0

28 3 0

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:57

Trong c«ng cuéc ®æi míi gi¸o dôc hiÖn nay, mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng cña gi¸o dôc phæ th«ng lµ rÌn luyÖn kÜ n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn cho häc sinh (HS).. VËt lÝ ([r] (1)Nghiên cứu xây dựng vμ sử dụng hệ thống bμi tập định tính dạy học học vËt lÝ 10 trung häc phæ th«ng Tóm tắt Luận án tiến sĩ giáo dục học đại học huế Chuyªn ngμnh: Lý luËn v phơng pháp dạy học môn vật lí M sè: 62 14 10 02 Ngun h¶i (2)(3)Luận án đợc hon thnh Đại học Huế Ngời hớng dẫn khoa học :pgs.ts lê công triêm Phản biện 1: pgs.ts nguyễn Ngọc hng Phản biện 2: ts phạm dân Phản biện 3:PGS.Ts nguyễn văn khải Lun án đ−ợc bảo vệ Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp nhμ n−ớc, Đại học Huế lúc 7giờ 30 ngμy 01 tháng 06 năm 2010 (4)1 Nguyễn Thanh Hải (1996), Đôi nét ph−ơng pháp định miền học, Vật lí phổ thơng - Hội Vật lí Việt Nam số 29 2 Nguyễn Thanh Hải (1996), Sử dụng đồ thị việc khảo sát kết tập vật lý, Vật lí phổ thơng - Hội Vật lí Việt Nam số 38 3 Nguyễn Thanh Hải (1996), Sử dụng điều kiện động hình học ph−ơng pháp động lùc häc, VËt lÝ phỉ th«ng - Héi VËt lÝ ViƯt Nam sè 40 4 Nguyễn Thanh Hải (2005), Tình hình vận dụng kiến thức vật lí vào đời sống thực tế cña häc sinh trung học phổ thông nay, Thông báo Khoa học - Đại học S phạm Huế, Số 3(52) 5 Ngun Thanh H¶i (2007), Mét sè gi¶i pháp nâng cao khả vận dụng kiến thức vật lí vào thực tế đời sống cho học sinh trung học phổ thơng, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Số 01 (01), Đại học S ph¹m HuÕ 6 Nguyễn Thanh Hải (2009), Tăng c−ờng sử dụng tập định tính câu hỏi thực tế để tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh dạy học vật lí, Tp Khoa hc và Giáo dục, số 04 (12), Đại học S phạm Huế 7 Nguyễn Thanh Hải (2010), Đánh giá thực trạng đề xuất số biện pháp tăng c−ờng sử dụng tập định tính câu hỏi thực tế dạy học vật lí lớp 10 trung học phổ thông, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tr−ờng, mã số T.NCS 09 - GD - 01, Đại học S phạm Huế 8 Nguyn Thanh Hải (2010), Định h−ớng cách giải tập định tính cho học sinh d¹y häc vËt lí trung học phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 234, k× (3/2010) 9 Nguyễn Thanh Hải (2002), Bài tập định tính câu hỏi thực tế Vật lí 6, Nhà xuất Giáo dục 10 Nguyễn Thanh Hải (2003), Bài tập định tính câu hỏi thực tế Vật lí 7, Nhà xuất Giáo dục 11 Nguyễn Thanh Hải (2004), Bài tập định tính câu hỏi thực tế Vật lí 8, Nhà xuất Giáo dục 12 Nguyễn Thanh Hải (2005), Bài tập định tính câu hỏi thực tế Vật lí 9, Nhà xuất Giáo dục 13 Nguyễn Thanh Hải (2006), Bài tập định tính câu hỏi thực tế Vật lí 10, Nhà xuất Giáo dục 14 Nguyễn Thanh Hải (2007), Bài tập định tính câu hỏi thực tế Vật lí 11, Nhà xuất bn Giỏo dc (5)mở đầu 1 Lí chọn đề tài Trong cơng đổi giáo dục nay, mục tiêu quan trọng giáo dục phổ thông rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh (HS) Điều đ−ợc khẳng định Chiến l−ợc phát triển Giáo dục 2001-2010, ban hành kèm theo định số 201/2001/QĐ/TTg ngày 28/12/2001 Thủ t−ớng Chính phủ: "Thực giáo dục tồn diện đức, trí, thể mĩ Xây dựng thái độ học tập đắn, ph−ơng pháp học tập chủ động, tích cực, sáng tạo; lịng ham học, ham hiểu biết, lực tự học, lực vận dụng kiến thức vào sống" Định h−ớng đ−ợc tái khẳng định Dự thảo Chiến l−ợc phát triển Giáo dục 2009-2020 Bộ Giáo dục Đào tạo (đang tiếp tục hồn thiện để trình Thủ t−ớng Chính phủ phê duyệt) Mục tiêu quan trọng nêu đ−ợc quy định điều 28 Luật Giáo dục: "Ph−ơng pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi d−ỡng ph−ơng pháp tự học, khả làm việc theo nhóm; rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn " Theo đánh giá nhiều nhà khoa học, sau 20 năm đổi có chuyển biến tích cực, song Giáo dục - Đào tạo n−ớc ta bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập Một hạn chế nội dung ch−ơng trình cịn thiên lí thuyết, nặng thi cử, gắn với thực tế đời sống; ph−ơng pháp (PP) dạy học nhiều địa ph−ơng nặng truyền thụ chiều, phát huy tính chủ động, sáng tạo HS Vật lí (VL) mơn khoa học thực nghiệm, đặc điểm bật phần lớn kiến thức VL liên hệ chặt chẽ với thực tế đời sống Sự phong phú kiến thức, đa dạng hình thức thí nghiệm (TN) mối liên hệ chặt chẽ kiến thức VL với thực tế đời sống lợi khơng nhỏ tiến trình đổi PP dạy học môn Tuy vậy, việc dạy học VL số tr−ờng THPT nhiều hạn chế, trình đổi PP dạy học cịn chậm, PP dạy học tích cực đ−ợc vận dụng ch−a đạt hiệu nh− mong muốn, PP học tập HS thụ động, khả vận dụng kiến thức vào thực tiễn nhiều yếu Những hạn chế nêu ch−a đáp ứng đ−ợc mục tiêu mà Luật Giáo dục Chiến l−ợc phát triển giáo dục 2001 - 2010 đề Với phát triển chung tồn xã hội, tình trạng kéo dài thêm nữa, mà cần phải có động thái tích cực biện pháp cụ thể để giáo viên (GV) HS điều chỉnh PP dạy học (6)góp phần nâng cao chất l−ợng dạy học VL, thực nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu xây dựng sử dụng hệ thống tập định tính trong dạy học học vật lí 10 trung học phổ th«ng" 2 Mục tiêu đề tài - Bổ sung sở lí luận việc xây dựng sử dụng BTĐT dạy học VL đánh giá đ−ợc thực trạng việc xây dựng, sử dụng BTĐT dạy học - Xác định đ−ợc quy trình xây dựng vận dụng để xây dựng đ−ợc hệ thống BTĐT sử dụng dạy học phần học VL lớp 10 THPT - Xây dựng đợc biện pháp tăng cờng sử dụng BTĐT có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lợng dạy học VL lớp 10 THPT 3 Gi¶ thuyÕt khoa häc Nếu học phần học VL lớp 10 THPT có sử dụng hệ thống BTĐT đ−ợc xây dựng thực theo tiến trình dạy học đ−ợc đề xuất cách vận dụng biện pháp tăng c−ờng sử dụng BTĐT, nâng cao đ−ợc khả vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho HS, góp phần nâng cao chất l−ợng dạy học VL lớp 10 THPT 4 NhiƯm vơ nghiªn cøu - Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn việc tổ chức hoạt động nhận thức cho HS dạy học VL - Nghiên cứu sở lí luận việc xây dựng sử dụng BTĐT tổ chức hoạt động nhận thức cho HS; - Nghiên cứu thực trạng việc sử dụng BTĐT dạy học VL tr−ờng THPT, tìm hiểu thuận lợi, khó khăn nguyên nhân việc tổ chức hoạt động nhận thức cho HS - Đề xuất quy trình xây dựng vận dụng để xây dựng hệ thống BTĐT phần học thuộc ch−ơng trình VL lớp 10 nâng cao THPT - Đề xuất biện pháp tăng c−ờng sử dụng BTĐT tổ chức hoạt động nhận thức cho HS - §Ị xuất tiến trình dạy học số chơng Động lực học chất điểm (VL 10 nâng cao) theo hớng tăng cờng sử dụng BTĐT - Tin hành thực nghiệm s− phạm để kiểm chứng tính hợp lí xác cuả hệ thống BTĐT xây dựng, nh− tính hiệu tính khả thi việc sử dụng hệ thống BTĐT tổ chức hoạt động nhận thức cho HS 5 Ph¹m vi nghiªn cøu Ch−ơng trình, sách giáo khoa hoạt động dạy học VL lớp 10 nâng cao tr−ờng THPT (7)Hoạt động dạy học VL lớp 10 THPT thông qua việc sử dụng hệ thống BTĐT xây dựng thực theo tiến trỡnh dy hc ó xut 7 Phơng pháp nghiên cứu Sử dụng PP nghiên cứu lÝ ln, PP nghiªn cøu thùc tiƠn, PP thùc nghiƯm (điều tra, quan sát, thống kê toán học ) 8 Những đóng góp luận án 8.1 V mt lớ lun - Góp phần hoàn thiện sở lí luận thực tiễn việc xây dựng sử dụng BTĐT dạy học VL - Góp phần làm rõ BTĐT mặt khái niệm, phân loại, hình thức thể vai trò BTĐT dạy học VL 8.2 VỊ mỈt thùc tiƠn - Xây dựng đ−ợc hệ thống BTĐT phần học VL lớp 10 nâng cao THPT - Đề xuất đ−ợc biện pháp tăng c−ờng sử dụng BTĐT dạy học VL - Thiết kế tiến trình dạy học số học thuộc ch−ơng Động lực học chất điểm (VL lớp 10 nâng cao), theo h−ớng tổ chức hoạt động nhận thức cho HS vận dụng biện pháp tăng c−ờng sử dụng BTĐT 9 CÊu tróc ln ¸n Luận án gồm phần (166 trang), đó: Phần mở đầu (7 trang); Phần tổng quan (4 trang); Phần nội dung gồm ch−ơng (153 trang, 128 s , bảng biểu hình vÏ); PhÇn kÕt luËn (2 trang) Phần phụ lục luận án có 50 trang (62 sơ đồ, bảng biểu hình vẽ) Luận án có sử dụng 104 tài liệu tham khảo, 78 tài liệu tiếng Việt, tài liệu tiếng n−ớc 19 địa website mạng internet TæNG QUAN (8)Khảo sát từ nhiều kênh thơng tin khác cho thấy có số tác giả quan tâm đến vấn đề xây dựng sử dụng BTĐT dạy học nói chung dạy học VL nói riêng, d−ới số ghi nhận: - Đối với sách giáo khoa sách tập VL, tác giả biên soạn nhiều đ−a BTĐT vào nội dung ch−ơng trình, song số l−ợng BTĐT đ−ợc đề cập ch−a nhiều, nội dung hình thức ch−a thật phong phú, ch−a có định h−ớng cụ thể để GV sử dụng chúng có hiệu dạy học - Một số tác giả có đề cập đến vai trò BTĐT dạy học VL, tiêu biểu tác giả: Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc H−ng, Phạm Xuân Quế, Phạm Hữu Tòng Tuy nhiên, mục đích nghiên cứu riêng, nên tác giả ch−a sâu vào việc nghiên cứu xây dựng hệ thống BTĐT cách sử dụng BTĐT dạy học VL - Liên quan đến BTĐT cịn có tài liệu: "Hỏi đáp t−ợng vật lí" Nguyễn Đức Minh Ngơ Quốc Qnh; "Bài tập vật lí có nội dung thực tế" Nguyễn Linh Quý, Bùi Ngọc Quỳnh An Văn Chiêu Trong đó, tác giả trọng đến việc xây dựng BTĐT phù hợp với ch−ơng trình VL cấp ba vào thời điểm năm 70, 80, 90 kỉ 20, nh−ng ch−a đề cập đến cách sử dụng chúng tiến trình dạy học VL - Một số cơng trình nghiên cứu gần đáng ý Luận văn Thạc sĩ tác giả Phạm Thị Hoài Thanh: "Xây dựng sử dụng BTĐT dạy học vật lí lớp trung học sở" năm 2006; Luận văn Thạc sĩ tác giả Nguyễn Văn Thạnh: "Xây dựng sử dụng BTĐT trực quan d¹y häc vËt lÝ líp 10 trung học phổ thông" năm 2007 Tuy nhiên công trình nghiªn cøu trªn vÉn béc lé nhiỊu khiÕm khut lÝ ln vµ vËn dơng thùc tiƠn Từ năm 1996, bắt đầu nghiên cứu BTĐT theo h−ớng xây dựng hệ thống BTĐT phù hợp với ch−ơng trình VL bậc trung học sở THPT, kết tiêu biểu sách tham khảo "Bài tập định tính câu hỏi thực tế" gồm tập, dùng cho GV, sinh viên s− phạm HS lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 Nhà xuất Giáo dục ấn hành Năm 2006, với Luận văn Thạc sĩ "Nghiên cứu sử dụng tập định tính câu hỏi thực tế dạy học vật lí tr−ờng THPT", tiếp tục nghiên cứu cách sử dụng BTĐT dạy học VL Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu dừng lại mức độ xây dựng mẫu BTĐT phạm vi hẹp kiến thức, sở lí luận thực tiễn khiếm khuyết, ch−a đáp ứng đ−ợc yêu cầu thực tiễn mức độ cao (9)Ch−¬ng cơ sở lí luận vμ thực tiễn việc xây dựng vμ sử dụng bμi tập định tính dạy học vật lí 1.1 Những vấn đề bμi tập định tính vt lớ 1.1.1 Khái niệm câu hỏi tập dạy học vật lí Câu hỏi tập đợc GV sử dụng thờng xuyên d¹y häc VL Câu hỏi dùng để nêu vấn đề địi hỏi phải có cách giải Trong dạy học VL, câu hỏi mà GV đặt vấn đề mà thân GV biết yêu cầu HS dựa sở kiến thức có để trả lời Vì vậy, câu hỏi dạy học mang đậm yếu tố khám phá khám phá lại Bài tập hệ thông tin xác định hai tập hợp gắn bó chặt chẽ tác động qua lại lẫn nhau, bao gồm điều kiện ban đầu yêu cầu đặt Một cách khái quát thấy câu hỏi tập liên quan chặt chẽ với nhau, tác động qua lại bổ trợ lẫn trình dạy học 1.1.2 Bài tập định tính vật lí 1.1.2.1 Khái niệm tập định tính BTĐT tập mà giải, HS không cần thực phép tính phức tạp, mà phải làm phép tính đơn giản, tính nhẩm đ−ợc, đồng thời phải thực phép suy luận lôgic sở hiểu rõ chất khái niệm, định luật VL nhận biết đ−ợc biểu chúng tr−ờng hợp cụ thể 1.1.2.2 Phân loại tập định tính Q trình tìm lời giải cho BTĐT thực chất trình nhận thức HS, việc phân loại BTĐT nên dựa vào mức độ nhận thức Bloom đề xuất Theo đó, chia BTĐT làm ba loại: • BTĐT đơn giản (ứng với mức độ biết hiểu) BTĐT đơn giản loại tập mà giải, phép tính đơn giản (nếu có), HS cần nhớ áp dụng định luật, quy tắc hay phép suy luận lơgic giải đ−ợc • BTĐT nâng cao (ứng với mức độ vận dụng, phân tích tổng hợp) BTĐT nâng cao loại tập mà giải, phép tính đơn giản (nếu có), HS phải áp dụng chuỗi phép suy luận lôgic dựa sở định luật, quy tắc có liên quan giải đ−ợc • BTĐT sáng tạo (ứng với mức độ đánh giá) (10)về quy tắc, định luật, sở phép suy luận lơgic tự lực tìm ph−ơng án tốt để giải yêu cầu đề 1.1.2.3 Các hình thức thể tập định tính Trong dạy học VL, có nhiều cách để truyền tải nội dung BTĐT đến HS, lại vận dụng hình thức thể sau đây: - ThĨ BTĐT dới dạng câu hỏi lời - Thể BTĐT thơng qua mơ hình, đồ thị, hình vẽ hay sơ đồ, kèm theo câu hỏi khai thác thông tin - Thể BTĐT TN đơn giản yêu cầu giải thích kết TN - Thể BTĐT đoạn video clip ngắn, ảnh động mô t−ợng HS quan sát giải thích theo câu hỏi gợi ý GV 1.1.2.4 Ph−ơng pháp giải tập định tính Do đặc điểm BTĐT trọng đến mặt chất VL t−ợng, nên đa số BTĐT đ−ợc giải PP suy luận, vận dụng kiến thức VL tổng quát vào tr−ờng hợp cụ thể Quá trình giải BTĐT thực thơng qua b−ớc chính: 1 Tìm hiểu đầu bài, nắm vững giả thiết tập Phân tích tợng 3 Xây dựng lập luận suy luận kết 4 Kiểm tra tính xác kết tìm đợc 1.1.3 Vị trí tập định tính hệ thống tập vật lí Trong d¹y học, tập giữ vai trò quan trọng, phơng tiện giúp GV hoàn thành chức giáo dỡng, giáo dục phát triển t cho HS Trong hệ thống tập VL, BTĐT loại tập có vị trí quan trọng đặc biệt BTĐT có tất phân môn VL học nh− học, nhiệt học, điện học, quang học Trong phân môn, BTĐT lại có nhiều mức độ khó, dễ khác nhau, đồng thời xếp BTĐT theo đặc điểm hoạt động nhận thức hay theo b−ớc trình dạy học 1.2 Nguyên tắc vμ quy trình xây dựng bμi tập định tính 1.2.1 Một số điểm cần ý xây dựng nh tớnh Khi xây dựng BTĐT, cần ý điểm sau: - BTT c xõy dựng phải phù hợp với nội dung dạy học, phù hợp với lực nhận thức HS phải phục vụ ý đồ mặt PP GV (11)- Khi sử dụng hình ảnh, video clip để xây dựng BTĐT cần ý đến tính s− phạm chúng Thơng th−ờng, ngồi chi tiết phù hợp với nội dung nghiên cứu, cịn có nhiều chi tiết thừa khác gây nhiễu, làm phân tán ý HS Để hạn chế chi tiết thừa, sử dụng phần mềm thích hợp thơng qua máy vi tính để chỉnh sửa, loại bỏ chúng - Để có đ−ợc BTĐT hay, GV phải biết cách tìm kiếm khai thác thơng tin … Với mục tiêu tạo t− liệu bổ ích cho việc xây dựng BTĐT, xây dựng Website "Vật lý sống" với tên miền http://vatlyvacuocsong.edu.vn Néi dung chÝnh cđa Website bao gåm nhiỊu bµi viết lĩnh vực VL học, nhiều t− liệu hình ảnh, video clip, ảnh động, flash đ−ợc xếp theo th− mục, tiện cho việc truy xuất thông tin 1.2.2 Nguyên tắc xây dựng tập định tính Khi xây dựng BTĐT cho lên lớp, cần đảm bảo nguyên tắc sau: - BTĐT phải chứa đựng mâu thuẫn, vấn đề yêu cầu với điều kiện đặt phải đ−ợc diễn đạt cách rõ ràng, súc tích - Những BTĐT dùng để tạo tình có vấn đề mở hay giải vấn đề phải có tác dụng kích thích tính tích cực HS - Hệ thống BTĐT phải gắn với nội dung dạy học, phải đa dạng, số l−ợng BTĐT cần phải gọn nhẹ, không ôm đồm nặng nề mức cần thiết 1.2.3 Quy trình xây dựng tập định tính * Quy trình xây dựng BTĐT cho lên lớp: B−ớc 1: Phân tích nội dung kiến thức VL học, từ làm bộc lộ cấu tróc cđa néi dung B−ớc 2: Xác định vị trí, nhiệm vụ số l−ợng cỏc BTT tin trình dạy học Bớc 3: Thu thập thông tin biên soạn BT§T B−ớc 4: Sắp xếp lại BTĐT hệ thống Rà soát lại để đảm bảo cân đối loại BTĐT đơn giản, nâng cao sáng tạo * Quy tr×nh xây dựng hệ thống BTĐT chơng, phần hay mét khèi líp: B−ớc 1: Phân tích nội dung kiến thức VL ch−ơng (hoặc phần), từ lµm béc lé cÊu tróc cña néi dung B−ớc 2: Xác định cấu trúc, số l−ợng, loại tập hệ thống BTĐT B−ớc 3: Thu thập thông tin để biên soạn hệ thống BTĐT B−ớc 4: Sắp xếp lại BTĐT hệ thống biên soạn Rà soát lại để (12)1.3 sử dụng bμi tập định tính tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh 1.3.1 Tổ chức hoạt động nhận thức cho HS dạy học VL 1.3.1.1 Cơ sở tâm lí việc tổ chức hoạt động nhận thức cho HS Cơ sở cho việc đổi dạy học lí thuyết hoạt động Jean Piaget, V−gôtxki khởi x−ớng A.N Lêônchiep phát triển Theo lý thuyết này, hoạt động thông qua hoạt động, ng−ời tự tạo dựng, phát triển ý thức nhân cách Vận dụng vào dạy học, trình học tập HS có chất hoạt động, thơng qua hoạt động mà HS tự chiếm lĩnh kiến thức, hình thành phát triển lực trí tuệ nh− quan điểm đạo đức, thái độ Tiến trình chung tổ chức hoạt động nhận thức cho HS dạy học - Ban đầu, GV tổ chức tình học tập cách đặt vấn đề giao nhiệm vụ cho HS HS hăng hái đảm nhận nhiệm vụ, trình giải nhiệm vụ, HS gặp khó khăn nảy sinh vấn đề cần tìm tịi giải Những khó khăn ban đầu HS đ−ợc GV gợi ý để vấn đề đ−ợc diễn đạt cách xác, phù hợp với mục tiêu nội dung dạy học cụ thể xác định - Trong trình hoạt động nhận thức, GV theo dõi, định h−ớng, đạo trao đổi, tranh luận HS có gợi ý cần thiết; HS chủ động tìm tịi giải vấn đề đặt theo tiến trình hợp lí - Sau cùng, GV đạo trao đổi, tranh luận kết HS nhiệm vụ đặt ra, bổ sung, tổng kết, khái quát hoá, chuẩn hóa kiến thức, kiểm tra, vận dụng kiến thức thực công việc cần thiết khác 1.3.1.2 Cơ sở khoa học việc tổ chức hoạt động nhận thức cho HS Đề cập đến trình sáng tạo khoa học áp dụng việc nhận thức VL, nhà VL tiếng nh− A.Anhstanh, M.Plăng, Kapitsa có quan điểm t−ơng đối giống Những quan điểm đ−ợc V.G.Razumơpxki khái qt hố trình bày khía cạnh trình sáng tạo khoa học d−ới dạng chu trình đ−ợc biểu diễn sơ đồ d−ới đây: Mô hình giả thuyết Các hệ lôgic Những kiện khởi đầu Thực nghiệm (13)Theo V.G.Razumơpxki xây dựng q trình dạy học VL bao gồm bốn giai đoạn phù hợp với chu trình sáng tạo khoa học Vận dụng vào trình dạy học, việc xây dựng kiến thức VL đ−ợc thực theo b−ớc: Đề xuất vấn đề - Giải vấn đề (Suy đoán giải pháp, Khảo sát lí thuyết thực nghiệm) - Kiểm tra xác nhận kết vận dụng 1.3.1.3 Một số biện pháp giúp HS hoạt động nhận thức có hiệu Để HS tự lực hoạt động nhận thức có hiệu quả, cần ý điểm sau: - Cần tạo mâu thuẫn nhận thức hợp lí cách vận dụng linh hoạt kiểu xây dựng tình có vấn đề - Chú ý đến việc tạo môi tr−ờng s− phạm thuận lợi, để HS có cảm giác thoải mái, thân thiện trình học tập - Cần tạo điều kiện tốt để HS giải thành công nhiệm vụ đ−ợc giao Những biện pháp cụ thể áp dụng là: - Nên lựa chọn lôgic nội dung học thích hợp Nếu thấy cần thiết phân chia học thành vấn đề nhỏ phù hợp với trình độ xuất phát HS, cho HS tự lực giải đ−ợc với cố gắng vừa phải - Th−êng xuyªn rÌn luyện cho HS kĩ thực số thao tác bản, bao gồm thao tác chân tay thao tác t - Cho HS tiếp cận với PP nhận thức VL đ−ợc sử dụng phổ biến, cố gắng làm cho HS biết đ−ợc ng−ời ta phải thực hành động nào, trải qua giai đoạn đ−ờng tìm chân lí, GV tổ chức cho HS tham gia trực tiếp vào số giai đoạn PP nhận thức 1.3.2 Sử dụng BTĐT tổ chức hoạt động nhận thức cho HS - Khi xây dựng kiến thức mới: Cần chia BTĐT thành tập câu hỏi nhỏ hơn, định h−ớng cho HS giải tập hay câu hỏi cách thành thạo tr−ớc thực việc giải BTĐT mức độ tổng hợp cao Làm nh− phân phối đ−ợc thời gian hợp lí, hiệu việc sử dụng BTĐT từ mà đ−ợc nâng cao hn - Khi ôn tập: Nên sử dụng BTĐT có tính khái quát, giúp HS hƯ thống hố, so sánh vấn đề với theo mơ hình GV h−ớng dẫn HS tổng kết vấn đề thông qua hệ thống bảng, biểu 1.4 Bμi tập định tính với việc dạy học vật lí trung học phổ thơng 1.4.1 Vai trị BTĐT tổ chức hoạt động nhận thức cho HS (14)Trong dạy học VL, vai trò đáng ý BTĐT là: - BTĐT ph−ơng tiện để rèn luyện cho HS ngày hoàn thiện hành động nhận thức VL họ - BTĐT ph−ơng tiện hữu hiệu để rèn luyện cho HS thao tác phổ biến, cần dùng hoạt động nhận thức VL - BTĐT ph−ơng tiện để GV sử dụng hiệu tiến trình tổ chức kiểm tra hoạt động nhận thức HS lên lớp 1.4.2 Thực trạng sử dụng tập định tính dạy học vật lí các tr−ờng trung học phổ thông 1.4.2.1 Đánh giá thực trạng đánh giá sơ vấn đề tổ chức hoạt động nhận thức cho HS, việc sử dụng BTĐT dạy học VL GV việc tiếp cận với loại BTĐT học tập nh− vận dụng kiến thức VL vào thực tế HS tr−ờng THPT nay, tiến hành điều tra (893 phiếu điều tra) tr−ờng THPT địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi KonTum D−ới nhận định có đ−ợc từ kết điều tra ™ Về vấn đề tổ chức hoạt động nhận thức cho HS việc sử dụng BT§T cđa GV d¹y häc VL - Các PP dạy học tích cực ch−a đ−ợc vận dụng có hiệu HS có hội đ−ợc thảo luận vấn đề kiến thức có liên quan đến học - ViƯc øng dơng c«ng nghƯ th«ng tin dạy học GV hạn chế - Việc sử dụng TN biểu diễn GV trình dạy học cha đợc tiến hành thờng xuyên - BTĐT đợc sử dụng cha nhiều học - Hình thức kiểm tra d−ới dạng trắc nghiệm phổ biến BTĐT không đ−ợc sử dụng nội dung kiểm tra đánh giá HS ™ Về vấn đề tiếp cận với loại BTĐT học tập vận dụng kiến thức VL vào thực tế đời sống HS - Trong học VL, HS th−ờng ngại trả lời câu hỏi liên quan đến thực tế sống - Trong trình làm tập VL, HS th−ờng quan tâm đến tập tính tốn mà không quan tâm đến BTĐT - nhà, HS th−ờng khơng quan tâm đến việc tìm tịi, giải thích t−ợng VL hay ứng dụng VL vào công việc cụ thể (15)™ Nhận định nguyên nhân - Nội dung kiến thức số học ch−a thích ứng với thời gian quy định tiết học - Điều kiện để GV sử dụng hình thức dạy học tiên tiến hạn chế - Nhiều GV cịn gặp khó khăn việc thiết kế tiến trình dạy học - Các BTĐT chiếm tỉ lệ không nhiều nội dung sách giáo khoa sách tập trở ngại, nh−ng nguyên nhân quan trọng khác dẫn đến tâm lí ngại sử dụng BTĐT dạy học VL am hiểu ch−a thật sâu sắc phận GV loại tập - Cách thức nội dung kiểm tra đánh giá ch−a thật hợp lí 1.4.2.2 Những thuận lợi khó khăn việc sử dụng tập định tính dạy học vật lí Những thuận lợi - Vic đổi ch−ơng trình, nội dung, hình thức sách giáo khoa, sách tập VL sách h−ớng dẫn cho GV tạo thuận lợi b−ớc đầu - Thông qua đợt tập huấn thay sách giáo khoa, bồi d−ỡng PP dạy học tích cực, GV đ−ợc trang bị t−ơng đối tốt cách thức tổ chức dạy học theo h−ớng tích cực hố hoạt động nhận thức HS - C¸c tài liệu tham khảo BTĐT ngày đợc phổ biÕn réng r·i - Các cấp quản lí giáo dục có động thái mạnh mẽ, tâm việc đổi PP dạy học, đổi quy trình kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất l−ợng dy hc Một số khó khăn Đi đôi với thuận lợi, việc sử dụng BTĐT dạy học VL tr−ờng THPT cịn có khó khăn cần khắc phục, là: - Việc đầu t− thiết kế dạy học theo h−ớng tổ chức hoạt động nhận thức cho HS t−ơng đối nhiều thời gian công sức, điều kiện thực tiễn mà ngồi dạy khố, nhiều GV cịn phải dạy tăng Điều khiến cho họ khơng đủ thời gian đầu t− cho dạy, kết số l−ợng dạng BTĐT đ−ợc sử dụng không nhiều - Do áp lực thi cử nhiều áp lực khác mà phận lớn HS học thêm nhà tr−ờng Khi đến lớp, kiến thức VL mà GV đặt khơng cịn HS, nên nhiều tr−ờng hợp BTĐT đặt khó tạo đ−ợc “tình có vấn đề” cách nghĩa HS (16)Ch−¬ng xây dựng vμ sử dụng hệ thống bμi tập định tính Dạy học học vật lí lớp 10 trung học phổ thông 2.1 Xây dựng hệ thống bμi tập định tính phần học vật lí 10 nâng cao trung học phổ thông 2.1.1 Khái quát nội dung chơng trình phần häc Phần học vật lí 10 nâng cao THPT gồm ch−ơng, có 43 học, đ−ợc phân bổ nh− sau: - Ch−ơng 1: Động học chất điểm (gồm 12 bài, có 10 xây dựng kiÕn thøc, bµi vỊ sai sè TN thùc hµnh vµ bµi thùc hµnh) - Ch−ơng 2: Động lực học chất điểm (gồm 13 bài, có 12 xây dùng kiÕn thøc vµ bµi thùc hµnh) - Ch−ơng 3: Tĩnh học vật rắn (gồm bài, có xây dựng kiến thøc vµ bµi thùc hµnh) - Ch−ơng 4: Các định luật bảo toàn (gồm 10 xây dựng kiến thức) - Ch−ơng 5: Cơ học chất l−u (gồm xây dựng kiến thức) 2.1.2 Xây dựng hệ thống tập định tính phần học Vận dụng nguyên tắc quy trình xây dựng BTĐT, chúng tơi xây dựng hệ thống BTĐT cho phần học VL lớp 10 nâng cao THPT Số l−ợng loại tập hệ thống BTĐT đ−ợc tóm tắt bảng d−ới đây: Loại BTĐT Chủ đề kiến thức Đơn giản Nâng cao Sáng tạo Số lợng Chơng Động học chất điểm 17 14 16 47 Chuyển động 2 2 Vận tốc chuyển động thẳng Chuyển động thẳng 4 2 Ph−ơng trình chuyển động thẳng biến đổi 4 Sù r¬i tù 7 Tốc độ dài, tốc độ góc gia tốc (17)Tính t−ơng đối chuyển động Công thøc céng vËn tèc 3 10 Chơng Động lực học chất ®iÓm 25 28 23 76 Lực Tổng hợp phân tích lực 8 Định luật I Niutơn 3 9 Định luật II III Niutơn 13 Lùc hÊp dÉn 2 5 Chuyển động vật bị ném 2 6 Lực đàn hồi 2 6 Lùc ma s¸t 12 HÖ quy chiÕu cã gia tốc Lực hớng tâm quán tính li tâm Hiện tợng tăng, giảm trọng lợng 3 10 Chuyển động hệ vật 7 Chơng Tĩnh học vật rắn 12 8 11 31 C©n vật rắn dới tác dụng hai lùc Träng t©m 5 13 Cân vật rắn dới tác dụng ba lùc kh«ng song song 3 2 Điều kiện cân vật rắn dới tác dụng ba lực song song vật rắn có trục quay cố định 4 11 Ch−ơng Các định luật bảo toμn 14 18 19 51 Định luật bảo toàn động l−ợng Chuyển động phản lực 3 3 Công công suất 4 11 Động trọng trờng nng n hi 3 3 (18)Va chạm đàn hồi không đàn hồi Các định luật Kê-ple 10 Ch−¬ng C¬ häc chÊt l−u 4 5 8 17 áp suất thủy tĩnh Nguyên lí Paxcan 2 Định luật bÐc-nu-li vµ øng dơng 9 Tỉng sè BT§T 72 73 77 222 Hệ thống BTĐT đ−ợc xây dựng với hình thức nội dung phong phú, GV sử dụng dạy học VL, đồng thời dựa vào GV tự biên soạn tập t−ơng tự phù hợp với điều kiện dạy học riêng 2.2 số biện pháp tăng c−ờng sử dụng bμi tập định tính trong dạy học vật lí 2.2.1 Các biện pháp tăng c−ờng sử dụng tập định tính dạy học nêu giải vấn đề 2.2.1.1 Sử dụng tập định tính để tạo tình có vấn đề Khi chọn BTĐT để tạo tình có vấn đề, cần l−u ý biện pháp sau: - Nên lựa chọn BTĐT có chứa đựng mâu thuẫn nhận thức biết ch−a biết, mâu thuẫn phải vừa sức, gây đ−ợc cho HS hứng thú nhận thức niềm tin nhận thức đ−ợc - Ưu tiên sử dụng BTĐT thể qua hình ảnh, video clip, ảnh động để nâng cao tính trực quan 2.2.1.2 Sử dụng tập định tính nghiên cứu giải vấn đề Trong trình nghiên cứu giải vấn đề, biện pháp phân tích tình có vấn đề BTĐT thành câu hỏi định tính nhỏ, theo trình tự diễn biến t−ợng Lần l−ợt cho HS giải câu hỏi nhỏ, sau tổng hợp để làm bật biết cần giải Nên dùng BTĐT có nội dung sát với tình nêu để HS xây dựng đ−ợc giả thuyết hợp lí Ngồi ra, cần làm cho HS bộc lộ quan niệm có sẵn họ cách đặt BTĐT thích hợp, khéo léo dẫn dắt để HS mạnh dạn lí giải theo kinh nghiệm mình, ln tỏ rõ quan tâm, khuyến khích HS 2.2.1.3 Sử dụng tập định tính để củng cố vận dụng kiến thức Trong giai đoạn củng cố vận dụng kiến thức, việc tăng c−ờng sử dụng BTĐT biện pháp mang lại hiệu cao Các BTĐT nên tập trung vào ba dạng: giải thích t−ợng, dự đốn t−ợng nêu ph−ơng án chế tạo thiết bị đơn giản đáp ứng yêu cầu đời sống sản xuất (19)- Mức độ 1: Dùng BTĐT đơn giản, túy suy luận kiến thức mà ch−a nhắm đến ý nghĩa đời sống sản xuất - Mức độ 2: Dùng BTĐT nâng cao có tính chất vận dụng, HS cần vận dụng khái niệm, định luật VL để dự đoán t−ợng làm sáng tỏ nguyên nhân t−ợng - Mức độ 3: Dùng BTĐT sáng tạo, HS khơng áp dụng các định luật VL mà phải vận dụng hiểu biết, kinh nghiệm sống để dự đốn t−ợng, giải thích t−ợng th−ờng gặp 2.2.2 Các biện pháp sử dụng tập định tính xây dựng kiến thức có vận dụng ph−ơng pháp nhận thức khoa học 2.2.2.1 Sử dụng tập định tính xây dựng kiến thức sở vận dụng ph−ơng pháp thực nghiệm - Sử dụng BTĐT để nêu kiện mở đầu Sự kiện mở đầu nên chọn kiện gần gũi với thực tế đời sống, cách sử dụng số BTĐT có nội dung đảm bảo đ−ợc yếu tố sau: - Có liên hệ chặt chẽ với kiến thức muốn đề cập đến bi hc - Có thể mô tả đợc cách ngắn gọn, súc tích cho HS dễ dàng nhanh chóng nhận mâu thuẫn kiện với hiểu biết sẵn có - Nên sử dụng ảnh chụp thực tế, đoạn phim video clip ngắn kiện liên quan để tăng tính trực quan Tùy vào đối t−ợng HS, GV lựa chọn mức độ khác nhau: + Mức độ 1: Giới thiệu t−ợng xảy nh− th−ờng thấy tự nhiên hay sống hàng ngày, để HS tự lực phát tính chất hay mối quan hệ cần nghiên cứu + Mức độ 2: GV tạo hoàn cảnh đặc biệt, xuất hiện t−ợng lạ, lôi ý HS, gây cho HS ngạc nhiên, tị mị, từ nêu vấn đề hay câu hỏi cần giải đáp + Mức độ 3: GV nhắc lại vấn đề, t−ợng biết yêu cầu HS phát xem vấn đề hay t−ợng biết, có chỗ ch−a hồn chỉnh, ch−a đầy đủ, cần tiếp tục nghiên cứu - Sử dụng BTĐT để hỗ trợ xây dựng giả thuyết Trong giai đoạn xây dựng giả thuyết, t− trực giác HS giữ vai trò chủ đạo, việc sử dụng BTĐT có tính chất hỗ trợ, giai đoạn cần đến dự đốn định tính định l−ợng (20)+ Đối với dự đốn định l−ợng: Từ câu hỏi thích hợp, GV cần định h−ớng cho HS từ quan sát đơn giản dẫn tới dự đoán quan hệ hàm số nh− tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai … Với dự đốn địi hỏi quan sát tỉ mỉ, tổng hợp nhiều kiện thực nghiệm v−ợt khả HS, nên thay câu hỏi chuyện kể lịch sử để giới thiệu giả thuyết mà nhà bác học đ−a - Sử dụng BTĐT để hỗ trợ việc suy hệ lôgic Việc suy luận hệ lôgic đ−ợc thực suy luận lơgic hay suy luận tốn học Trong nhiều tr−ờng hợp, hệ lơgic khơng thể “nhìn thấy” đ−ợc trực tiếp mà phải tính tốn gián tiếp qua việc đo đại l−ợng khác, hệ lôgic suy điều kiện lí t−ởng, hệ suy gần Ví dụ tr−ờng hợp định luật bảo tồn l−ợng, ta khơng thể thực đ−ợc hệ cô lập nh− nêu phần giả thuyết… Trong tr−ờng hợp nh− vậy, việc sử dụng BTĐT có ý nghĩa quan trọng, nội dung câu hỏi có tác dụng định h−ớng t− suy luận HS Các dạng câu hỏi nên có tính chất phủ định: “Nếu khơng có … sao?”, câu hỏi gợi ý suy luận: “Nếu … cµng tăng (càng giảm) sao?, câu hỏi gợi ý t sáng tạo: Hiện tợng ? hay Hiện tợng có xảy không ? - Sử dụng BTĐT hỗ trợ xây dựng phơng án thí nghiệm kiểm tra Trong trình tổ chức hoạt động nhận thức cho HS, ph−ơng án TN để kiểm tra hệ lơgic khơng phải có sẵn mà HS phải tự lực tìm kiếm, dựa PP biết, kĩ năng, kĩ xảo thực hành … Thực tế dạy học cho thấy, TN kiểm tra lúc TN có sẵn phịng TN, mà HS vận dụng TN đơn giản, làm từ vật dụng thông th−ờng thực tế đời sống Để định h−ớng cho HS, GV nên sử dụng phép suy luận lôgic từ BTĐT nâng cao BTĐT sáng tạo - Sư dơng BT§T giai đoạn củng cố, vận dụng kiến thức Cách sử dụng BTĐT giai đoạn củng cố vận dụng kiến thức thực nh− nêu dạy học giải vấn đề (mục 2.2.1.3) 2.2.2.2 Sử dụng tập định tính xây dựng kiến thức sở vận dụng ph−ơng pháp mơ hình Trong nghiên cứu khoa học VL, nhìn chung PP mơ hình có giai đoạn: Nghiên cứu tính chất đối t−ợng gốc - Xây dựng mơ hình - Thao tác mơ hình suy hệ lí thuyết - Thực nghiệm kiểm tra (21)học Chúng thống với nhiều nhà nghiên cứu giáo dục việc vận dụng PP mơ hình vào dạy học VL theo mức độ sau đây: Mức độ 1: GV trình bày kiện thực tế mà HS khơng thể giải thích đ−ợc kiến thức cũ họ, sau GV đ−a mơ hình mà nhà khoa học xây dựng vận dụng mơ hình để giải thích kiện HS có phần thụ động tiếp thu thơng tin mơ hình, cần họ biết phân biệt mơ hình với thực tế làm quen với cách sử dụng mơ hình để giải thích thực tế Mức độ 2: HS sử dụng mơ hình mà GV đ−a để giải thích số t−ợng đơn giản, t−ơng tự với t−ợng ban đầu biết Mức độ 3: HS sử dụng mơ hình mà GV đ−a để dự đoán t−ợng Mức độ 4: D−ới h−ớng dẫn GV, HS tham gia vào giai đoạn PP mơ hình, từ HS nắm vững tính mơ hình sử dụng đ−ợc mơ hình để giải nhiệm vụ nhận thức ™ Một số biện pháp tăng c−ờng sử dụng BTĐT để xây dựng kiến thức trªn sở vận dụng phơng pháp mô hình - Đối với việc vận dụng PP mơ hình mức độ Khi đề cập đến kiện, t−ợng thực tế với yêu cầu HS khơng thể giải thích đ−ợc kiện, t−ợng kiến thức cũ, GV nên vào nội dung vấn đề cần nghiên cứu (đối t−ợng gốc) để lựa chọn sử dụng kiện, t−ợng thực tế có liên quan gần nh−ng mức độ cao so với kiến thức mà HS có, phù hợp với lí thuyết vùng phát triển gần V−gốtski Các kiện t−ợng cần nêu d−ới góc độ định tính cách vận dụng BTĐT đơn giản Nên sử dụng cách thể BTĐT thông qua câu hỏi lời, ảnh chụp thực tế đoạn video clip quay lại t−ợng thực tế Sau đ−a mơ hình, GV cần định h−ớng việc trả lời, giải thích t−ợng HS theo quy trình PP giải BTĐT để HS đ−a đ−ợc câu trả lời xác đáng, nhờ mà rèn luyện đ−ợc cho HS kĩ trình bày vận dụng kiến thức - Đối với việc vận dụng PP mơ hình mức độ mức độ Với mức độ vận dụng 3, GV ng−ời đ−a mơ hình, cịn HS vào đặc điểm, tính chất riêng mơ hình để giải thích số t−ợng đơn giản t−ơng tự với t−ợng ban đầu biết cao HS phải dự đoán đ−ợc t−ợng mới, nên việc đ−a mơ hình nào, mơ tả cấu trúc hoạt động mơ hình sao, vận dụng để giải vấn đề cần phải đ−ợc GV làm rõ (22)này, nên sử dụng BTĐT mà liệu mơ hình, đồ thị … kết hợp với câu hỏi lời, mặt để kiểm tra xem HS nắm vững kiến thức học ch−a, mặt khác đặt HS vào trạng thái tích cực suy nghĩ, dựa vào mơ hình để giải thích t−ợng t−ơng tự mà GV đặt sau Đối với mức độ HS sử dụng mơ hình để đ−a dự đoán t−ợng mới, GV cần có định h−ớng thích hợp cách sử dụng BTĐT có liên quan, đ−a HS lại gần t−ợng mà GV dự kiến HS dự đoán, nhiên cần tránh câu hỏi sát trùng với t−ợng mà HS phải dự đoán, nh− việc đạt đ−ợc kết HS q dễ dàng khiến cho q trình tích cực hố t− HS bị kìm hãm - Đối với việc vận dụng PP mơ hình mức độ Về mặt thực tiễn, khó vận dụng mức độ cách trọn vẹn lên lớp VL Mặc dầu vậy, điều kiện cho phép, GV nên mạnh dạn vận dụng mức độ Tiến trình xây dựng kiến thức thực theo giai đoạn sau: Giai đoạn 1: Căn vào đặc điểm, tính chất vấn đề cần nghiên cứu, GV h−ớng dẫn HS quan sát số t−ợng thực tế, gợi ý cho HS liên hệ điều quan sát đ−ợc với tính chất đối t−ợng cần nghiên cứu Kết cần đạt đ−ợc HS tập hợp đ−ợc kiện, liệu ban đầu làm sở cho b−ớc xây dựng mô hình Trong giai đoạn này, GV h−ớng dẫn HS làm số TN nhỏ để quan sát t−ợng, sử dụng BTĐT đơn giản, chứa đựng nội dung sát với đặc điểm, tính chất vấn đề nghiên cứu yêu cầu HS trả lời, đồng thời rút nhận xét GV dựa vào nhận xét HS, chốt lại mối liên hệ quan trọng để HS đến s kt lun thng nht Giai đoạn 2: Dựa vào kiện liệu ban đầu, GV h−íng dÉn HS xây dựng mơ hình Nếu mơ hình xây dựng mơ hình kí hiệu th−ờng mơ hình cơng thức tốn hay mơ hình đồ thị Nếu mơ hình xây dựng mơ hình biểu t−ợng trình bày lời d−ới dạng phát biểu tóm l−ợc kết luận thống cuối giai đoạn Giai đoạn 4: GV h−ớng dẫn HS vận dụng mơ hình để giải thích dự đốn số t−ợng từ rút thêm hệ cần thiết Trong giai đoạn GV sử dụng biện pháp giống nh− đề cập mức độ nêu (23)2.3 Thiết kế tiến trình dạy học số theo h−ớng tăng c−ờng sử dụng tập định tính 2.3.1 Quy trình thiết kế tiến trình dạy häc Thiết kế dạy học VL công việc quan trọng GV tr−ớc tổ chức hoạt động học tập cho HS Nó bao gồm việc nghiên cứu ch−ơng trình, sách giáo khoa tài liệu tham khảo để xác định mục tiêu dạy học, lựa chọn kiến thức bản, dự kiến cách thức tạo nhu cầu tiếp thu kiến thức HS, xác định hình thức tổ chức dạy học, PP ph−ơng tiện dạy học thích hợp, xác định hình thức củng cố, vận dụng kiến thức Thiết kế dạy học bao gồm việc dự kiến tình s− phạm xảy cách ứng xử thích hợp GV Nếu khơng thiết kế đ−ợc dạy tốt GV lúng túng trình dạy học, chất l−ợng dạy học theo mà tính hiệu Khi thiết kế học VL, GV cần thực hiƯn mét sè nhiƯm vơ thĨ theo mét qui trình thích hợp, bao gồm bớc sau: - Xác định mục tiêu dạy học - Lựa chọn kiến thức bản, cấu trúc kiến thức - Xác định PP dạy học - Xác định hình thức tổ chức dạy học - Xác định hình thức củng cố tập vận dụng kiến thức mà HS vừa tiếp nhận, giao nhiệm vụ nhà Mỗi b−ớc trình phải đ−ợc triển khai theo quan điểm dạy học đề cao vai trò chủ thể nhận thức HS Về tổng thể, việc thiết kế học đ−ợc thể qua mục sau: 1 Xác định mục tiêu học 2 Lập sơ đồ tiến trình xây dựng kiến thức Xác định hoạt động thể hc 2.3.2 Thiết kế tiến trình dạy học số cụ thể Các giảng đợc thiết kế gồm: Bài 1: Lực Tổng hợp phân tích lực Bài 2: Định luật I Niutơn (24)Ch−¬ng Thùc nghiƯm s− ph¹m 3.1 Mục đích thực nghiệm s− phạm Thực nghiệm (TNg) s− phạm tiến hành theo hai vòng nhằm kiểm nghiệm hệ thống BTĐT xây dựng xác nhận đắn giả thuyết khoa học 3.1.1 Mục đích thực nghiệm s− phạm vịng Š KiĨm nghiƯm hƯ thèng BT§T Š Kiểm nghiệm tính hợp lí biện pháp tăng c−ờng sử dụng BTĐT dạy học thơng qua tiến trình dạy học đề xuất Trên sở rút kinh nghiệm để bổ sung, chỉnh lí chuẩn bị tốt cho TNg s− phạm vịng 3.1.2 Mục đích thực nghiệm s− phạm vòng Kiểm nghiệm tính đắn giả thuyết khoa học 3.2 Tiến trình thực nghiệm s phạm - Tr−ớc tổ chức dạy TNg s− phạm, tổ chức gặp gỡ GV VL tr−ờng để giới thiệu trao đổi hệ thống BTĐT xây dựng, gặp gỡ với GV dạy TNg để trao đổi tiến trình dạy hc ó xõy dng - Quá trình thực nghiệm s phạm đợc tiến hành theo vòng: Vòng 1: tiến hành năm học 2008 - 2009 trờng THPT Trần Quốc Tuấn (Quảng NgÃi) trờng THPT KonTum Vòng 2: tiến hành năm học 2009 - 2010 trờng THPT Trần Quốc TuÊn (Qu¶ng Ng·i) - Sau tiến hành dạy TNg s− phạm, thu thập thơng tin, xử lí kết để rút kt lun 3.3 Phơng pháp thực nghiệm 3.3.1 Chän mÉu thùc nghiÖm y Thực nghiệm vòng Số HS đợc chọn 172 HS, gồm 89 HS thuộc trờng THPT Trần Quèc TuÊn vµ 83 HS thuéc tr−êng THPT KonTum y Thùc nghiƯm vßng Sè HS đợc chọn 287 HS Trờng THPT Trần Quốc Tuấn (Quảng NgÃi) 3.3.2 Quan sát học Tất học đ−ợc quan sát ghi chép hoạt động GV HS 3.4 néi dung vμ KÕt qu¶ thùc nghiƯm s− ph¹m (25)3.4.1.1 Néi dung thực nghiệm s phạm vòng T chức trao đổi, thảo luận với GV, thu thập ý kiến đóng góp hệ thống BTĐT xây dựng để làm sở xem xét điều chỉnh ™ Tiến hành dạy TNg lớp TNg dạy bình th−ờng lớp ĐC - Nhóm TNg: dạy theo tiến trình dạy học xây dựng (mục 2.3.2) - Nhóm đối chứng (ĐC): dạy nh− trên, nh−ng sử dụng PP dạy học thông th−ờng tổ chức dạy học theo điều kiện có nhà tr−ờng 3.4.1.2 KÕt thực nghiệm s phạm vòng Đánh giá hệ thống BTĐT - Hình thức thể BTĐT t−ơng đối đa dạng, nhiều BTĐT có liệu hình ảnh nên có tính trực quan cao Nội dung phong phú, có nhiều BTĐT gắn với thực tế sống - Cịn có số ch−a hợp lí: 34 BTĐT cần phải sử dụng thêm kiến thức phần nhiệt học giải đ−ợc, BTĐT sáng tạo có mức độ khó, 22 BTĐT nên chuyển từ mức độ BTĐT sáng tạo thành BTĐT nâng cao phù hợp hơn, BTĐT có liệu hình ảnh có độ nét độ sáng ch−a phù hợp - Số lợng BTĐT hệ thống nhiều, cần giảm bớt số lợng BTĐT chơng Cha có BTĐT thể dới dạng video clip ™ Đánh giá hoạt động dạy học - Tiến trình dạy học hợp lí, b−ớc tiến trình dạy học đ−ợc GV thực theo quy trình, t−ơng đối phù hợp với thực tế dạy học nhà tr−ờng, khơng có khác biệt lớn điều kiện sở vật chất thiết bị dạy học dành cho lớp TNg ĐC - Số l−ợng BTĐT sử dụng tiết học không tải HS, đảm bảo đ−ợc nhịp độ bình th−ờng tiến trình dạy học - Cách sử dụng BTĐT để tạo tình học tập GV có chỗ cịn ch−a hợp lí, ch−a linh hoạt - Những BTĐT đặt học hút đ−ợc HS tham gia vào hoạt động nhận thức Tuy nhiên, kĩ trình bày HS cịn nhiều hạn chế, nội dung phát biểu cịn lủng củng, ngơn ngữ VL đơi cịn thiếu xác - Sau học, HS thực có biểu cña sù phÊn khëi, tù tin 3.4.2 Néi dung kết thực nghiệm s phạm vòng 3.4.2.1 Nội dung thực nghiệm s phạm vòng - Các lớp TNg dạy nh− vịng 1, theo tiến trình dạy học biện pháp đ−ợc bổ sung, điều chỉnh (26)3.4.2.2 Kết thực nghiệm s phạm vßng ™ Các tiêu chí đánh giá Đánh giá định tính gồm mặt: Cách thức tổ chức tiến trình dạy học GV, tính hợp lí việc sử dụng BTĐT dạy học, khơng khí lớp học, tính tích cực HS, mức độ hiểu HS Đánh giá định l−ợng: hiệu tiến trình dạy học (mức độ hiểu bài, nắm vững kiến thức học kĩ vận dụng kiến thức HS) ™ Đánh giá định tính Tiến trình dạy học hợp lí GV tổ chức tốt hoạt động nhận thức cho HS, thực b−ớc trình dạy học cách uyển chuyển, linh hoạt, phù hợp với thực tế dạy học nhà tr−ờng Số l−ợng chất l−ợng BTĐT đ−ợc sử dụng phù hợp với thời gian tiết học, không nặng nề khả tiếp thu HS Nhờ việc xử lí lại số hình ảnh, điều chỉnh lại mức độ BTĐT cách phù hợp, nên HS bỡ ngỡ, tập trung quan sát cách giải vấn đề nhanh nhạy Việc sử dụng BTĐT đ−ợc thực lúc, chỗ, thực hút HS Kĩ trình bày HS đ−ợc cải thiện nhiều, nội dung phát biểu có trọng tâm, ngơn ngữ sử dụng xác Có thể nói tiến trình dạy học theo h−ớng tổ chức hoạt động nhận thức cho HS sở vận dụng biện pháp tăng c−ờng sử dụng BTĐT mang lại khơng khí học tập sơi nổi, khả vận dụng kiến thức vào thực tế sống HS đ−ợc cải thiện rõ rệt, chất l−ợng dạy học đ−ợc nâng cao Đánh giá nh lng * Kết tổng hợp điểm số kiểm tra: Bảng thống kê điểm số (xi) kiểm tra Số đạt điểm số xi Nhóm Tỉng sè bµi 10 §C 429 0 18 48 65 74 75 60 49 24 16 TNg 432 0 10 33 55 65 49 57 66 59 38 Bảng phân phối tần suất kiểm tra S % bi đạt điểm xi Nhóm 0 10 (27)Bảng phân phối tần suất tích luỹ bµi kiĨm tra Số % đạt điểm xi trở xuống Nhóm 0 10 §C 0 4.20 15.39 30.54 47.79 65.27 79.26 90.69 96.28 100 TNg 0 2.31 9.95 22.68 37.73 49.07 62.26 77.54 91.2 100 Bảng tham số thống kê Nhóm Điểm trung bình (x) Độ lệch chuẩn (S) §C 5,7 2,02 TNg 6,5 2,21 Dựa vào kết trên, thấy điểm trung bình kiểm tra nhóm TNg (6,5) cao so nhóm ĐC (5,7) có độ tin cậy cao * Kiểm định giả thuyết thống kê Kết tính tốn theo PP kiểm định giả thiết thống kê cho thấy: Điểm trung bình cộng nhóm TNg cao nhóm ĐC có ý nghĩa với mức α = 0,05 Từ đánh giá trên, kết luận hệ thống BTĐT xây dựng hợp lí có tính khả thi; giả thuyết khoa học đề tài nêu đắn KÕt luËn Đối chiếu với mục tiêu nhiệm vụ đề ban đầu, trình nghiên cứu, đạt đ−ợc kết sau: 1 Về mặt lí luận, luận án bổ sung làm rõ đ−ợc nội dung BTĐT theo quan điểm lí luận dạy học cho thấy BTĐT có vị trí quan trọng hệ thống tập VL Không dừng lại nội dung khái niệm, luận án đ−a cách phân loại, hình thức thể xác định PP giải BTĐT 2 Trên sở xem xét tiến trình dạy học theo quan điểm dạy học đại, luận án đ−ợc vai trò quan trọng BTĐT trình tổ chức hoạt động nhận thức cho HS BTĐT đ−ợc sử dụng tất khâu tiến trình dạy học nh− đề xuất vấn đề, tạo tình có vấn đề, giải vấn đề, ơn luyện vận dụng kiến thức 3 Luận án trình bày đ−ợc nguyên tắc quy trình b−ớc để xây dựng hệ thống BTĐT cho dạy học VL nh− hệ thống BTĐT cho ch−ơng (hay phần) VL 4 Để có thêm sở liệu cho việc xây dựng sử dụng BTĐT nh− chia sẻ thông tin với cộng đồng GV HS, xây dựng website "Vật (28)5 Kết điều tra, khảo sát thực tế tr−ờng THPT thuộc tỉnh Miền Trung Tây Nguyên cho thấy: HS th−ờng ngại trả lời câu hỏi liên quan đến thực tế sống; trình làm tập VL, HS th−ờng quan tâm đến tập tính tốn mà khơng quan tâm đến BTĐT; nhà, HS th−ờng không quan tâm đến việc tìm tịi, giải thích t−ợng VL hay ứng dụng VL vào công việc cụ thể 6 Dựa phân tích đặc điểm BTĐT, nguyên tắc, quy trình xây dựng hệ thống BTĐT nội dung ch−ơng trình VL, chúng tơi xây dựng hệ thống BTĐT cho phần học (VL 10 nâng cao) với tổng số 222 tập, có 72 BTĐT đơn giản, 73 BTĐT nâng cao 77 BTĐT sáng tạo 7 Dựa sở lí luận thực tiễn việc tổ chức hoạt động nhận thức cho HS lên lớp, luận án đề xuất số biện pháp tăng c−ờng sử dụng BTĐT tiến trình dạy học giải vấn đề tiến trình xây dựng kiến thức dựa PP nhận thức khoa học đ−ợc áp dụng rộng rãi tr−ờng THPT nay, PP thực nghiệm PP mơ hình 8 Luận án trình bày đ−ợc tiến trình dạy học cho số giảng theo h−ớng tổ chức hoạt động nhận thức HS, với tăng c−ờng sử dụng BTĐT Trong giảng, b−ớc tiến trình đ−ợc trình bày rõ từ việc xác định mục tiêu học, đến sơ đồ tiến trình xây dựng dự kiến tổ chức hoạt động nhận thức cho HS 9 Kết thực nghiệm s phạm cho thấy: - Hệ thống BTĐT phần học VL lớp 10 THPT đảm bảo đ−ợc tính xác, bám sát ch−ơng trình sách giáo khoa Số l−ợng BTĐT tồn hệ thống ch−ơng, vừa phải, đủ GV lựa chọn sử dụng trình dạy học phần học lớp 10 nâng cao THPT, đồng thời mẫu để dựa vào GV tiếp tục tự biên soạn cho BTĐT t−ơng tự khác phù hợp với điều kiện dạy học - Tiến trình dạy học theo h−ớng tổ chức hoạt động nhận thức cho HS vận dụng biện pháp tăng c−ờng sử dụng BTĐT làm cho hoạt động dạy học trở nên sinh động, phát huy đ−ợc tính tích cực, tự lực sáng tạo HS Trong học, HS hoạt động nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn, suy nghĩ nhiều tiếp thu kiến thức dễ dàng
- Xem thêm -

Xem thêm: ,

Hình ảnh liên quan

Mô hình giả thuyết Các hệ quả lôgic -

h.

ình giả thuyết Các hệ quả lôgic Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hệ thống BTĐT đ−ợc xây dựng với hình thức và nội dung phong phú, GV có thể sử dụng trong dạy học VL, đồng thời dựa vào đó GV có thể tự biên soạn  những bài tập t−ơng tự phù hợp với điều kiện dạy học của riêng mình -

th.

ống BTĐT đ−ợc xây dựng với hình thức và nội dung phong phú, GV có thể sử dụng trong dạy học VL, đồng thời dựa vào đó GV có thể tự biên soạn những bài tập t−ơng tự phù hợp với điều kiện dạy học của riêng mình Xem tại trang 18 của tài liệu.
Nhờ việc xử lí lại một số hình ảnh, điều chỉnh lại mức độ của các BTĐT một cách phù hợp, nên HS ít bỡ ngỡ, tập trung khi quan sát và cách giải quyết  vấn đề cũng nhanh nhạy hơn -

h.

ờ việc xử lí lại một số hình ảnh, điều chỉnh lại mức độ của các BTĐT một cách phù hợp, nên HS ít bỡ ngỡ, tập trung khi quan sát và cách giải quyết vấn đề cũng nhanh nhạy hơn Xem tại trang 26 của tài liệu.
Bảng phân phối tần suất tích luỹ của cả 3 bài kiểm tra -

Bảng ph.

ân phối tần suất tích luỹ của cả 3 bài kiểm tra Xem tại trang 27 của tài liệu.