0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT1

40 96 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 11:20

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT1 1.1. Đặc điểm kinh tế tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần SXVL&XDCT1. 1.1.1. Lịch sử hình thành phát triển của Công ty cổ phần SXVL&XDCT1. Công ty cổ phần SXVL&XDCT1 là doanh nghiệp cổ phần Nhà nước hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông1 – Bộ giao thông vận tải. Công ty được thành lập theo quyết định 1044 QĐ/TCCB - LĐ ngày 31/12/2001 với vốn điều lệ là 3 tỷ đồng, trong đó: + Vốn thuộc sở hữu Nhà nước: 1.551.000.000 đồng (chiếm 51% vốn điều lệ). + Vốn do các cổ đông góp: 1.449.000.000 đồng (chiếm 49% vốn điều lệ). Bước đầu Công ty đi vào hoạt động đã gặp không ít khó khăn do chưa ổn định về tổ chức chưa đầu tư chiều sâu ., vì vậy, năm 2002 Công ty chỉ thực hiện nhiệm vụ sản xuất vật liệu với giá trị sản lượng lợi nhuận rất thấp. Năm 2003, sau khi được các thành viên trong HĐQT Công ty góp vốn kiện toàn bộ máy tổ chức, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 3 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng, năm 2006, 2007 vốn điều lệ của Công ty là gần 8 tỷ đồng. Nhờ đó mà Công ty đã sự phát triển tăng trưởng vượt bậc về mọi mặt, tạo tiền đề cho sự phát triển tiếp theo. Năm 2003 là năm mở rộng ngành nghề kinh doanh (xây dưng các công trình giao thông dân dụng, san lấp mặt bằng, đại tu làm mới, nâng cấp mở rộng đường bộ, sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng cầu .), là năm đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị, doanh thu tăng 4 – 5 lần so với năm trước, tiếp tục bổ sung kiện toàn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật công nhân xây dựng để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Bởi vậy mà trong thời gian vừa qua Công ty đã liên tiếp thắng thầu các công trình xây dựng trong nước nước ngoài giá trị lớn mang lại khoản lợi nhuận cao, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty. Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu do Tổng Công ty giao cho, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ cho Ngân sách Nhà nước, góp phần nâng cao đời sống tinh thần vật chất của cán bộ công nhân viên toàn Công ty. Ngày đầu thành lập, quy mô của Công ty nhỏ, phạm vi hoạt động hẹp tập trung toàn bộ ở địa bàn tỉnh Sơn La. Cho đến nay quy mô của Công ty đã mở rộng cùng với đà phát triển đi lên của Công ty. Tính đến năm 2008, các công trình Công ty đang thi công mặt trên khắp mọi miền đất nước đặc biệt Công ty đã mở rông thi công dự án đường 18B – Lào, các mối quan hệ hợp tác kinh doanh trở nên đa dạng với cả trong ngoài Tổng Công ty. 1.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần SXVL&XDCT 1. * Chức năng, nhiệm vụ của Công ty: Công ty cổ phần SXVL&XDCT1 là doanh nghiệp cổ phần Nhà nước tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, con dấu riêng, bộ máy kế toán, sổ sách kế toán riêng được phép mở tài khoản tại Ngân hàng ngoại thương Hà Nội – chi nhánh Thành Công. Công ty một bộ phận trung tâm, đứng đầu chỉ đạo mọi hoạt động của các phòng ban 7 đơn vị cấp dưới (Các đội sản xuất vật liệu Đội thi công công trình trực thuộc). Hiện nay, Công ty phạm vi hoạt động cả trong nước nước ngoài với các chức năng, nhiệm vụ sau: - Khai thác sản xuất đá các loại vật liệu xây dựng khác - Xây dựng công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng thủy lợi - San lấp mặt bằng - Vận tải hàng hóa - Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa - Kinh doanh một số ngành nghề khác theo quy định của pháp luật. *Đặc điểm quy trình công nghệ xây lắp của Công ty cổ phần SXVL&XDCT 1: Ngày nay, công nghệ sản xuất được coi là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong quy trình sản xuất sản phẩm của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong các doanh nghiệp xây lắp thì việc ứng dụng những công nghệ sản xuất mới vào công tác thi công các công trình là một tất yếu bởi nó là nhân tố nâng cao chất lượng hạ giá thành xây dựng công trình, đồng thời đó cũng là nhân tố tạo nên sức cạnh tranh cao trong đấu thầu xây dựng. Bên cạnh đó, công nghệ sản xuất cũng là căn cứ quan trọng để xác định đối tượng tập hợp chi phí lựa chọn phương pháp tính giá thành sản phẩm phù hợp. Sơ đồ 1.1 Quy trình thi công nền đường Sơ đồ 1.2 Quy trình thi công mặt đường đá dăm thấm nhập Sơ đồ 1.3 Quy trình thi công mặt đường theo công nghệ atphal Để tổ chức sản xuất xây lắp, Công ty tổ chức thành các đội xây lắp. Mỗi đội gồm đội trưởng, nhân viên kỹ thuật, kế toán đội, thủ kho công nhân. Trong đó, vai trò của kế toán đội là hàng tháng tập hợp mọi chi phí phát sinh tại Ho n thi nà ệ n n ngề đườ mĐầD p sanắ V nậ chuy nể X i oớ đà B o d ngả ưỡ R i áả đ Lu n nề T i nh aướ ự nóng R i áả đ 4×6 lu n nề R i áả đ 1×2 T iướ nh aự nhũ t ng 2ươ l pớ V sinhệ m tặ ngđườ B lổ ỗ chân chim T iướ nh aự dính bám Lu n ngặ 10 t nấ p mépĐậ ngđườ Lu bánh l pố R i nh aả ự bê tông atphala đội (theo các quy chế tổ chức cụ thể của Công ty), sau đó cuối tháng báo cáo về Công ty. Bộ phận kế toán tại Công ty tiếp nhận hạch toán các chứng từ đó. 1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần SXVL&XDCT1. Công ty cổ phần SXVL&XDCT1 tổ chức bộ máy quản lý theo mô hình trực tuyến dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Vì quy mô của Công ty là vừa nhỏ nên thể phát huy tối đa những ưu điểm của mô hình này là hiệu quả, gọn nhẹ, linh hoạt: Sơ đồ 1.4 Tổ chức bộ máy quản lý - Hội đồng quản trị: là quan quản lý cao nhất của Công ty, toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng H i ng qu n trộ đồ ả ị Giám cđố Phó giám cđố s n xu t kinh doanhả ấ Phó giám c đố n i chínhộ Phó giám cđố k thu tỹ ậ Phòng t ià chính kế toán Phòng kế ho chạ th ng kêố Phòng VTTB Phòng KT- CN Phòng TCHC V nă phòng iĐộ TCCT số 5 C uầ Gi -Ninhẽ Bình iĐộ TCCT s 3ố NT1.2- S n Laơ iĐộ TCCT s 4ố An Khê- Kanak Đội SXVL s 1 S nố ơ La iĐộ SXVL s 2 S nố ơ La iĐộ TCCT s 2 ố c uầ V nhĩ Tuy iĐộ TCCT s 1ố 18B L oà quản trị nhiệm vụ quyết định chiến lược phát triển của Công ty, triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thực hiện hợp đồng kinh tế, cấu tổ chức, cấu quản lý nội bộ Công ty, mua bán cổ phiếu. - Giám đốc: do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, giám đốc nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị, tổ chức kế hoạch sản xuất kinh doanh phương án đầu tư của Công ty. - Các phó giám đốc: là những người giúp việc cho giám đốc, các phó giám đốc do giám đốc đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm. - Phòng vật tư thiết bị: là bộ phận chức năng thực hiện công tác điều hành quản lý các loại xe, vật tư thiết bị. - Phòng kỹ thuật công nghệ: là bộ phận tham mưu giúp giám đốc trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật, xây dựng mục tiêu tiến độ, biện pháp thi công, chất lượng công trình, nhiệm vụ vẽ thiết kế giám sát thi công đối với các đội sản xuất trên các mặt: tiến độ thi công, định mức tiêu hao vật tư, sáng kiến cải thiện kỹ thuật ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất. Bên cạnh đó, phòng kỹ thuật công nghệ cùng phối hợp với các phòng ban khác lập dự toán công trình giúp Công ty tham gia đấu thầu giám sát thi công. - Phòng tổ chức hành chính văn phòng: giải quyết mọi công việc liên quan đến công tác tổ chức đào tạo, sắp xếp nhân lực, công tác tiền lương, chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động, quản lý bảo hộ lao động công tác văn phòng tại Công ty. - Phòng tài chính – kế toán: là bộ phận nghiệp vụ tiến hành thực hiện toàn bộ công tác kế toán - tài chính: thu thập, xử lý cung cấp thông tin tài chính theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước các quy định của Công ty. Đồng thời phòng kế toántài chính cũng phải chịu trách nhiệm thanh toán vốn, đảm bảo cho Công ty vốn liên tục để hoạt động. - Phòng kế hoạch thống kê: là bộ phận tham mưu giúp giám đốc trong công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiếp thị quản lý các hoạt động kinh tế. Nhiệm vụ cụ thể là: quản lý định mức kinh tế, kỹ thuật trong xây dựng, các đơn giá hiện hành, các chế độ phụ phí, phụ cấp trên sở số liệu về thiết kế, tiến độ khối lượng thực tế: lập các dự trù về vật tư, xe máy, nhân lực, tài chính, báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu trình giám đốc duyệt gửi các phòng nghiệp vụ thực hiện. Soạn thảo hợp đồng kinh tế, nghiệm thu kỹ thuật bàn giao công trình, thu hồi vốn thanh quyết toán công trình. - Các đội công trình các đội sản xuất: chức năng sản xuất, thi công các công trình, hạng mục công trình được giao. cấu tổ chức là một tổng thể các bộ phận khác nhau, mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau, được chuyên môn hóa phân thành các cấp, các khâu nhất định nhằm thực hiện các chức năng quản trị phục vụ các mục đích chung của Công ty. 1.1.4. Đặc điểm tình hình tài chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần SXVL&XDCT1. Công ty cổ phần SXVL&XDCT1 trực thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông1 - Bộ giao thông vận tải- được thàng lập chưa lâu nhưng cùng với sự phát triển chung của đất nước, Công ty đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ, điều này được thể hiện qua một số chỉ tiêu sau: Bảng 1.1 Một số chỉ tiêu kinh tế tài chính của Công ty trong các năm 2006, 2007 2008 (Đơn vị tính: đồng) Stt Thông tin tài chính Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 1 Tổng tài sản 38.219.295.188 38.834.837.079 39.229.427.745 2 Tổng số tài sản nợ 28.596.299.255 29.647.818.814 29.650.450.200 3 Tài sản lưu động 31.874.899.139 34.158.604.249 35.004.133.421 4 Tài sản nợ lưu động 26.984.992.403 29.462.194.042 30.231.523.162 5 Nguồn vốn chủ sở hữu 9.622.995.933 9.187.018.265 9.578.977.545 6 Nguồn vốn kinh doanh 7.801.000.000 7.801.000.000 7.801.000.000 (Nguồn: Phòng tài chính - kế toán) Từ bảng một số chỉ tiêu kinh tế tài chính trên, ta thấy tổng tài sản của Công ty đã tăng nhẹ tăng dần từ năm 2006 đến năm 2008 (từ 38,2 tỷ đồng năm 2006 lên 38,8 tỷ năm 2007 lên 39,1 tỷ đồng năm 2008). Nguồn vốn chủ sở hữu năm 2008 đã tăng nhẹ so với năm 2007 (từ 9,1 tỷ năm 2007 lên 9,5 tỷ đồng năm 2008) nhưng vẫn thấp hơn năm 2006 (năm 2006 đạt 9,6 tỷ đồng). Trong khi đó Tổng tài sản Nợ cũng tăng dần trong 3 năm (từ 28,5 tỷ năm 2006 tăng lên 29,6 tỷ năm 2007, 2008). Điều này cho thấy khả năng độc lập về tài chính của Công ty đã giảm sút. Hiệu quả kinh doanh của Công ty cũng giảm nhẹ, điều này được thể hiện qua báo cáo kết quả kinh doanh: Bảng 1.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006, 2007 năm 2008. (Đơn vị tính: đồng) Stt Chỉ tiêu Mã số Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 36.138.768.621 29.105.206.368 30.426.735.439 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 75.658.608 29.653.710 3 Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01- 02) 10 36.063.110.013 29.105.206.368 30.397.081.729 4 Giá vốn hàng bán 11 31.360.498.016 25.684.519.500 26.623.877.451 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 4.702.611.997 3.420.686.868 3.773.204.278 6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 557.563.736 -348.136.076 -142.488.425 7 Chi phí tài chính Trong đó: chi phí lãi vay 22 23 1. 136.609.084 1. 136.609.084 813.791.192 813.791.192 517.872.561 517.872.561 8 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2.415.365.586 1.710.190.843 1.964.973.692 9 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)- 25} 30 1.708.201.063 548.568.757 1.147.869.600 10 Thu nhập khác 31 2.614.062 55.101 974.678 11 Chi phí khác 32 2.738.540 421 365.856 12 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 -124.478 54.680 608.822 13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 1.708.076.585 548.623.437 1.148.479.422 14 Chi phí thuế TNDN 51 478.261.444 153.614.562 298.831.591 15 Lợi nhuận sau thuế (60=50- 51) 60 1.229.815.141 395.008.875 849.647.831 (Nguồn: Phòng tài chính – kế toán). Từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty ta thấy lợi nhuận sau thuế của Công ty chưa cao, năm 2008 đã tăng hơn 0,4 tỷ đồng so với năm 2007 (từ 0,395 tỷ năm 2007 lên 0,849 tỷ đồng năm 2008), nhưng vẫn giảm gần 0,4 tỷ so với năm 2006 do doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ giảm mạnh từ hơn 36 tỷ năm 2006 xuống hơn 29 tỷ năm 2007 xuống 30 tỷ đồng năm 2008. Hiệu quả sử dụng chi phí của Công ty tương đối tốt. Giá vốn hàng bán năm 2008 đạt 103,9% năm 2007 đạt 84,98% năm 2006; chi phí tài chính cũng giảm từ 1,136 tỷ đồng năm 2006 xuống 0,813 tỷ đồng năm 2007 xuống 0,517 tỷ năm 2008; chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2008 đạt 79,17% so với năm 2007, đạt 111,76% năm 2006 các chi phí khác năm 2008 cũng giảm so với năm 2006. Điều này cho thấy cho thấy rằng Công ty đã những chính sách hợp lý để giảm thiểu các chi phí, qua đó giảm giá thành làm cho lợi nhuận tăng Công ty khả năng cạnh tranh với các Công ty cùng ngành khác hơn. Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 S ứ c sinhl ợ i c ủaVCSH = LNST VCSH 0,128 0,043 0,086 H ệ số quay vòngc ủ aVCSH = DTT VCSH 3,748 3,618 3,173 S ứ c sinh l ợ i c ủa DTT = LNST DTT 0,034 0,014 0,028 Từ các chỉ tiêu tài chính trên, ta nhận thấy rằng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty còn thấp đang xu hướng giảm sút. Mặc dù hiệu quả kinh doanh chưa cao, nguyên nhân thể do sự tác động chung của nền kinh tế hiện nay, nhưng trong thời gian tới, hoạt động kinh doanh của Công ty khá khả quan. Công ty nên tiếp tục cải thiện phương thức quản lý cũng như sản xuất để đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng tăng, đủ sức cạnh tranh trên thị trường, Công ty nên đề nghị Bộ Giao Thông, Tổng Công ty xây dựng giao thông công trình 1 tạo điều kiện về vốn để Công ty khả năng đầu tư chiều sâu, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bằng sự nỗ lực trong công tác tìm kiếm thị trường việc làm, tích cực dứt điểm trong thi công nên trong những năm vừa qua Công ty đảm bảo mức thu nhập cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2004 là 1.500.000 đồng, năm 2005 là 1.600.000, đến năm 2008 là 1.900.000 đồng. Nhằm cải thiện tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên làm việc, Công ty đã thường xuyên chăm lo chỗ ăn ở, làm việc của anh em công nhân tại hiện trường, đảm bảo anh em công nhân lán trại nghỉ ngơi, nước sạch phục vụ sinh hoạt, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ. Đối với bộ phận lao động quản lý, Công ty đã tạo điều kiện trang bị đầy đủ về thiết bị liên lạc như máy FAX, điện thoại, các thiết bị văn phòng như máy tính cá nhân, bàn ghế. Nơi làm việc thì khang trang, thoáng mát. Chính nhờ vào những yếu tố trên mà Công ty cổ phần SXVL&XDCT1 đã xây dựng giữ vững được một tập thể cán bộ công nhân viên tinh thần đoàn kết nhất trí cao, luôn yêu nghề, yêu mến Công ty, hăng say thi đua lao động sản xuất, không quản ngại khó khăn gian khổ. Đây chính là một động lực to lớn, một yếu tố vai trò quyết định đưa đến sự trưởng thành phát triển vững mạnh của Công ty ngày hôm nay. 1.2. Đặc điểm tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại Công ty cổ phần SXVL&XDCT1. 1.2.1.Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần SXVL&XDCT1. Xuất phát từ đặc điểm tổ chức quản lý quy mô sản xuất kinh doanh, Công ty đã áp dụng phương thức tổ chức bộ máy kế toán theo kiểu trực tuyến chức năng mô hình kế toán vừa tập trung vừa phân tán. Sơ đồ 1.5 Bộ máy kế toán Công ty cổ phần SXVL&XDCT1 - Kế toán trưởng: giúp giám đốc Công ty giám sát tài chính các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo, phân công kiểm tra nghiệp vụ của từng nhân viên kế toán, chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo tài chính định kỳ trước Công ty. - Kế toán viên 1: phụ trách về công tác ngân hàng công nợ. * Theo dõi tiền gửi, tiền vay ngân hàng. Hàng quý, kế toán viên 1 lập kế hoạch tiền gửi ngân hàng, căn cứ vào tài khoản tiền gửi phát hành séc, ủy nhiệm chi. * Theo dõi tình hình công nợ với các đơn vị khách hàng mua bán. - Kế toán viên 2: KÕ to¸n trëng K toán viên 2ế K toán viên 3ếTh quủ ỹK toán viên 1ế K toánế TSC ,Đ k toánế thuế Kế toán công nợ Kế toán ngân h ngà KT h chạ toán trên máy (Ph nầ m m kề ế toán) K toánế l ng,ươ k toánế t m ngạ ứ K toán các iế độ [...]... hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng, kế toán sử dụng các tài khoản sau: * Tài khoản 334 Phải trả công nhân viên : Dùng để phản ánh tình hình thanh toán với ngời lao động của doanh nghiệp về tiền lơng, tiền công, phụ cấp, BHXH, tiền thởng các khoản thu nhập khác Bên nợ: - Các khoản khấu trừ vào tiền lơng của công nhân viên - Tiền lơng các khoản khác đã trả cho công nhân viên - Kết... bản, các khoản phụ cấp, các khoản khấu trừ, kế toán tiến hành lập Bảng thanh toán tiền lơng (Biu 08) Cuối tháng, kế toán tiền lơng tính tiền lơng cho toàn Cụng ty rồi trình kế toán trởng, giám đốc Công ty, Giám ốc ký phê chuẩn bảng lơng, sau đó chuyển lại phòng ti chớnh - kế toán Kế toán lập phiếu chi trình kế toán trởng, Giám đốc Công ty ký duyệt chi lơng chuyển cho thủ quỹ Tại đây thủ quỹ căn cứ vào... 5-Biu 07) Sau khi tính tiền lơng cho đội, k toán tiền lơng trình kế toán trởng, giám đốc Công ty, Giám ốc ký phê chuẩn bảng lơng, sau đó chuyển lại phòng kế toán Kế toán lập phiếu chi trình kế toán trởng, giám đốc Công ty ký duyệt chi lơng chuyển cho thủ quỹ Tại đây thủ quỹ căn cứ vào Bảng thanh toán lơng, lơng thêm giờ, tiền ăn ca, rồi trừ đi các khoản giảm trừ để thanh toán lơng thực lĩnh cho từng... có) Công ty sẽ căn cứ vào đơn xin phép nghỉ ốm, nghỉ phép để theo dõi chấm công phép công ốm Lơng phép Công ty không áp dụng đối với công nhân thuê ngoài Lơng nghỉ phép = Hệ số lơng bản x 580.000 Số ngày trong tháng X Số ngày thực tế nghỉ phép Các khoản trích theo lơng (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế) của công nhân một phần do Công ty chi trả tính vào giá thành sản xuất trong kỳ, một phần. .. ngày, thng kờ i theo dõi quá trình làm việc của công nhân trực tiếp tham gia sản xuất thi công rồi chấm công Sau đó gửi thẳng Bảng chấm công (Biu 05) về phòng Ti chớnh kế toán để làm Bảng thanh toán lơng (Biu 07) kế toán đội tạm ứng số tiền đó từ Công ty để thanh toán Sau đó căn cứ vào Bảng thanh toán tiền lơng đã ký nhận của ngời lao động kế toán đội sẽ lập Bảng thanh toán chứng từ (Biu... nhân viên - Kết chuyển tiền lơng công nhân viên chức cha lĩnh Bên có: - Tiền lơng, tiền công các khoản khác phải trả cho ngời lao động D có: Tiền lơng, tiền công các khoản khác còn phải trả cho công nhân viên D nợ (nếu có): Số trả thừa cho công nhân viên * Tài khoản 338 Phải trả, phải nộp khác: Dùng để phản ánh các khoản phải trả phải nộp cho quan pháp luật, cho các tổ chức, đoàn thể xã... động tự trả Công ty sẽ tiến hành trích các khoản này cho công nhân trong biên chế đợc khấu trừ qua lơng Tỉ lệ đợc trích theo quy định của chế độ kế toán của Bộ tài chính: + Công ty chi trả: Bảo hiểm xã hội: 15% LCB, Bảo hiểm y tế: 2% LCB, + Ngời lao động chi trả: Bảo hiểm xã hội: 5% LCB, Bảo hiểm y tế: 1% LCB, + Kinh phí công đoàn: Cụng ty tiến hành trích 2% KPCĐ theo lơng thực trả tính vào chi phí... vào chứng từ gốc để ghi vào bảng tổng hợp chứng từ gốc ghi vào sổ kế toán chi tiết theo từng phần hành kế toán Định kỳ, căn cứ vào bảng tổng hợp chứng từ gốc từ các phần hành kế toán chuyển về, kế toán tổng hợp mới ghi vào S Nhật ký chung Sổ cái S 1.7 Trỡnh t ghi s theo hỡnh thc k toỏn Nht ký chung Sổ nhật ký đặc biệt Sổ nhật ký chung Sổ kế toán chi tiết Sổ cái Bảng tổng hợp Chi tiết Bảng cân... ngời Do điều kiện thi công công trình xa việc thanh toán lơng của đội sẽ đợc thống kế đội thực hiện thanh toán Hình thức thanh toán: Công ty sẽ gửi Bảng thanh toán lơng vào cho thống đội chuyển khoản tiền lơng vào tài khoản của đội Hàng quý thông đội phải về văn phòng công ty để hoàn ứng chứng từ (Bng kờ thanh toỏn chng t Biu 16, Giy thanh toỏn tm ng Biu 17) khi đó kế toán kiểm tra chứng từ... KPC, BHXH, BHYT, các khoản khấu trừ vào lơng, giá trị tài sản thừa chờ xử lý, các khoản vay mợn tạm thời, các khoản thu hộ, giữ hộ, nhận ký qu, ký cợc ngắn hạn Bên nợ: - Các khoản đã nộp cho quan quản lý các quỹ - Các khoản đã chi về kinh phí công đoàn - Xử lý giá trị tài sản thừa - Kết chuyển doanh thu nhận trớc của khách hàng vào doanh thu bán hàng tơng ứng cùng kỳ kế toán - Các khoản đã trả, đã . THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT1 1.1. Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy. độ kế toán tại Công ty cổ phần SXVL&XDCT 1. 1.2.2.1. Các chính sách kế toán chung. Chế độ kế toán ở Công ty cổ phần SXVL & XDCT1 áp dụng theo chế
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT1, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT1,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1.2 Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006, 2007 và năm 2008. - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT1

Bảng 1.2.

Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006, 2007 và năm 2008 Xem tại trang 7 của tài liệu.
Từ bảng một số chỉ tiờu kinh tế tài chớnh trờn, ta thấy tổng tài sản của Cụng ty đó tăng nhẹ và tăng dần từ năm 2006 đến năm 2008 (từ 38,2 tỷ đồng  năm 2006 lờn 38,8 tỷ năm 2007 và lờn 39,1 tỷ đồng năm 2008) - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT1

b.

ảng một số chỉ tiờu kinh tế tài chớnh trờn, ta thấy tổng tài sản của Cụng ty đó tăng nhẹ và tăng dần từ năm 2006 đến năm 2008 (từ 38,2 tỷ đồng năm 2006 lờn 38,8 tỷ năm 2007 và lờn 39,1 tỷ đồng năm 2008) Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết quả kinh doanh - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT1

Bảng c.

ân đối kế toán - Báo cáo kết quả kinh doanh Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng 1.3 Cơ cấu lao động trong Cụng ty SXVL&XDCT1 - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT1

Bảng 1.3.

Cơ cấu lao động trong Cụng ty SXVL&XDCT1 Xem tại trang 18 của tài liệu.
Việc tớnh tiền lơng theo hình thức khoỏn kế toán căn cứ vào kết quả làm việc thực tế của ngời lao động và căn cứ vào đơn giá tiền lơng để tính: - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT1

i.

ệc tớnh tiền lơng theo hình thức khoỏn kế toán căn cứ vào kết quả làm việc thực tế của ngời lao động và căn cứ vào đơn giá tiền lơng để tính: Xem tại trang 29 của tài liệu.
BẢNG CHẤM CễNG VÀ CHIA LƯƠNG - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT1
BẢNG CHẤM CễNG VÀ CHIA LƯƠNG Xem tại trang 30 của tài liệu.
Bảng chấm cụng và chia lương (Biểu 14): - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT1

Bảng ch.

ấm cụng và chia lương (Biểu 14): Xem tại trang 30 của tài liệu.
Biếu 16: Bảng kê thanh toán chứng từ - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT1

i.

ếu 16: Bảng kê thanh toán chứng từ Xem tại trang 31 của tài liệu.
1. Bảng kê số: 21 ngày: 02/01/2009 68.495.280 C. Chờnh lệch: - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT1

1..

Bảng kê số: 21 ngày: 02/01/2009 68.495.280 C. Chờnh lệch: Xem tại trang 32 của tài liệu.
(Bảng thanh toỏn lương thỏng 12/2008-Đội TCCT số 5-Biểu 07) - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT1

Bảng thanh.

toỏn lương thỏng 12/2008-Đội TCCT số 5-Biểu 07) Xem tại trang 36 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Trích đoạn