0

tuấn 16 co CKTKN

17 129 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 07:11

Tuần 16 . Thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2010 Đạo đức: Yêu lao động ( Tiết 1). I/ Mục Tiêu: Học xong bài này HS khả năng : 1. Bớc đầu biết đợc giá trị của lao động . 2. Tích cực tham gia các công việc lao động ở lớp, ở trờng, ở nhà phù hợp với khả năng của bản thân . 3. Biết phê phán những biểu hiện chây lời lao động II/ Đồ dùng dạy học: Một số đồ dùng, đồ vật phục vụ T/c đóng vai. - ND bài : làm việc thật là vui TV lớp 2. Giấy, bút vẽ . III/ Các hoạt động dạy- học chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Bài cũ: + Vì sao các em cần phải kính trọng, biết ơn thầy giáo, giáo ? nhận xét, đánh giá . B. Bài mới: * GTB: Hỏi HS ngày hôm qua em đã làm đợc những việc gì?. HĐ1: Phân tích chuyện Một ngày của pê- chi- a - GV đọc câu chuyện chia nhóm thảo luận 3 câu hỏi, GV y/c từng cặp của mỗi nhóm hỏi- trả lời . + Hãy so sánh một ngày của pê- chi- a với những ngời khác trong truyện. + Theo em, pê-chi- a sẽ thay đổi nh thế nào sau chuyện xảy ra?. + Nếu em là pê-chi- a, em làm nh bạn không, vì sao?. -GV kêt luận nh ghi nhớ. + Trong bài em thấy mọi ngời làm việc nh thế nào ? GV tiểu kết, chuyển ý. HĐ2: Bày tỏ ý kiến . Bài tập 1: Em hãy cùng các bạn trong nhóm tìm những biểu hiện của yêu lao động và lời lao động rồi ghi vào hai cột . - GV kết luận, khuyên HS yêu lao động HĐ3: Đóng vai ( BT2 SGK ) . GV và HS nhận xét cách ứng sử trong mỗi tình huống nh vậy đã phù hợp cha? vì sao? Ai cách ứng sử khác? * Hoạt động nối tiếp: - Nhận xét tiết học . - Hớng dẫn HS chuẩn bị trớc các bài tập còn lại( Tiết2) HS trả lời, liên hệ việc làm cụ thể . -Lớp nhận xét . -HS trả lời . HS lắng nghe. -HS đọc lại câu chuyện . -4 nhóm thảo luận . Đại diện nhóm báo cáo các kết quả , lớp nhận xét + Trong khi mọi ngời hăng say lao động thì pê- chi- a lại bỏ phí mất một ngày mà không làm gì cả + pê-chi- a sẽ cảm thấy hối hận, nối tiếc + em sẽ không bỏ phí một ngày nh bạn. Vì phải lao động mới làm ra của cải. -HS lắng nghe, nhắc lại . + Mọi ngời ai cũng làm việc bận rộn. -HĐ nhóm làm bài tập 1( sgk). -Các nhóm thảo luận, báo cáo kết quả + yêu lao động Tự làm lấy công việc của mình . -Làm việc từ đầu đến cuối. + Lời LĐ.ỷ lại, không tham gia vào lao động. -Không tham gia lao động từ đầu đến cuối. - Hay nản chí, không khắc phục khó khăn, + 4 Nhóm thảo luận, phân vai đóng vai . 2 nhóm đóng vai tình huống a. 2 nhóm đóng vai tình huống b. - Một số nhóm trình bày . - HS nhận xét bổ sung. TËp ®äc : KÐo co. I/ Mơc tiªu: 1. §äc tr«i ch¶y, tr¬n chu toµn bµi . BiÕt ®äc bµi v¨n kĨ vỊ trß ch¬i kÐo co cđa d©n téc víi giäng s«i nỉi , hµo høng . 2. HiĨu c¸c tõ ng÷ trong bµi .HiĨu tơc ch¬i kÐo co ë nhiỊu ®Þa ph¬ng trªn ®Êt níc ta rÊt kh¸c nhau, kÐo co lµ mét trß ch¬i thĨ hiƯn tinh thÇn thỵng vâ cđa d©n téc. II/§å dïng d¹y häc : - Tranh minh häa néi dung bµi häc trong sgk. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u : Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS A. Bµi cò: KiĨm tra 2 HS ®äc TL bµi th¬ “ Ti ngùa” tr¶ lêi c©u hái 4 sgk. - GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm. B. Bµi míi:. GTB: Nªu néi dung y/c tiÕt häc . H§1 Lun ®äc. - y/c 3 HS tiÕp nèi ®äc 3 ®o¹n cđa bµi . L1: GV kÕt hỵp hd HS ®äc ®óng nghØ h¬i c©u dµi : Héi lµng, H÷utrÊp,thc. cã n¨m bªn, cã n¨mL2: - Gióp HS hiĨu nghÜa tõ míi : Gi¸p L3: HS ®äc hoµn thiƯn. -Y/c HS lun ®äc theo cỈp. -GV ®äc mÉu. H§2 Híng dÉn t×m hiĨu bµi . - Y/c HS ®äc ®o¹n 1, quan s¸t tranh minh häa. + Qua phÇn ®Çu bµi v¨n em hiĨu c¸ch kÐo co nh thÕ nµo? + Thi giíi thiƯu vỊ c¸ch ch¬i kÐo co ë lµng H÷u TrÊp . -GV vµ HS b×nh chän b¹n giíi thiƯu tù nhiªn, s«i ®éng, ®óng nhÊt vỊ lƠ héi. + C¸ch ch¬i kÐo co ë lµng TÝch S¬n cã g× ®Ỉc biƯt? + V× sao trß ch¬i kÐo co bao giê còng vui? + Ngoµi kÐo co em cßn biÕt nh÷ng trß ch¬i d©n gian nµo ? H§3: Híng dÉn HS ®äc diƠn c¶m . - Hd ®Ĩ HS cã giäng ®äc phï hỵp víi diƠn biÕn cđa bµi . - Lun ®äc diƠn c¶m - thi ®o¹n “Héi lµng H÷u TrÊp xem héi” - HS thi đọc diễn cảm -HS theo dõi nhận xét -HS liªn hƯ b¶n th©n C. Cđng cè dỈn dß:- NhËn xÐt tiÕt häc . - y/c HS vỊ kĨ l¹i chn bÞ bµi sau. - 2 HS ®äc, tr¶ lêi . - Líp nhËn xÐt. L¾ng nghe. - 3 HS tiÕp nèi ®äc( 3 lỵt). HS lun ®äc theo cỈp – Mét HS ®äc c¶ bµi . HS ®äc thÇm , quan s¸t tranh minh häa 2 ®éi cã sè ngêi b»ng nhau §éi nµo kÐo ®- ỵc ®éi kia sang vïng cđa ®éi m×nh sÏ th¾ng. - Mét HS ®äc to ®o¹n 2, c¶ líp ®äc thÇm . - HS tiÕp nèi kĨ, giíi thiƯu . - HS ®äc ®o¹n cßn l¹i. + §ã lµ cc thi cđa trai tr¸ng hai gi¸p trong lµng + V× cã ®«ng ngêi tham gia, kh«ng khÝ ganh ®ua rÊt s«i nỉi, v× nh÷ng tiÕng hß reo + §Êu vËt, ®¸ cÇu, móa vâ, ®u quay, thỉi c¬m thi ND: Tơc ch¬i kÐo co ë nhiỊu ®Þa ph¬ng trªn ®Êt níc ta rÊt kh¸c nhau, kÐo co lµ mét trß ch¬i thĨ hiƯn tinh thÇn thỵng vâ cđa d©n téc. - HS lun ®äc chó ý: Toµn bµi ®äc giäng s«i nỉi, hµo høng. NhÊn giäng c¸c tõ ng÷ : Nam, n÷, rÊt lµ vui, ganh ®ua, hß reo, khun khÝch…- 3 HS tiÕp nèi ®äc 3 ®o¹n - HS thi đọc diễn cảm -HS theo dõi nhận xét -HS liªn hƯ b¶n th©n To¸n : Lun TËp . I/ Mục Tiêu: Giúp HS rèn kĩ năng: Thực hiện phép chia cho số hai chữ số . Giải các bài toán lời văn. II/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS A/ Bài cũ: Gọi HS chữa bài tập 1,2( vbt). - GV nhận xét, ghi điểm . B/ Bài mới : * Giới thiệu bài . Nêu mục tiêu tiết học . HĐ1: Hớng dẫn luyện tập . - Gọi HS nêu y/c , cách làm từng bài tập. - GV hớng dẫn bổ sung. - GV theo dõi hd HS cong lúng túng - Gọi 4 hs yếu lên bảng làm - Chấm, nhận xét một số bài . HĐ2: Chữa bài, củng cố . Bài 1: Đặt tính rồi tính . - Củng cố đặt tính, tính . Bài 2: Tóm tắt : + 25 viên gạch : 1m 2 + 1050 viên gạch: m 2 ? Bài 3:Hớng dẫn hs làm ở nhà Các bớc giải. - Tính tổng số sản phẩm của đội làm trong 3 tháng . - Tính rõ sản phẩm TB mỗi ngời làm. Bài 4: Sai ở đâu? a) 12345 67 b) 12345 67 564 1714 564 184 95 285 286 47 17 - Củng cố đặt tính, tính C. Củng cố, dặn dò: BTVn dòng 3 bi 1,3,4 Trang 84 - y/c HS nêu cách chia cho số hai chữ số . - Nhận xét tiết học - Dặn HS về nhà học bài, chuẩn bị bài sau. - 2 HS chữa bài tập. - Lớp nhận xét, thống nhất kết quả. - HS theo dõi. - HS nêu y/c BT 1dòng 1,2bài2,( sgk). - HS làm lần lợt vào vở. - 4HS chữa bài trên bảng, lớp nhận xét, thống nhất kết quả. - Tính từ trái sang phải. 4725:15 = 315 35136 : 18 = 1952 4674: 82 = 57 18408 : 48 = 354 P/t giải: 1050 : 25 = 42( m 2 ) Đáp số: 42 m 2 P/t giải: 855 + 920 + 1350 = 3125 (sản phẩm). 3125 : 25 = 125 (sản phẩm) Đáp số: 125 sản phẩm a) sai ở lần chia thứ 2; 564:67=7 (d 95>67) kết quả phép chia sai. b) Sai ở số d cuối cùng của phép chia 47 d bằng 17 Khoa học: Không khí những tính chất gì? I/ Mục Tiêu: Giúp HS : - khả năngphát hiện ra một số tính chất của không khí bằng cách : + Quan sát để phát hiện màu, mùi, vị, của không khí. + Làm thí nghiệm chứng minh không khí không hình dạng nhất định, không khí thể bị nén lại và giản ra. - Nêu một vài ví dụ về ứng dụng tính chất của không khí trong đời sống. II/Đồ dùng dạy học: Theo nhóm: 8- 10 quả bóng bay. Chỉ hoặc chun để buộc bóng,bơmxe đạp. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Bài cũ: - Không khí ở những nơi nào ? cho ví dụ.? - GV nhận xét, ghi điểm. B. Bài mới: * GTB: Nêu mục tiêu tiết học. HĐ1:Phát hiện màu, mùi, vị của không khí. + Em nhìn thấy không khí không?Tại sao? + Dùng mũi ngửi, lởi nếm, em nhận thấy không khí những mùi gì,vị gì? + Đôi khi ta ngửi thấymột hơng thơm hay một mùi khó chịu, đó phải là mùi của không khí không? cho ví dụ. - Hớng dẫn HS rút ra kết luận về không khí HĐ2: Thi thổi bóng , phát hiện hình dạng của không khí . - GV phổ biến luật chơi. + Qua đó rút ra không khí hình dạng nhất định không? + Nêu ví dụ : Không khí hình dạng nhất định.? * Kêt luận: + Mô tả hiện tợng xảy ra ở hình 2a, 2b, 2c và sử dụng các từ nén lại, giản ra để nói vể tính chất của không khí qua thí nghiệm này. + Tác động kéo chiếc bơm nh thế nào để chứng tỏ: Không khí thể nén lại và giản ra.? + Nêu một số ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống. C. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiêt học . - Dặn HS ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống hàng ngày, và chuẩn bị bài sau. - Không khí ở xung quanh ta. Ví dụ: Quạt- không khí tạt vào ngời. Lắng nghe. HĐ cá nhân. - Mắt ta không nhìn thấy không khí vì không khí không màu, mùi và trong suốt. - Không khí không màu, không mùi, không vị. - mùi của chất khác trong không khí Ví dụ: Mùi nớc hoa, hoặc mùi của rác thải + Không khí trong suốt, không màu, không mùi, không vị. - HĐ nhóm( 4 nhóm). - Các nhóm số bóng bằng nhau, cùng nhau thổi vào một thời điểm. Nhóm nào thổi xong trớc sẽ thắng. - To, nhỏ khác nhau - Không khí. Không khí không hình dạng nhất định. Bơm xe đạp , bơm bóng thổi. HS nhắc lại. HĐ nhóm . Quan sát trang 65( sgk). - HS thực hiện làm thí nghiệm. + Hình 2bL Dùng taý ân thân bơm tiêm vào sâu trong vỏ. + H 2c: Thả tay ra. Ban đầu. - Không khí thể bị nén lại(2b) giản ra(2c) - GV cho HS làm thử , vừa làm vừa nói. + Làm bơm kim tiêm, bơm xe Kết luận: Không khí thể bị nén lại hoặc giản ra. Lắng nghe, thực hiện. Thứ ba ngày 8 tháng 12 năm 2010 .Chính tả: Nghe viết: Kéo co : I/ Mục tiêu: - Nghe- viếtđúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong bài kéo co. - Tìm và viết đúng những âm , vần dễ lẫn( ghi,d,r;ất, âc) II/Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ hoặc giấy A4 để HS thi làm bài tập 2a. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Bài cũ: 5 gọi một HS tìm đọc 5 từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng tr, ch. - GV nhận xét, ghi điểm. B. Bài mới: 1. GTB: Nêu mục đích y/c tiết học . HĐ1: (17 ) Hớng dẫn HS nghe, viết. - Y/c HS đọc đoạn cần viết chính tả trong bài : Kéo co. - GV nhắc các em chú ýcách trình bày, những tê riêng cần viết hoa. - GV đọc chính tả. - y/c HS đổi chéo vở soát lỗi. - GV chấm một số bài, nhận xét. HĐ2: (10p). Hoạt động làm bài tập chính tả: - y/c HS làm bài tập 2a. - GV phát giấyA4 cho một số HS viết lời giải- cầm lên bảng . C. Củng cố dặn dò:3 - Nhận xét tiết học . - Y/c HS về nhà đố HS khác lời gỉải bài 2a, 2b. - Chuẩn bị bài sau. - Cắm trại, trốn tìm, chọi dế - Lắng nghe. - 1 HS đọc , cả lớp đọc thầm. Chú ýcác từ ngữ dễ viết sai. VD: Quế võ, Hữu Trấp . - HS gấp sgk. - HS lắng nghe, viết. - HS dựa vào bảng phụ của GV ghi bài để soát lỗi. - HS đọc thầm y/c bài, suy nghĩ. - HS tiếp nỗi đọc kết quả, lớp nhận xét phân thắng thua. - Nhảy giây. - múa rối. - Giao bóng. - Lắng nghe, thực hiện. Tóan: Thơng chữ số 0 I/ Mục Tiêu. Giúp HS biết thực hiện chia cho số hai chữ số trong trờng hợp chữ số 0 ở thơng. II/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Bài cũ : gọi HS chữa bài tập 2,3 vở bài tập - GV nhận xét, nghi điểm. B. Bài mới: GTB: Nêu mục tiêu tiết học . HĐ1: 15. Hớng dẫn HS chia. a) Trờng hợp thơng chữ số 0 ở hàng đơn vị. Gọi 1 hskhá lên bảng làm và nói cách làm VD: 9450 : 35 = - Lu ý HS ở lợt chia thứ 3. Gọi 1 hs trung bình lên bảng làm và nói cách làm b) Trờng hợp thơng chữ số 0 ở hàng chục . VD: GV: ở lần chia nào mà SBC nhỏ hơn số chia sẽ đợc 0 viết vào thơng sau đó hạ chia tiếp lần sau. HĐ2:15 Lyện tập- Thực hành : - GV hớng dẫn, theo dõi HS làm - Chấm một số bài , nhận xét, gọi HS chữa bài- củng cố. Bài 1: hs làm dòng 1,2 Đặt tính rồi tính. - 4 hs dân tộc lên bảng làm GV theo dõi hớng dẫn thêm Còn lại bài 2,3,dòng 3 bài 1 về nhà làm Bài 2: Chú ý đổi:1giờ12 phút =72phút. Bài 3: Các bớc giải: - Tìm chu vi mãnh đất. - Tìm CD,CR( tìm 2 số khi biết tổng và hiệu ) . C. Củng cố, dặn dò:BTVN :2.3 trang85 - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà làm BT trong vở bài tập ,chuẩn bị bài sau. - HS chữa bài . - Lớp nhận xét, thống nhất kết quả. Lắng nghe. HS đặt tính, tính( nh đã học ) 9450 35 - ở lần chia thứ 3 hạ 0 245 270 0 chia cho 35đợc 0 000 viết 0 vào vị trí thứ 3 của thơng - HS thực hiện tơng tự. 2448 24 - ở lần chia thứ 2 hạ 4; 048 1024 chia 24 đợc 0 viết 0 0 - HS làm bài tập 1 sgk - HS làm . - HS chữa bài, nhận xét và thống nhất kết quả. a/8750 35 b/2996 28 175 250 196 107 0 0 23520 56 2420 12 224 420 020 201 d8 112 8 0 tính theo từ trái sang phải. chú ý các lợt hạ số bị chia( CS bằng 0) - P/t 97200 : 72 = 1350(L) - 307 x 2 = 614(m). - CR: (307 97 ) : 2 = 105(m) - CD: 105 + 97 = 202(m). - DT: 202x105 = 21210(m 2 ) * HS thể giải theo cách khác.Lắng nghe, thực hiện. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Đồ chơi- Trò chơi. I/ Mục đích : Giúp HS :Biết một số trò chơi rèn luyện sức mạnh, sự khéo léo, trí tuệ của con ngời Hiểu nghĩa một số thành ngữ, tục ngữ liên quan đến chủ điểm. - Biêt sử dụng các thành ngữ, tục ngữ đó trong những tình huống cụ thể. II/Đồ dùng dạy học : Bảng phụ kẻ sẳn để HS làm bài tập 1,2Tranh ảnh về trò chơi: Ô ăn quan, nhảy lò III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Bài cũ : 5 Gọi một số HS nêu câu hỏi(có giữ phép lịch sự) . - GV nhận xét, nghi điểm. B. Bài mới: GTB: Nêu mục đích, y/c tiết học 2. HĐ1: (28) Hớng dẫn HS làm bài tập . Bài tập1: Gọi HS đọc y/c của bài. - y/c một sô HS nói về cách chơi trò chơi: ô ăn quan, nhảy lò cò, xếp hình. + Trò chơi rèn luyện sức mạnh . + Trò chơi rèn luyện sự khéo léo . + Trò chơi rèn luyện trí tuệ. Bài 2: HS đọc y/c bài, làm bài cá nhân - HS tiếp nối nêu. - Lơp nhận xét, bổ sung. - Lắng nghe. - HS đọc thầm y/c, suy nghĩ, làm bài. - Một số HS nói, cả lơp theo dõi, bổ sung. - Từng cặp trao đổi, làm bài, nêu kq. + Kéo co, vật. + Nhảy dây, lò cò, đá cầu. + Ô ăn quan, cờ vua, xếp hình. - HS đọc các thành ngữ , tục ngữ . - 2 HS lên bảng thi làm Thành ngữ, tục ngữ Nghĩa Chơi với lửa ở chọn nơi, chơi chọn bạn. Chơi diều đứt dây. Chơi dao ngày đứt tay - Làm việc nguy hiểm. - Mât trắng tay. - Liều lĩnh ắt gặp tai họa - Phải biết chọn bạn, chọn nơi sinh sống. + + + + Bài 3: Gọi HS đọc y/c bài tập. - GV nhắc HS chú ý phát biểu tình huống đầy đủ. VD: a) Nếu bạn em chơi với một số bạn h, học kém hẳn đi. b) Nếu bạn em thích trèo lên một chổ cao chênh vênh, rất nguy hiểm để tỏ ra mình gan dạ. C. Củng cố, dặn dò: 2- Nhận xét tiết học . - y/c HS về nhà học thuộc 4 thành ngữ, tục ngữ trong bài , chuẩn bị bài sau. - HS đoc, suy nghĩ, tìm câu thích hợp. - Em sẽ nói với bạn: ở chọn nơi, chơi chọn bạn , cậu nên chọn bạn tốt mà chơi. - Em sẽ nói cậu xuống ngay đi đừng chơi với lửa Lịch sử : Cuộc kháng chiến chống quân sâm lợc Mông Nguyên. I/ Mục Tiêu: Sau bài học, HS biết: - Dới thời vua nhà Trần, quân Mông - Nguyên đã 3 lần sang sâm chiếm nớc ta và cả 3 lần chúng đều bị đánh bại . - Quân và dân nhà Trần 3 lần chiến thắng vẻ vang trớc giặc Mông - Nguyên là do lòng đoàn kết, quyết tâm đánh giặc, lại kế sách đánh hay Kể về tấm gơng yêu nớc của Trần Quốc Toản. - Tự hào về tryuền thống chống giặc ngọại sâm của dân tộc. II/Đồ dùng dạy học : Vở bài tập. Tranh minh họa sgk. - Su tầm những mẫu chuyện về anh hùng Trần Quốc Toản. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS A.Bài cũ: + Nêu kêt quả công cuộc đắp đê của nhà Trần? - GV nhận xét, ghi điểm . B. Bài mới: GTB: nêu mục tiêu y/c tiết học . HĐ1: 10 Tìm hiểu ý chí quyết tâm đánh giặc của vua tôi nhà Trần . + Tìm những sự việc cho thấy vua tôi nhà Trần giất quyết tâm đánh giặc. GV kết luận, chuyển ý : HĐ2:13 Kế sách đánh giặc của vua tôi nhà Trần và kết quả cuả cuộc kháng chiến . +Nhà Trần đã đối phó với giặc nh thế nào khi chúng mạnh và khi chúng yếu ? + Việc cả 3 lần vua tôi nhà Trần đều rút khỏi Thăng Long ý nghĩa nh thế nào ? + Với cách đánh thông minh đó vua tôi nhà Trần đã đạt đợc kết quả nh thế nào? ý nghĩa của cuộc kháng chiến đó ? + Theo em , vì sao nhân dân ta đạt đợc thắng lợi vẽ vang này? HĐ3: 9 .KC tấm gơng yêu nớc của Trần Quôc Toản. - GV tổ chức cho HS kể những câu chuyện đã tìm hiểu đợc về tấm gơng yêu nớc của Trần Quc Ton. - GV tổng kết đôi nét về vị tớng treTrần Quốc Toản. Củng cố, dặn dò: 2 . Nhận xét tiết học. - Dặn HS về học bài, chuẩn bị bài sau. - 1HS trả lời . 1hs đọc ghi nhớ - Nhận xét. HS theo dõi . HĐ cả lớp . + HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến. - Trần Thủ Độ đầu thần.lo - Điện Diên Hồng Đánh. - Trần Hng Đạo - Các chiến sĩ tự thích vào taymình 2 chữ sát thát( giết giặc) Hoạt động nhóm.( 6 nhóm). Đại diện nhóm báo cáo kết qủa + Mạnh: vua tôi nhà Trần chủ động rút lui. + Yếu : vua tôi nhà Trần chủ động tấn công quyết liệt buộc chúng. nớc ta. + Tác dụng rất lớn , làm cho giặc khi vào Thăng Long không thấy một bóng ngời bảo tòan lực lợng. + Sau 3 lần thất bại không dám xâm lợc nớc ta lần nữa , độc lập dân tộc đợc giữ vững . -+ Vì dân ta đòan kết, quyết tâm cầm vũ khí và mu trí đánh giặc. - Họat động cả lớp . -Một số HS kể trớc lớp . - Cả lơp theo dõi, bổ sung. Lắng nghe, thực hiện. . Thứ t ngày 9 tháng 12 năm 2010 TËp ®äc: Trong qu¸n ¨n ‘’Ba c¸ bèng’’ I. Mơc Tiªu: 1. §äc tr«i ch¶y, râ rµng. §äc lu lãat, kh«ng vÊp v¸p c¸c tªn riªng níc ngßai:Bu -Ra -Ti - N«, A- ®i- li - «. - Biªt ®äc diƠn c¶m trun- giäng ®äc g©y t×nh hng bÊt ngê, hÊp dÉn, ®äc ph©n biƯt lêi ngêi dÉn chuun víi lêi c¸c nh©n vËt. 2.TCTV HiĨu c¸c tõ ng÷ trong bµi : nèc. HiĨu ý nghÜa trun: Chó bÐ ngêi gç Bu - ra - ti -n« th«ng minh ®· biÕt dïng mu moi ®ỵc bÝ mËt vỊ chiÕc ch×a khãa vµng ë nh÷ng kỴ ®éc ¸c ®ang t×m mäi c¸ch b¾t chó. II/§å dïng d¹y häc - Tranh minh häa trun trong sgk. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u : Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS A.Bµi cò: GV kiĨm tra 2 HS tiÕp nèi ®äc bµi: kÐo co- tr¶ lêi c©u hái néi dung bµi ®äc. - GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm. B. Bµi míi:1. Giíi thiƯu bµi H§1:10’ Lun ®äc : + L1: GV kÕt hỵp s÷a lçi ph¸t ©m, ng¾t nghØ. + L2: KÕt hỵp gióp HS hiĨu nghÜa tõ. + L3: HS ®äc hßan thiƯn. - Y/c HS lun ®äc theo cỈp. - 1 HS ®äc l¹i tßan bµi . - GV ®äc diƠn c¶m tßan bµi H§2: 9’ T×m hiĨu bµi : + Bu - ra - ti -n« cÇn moi bÝ mËt g× cđa l·o Ba- ra -ba? - y/c HS ®äc ®o¹n “tõ ®Çu ®Õn c¸c- l« ¹” + Chó bÐ gç ®· lµm c¸ch nµo ®Ĩ bc l·o Ba- ra- ba nãi ra ®iỊu bÝ mËt.? y/c HS ®äc ®o¹n cßn l¹i. + chó bÐ gç gỈp ®iỊu g× nguy hiĨm vµ ®· tho¸t th©n nh thÕ nµo? + t×m nh÷ng h×nh ¶nh, chi tiÕt trong trun em cho lµ ngé ngÜnh vµ lÝ thó nhÊt. H§3:10’ Híng dÉn ®äc diƠn c¶m. - Hd 4 HS ®äc theo c¸ch ph©n vai. - Hd HS ®äc diƠn c¶m mét ®o¹n - Chó ý nhÊn giäng ë nh÷ng tõ ng÷. - Tỉ chøc thi ®äc diƠn c¶m theo nhãm - HS thi đọc diễn cảm GV nhận xét C. Cđng cè dỈn dß:- NhËn xÐt tiÕt häc. - Khun khÝch t×m ®äc chun chiÕc ch×a khChn bÞ bµi sau. - 2 HS trung b×nh ®äc , tr¶ lêi . - Líp nhËn xÐt. - HS l¾ng nghe. HS ®äc phÇn giíi thiƯu trun. 3 HS ®äc ®o¹n HS lun ®äc trong nhãm ®«i. - 1 HS ®äc, c¶ líp ®äc thÇm. - HS l¾ng nghe. - HS ®äc phÇn giíi thiƯu. + CÇn biÕt kho b¸u ë ®©u. HS ®äc thÇm . + Chó chui vµo mét c¸i b×nh b»ng ®Êt trªn bµn ¨n, ngåi im, ®ỵi Ba- ra – ba ng rỵu say, tõ trong b×nh hÐt lªn: kho b¸u ë ®©u nãi ngay bÝ mËt. - HS ®äc ®o¹n cßn l¹i. + C¸c a-li-xa vµ mÌo A- di – li- « biÕt chó bÐ gç ®ang ë trong b×nh ®Êt, ®· b¸o víi Ba-ra- ba ®Ĩ kiÕm tiỊn ra ngßai . + HS : H×nh ¶nh c¸o A- li Xa bđn xØn, ®Õm ®i ®Õm l¹i n÷a/ 4 HS ®äc ph©n vai. - HS thi đọc diễn cảm -HS theo dõi nhận xét -HS liªn hƯ b¶n th©n To¸n Chia cho sè cã 3 ch÷ sè . I/ Mơc Tiªu: - Gióp HS biÕt thùc hiƯn phÐp chia sè cã 4 ch÷ sè cho sè cã 3 ch÷ sè. II/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS A.Bài cũ:4 Gọi HS chữa bài tập 1,2,3VBT. - GV nhận xét, ghi điểm. B. Bài mới: * GTB: Nêu mục tiêu tiết học. HĐ1: 14 . Hớng dẫn chia. GV hớng dẫn a) Trờng hợp chia hết1994 : 162 = ?. - HS đặt tính và tính . - Giúp HS tập ớc lợng: 194:162=1 324:162=2 - hd HS thử lại sau khi chia. 162x12=1994. c) Trờng hợp chia d. Gọi 1 hs khá lên thực hiện 8469:241=? - HS tơng tự. HĐ2: 16 . Hớng dẫn thực hành . Bài 1: Đặt tính rồi tính . Gọi 2 hs yếu lên bảng làm Gv theo dõi hớng dẫn thêm Bài 2:b Tính gía trị của biểu thức. - 1hs trung bình lên bảng - Củng cố qui tắc tính giá trị biểu thức.(không dấu ngợăc). Bài 3: Các bớc giải.về nhà - Tìm số ngày cửa hàng thứ nhất bán hết số vải. - Tìm số ngày cửa hàng thứ 2 bán hết số vải. - So sánh 2 số đó. C. Củng cố dặn dò:1 BTVN. 1b,2a,3 trang 86 - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà làm BT( VBT). - 3 HS trung bình chữa bài tập . - Lớp nhận xét, thống nhất kết quả. - HS theo dõi . - HS đặt tính và tính. 1994 162 0324 12 000 - Cách ớc lợng tự chia cho số 2 chữ số. - cả lớp tự làm vào giấy nháp 8469 241 1239 35 034(d) - HS làm bài tập 1a,2b sgk. a/2120 424 1935 354 1770 0 5 0165 5 - HS làm, chữa bài, thống nhất kết quả - a) 1995 x 253+ 8910: 495= 504735 + 18 = 504753 - b) 8700 : 25: 4 = 348 : 4 = 87 - 7128:264= 27( ngày). - 7128:297= 24(ngày) - 27- 24= 3(ngày) Kể chuyện: Kể chuyện đợc chứng kiến hoặc tham gia. I. Mục Tiêu: [...]... phải 0 Bài 2: 1 hs trung bình lên bảng làm HS tập tóm tắt rồigiải Mỗi hộp 120 gói: 24 hộp Các bớc giải Mỗi hộp 160 gói: .? Hộp - Tìm số gói kẹo Bài giải: - Tìm số hộp nếu mỗi hộp 160 gói kẹo Số kẹo trong mỗi hộp là: 120 x 24 = 1880(gói) Nếu mỗi hộp 160 gói kẹo thì cần số hộp là 2880 :160 =18 (hộp) Đáp số : 18 Hộp kẹo Bài 3: Hớng dẫn hs làm ở nhà Củng cố qui tắc chia một số cho một tích.Có thể chọn... hiện - y/c HS về nhà hòan chỉnh bài tập 2 - Chuẩn bị bài sau Tập làm văn Luyện tập giới thiệu địa phơng i - I Mục Tiêu: - Biết giới thiệu tập quán kéo co của hai địa phơng Hữu Trấp (Quế Võ, Bắc Ninh) và Tích Sơn (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) dựa vào bài học Kéo co - Biết giới thiệu một trò chơi hoặc một lễ hội ở quê em giới thiệu rõ ràng, ai cũng hiểu đợc - Giáo dục HS lòng tự hào và tình yêu quê hơng đất nớc... 2b/89658 : x = 293 x= 89658 : 293 x= HS làm bài, chữa bài, thống nhất kết quả Tính từ trái qua phải a) X x 405 = 86265 X = 86265: 405; X = 213 Bài giải: TB mỗi ngày nhà máy sản xuất là: 49410 : 305 = 162 (sp) ĐS: 162 sản phẩm ... cốt truyện III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1 HS kể A.Bài cũ: 51 HS kể lại chuyện đã đợc đọc Cả lớp lắng nghe, nhận xét hoặc đợc nghe nhân vật là những đồ chơi(con vật gần gũi với trẻ em) - GV nhận xét, ghi điểm B Bài mới: 1.GTB: Nêu y/c bài học Lắng nghe HĐ1: 6 Hớng dẫn HS phân tích đề Một HS đọc đề bài trong sgk - GV ghi đề, hd HS nắm vững y/c đề, gạch Nắm... HS trình bày làm mẫu cách mở bài( kiểu + Học sinh đọc thầm lạiM: a-b(sgk) trực tiếp ) của mình VD: Những đồ chơi làm bằng bông mềm + y/c HS trình bày mẫu MB kiểu gián tiếp mại,ấm áp là thứ đồ chơi mà con gái thờng thích.Em một chú gấu bông, đó là ngời bạn thân thiết nhất của em trong suốt năm nay Viết đúng đoạn thân bài HS đọc thầm mẫu HS khá giỏi nói thân bài Chọn cách kết bài 1 HS trình bày... ghi nhớ trong tiết - Nhận xét, ghi điểm tập làm văn trớc B - Bài mới: 1 - Giới thiệu bài - ghi bảng - 1HS khá đọc lại dàn ý tả một đồ chơi em thích 2 - Hớng dẫn Hs làm bài tập - Cả lớp đọc lớt bài kéo co, thực hiện lần lợt HĐ1: Bài tập 1: - 1 HS đọc yêu cầu của bài từng yêu cầu của BT - Yêu cầu Hs tự làm bài - Hs thi giới thiệu - Yêu cầu một vài Hs thi thuật lại các trò chơi - Nhận xét - Giáo viên kết . Trờng hợp chia hết1994 : 162 = ?. - HS đặt tính và tính . - Giúp HS tập ớc lợng: 194 :162 =1 324 :162 =2 - hd HS thử lại sau khi chia. 162 x12=1994. c) Trờng hợp. nhÊt vỊ lƠ héi. + C¸ch ch¬i kÐo co ë lµng TÝch S¬n cã g× ®Ỉc biƯt? + V× sao trß ch¬i kÐo co bao giê còng vui? + Ngoµi kÐo co em cßn biÕt nh÷ng trß ch¬i d©n
- Xem thêm -

Xem thêm: tuấn 16 co CKTKN, tuấn 16 co CKTKN,

Hình ảnh liên quan

- 4HS chữa bài trên bảng, lớp nhận xét, thống nhất kết quả. - tuấn 16 co CKTKN

4.

HS chữa bài trên bảng, lớp nhận xét, thống nhất kết quả Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Bảng phụ hoặc giấyA4 để HS thi làm bài tập 2a. - tuấn 16 co CKTKN

Bảng ph.

ụ hoặc giấyA4 để HS thi làm bài tập 2a Xem tại trang 5 của tài liệu.
Gọi 1hs trung bình lên bảng làm và nói cách làm - tuấn 16 co CKTKN

i.

1hs trung bình lên bảng làm và nói cách làm Xem tại trang 6 của tài liệu.
Gọi 2hs yếu lên bảng làm Gv theo dõi hớng dẫn thêm - tuấn 16 co CKTKN

i.

2hs yếu lên bảng làm Gv theo dõi hớng dẫn thêm Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bài1: Đặt tính rồi tính .3 hs yếu lên bảng - Củng cố đặt tính đúng, và tính đúng thứ tự  từ trái sang phải. - tuấn 16 co CKTKN

i1.

Đặt tính rồi tính .3 hs yếu lên bảng - Củng cố đặt tính đúng, và tính đúng thứ tự từ trái sang phải Xem tại trang 14 của tài liệu.