0

Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên

3 27 0
  • Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 10:03

Gửi đến các bạn học sinh Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường được TaiLieu.VN chia sẻ dưới đây nhằm giúp các em có thêm tư liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi. Cùng tham khảo giải đề thi để ôn tập kiến thức và làm quen với cấu trúc đề thi các em nhé, chúc các em thi tốt! SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH (Đề có 02 trang) ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ NĂM HỌC 2020 – 2021 Mơn: HĨA HỌC – Lớp 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Thí sinh khơng sử dụng bảng tuần hồn ngun tố hóa học Cán coi thi khơng giải thích thêm I PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm – Mỗi câu 0,25 điểm) Câu 1: Liên kết hóa học phân tử sau thuộc loại liên kết ion? (cho độ âm điện số nguyên tử: H = 2,20; Na = 0,93; Cl = 3,16; O = 3,44) A Cl2 B NaCl C H2O D HCl Câu 2: Liên kết hóa học nguyên tử phân tử HCl thuộc loại liên kết A hiđro B cộng hóa trị có cực C cộng hóa trị khơng cực D ion Câu 3: Kí hiệu hóa học nguyên tố oxi A O B N C H D Cl Câu 4: Trong chất sau đây, lưu huỳnh (S) có số oxi hóa +4? A H2SO4 B SO2 C H2S D SO3 Câu 5: Công thức cấu tạo sau sai? A O – C – O B Cl – Cl C N ≡ N D H – H Câu 6: Nguyên tố hóa học sau kim loại? A H (hiđro) B Cl (clo) C O (oxi) D K (kali) Câu 7: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt electron phân lớp p Số hạt mang điện nguyên tử Y nhiều số hạt mang điện nguyên tử X hạt X, Y (cho số hiệu nguyên tử số nguyên tố: N=7; O=8; Ne=10; Al=13; S=16) A Al O B Al S C N Al D N Ne Câu 8: Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron 40 Số hiệu nguyên tử X 13 Số khối X A 26 B 23 C 27 D 40 Câu 9: Công thức hợp chất khí với hiđro X có dạng H3X Cơng thức oxit cao X A X2O5 B X2O3 C XO D XO2 Câu 10: Trong hợp chất HClO số oxi hóa clo (Cl) A +3 B –1 C D +1 Câu 11: Cấu hình electron nguyên tử Na (Z=11) A 1s22s22p63s23p1 B 1s22s22p7 C 1s22s22p63s2 D 1s22s22p63s1 Câu 12: Nguyên tử R tạo cation R+ Cấu hình electron phân lớp ngồi R+ (ở trạng thái bản) 2p6 Số hạt electron nguyên tử R A 11 B 10 C D 12 Câu 13: Số electron tối đa có phân lớp p A 10 B 14 C D 2 Câu 14: Ngun tử X có cấu hình electron 1s 2s 2p 3s 3p Trong bảng tuần hoàn, ngun tố X thuộc A chu kì 3, nhóm VIIA B chu kì 2, nhóm VA C chu kì 2, nhóm VIIA D chu kì 3, nhóm VA Câu 15: Cho cấu hình electron nguyên tử nguyên tố: X: 1s22s22p3; Y: 1s22s22p63s2; T: 1s22s22p6 Nguyên tố kim loại? A X B T C X Y D Y Câu 16: Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X 1s22s22p5 Điện tích hạt nhân nguyên tử X A 14+ B 7+ C 18+ D 9+ + Câu 17: Số oxi hóa nitơ (N) N2, NH4 HNO3 A –3, 0, +5 B +5, –3, C 0, +5, –3 D 0, –3, +5 Câu 18: Trong chu kì, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần tính kim loại, tính phi kim nguyên tố biến đổi nào? A Tính kim loại yếu dần, tính phi kim yếu dần B Tính kim loại mạnh dần, tính phi kim mạnh dần C Tính kim loại mạnh dần, tính phi kim yếu dần D Tính kim loại yếu dần, tính phi kim mạnh dần Câu 19: Ngun tử ngun tố X có cấu hình electron 1s22s22p4 Để đạt cấu hình bền vững khí gần ngun tử cần A nhường electron B nhận electron C nhường electron D nhận electron Câu 20: Cấu hình electron lớp ngồi X 3s23p5 Cơng thức hợp chất khí với hiđro X A H4X B H2X C HX D H3X Câu 21: Nguyên tố X thuộc chu kì 2, nhóm VIA Khẳng định sau sai? A X nguyên tố phi kim B Ngun tử X có lớp electron C Cơng thức oxit cao X XO3 D Nguyên tử X có electron lớp ngồi Câu 22: Điện hóa trị natri hợp chất Na2O A 1+ B +1 C 2– D –2 Câu 23: Theo quy luật biến đổi tính chất nguyên tố bảng tuần hoàn, phi kim mạnh A Oxi B Flo C Clo D Iot Câu 24: Các ngun tố chu kì sau có lớp electron nguyên tử? A Chu kì B Chu kì C Chu kì D Chu kì Câu 25: Các nguyên tử nguyên tố hóa học có A số nơtron B số khối C số proton D số nơtron số proton Câu 26: Cho 6,0 gam kim loại R (thuộc nhóm IIA bảng tuần hoàn) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thu 3,36 lít khí H2 (đktc) Kim loại R (Cho nguyên tử khối nguyên tố: Be = 9; Mg = 24; Ca = 40; Ba = 137) A Ba B Ca C Mg D Be Câu 27: Nguyên tử số nguyên tử sau chứa proton, nơtron electron? A 18 8O B 17 8O C Câu 28: Ion sau ion đa nguyên tử? A OH– B Cl– 16 8O C Na+ D 14 7N D Mg2+ II PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) Câu 29: (1,5 điểm) Xác định số hạt electron, nơtron có nguyên tử ion sau: 19 24 F , 12 Mg , 40 2+ 20 Ca Câu 30: (1,5 điểm) Cho nguyên tố: H (Z = 1), C (Z = 6), O (Z = 8), Na (Z = 11), Cl (Z = 17) Giải thích q trình hình thành liên kết hóa học phân tử: NaCl, H2, CO2? –––––––– Hết –––––––– SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ NĂM HỌC 2020 – 2021 Mơn: HĨA HỌC – Lớp 10 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ I PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Mỗi câu trả lời 0,25 điểm Câu Đáp án B B A B A Câu 15 16 17 18 19 Đáp án D D D D B D 20 C B 21 C C 22 A A 23 B 10 D 24 C 11 D 25 C 12 A 26 B 13 C 27 C 14 A 28 A II PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) Câu 29 (1,5 điểm) Nội dung Điểm Học sinh trình bày theo bảng Ngun tử, ion Số electron Số nơtron 10 24 12 Mg 12 12 40 2+ 20 Ca 18 20 19 9F 0,25×6 Xác định số lượng hạt cho 0,25 điểm 30 (1,5 điểm) Giải thích q trình hình thành liên kết phân tử cho 0,5 điểm –––––––– Hết –––––––– 0,5×3 ... Đáp án B B A B A Câu 15 16 17 18 19 Đáp án D D D D B D 20 C B 21 C C 22 A A 23 B 10 D 24 C 11 D 25 C 12 A 26 B 13 C 27 C 14 A 28 A II PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) Câu 29 (1, 5 điểm) Nội dung Điểm Học. .. hình thành liên kết hóa học phân tử: NaCl, H2, CO2? –––––––– Hết –––––––– SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ NĂM HỌC 2020 – 20 21 Mơn: HĨA HỌC – Lớp 10 ... 29: (1, 5 điểm) Xác định số hạt electron, nơtron có nguyên tử ion sau: 19 24 F , 12 Mg , 40 2+ 20 Ca Câu 30: (1, 5 điểm) Cho nguyên tố: H (Z = 1) , C (Z = 6), O (Z = 8), Na (Z = 11 ), Cl (Z = 17 )
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên,

Hình ảnh liên quan

Học sinh có thể trình bày theo bảng - Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên

c.

sinh có thể trình bày theo bảng Xem tại trang 3 của tài liệu.