0

ontaphockyi

11 154 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 13:11

Tiết 30: ôn tập học kỳ I I. Lý thuyết Kiến thức cơ bản: 1. Hai góc đối đỉnh 2. Hai đường thẳng vuông góc 3. Hai đường thẳng song song 4. Tổng ba góc của một tam giác 5. Hai tam giác bằng nhau TiÕt 30: «n tËp häc kú I BTập1: C¸c h×nh vÏ sau cho biÕt kiÕn thøc hình học g× về quan hệ giữa hai đường thẳng? Hinh 1 Hinh 2 Hinh 3 Hai gãc ®èi ®Ønh x x’ y y’ I Hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc a b c a b Hai ®­êng th¼ng song song 1 x y O 2 4 3 x’ y’ Hình vẽ Tính chất Dấu hiệu nhận biết 1 x y O 2 4 3 x’ y’ O 1 = O 3 O 2 = O 4 xIy = xIy’ = y’Ix’ = x’Iy = 90 0 a) Các cặp góc sltrong bằng nhau b) Các cặp góc đồng vò bằng nhau c) Cặp góc trong cùng phía bù nhau a)yy’ cắt xx’ tại O, Oy và Oy’ đối nhau Ox và Ox’đối nhau a) yy’ cắt xx’ tại I và xIy = 90 0 ⇒ XX’⊥ YY’ b) c⊥b , a//b ⇒ c⊥a a) A 1 = B 1 ⇒a//b b) A 1 = B 3 ⇒a//b c) A 1 + B 2 = 180 0 ⇒a//b d) a⊥b, b ⊥c ⇒ a//c x x’ y y’ I a b c a b 1 1 2 3 x y Baứi taọp 2: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống ( ) để đư ợc khẳng định đúng. 1. Hai đường thẳng xx và yy c aột nhau và trong các góc tạo thành . được gọi là hai đường thẳng vuông góc 2. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì . 3. Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có . thì a và b song song với nhau. 4. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì 5. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) chúng song song với nhau chúng song song với nhau có một góc vuông Tìm x ở hình vẽ sau? 3x -20 0 = 40 0 (………) ⇒ 3x = 40 0 + 20 0 (……) ⇒3x = 60 0 ⇒ x =20 0 Gọi tên đường thẳng c ở hình sau C là trung trực của AB Cho PNQ = MNQ neáu MNQ = goùc vuoâng, thì PNQ =? 2 5 2 3 PNQ = 90 0 = 24 0 2 5 2 3 Điền vào chỗ có dấu …………. a) 3 và 6 là cặp góc…………. b) 4 và 5 là cặp góc…………. c) 2 và 7 là cặp góc…………. d) 1 và 2 là cặp góc…………. c) 5 và 7 là cặp góc…………. SLTrong TCBên ĐVò ĐĐỉnh KBù ' 0 ' 0 60 , 40 .B C = = Btaọp 4: Cho hình vẽ, biết B = 50 0 ; C = 30 0 . Số đo x, y của các góc BAC và mAC là: A. x = 90 0 , y = 90 0 B. x = 100 0 , y = 80 0 C. x = 80 0 , y =100 0 D. x= 50 0 , y = 30 0 A B C x y m 50 0 30 0 h­íng dÉn häc vµ lµm bµi ë nhµ - ¤n l¹i tÊt c¶ lý thut ®· häc. - Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a. - Lµm bµi tËp sau: Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A. Trªn tia AC lÊy ®iĨm M sao cho AM = AB. Trªn tia ®èi cđa tia AB lÊy ®iĨm N sao cho AN = AC a, Chøng minh MN = BC b, Chøng minh MN BC - Ôn tập các trường hợp bằng nhau của tam giác và đònh lý tổng ba góc trong tam giác ⊥ N M A B C L
- Xem thêm -

Xem thêm: ontaphockyi, ontaphockyi,

Hình ảnh liên quan

BTaọp1: Các hình vẽ sau cho biết kiến thức hỡnh hoùc - ontaphockyi

a.

ọp1: Các hình vẽ sau cho biết kiến thức hỡnh hoùc Xem tại trang 2 của tài liệu.
Btaọp 4: Cho hình vẽ, biếtB = 500 C= 30 0. Số đo x, y của các góc BAC và mAC là: - ontaphockyi

ta.

ọp 4: Cho hình vẽ, biếtB = 500 C= 30 0. Số đo x, y của các góc BAC và mAC là: Xem tại trang 8 của tài liệu.