0

Nghiên cưú xử lý nước thải giàu hữu cơ bằng phương pháp sinh học kết hợp ôxy hoá hoá học

98 14 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2021, 12:57

... ph-ơng pháp xử lý khác theo tính chất ph-ơng pháp xử lý đ-ợc chia làm loại sau: - Ph-ơng pháp xử lý lý học - Ph-ơng pháp xử lý hóa học - Ph-ơng pháp xử lý sinh học 2.1.1 Ph-ơng pháp xử lý lý học. .. cao học - 1Nghiên cứu xử lý n-ớc thải giàu hữu ph-ơng pháp sinh học kết hợp ôxy hóa hóa học Ch-ơng I : Tổng quan xử lý chất thải rắn địa bàn Hà Néi 1.1 HiƯn tr¹ng hƯ thèng thu gom, vËn chun xử lý. .. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Học viên : Tạ Thuỷ Nguyên Luận văn cao học - 28 Nghiên cứu xử lý n-ớc thải giàu hữu ph-ơng pháp sinh học kết hợp ôxy hóa hóa học Quá trình sinh học kỵ khí Trong trình sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cưú xử lý nước thải giàu hữu cơ bằng phương pháp sinh học kết hợp ôxy hoá hoá học ,