0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN “ CHI PHÍ, DOANH THU, THU NHẬP VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH” TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VẠN TUẾ

32 373 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 12:20

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU, THU NHẬP KẾT QUẢ KINH DOANH” TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VẠN TUẾ 2.1 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VẠN TUẾ: 2.1.1 Nội dung chi phí kinh doanh tài khoản sử dụng tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu & Chuyển giao công nghệ Vạn Tuế 2.1.1.1 Nội dung chi phí kinh doanh: Quá trình sản xuất kinh doanhquá trình doanh nghiệp khai thác, sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn…. để sản xuất kinh doanh sản phẩm, dịch vụ. Đó là quá trình doanh nghiệp bỏ ra các chi phí thu được các sản phẩm hoàn thành. Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản …. Với mỗi loại hình kinh doanh lại những loại chi phí được phân chia dưới những dạng khác nhau. Tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu & Chuyển giao công nghệ Vạn Tuế cũng vậy do đặc thù kinh doanh của Công ty khác biệt với những loại hình doanh nghiệp khác như: sản phẩm của Công ty là dịch vụ ăn uống, hoạt động bán hàng diễn ra ngay tại nơi sản xuất đã sản xuất ra là tiêu thụ hết ngay trong ngày không thành phẩm tồn đọng trong kho. Do đặc thù kinh doanh là cung cấp dịch vụ ăn uống nên chi phí kinh doanh trong kỳ chỉchi phí nguyên vật liệu, nhân công …. được kế toán chia thành hai loại chi phí là chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp. (Chi phí, doanh thu, thu nhập của công ty bao gồm của hai nhà hang, để giảm bớt khối lượng chứng từ sử dụng trong chuyên đề em xin phép chỉ đưa số liệu, mẫu chứng từ cho một nhà hang Vạn tuế Thăng long) Chi phí trực tiếp cho hoạt động kinh doanh tại Công ty bao gồm: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: bao gồm các mặt hàng nông thuỷ sản, thực phẩm, đồ khô, gia vị chế biến - Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm toàn bộ tiền lương các khoản trích theo lương của bộ phận bàn, bếp, bảo vệ, tạp vụ phục vụ trực tiếp trong quá trình kinh doanh. - Chi phí sản xuất chung: bao gồm những chi phí như tiền lương các khoản trích theo lương của bộ phận quản lý tại Nhà hàng, chi phí khấu hao tài sản dung tại Nhà hàng Chi phí gián tiếp cho hoạt động kinh doanh tại Công ty bao gồm: - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí tài chính Tại công ty chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm chung cho cả chi phí bán hang chi phí quản lý doanh nghiệp. Để tổ chức quá trình tiêu thụ hàng hoá, các doanh nghiệp phải chi ra các khoản chi phí nhất định, khoản chi phí này gọi là chi phí bán hàng. Chi phí bán hàng là chi phí lưu thông chi tiếp thị phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá lao vụ dịch vụ . như các khoản chi phí trong giao dịch, chi phí quảng cáo đóng gói . Kế toán hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp những khoản chính sau : - Chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho bán hàng, cho phục vụ tiệc - Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho bán hàng - Chi phí thuê xe vận chuyển hàng , thuê xe đưa đón khách . - Chi phí bốc xếp . - Chi phí quảng cáo in ấn - Lương trả cho bộ máy quản lý trên Công ty - KPCĐ,BHXH,BHYT trích 19% - Chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho QLDN gồm khấu hao TSCĐ của văn phòng công ty - Chi phí vật liệu , công cụ đồ dùng văn phòng . - Thuế môn bài phải nộp - Chi phí ăn ca của nhân viên quản lý trên Công ty - Chi phí dịch vụ mua ngoài sử dụng cho quản lý như tiền điện nước , điện thoại, tiền thuê thợ sửa chữa . - Chi phí khác bằng tiền như chi phí tiếp khách, liên kết bảo vệ, công an - Các khoản lãi vay phải trả 2.1.1.2 Tài khoản sử dụng: Để tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp kế toán tại Công ty đã sử dụng tài khoản 621 để theo dõi sự biến động của nguyên vật liệu Tài khoản sử dụng 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Bên nợ: Phản ánh giá trị thực tế của nguyên vật liệu xuất cho bộ phận bếp chờ chế biến. Bên có: Phản ánh giá trị nguyên vật liệu xuất dùng cho tổ bếp sang bên nợ tài khoản 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Phản ánh giá trị nguyên vật liệu dung không hết đem huỷ hoặc nhập lại kho qua tài khoản 152 Tài khoản 621 không số dư cuối kỳ. Để tập hợp chi phí nhân công trực tiếp kế toán sử dụng tài khoản 622 để theo dõi các khoản phải chi trả với người lao động trực tiếp Tài khoản sử dụng 622 – Chi phí nhân công trực tiếp Bên nợ: Tính ra số lương các khoản trích theo lương phải trả của toàn bộ nhân viên bàn, bếp, bảo vệ Phản ánh số tiền ăn ca của toàn bộ nhân viên trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh tại Nhà hàng Bên có: Kết chuyển toàn bộ chi phí nhân công trực tiếp vào bên nợ tài khoản 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Tài khoản 622 không số dư cuối kỳ. Để tập hợp chi phí sản xuất chung kế toán sử dụng tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung Tài khoản sử dụng 627 – Chi phí sản xuất chung Bên nợ: Tập hợp toàn bộ số chi phí sản xuất chung trong kỳ như: tiền lương các khoản trích theo lương của bộ phận quản lý tại Nhà hàng, trích khấu hao tài sản sử dụng, công cụ dụng cụ xuất dùng. Bên có: Kết chuyển toàn bộ chi phí sản xuất chung vào bên nợ tài khoản 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Tài khoản 627 cuối kỳ không số dư cuối kỳ. Để tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp kế toán sử dụng tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Bên nợ: Phản ánh các khoản sau: - Chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho bán hàng, cho phục vụ tiệc - Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho bán hàng - Chi phí thuê xe vận chuyển hàng , thuê xe đưa đón khách . - Chi phí quảng cáo in ấn - Lương trả cho bộ máy quản lý trên Công ty - KPCĐ,BHXH,BHYT trích 19% - Chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho QLDN gồm khấu hao TSCĐ của văn phòng công ty - Chi phí vật liệu , công cụ đồ dùng văn phòng . - Thuế môn bài phải nộp - Chi phí ăn ca của nhân viên quản lý trên Công ty - Chi phí dịch vụ mua ngoài sử dụng cho quản lý như tiền điện nước , điện thoại, tiền thuê thợ sửa chữa . - Chi phí khác bằng tiền như chi phí tiếp khách, liên kết bảo vệ, công an Bên có: Tổng hợp toàn bộ chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ kết chuyển vào bên nợ tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh. Tài khoản 642 không số dư cuối kỳ Để tập hợp chi phí tài chính kế toán sử dụng tài khoản 811 để hạch toán Bên nợ: phản ánh số lãi vay phải trả Bên có: kết chuyển chi phí lại vay sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh Tài khoản 811 không số dư cuối kỳ. 2.1.2 Phương pháp kế toán chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu & Chuyển giao công nghệ Vạn Tuế Phương pháp kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Nguyên vật liệu để sản xuất, chế biến ra thành phẩm của Công ty chủ yếu là nông sản chưa qua chế biến của những người nông dân đó là các loại rau, củ quả, thực phẩm tươi sống như thịt lợn, thịt gà, cá, tôm …. nên không thể bảo quản lâu được vì vậy phải nhập mua hàng ngày. Khi nhập nguyên vật liệu xong sẽ xuất cho bộ phận bếp theo yêu cầu. Các loại gia vị đã qua chế biến của các Công ty chế biến như: mỳ chính, bột canh, ngô hạt, bánh đa… thì không phải nhập hàng ngày, một đơn hàng thể dùng trong một tuần lưu giữ trong kho. Khi xuất nguyên vật liệu trực tiếp để đưa vào bộ phận bếp chờ chế biến theo yêu cầu của khách hàng kế toán ghi : Nợ TK 621 TK 152 Cuối kỳ kế toán xác định giá trị nguyên vật liệu xuất dùng kết chuyển sang tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: Nợ TK 154 TK 621 Kế toán xác định giá vốn hàng bán vào cuối kỳ: Nợ TK 632 Tk 154 Sau đó kết chuyển TK 632 vào bên nợ TK 911 để xác định kết quả kinh doanh Ví dụ: Tại các Nhà hàng nhân viên kinh tế lập phiếu nhập kho phiếu xuất kho theo thực tế nghiệp vụ phát sinh tại phần tên nhãn hiệu, đơn vị tính, số lượng, đơn giá nhập ngày hôm đó còn việc định khoản, tính toán kế toán sẽ làm Mẫu biểu số:2.1 Công ty CPTMĐT&CGCN Vạn Tuế 73 Nguyễn Khuyến – Đống Đa – HN Phiếu nhập kho Mẫu số 02-VT QĐ số 15/2006QĐ – BTC ngày 20/3/06 của BTBTC Ngày 1 tháng 12 năm 2008 Số: 1524 Nợ TK TK Họ tên người giao hàng: Lê Chí Tâm Theo phiếu yêu cầu số 482 ngày 30/11/2008 của bộ phận Bếp Nhập tại: Nhà hàng Vạn Tuế Thăng Long – 136 Hồ Tùng Mậu Stt Tên nhãn hiệu quy cách Mã số ĐV T Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 1 Rau muống Mớ 25 2.000 2 Cải xanh Kg 15 5.000 3 Gừng Kg 5 10.000 4 Tỏi bóc Kg 10 12.000 5 Cải thảo Kg 50 4.000 6 Cà chua Kg 20 6.000 7 Ớt xanh Kg 8 15.000 8 Ớt đỏ đà lạt Kg 6 15.000 9 Quất Kg 5 10.000 10 Tổng cộng Bằng chữ: Nhà cung cấp Người nhận Kiểm soát Mẫu biểu số 2.2 Công ty CPTMĐT&CGCN Vạn Tuế 73 Nguyễn Khuyến – Đống Đa - HN PHIẾU XUẤT KHO Mẫu số 02-VT QĐ số 15/2006QĐ – BTC ngày 20/3/06 của BTBTC Ngày 1 tháng 12 năm 2008 Số: 1825 Nợ TK TK Họ tên người nhận hàng: Bùi Xuân Cự - Bộ phận Bếp Lý do xuất kho: Xuất chế biến Xuất tại: Nhà hàng Vạn Tuế Thăng Long – 136 Hồ Tùng Mậu Stt Tên nhãn hiệu quy cách Mã số ĐV T Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 1 Rau muống Mớ 25 2.000 2 Cải xanh Kg 15 5.000 3 Gừng Kg 5 10.000 4 Tỏi bóc Kg 10 12.000 5 Cải thảo Kg 50 4.000 6 Cà chua Kg 20 6.000 7 Ớt xanh Kg 8 15.000 8 Ớt đỏ đà lạt Kg 6 15.000 9 Quất Kg 5 10.000 10 Tổng cộng Bằng chữ Người nhận Kế toán Thủ kho Tại các cửa hàng nhân viên kinh tế chỉ lập chứng từ với số lượng, đơn giá như vậy sau đó chuyển lên công ty tính toán hạch toán tiếp. Sau khi nhận các chứng từ ban đầu kế toán trên Công ty tính toán phân loại phản ánh vào sổ chi tiết các tài khoản liên quan của từng nhà hang được mở riêng rẽ chỉ tập hợp chung trong sổ cái Mẫu biểu số 2.3 Công ty CPTMĐT&CGCN Vạn Tuế 73 Nguyễn Khuyến – Đống Đa - HN Phiếu nhập kho Mẫu số 02-VT QĐ số 15/2006QĐ – BTC ngày 20/3/06 của BTBTC Ngày 1 tháng 12 năm 2008 Số: 1524 Nợ TK 152: 875.000 đ TK 111: 875.000 đ Họ tên người giao hàng: Lê Chí Tâm Theo phiếu yêu cầu số 482 ngày 30/11/2008 của bộ phận Bếp Nhập tại: Nhà hàng Vạn Tuế Thăng Long – 136 Hồ Tùng Mậu Stt Tên nhãn hiệu quy Mã ĐV Số lượng Đơn giá Thành Ghi chú cách số T tiền 1 Rau muống Mớ 25 2.000 50.000 2 Cải xanh Kg 15 5.000 75.000 3 Gừng Kg 5 10.000 50.000 4 Tỏi bóc Kg 10 12.000 120.000 5 Cải thảo Kg 50 4.000 200.000 6 Cà chua Kg 20 6.000 120.000 7 Ớt xanh Kg 8 15.000 120.000 8 Ớt đỏ đà lạt Kg 6 15.000 90.000 9 Quất Kg 5 10.000 50.000 10 Tổng cộng 875.000 Bằng chữ: Tám trăm bẩy mươi lăm nghìn đồng chẵn./. Nhà cung cấp Người nhận Kiểm soát Mẫu biểu số 2.4 Công ty CPTMĐT&CGCN Vạn Tuế 73 Nguyễn Khuyến – Đống Đa - HN Phiếu xuất kho Mẫu số 02-VT QĐ số 15/2006QĐ – BTC ngày 20/3/06 của BTBTC Ngày 1 tháng 12 năm 2008 Số: 1825 Nợ TK 154: 875.000 đ TK 152: 875.000 đ Họ tên người nhận: Bùi Xuân Cự - Bộ phận Bếp Lý do xuất kho: Xuất chế biến Xuất tại: Nhà hàng Vạn Tuế Thăng Long – 136 Hồ Tùng Mậu Stt Tên nhãn hiệu quy cách Mã số ĐV T Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 1 Rau muống Mớ 25 2.000 50.000 2 Cải xanh Kg 15 5.000 75.000 3 Gừng Kg 5 10.000 50.000 4 Tỏi bóc Kg 10 12.000 120.000 5 Cải thảo Kg 50 4.000 200.000 6 Cà chua Kg 20 6.000 120.000 7 Ớt xanh Kg 8 15.000 120.000 8 Ớt đỏ đà lạt Kg 6 15.000 90.000 9 Quất Kg 5 10.000 50.000 10 Tổng cộng 875.000 Bằng chữ: Tám trăm bẩy mươi lăm nghìn đồng chẵn./. Nhà cung cấp Người nhận Kiểm soát Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ đã định khoản tính toán kế toán ghi vào sổ chi tiết từng loại vật liệu: Mẫu biểu số 2.5 Cty CPTMĐT&CGCN Vạn Tuế Mẫu số S10-DN ban hành 73 Nguyễn Khuyến – Đống Đa – HN Theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU DỤNG CỤ Tháng 12 năm 2008 Tài khoản: 152 – Kho VTTL Loại vật liệu: Cải thảo Đvt: đồng Chứng từ Diễn giải TKĐ Ư Đơn giá Nhập Xuất Tồn Ghi chú S N Sl TT SL TT S L TT 1 1/1 Mua NVL 111 4.000 50 200.000 1 1/1 Xuất NVL 154 50 200.000 . Cộng x 2.696.400 2.696.400 Số dư CK Sổ này 124 trang đánh từ trang 01 đến trang 124 Ngày mở sổ 01/01/2008 Ngày 31/1/2008 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc Cuối tháng căn cứ vào dòng tổng cộng của từng loại nguyên vật liệu kế toán vào bảng tổng hợp nguyên vật liệu như sau (em xin phep bớt cột tồn đầu kỳ cho cùng khổ giấy đối với các bảng tổng hợp): Mẫu biểu số 2.6 Cty CPTMĐT&CGCN Vạn Tuế Mẫu số S10-DN ban hành 73 Nguyễn Khuyến – Đống Đa – HN Theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU Tháng 1 năm 2008 Đvt: đồng Stt/ ngày ghi sổ Loại nguyên vật liệu Đvt Nhập Xuất Tồn Ghi chú Stt Ngày ghi sổ Sl TT SL TT SL TT 1 31/1 Cải xanh Kg 345 1.552.500 345 1.552.500 2 31/1 Cải thảo Kg 642 2.696.400 642 2.696.400 . Cộng x 242.575.382 216.556.767 Số dư CK xxxxxxxxx Căn cứ vào chứng từ gốc cuối tháng toán phân loại lập chứng từ ghi sổ cùng loại để vào sổ cái các tài khoản liên quan: Mẫu biểu số 2.7 Cty CPTMĐT&CGCN Vạn Tuế CHỨNG TỪ GHI SỔ Số:207 73 Nguyễn Khuyến – HN Ngày 31/12/2008 Đơn vị tính: đồng Trích yếu SHTK Số tiền Ghi chú Nợ Nộp tiền vào tài khoản 112 111 8.100.000 Tổng số tiền mua 152 111 191.696.462 [...]... QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VẠN TUẾ: 2.3.1 Nội dung kết quả kinh doanh tài khoản sử dụng tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu & Chuyển giao công nghệ Vạn Tuế 2.3.1.1 Nội dung kết quả kinh doanh: Việc xác định kết quả kinh doanh ý nghĩa rất quan trọng nó phản ánh tình hình kinh doanh của công ty trong một kỳ kế toán là lãi hay lỗ để những kế. .. 2.25 Cty CPTMĐT&CGCN Vạn Tuế 73 Nguyễn Khuyến – HN CHỨNG TỪ GHI SỔ Số:223 Ngày 31/12/2008 Đơn vị tính: đồng Trích yếu Nợ …… …… Kết chuyển SHTK chi 911 811 phí tài chính Cộng Kèm theo Số tiền Ghi chú 10.800.000 xxxxxxxxxxx chứng từ gốc Người lập 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VẠN TUẾ: 2.2.1 Nội dung doanh thu, thu nhập tài... định kết quả kinh doanh: Kết chuyển doanh thu: Nợ Tk 511 Tk 911 Kết chuyển thu nhập Nợ Tk 711 Tk 911 Kết chuyển giá vốn Nợ Tk 911 TK 632 Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ TK 911 TK 642 Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính Nợ Tk 911 Tk 811 Căn cứ vào chứng từ ghi sổ số 212 như đã trình bày trong các phần trên kế toán vào sổ cái tài khoản 911 Cuối cùng kế toán lập chứng từ kết chuyển. .. 2.2.1 Nội dung doanh thu, thu nhập tài khoản sử dụng tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu & Chuyển giao công nghệ Vạn Tuế 2.2.1.1 Nội dung doanh thu, thu nhập: Doanh thu của công ty chỉ một loại đó là các khoản thu từ cung cấp dịch vụ ăn uống cho khách hàng, thu nhập bao gồm các khoản thu tài trợ, lãi tiền gửi ngân hàng Công ty đặc thù kinh doanh riêng thành phẩm là đồ ăn, tiêu thụ hết luôn,... thu từ bán hàng 2.2.2 Phương pháp kế toán doanh thu thu nhập tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu & Chuyển giao công nghệ Vạn Tuế 2.2.2.1 Phương pháp kế toán doanh thu: Căn cứ vào các chứng từ ban đầu như phiếu ghi, bảng bán hàng, hoá đơn giá trị gia tăng kế toán xác định doanh thu lập phiếu thu tiền theo bảng vào các sổ liên quan như sổ chi tiết tài khoản 511, 111,131,3331 Nợ TK 111,112,131... khoản: Xác định kết quả kinh doanh Số hiệu: 911 NT ghi sổ CTGS SH NT 31/12 223 31/12 31/12 224 31/12 31/12 223 31/12 Diễn giải TKĐ Ư Kết chuyển giá 632 vốn hàng bán Kết chuyển chi 642 phí quản lý doanh nghiệp Kết chuyển chi 811 Số tiền Nợ 331.902.454 131.205.364 10.800.000 31/12 226 31/12 31/12 225 31/12 31/12 31/12 228 phí tài chính Kết chuyển 511 doanh thu Kết chuyển thu 711 nhập Kết chuyển lãi 421... kết quả kinh doanh Bên có: Phản ánh toàn bộ doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ Tài khoản 511 cuối kỳ không số dư Để tập hợp các khoản thu nhập toán sử dụng tài khoản 711 dùng cho mọi thu nhập ngoài hoạt động bán hàng Bên nợ: Kết chuyển thu nhập sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh Bên có: Tập hợp toàn bộ các khoản thu nhập ngoài thu từ bán hàng 2.2.2 Phương pháp kế toán doanh thu. .. các khoản kết chuyển từ tài khoản 632, 642, 811 Phản ánh kết chuyển số lãi (nếu có) sang tài khoản 421 Bên có: Phản ánh các khoản kết chuyển từ tài khoản 511, 711 Phản ánh kết chuyển số lỗ (nếu có) sang tài khoản 421 2.3.2 Phương pháp kế toán xác định kết quả Cuối kỳ sau khi đã thực hiện xong các công việc tính toán tổng hợp trích lập… kế toán tiến hành kết chuyển từ các tài khoản chi phí, thu nhập sang... thanh toán bằng tiền mặt, chỉ một số ít khách quen một số quan chuyển khoản Khi khách hàng thanh toán nhân viên kinh tế tại cửa hàng viết hoá đơn GTGT thu tiền của khách ngày hôm sau chuyển lên phòng kế toán công ty hạch toán Tại công ty căn cứ vào các chứng từ ban đầu như phiếu ghi, hoá đơn GTGT bảng bán hàng kế toán lập phiếu thu thu tiền của nhân viên kinh tế, sau đó kế toán các phần. .. kế toán tập hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lập chứng từ thu chi ghi vào sổ chi tiết cuối tháng lập chứng từ ghi sổ vào sổ cái sau cùng là kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào bên nợ TK 911 dể xác định kết quả kinh doanh Khi phát sinh các nghiệp vụ liên quan kế toán ghi Nợ TK 642 TK 111,112… Phản ánh số lương phải trả cho bộ máy trên công ty Nợ TK 642 TK 334 Cuối kỳ kết chuyển . THỰC TRẠNG KẾ TOÁN “ CHI PHÍ, DOANH THU, THU NHẬP VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VẠN TUẾ. 2.1 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VẠN TUẾ: 2.1.1 Nội dung chi phí kinh doanh và
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN “ CHI PHÍ, DOANH THU, THU NHẬP VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH” TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VẠN TUẾ, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN “ CHI PHÍ, DOANH THU, THU NHẬP VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH” TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VẠN TUẾ,

Hình ảnh liên quan

BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU Tháng 1 năm 2008 - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN “ CHI PHÍ, DOANH THU, THU NHẬP VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH” TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VẠN TUẾ

h.

áng 1 năm 2008 Xem tại trang 10 của tài liệu.
Khi xuất dùng kế toán cũng vào sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết và lập chứng từ ghi sổ như nguyên vật liệu ví dụ: - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN “ CHI PHÍ, DOANH THU, THU NHẬP VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH” TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VẠN TUẾ

hi.

xuất dùng kế toán cũng vào sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết và lập chứng từ ghi sổ như nguyên vật liệu ví dụ: Xem tại trang 14 của tài liệu.

Từ khóa liên quan