Tính chất vật lí - Ứng dụng: Cấu trúc tinh thể kim cương Cấu trúc tinh thể than chì Cấu trúc fuleren 8 Kim cương Than chì Fuleren Cấu trúc Tính chất vật lí Ứng dụng Tứ diện đều Cấu trúc lớp, Các lớp liên kết yếu với nhau. Cấu trúc hình cầu rỗng Trong suốt Ko màu Ko dẫn điện, dẫn nhiệt kém Rất cứng Xám đen Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt Mềm, các lớp dễ tách ra khỏi nhau Đồ trang sức Chế tạo mũi khoan, dao cắt thuỷ tinh, làm bột mài Làm điện cực, nồi nấu chảy các hợp kim chịu nhiệt, ruột bút chì, chế tạo chất bôi trơn, . Dùng trong chưng cất dầu mỏ Phiếu học tập1. 9 Kim cương Than chì Fuleren Cấu trúc Tính chất vật lí Ứng dụng Tứ diện đều Cấu trúc lớp, Các lớp liên kết yếu với nhau. Cấu trúc hình cầu rỗng Trong suốt Ko màu Ko dẫn điện, dẫn nhiệt kém Rất cứng Xám đen Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt Mềm, các lớp dễ tách ra khỏi nhau Đồ trang sức Chế tạo mũi khoan, dao cắt thuỷ tinh, làm bột mài Làm điện cực, nồi nấu chảy các hợp kim chịu nhiệt, ruột bút chì, chế tạo chất bôi trơn, . Dùng trong chưng cất dầu mỏ Phiếu học tập1. 10 Phiếu học tập 2. Than cốc Than gỗ Than hoạt tính Than muội Ứng dụng Chất khử trong luyện kim Thuốc nổ đen, thuốc pháo, . Trong mặt nạ phòng độc, trong CN hoá chất. Chất độn cao su, mực in, xi đánh giày, . [...]... Ninh 19 BÀI TẬP Câu 1 Trong các cấu hình electron sau, cấu hình electron của nguyên tử cacbon là A 1s22s22p1 C 1s12s22p2 B 1s22s22p2 D 1s22s22p3 Câu 2 Khi tham gia phản ứng hoá học, cacbon có tính chất: A tính oxi hoá, không có tính khử B chỉ có tính khử C tính oxi hoá và tính khử D chỉ có tính oxi hoá 20 BÀI TẬP 0 t Câu 3 Cho PTHH sau: + 2CuO → 2Cu + CO2 C o +4 Vai trò của cacbon trong phản ứng trên là:... dụng: III Tính chất hoá học: 0 -4 -4 CH4; Al4C3 Tính oxi hóa +2 C +4 CO; CO2 Tính khử 14 IV Trạng thái tự nhiên:  Cacbon tự do: kim cương, than chì  Khoáng vật: canxit (đá vôi, đá phấn, đá hoa: CaCO3), magiezit (MgCO3), đolomit (CaCO3.MgCO3),  Hợp chất của cacbon là thành phần cơ sở của các tế bào động vật và thực vật 15 Canxit(CaCO3) Kim cương tự nhiên Đolomit(CaCO3.MgCO3) Than ch× Magiezit(MgCO3) . trí của nguyên tố Cacbon Trong bảng tuần hoàn Viết cấu hình electron nguyên tử Cacbon ? I. V trớ v cu hỡnh electron nguyờn t: 6 • Cacbon ở ô thứ 6, chu. lớp, Các lớp liên kết yếu với nhau. Cấu trúc hình cầu rỗng Trong suốt Ko màu Ko dẫn điện, dẫn nhiệt kém Rất cứng Xám đen Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt Mềm, các
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC BON, CÁC BON,

Hình ảnh liên quan

Trong bảng tuần hoàn - CÁC BON

rong.

bảng tuần hoàn Xem tại trang 5 của tài liệu.