0

10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 6 năm học 2019 - 2020

34 21 0
  • 10 đề thi cuối học kì  II Toán lớp 6 năm học 2019 - 2020

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 12:36

Bài 4.. c) Gọi tia Oz là tia đối của tia Ox. Tính số đo zOy.. Tính dung tích bể. Tính số đo DBC.. Tính số HS của lớp. Tính số đo mOt. Vẽ tia Oz là tia đối của tia Om.. a) Tính số HS [r] (1)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 ĐỀ SỐ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Mơn: Tốn Thời gian làm bài: 90 phút I PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Câu Chọn đáp án 1) Kết rút gọn phân số 60 48 − − đến tối giản là: A 4 − B 11 4 − C 4 D 30 24 − − 2) Hỗn số 35 − lớn hỗn số đây? A 37 − B 25 9 − C −3 D 31 9 − 3) Biết xOy yOz phụ nhau, xOy= 5yOz 4 yOz bằng: A 900 B 400 C 1300 D Một kết khác 4) Góc tù góc có số đo: A Lớn 900 B Lớn 00 nhỏ 900 C Lớn 900 nhỏ 1800 D Nhỏ 1800 Câu Điền vào chỗ ( ) cụm từ số liệu thích hợp để khẳng định đúng 1) Nếu tia Ot tia phân giác xOy xOt=550 xOy = 2) Tam giác MNP hình gồm ba đoạn thẳng MN, NP, PQ điểm M, N, P 3) 5 x 10 x = 4) Nếu y   + =     y = II PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm) Học sinh làm vào giấy thi Bài (2 điểm) Thực phép tính (Tính hợp lí có thể) a) 2 4 : 1, 5  +  −  −          b) 3 11 11 11 − +− + (2)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 Bài (2 điểm) 1) Tìm x, biết: a) 1: x 3 6+ = b) 3 1 x 2− − =3 2) Tìm x  , biết: 0,6 160% x :2 22 18 −   Bài (1,5 điểm) Lớp 6A có 45 học sinh gồm ba loại: giỏi, trung bình Trong 40% số học sinh đạt loại Số học sinh đạt loại giỏi 9 số học sinh cịn lại a) Tính số học sinh loại trung bình lớp 6A b) Biết số học sinh loại giỏi 6 số học sinh nữ lớp 6A Tính tỉ số phần trăm số học sinh nữ tổng số học sinh lớp 6A Bài (2 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy Oz cho xOy=45 ,0 xOz 70 = a) Tính yOz b) Vẽ tia Ot tia đối tia Ox Trên nửa mặt phẳng bờ Ot chứa tia Oy, vẽ tia On cho tOn=55 Chứng minh: On tia phân giác tOz c) Tính nOy Bài (0,5 điểm) Cho S 9 2.5 5.8 8.11 29.32 (3)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ I PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Câu Câu Đáp án C A B C Câu 1) 1100 2) không thẳng hàng 3) 50 3 4) 1 y 3 = − II PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm) Bài Đáp án Điểm Bài a)  +  −  −   =     2 4 139 : 1, 5 21 1 điểm b) −3 +−3 +1 =1 11 11 11 1 điểm Bài 1) a) x= 1− 4 ; 0,5 điểm b) x= 3 x= − 43 0,5 điểm 2) x=0;1; 2; 3 điểm Bài a) Số học sinh đạt loại là: 0,5 điểm = 45.40% 18 (học sinh) Số học sinh đạt loại giỏi là: ( − )= 5 45 18 15 9 (học sinh) Số học sinh đạt loại trung bình là: 0,5 điểm − − = 45 18 15 12 (học sinh) b) Số học sinh nữ lớp là: 0,5 điểm = 15 : 18 6 (học sinh) Tỉ số phần trăm số học sinh nữ tổng số học sinh lớp 6A là: = 18 : 45.100% 40% (4)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 Bài 0,5 điểm a) Trên nửa mp bờ Ox, có:  xOz xOy(70o 45o) => tia Oy nằm hai tia Ox, Oz => yOz=xOz xOy 70− = o−45o =25o 0,5 điểm b) Ox, Ot hai tia đối => xOz, zOt hai góc kề bù => zOt=180o−xOz 180= o−70o =110o Ta có: tOntOz (55o 110o) => Tia On nằm hai tia Ot, Oz Và tOn= 1tOz 2 (Vì = o o 55 110 2 ) => On tia phân giác tOz 0,5 điểm c) ta có: xOz, zOt hai góc nằm hai nửa mp bờ Oz mà Oy nằm góc xOz; On nằm góc zOt => Oz tia nằm hai tia Oy, On => nOy=nOz zOy+ =55o+25o =80o 0,5 điểm Bài 9 9 S 2.5 5.8 8.11 29.32 = + + + +   =  + + + +    3 3 S 2.5 5.8 8.11 29.32   =  − + − + + −    1 1 1 S 2 5 29 32   =  −    1 S 2 32 = 15 S 32 = 45 S 32 (dpcm) (5)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 ĐỀ SỐ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Mơn: Tốn Thời gian làm bài: 90 phút Câu (2,0 điểm) Thực phép tính (tính nhanh có thể) a) 7 − +− b) 53 43 7   − +    c) 3: 3−3 d) 5 7 11 11 7 − − + Câu (2,0 điểm) Tìm x, biết: a) x 4− =5 b) 4 : x 9+3 = c) 2 60%x x 76 3 + = − Câu (2,0 điểm) Một người hết quãng đường AB Giờ thứ 40km, giờ thứ hai 10 quãng đường thứ 5 quãng đường thứ ba Hỏi quãng đưởng AB dài ki-lô-mét? Câu (3,0 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy Oz cho 0 xOy=60 , xOz 120= a) Tính số đo góc yOz b) Tia Oy có phải tia phân giác góc xOz khơng? Vì sao? c) Gọi tia Ot tia đối tia Oy Tính số đo góc kề bù với góc yOz Câu (1,0 điểm) Tìm phân số lớn cho chia phân số 28; 15 21 ; 10 49 84 cho ta được thương số tự nhiên (6)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ Câu Đáp án Điểm Câu a) -1 0,5 điểm b) 0,5 điểm c) 9 0,5 điểm d) 0,5 điểm Câu a) x= 11 20 0,5 điểm b) x= 105− 11 0,75 điểm c) x= −60 0,75 điểm Câu Giờ thứ hai người là: 0,75 điểm  = 40 36 10 (km) Giờ thứ ba người là: 0,75 điểm = 36 : 45 5 (km) Quãng đường AB dài là: 0,5 điểm + + = 40 36 45 121 (km) Đáp số: 121km Câu 0,5 điểm a) Trên nửa mp bờ Ox, có:  xOy xOz (600 1200) => tia Oy nằm hai tia Ox, Oz => yOz=xOz xOy 120− = 0−600 =600 0,5 điểm (7)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 Oz => Oy tia phân giác góc xOz c) Vì Ot tia đối tia Oy nên yOz zOt hai góc kề bù => yOz zOt 180+ = = 0− = 0− = zOt 180 yOz 180 60 120 1 điểm Câu Gọi phân số cần tìm là: a b (  * a, b ;( )a, b =1) Khi đó: 28 a: = 28b 15 b 15a; = 21 a 21b : 10 b 10a ; = 49 a 7b : 84 b 12a Vì chia phân số 28; 15 21 ; 10 49 84 cho a b ta thương số tự nhiên nên:      28b 15a (1) 21b 10a (2) 7b 12a (3) Vì ( )a, b =1 (28;15)=1 nên từ (1) => b 15 28 a (4) Vì ( )a, b =1 (21;10)=1 nên từ (2) => b 10 21 a (5) Vì ( )a, b =1 (7;12)=1 nên từ (3) => b 12 a (6) Từ (4), (5), (6) => b BC 15;10;12 ( ) a UC 28; 21; 7 ( ) Để a b lớn a lớn b nhỏ => a UCLN 28; 21; 7= ( ) b BCNN 15;10;12= ( ) => a 7= b 60= Vậy phân số cần tìm là: 60 (8)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 ĐỀ SỐ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Mơn: Tốn Thời gian làm bài: 90 phút Bài (3 điểm) Tính a) A 0, 3,84 2, : 0,8( ) 4 1 1 1, 5 − − =   − − −   b) B 2 120 30.33 33.36 117.120 = − − − − Bài (2 điểm) a) Tìm x: 4x 3 + − = − b) Tìm x, y * cho x 2− =y Bài (1,5 điểm) Một cửa hàng bán số ba ngày Ngày thứ bán được 30% tổng số Số ngày thứ hai bán gấp rưỡi so với ngày thứ Ngày thứ ba bán ngày thứ hai 84 Tính số cửa hàng đã bán ngày Bài (2,5 điểm) Cho ABC có ABC 60 ,= o AB 5cm,= AC 7cm.= a) Nêu cách vẽ ABC b) Vẽ tia BD tia phân giác góc ABC, D thuộc cạnh AC Vẽ tia BE tia phân giác góc ABD, E thuộc cạnh AD Tính số đo góc EBC c) Vẽ tia BF tia đối tia BC Tính số đo góc DBF Bài (1 điểm) a) Tìm phân số tối giản khác biết tổng phân số nghịch đảo nó 41 20 b) Tìm số phương có chữ số abcd, biết số đo chia hết chô d một số nguyên tố (9)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ Bài Đáp án Điểm Bài a) A 0, 3,84 2, : 0,8( ) 4 1 1 1, 5 − − =   − − −   − − = = = =  = − + − − + − 1 0, 5.1, 44 : 0,8 0,72 : 0,8 0,1 30 4 13 24 40 65 45 10 4 5 30 30 1,5 điểm b) B 2 120 30.33 33.36 117.120 = − − − −   = −  + + + +    1 3 3 120 30.33 33.36 36.39 117.120   = −  − + − + + −    1 1 1 1 120 30 33 33 36 117 120   = −  −    1 1 120 30 120 − + − = − + =3 = 120 45 180 360 120 1,5 điểm Bài a) 4x 3 + − = − => 4x 2+ = =>  −  = + =      −   + = − =    x 4x 16 15 4x x 4 16 Vậy x= 1− 16 − = 15 x 16 1 điểm b) Ta có: x 2− =y  − = x 2 y − 5x = 10 y (5x y 70− ) = Có: 70 70.1 35.2 5.14 10.7= = = = Vì (5x 6− ) 5; y 0 Khi ta có TH: TH1: 5x 1− = y 70= => x=7; y 70= 5 (Loại) TH2: 5x 2− = y=35 => x=8; y 35= 5 (Loại) (10)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 10 TH3: 5x 14− = y=5 => x 4; y 5= = (Thỏa mãn) TH4: 5x 7− = y 10= => x=13; y 10= 5 (Loại) Vậy x 4; y 5= = Bài Ngày thứ hai bán được: = 30%.1, 45% (Tổng số vở) 0,5 điểm Ngày thứ ba bán được: − − = 100% 30% 45% 25% ( Tổng số vở) 84 ứng với (45% 25%− )=20%= 5 Tổng số vở Tổng số cửa hàng bán ngày là: = 84 : 420 5 (quyển vở) Số ngày thứ bán là: = 420.30% 126 (quyển vở) 1 điểm Số ngày thứ hai bán là: = 420.45% 189 (quyển vở) Số ngày thứ ba bán là: = 420.25% 105 (quyển vở) Đáp số: Ngày bán 126 quyển; Ngày bán 189 quyển; Ngày bán 105 (11)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 11 a) Vẽ góc xBy 60= Trên tia Bx lấy điểm A cho BA = 5cm Vẽ đường tròn tâm A, bán kính 7cm cắt By C Nối A với C Ta tam giác ABC b) Vì BD tia phân giác ABC nên: = = ABC=600 = ABD DBC 30 2 BE tia phân giác ABD nên: = =ABD =300 = ABE EBD 15 2 Trên nửa mặt phẳng bờ BA có: ABE ABC (150 600) => Tia BE nằm hai tia BA BC => CBE ABC ABE 60= − = 0−150=450 1 điểm c) Vì BC, BF hai tia đối nên CBD DBF hai góc kề bù => CBD DBF 180+ = => DBF 180= 0−CBD 180= 0−300 =1500 0,5 điểm Bài a) Gọi phân số tối giản cần tìm có dạng: a b (  * a, b N ( )a, b =1) Ta có: a+ =b 41 b a 20 + a2 b2 = 41 ab 20  ( + )= 2 20 a b 41ab (1) Vì ( )a, b =1 nên (a2+b ; ab2 )=1 (2) Từ (1) (2) =>  ( + )  2 20 ab 41 a b  + = = + = + 2 2 a b 41 16 25 => a=4; b=5 a=5; b=4 Vậy phân số cần tìm là: 5 0,5 điểm b) Vì abcd chia hết cho d số nguyên tố nên d=3; 5; Có abcd số phương => chọn d=5 => abcd =>   abcd 25 abcd  abcd 225  = 2 abdc 225.m (m lẻ) - Với m = => abcd=225 (Loại) - Với m = => abcd=2025 (Thỏa mãn) - Với m = => abcd=5625 (Thỏa mãn) - Với m = => abcd9999 (Loại) (12)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 12 Vậy số cần tìm là: 2025 5625 ĐỀ SỐ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Mơn: Tốn Thời gian làm bài: 90 phút I TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Chọn phương án trả lời Câu Số đối 31 − là: A − B 2 C 2 7 D 5 Câu Hai số nghịch đảo nhau, biết số − ; số lại là: A − B 5 2 C 2 5 D 1 2 Câu Khoảng cách hai địa điểm thực tế 6km; vẽ 6cm Tỉ lệ xích vẽ là: A 1000000 B 100000 C 100000 1 D 600000 Câu Cho A B hai góc phụ Biết A nửa B Vậy số đo B là: A 15 B 30 C 60 D 45 II Tự luận (8 điểm) Bài (1,0 điểm) Thực phép tính: a) : 11 9 5   − +    b) 3 5 5 : : 8 6   −     Bài (1,5 điểm) Tìm x, biết: a) x 40% 5− = b) 2x− = c) 2 2 5 x 4   − −  = (13)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 13 Bài (2,0 điểm) Cho bốn số tự nhiên; số thứ 150 Số thứ hai 30% số thứ Số thứ ba 12 3 số thứ hai a) Tìm số thứ hai Số thứ ba b) Biết 50% số thứ tư 35 Tìm số thứ tư c) Tính trung bình cộng bốn số Bài (3,0 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz cho xOy=500; xOz 100= a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nằm hai tia lại? b) Tia Oy có phải tia phân giác góc xOz khơng? Tại sao? c) Vẽ tia Om tia đối tia Ox Chứng minh góc yOm góc tù Bài (0,5 điểm) Cho A 12 12 12 12 12 2 20 = + + + + + Chứng tỏ A  (14)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 14 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ I TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Câu 1 2 3 4 Đáp án B A B C II TỰ LUẬN (8 điểm) Bài Đáp án Điểm Bài a) −2 3 ; b) −13 4 1 điểm Bài a) = −x 0,5 điểm b) =x 2 = x 2 0,5 điểm c) =x 15 4 = − x 4 0,5 điểm Bài a) Số thứ hai là: 150.30%=45 0,5 điểm Số thứ ba là: 45.12 =75 0,5 điểm b) Số thứ tư là: 35 : 50% 70 = 0,5 điểm c) Trung bình cộng bốn số là: (150 45 75 70 : 4+ + + ) =85 0,5 điểm Đáp số: a) 45; b) 70; c) 85 Bài 0,5 điểm a) Trên nửa mặt phẳng bờ Ox, có:  xOy xOz (500 100 ) => Tia Oy nằm hai tia Ox Oz 0,5 điểm b) Vì Oy nằm hai tia Ox Oz nên ta có: = − = − = yOz xOz xOy 100 50 50 (15)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 15 => xOy=yOz=50 Và Oy nằm hai tia Ox Oz => Oy tia phân giác xOz c) Vì Om Ox hai tia đối nên xOy, yOm hai góc kề bù => xOy yOm 180 + = => yOm 180= −xOy 180= −500 =1300 90 Vậy yOm góc tù 1 điểm Bài 2 2 2 1 1 1 A 2 20 = + + + + +   =  + + + +    2 2 1 1 2 10 Ta có: 12  2 1.2 ;  1 3 2.3; …;  1 10 9.10 => +1 12 + 12 + + 12  +1 + + + 2 10 1.2 2.3 9.10 + 12 + 12 + + 12  + − + − + + −1 1 1 =19 1 1 2 10 2 10 10 + 12 + 12 + + 12  20 1 2 10 10 =>  + + + +    2 2 2 1 1 1 20 1 2 10 10 => A (16)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 16 ĐỀ SỐ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Mơn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút Bài (2,5 điểm) Thực phép tính (Tính hợp lí có thể): a) 10 3+ −5 b) 3 15 7 26 13   − + + − +     c) 5: 31 12 9 3   − + −     d) 4 11 5 13 13 − + − − Bài (2 điểm) Tìm x, biết: a) x 10 − − = b) x :19 13 13= c) 7.x 9−8 = d) 2 .x x 3 2 12   −  − =   Bài (2 điểm) Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật 60m, chiều rộng 5 chiều dài a) Tính diện tích mảnh vườn; b) Người ta lấy phần đất để đào ao Biết 6 diện tích ao 2 360m Tính diện tích ao c) Phần lại người ta trồng rau Hỏi diện tích ao phần trăm diện tích trồng rau? Bài (3 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy Oz sao cho xOy=30 , xOz 60= a) Tính số đo yOz b) Vẽ tia Ot tia đối tia Ox Tính số đo tOz (17)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 17 d) Chứng tỏ tia Oz tia phân giác góc xOm Bài (0,5 điểm) Cho a; b; c;d * thỏa mãn a c b  Chứng minh rằng: d 2018a c c 2018b d d (18)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 18 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ Bài Đáp án Điểm Bài a) − 59 105 0,5 điểm b) 11 26 0,5 điểm c) −2 0,75 điểm d) −1 0,75 điểm Bài a) x= 1− 10 0,5 điểm b) =x 19 0,5 điểm c) = −x 63 0,5 điểm d) =x 0,5 điểm Bài a) Chiều rộng mảnh vườn là: 60.3 =36 (m) 0,5 điểm Diện tích mảnh vườn là: 60.36=2160 (m2) b) Diện tích ao là: 360 : =432 6 (m 2) 0,5 điểm c) Diện tích trồng rau là: 2160 432 1728 (m− = 2) 0,25 điểm Phần trăm diện tích ao so với diện tích trồng rau là: = 432 : 1728.100% 25% 0,5 điểm Đáp số: a) 2160m2; b) 432m2; c) 25% 0,25 điểm Bài 0,5 điểm a) Trên nửa mặt phẳng bờ Ox, có:  xOy xOz (300 60 ) => Tia Oy nằm hai tia Ox (19)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 19 và Oz => yOz=xOz xOy 60− = −300 =30 b) Vì Ot Ox hai tia đối nên xOz,zOt hai góc kề bù => xOz zOt 180 + = => tOz 180= −600 =120 1 điểm c) Vì Om tia phân giác xOz (cho) nên: = = tOz=1200 = tOm mOz 60 2 => tOm=xOz(=60 0) 0,5 điểm d) Vì Ox, Ot hai tia đối nên xOm,mOt hai góc kề bù => + = xOm mOt 180 => = − = 0− = xOm 180 mOt 180 60 120 Trên nửa mặt phẳng bờ Ox có:  xOm xOz (  120 60 ) => Oz nằm hai tia Ox Om => xOz zOm+ =xOm => zOm =xOm xOz 120− = 0−600 =60 => = (= 0) xOz zOm 60 Mà Oz nằm hai tia Ox Om => Oz tia phân giác xOm 0,5 điểm Bài Với a; b; c;d *, ta có: a c b d adbc 2018.ad2018.bc 2018ad cd+ 2018bc cd + ( ) ( ) d 2018a c+ c 2018b d+ +   + 2018a c c 2018b d d (20)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 20 ĐỀ SỐ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Mơn: Tốn Thời gian làm bài: 90 phút Bài (3 điểm) Thực phép tính sau: a) 17 11 30 15 12 − − +− − b) 5 : 9 12 − +  −      c) 7 11 18 25 13 25 13 25 − +− − Bài (2 điểm) Tìm x, biết: a) x + 1 15 20 − = − b) 31 x 11 1 2 20   − = −     Bài (2 điểm) Một thùng đựng xăng có 45 lít xăng Lần thứ nhất, người ta lấy đi 20% số xăng Lần thứ hai, người ta tiếp tục lấy 3 số xăng lại Hỏi cuối thùng xăng lại lít xăng? Bài (2,5 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot Oy cho xOt=650; xOy 130= a) Trong ba tia Ox, Ot, Oy tia nằm hai tia lại? Vì sao? b) Tính số đo tOy c) Tia Ot có tia phân giác xOy khơng ? Vì sao? Bài (0,5 điểm) Cho A = 196 197 197+198 ; B = 196 197 197 198 + + Trong hai số A B, số (21)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 21 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ Bài Đáp án Điểm Bài a) −5 12 1 điểm b) −17 9 1 điểm c) −1 điểm Bài a) x= − 12 1 điểm b) x= 217 50 1 điểm Bài Lần thứ lấy số lít xăng là: 45.20% 9= (lít) 0,5 điểm Lần thứ hai lấy số lít xăng là: 45 9( − =) 24 3 (lít) 0,75 điểm Thùng xăng cịn lại số lít xăng là: 45 24 12− − = (lít) 0,5 điểm Đáp số: 12 lít 0,25 điểm Bài 0,5 điểm a) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có:  xOt xOy (6501300) => Ot tia nằm hai tia Ox và Oy 0,5 điểm b) Vì Ot nằm hai tia Ox Oy nên: + = xOt tOy xOy=> tOy 130= 0−650 =650 1 điểm c) Ta có: xOt tOy= ( )=650 Ot nằm hai tia Ox, Oy => Ot tia phân giác xOy (22)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 22 Bài Ta có:  + 196 196 197 197 198;  + 197 197 198 197 198 => +  + + + 196 197 196 197 197 198 197 198 197 198 => +  + + 196 197 196 197 197 198 197 198 => AB (23)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 23 ĐỀ SỐ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Mơn: Tốn Thời gian làm bài: 90 phút Bài (2 điểm) Thực phép tính sau: 1) A = 2 4 28 − + − 2) B = 5.0,6 : 31 40% 1, 2( ) ( )3 7  −  − −     Bài (2 điểm) Tìm x, biết: a) x 12 − = b) 1.x + x 23 ( ) 2 − = Bài (1,5 điểm) Lớp 6A có 40 HS bao gồm ba loại giỏi, trung bình Số HS 60% số học sinh lớp, số HS giỏi 4 số HS lại Tính số HS trung bình lớp A? Bài (3,5 điểm) Cho hai tia Oy Ot nằm nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox Biết xOt=400, xOy 110= a) Tia Ot có nằm hai tia Ox Oy khơng? Vì sao? b) Tính số đo yOt c) Gọi tia Oz tia đối tia Ox Tính số đo zOy d) Tia Oy có phải tia phân giác zOt khơng? Vì sao? Bài (1 điểm) Cho B = 1 1 (24)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 24 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ Bài Đáp án Điểm Bài a) A= − 11 28 1 điểm b) B= − 52 1 điểm Bài a) x= 1 điểm b) x= 42 11 1 điểm Bài Số học sinh là: 40.60% 24= (học sinh) 0,5 điểm Số học sinh giỏi là: 40 24( − )=12 4 (học sinh) 0,5 điểm Số học sinh trung bình là: 40 24 12 4− − = (học sinh) 0,5 điểm Đáp số: học sinh Bài 0,5 điểm a) Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox có:  xOt xOy(400 1100) => Tia Ot nằm hai tia Ox Oy 1 điểm b) Vì Ot nằm hai tia Ox Oy nên: = − = 0− = yOt xOy xOt 110 40 70 1 điểm c) Vì Ox, Oz hai tia đối => xOy, yOz hai góc kề bù => yOz 180= 0−xOy 180= 0−1100 =700 0,5 điểm d) Vì Ox, Oz hai tia đối nên xOt, tOz hai góc kề bù => zOt 180= 0−xOt 180= 0−400 =1400 (25)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 25 Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz có:  zOy zOt (700 1400) => Oy tia nằm hai tia Oz và Ot Mà zOy=yOt( )=700 => Oy tia phân giác zOt Bài Ta có: B= + + + +1 1 4 19     = + + + +  + + + + +      1 1 1 1 B 4 10 11 12 19 Vì 1+ + +  + + + 1 5 9 9 nên + + +   1 1 5 9 Vì + + +  + + + 10 11 19 19 19 19 nên + + +   1 1 10 10 11 19 19 Suy ra: B + + 1 1 4 2 Vậy: B 1 (26)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 26 ĐỀ SỐ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Mơn: Tốn Thời gian làm bài: 90 phút Bài (3 điểm) Thực phép tính sau: a) A = 11 24 3 10  − + −  −     b) B = 13 19 23 .0, 25.3 : 15 15 60 24   + −    Bài (2 điểm) Tìm x, biết: a)5,2.x + 72 63 5= b) 1 2, : x 2  −  − =     Bài (2 điểm) Một vòi nước chảy vào bể cạn Giờ thứ vòi chảy 40% bể Giờ thứ hai vòi chảy 8 bể Giờ thứ ba vịi chảy được 1080 lít đầy bể Tính dung tích bể Bài (2 điểm) Cho hai góc kề bù CBA DBC với CBA 120= 1 Tính số đo DBC Trên nửa mặt phẳng bờ AD chứa tia BC vẽ DBM=300 Tia BM có phải tia phân giác DBC khơng? Vì sao? Bài (1 điểm) Cho S = 3 3 1.4+4.7+7.10+ +40.43 43.46+ (27)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 27 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ Bài Đáp án Điểm Bài a) A= −1 1,5 điểm b) B= 73 228 1,5 điểm Bài a) x= 1− 1 điểm b) x= −2 điểm Bài Vòi thứ ba chảy số phần bể là: 0,75 điểm   − + =   3 1 40% 8 40(bể) 9 40 bể ứng với 1080 lít nước Vậy dung tích bể là: 1 điểm = 1080 : 4800 40 (lít) Đáp số: 4800 lít 0,25 điểm Bài 0,5 điểm a) DBC=600 0,5 điểm b) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia BC có:  DBC DBM (600 300) => Tia BM nằm hai tia BD, BC => CBM=CBD DBM− =600−300 =300 => CBM=DBM(=300), mà BM nằm hai tia BD, BC => BM tia phân giác DBC (28)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 28 Bài = + + + + + S 1.4 4.7 7.10 40.43 43.46 − − − − − =4 10 7+ + + + 43 40+46 43 1.4 4.7 7.10 40.43 43.46 = − + − + +1 1 − 4 43 46 = −1 =451 46 46 Vậy S 1 (29)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 29 ĐỀ SỐ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Mơn: Tốn Thời gian làm bài: 90 phút Bài (3 điểm) Tính giá trị biểu thức sau: a) 12 10 :2 32 20 24  + −   −    b) 2 1 4 : 2, 2  −  + −          Bài (2 điểm) Tìm x, biết: a) 0,6.x 5,4 − − = b) 2,8 : 3.x 12 5  − =     Bài (2 điểm) Lớp 6A có ba loại học sinh: giỏi, trung bình Trong 2 3 số HS giỏi em Số HS giỏi 80% số HS Số HS trung bình bằng 9 tổng số HS HS giỏi Tính số HS lớp Bài (2 điểm) Vẽ góc bẹt xOy Trên nửa mặt phẳng bờ xy, vẽ 0 xOt 150= , xOm=300 Tính số đo mOt 2 Vẽ tia Oz tia đối tia Om Tia Oy có phải tia phân giác zOt khơng? Vì sao? Bài (1 điểm) Chứng tỏ : B = 2 2 2 2 1 1 1 1 1 (30)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 30 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ Bài Đáp án Điểm Bài a) −7 16 1,5 điểm b) − 67 20 1,5 điểm Bài a) x= − 116 1 điểm b) x= − 1 điểm Bài Số học sinh giỏi là: :2 =12 3 (học sinh) 0,5 điểm Số học sinh là: 12 : 80% 15= (học sinh) 0,5 điểm Số học sinh trung bình là: 12 15( + )=21 9 (học sinh) 0,5 điểm Số học sinh lớp là: 12 15 21 48+ + = (học sinh) 0,5 điểm Đáp số: 48 học sinh Bài 0,5 điểm 1) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có: xOmxOt => Om nằm hai tia Ox, Ot => mOt=xOt xOm 120− = 0,5 điểm 2) Vì xOm, mOy hai góc kề bù nên = 0− = mOy 180 xOm 150 Vì Om, Oz hai tia đối nên mOt, tOz hai góc (31)Học tốn online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 31 kề bù => zOt 180= 0−mOt 60= Vì Om, Oz hai tia đối nên mOy, yOz hai góc kề bù => yOz 180= 0−mOy 30= Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz có:  yOz zOt(300600) => Oy nằm hai tia Ot Oz (1) => tOy tOz yOz 30= − = => tOy yOz= ( )=300 (2) Từ (1), (2) => Oy phân giác zOt Bài Ta có: 12  1.2 2 ;  1 2.3 3 ;  1 3.4 4 ; …;  1 7.8 => + + +  + + + 2 2 1 1 1 1.2 2.3 7.8 2 => B 1 − => B 7 8 Vậy B 1 (32)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 32 ĐỀ SỐ 10 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Mơn: Tốn Thời gian làm bài: 90 phút Bài (3 điểm) Tính giá trị biểu thức sau: a) 11 24 13 13   − +    b) ( ) 2 4 : 0,375 7+6 − − c) 1 4   + − +    Bài (2 điểm) Tìm x, biết: a) + 2x 21 51 2 3   =     b) 2x + =5 Bài (2 điểm) Lớp 6C có 40 HS bao gồm ba loại: giỏi, trung bình Số HS giỏi chiếm 5 số HS lớp, số HS trung bình 8 số HS cịn lại a) Tính số HS loại lớp b) Tính tỉ số phần trăm số HS trung bình so với số HS lớp Bài (2,5 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy Oz cho xOy 60= 0; xOz=300 Tính số đo zOy 2 Tia Oz có tia phân giác xOy khơng ? Vì sao? 3 Gọi Ot tia đối tia Oz Tính số đo tOy Bài (0,5 điểm) Rút gọn biểu thức: A = 2 2012 1 1 1 2 2 2 2 (33)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 33 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 10 Bài Đáp án Điểm Bài a) 24 1 điểm b) −16 21 1 điểm c) 8 1 điểm Bài a) x= − 3 4 1 điểm b) x 1= x= −4 điểm Bài a) Số học sinh giỏi là: = 40 5 (học sinh) 0,5 điểm Số học sinh trung bình là: 40 8( − )=12 8 (học sinh) 0,5 điểm Số học sinh là: 40 12 20− − = (học sinh) 0,5 điểm b) Tỉ số phần trăm số học sinh trung bình so với số học sinh lớp là: 12 : 40.100% 30%= 0,5 điểm Đáp số: a) hs giỏi; 12 hs trung bình; 20 hs b) 30% Bài 0,5 điểm 1) Trên nửa măt phẳng bờ chứa tia Ox có: xOz xOy => Tia Oz nằm hai tia Ox, Oy => yOz xOy xOz 60 30= − = 0− 0=300 (34)Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 34 2) Ta có: xOz zOy= (=300) Oz tia nằm hai tia Ox, Ot => Oz tia phân giác góc xOy 1 điểm 3) Vì Ot Oz hai tia đối nên zOy,yOt hai góc kề bù => zOy yOt 180+ = => yOt 180= 0−zOy 180 30= 0− 0=1500 0,5 điểm Bài = + + + + + 2 2012 1 1 A 2 2 2 2 Ta có:  = + + + + + 2 2011 1 1 2 A 2 2 2 Do đó:      − = + + + + +  − + + + +   2011  2012  1 1 1 2 A A 2 2 2 2 2 ( )  − = − 2012 1 A 2 2 − = 2013 2012 2 A
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 6 năm học 2019 - 2020,

Hình ảnh liên quan

2) Tam giác MNP là hình gồm ba đoạn thẳng MN, NP, PQ khi 3 điểm M, N, P ..................... - 10 đề thi cuối học kì  II Toán lớp 6 năm học 2019 - 2020

2.

Tam giác MNP là hình gồm ba đoạn thẳng MN, NP, PQ khi 3 điểm M, N, P Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bài 3. (2 điểm) Chiều dài của một mảnh vườn hình chữ nhật là 60m, chiều rộng bằng 3 - 10 đề thi cuối học kì  II Toán lớp 6 năm học 2019 - 2020

i.

3. (2 điểm) Chiều dài của một mảnh vườn hình chữ nhật là 60m, chiều rộng bằng 3 Xem tại trang 16 của tài liệu.