0

27 9 0

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:59

- Đánh giá thực trạng việc phân cấp quản lý nhân sự hành chính nhà nước đối với 4 nội dung: tuyển dụng, sử dụng, phát triển và đánh giá trên cả hai trạng thái "tĩnh" và "đ[r] (1)và đào tạo quốc gia hồ chí minh häc viÖn hμnh chÝnh Hoμng mai Phân cấp quản lý nhân hnh nh nớc việt nam Chuyên ngành: Quản lý hành công MÃ số: 62 34 82 01 Tóm tắt Luận án tiến sỹ Quản lý hμnh chÝnh c«ng (2)Häc viƯn Hμnh chÝnh Ng−êi h−íng dÉn khoa học: PGS.TS Võ Kim Sơn Nguyên Trởng khoa Tổ chức quản lý nhân sự, Học viện Hành Phản biện 1: GS.TS Phạm Hồng Thái Đại học Quốc gia Hà Nội Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Văn Động Trờng Đại học Luật Hà Nội Phản biện 3: TS Thang Văn Phóc Bé Néi vơ Luận án đ−ợc bảo vệ tr−ớc Hội đồng chấm luận án cấp Nhà n−ớc họp Häc viƯn Hµnh chÝnh Vào hồi: 00 ngày 29 tháng năm 2010 Có thể tìm hiểu Luận án t¹i: - Th− viƯn Qc gia (3)1 Tính cấp thiết đề tài Xu chung nay, quốc gia giới tiến hành cải cách nhằm làm tăng hiệu lực hiệu hành cơng Phân cấp quản lý hành nhà nước xu hướng tất yếu hầu hết quốc gia nhằm cải thiện hiệu việc cung cấp dịch vụ công; nâng cao chất lượng quản lý nhà nước cách trao quyền nhiều cho cấp quyền địa phương Phân cấp quản lý nhà nước diễn nhiều lĩnh vực người ta cho thực chất phân cấp chuyển giao bớt thẩm quyền cho cấp đồng thời với chuyển giao nguồn lực tài nhân để đảm bảo thực thẩm quyền Như phân cấp nhân nội dung đặc biệt quan trọng phức tạp phân cấp quản lý hành nhà nước Thực tiễn Việt Nam, việc hoàn thiện chế, đổi công tác quản lý cán bộ, công chức đẩy mạnh phân cấp quản lý nhân hành nhiệm vụ đề Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, X cụ thể hoá Chương trình cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001-2010 Chính phủ Trong năm qua, số nội dung quản lý nhân đẩy mạnh phân cấp cho quyền địa phương Tuy nhiên, so với yêu cầu cải cách hành đặt nhiều vấn đề cần giải phân định rõ trách nhiệm Đảng với Nhà nước cấp hành quản lý nhân hành nhà nước (HCNN) Vì vậy, việc nghiên cứu phân cấp quản lý nhân hệ thống HCNN cần thiết 2 Mục đích nghiên cứu đề tài Đề tài mong muốn góp phần giải số vấn đề lý luận thực tiễn phân cấp quản lý nhân HCNN Từ đề xuất giải pháp tổng thể nhằm đẩy mạnh phân cấp quản lý nhân hành nhà nước Đặc biệt kiến nghị giải pháp cụ thể thơng qua việc xây dựng mơ hình phân cấp quản lý nhân HCNN, xác định rõ vai trị, thẩm quyền ba nhóm chủ thể: Đảng cộng sản Việt Nam; quan quản lý nhà nước nhân HCNN quan trực tiếp sử dụng nhân Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án phân cấp quản lý nhà nước đối với nhân hệ thống hành nhà nước Phạm vi nghiên cứu: Luận án nghiên cứu vấn đề phân cấp quản lý (4)Đề tài tập trung đánh giá thực trạng phân cấp quản lý nhân HCNN nhóm nội dung sau đây: phân cấp tuyển dụng nhân HCNN; sử dụng, bổ nhiệm nhân HCNN; đào tạo, bồi dưỡng nhân HCNN đánh giá nhân HCNN giai đoạn 1998 đến 2008 (10 năm thực Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 1998) 4 Phương pháp nghiên cứu Dựa sở, tảng nhận thức chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử; tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, đường lối, chủ trương, sách pháp luật Đảng Nhà nước ta phân cấp quản lý nhân hành nhà nước Đồng thời tác giả cịn sử dụng phương pháp cụ thể như: Phương pháp thống kê; Phương pháp lịch sử; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp phân tích, tổng hợp Phương pháp điều tra xã hội học qua phát phiếu điều tra vấn sâu Trong trình nghiên cứu thực chứng, tác giả thiết kế mẫu Phiếu xin ý kiến dành cho chủ thể quản lý nhân HCNN cấp: cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp huyện cấp xã địa phương đại diện cho khu vực địa lý (Bắc, Trung, Nam) trình độ phát triển kinh tế, xã hội khác (mức độ phát triển cao; trung bình thấp) 5 Điểm luận án Luận án đạt số điểm sau: - Dựa lý thuyết quản lý nhân phân cấp quản lý nhà nước để đưa cách tiếp cận phân cấp quản lý nhân hành nhà nước Đây lĩnh vực chưa nhiều nhà khoa học nghiên cứu Tác giả phân tích khái niệm, tính tất yếu khách quan phân cấp quản lý nhân HCNN Phân cấp quản lý nhân HCNN xem xét gắn liền với máy HCNN cấp nội dung quản lý nhân - Tác giả xây dựng lý thuyết riêng phân cấp quản lý nhân HCNN theo mơ hình thác nước lý thuyết chung quản lý nhân phân cấp quản lý nhân HCNN Đã làm rõ sở xác định thẩm quyền cần phân cấp cho cấp thực tiễn phân cấp lực mong muốn cấp tiếp nhận thẩm quyền - Qua việc nghiên cứu kinh nghiệm phân cấp quản lý nhân hành nhà nước số nước giới, tác giả rút số học kinh nghiệm áp dụng vào điều kiện cụ thể Việt Nam (5)- Đề xuất giải pháp tổng thể đẩy mạnh phân cấp mặt như: thay đổi nhận thức; hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý nhân HCNN; đảm bảo điều kiện để thực chức quản lý nhân HCNN cho quan HCNN sau phân cấp tăng cường phối hợp giám sát hoạt động quản lý nhân HCNN sau phân cấp Đồng thời kiến nghị xây dựng mơ hình phân cấp quản lý nhân HCNN Việt Nam coi giải pháp cụ thể Trong mơ hình làm rõ vai trị ba nhóm chủ thể là: Đảng Cộng sản Việt Nam; quan quản lý nhân Trung ương, địa phương quan trực tiếp sử dụng nhân hành nhà nước Trong tác giả đề xuất xu hướng “phân cấp trọn gói” nhằm tăng tính chủ động tự quản lý nhân việc trao nhiều quyền cho quan hành nhà nước trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức 6 Kết cấu luận án Kết cấu luận án gồm Phần mở đầu; Phần tổng quan nghiên cứu liên quan đến nội dung đề tài; Phần nội dung Phần kết luận Ngoài cịn có phần phụ lục Danh mục tài liệu tham khảo, cụ thể sau: Phần mở đầu Phần tổng quan nghiên cứu liên quan đến nội dung đề tài Phần nội dung: Chương I: Cơ sở khoa học phân cấp quản lý nhân hành nhà nước; Chương II: Thực trạng phân cấp quản lý nhân hành nhà nước Việt Nam; Chương III: Giải pháp đẩy mạnh phân cấp quản lý nhân hành (6)PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG ĐỀ TÀI Việc đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước Trung ương với địa phương trao nhiều quyền cho quan quản lý địa phương nhằm nâng cao hiệu hoạt động quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu công cải cách hành vấn đề nhiều nhà khoa học nước nghiên cứu Đã có số tác phẩm cơng trình nghiên cứu liên quan tới công chức phân cấp quản lý nhà nước đề cập tới vấn đề phân cấp quản lý nhân HCNN số phương diện khác Đây tài liệu tham khảo có giá trị, phục vụ hiệu việc nghiên cứu đề tài Ngoài ra, nhiều Hội thảo nước bàn đổi chế quản lý, đẩy mạnh phân công, phân cấp quản lý nhân thu hút quan tâm nhiều nhà quản lý nhà khoa học Trong Hội thảo này, đại biểu trí cho phân cấp quản lý nói chung phân cấp quản lý nhân HCNN giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu lực hiệu hành cơng Từ kết nghiên cứu cho thấy: 1 Những đề tài nghiên cứu khoa học chủ yếu nghiên cứu phân cấp quản lý nhà nước nói chung, chưa nghiên cứu chuyên sâu phân cấp quản lý nhân 2 Các cơng trình nghiên cứu quản lý nhân Việt Nam thường tập trung vào hệ thống giải pháp đổi công tác quản lí cán bộ, cơng chức nói chung chưa tập trung nhiều vào giải pháp đẩy mạnh phân cấp quản lý nhân có nghiên cứu phân cấp quản lý nhân ý đến mảng nội dung định 3 Một số nghiên cứu xem xét vấn đề phân cấp quản lý nhân HCNN song chủ yếu tiếp cận giác độ quy định pháp luật mà chưa sâu phân tích việc thực quy định phân cấp thực tế Tuy nhiên, nhiều nội dung liên quan đến phân cấp quản lý nhân HCNN cần nghiên cứu thêm vai trò lãnh đạo Đảng quản lý cán bộ, công chức, quyền tự chủ quan trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức Việc đưa đề xuất nhằm hoàn thiện mơ hình phân cấp quản lý nhân HCNN nội dung bước cụ thể điều kiện Việt Nam cần thiết, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu Luận án ”Phân cấp quản lý nhân hành (7)PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHÂN CẤP QUẢN LÍ NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Để làm tiền đề lí luận cho việc phân tích, đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh phân cấp quản lý nhân hành nhà nước, chương tập trung giải số nội dung sau: 1.1 Phân cấp phân cấp quản lý hành nhà nước 1.1.1 Phân quyền, phân cấp (Decentralization) Phân quyền thuật ngữ sử dụng nhiều tài liệu, áp dụng trong nhiều tổ chức thuộc khu vực nhà nước khu vực tư Theo quan điểm lý thuyết tổ chức, phân quyền cách thức trao quyền định (với mức độ khác nhau) cho cấp bên hệ thống cấu thứ bậc tổ chức Vấn đề trung tâm phân quyền tổ chức là thẩm quyền định Khi quy mô tổ chức lớn lực phận tổ chức cao việc phân quyền quản lý hay trao quyền định lĩnh vực cụ thể cho cấp thấp trở thành xu tất yếu mang tính chất bắt buộc Phân quyền vận dụng khu vực nhà nước phức tạp khu vực tư đặc thù hoạt động quản lý nhà nước định Xét phương diện lý luận thực tiễn cho thấy, để quản lý nhà nước cách hữu hiệu toàn xã hội phạm vi nước ln địi hỏi phải xác định rõ thẩm quyền quan nhà nước từ Trung ương tới địa phương theo hướng trao nhiều quyền mang tính tác nghiệp cho cấp Trong nhiều tài liệu khoa học nay, thuật ngữ “phân quyền” hiểu theo nhiều nghĩa khác Từ gốc phân quyền tiếng Anh “Decentralization”, dịch sang tiếng Việt sử dụng nhiều thuật ngữ khác như: phân quyền, phân cấp phi tập trung hoá Tuy nhiên, đặc điểm hệ thống trị Việt Nam nên thuật ngữ phân quyền không sử dụng cách thống phổ biến mà thay vào văn Đảng văn quản lý Nhà nước người ta thường sử dụng thuật ngữ “phân cấp” 1.1.2 Phân cấp quản lý hành nhà nước (Administrative Decentralization) Hiện có nhiều quan niệm khác phân quyền/phân cấp quản lý HCNN song có hai nhóm quan niệm phân cấp: Một là, phân (8)sự chuyển giao bớt số thẩm quyền từ Trung ương xuống địa phương cấp quyền địa phương với Theo quan niệm tác giả, phân cấp quản lý hành nhà nước việc phân giao rõ công việc quản lý nhà nước cho cấp đơn vị hành chính, tổ chức có tư cách pháp nhân thẩm quyền với nguồn lực định (nhân sự, tài ), kiểm tra Nhà nước để vừa đảm bảo điều hành tập trung, thống Chính phủ đồng thời phát huy dân chủ, nâng cao tính chủ động, sáng tạo địa phương Phân cấp quản lý hành nhà nước bao gồm nhiều nội dung, phân định thành nhóm nội dung sau: Phân cấp hoạt động hay công việc quản lý nhà nước lĩnh vực quản lý khác (phân cấp thẩm quyền) phân cấp quản lý điều kiện đảm bảo để thực thẩm quyền (nhân tài chính) Có thể xem xét phân cấp quản lý hành nhà nước cấp độ khác thơng qua mức độ độc lập quan hành cấp Chính phủ trung ương Một số cấp độ phân cấp quản lý HCNN như: tản quyền, uỷ quyền, trao quyền, đối tác công tư tư nhân hố dịch vụ cơng Tuy nhiên, tư nhân hố hay thiết lập đối tác cơng – tư thường gắn liền với hoạt động cung ứng loại dịch vụ công quản lý nhà nước Luận án khơng xem xét cấp độ 1.2 Phân cấp quản lý nhân hành nhà nước 1.2.1 Nhân hành nhà nước Nhân hành nhà nước người làm việc quan hành nhà nước từ trung ương đến sở Họ người trực tiếp thực công việc để nhằm thực thi quyền hành pháp sử dụng quyền lực nhà nước trình thực thi cơng vụ Nhân HCNN có đặc điểm chung sau: - Nhân HCNN có số lượng đơng đảo, hoạt động phạm vi tồn quốc, quan hành nhà nước từ Trung ương đến sở - Nhân HCNN thực thi công vụ để nhằm thực mục tiêu trị Đảng cầm quyền Nhà nước - Nhân HCNN đào tạo hoạt động nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác quản lý hành nhà nước mang tính toàn diện - Nhân HCNN chịu lãnh đạo, kiểm soát quan quản lý chặt chẽ so với hệ thống khác (9)hình thành có ý nghĩa quan trọng quản lý nhân hành Theo cách nhân HCNN bao gồm người hình thành qua đường bầu cử (cán bộ), theo hình thức tuyển dụng, bổ nhiệm (công chức) và theo chế độ hợp đồng Trong cơng chức nhóm đối tượng có số lượng đơng đảo đóng vai trị quan trọng 1.2.2 Quản lý nhân hành nhà nước Quản lý nhân HCNN quản lý người làm việc trong quan hành nhà nước từ Trung ương sở Quản lý nhân việc hoạch định tuyển dụng, sử dụng, phát triển, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho nhân tổ chức nhằm đạt mục tiêu đặt Quản lý nhân HCNN thực đầy đủ nội dung quản lý nhân tổ chức khác song có khác biệt so với quản lý nhân tổ chức khác, cụ thể là: - Việc quản lý nhân hành chặt chẽ với qui định “cứng” nhiều so với nhân tổ chức khác chịu điều chỉnh Luật Lao động Luật công vụ (hoặc Luật Cán bộ, công chức) - Việc quản lý nhân HCNN mang tính thống hệ thống thứ bậc chặt chẽ với qui định áp dụng chung cho nhân hệ thống tiền lương, khen thưởng, kỷ luật Do tính linh hoạt chủ động quản lý nhân hành khơng cao tổ chức khác Nhiều hoạt động quản lý nhân quản lý tập trung, chưa phân cấp mạnh - Quản lý nhân HCNN Việt Nam đặt lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam quản lý nhân HCNN chịu điều chỉnh Nhà nước mà chịu điều chỉnh quy định Đảng Quản lý nhân HCNN xem xét nhiều nội dung khác song tựu chung lại gồm nhóm hoạt động sau: - Tập hợp hoạt động cần thiết liên quan đến quản lý nhân tổ chức hành nhằm trì hoạt động người làm việc tổ chức có chất lượng - Là q trình tìm kiếm, bố trí trì người làm việc cho tổ chức HCNN có chất lượng thơng qua cơng tác kế hoạch hố nhân lực; tuyển, chọn; định hướng nghề nghiệp, chuyên môn; đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá; phát triển nhân lực thiết lập mối quan hệ người lao động người sử dụng lao động (nhà quản lý) 1.2.3 Phân cấp quản lý nhân hành nhà nước (10)lý hết tất vấn đề liên quan đến nhân tổ chức họ khơng có đủ lực, đủ thời gian Bộ máy hành nhà nước bao gồm nhiều cấp, quản lý nhiều lĩnh vực nhiều nhóm người làm việc khác Về nguyên tắc, để quản lý nhân mình, HCNN phải phân cấp quản lý tương tự tổ chức có quy mơ lớn Phân cấp quản lý nhân hành nhà nước phân định rõ chức năng, thẩm quyền cấp hành quan trình sử dụng quản lý người làm việc quan HCNN Việc phân công, phân cấp rõ ràng việc quản lý cán bộ, cơng chức chặt chẽ đạt hiệu cao nhiêu Phân cấp quản lý nhân HCNN phần xu hướng tất yếu phải phân cấp Chính phủ trung ương với quyền địa phương cấp nhiều lĩnh vực, xuất phát từ lý sau đây: - Muốn thực tốt chức quản lý nhân hành nhà nước thiết phải tiến hành phân cấp - Xu phát triển xã hội buộc Nhà nước, Chính phủ phải chấp nhận phân cấp tất yếu khách quan - Phân cấp quản lý nhân HCNN có mục tiêu tối thượng làm tăng hiệu hoạt động quản lý nhà nước từ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức - Từ thực tế việc áp dụng số mơ hình quản lý khốn chi đánh giá thực thi cơng việc dựa kết đòi hỏi phải đẩy mạnh phân cấp quản lý nhân HCNN Việc phân cấp quản lí nhân HCNN xem xét hai phương diện: Thứ nhất, phân cấp phải gắn với cấu tổ chức máy hành nhà nước Phân cấp quản lí nhân HCNN cần xác định rõ có quan quyền quản lí nhân hệ thống HCNN quyền quản lí đến mức độ nào? Hệ thống gồm quan chịu trách nhiệm quản lý chung nhân HCNN quốc gia quan quản lí nhân hành địa phương Thứ hai, phân cấp phải gắn với nội dung quản lí nhân HCNN Một vấn đề quan trọng phân cấp quản lí nhân hành nhà nước phải xác định rõ quan có quyền làm gì, tham gia vào khâu nội dung quản lí nhân 1.3 Đề xuất lý thuyết phân cấp quản lý nhân hành nhà nước phỏng theo mơ hình thác nước (11)để xây dựng lộ trình bước, nội dung phân cấp quản lý nhân HCNN từ quan hành cao đến quan HCNN cấp sở quan chuyên trách quản lý nhà nước nhân hành (trung ương – Bộ Nội vụ) địa phương (Sở Nội vụ; Phịng nội vụ), mơ tả khái quát sơ đồ 1.12 Trong lý thuyết phân cấp quản lý nhân HCNN theo mơ hình “thác nước” cần quan tâm đến nội dung sau: Trước hết phải xác định sở phân cấp quản lý nhân HCNN, bao gồm: - Các để lựa chọn nội dung mức độ phân cấp: Dựa quy định pháp luật quản lý nhân HCNN, đánh giá tác động tích cực tiêu cực quy định hành đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Từ nhận thấy bất hợp lý phân cấp quản lý nhân HCNN Luận để xác định nội dung thẩm quyền nên chuyển giao cho cấp kết phân tích thực trạng phân cấp Việt Nam giai đoạn 1998-2008 Chương Luận án - Các tiêu chuẩn kỹ thuật cho trình phân cấp (các kỹ cần có để thực thẩm quyền phân cấp nguồn lực tài chính, kỹ thuật đảm bảo cho việc thực thẩm quyền) tiêu chuẩn thời gian tiến hành phân cấp Dựa sở phải xác định rõ quy mơ nội dung phân cấp tức xác định rõ việc cấp làm phạm vi nào? Thẩm quyền của CP/Bộ (Pháp luật quy định) Thẩm quyền của cấp tỉnh Mong muốn và lực cấp tỉnh Mong muốn và lực c.huyện Thẩm quyền của cấp Huyện Mong muốn và lực cấp xã Thẩm quyền của cấp Xã Trách nhiệm bên tiến hành phân cấp Chế độ báo cáo, kiểm tra Hệ thống biểu mẫu Thẩm quyền phê duyệt kiểm soát Quy mô, Nội dung phân cấp Tiêu chuẩn Thời gian Tiêu chuẩn Kỹ thuật Luận Tuyển dụng Đào tạo, bồi dưỡng Sử dụng, bổ nhiệm Đánh giá Đ ánh g iá hi ệu qu ả p.c ấp K ế ho ạch ph ân c ấp Qu ản l í quá tr ình phâ n c ấp Sơ đồ 1.12: Cơ sở lý thuyết xây dựng mơ hình phân cấp quản lý nhân hành nhà n−ớc (12)Thứ hai, trung tâm mơ hình ”thác nước” “dịng thẩm quyền” được chuyển giao từ Chính phủ xuống cấp tỉnh, cấp tỉnh chuyển cho cấp huyện cấp huyện chuyển cho cấp xã Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài xác định rõ thẩm quyền cấp nội dung quản lý nhân hành nhà nước Tuy nhiên, tác giả lựa chọn phạm vi nghiên cứu đề tài nhóm nội dung có liên quan nhiều đến phân cấp quản lý ”dòng thẩm quyền” tập trung vào tuyển dụng; sử dụng, bổ nhiệm; đào tạo, bồi dưỡng đánh giá nhân HCNN Thứ ba, cần quản lý trình phân cấp quản lý nhân HCNN trên thực tế sau xác định quy mơ phạm vi ”dịng thẩm quyền” phân cấp Trong q trình thực mơ hình phân cấp cần: Làm rõ trách nhiệm cấp trình chuyển giao tiếp nhận thẩm quyền; Thiết lập hệ thống mẫu biểu để theo dõi, quản lý thống hoạt động quản lý nhân từ cấp đến cấp dưới; Thiết lập chế độ báo cáo kiểm tra kiểm soát sau phân cấp Thứ tư, sau tiến hành phân cấp cho cấp quyền cần đánh giá tính hiệu trình phân cấp tất giác độ Nếu việc phân cấp không đem lại kết mong muốn cần điều chỉnh nội dung phân cấp, chí cần có chế thu hồi lại thẩm quyền trao Như mơ hình phân cấp theo mơ hình thác nước khơng mang tính “tự nhiên, tất yếu, thụ động, chiều” mà thay đổi mơi trường biến động Ngồi ra, phải lập kế hoạch thực việc phân cấp thực tế 1.4 Phân cấp quản lí nhân hành nhà nước số nước trên giới Qua việc nghiên cứu thực tiễn phân cấp quản lý nhân hành số nước giới Vương quốc Anh; Pháp; New Zealand; Thái lan Trung quốc, tác giả rút số học kinh nghiệm áp dụng vào bối cảnh đẩy mạnh phân cấp Việt Nam Kết luận chương Chương lý giải sở khoa học phân cấp quản lý nhân HCNN thông qua việc phân tích vấn đề lý luận phân cấp quản lý nhân hành nhà nước sở thực tiễn qua kinh nghiệm số nước giới Cụ thể, tác giả tập trung làm rõ nội dung sau: Thứ nhất, dựa lý thuyết quản lý nhân phân cấp quản lý (13)địa phương, hai tiếp cận phân cấp quản lý nhân HCNN theo nội dung quản lý nhân Thứ hai, xây dựng hướng lý thuyết riêng phân cấp quản lý nhân sự HCNN theo mơ hình thác nước lý thuyết chung quản lý nhân phân cấp quản lý nhân HCNN Đây đóng góp quan trọng Luận án Trong mơ hình lý thuyết làm rõ nội dung: (1) luận để xác định thẩm quyền cần phân cấp; (2) xác định rõ dòng thẩm quyền chuyển từ cấp xuống cấp dưới; (3) quản lý trình phân cấp quản lý nhân HCNN thực tế sau xác định quy mô phạm vi ”dịng thẩm quyền” (4) đánh giá tính hiệu sau phân cấp qua việc đánh giá tác động tích cực tiêu cực đến hiệu quản lý nhân HCNN Thứ ba, qua việc nghiên cứu kinh nghiệm phân cấp quản lý nhân HCNN số nước giới, tác giả rút số học kinh nghiệm áp dụng vào bối cảnh đẩy mạnh phân cấp Việt Nam sau: Mỗi nước có quan niệm khác cơng chức việc phân loại công chức không giống Các nước ban hành luật để điều chỉnh công chức với tên gọi khác như: Luật công vụ; Luật khu vực nhà nước; Luật Lao động; Luật công chức Có nhiều mơ hình quản lý nhân khác nước thành lập hệ thống quan quản lý nhân hành với cấp từ Trung ương đến địa phương Mỗi cấp giao thẩm quyền quản lý loại nhân xác định, nội dung quản lý nhân cụ thể Mức độ phân cấp quản lý nhân hành nhà nước phụ thuộc vào quan điểm trị nước nhóm nhân Thơng thường chức danh cao cấp quan hành pháp việc quản lý mang tính tập trung cao so với nhân khác Nhiều nước có xu hướng áp dụng chế độ phân quyền mạnh mẽ (phân quyền trọn gói) giao quyền tự chủ tối đa cho quan trực tiếp sử dụng nhân hành quyền địa phương ngày trao nhiều quyền Phân cấp quản lý nhân cho quan hành ln gắn liền với vấn đề giám sát Vì Luật công vụ (hoặc Luật công chức) nước coi kiểm soát hoạt động mang tính bắt buộc (14)CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM Dựa vấn đề lý luận quản lý nhân phân cấp quản lý nhân HCNN, tác giả sâu phân tích đánh giá tình hình phân cấp quản lý nhân HCNN Việt Nam hai trạng thái “tĩnh” “động”, từ rút nguyên nhân hạn chế phân cấp quản lý nhân HCNN Việt Nam Chương gồm nội dung chính: 2.1 Q trình phân cấp quản lý nhân hành nhà nước Việt Nam từ 1945 đến 1998 Có thể khái lược trình phân cấp quản lý nhân HCNN nước ta đến trước năm 1998 qua số thời kỳ sau: Từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến 1954; Từ 1954 đến 1975; Từ 1975 đến 1986; từ 1986 đến 2.2 Thực trạng phân cấp quản lí nhân hành nhà nước Việt Nam giai đoạn 1998 - 2008 2.2.1 Căn pháp lý phân cấp quản lý nhân hành nhà nước nước ta giai đoạn 1998-2008 Trong đề tài này, thực trạng phân cấp quản lý nhân HCNN xem xét trạng thái “tĩnh” – qua định hướng Đảng, văn pháp luật Nhà nước trạng thái “động” – thực tiễn việc thực quy định phân cấp Do đó, tác giả trình bày pháp lý phân cấp quản lý nhân HCNN làm sở dánh giá thực trạng Khi đánh giá thực trạng phân cấp quản lý nhân HCNN nước ta, xem xét nội dung quản lý nhân Tuy nhiên, số nội dung quản lý nhân có nội dung rõ việc phân cấp quản lý nhân hành chúng tơi lựa chọn nhóm nội dung bản: Phân cấp tuyển dụng cán bộ, cơng chức hành chính; Phân cấp sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức hành chính; Phân cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức hành phân cấp đánh giá công chức HCNN 2.2.2 Thực trạng phân cấp tuyển dụng nhân hành nhà nước Việt Nam Việc phân cấp tuyển dụng nhân hành nhà nước xem xét nội dung: Phân cấp xác định quản lí biên chế; phân cấp xác định điều kiện tuyển dụng; phân cấp tổ chức tuyển dụng nhân HCNN (15)chức Trong cơng cải cách hành nhà nước, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến công tác này, thay đổi phương thức tuyển dụng từ tuyển dụng thẳng, tuyển dụng qua phân bổ giới thiệu sang hình thức tuyển dụng qua thi tuyển công khai Tuy nhiên việc phân cấp tuyển dụng nhân hành nhà nước cịn số hạn chế sau: Thứ nhất, quan sử dụng cơng chức khơng có quyền định việc tuyển dụng thêm người dựa nhu cầu công việc không phân bổ tiêu biên chế Thứ hai, quan sử dụng cán bộ, cơng chức khơng có nhiều quyền trong xác định tiêu chuẩn tuyển dụng Thứ ba, quan tuyển dụng cán công chức khơng có quyền chủ động lựa chọn hình thức nội dung thi tuyển nội dung thi tuyển chưa thực phù hợp với loại công chức ngành, lĩnh vực, đặc biệt chưa có nội dung thi riêng cho nhóm vị trí cơng việc tương ứng Thứ tư, việc tổ chức thi tuyển cơng chức hành giao cho Bộ, ngành Trung ương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh UBND cấp huyện chưa phân cấp cho quan trực tiếp sử dụng nhân Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế số địa phương cho thấy việc phân cấp cho UBND cấp huyện tuyển dụng công chức cấp xã, khơng có kiểm sốt chặt chẽ từ Sở Nội vụ, UBND cấp tỉnh, từ người dân dễ dẫn tới tượng tiêu cực Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề quan hệ tình cảm từ làng xóm, họ hàng, thân tộc mối quan hệ khác Những bất cập nêu công tác tuyển dụng công chức hành chính Việt Nam xuất phát từ nguyên nhân sau: Hiện Việt Nam áp dụng chế độ quản lí cơng chức theo mơ hình chức nghiệp tức phân loại cơng chức theo ngành chuyên môn, ngành chuyên môn công chức xếp vào ngạch bậc khác Ngoài ra, qui định phân cấp, tăng cường trách nhiệm thẩm quyền người đứng đầu quan hành chậm ban hành triển khai dẫn đến quan hành cấp ôm đồm nhiều việc can thiệp sâu vào hoạt động đơn vị sở 2.2.3 Phân cấp sử dụng, bổ nhiệm nhân HCNN Mục xem xét thực trạng phân cấp sử dụng bổ nhiệm nhân HCNN Việc phân cấp sử dụng bổ nhiệm nhân HCNN thời gian qua có số bước tiến như: Thứ nhất, theo Quy chế bổ nhiệm cán giới thiệu cán ứng (16)Thứ hai, theo tinh thần Nghị 08/2004/NQ-CP ngày 30.6.2004, Chủ tịch UBND cấp tỉnh toàn quyền định việc bổ nhiệm Giám đốc Sở, thủ trưởng ban ngành thuộc UBND tỉnh Việc xoá bỏ chế thoả thuận với Bộ quản lý ngành đề cao trách nhiệm cá nhân Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm cán bộ, cơng chức lãnh đạo thuộc quyền quản lý Tuy nhiên điểm hạn chế cần khắc phục, cụ thể là: Thứ nhất, nhiều UBND cấp tỉnh chậm ban hành, sửa đổi Quy định phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị 08/2004/NQ-CP ngày 30.6.2004; Quy định phân cấp quản lý cán bộ; Quy chế bổ nhiệm cán giới thiệu cán ứng cử Bộ Chính trị năm 2007 Do thẩm quyền quy trình bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo số địa phương chưa xác định rõ Thứ hai, có nhiều thay đổi thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo song thực tế nay, quan, đơn vị trực tiếp sử dụng chưa có ảnh hưởng nhiều đến q trình bổ nhiệm cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý 2.2.4 Phân cấp đào tạo quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Việt Nam Tác giả xem xét việc phân cấp hai giác độ phân cấp quản lý nhà nước công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước phân cấp tổ chức thực công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước Thời gian qua, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan việc quản lý thực công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân làm việc máy nhà nước Việc phân cấp tạo chủ động Trường cán quản lí Bộ, ngành, Trường Chính trị tỉnh việc tổ chức thực chương trình đào tạo trung cấp hành chính, chương trình bồi dưỡng chun viên, chương trình đào tạo tiền cơng vụ… (17)2.2.5 Phân cấp đánh giá nhân hành nhà nước Việt Nam Luận án tập trung xem xét thực trạng phân cấp đánh giá nhân HCNN nội dung: Xác định tiêu chí đánh giá; Xác định phương pháp chủ thể đánh giá; Xây dựng qui trình đánh giá xử lí kết đánh giá Việc phân cấp đánh giá cán bộ, cơng chức hành nhà nước thời gian qua Việt Nam bộc lộ số hạn chế sau: Thứ nhất, quan sử dụng cán bộ, công chức chưa tự chủ cao trong xác định nội dung tiêu chí đánh giá Những tiêu chí đánh giá thường "tiêu chí cứng" Bộ Nội vụ qui định mà có "tiêu chí mềm" Bộ, ngành, địa phương quan hành nhà nước qui định Thứ hai, quan HCNN thường áp dụng phương pháp đánh giá công chức chung Bộ Nội vụ quy định mà chưa tự xác định phương pháp đánh giá riêng cho phù hợp với đặc thù công việc với văn hố tổ chức Ngồi ra, quan hành chủ động xác định áp dụng phương pháp đánh yêu cầu cán cơng chức xử lý tình huống, đánh giá thông qua Phiếu ghi ý kiến công dân Thứ ba, người lãnh đạo, quản lý người hiểu nắm rõ tình hình thực nhiệm vụ, công vụ công chức người toàn quyền định kết đánh giá Thứ tư, Thủ trưởng quan sử dụng cán bộ, cơng chức chưa có vai trị nhiều xử lý kết đánh giá Những hạn chế phân cấp đánh giá cán bộ, cơng chức xuất phát từ số lí sau: Một là, qui định hành cán bộ, công chức Việt Nam, yếu tố "cơng trạng", "thành tích" chưa thể rõ Hai là, đánh giá nhân thường coi "lãnh địa" quan sử dụng nhân Việt Nam quan hành nhà nước trao nhiều quyền so với nội dung quản lí cán bộ, cơng chức khác (tuyển dụng, bổ nhiệm ) song chưa có nhiều thực quyền Việc qui định thẩm quyền định tiêu chí đánh giá, phương pháp đánh giá thuộc quan quản lí Trung ương Kết luận chương (18)cấp quản lý nhân hành nội dung quản lý nhân phân cấp tuyển dụng; bổ nhiệm, miễn nhiệm; đào tạo, bồi dưỡng đánh giá cán bộ, công chức Khi phân tích thực trạng phân cấp nội dung, tác giả xem xét dựa văn quy phạm pháp luật phân cấp (trạng thái tĩnh) đánh giá việc triển khai thực phân cấp thực tế địa phương qua thông tin thu thập qua báo cáo, bảng hỏi vấn sâu (trạng thái động) Thông qua phân tích thực trạng phân cấp quản lý nhân HCNN Việt Nam giai đoạn 1998 – 2008, rút số kết luận sau: Những kết đạt Thứ nhất, sau Chính phủ ban hành Nghị 08/2004/NQ-CP và Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 67 – QĐ/TW ngày 4.7.2007 quy định phân cấp quản lý cán bộ, xác định rõ đối tượng cán bộ, công chức chịu quản lý cấp uỷ Đảng, nhiều Bộ, ngành địa phương ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật quy định vấn đề phân cấp nói chung phân cấp quản lý nhân HCNN nói riêng Việc phân cấp quản lý cán thực hợp lý trước Thứ hai, nhiều địa phương ban hành Quy định phân công, phân cấp công tác quản lý tổ chức máy cán bộ, công chức Một số địa phương tiến hành dự thảo định thay cho Quyết định phân cấp ban hành trước theo hướng phân cấp mạnh phù hợp với nhu cầu phát triển thực tế địa phương 2 Một số hạn chế Một là, cịn tình trạng đan xen, chồng chéo quy định của Đảng với văn Nhà nước quản lý cán bộ, cơng chức Thực tế, có nhiều địa phương, quan viện dẫn áp dụng “linh hoạt” hai loại văn nên dẫn đến tình trạng khơng thống Thậm chí nhiều hoạt động áp dụng theo văn Đảng chưa có văn thức Nhà nước Hai là, thực chất quản lý nhân HCNN chưa có phân cấp mạnh mẽ Trung ương với cấp tỉnh cấp quyền địa phương với Hiện thẩm quyền quản lý nhân hành chủ yếu tập trung cấp tỉnh; cấp huyện mờ nhạt, cịn cấp xã khơng có thẩm quyền đội ngũ cơng chức cấp xã (19)công chức hoạt động quản lý nhân hành nhà nước tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh giá 3 Nguyên nhân hạn chế phân cấp quản lý nhân HCNN Việt Nam giai đoạn 1998-2008 - Đặc thù hệ thống trị Việt Nam Đảng thống lãnh đạo toàn xã hội có cơng tác cán Tuy nhiên, chưa có phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ cấp uỷ Đảng với quyền quản lý nhân HCNN - Hệ thống văn pháp luật quy định phân cấp quản lý nhà nước; quản lý cán bộ, công chức; tăng cường trách nhiệm thẩm quyền người đứng đầu quan hành chậm ban hành triển khai dẫn đến quan hành cấp ôm đồm nhiều việc can thiệp sâu vào hoạt động đơn vị cấp - Phân cấp nhiệm vụ, thẩm quyền cho cấp chưa đảm bảo tương ứng điều kiện cần thiết để thực hiện, chưa tạo điều kiện cần thiết cho địa phương chủ động cân đối nguồn lực nhu cầu cụ thể - Nhận thức quan hành nhà nước cấp chưa đắn vấn đề phân cấp quản lý nhân nên tâm lý chưa muốn phân cấp mạnh cho cấp số lí như: Khơng muốn chuyển giao thẩm quyền cho cấp lo ngại bị ảnh hưởng lợi ích; Lo ngại đe dọa cấp vị trí đồng thời sợ giảm khả ảnh hưởng xuống cấp lo ngại cấp không đủ lực để thực mục tiêu quản lý đặt - Năng lực quan hành nhà nước cấp chưa đảm bảo thực thẩm quyền quản lý nhân phân cấp thiếu đội ngũ cán bộ, công chức đào tạo chuyên ngành làm việc quan Chính thân quan chưa thực sẵn sàng để đón nhận chuyển giao thẩm quyền từ cấp - Vấn đề kiểm soát sau phân cấp khó khăn, đặc biệt mối quan hệ làng xóm, thân tộc Việt Nam (20)CHƯƠNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI Dựa tảng lý thuyết phân cấp quản lý nhân HCNN, từ thực tiễn phân cấp quản lý nhân HCNN, tác giả đề xuất số giải pháp chung giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh phân cấp quản lý nhân HCNN Việt Nam thời gian tới sau: 3.1 Một số giải pháp chung nhằm đẩy mạnh phân cấp quản lý nhân sự hành nhà nước - Thay đổi nhận thức phân cấp quản lý công vụ bối cảnh hội nhập quốc tế - Hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý nhân hành nhà nước - Đảm bảo điều kiện để thực chức quản lý nhân cho quan HCNN sau phân cấp máy tổ chức, lực tiếp nhận thẩm quyền nguồn lực tài - Tăng cường phối hợp giám sát hoạt động quản lý nhân HCNN sau phân cấp 3.2 Giải pháp cụ thể để đẩy mạnh phân cấp thông qua việc xây dựng mơ hình phân cấp quản lý nhân hành nhà nước Việt Nam thời gian tới Để phù hợp với hệ thống trị nước ta, tác giả đề xuất xây dựng mơ hình phân cấp quản lý nhân HCNN xác định rõ vai trị, thẩm quyền công tác quản lý nhân HCNN nhóm chủ thể là: Đảng Cộng sản Việt Nam; Các quan quản lí nhân Trung ương, địa phương (xem xét cấp Trung ương, Tỉnh, Huyện, Xã); Cơ quan trực tiếp sử dụng nhân hành nhà nước 3.2.1 Đề cao xác định rõ vai trò lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam quản lý nhân hành nhà nước Tăng cường lãnh đạo Đảng thơng qua định hướng mang tính chất vĩ mơ việc đề chủ trương giải pháp lớn quản lý cán bộ, cơng chức Vai trị lãnh đạo Đảng nhân HCNN thể số nội dung: Thứ nhất, cấp ủy đảng, với tham mưu quan chức cùng cấp, ban hành nghị quyết, thị chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đổi cơng tác quản lý cán bộ, công chức Thứ hai, Đảng xác định số tiêu chuẩn chung đặc biệt tiêu (21)Thứ ba, cấp uỷ Đảng không can thiệp vào hoạt động tác nghiệp quản lý cán bộ, công chức song phải tăng cường công tác kiểm tra tổ chức Đảng đề cao trách nhiệm người đứng đầu quan hành nhà nước trước cấp uỷ đảng 3.2.2 Xác định rõ vai trò, thẩm quyền quan chuyên trách quản lí nhà nước nhân HCNN Trung ương địa phương Cơ quan quản lí nhà nước cán bộ, công chức Trung ương bao gồm Chính phủ, Bộ Nội vụ Bộ quản lí chuyên ngành Cơ quan quản lí nhân HCNN địa phương UBND cấp tỉnh, cấp huyện với tham mưu Sở Nội vụ Phòng Nội vụ Thẩm quyền quan quản lý nhà nước nhân HCNN xem xét nội dung: 3.2.2.1 Trong tuyển dụng nhân hành nhà nước Thứ nhất, Chính phủ, Bộ Nội vụ định hướng qui định tiêu chuẩn chung (tiêu chuẩn cứng), áp dụng thống cho cán bộ, công chức tất ngành, lĩnh vực phạm vi nước Thứ hai, Chính phủ, Bộ Nội vụ định hướng qui định nguyên tắc xác định nhu cầu biên chế sở phân tích cơng việc Quy định tỷ lệ biên chế tăng thêm quan hành nhà nước dựa tỷ lệ tăng khối lượng công việc Ví dụ, khối lượng cơng việc tăng thêm x% biên chế quan hành nhà nước tăng thêm % Thứ ba, Chính phủ, Bộ Nội vụ định hướng qui định nguyên tắc chung tuyển dụng ngun tắc cơng khai, cạnh tranh bình đẳng Thứ tư, Bộ Nội vụ ban hành Qui chế tuyển dụng chung cho tất cán bộ, công chức Bộ, quan ngang Bộ UBND cấp tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng cho ngành, lĩnh vực địa phương để xác lập pháp lý đảm bảo cho hoạt động tuyển dụng nhân HCNN thực cách đồng chuẩn xác 3.2.2.2 Trong sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, cơng chức Thứ nhất, Chính phủ xác định tiêu chuẩn bổ nhiệm chung cán bộ, công chức lãnh đạo cấp Thứ hai, Chính phủ/Bộ Nội vụ ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo chung cho hệ thống hành nhà nước Thứ ba, giám sát việc bổ nhiệm chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm cấp 3.2.2.3 Trong đào tạo quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Thứ nhất, Bộ Nội vụ, Bộ quản lý ngành ban hành văn chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Thứ hai, Bộ , quan ngang Bộ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng (22)Thứ ba, UBND tỉnh (giao cho Sở Nội vụ) thống quản lý kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức địa bàn tỉnh 3.2.2.4 Trong đánh giá cán bộ, cơng chức Thứ nhất, Chính phủ (uỷ quyền cho Bộ Nội vụ) định hướng qui định tiêu chuẩn đánh giá chung (tiêu chuẩn cứng), áp dụng thống cho cán bộ, công chức tất ngành, lĩnh vực phạm vi nước Thứ hai, Chính phủ, Bộ Nội vụ xác định nguyên tắc trong đánh giá nhân HCNN nguyên tắc lấy kết hoàn thành nhiệm vụ giao làm thước đo chủ yếu đánh giá cán bộ; nguyên tắc dân chủ, khách quan, công đánh giá nhân Thứ ba, Bộ ban hành Qui chế đánh giá cán bộ, công chức thuộc gành, lĩnh vực; UBND cấp tỉnh ban hành Qui chế đánh giá cán bộ, công chức địa phương 3.3.3 Xác định rõ thẩm quyền quan HCNN nguyên tắc trao quyền tự chủ cho quan HCNN quản lý nhân Mơ hình “phân cấp trọn gói” quản lý nhân HCNN theo hướng đẩy mạnh phân cấp, tăng tính chủ động tự quan trực tiếp sử dụng nhiều nước có cơng vụ phát triển áp dụng Vì vậy, Luận án tác giả đề xuất hồn thiện mơ hình phân cấp quản lý nhân hành nhà nước theo hướng trao nhiều quyền cho quan trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức để đảm bảo đội ngũ nhân có lực phẩm chất đạo đức tốt Quyền tự chủ quan sử dụng xem xét nội dung: 3.3.3.1 Trong tuyển dụng nhân hành nhà nước Một là, tự chủ xác định nhu cầu tuyển dụng cán bộ, cơng chức hành nhà nước Hai là, tự chủ việc xác định tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển phù hợp với thực tế công việc Ba là, tự chủ tổ chức thực việc tuyển dụng 3.3.3.2 Trong sử dụng, bổ nhiệm nhân HCNN Thứ nhất, quan hành nhà nước tự chủ bố trí, sắp xếp người vào vị trí phù hợp Thứ hai, quan sử dụng cán bộ, công chức phảI trực tiếp quản lý hồ sơ toàn quyền định việc nâng bậc lương mà không cần thông qua quan nội vụ cấp Thứ ba, quan sử dụng cán bộ, công chức quyền chủ động trong xây dựng quy hoạch cán đề xuất bổ nhiệm (23)Thứ nhất, quan sử dụng công chức tự chủ xây dựng chiến lược kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, cơng chức dựa việc đánh giá nhu cầu đào tạo Thứ hai, quan trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức quyền thiết kế khoá học, nội dung khố học phù hợp với nhu cầu cơng việc cán bộ, công chức Thứ ba, quan sử dụng cơng chức có quyền tìm kiếm quan hệ đối tác để đào tạo cho cán bộ, công chức theo nhu cầu công việc Thứ tư, quan sử dụng công chức quyền tự nguồn ngân sách quỹ đào tạo, bồi dưỡng phân bổ sở chế độ chung Nhà nước 3.3.3.4 Trong đánh giá cán bộ, công chức Thứ nhất, định tiêu chí nội dung đánh giá cụ thể dựa vào “tiêu chí cứng” Đảng, Chính phủ, Bộ Nội vụ quy định dựa vào tiêu chí Bộ quản lí ngành địa phương quy định Thứ hai, định phương pháp chủ thể đánh giá công chức Thứ ba, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu quan trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức việc đánh giá nhân Thứ tư, xây dựng qui trình đánh giá phù hợp với thực tiễn quan Thứ năm, trao quyền tự cho quan hành nhà nước trong xử lý kết đánh giá Kết luận chương (24)KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trong điều kiện xây dựng hoàn thiện Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay, để thực thành công nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước nhằm xây dựng Nhà nước dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, cơng bằng, văn minh địi hỏi phải nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý hành nhà nước nói chung quản lý nhân hành nói riêng Để nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhân hành cần thực đồng nhiều giải pháp có giải pháp đặc biệt quan trọng tăng cường phân cấp cho quan quản lý nhân địa phương cho thân quan hành nhà nước Việc nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh phân cấp quản lý nhân HCNN có liên quan trực tiếp đến việc phát triển lý thuyết khoa học hành cơng, đặc biệt lý thuyết quản lý nguồn nhân lực Cơ sở lý luận tảng Luận án dựa lý thuyết quản lý nhân sự, Luận án nghiên cứu vấn đề quản lý nhân HCNN như: khái niệm, đặc điểm nội dung quản lý nhân HCNN Dựa lý thuyết quản lý nhân sự, Luận án tiếp cận phân cấp quản lý nhân HCNN cách thức quan trọng nhằm nâng cao hiệu quản lý nhân quan hành nhà nước Luận án phân tích quan niệm phân cấp quản lý nhân hành chính, lý giải cần thiết khách quan phải tiến hành phân cấp quản lý nhân HCNN Đồng thời xem xét phân cấp quản lý nhân HCNN mối quan hệ với hệ thống quan quản lý nhân nội dung quản lý nhân Tác giả xây dựng sở lý thuyết riêng phân cấp quản lý nhân HCNN Việt Nam lý thuyết chung quản lý nhân phân cấp quản lý nhân HCNN Đây đóng góp quan trọng Luận án Trong mơ hình lý thuyết làm rõ nội dung: (1) luận để xác định thẩm quyền cần phân cấp thực trạng phân cấp đánh giá Chương lực mong muốn cấp dưới; (2) xác định rõ dòng thẩm quyền chuyển từ cấp xuống cấp nội dung quản lý nhân HCNN (trong mơ hình lý thuyết, tác giả minh hoạ dòng thẩm quyền với nội dung quản lý nhân tuyển dụng, sử dụng, đào tạo-bồi dưỡng đánh giá nhân HCNN); (3) quản lý trình phân cấp quản lý nhân HCNN thực tế sau xác định quy mô phạm vi ”dịng thẩm quyền” (4) đánh giá tính hiệu sau phân cấp qua việc đánh giá tác động tích cực tiêu cực đến hiệu quản lý nhân HCNN (25)ở số nước giới, từ rút học kinh nghiệm cho trình phân cấp quản lý nhân hành nước ta Căn vào tình hình quản lý nhân HCNN Việt Nam, Luận án tập trung sâu phân tích thực trạng phân cấp quản lý nhân hành nhà nước giai đoạn 1998 -2008 nhóm nội dung bản: Phân cấp tuyển dụng; sử dụng, bổ nhịêm; đào tạo quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đánh giá nhân HCNN Đây nhóm nội dung có ảnh hưởng lớn q trình phân cấp quản lý Tác giả đánh giá thực trạng phân cấp hai trạng thái “tĩnh” – dựa quan điểm Đảng, quy định Nhà nước trạng thái “động” - việc thực phân cấp thực tế Nhìn chung, phân cấp quản lý nhân HCNN Việt Nam giai đoạn 1998-2008 số bất cập như: tình trạng đan xen, chồng chéo quy định Đảng với văn Nhà nước quản lý cán bộ, công chức Thực chất chưa có phân cấp mạnh mẽ Trung ương với cấp tỉnh cấp quyền địa phương với quản lý nhân HCNN Hiện thẩm quyền quản lý nhân hành địa phương chủ yếu tập trung cấp tỉnh; cấp huyện mờ nhạt, cịn cấp xã khơng có thẩm quyền đội ngũ cơng chức cấp xã Dựa sở lý thuyết, thực trạng phân cấp quản lý nhân HCNN Việt Nam, kinh nghiệm số nước giới mong muốn quan HCNN, Luận án đưa hệ thống giải pháp chung, tổng thể nhằm đẩy mạnh phân cấp quản lý nhân HCNN Việt Nam thời gian tới Các giải pháp đề xuất từ việc làm thay đổi nhận thức cán bộ, công chức quan HCNN vấn đề phân cấp đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý nhân HCNN nhằm tạo khung khổ pháp lý chặt chẽ việc xác định rõ thẩm quyền quan quản lý nhân HCNN Sau quan xác định rõ thẩm quyền văn pháp luật, cần đảm bảo điều kiện để quan HCNN thực chức quản lý nhân HCNN thực tiễn Ngồi ra, cần phải thường xun kiểm sốt hoạt động quản lý nhân HCNN sau phân cấp để đảm bảo quản lý thống quan quản lý trung ương song để quan cấp tự chủ hoạt động phân cấp (26)và giám sát hoạt động quản lý nhân HCNN quan, địa phương phạm vi nước Các quan quản lý nhà nước nhân HCNN Trung ương địa phương thực quản lý vĩ mô, đạo giám sát hoạt động quản lý nhân HCNN cấp Tác giả xây dựng mơ hình phân cấp theo hướng “phân cấp trọn gói”, tức trao quyền chủ động tự chủ nhiều cho quan trực tiếp sử dụng nhân HCNN Tác giả đề xuất thẩm quyền cụ thể trao cho cấp quyền quan trực tiếp sử dụng nhân HCNN Bảng 3.4 đây: Bảng 3.4: Kiến nghị trao thẩm quyền quản lý nhân HCNN cho cấp Thẩm quyền Chính phủ/ Bộ Tỉnh Huyện Xã CQ sử dụng NS trực tiếp 1 Xác định nhu cầu tuyển dụng (Quyết định biên chế HC) x x x x x (đề nghị) 2 Ban hành Quy chế tuyển dụng x x 3 Xác định tiêu chuẩn tuyển dụng x x x (đề nghị) x (đề nghị) 4 Tổ chức tuyển dụng x x x 5 Ban hành Quy chế bổ nhiệm x x 6 Xác định tiêu chuẩn bổ nhiệm x x x vị trí) (cụ thể cho 7 Thực quy trình bổ nhiệm x x x x x 8 Ban hành văn bản, quy chế ĐT, BD nhân x x 9 Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng x x (Sở Nội vụ) x 10 Thực công tác ĐT, BD x x x x x 11 Ban hành Quy chế đánh giá nhân (Bộ Nội vụ) x x x 12 Xác định tiêu chí đánh giá x (Bộ Nội vụ xác định tiêu chí cứng) x (tiêu chí mềm) x (tiêu chí mềm) 13 Xác định phương pháp, chủ thể đánh giá x x 14 Thực công tác đánh giá x 15 Xử lý kết đánh giá x x x x (27)Danh mục công trình nghiên cứu có liên quan tác giả 1 Hoàng Mai, Nguyễn Hữu Hải (2004) Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh phân cấp quản lý nhân hành nớc ta hiÖn nay” Kû yÕu Hội thảo “Phân cấp quản lí vấn đề hồn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quyền cấp” Học viện Hành Quốc gia tổ chức năm 2004 2 Hoàng Mai (2005), Để góp phần thực phân cấp quản lí nhân sự hành nớc ta nay, Tạp chí Quản lý nhà nớc, tháng 4.2005 3 Hoàng Mai (2008), "Kinh nghiệm phân cấp quản lí nhân một số nớc", Tạp chí Quản lý nhà nớc, tháng 6.2008 4 Hoàng Mai (2008), Phân cấp quản lý thực công tác đào tạo, bồi d−ỡng cán bộ, công chức Việt Nam, Thụng tin khoa hc hành chính, tháng 12.2008 5 Hoµng Mai (2009), tham ln “ThÈm qun cđa c¸c cÊp chÝnh quyền địa ph−ơng phát triển bền vững – kết trình phân cấp quản lý Việt Nam” đ−ợc trình bày Hội thảo quốc tế Quản trị địa ph−ơng (26-27.3.2009) ch−ơng trình Đại hội khối Pháp ngữ năm 2009 đ−ợc tổ chức Việt Nam 6 Hoàng Mai (2009), Đổi công tác tuyển dụng công chức hành chính theo hớng đẩy mạnh phân cấp, Tạp chí Quản lý nhà nớc tháng 5.2009 7 Hoàng Mai (2009), Nghiên cứu phân cấp quản lý công chức Việt Nam giai đoạn từ 1945 đến 1954 qua tài liệu l−u trữ”, Tạp chí Văn th− – lu trữ tháng 8.2009 8 Hong Mai (2009), “Hồn thiện mơ hình phân cấp đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: ,

Hình ảnh liên quan

Sơ đồ 1.12: Cơ sở lý thuyết xây dựng mô hình phân cấp quản lý nhân sự hành chính nhà n−ớc -

Sơ đồ 1.12.

Cơ sở lý thuyết xây dựng mô hình phân cấp quản lý nhân sự hành chính nhà n−ớc Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bảng 3.4: Kiến nghị trao thẩm quyền quản lý nhõn sự HCNN cho cỏc cấp -

Bảng 3.4.

Kiến nghị trao thẩm quyền quản lý nhõn sự HCNN cho cỏc cấp Xem tại trang 26 của tài liệu.