0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI- ĐẦU TƯ LONG BIÊN.

32 235 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 10:20

Trần Thu Thảo Lớp 36.04 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thơng mại- Đầu t Long Biên. 2.1 Đặc điểm về kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thơng mại- Đầu t Long Biên. 2.1.1 Đặc điểm về bán hàng phơng thức thanh toán. a. Đối tợng bán hàng. Đối tợng bán hàng của công ty rất đa dạng nhiều thành phần xã hội. - Bán lẻ trực tiếp cho ngời tiêu dùng, đây là những ngời mua hàng về để phục vụ cho lợi ích cá nhân hoặc gia đình họ bao gồm: học sinh, bác sĩ, giáo viên - Bán với số lợng lớn cho các công ty, xí nghiệp đây là những đối tợng mua hàng về không phải phục vụ cho cá nhân mà để phục vụ cho tập thể. b. Phơng thức bán hàng Hiện nay các siêu thị, cửa hàng trực thuộc công ty tiêu thụ hàng hoá theo hai kênh phân phối là bán trực tiếp cho khách hàng giao hàng tận nơi cho khách hàng mua với số lợng lớn. - Tiêu thụ trực tiếp là phơng thức xuất bán hàng trực tiếp cho ngời mua tại quầy của các siêu thị, cửa hàng. Phơng thức này phục vụ chủ yếu cho khách hàng mua lẻ với số lợng ít, mật độ không thờng xuyên thông thờng khách hàng phải thanh toán ngay bằng tiền mặt. - Tiêu thụ hàng hoá theo phơng thức giao hàng tận nơi cho khách hàng mua với số lợng lớn (nh công ty Xăng dầu khu vực I, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang) Đây là phơng thức tiêu thụ chủ yếucủa siêu thị, cửa hàng. Theo phơng thức này thì các siêu thị, cửa hàng phải chuyển hàng cho khách theo địa điểm quy định. Việc giao hàng tận nơiđòi hỏi những yêu cầu về chất lợng sản phẩm tiến độ giao hàng đối với từng nơilà rất khắt khe c. Phơng thức thanh toán. Hình thức thanh toán bằng tiền mặt là chủ yếu. Vì phần lớn hàng hoá phục vụ cho dân c quanh khu vực siêu thị cửa hàng. Còn phơng thức thanh 1 Chuyên đề tốt nghiệp 1 Trần Thu Thảo Lớp 36.04 toán bằng séc, uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi thờng đợc áp dụng cho các đối tợng là các quan 2.1.2 Đặc điểm về doanh thu bán hàng. Doanh thu bán hàng: Là trị giá của hàng hoá lao vụ dịch vụ mà doanh nghiệp đã bán, đã cung cấp cho khách hàng trị giá của hàng bán đợc thỏa thuận giá trị trong hóa đơn hoặc là sự thoả thuận giữa ngời mua ngời bán. * Quy định hạch toán: - Chỉ phản ánh vào tài khoản này số doanh thu của khối lợng hàng hoá, sản phẩm lao vụ dịch vụ đã đợc xác định là tiêu thụ. - Đối với hàng nhận đại lý, ký gửi doanh thu bán hàng là số tiền hoa hồng mà doanh nghiệp đợc hởng. Song để doanh thu bán hàng đợc ghi nhận thì phải thoả mãn các điều kiện sau: Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro, quyền sở hữu sản phẩm cho ngời mua. Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá. Doanh thu đựơc xác định một cách tơng đối chắc chắn. Doanh nghiệp đã thu đợc hoặc sẽ thu đợc lợi ích từ việc cung cấp hàng hoá. 2.1.3 Đặc điểm về các khoản giảm trừ doanh thu. Trong nền kinh tế thị trờng hiện nay, thu hút khách hàng là vấn đề hàng đầu của doanh nghiệp. Ngoài việc đa ra các chính sách quảng cáo, giới thiệu sản phẩm thu hút sự chú ý của khách hàng. Doanh nghiệp còn đa ra các chơng trình nh giảm giá hàng bán áp dụng cho khách hàng mua do hàng hoá kém phẩm chất: Chiết khấu thơng mại áp dụng cho khách hàng mua với khối lợng lớn; Hàng bán bị trả lại do ngời mua từ chối thanh toán. 2.1.4 Đặc điểm về chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. a. Chi phí bán hàng. 2 Chuyên đề tốt nghiệp 2 Trần Thu Thảo Lớp 36.04 Chi phí bán hàng là chi phí thực tế phát sinh trong quá trình tiêu thụ thành phẩm hàng hóa lao vụ, dịch vụ bao gồm các chi phí nh bảo quản, đóng gói, vận chuyển, giới thiệu, bảo hành sản phẩm hàng hoá. Chi phí bán hàng của công ty bao gồm các chi phí sau: - Chi phí nhân viên: Gồm tiền lơng các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn 19% trên tiền lơng. - Chi phí vật liệu: Sửa chữa nhà bán hàng, nhà kho, nhiên liệu cho xe vận chuyển hàng đI bán, mua thuốc chống mối, mọt - Chi phí công cụ dụng cụ bao gồm những khoản về giá công cụ dụng cụ dùng cho công tác bán hàng, dùng để bảo quản hàng hoá trong kho. - Chi phí khấu hao tài sản cố định: Khấu hao bản, khấu hao số lợng lớn của tài sản cố định cho công tác bán hàng, kể cả nhà kho. - Chi phí bảo quản hàng hoá sản phẩm - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Điện, điện nớc, điện thoại. - Chi phí khác: Chi phí hôị nghị khách hàng, chi phí tiếp thị quảng cáo. b. Chi phí quản lý doanh nghiệp. Chi phí quản lý doanh nghiệp dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm chi phí quản lý kinh doanh, hành chính, chi phí chung khác liên quan đến hoạt động của toàn doanh nghiệp. Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí sau: - Chi phí quản lý nhân viên gồm tiền lơng, các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của cán bộ công nhân viên thuộc bộ máy quản lý doanh nghiệp. - Chi phí vật liệu quản lý: Nguyên vật liệu để sửa chữa nhỏ nhà làm việc, nhiên liệu cho xe đI công tác, đồ dùng văn phòng phẩm - Đồ dùng quản lý: Công cụ dụng cụ xuất dùng cho bộ máy quản lý doanh nghiệp. - Chi phí khấu hao tài sản cố định 3 Chuyên đề tốt nghiệp 3 Trần Thu Thảo Lớp 36.04 - Các khoản thuế: Nhà đất, môn bài. - Dự phòng phải thu khó đòi: Đợc trích lập vào cuối niên độ kế toán để đề phòng các khoản phải thu khó đòi - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Tiền điện, điện thoại, điện nớc - Chi phí bằng tiền khác. 2.1.5 Đặc điểm về xác định kết quả kinh doanh. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp luôn quan tâm đến kết quả kinh doanh. Kết quả kinh doanh phản ánh doanh nghiệp làm ăn hiệu quả hay không. Kết quả bán hàngphần chênh lệch giữa doanh thu giá vốn hàng bán các khoản giảm trừ doanh thu. Do đó doanh nghiệp phải mở sổ theo dõi chi tiết cho từng đối tợng tổng hơp lên bảng tổng hợp của toàn công ty. 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thơng mại- Đầu t Long Biên. 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng. a. Nội dung Doanh thu bán hàngtoàn bộ tiền bán sản phẩm hàng hoá sau khi đã trừ đI các khoản giảm trừ doanh thu nh chiết khấu thơng mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại. b. Chứng từ sử dụng Hàng tháng căn cứ vào báo cáo bán hàng cửa từng quầy hàng kế toán lập hoá đơn GTGT phiếu thu để phản ánh doanh thu bán hàng c. Tài khoản sử dụng: Công ty sử dụng TK 511 để xác định doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ. d. Phơng thức hạch toán. Căn cứ vào báo cáo bán hàng, hoá đơn GTGT của từng quầy Biểu 2.1: Báo cáo bán hàng hàng ngày. 4 Chuyên đề tốt nghiệp 4 Trần Thu Thảo Lớp 36.04 CT CP TM- ĐT LB Báo cáo Mộu số: 03/LL Hapromat 349 NLâm Bán hàng hàng ngày QĐ Liên bộ TCTKNT Tổ quầy: Ngày 31 tháng 5 năm 2008 Số 621 - LB STT Tên hàng quy cách phẩm chất Đơn vị tính Số l- ợng Theo giá bán lẻ nơi bán Theo giá vốn Giá đơn vị Thành tiền Giá đơn vị Thành tiền 1 Bóng tròn Rạng Đông C 46 3.200 2 Băng dính điện bé C 20 2.500 Thuế GTGT.Chênh lệch: 776.857 Kế toán đã kiểm tra Ngời bán hàng Hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT): Khi nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá phát sinh kế toán lập hoá đơn GTGT do Bộ tài chính ban hành. Hoá đơn GTGT đợc lập thành ba liên nội dung kinh tế hoàn toàn giống nhau chỉ khác nhau là: 5 Chuyên đề tốt nghiệp 5 Trần Thu Thảo Lớp 36.04 Liên 1: Lu tại cuống hoá đơn. Liên 2: Giao cho khách hàng. Liên 3: Dùng để thanh toán Giá trị gia tăng CA/2008 Liên 1: Lu Ngày 31 tháng 5 năm 2008 Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần thơng mại- Đầu t Long Biên. Địa chỉ: Sài Đồng- Long Biên. Số tài khoản: .Mã số thuế: 0100596869 Điện thoại: . Họ tên ngời mua hàng: Chị Lan Anh Tên đơn vị: Công ty XD khu vực I. Địa chỉ: Đức Giang- Long Biên HN Số tài khoản: . Hình thức thanh toán: Tiền mặt Mã số: 0100107564 STT Tên hàng hóa dịch vụ Đơn vị tính Số lợng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3 1 Bông lan hộp Thùng 5 218.182 1.090.910 2 Solit cup cake Thùng 3 274.545 823.635 3 Kủo tam giác Thùng 2 147.273 736.365 . Cộng tiền hàng 3.986.360 Thuế suất thuế GTGT 10% 398.640 Tổng cộng tiền thanh toán 4.385.000 Số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu, ba trăm tám mơi lăm nghìn đồn Ngời mua hàng Ngời bán hàng TL Thủ trởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu 2.3: Phiếu thu Đơn vị: CT CP TM- ĐT LB Mẫu số:01-TT Địa chỉ: Sài Đồng Long Biên HN QĐ số : 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trởng BTC Phiếu thu Quyển số: Ngày 31/05/2008 Số: 6 Chuyên đề tốt nghiệp 6 Trần Thu Thảo Lớp 36.04 Nợ: Có: Họ tên ngời nộp tiền: Quầy Thuỷ Địa chỉ: Cửa hàng Hapromat 349 Ngọc Lâm Lý do nộp: Nộp tiền bán hàng Số tiền: 4.385.000 (Viết bằng chữ): Bốn triệu, ba trăm tám mơi nhăm nghìn đồng. Kèm theo Chứng từ gốc: Ngày 31/05/2008 Giám đốc Kế toán trởng Ngời nộp tiền Ngời lập phiếu Thủ quỹ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá, quý): + Số tiền quy đổi: . Minh hoạ một số nghiệp vụ phát sinh trong tháng: - Căn cứ vào phiếu thu ngày 31 tháng 5 năm 208 bán cho chị Lan Anh công ty Xăng dầu khu vực I đã thu bằng tiền mặt Nợ TK 111: 4.385.000 TK 511: 4.385.000 Căn cứ vào hoá đơn GTGT ngày 15 tháng 5 năm 2008 bán cho Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cha thu tiền. Nợ TK 131: 8.415.000 TK 511: 8.415.000 7 Chuyên đề tốt nghiệp 7 Trần Thu Thảo Lớp 36.04 Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu thuần sang TK 911 Xác định kết quả kinh doanh ghi: Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh 8 Chuyên đề tốt nghiệp 8 Trần Thu Thảo Lớp 36.04 Biểu 2.4: Tờ chi tiết tài khoản 131 Đơn vị: Hapromat 349 Ngọc Lâm. Tờ chi tiết tài khoản 131 Tháng 5 năm 2008 ĐVT: 100đ Diễn giải Số d đầu kỳ Số phát sinh Số d cuối kỳ Nợ Nợ Nợ Hàng Thuế Tổng C.ty cầu 5 Thăng Long 4.960.000 496.000 5.456.000 5.456.000 Cộng 4.960.000 496.000 5.456.000 5.456.000 Kế toán cửa hàng Phụ trách cửa hàng Tờ chi tiết tài khoản 131: Căn cứ số liệu tổng cộng cuối tháng trên sổ theo dõi chi tiết thanh toán với khách hàng đ- ợc mở cho từng ngời mua theo nguyên tắc mỗi ngời mua đợc ghi một dòng vào cuối tháng. 9 Chuyên đề tốt nghiệp 9 Trần Thu Thảo Lớp 36.04 Biểu 2.5: Bảng tổng hợp số liệu tài khoản 511 Đơn vị: Hapromat 349 Ngọc Lâm. Số liệu chi tiết tài khoản 511 Tháng 5 năm 2008 ĐVT: 1000đ Tên quầy Các chi tiết Ghi tài khoản 511- Ghi nợ tài khoản khác Xuất kho Chênh lệch Thực thu 111 131 Quầy Bình 46.647.389 5.111.447 51.758.836 51.758.836 Quầy Lan 76.581.533 7.500.612 84.082.145 84.082.145 Quầy Thuỷ 47.294.267 4.405.446 46.739.713 46.739.713 4.960.000 Cộng 170.523.189 12.442.150 182.580.694 182.580.694 Phụ trách đơn vị Mậu dịch viên Kế toán 10 Chuyên đề tốt nghiệp 10 [...]... 2.2.4 Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp ở công ty Cổ phần Thơng mại- Đầu t Long Biên, tài khoản 642 phát sinh rất ít vì đặc thù của Công ty la bán hàng do vậy các chi phí đều đợc tính vào chi phí bán hàng - Tính tiền lơng các khoản phải trả cho nhân viên quản lý kế toán ghi: Nợ TK 6421: 2000.000 TK 334: 2.000.000 - Đồng thời trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công. .. chuyển nội bộ trong tháng kế toán căn cứ vào số lợng giá trị hàng hoá tồn kho đầu kỳ nhập trong kỳ kế toán tiến hành ghi sổ nhập kho Trờng hợp nội bộ công ty giữa các cửa hàng thì kế toán công ty lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ gồm 3 liên nh GTGT là căn cứ để mậu dịch viên ghi vào thẻ quầy hàng, thẻ quầy kế toán ghi vào sổ chi tiết Khi điều chuyển đây là căn cứ để ghi vào bảng số 8 Nợ... dung: Kết quả kinh doanh là phần chênh lệch giữa doanh thu trừ đi các khoản giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, các khoản giảm giá hàng bán b Quy trình hạch toán: Cuối tháng căn cứ vào số liệu tổng hợp trên sổ cái tài khoản 511,632,642,521 kế toán tiến hành ghi sổ nh sau: - Kết chuyển doanh thu bán hàng Nợ TK 511: TK 911: 182.580.694 182.580.694 - Kết chuyển giá vốn hàng. .. - Kết chuyển giá vốn hàng bán Nợ TK911: 170.522.889 TK 632: 170.522.889 - Kết chuyển chiết khấu thơng mại Nợ TK 911: 540.000 TK 521: 540.000 - Kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ TK 911:3.078.800 TK 642: 3.070.800 Từ đó tính ra kết quả bán hàng của công ty KQKD=182.580.694- (170.522.889+ 540.000+3.078.800)=8.439.005 Căn cứ vào kết quả tính toán cuối tháng ghi sổ Nợ... đa phần là các quan nhà nớc Để công việc kinh doanh đạt hiệu quả công ty thờng áp dụng mức chiết khấu 5% trên tổng giá trị lô hàng Tài khoản sử dụng là TK 521 VD: Ngày 20/5/2008 xuất bánhàng văn phòng phẩm cho Công ty Xăng dầu khu vực I giá trị là 5.235.000 tỷ lệ chiết khấu 5% Nợ TK 521: 261.750 TK 521:261.750 Cuối tháng kế toán tiến hành kết chuyển sang tài khoản 911 để xác định kết quản... năm 2008 Kế toán trởng (Ký, ghi rõ họ tên) 15 Trần Thu Thảo Lớp 36.04 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán a Nội dung: Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của số thành phẩm hàng hoá lao vụ dịch vụ đã xuát bán trong kỳ Hàng hoá ở công ty áp dụng phơng pháp nhập trớc xuất trớc b Tài khoản sử dụng Để hạch toán giá vốn công ty sử dụng TK 632 để xác định c Phơng pháp hạch toán Cuối tháng căn cứ vào hoá... Thảo Lớp 36.04 Căn cứ vào phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nôị bộ 002851ngày 5/5/2008 khi hàng về nhập kho kế toán ghi: Nợ TK 156: 3.321.960 TK: 3.321.960 Căn cứ vào hoá đơn giá trị gia tăng số 009725 nhập ngày 8/5/2008 kế toán ghi Nợ TK 632: 3.202.800 TK 156: 3.202.960 Cuối kỳ kết chuyển giá vốn hàng bán trong kỳ Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh Có TK 632: Giá vốn hàng bán 18 Chuyên đề tốt... 2008 Kế toán trởng (Ký, họ tên) 24 Chuyên đề tốt nghiệp 24 Trần Thu Thảo Lớp 36.04 2.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ở công ty các khoản giảm trừ doanh thu chủ yếu là chiết khấu thơng mại là số tiền công ty giảm giá cho khách hàng trong trờng hợp khách hàng mua với khối lợng lớn Số tiền này đợc trừ trực tiếp tổng số tiền phải trả ngời bán Việc cung cấp hàng hoá với số lợng lớn của công ty. .. khoản ghi nợ Giá vốn hàng bán Tiền mặt Phải thu của khách Hàng hoá Thuế phải nộp Giảm giá hàng bán Cộng 156 511 111 170.522.88 9 Cộng 170.522.889 182.580.694 4.960.000 1.662.417 182.580.694 4.960.000 6.946.194 1.662.417 189.203.111 366.672.194 6.946.194 177.469.08 3 Đã ghi sổ cái, ngày .thángnăm 2008 Ngày tháng năm 2008 Kế toán ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán tổng hợp (Ký, họ tên) Kế toán trởng (Ký, họ... Căn cứ vào hoá đơn tiền điện của điên lực Long Biên kế toán ghi 25 Chuyên đề tốt nghiệp 25 Trần Thu Thảo Lớp 36.04 Nợ TK 6428: 198.000 Nợ TK 133: 19.800 TK 111: 217.800 Chi phí vận chuyển, đóng gói sản phẩm kế toán ghi Nợ TK 6428: 650.000 Nợ TK 133: 65.000 TK 111: 715.000 26 Chuyên đề tốt nghiệp 26 Trần Thu Thảo Lớp 36.04 Biểu 2.16: Bảng chi phí quản lý doanh nghiệp Bảng chi phí quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI- ĐẦU TƯ LONG BIÊN., THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI- ĐẦU TƯ LONG BIÊN.,

Hình ảnh liên quan

Biểu 2.5: Bảng tổng hợp số liệu tài khoản 511 - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI- ĐẦU TƯ LONG BIÊN.

i.

ểu 2.5: Bảng tổng hợp số liệu tài khoản 511 Xem tại trang 10 của tài liệu.
Cơ sở để ghi NKCT số 8 là bảng kê số 8, các sổ chi tiết và bảng tổng hợp doanh thu tài khoản 511. - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI- ĐẦU TƯ LONG BIÊN.

s.

ở để ghi NKCT số 8 là bảng kê số 8, các sổ chi tiết và bảng tổng hợp doanh thu tài khoản 511 Xem tại trang 13 của tài liệu.
Biểu 2.10: Bảng kê số 8- TK 156 quầy Bình - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI- ĐẦU TƯ LONG BIÊN.

i.

ểu 2.10: Bảng kê số 8- TK 156 quầy Bình Xem tại trang 19 của tài liệu.
Biểu 2.11: Bảng kê số 8 TK 156 quầy Lan – Đơn vị : Hapromat 349 Ngọc Lâm - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI- ĐẦU TƯ LONG BIÊN.

i.

ểu 2.11: Bảng kê số 8 TK 156 quầy Lan – Đơn vị : Hapromat 349 Ngọc Lâm Xem tại trang 20 của tài liệu.
Biểu 2.12: Bảng kê số 8- TK 156 quầy Thuỷ - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI- ĐẦU TƯ LONG BIÊN.

i.

ểu 2.12: Bảng kê số 8- TK 156 quầy Thuỷ Xem tại trang 21 của tài liệu.
Biểu 2.13: Bảng kê số 8- TK 156 - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI- ĐẦU TƯ LONG BIÊN.

i.

ểu 2.13: Bảng kê số 8- TK 156 Xem tại trang 22 của tài liệu.
Sổ cái tài khoản 156: Dùng để theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho hàng hoá của công ty. - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI- ĐẦU TƯ LONG BIÊN.

c.

ái tài khoản 156: Dùng để theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho hàng hoá của công ty Xem tại trang 23 của tài liệu.
Biểu 2.16: Bảng kê chi phí quản lý doanh nghiệp - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI- ĐẦU TƯ LONG BIÊN.

i.

ểu 2.16: Bảng kê chi phí quản lý doanh nghiệp Xem tại trang 27 của tài liệu.