0

Hazardous wastes_Tech process

10 8 0
  • Hazardous wastes_Tech process

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 12:23

Saûn phaåm hoãn hôïp dung dòch pheøn ñöôïc duøng laøm chaát trôï laéng trong coâng ngheä xöû lyù nöôùc caáp cuõng nhö nöôùc thaûi. Coâng ngheä xöû lyù taän duïng xæ keõm[r] (1)1 CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CTNH 1 Công nghệ chưng cất tái sinh dung môi Ứng dụng: chưng cất hỗn hợp hố chất thải bị nhiễm bẩn cặn vơ dung mơi phế thải (mã số A3140) Hình 1. Qui trình công nghệ tái sinh dung môi phế thải 1 Thùng chứa dung mơi phế thải; Thùng chứa cặn dung môi; Thùng chứa dung môi tái sinh; Tháp chưng; Thiết bị ngưng tụ; Bơm dung môi Nguyên lý công nghệ: chất thải gia nhiệt đến nhiệt độ cần thiết phụ thuộc vào vào loại hoá chất cần bay hơi, tính chất hố lý chúng Sau đó, ngưng tụ bay lên từ bình chưng để thu hồi hố chất dạng lỏng tái sử dụng Phần cặn sau chưng cất có thành phần chủ yếu oxyt kim loại xử lý phương pháp đốt tiêu hủy Dung môi phế thải 1 2 220V 4 6 3 Nước lạnh (2)2 Công nghệ tách tạp chất tái sinh nhớt Nhớt phế thải 9 Phụ gia Dầu gốc 1 2 3 4 220V 5 7 8 10 11 Hoá chất 220V (3)Ứng dụng: xử lý tách tạp chất học để sử lý loại dầu khống thải khơng cịn phù hợp với mục đích sử dụng ban đầu (nhóm chất thải mã số A3020) Nguyên lý: Nhớt phế thải gia nhiệt cho nóng chảy trộn với axit sunphuaric để keo tụ và sau trung hồ xút Cấp nhiệt cho thiết bị điện trở Phần dầu gốc lọc than, cát, sỏi gia nhiệt, trộn với phụ gia tạo sản phẩm nhớt tái sinh Cặn nhớt lắng đáy chứa kim loại, đất, cát,… xử lý phương pháp đốt tiêu hủy 3 Phương pháp nhiệt tái sinh chì Ứng dụng: thu hồi thành phần chì chất thải kim loại (nhóm chất thải mã số A1020). Hình 3. Sơ đồ cơng nghệ tái sinh chì 1 Nồi nấu; Lị đốt; Thiết bị rửa nước; Xyclon; Quạt; Bể chứa nước; Bơm nước; Ống khói Ngun lý: Xỉ chì gia nhiệt đến điểm nóng chảy, khoảng 400oC Cấp nhiệt cho lò bằng cách đốt than tiếp Chì chảy lỏng lấy từ phía đáy lị Khí thải nhiễm chì khí khác xử lý thiết bị rửa nước thu hồi phần bụi chì ngưng ngưng tụ tách khỏi dịng khí xyclon Khí thải xả vào mơi trường qua ống khói Thải qua ống khói 8 4 3 1 7 6 Xỉ chì (4)4 Cơng nghệ xử lý sơn gốc nước phế thải Ứng dụng: chất thải nhũ tương hỗn hợp dầu / nước hydrocacbon / nước thải (nhoùm chất thải mã số A4060) Hình 4. Sơ đồ công nghệ xử lý sơn gốc nước phế thải 1 Thiết bị lọc cát; Bơm; Máy lọc chân không; Bơm chân không; Cột lọc than hoạt tính Nguyên lý: Sơn nước phế thải tách chất rắn nhờ trình lọc qua cát, lọc chân không lọc than hoạt tính Nước sau lọc khơng cịn chứa chất ô nhiễm phép thải vào hố thấm Phần cặn rắn xử lý phương pháp đóng rắn chôn lấp Xử lý than lọc phương pháp đốt tiêu hủy Sơn nước phế thải Cặn sơn đóng rắn, chơn lấp 4 1 3 2 5 Than đem đốt tiêu hủy (5)5 Công nghệ tận dụng nhựa Hình 5. Sơ đồ cơng nghệ tận dụng thùng chứa phế thải nhựa Ứng dụng: thùng chứa phế thải nhựa có dính chất nguy hại Nguyên lý: làm thùng mạt cưa hay giẻ lau, cắt nghiền nhựa thành hạt nhỏ trở thành nhựa nguyên liệu Các chất thải rắn trình gồm mạt cưa nhiễm bẩn hố chất nhãn mác… xử lý phương pháp đốt tiêu hủy Thùng nhựa phế thải Cắt nắp Làm Cắt Nghiền Hạt Đóng bao Mạt cưa, giẻ lau Mạt cưa, giẻ lau (6)6 Cơng nghệ đốt tiêu hủy chất thải có xử lý khói thải Qui trình đốt tiêu hủy chất thải trình bày sơ đồ hình sau Hình 6. Sơ đồ xử lý cặn Hình 7. Sơ đồ cơng nghệ xử lý khí thải lò đốt Ứng dụng: chất thải hữu cặn sơn, cặng dung môi phế thải, cặn nhớt; các Bồn chứa caën Quạt Mỏ đốt Ống khói Quạt Bảng điện Bồn chứa cặn Mỏ đốt Chaát thải rắn Bình gas LPG Lị đốt Đo nhiệt độ Dung dịch kiềm Bơm Bể chứa dung dịch kiềm Tháp hấp thu (7)7 Cơng nghệ đóng rắn chơn lấp chất thải Ứng dụng : loại chất thải chứa kim loại thuốc nhóm có mã số A1170, A1180, chất xúc tác thải (nhóm có mã số A2030), amiang thải (nhóm có mã số A2050), hợp chất hữu có chứa kim loại chất vô (mã số A3050), cặn nhựa thải thuộc nhóm có mã số A3190, chất thải có tính nổ (mã số A4080), chất thải từ thiết bị kiểm sốt nhiễm cơng nghiệp (mã số A4100), than hoạt tính qua sử dụng (mã số A4160) Nguyên lý ä: Ví dụ bùn xi mạ, ta đóng rắn nhiệt xi măng Bùn phơi khô, nung đến nhiệt độ 600oC để tạo dạng kết dính tốt đóng rắn thành khối trước chôn lấp Bổ sung phụ gia xi măng vào bùn xi mạ trộn đổ khn đóng rắn Khối chất thải đóng rắn đuợc đổ bãi chơn lấp chất thải cơng nghiệp Hình 8. Sơ đồ cơng nghệ tậïn dụng thùng nhựa phế thải 8 Công nghệ xử lý tận dụng bùn đỏ sản xuất hydroxit nhơm 1 Quy trình tận dụng bùn đỏ sản xuất bột màu Ứng dụng: chất thải có hàm lượng sắt cao Qui trình cơng nghệ: trộn bùn đỏ với xút rắn thiêu kết, hoà tan lắng lọc tách phần rắn đem nung nghiền thu sản phẩm điều chỉnh nhiệt độ nung, ta thu bột màu đỏ có sắc màu khác Bã thải dạng bùn (bùn đỏ) nạp vào bể ngâm chảy tràn để tuyển lấy phần hạt nhỏ chứa SiO2, loại bỏ hạt lớn Phần tuyển sấy khô nghiền trộn với xút rắn theo tỷ lệ khối lượng xút/bã khơ 22/25 Hỗn hợp rắn sau đưa vào lò đun 700oC thời gian Sản phẩm thiêu kết lấy làm nguội nghiền mịn hồ tan nước nóng với liều lượng 161 Đóng rắn Chôn lấp Xi măng Troän Nung (8)đến pH = để loại xút, theo tỷ lệ 12,8 lit nước rửa cho 25g bã thải ban đầu Chia nhỏ lượng nước rửa cho lần thực nhiều lần rửa Hình 9. Sơ đồ quy trình sản xuất bột màu từ bùn đỏ Bã rắn thu có thành phần chủ yếu Fe(OH)3 đem sấy khô 120oC nung 700oC trong 60 phút thu bột màu đỏ cam, nung 800oC 60 phút thu bột màu đỏ đậm ánh tím Sản phẩm thu đem nghiền mịn đến đạt kích thước 0,63m cuối đóng bao thành phẩm Phần nước thải quy trình gồm dung dịch xút dùng cho hồ tan nước rửa thu hồi để sản xuất phèn hydroxit nhơm 2 Quy trình tận dụng bùn đỏ sản xuất hỗn hợp chất trợ lắng Ứng dụng: chất thải có hàm lượng sắt nhôm cao, tận dụng thành phần sắt và nhơm sẵn có bùn thải để sản xuất hỗn hợp chất trợ lắng gồm muối sunphat sắt nhôm Bùn đỏ Sấy khô Trộn Thiêu kết SiO2, hạt lớn Nước Dd H 2SO4 NaOH Hơi Nghiền Hồ tan Lắng lọc Dung dịch nhơm Rửa Sấy Nước Nước Nghiền Bột màu Nước thải kiềm lẫn nhơm Nung Đãi Tuần hồn quy trình sản xuất phèn nhơm hydroxit nhơm Bùn đỏ Khuấy, Hoà tan (9)Hỗn hợp sau lắng thu sản phẩm dung dịch hỗn hợp phèn sắt phèn nhôm với tỉ lệ 1,48:1 Sản phẩm hỗn hợp dung dịch phèn dùng làm chất trợ lắng công nghệ xử lý nước cấp nước thải 9 Công nghệ xử lý tận dụng xỉ kẽm Hình 11 Sơ đồ cơng nghệ tái sử dụng chất thải rắn sản xuất tôn tráng kẽm Ứng dụng: để tận thu phần kẽm xỉ kẽm cuả sản xuất tôn tráng kẽm Nguyên tắc: Xỉ kẽm có chứa thành phần kẽm hồ tan nước phần kẽm không tan Phản ứng Zn, Pb, Sắt vụn Xỉ kẽm Ngâm, Khuấy, Lắng Đãi Bóc vỏ thùng chứa Đập nhỏ Bã thải dd H2SO4 Khấy, Hòa tan Cặn lắng Khử sắt Lắng lọc H2O2 Fe(OH)3 Nung Bột màu sắt Cô đặc Kết tinh Dd ZnSO4 ZnSO4.7H2O Điện phân Kẽm kim loại Sản phẩm xi mạ H2O Khử sắt Lắng lọc Cô đặc Kết tinh ZnCl2 tinh thể Rửa Li taâm ZnCO3 dd NaCl loãng H2O2 H2O Dd Na2CO3 Nung ZnO, CO2 Fe(OH)3 Khử sắt Khử clo MnO2 Cu, CuSO4 (10)axit sunphuaric, lắng lọc cô đặc, kết tinh Xỉ kẽm tách khỏi thùng chứa kim loại đập đến kích thước khoảng 10 mm Sau đó, xỉ đập nhỏ cho vào bể ngâm khuấy với nước 24 để hòa tan chất tan nước (chủ yếu ZnCl2) Q trình hịa tan trích ly thực nhiều bậc có tuần hoàn nhằm tách triệt để ZnCl2 từ chất thải Dung dịch ZnCl2 có nồng độ > 20% (tỉ trọng > 1,2) được khử sắt nước oxi già (H2O2), dẫn qua máy lắng, lọc tách tạp chất dạng cặn không tan (chủ yếu Fe(OH)3) Dung dịch ZnCl2 cho phản ứng với dung dịch soda để tạo thành cacbonat kẽm (ZnCO3) theo phản ứng: ZnCl2 + Na2CO3  ZnCO3  + NaCl Liều lượng soda cho vào phản ứng theo tỷ lệ mol soda: kẽm 1,35-1,45 ZnCO3 kết tủa lấy khỏi dung dịch muối cách rửa nước nhiều lần cho vào máy li tâm Đối với dung dịch soda 55g/lit cần dùng lượng nước rửa 40 ml cho lần rửa thực lần rửa Đối với dung dịch soda 110g/lit cần dùng lượng nước rửa 35 ml cho lần rửa thực lần rửa Sau qua máy li tâm, ZnCO3 có độ ẩm khoảng 20% sấy khô nghiền mịn nung nhiệt độ 450oC thu sản phẩm oxit kẽm (ZnO). Hiệu thu hồi kẽm đạt 99% ZnO chất sử dụng nhiều lãnh vực cơng nghiệp khác sơn, lưu hóa cao su, bột màu, gốm sứ, thủy tinh Xỉ kẽm hịa tan trích ly ZnCl2 để sản xuất oxit kẽm Phần bã rắn cịn lại khơng tan chủ yếu 4ZnO.ZnCl2.nH2O dạng bột nhão; kẽm, chì, sắt dạng mảnh vụn hợp chất sắt nhị Chì, kẽm, sắt có kích thước lớn muối kẽm nên tách dễ dàng cách đãi rửa nước Chúng thu mua lò luyện kim màu đen Phần rắn cịn lại 4ZnO.ZnCl2.nH2O hồ tan dung dịch H2SO4 25% thiết bị khuấy Lượng axit H2SO4 25% sử dụng 3lit/kg bã Phản ứng sau: 4ZnO.ZnCl2.nH2O + H2SO4  4ZnSO4 + ZnCl2 + H2O Khử sắt dung dịch ZnSO4 H2O2 Sắt II oxi hoá tạo thành hydroxit sắt III (Fe(OH)3) khơng tan Sau lắng lọc để tách Fe(OH)3 Dung dịch ZnSO4 cô đặc - kết tinh để thu tinh thể ZnSO4.7H2O Sunfat kẽm sử dụng để sản xuất phân vi lượng Để điều chế dung dịch điện phân dùng cho xi mạ kẽm để thu hồi kẽm kim loại, dung dịch ZnSO4 cần khử sắt MnO2 pH =1 trung hoà tạo tủa hydroxit sắt (III) Kết t > 400oC
- Xem thêm -

Xem thêm: Hazardous wastes_Tech process,

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Qui trình công nghệ tái sinh dung môi phế thải - Hazardous wastes_Tech process

Hình 1..

Qui trình công nghệ tái sinh dung môi phế thải Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hình 3. Sơ đồ công nghệ tái sinh chì - Hazardous wastes_Tech process

Hình 3..

Sơ đồ công nghệ tái sinh chì Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 4. Sơ đồ công nghệ xử lý sơn gốc nước phế thải - Hazardous wastes_Tech process

Hình 4..

Sơ đồ công nghệ xử lý sơn gốc nước phế thải Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 5. Sơ đồ công nghệ tận dụng thùng chứa phế thải bằng nhựa Ứng dụng : đối với thùng chứa phế thải bằng nhựa có dính chất nguy hại - Hazardous wastes_Tech process

Hình 5..

Sơ đồ công nghệ tận dụng thùng chứa phế thải bằng nhựa Ứng dụng : đối với thùng chứa phế thải bằng nhựa có dính chất nguy hại Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 6. Sơ đồ xử lý cặn - Hazardous wastes_Tech process

Hình 6..

Sơ đồ xử lý cặn Xem tại trang 6 của tài liệu.
Qui trình đốt tiêu hủy chất thải được trình bày trong sơ đồ ở hình sau. - Hazardous wastes_Tech process

ui.

trình đốt tiêu hủy chất thải được trình bày trong sơ đồ ở hình sau Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 8. Sơ đồ công nghệ tậïn dụng thùng nhựa phế thải - Hazardous wastes_Tech process

Hình 8..

Sơ đồ công nghệ tậïn dụng thùng nhựa phế thải Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 9. Sơ đồ quy trình sản xuất bột màu từ bùn đỏ - Hazardous wastes_Tech process

Hình 9..

Sơ đồ quy trình sản xuất bột màu từ bùn đỏ Xem tại trang 8 của tài liệu.
2. Quy trình tận dụng bùn đỏ sản xuất hỗn hợp chất trợ lắng - Hazardous wastes_Tech process

2..

Quy trình tận dụng bùn đỏ sản xuất hỗn hợp chất trợ lắng Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 11. Sơ đồ công nghệ tái sử dụng chất thải rắn của sản xuất tôn tráng kẽm Ứng dụng: để tận thu phần kẽm trong xỉ kẽm cuả sản xuất tôn tráng kẽm  - Hazardous wastes_Tech process

Hình 11..

Sơ đồ công nghệ tái sử dụng chất thải rắn của sản xuất tôn tráng kẽm Ứng dụng: để tận thu phần kẽm trong xỉ kẽm cuả sản xuất tôn tráng kẽm Xem tại trang 9 của tài liệu.