0

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6

21 272 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:20

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 3.1 Nhận xét, đánh giá khái quát về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần LICOGI 16.6  !"# $%&&' ()*+,-./01+ 232$45,67)89!6 : -;) <5,=>336 ?@:A5B) -5232$: +)#:,@?5C5*B D);+ )=8A5B$B)0    E,:@F+/GHI)@:AC$C5; .J)AK5LMN.:K-9H'5K ;@O5O@=/P9!).JQ#3)+0 2D'@F+/G F+'D2R 5D ,=>@?,6  S +7 @>)R,@=5B+B F+T5,>'TU  =8@@51@2'@O =/U+05O@=/P; 3.1.1 Ưu điểm Về bộ máy quản lý: 3:@F+/GK+F+/5;)V -;KW)=@;):/X5*5N.:K5,=>AF+/ GL?)YL@5KB'+@ -;!:!2D)  *Z;G)2!L* 5,!5=/U+0 Về tổ chức sản xuất: [K8@\: C$6 850 @3K+F+/0F+/G 051@.=/U+02R 5, 5K@RL7'2@,#UAR>-;GC@ K#=/U+0)3O6 =]RL@ 3K+F+/7 Về tổ chức quản lý lao động, quản lý vật tư: @RLWC/ 72@=/P5WC/7T )UAR>WC 7GB-2+'2O@:A5B) TA 5K'=CW)$=+0 +;K+F+/ 0 N85,52+32/R><5# /?@W ;+C5W22D/' WQ5+ )+W\53F+ K8 5,+C^2Z+02D)/:/0 @/\/$ Về công tác kế toán :_@2'@6 C78 Z).J)F+W5K2 H5,VA5B2'@3W )3+B8)GC@K 5KW5K)+ @+'2/$6 W`2#Ha)9bc + 51+BK5LQ:@2'@)YA5B1+F+ DMC$)K5L)F+1;5c3=>B2'.J5,  +d3=>A 2'@B-;1+2K=A+5# `23=>`e5K* @A5B2' @N1+9:@2'@;:!D<5,; =/U+02R 6 )@CB++6 @F+/G N.:K)-@RL12'@+BKB. R<K5L1+5cU]G2D5K+F+/)<5,B+ +K;@ EK2?2B@@28UA!Rf+82WT@DR>@V >KG5.J)32a5KU@D9 O>'6 28UA!RfR +82W >K5K)+A+?5+*C#T9' 5F+DK51+A+?C#_B;*C#R '2'@F+D5,Rcf\=]RL@C#2@ ^L5L@;@@K5L2'@=; @G)<5,.?B6 UAR> [K8=2'@f9'F+D: `@=2'@ )'@CB++=8K++0' 8=]RL E,WC2@HU+8#UAR>32'5,=>2?  @=@+H?-!1@K506  ;1+2K5K'2KO;@=/P N82'@O=/U+058O@ U@DG)9!);1+2K+@O5 O@ g'W)+B5K+L5L>' W'+ +?h'AW2 F+ 2-'2KO5+?):8Rb5:/F+/+B5 K+5W.?6 UAR>@Wf0U  +d3 2'R>*+B5K+_K@-9'2K 2/O5+?50*,)R5-'2KO3 ;@=/P 4*+?51F+/G5C@2'@O=/ U+05O@=/PB+B-3@RLO>'5K'2K O=/U+0;@=/PUA!A K+F+/=/U+02 R 6 R KQ+B@2'@O=/U+05 O@=/P;2@2a* ;'5\=8`;0D/K 3.1.2 Hạn chế _B;*+?:51F+/GC=/U+02R ) C@2'@)F+@W;@6 \2'@\=8;' 0D5KO=/U+05O@=/PUA! i+  !W?+5'5,@F+/G)@2'@3 +5@2'@O5O@3B55,=>?+ :'\;'?@2'@O5O@ K7UB+ =8G2'Ue= +j Về việc tập hợp chứng từ kế toán: @+A+?C#\) 2D :;6 )=8@W,)^/ @)A@EKC#8Rc'5K//O@ =22D)5K;@2/:/B++)3:  `/5KO=/U+05O@=/PW6  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:EK+=]RLW R6W+ 5+?h'AW+82kf @UAR>,]3 7)C# @51\2'@)2'@ Z$C53 7+ 5K+)C#5+?.3 7C# 5+?l?'K+O+B5K+@= 2km.R<)5K+ +B5K+-O@TR>@52' ;>'3?=85K++82k\;;@WR  =]RL'V'2/a)R3O+B 5K+>'>'@=2k3? /@OU@ Q>'O+B5K+>'@=2k=J: `@D +B5K+>'+ #@D\; =]RL+82k B@D+B5K+\;;W#+82k,_B; 3)3?U/ AL51+B5K+)0+B5K+2 /:/)l=J/f'@OO@=/P Chi phí nhân công trực tiếpj@O7A>'=/ U+0;@W2G)@O22+'2O*  3 1 55K3K+F+/0 Chi phí sản xuất chung chi phí sử dụng máy thi công: O=/U+0 +5O=]RL@BF+ '1+8)2 >'#W)2'@'A:@W TB+CA>'45KA:TB+CZ< 5,*5K O )OA?nH 78,N85,UA!WO+B5K+'nH ,0B2'@HB+CA:=J<7 Về việc tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng máy vi tính:o 12'@=]RL78K6'+U]G ),=8K+-2'@@:/)5K TRM'T@'+8O2>KB@4 ) 123O20+ =/8DB2'@ /'TRM5O20+ =/BpUT7WV  35F+/G17B@)+'O5 OA55KA:O5c\O6 Về công tác kế toán quản trị: g'@F+/D:2?@ 6 K82'@5,>Kf0/@2A+#R>@'> K)2? 9@F+/D  F+'D9!)'2K5A  K+F+/6 OQ+B)2'@ F+/D \,q)C5C@R K\1+ :0@F+/G;@O=/U+05O@=/P 6'+R2'@O/) /@M8F+ KO r28r+)V AOL?)'OT:' O)DOV2/L5'+8Od3)=>336  @2'@5@LB+F6G+6  7UC 5,K5L5W6 :@2'@ 3.2 Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần LICOGI 16.6 i+  !BC+)W?+>';<5, 8'+G+-H)55,+83a:e 6 W55KK@2'@O=/U+05O@ =/PUA!6 )TU;R;  =8G2'= +j 3.2.1 Đối với tình hình luân chuyển chứng từ /UTUe;F+'85,@WfU 5 3?@RL:K@;"#+058);1(85,UA R>]3 7C#51+23GRO@)/ f,F+@W;@f\2'@ g85K6 2'@78,)1+2K5K; 2+)\a@K d5)3 O=@2+'2O7* 5,*A5B8K5L j$f)L0 l g'@C,Rc'A5B2'@@ :/O=/U+0@=R> B@:/O: ;@W);LW@]2s<@C #8"3 7)C#5+?l( +8@.'+82k]C#851\2'@)2' @=J]2s:/O=/U+0g'@Z2?  OG)@6 @C#)2? 8'+=8K+* @ C#85,:/O=/U+02sTUTUe5K/@ O=/U+0@=T@2/L392)>K*=] '+3= =3S +32'@=J$C5R\tu$CO @O=/U+0@=2k?'K+5@)5-@ T#'+8O 3.2.2 Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp g'@B++@A5B82B:/2B5 K+#  =]RL'fW?3$C/@OU@7 O4EQQ>'@= N?:/2B)A5B82B<@:2v+' 2?2BU@D285K+\;;?'O@ 5:/2B_/2BT#W.;LW ;?5KV3?>K5+8@"'+ 1+2Ke(_/2B4E\;+82k3?Tc+j Biểu số 3.1 Đơn vị: Công ty cổ phần LICOGI 16.6 BẢNG NGUYÊN VẬT LIỆU CÒN LẠI CUỐI KỲ Ngày 31 tháng 12 năm 2009 ST T Tên vật liệu Đơn vị tính Khối lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú  w$_9S7 2 x yy& xz&{&x& % |eT %z)}xx} A  %{%~•&& %{%~•&& Tổng cộng 8.331.350 d\f1:'@D4E\;+82k) $C?O@U@DO4EQQ>'@=?' K+4'+f@>K:/2B4E\;+82k =]RLW +8@2'@O@U@Do4EQQ@=@=?' K+ 45)o4EQQ;LWQ;0,)+nK _/@OU@=Jj%z%x%z~x€y•••x&•%y{zy{x N?>K5K:/2B5K+\;+82k5:/ O=/U+0\aA5B2'@/3W0D512'@d 3: O2'@C,Rc;7:/51@C# 3B@A5B82B 4'+1+2K2e2?C5K2?2B 4E\;+82kf@WWV/C2?2B5 K+\; =]RL;UAR>2W- _f+B5K+R<+ R> BO@TR>@52'; =5K# 5K+1+23@2aR<2 1+g3<T7CU]G5K+# >K ;@<j 4'++?=85K+= W2@j2'@>K K+TD2/j 4Qg%"'W5K+(y•••x& 3Qg%"'W# 5K+(y•••x& 4'+>K:@=85K+# 2=]RL'2'@3?O @U@D@585K+# T:@5R +SR 5K+# O2'@3?/O7C5,=81+ TD2/j 4Qg)%)•)l  3Qg••••"'+3( 3Qg%"'W# 5K+( QU+02+B5K+#26 )B '+U+02TDC^2? +B5K+DCT W: 2'€2v+-5; ?;' L)@K=  =3V5KTRMBC#M Biểu số 3.2 PHIẾU XUẤT KHO THEO HẠN MỨC S8j 4Qgj 4j 3Qgj Bộ phận sử dụng: Lý do xuất: Xuất tại khoj SQQ QB 5 m-=8 N75D O [; C  R+K +2k S8U+0 N7 @ Q 1 4 4 l   3.2.3 Đối với chi phí nhân công trực tiếp [K  O7A=/U+0>')@ RLWC72@T=/Pj QO7T7@2O' 1 0:  )B22+'2O A $=+0EW 5)BA0 1 @Cj‚••ƒ_•ƒ •&zƒ[K=8<5,=8)O7 T Cj ∑ = ×× = n i  Pi Ki Ci L G § •NUUgUo N7@1 • Q=81 @ Q=8>K [...]... sự giúp đỡ quý báu của các thầy giáo trong khoa Kế toán đặc biệt là Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Thiều, cùng các anh chị phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần LICOGI 16.6 đã giúp em nghiên cứu hoàn thành luận văn: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần LICOGI 16.6 Việc hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản. .. pháp phù hợp Trên đây chỉ là một số biện pháp thể góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho kế toán công ty trong quá trình tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp, tính đúng, tính đủ những chi phí phát sinh tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm mục đích hạ giá thành sản phẩm Tôi hy vọng những ý kiến trên là thiết thực đối với công tác kế toán của Công ty cổ phần LICOGI 16.6 I.1... những công trình, hạng muc công trình thời gian thi công không kéo dài thì kỳ tính giá thành của doanh nghiệp là thời gian mà sản phẩm xây lắp hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao thanh toán cho chủ đầu tư 3.2.7 Phần mềm kế toán của công ty Tuy việc áp dụng phần mềm kế toán đã mang lại nhiều hữu ích trong công tác kế toán nói chung công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành của công ty. .. trong công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Đồng thời, phải quy định chặt chẽ quyền lợi, nghĩa vụ, mức độ chịu trách nhiệm của ban lãnh đạo, ban kiểm soát nội bộ để phát hiện sai sót điều chính trong quá trình thực hiện công tác kế toán KẾT LUẬN Trong nền kinh tế hiện nay, kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm càng trở nên quan trọng đối với công tác kế toán. .. của Nhà nước 3.3.2 Về phía Công ty cổ phần LICOGI 16.6 Công ty cổ phần LICOGI 16.6 là một doanh nghiệp mới thành lập, còn nhiều hạn chế từ các khâu quản lý đến các vấn đề tài chính, … Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nói chung hiệu quả công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm nói riêng, công ty nên kết hợp hiệu quả các biện pháp nói trên Công ty nên đặc biệt chú trọng... quả của chi phí ở các nước Anh, Pháp, Mỹ kế toán quản trị đã được hình thành phát triển trong vài chục năm nay nó rất được các doanh nghiệp chú trọng Tuy nhiên, ở các doanh nghiệp Việt Nam trong đó Công ty cổ phần LICOGI 16.6 , kế toán quản trị còn mới mẻ, nhận thức tổ chức trong các doanh nghiệp còn nhiều bất cập Công tác quản lý hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm chủ... trò kế toán là giám đốc bằng tiền đối với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một cách toàn diện hệ thống, phát hiện khai thác mọi khả năng tiềm tàng trong quá trình hoạt động Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong thời gian thực tập, em đã cố gắng tìm hiểu thực tế công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần LICOGI 16.6. .. chức kế toán trên phần mềm kế toán máy ngày càng mang lại những hiệu quả đáng kể cho công ty: không những đáp ứng nhanh chóng yêu cầu quản lý, số liệu tính toán chính xác, kịp thời mà còn tiết kiệm một khoản chi phí lớn cho việc tổ chức nhân sự làm công tác kế toán nói chung công tác tính giá thành nói riêng 3.2.8 Về công tác kế toán quản trị Kế toán quản trị là khoa học thu nhận, xử lý cung... đánh giá phục vụ công tác quản trị nội bộ doanh nghiệp nhằm mục tiêu tiết kiệm nâng cao hiệu quả của chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường Do đó, cải tiến hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là một trong những yêu cầu không thể thiếu đối với sự phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp nhằm phát huy vai trò kế. .. nữa tính hiệu quả của việc áp dụng phần mềm kế toán máy, Công ty nên không ngừng cải thiện nâng cấp cải tạo phần mềm hiện nay, nhất là bổ sung thêm phần theo dõi trích khấu hao TSCĐ, phần quản lý tiền lương Công ty cần đào tạo đội ngũ kế toán viên sử dụng thành thạo máy vi tính cũng như am hiểu rõ về phần mềm kế toán Công ty đang sử dụng Giải quyết tốt vấn đề đó sẽ giúp cho công tác tổ chức kế . PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16. 6 3.1 Nhận. Nhận xét, đánh giá khái quát về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần LICOGI 16. 6 
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6, PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6,

Hình ảnh liên quan

Để lập bảng kê này, nhân viên thống kê đội cùng cán bộ kỹ thuật tiến hành kiểm kê xác định khối lượng vật liệu còn lại tại công trường để tiến hành tính toán ghi vào bảng kê - PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN  TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6

l.

ập bảng kê này, nhân viên thống kê đội cùng cán bộ kỹ thuật tiến hành kiểm kê xác định khối lượng vật liệu còn lại tại công trường để tiến hành tính toán ghi vào bảng kê Xem tại trang 8 của tài liệu.
BẢNG THANH TOÁN NHÂN CÔNG CÔNG TRÌNH ……. - PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN  TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6
BẢNG THANH TOÁN NHÂN CÔNG CÔNG TRÌNH …… Xem tại trang 11 của tài liệu.
23/3/2009 Lê Trung Hoàn VTV truyền hình 10 giờ - PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN  TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6

23.

3/2009 Lê Trung Hoàn VTV truyền hình 10 giờ Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan