0

28 3 0

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:44

- Nghiªn cøu tæng hîp hÖ chÊt t¹o mµng s¬n ®iÖn di an«t d¹ng polieste tõ dÇu ®Ëu nµnh ViÖt Nam lµ chÝnh vµ mét sè hÖ chÊt t¹o mµng trªn c¬ së polieste dÇu ®Ëu nµnh ®−îc thay thÕ b»ng m[r] (1)Bộ giáo dục đào tạo Bộ quốc phòng Viện khoa học vμ cơng nghệ qn Lª văn dung Nghiên cứu chế tạo sơn điện di anôt trên sở polieste đợc tổng hợp tõ dÇu thùc vËt viƯt nam Chuyên ngành: Mà số: Hoá hữu 62 44 27 01 Tãm t¾t luËn ¸n tiÕn sÜ ho¸ häc (2) viện khoa học v công nghệ quân - qc phßng Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: PGS.TS lª träng thiÕp TS đo công minh Phản biện 1: PGS.TS Bùi Chơng Đại học Bách khoa Hà Nội Phản biƯn 2: GS.TS Lª Qc Hïng ViƯn Khoa học Công nghệ Việt Nam Phản biện 3: TS Ngun ViƯt Th¸i Häc viƯn Kü tht qu©n sù Luận án đ−ợc bảo vệ tr−ớc Hội đồng chấm luận án tiến sĩ, họp tại Viện Khoa học Công nghệ quân Vào hồi giờ, ngày tháng năm 2010 Có thể tìm hiểu luận án t¹i: (3)Mở ĐầU 1 Tính cấp thiết đề tài Hố học công nghệ vật liệu cao phân tử đạt đ−ợc nhiều tiến từ sau đại chiến giới thứ II đến Các ngành quan trọng công nghiệp hoá học nh− cao su, chất dẻo, sợi hoá học, vật liệu sơn phủ, keo dán, vật liệu composit,… dựa công nghệ vật liệu cao phân tử Trong lĩnh vực sơn phủ bảo vệ, chống ăn mòn kim loại đạt đ−ợc b−ớc tiến nhảy vọt Thống kê nhiều tác giả cho thấy khoảng 80 - 90% trang thiết bị máy móc cơng trình kỹ thuật đ−ợc bảo vệ màng sơn Tuy nhiên, đầu năm 60 kỷ tr−ớc hầu hết ph−ơng pháp sơn là: phun, nhúng, quét, bôi lăn Các ph−ơng pháp có nh−ợc điểm khó phủ kín đ−ợc góc khuất, dễ cháy nổ, độc hại, nhiễm mơi tr−ờng có giá thành cao dùng dung mơi hữu Đứng tr−ớc thực trạng trên, vào năm 60 kỷ tr−ớc hãng ôtô Ford, d−ới điều hành TS George Brewer nghiên cứu thành công nguyên lý tạo màng hoàn toàn - ph−ơng pháp sơn điện di Năm 1963, dây chuyền công nghệ sơn điện di anôt đời, sau phát triển nhanh chóng −u điểm bật nó: ph−ơng pháp tạo màng có độ dày màng đồng nhất, sơn phủ đ−ợc góc khuất chi tiết hình học phức tạp, khả chống ăn mịn cao, sử dụng dung môi n−ớc nên hiệu kinh tế cao thân thiện với môi tr−ờng, dễ tự động hoá Sơn điện di xu h−ớng phát triển lĩnh vực bảo vệ kim loại kỷ XXI n−ớc ta sơn điện di đ−ợc số tác giả nghiên cứu song ch−a đ−ợc nhiều, cơng nghiệp nói chung cơng nghiệp ơtơ nói riêng cần sơn điện di Vì vậy, việc nghiên cứu sơn điện di từ nguồn nguyên liệu n−ớc nhằm làm chủ công nghệ vấn đề quan trọng cấp bách Việt Nam nằm vùng khí hậu nhiệt đới có nhiều loại có dầu, nguồn nguyên liệu dầu thực vật dùng để tổng hợp chất tạo màng sơn bảo vệ nói chung sơn điện di nói riêng phong phú Việc nghiên cứu tổng hợp chất tạo màng sơn điện di sở nguồn nguyên liệu dầu thực vật n−ớc cần thiết Đề tài luận án “Nghiên cứu chế tạo sơn điện di anôt sở polieste đợc tổng hợp từ dầu thực vật Việt Nam“ mang ý nghÜa khoa häc vµ thùc tÕ cao 2 Mục đích, nội dung nghiên cứu: (4)- Nghiên cứu chế độ công nghệ sơn điện di anôt cho hệ chất to mng - Đánh giá tính - lý - hoá khả bảo vệ kim loại màng sơn 3 ý nghĩa khoa häc vµ thùc tiƠn: - Nghiên cứu chế tạo sơn điện di anôt sở polieste đ−ợc tổng hợp từ dầu thực vật Việt Nam yếu tố ảnh h−ởng đến trình tổng hợp chất tạo màng, ổn định hệ sơn, chế độ công nghệ, đánh giá chất l−ợng hiệu bảo vệ hệ sơn - Kết nghiên cứu đóng góp làm phong phú thêm lĩnh vực sơn điện di anôt - Nguyên liệu đầu dầu thực vật Việt Nam nhằm chủ động, đa dạng hoá nguồn nguyên liệu cho công nghệ sơn điện di tăng giá trị sử dụng dầu thực vật Việt Nam 4 Những đóng góp luận án: - Nghiên cứu chế tạo chất tạo màng sơn điện di anôt sở polieste tổng hợp từ dầu thực vật Việt Nam ch−a đ−ợc nghiên cứu n−ớc Đã tổng hợp đ−ợc chất tạo màng: polieste dầu đậu nành, polieste dầu đậu nành thay 15% dầu trẩu, polieste dầu lai polieste dầu đậu nành biến tính với nhựa epoxi Việc tổng hợp dựa phản ứng ancol phân với ancol bốn chức (pentaeritrit) tạo este ancol, sau trùng ng−ng este ancol với anhidrit phtalic thu đ−ợc polieste - Nghiên cứu đ−a chế độ công nghệ cho hệ sơn điện di anôt sở chất tạo màng tổng hợp đ−ợc - Nghiªn cøu tính - lý - hoá khả chống ăn mòn kim loại màng sơn điện di anôt từ polieste dầu thực vật Việt Nam mở ứng dụng loại sơn 5 Bè cơc cđa ln ¸n: Luận án gồm phần mở đầu đầu, ba ch−ơng phần kết luận đ−ợc thể 123 trang, 46 bảng, 53 hình vẽ đồ thị, 104 tài liệu tham khảo, phụ lục Ba ch−ơng luận án gồm: - Chơng 1: Tổng quan (cơ sở lý thuyết sơn điện di, dầu thực vật Việt Nam, vật liệu tạo màng sơn điện di anôt) (5)Nội dung luận án Chơng TổNG QUAN 1.1 Cơ sở lý thuyết sơn điện di Lịch sử đời phát triển sơn điện di, sở lý thuyết, động học chế tạo màng trình sơn điện di yếu tố ảnh h−ởng đến trình sơn in di 1.2 Dầu thực vật Việt Nam, phân loại, thành phần, phơng pháp tinh chế Phân loại, thành phần, phơng pháp tinh chế số loại dầu thực vật Việt Nam 1.3 Vật liệu tạo màng sơn điện di anốt Một số loại nhựa phổ biến dùng cho sơn điện di anôt: nhựa dầu thực vật malein hoá, nhựa phenolfomandehit, polime acrilic, copolime vinyl, nhùa melaminfomandehit, este epoxi vµ polieste vµ polieste đợc tổng hợp từ dầu thực vật Chơng phơng pháp nghiên cứu v thực nghiệm 2.1 Hoá chất, vật liệu, thiết bị - máy móc 2.2 Phơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Cỏc phng pháp phân tích hố học bao gồm ph−ơng pháp xác định số: axit, xà phịng hố, iơt, epoxi, hàm l−ợng AP theo tiêu chuẩn TCVN, ASTM 2.2.2 Các ph−ơng pháp xác định tính lý màng sơn bao gồm: độ bám dính, độ bền uốn, độ bền va đập, độ cứng, độ dày màng sơn theo tiêu chuẩn TCVN, ASTM 2.2.3 Các ph−ơng pháp xác định độ bền môi tr−ờng theo tiêu chuẩn ASTM B-117 máy Q-Fog (6)màng sơn máy Alpha-Step IQ hãng KLA Tencor Ph−ơng pháp phân tích nhiệt xác định q trình đóng rắn màng máy SETARAM Labsys TG Ph−ơng pháp xác định lực phân tán ph−ơng pháp phốt phat hoá kẽm bề mặt thép tr−ớc sơn. 2.2.5 Phơng pháp tổng hợp chất tạo màng 2.2.5.1 Tổng hợp polieste từ dầu thực vật Việt Nam Polieste đợc tổng hợp từ dầu thực vật qua hai giai đoạn: ancol phân este hoá: * Ancol phân dầu thực vật: Dầu đậu nành đợc ancol phân PEN Phản ứng ứng x¶y nh− sau: H2C HC OCO H2C OCO OCO R R R C CH2OH CH2OH HOH2C HOH2C + C3H5(OCOR)3-n(OH)n + C(CH2OH)4-m(CH2OCOR)m n=1-2, m=1-3: : Sản phẩm ancol phân chứa hai ba nhóm hidroxyl đợc đợc ký hiệu A(OH)x (x nhận giá trị 1, 3, A phần gốc: C3H5(OCOR)3-n C(CH2-)4-m(CH2OCOR)m ) * Este hoá sản phẩm ancol phân: Sản phẩm ancol phân tham gia phản ứng trùng ngng với AP tạo polieste theo phản ứng sau: CO CO O + A(OH)x a b OOC COO A(OH) OOC O O C HOOC y COO A(OH) O O C OOC Z +H2O (C¸c gi¸ trị y, z phản ứng nhận giá trị 0, nhỏ giá trị x) * Quy trình tổng hợp chất tạo mµng - Cho dầu thực vật PEN với tỉ lệ định vào bình cầu ba cổ có máy khuấy, sinh hàn hồi l−u, thổi khí trơ (CO2) (7)- Hạ nhiệt độ phản ứng đến 1800C, thêm từ từ đến hết l−ợng AP Nâng nhiệt độ đến nhiệt độ nghiên cứu Trong trình phản ứng, lấy mẫu xác định số axit, khối l−ợng phân tử trung bình, hàm l−ợng AP d 2.2.5.2 Tổng hợp chất tạo màng sơn điện di anôt sở polieste dầu đậu nành Việt Nam đợc biến tính với epoxi Chất tạo màng đợc tổng hợp qua hai bớc: Bớc 1: Tổng hợp polieste dầu đậu nành, bớc thùc hiƯn nh− phÇn 2.2.5.1 B−íc 2: BiÕn tÝnh nhùa polieste b»ng nhùa epoxi EP-44 theo ph¶n øng: H2C O CH CH2O CH3 CH3 O CH2CH CH2 OH O CH3 CH3 O CH2CH CH2 O n R-COOH + R-COOH + H2C OH CH CH2O CH3 CH3 O CH2CH CH2 OH O CH3 CH3 O CH2CH CH2 OH n O-CO-R R-CO-O R-COOH polyeste tổng hợp bớc Polieste dầu đậu nành biến tính với epoxi phải có số axit đủ lớn để tan đ−ợc n−ớc Chính vậy, polieste tổng hợp đ−ợc giai đoạn phải có số axit cao * Quy trình tổng hợp chất tạo màng - Sau kết thúc phản ứng giai đoạn (thực t−ơng tự phần 2.2.5.1), hạ nhiệt độ đến nhiệt độ phòng, thêm từ từ đến hết l−ợng epoxi - Nâng nhiệt độ đến giá trị nhiệt độ nghiên cứu, q trình epoxi hố lấy mẫu xác định số axit, số epoxi, khối l−ợng phân tử trung bình 2.2.6 Ph−ơng pháp tạo màng sơn điện di - Cho dung dÞch chÊt tạo màng vào bình sơn điện di thép không gỉ, nối bình với điện cực âm nguồn điện, nối kim loại cần sơn với cực dơng ngn ®iƯn - Tấm mẫu làm thép CT3 đ−ợc phốt phat hố kích th−ớc 7cmì15cmì0,8mm - Thực sơn điện di thời gian đợc chọn nghiên cứu (8)Chng KếT QUả Vμ THảO LUậN 3.1 Phân tích khảo sát số loại dầu thực vật Việt Nam 3.1.1 Xác định số số dầu thực vật Các số: axit, xà phịng hố, iôt dầu đậu nành, dầu lai, dầu trẩu Việt Nam đ−ợc xác định theo tiêu chuẩn TCVN thu đ−ợc kết bảng 3.1 d−ới B¶ng 3.1 Mét sè chØ sè cđa mét sè dÇu thùc vËt Việt Nam Loại dầu Chỉ số axit, mg KOH/g Chỉ số xà phòng hoá, mgKOH/g ChØ sè i«t, g i«t/100g DÇu trÈu 13,05 195,0 155,6 DÇu lai 3,58 195,4 132,1 Dầu đậu tơng 4.27 193 137 3.1.2 Phân tích thành phần axit béo Hm lng axit béo dầu thực vật Việt Nam đ−ợc xác định ph−ơng pháp sắc ký khí khối phổ theo tiêu chuẩn AOAC 963.22 đ−ợc thực máy 5989 BMS thu đ−ợc kết bảng 3.3, 3.4, 3.5 Bảng 3.3 Thành phần axit béo dầu đậu nành Axit béo Thời gian l−u, TØ lƯ diƯn tÝch pic Nồng , mg/ml Hàm lợng axit béo, % Pentadecanoic 18,17 100 0.8 Panmitic 19.79 66.9 0.53 10.5 Stearic 24.01 22.3 0.18 3.5 Oleic 25.41 166 1.33 26.1 Linoleic 26.85 352 2.82 55.3 Linolenic 28.54 28 0.22 4.4 Bảng 3.4 Thành phần axit béo dÇu trÈu Axit bÐo Thêi gian l−u, TØ lƯ diƯn tÝch pic Nồng độ, mg/ml Hàm lợng axit béo, % Pentadecanoic 18,19 100 0,80 Panmitic 19,89 25,68 0,1219 4,2 Stearic 23,96 4,28 0,046 0,9 Oleic 25,45 25,88 0,382 7,3 Linoleic 26,92 20,59 0,217 4,2 Linolenic 28,54 15,18 0,159 3,1 (9)Bảng 3.5 Thành phần axit bÐo dÇu lai Axit bÐo Thêi gian l−u, TØ lƯ diƯn tÝch pic, % Nng , mg/ml Hàm lợng axit béo, % Pentadecanoic 18,25 100 0,80 Panmitic 19,82 30,24 0,258 4,79 Stearic 23,97 31,32 0,336 6,23 Oleic 25,51 27,37 1,355 25,14 Linoleic 26,93 196,59 2,075 38,5 Linolenic 28.51 130,28 1,365 25,32 Qua kết phân tích, khảo sát nhận thấy: - Ch s axit ca dầu trẩu cao nhất, số axit dầu đậu nành dầu lai thấp Cả ba loại dầu có số xà phịng hố gần nh− nên khối l−ợng phân tử trung bình chúng gần Chỉ số iôt ba loại dầu cao (đều lớn 130), dầu trẩu cao Điều thuận lợi cho việc dùng dầu để tổng hợp chất tạo màng có đ−ợc độ bóng, độ mềm dẻo, khả chống ăn mòn cao khô nhanh - Thành phần axit béo gồm axit bão hoà, axit oleic, tổng hàm l−ợng axit linoleic linolenic dầu dầu đậu nành dầu lai gần nh− Nh− vậy, dùng hai dầu để tổng hợp chất tạo màng tạo sản phẩm có nhiều tính t−ơng tự - Hàm l−ợng axit α-eleostearic dầu trẩu cao (80,3%) dùng dầu để tổng hợp chất tạo màng có tính tốt nh−ng dễ bị gel hoá Nếu kết hợp dầu trẩu với dầu đậu nành dầu lai giảm t−ợng gel hố, đồng thời tăng đ−ợc nhiều tính cơ, lý, hố màng sơn 3.2 Tỉng hỵp polieste từ dầu thực vật Việt Nam 3.2.1 Tổng hợp polieste từ dầu đậu nành Việt Nam Polieste đợc tổng hợp theo tỉ lệ thành phần chất tham gia phản ứng đợc trình bày bảng 3.6 Bảng 3.6 Tỉ lệ thành phần chất phản ứng Chất phản ứng Dầu đậu nành PEN AP Na2CO3 ECOOH/EOH (10)3.2.2 Nghiên cứu yếu tố ảnh h−ởng đến trình tổng hợp polieste từ dầu đậu nành 3.2.2.1 ảnh h−ởng nhiệt độ đến thời gian phản ứng ancol phân Phản ứng ancol phân đ−ợc khảo sát nhiệt độ khác Phản ứng đ−ợc xem kết thúc sản phẩm ancol phân hoà tan đ−ợc hoàn toàn cồn tuyệt đối (theo tỉ lệ 1gam mẫu ancol phân:10ml cồn) tạo thành dung dịch suốt Kết nghiên cứu nhận thấy nhiệt độ cao thời gian phản ứng ancol phân ngắn 2000C gần nh− không xảy phản ứng, 2200C phản ứng xảy chậm, 230 – 2400C phản ứng diễn tốt, 260-2800C phản ứng xảy nhanh 3.2.2.2 ảnh h−ởng nhiệt độ thời gian phản ứng đến số iơt Trong q trình ancol phân, lấy mẫu xác định số iôt đ−ợc kết d−ới 0C 0C 0C C 0 C 0 C 40 45 50 55 60 65 70 0 30 60 90 120 150 180 210 240 Thời gian, phút Ch ỉ s ố io t, g i o t/ 100g m Éu 200 220 230 240 260 280 Hình 3.5 Biến đổi số iơt theo thời gian nhiệt độ trong trình phản ứng ancol phân Nh− vậy, qua nghiên cứu phản ứng ancol phân nhận thấy khoảng nhiệt độ 2300C đến 2400C phản ứng ancol phân xảy tốt ch−a có dấu hiệu xảy phản ứng trùng hợp (hoặc xảy không đáng kể) Khoảng nhiệt độ 2300C đến 2400C thời gian ≈ 140 phút đ−ợc chọn để thực phản ứng ancol phân 3.2.2.3 ảnh h−ởng nhiệt độ thời gian đến phản ứng este hoá (11)0C 0C 0C 0C 0C 0C 0.00 40.00 80.00 120.00 160.00 200.00 240.00 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 Thời gian, phút Ch ỉ s ố a xi t, m gKO H/ g mÉ u 200 220 230 240 260 280 Hình 3.6 Biến đổi số axit theo nhiệt độ thời gian phản ứng este hoá Sau thời gian phản ứng 90 phút 230 2400C số axit giảm t−ơng ứng đến 71 55 Polieste có số axit khoảng 50-100 phù hợp làm chất tạo màng cho sơn điện di Nh− vậy, nhiệt độ tối −u cho trình phản ứng este hoá nằm khoảng 230 đến 2400C Nhiệt độ đ−ợc chọn cho phản ứng este hoá 230±50C nghiên cứu 3.2.2.4 ảnh h−ởng thời gian phản ứng este hoá đến hàm l−ợng AP d− Xác định hàm l−ợng AP d− thu đ−ợc kết l−ợng AP d− d−ới 2% sau thời gian phản ứng 120 phút 3.2.2.5 ¶nh h−ëng cđa thêi gian ph¶n øng tíi khèi lợng phân tử polieste Khối lợng phân tử polieste đợc khảo sát theo thời gian phản ứng este hoá phơng pháp sắc ký GPC thu đợc kết dới Bng 3.8 Bin thiên khối l−ợng phân tử độ tập trung khối l−ợng phân tử theo thời gian phản ứng Thêi gian ph¶n øng, 60 120 180 240 Thêi gian l−u, 11,19 11,12 11,03 10,94 Mn 757 967 1400 1817 Mw 1584 1905 2399 3020 Mw/Mn 2,0923 1,9702 1,7137 1,6621 (12)màng có tính tốt Vì vậy, phản ứng este hoá đợc chọn khoảng 120 phút phù hợp 3.2.2.6 ảnh hởng hàm lợng dầu đậu nµnh Chất tạo màng đ−ợc tổng hợp theo b−ớc nh− phần 3.2.1: nhiệt độ ancol phân 230-2400C, nhiệt độ este hoá 230±5oC, tỉ lệ đ−ơng l−ợng nhóm -COOH/-OH 1:1, hàm l−ợng dầu đậu nành thay đổi khoảng 40-65% Sự biến đổi số axit khối l−ợng phân tử polieste hàm l−ợng dầu đậu nành khác đ−ợc kết khoảng hàm l−ợng dầu từ 40-65% thực phản ứng este hoá khoảng 2-3giờ thu đ−ợc sản phẩm có khối l−ợng phân tử số axit phù hợp cho ứng dụng làm chất tạo màng sơn điện di anôt 3.2.3 Tổng hợp polieste hỗn hợp dầu trẩu dầu đậu nành Việt Nam Tổng hợp polieste từ hỗn hợp hai loại dầu với tổng hàm l−ợng dầu 55% (55% ứng với hàm l−ợng dầu đậu nành cho màng sơn có tính tốt nhất), trình nghiên cứu hàm l−ợng dầu trẩu đ−ợc thay đổi từ 5ữ25% Quá trình tổng hợp đ−ợc thực qua hai giai đoạn nh− dầu đậu nành (phản ứng ancol phân 230-2400C phản ứng este hoá 230±50C) Phản ứng este hoá đ−ợc dừng số axit ≈ 70 mgKOH/gam nhựa Kết đ−ợc trình bày bảng 3.10 Bảng 3.10 Biến thiên số kỹ thuật polieste thu đợc ở tỉ lệ dầu trÈu kh¸c TØ lƯ c¸c chÊt tham gia phản ứng, % Chỉ tiêu kỹ thuật sản phẩm Dầu đậu nành Dầu trẩu AP PEN ChØ sè axit, mg KOH/gam mÉu Khối lợng phân tử, dvC 50 29,9 15,1 72,3 2451 45 10 29,9 15,1 71,1 2782 40 15 29,9 15,1 72,8 3894 35 20 29,9 15,1 - Gel ho¸ 30 25 29,9 15,1 - Gel hoá Hàm lợng dầu trẩu tăng khối lợng phân tử tăng Tuy nhiên, hàm lợng dầu trẩu vợt 15% xảy tợng tạo gel 3.2.4 Tổng hợp polieste đợc từ dầu lai Việt Nam (13)Bảng 3.11 Khối lợng phân tử trung bình, số axit polieste đợc tổng hợp từ dầu lai ECOOH/EOH DÇu lai, % 1,0/1,2 1,0/1,1 1,0/1,0 1,0/0,9 50 2077 (67,3) 2217 (69,9) 2293 (74,5) 2388 (79,2) 55 1985 (55,2) 2185 (63,7) 2152 (79,2) 2178 (73,6) 60 1820 (51,9) 1858 (57,6) 1867 (58,5) 1923 (64,5) Ghi chú: Số liệu dấu () khối l−ợng phân tử trung bình, đvC; số liệu trong ngoặc đơn số axit , mgKOH/g nhựa Từ bảng 3.11 nhận thấy polieste thu đ−ợc có khối l−ợng phân tử trung bình ≈ 2000đvC, số axit ≈ 70 mgKOH/g nhựa thoả mãn làm chất tạo màng sơn điện di anôt 3.2.5 Tổng hợp chất tạo màng sơn điện di anôt sở polieste dầu đậu nành Việt Nam đợc biến tính với epoxi Bảng 3.13 Chỉ tiêu kỹ thuật mẫu nhựa polieste dầu đậu nành đợc biến tính với epoxi Tỉ lệ chất tham gia phản ứng, % Chỉ tiêu kỹ thuật sản phẩm Mẫu Poli-este mpolieste, gam (%polieste) mepoxi, gam (%epoxi) Ia, mgKOH/g Iepoxi, mgKOH/g M , dvC Nhiệt độ tạo gel, 0 C Ký hiệu mẫu sản phẩm M1 100 (70,3) 42,3 (29,7) 73,5 0,86 4257 140 E-EP1 M2 100 (73,6) 36,1 (26,4) 72,7 0,79 3891 150 E-EP2 M3 100 (76,6) 30,6 (23,4) 70,9 0,80 3352 170 E-EP3 M4 100 (79,7) 25,5 (20,3) 68,2 0,71 2684 180 E-EP4 M5 100 (84,5) 18,4 (15,5) 67,2 0,64 2357 200 E-EP5 Các mẫu polieste biến tính có số axit cao (gần 70) có khả hoà tan n−ớc sau trung hoà kiềm để tạo dung dịch chất tạo màng sơn điện di 3.3 Nghiên cứu chế độ cơng nghệ sơn điện di anơt tính màng sơn sở polieste đ−ợc tổng hợp từ dầu đậu nành 3.3.1 Nghiªn cøu tính chất dung dịch chất tạo màng 3.3.1.1 ảnh h−ởng độ trung hoà đến pH độ hoà tan chất tạo màng (14)Bảng 3.14 Độ tan polieste phụ thuộc vo trung ho Độ trung hoà, % 35 45 55 65 75 85 95 100 110 pH 4,7 4,91 5,37 5,98 6,51 6,89 7,81 8,43 8,91 §é tan, g nhùa/100g n−íc 0,18 1,3 2,7 5,9 18,7 32,9 65,2 83,5 Tan vô hạn Khi tăng độ trung hồ pH dung dịch chất tạo màng độ tan chất tạo màng tăng 3.3.1.2 ảnh h−ởng pH đến phân bố kích th−ớc hạt dung dịch chất tạo màng Các mẫu nhựa polieste đ−ợc hoà tan n−ớc theo tỉ lệ khối l−ợng chất tạo màng/ khối l−ợng n−ớc, sau thêm từ từ NH3 khuấy đo điều chỉnh pH dung dịch dung dịch NH3 đến pH cần khảo sát đ−ợc dung dịch chất tạo màng 10% pH khác Kết khảo sát thu đ−ợc pH ≥ phân bố kích th−ớc hạt keo nhỏ đồng tạo điều kiện thuận lợi cho trình tạo màng sơn điện di anôt 3.3.1.3 ảnh h−ởng pH đến độ nhớt độ dẫn điện dung dịch chất tạo màng Độ nhớt độ dẫn điện dung dịch chất tạo màng 10%, pH khác thu đ−ợc kết pH tăng độ dẫn điện dung dịch tăng 3.3.1.4 ảnh h−ởng pH đến độ ổn định dung dịch chất tạo màng Độ ổn định dung dịch chất tạo màng 10% đ−ợc khảo sát pH khác thu đ−ợc kết trình bày hình 3.13 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 0 10 11 12 13 Thời gian, tháng Độ nh ớt, s pH=7,0 pH=7,5 pH=8,0 pH=8,5 (15)pH thấp d−ới 7,5 độ ổn định dung dịch chất tạo màng thấp biểu độ nhớt dung dịch tăng theo thời gian Nh− khả ứng dụng hệ sơn điện di anôt với hàm l−ợng chất tạo màng 10% pH không đ−ợc phép nhỏ 7,5 3.3.2 Nghiên cứu chế độ công nghệ sơn điện di anôt 3.3.2.1 ảnh h−ởng pH đến độ dày độ nhẵn màng sơn điện di Dung dịch chất tạo màng 10%, tiến hành sơn phút với điện áp 50V pH khác Đo độ dày độ nhẵn màng sơn thu đ−ợc kết hình 3.16 3.17 9 11 13 15 17 19 21 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75 9.00 pH Độ dà y m àng , μ m Hình 3.16 Biến thiên độ dày màng sơn giá trị pH khác pH=7,28 pH=7,60 pH=8,00 pH=8,21 pH=8,51 (16)Khi pH thấp, kích th−ớc hạt keo lớn khơng đồng dẫn đến q trình điện kết tủa chất tạo màng anôt không đồng độ nhẵn màng giảm Khi tăng pH, độ nhẵn màng tăng Khi pH tăng cao độ dày màng giảm Nh− vậy, chọn pH khoảng 8,0 – 8,2 phù hợp cho hệ sơn điện di anôt 3.3.2.2 ảnh h−ởng điện áp đến độ dày màng C¸c tÊm mÉu đợc sơn điện di pH=8-8,2, dung dịch với hàm lợng chất tạo màng 10% với thời gian phút điện áp khác thu đợc kết h×nh 3.18 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00 32.50 35.00 37.50 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 Điện áp, V Độ dà y m àng, μm Hình 3.18 Biến đổi độ dày màng điện áp khác ở vùng điện áp 30-110V, độ dày màng tăng gần nh− tuyến tính theo điện áp vùng điện áp cao 110-150V độ dày màng giảm dần theo chiều tăng điện áp Mặc dù điện áp tăng khoảng 80-110V độ dày màng tăng nh−ng qua quan sát bề mặt màng sơn sau đóng rắn thấy xuất lỗ hình phễu Chính điều làm cho khả chống ăn mịn thấp Vì vậy, chọn điện áp khoảng 50V cho hệ sơn phù hợp 3.3.2.3 ảnh h−ởng nồng độ dung dịch chất tạo màng thời gian đến độ dày màng sơn (17)0 10 15 20 25 30 35 0 Thời gian, phút Độ dà y m àng , μ m 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Hình 3.19 Biến đổi độ dày màng sơn nồng độ chất tạo màng khác theo thời gian Nồng độ thấp độ dày màng thấp kể kéo dài thời gian sơn Nồng độ 10% thời gian sơn phút phù hợp, nồng độ lớn 10% thời gian sơn phút phù hợp Khi nồng độ chất tạo màng cao 15% độ nhớt dung dịch cao bền theo thời gian Nh− vậy, chọn nồng độ chất tạo màng khoảng 10-15% phù hợp 3.3.2.4 ảnh h−ởng nhiệt độ đến trình sơn điện di Đã khảo sát ảnh h−ởng nhiệt độ bế điện di đến bề dày màng đ−ợc kết quả: nhiệt độ làm việc bể sơn khoảng 20-350C phù hợp, độ dày màng đạt khoảng 24-28μm, hiệu suất điện l−ợng 3,8-6 mg/C 3.3.2.5 ảnh hởng phụ gia hữu (18)3.3.2.5 ảnh hởng chất mầu Khảo sát ảnh hởng chất mầu thu đợc kết quả: chất mầu Fe2O3 tơng hợp tốt với chất tạo màng với tỉ lệ R 0,45 tơng ứng với pH 8,5-9,0 điện áp 50-70V Chất mầu TiO2 tơng hợp tốt với chất tạo màng với tỉ lệ R 0,5 tơng ứng với pH 8,0-8,5 điện áp 50-80V 3.3.3 Khảo sát tính màng sơn điện di anôt 3.3.3.1 Nghiên cứu trình, khả chống ăn mòn màng sơn Tổng trở màng sơn đợc khảo sát theo thời gian thu đợc kết hình 3.31 Hình 3.31 Biến đổi điện trở điện dung màng sơn theo thời gian Điện trở màng giảm dần, điện dung màng tăng nguyên nhân trình ngâm mẫu dung dịch NaCl 3% n−ớc ion thấm vào màng Tuy nhiên điện dung tăng nhanh ngày đầu ngâm mẫu, sau n−ớc bão hồ màng điện dung màng tăng chậm Mẫu ngâm 57 ngày thấy xuất vết gỉ (19)(a): S¬n điện di anôt (b): Sơn nhúng Hình 3.33 Hình ảnh ăn mòn màng sơn 3.3.3.2 Khảo sát tính - lý màng sơn Polieste dầu đậu nành đ−ợc tổng hợp hàm l−ợng dầu, tỉ lệ đ−ơng l−ợng nhóm –COOH/-OH khác Sơn điện di đóng rắn màng điều kiện tối −u, kết thu đ−ợc d−ới Bảng 3.28 Tính lý độ bền mù muối màng sơn 55% dầu đậu nành, tỉ lệ đ−ơng l−ợng nhóm -COOH -OH thay đổi ECOOH/EOH Độ bám dính, điểm Độ bền uốn, mm Độ cứng, bút chì Độ bền va đập, kg.cm Độ bóng, % (20)Khi hàm l−ợng dầu đậu nành tăng đến 65% màng sơn bị chảy mềm q trình đóng rắn Màng sơn điện di anơt có độ bám dính, độ bền uốn tốt, độ cứng, độ bền va đập cao không phụ thuộc hàm l−ợng dầu đậu nành khoảng từ 40% đến 60% Tỉ lệ đ−ơng l−ợng nhóm -COOH/-OH yếu tố ảnh h−ởng đến khả chống ăn mòn màng Khi tỉ lệ thấp cao màng d− nhiều nhóm -OH -COOH −a n−ớc dẫn đến làm tăng tính −a n−ớc màng làm giảm khả chống ăn mịn Tỉ lệ nhóm -COOH/-OH khong 1,0:1,1 l phự hp 3.3.3.3 Khảo sát khả chống ăn mòn màng sơn polieste dầu đậu nành có chất mầu Các mẫu sơn điện di anôt với tỉ lệ chất mầu/chất tạo màng thay đổi đ−ợc sơn điều kiện điện áp tối −u, sau đóng rắn đ−ợc khảo sát tổng trở điện hoá thu đ−ợc kết hình 3.34 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.3 6.5 0 10 20 30 40 50 60 Thời gian (ngày) Lo g( Rc ) (Oh m ) R=0,1/1 R=0,2/1 R=0,3/1 R=0,4/1 R=0,45/1 (a): ChÊt mÇu Fe2O3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.3 6.5 0 10 20 30 40 50 60 Thời gian (ngày) Lo g( Rc ) (Oh m ) R=0,1/1 R=0.2/1 R=0.3/1 R=0.4/1 R=0.5/1 (b): Chất mầu TiO2 Hình 3.34 Biến thiên điện trở màng sơn có chất mầu theo thêi gian ng©m mÉu (21)3.4 nghiên cứu chế độ công nghệ sơn điện di anơt tính màng sơn sở polieste đ−ợc tổng hợp từ dầu đậu nành-trẩu, dầu đậu nành-epoxi, dầu lai 3.4.1 Nghiên cứu chế độ công nghệ sơn điện di anôt tính của màng sơn sở polieste đ−ợc tổng hợp từ dầu đậu nành-trẩu 3.4.1.1 Nghiên cứu q trình đóng rắn màng sơn điện di anơt Q trình đóng rắn màng sơn điện di anôt đ−ợc nghiên cứu hàm l−ợng gel Màng sơn đ−ợc đóng rắn nhiệt độ khác Sau khoảng thời gian lớp sơn đ−ợc bóc tiến hành trích ly liên tục chiết soxklet với dung môi axeton Lấy phần rắn, làm khơ bình hút ẩm đến khối l−ợng khơng đổi, sau cân mẫu Kết thu đ−ợc trình bày hình 3.36 1000C 1400C 1600C 1800C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 Thời gian, phút Hà m lượ ng ge l, % Hình 3.36 Biến đổi hàm l−ợng gel nhiệt độ đóng rắn khác theo thời gian Từ kết nhận thấy, q trình đóng rắn xảy chậm (hàm l−ợng gel tăng chậm theo thời gian) khơng hồn tồn nhiệt độ đóng rắn d−ới 140oC Q trình đóng rắn xảy tốt nhiệt độ 1600C, đóng rắn gần nh− hồn tồn sau thời gian 60 phút (hàm l−ợng gel tăng đến giá trị ổn định đạt gần 100%) (22)3.4.1.2 Khảo sát tính màng sơn ®iƯn di an«t Tạo màng sơn điện di đóng rắn màng điều kiện tối −u Khảo sát độ cứng, độ bám dính, độ bền va đập, độ bóng độ bền mù muối màng sơn Bảng 3.32 Tính lý độ bền mù muối màng sơn polieste hỗn hợp dầu trẩu - dầu đậu nành Hµm lợng dầu trẩu, % Độ bám dính, điểm Độ cứng, bút chì Độ bền va đập, kg.cm §é bãng, % §é bỊn mï mi, chu kú 5 2H 50 92 23 10 2H 50 93 23 15 2H 50 95 25 Hàm l−ợng dầu trẩu tăng liên kết đơi C=C nhựa tăng nên độ bóng, độ bền mù muối màng sơn tăng l−ợng liên kết đôi nhựa cao làm tăng khả khâu mạng màng, làm tăng độ chặt khít, độ mịn màng sơn sau đóng rắn 3.4.2 Nghiên cứu chế độ công nghệ sơn điện di tính màng sơn sở polieste dầu đậu nành biến tính với epoxi 3.4.2.1 Nghiên cứu chế độ công nghệ sơn điện di anơt chế độ đóng rắn màng sơn Sơn điện di thời gian phút điện áp tối −u cho loại nhựa, đóng rắn màng sơn nhiệt độ khác Bảng 3.33.Một số thông số hệ sơn điện di polieste dầu đậu nành biến tính với epoxi Mẫu Điện áp tối u, V Dòng cuối, A Độ dày màng, m Nhit độ đóng rắn, o C Thời gian đóng rắn, phót E-EP1 60 0,12 28,3 140 30 E-EP2 60 0,14 27,9 150 30 E-EP3 50 0,17 25,4 150 30 E-EP4 50 0,21 23,7 170 30 E-EP5 50 0,26 22,5 170 40 (23) 3.4.2.2 Khảo sát tính nang màng sơn điện di anôt từ dầu đạu nành biến tính với epoxi a Khảo sát khả chống ăn mòn Cỏc mu sn in di anơt có hàm l−ợng epoxi thay đổi đ−ợc tạo màng điều kiện tối −u nh− phần 3.3.2, sau đo tổng trở, điện dung, tính độ bão hồ n−ớc màng 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21 42 6 Thời gian ngâm mẫu, ngày lo g( Rc ), O hm E-EP1 E-EP2 E-EP3 E-EP4 E-EP5 Hình 3.40.Biến đổi điện trở màng sơn theo thời gian ngâm mẫu Khi hàm l−ợng epoxi tăng điện trở màng tăng, tốc độ giảm điện trở theo thời gian chậm điện dung, độ thấm n−ớc màng nhỏ chứng tỏ khả chống ăn mòn màng tốt Nh− vậy, việc polieste đ−ợc biến tính epoxi làm tăng khả bảo vệ màng Hàm l−ợng epoxi cao khả chống ăn mòn tốt Tuy nhiên, hàm l−ợng epoxi lớn gây t−ợng gel hố q trình tổng hợp chất tạo màng Hàm l−ợng epoxi phù hợp 25-30% theo lng b Khảo sát tính lý màng sơn Tớnh nng c lý độ bền mù muối màng sơn điện di đ−ợc khảo sát cho kết trình bày bng 3.34 di õy Bảng 3.34.Các tính màng sơn điện di sở polieste dầu đậu nành đợc biến tính epoxi Mẫu Độ bóng, % Độ cứng, bút chì Độ bám dính, điểm Độ bền uốn, mm Độ bền va đập, kg.cm §é bỊn mï mi, chu kú E-EP1 85 5H 1 50 27 E-EP2 87 5H 1 50 25 E-EP3 88 4H 1 50 24 E-EP4 91 3H 1 50 21 (24)Qua kết cho thấy mẫu sơn có độ bám dính, độ bền uốn, độ bền va đập cao Độ cứng, độ bóng, độ bền mù muối giảm dần theo giảm hàm l−ợng epoxi Nh− vậy, việc biến tính polieste epoxi tạo màng có tính tốt, đặc biệt khẳ chống ăn mịn 3.4.3 Nghiªn cøu hệ sơn điện di anôt sở polieste đợc tổng hợp từ dầu lai Việt Nam Nhựa tổng hợp đ−ợc khảo sát để tìm chế độ công nghệ điện di Các chế độ cơng nghệ sơn điện di nhựa tìm đ−ợc là: nồng độ chất tạo màng 10-15%, điện áp 50V Bảng 3.35 Tính lý độ bền mù muối màng sơn điện di sở polieste đ−ợc tổng hợp từ dầu lai Vit Nam Mẫu thử Độ bám dính, điểm Độ bền uốn, mm Độ cứng, bút chì Độ bền va đập, kg.cm §é bãng, % §é bỊn mï mi, chu kú PEL50-1,2 1 3H 50 85 19 PEL50-1,1 1 3H 50 85 21 PEL50-1,0 1 3H 50 86 18 PEL50-0,9 1 4H 50 88 17 PEL55-1,2 1 2H 50 85 22 PEL55-1,1 1 3H 50 89 21 PEL55-1,0 1 3H 50 89 20 PEL55-0,9 1 3H 50 89 20 PEL60-1,2 1 F 50 87 19 PEL60-1,1 1 H 50 88 18 PEL60-1,0 1 2H 50 91 17 PEL60-0,9 1 2H 50 91 17 Ghi chú: Ký hiệu:PLE x-y mẫu polieste đợc tổng hợp từ dầu lai ứng với x% dầu vµ tØ lƯ ECOOH/EOH=1/y (25)KÕT LUậN Qua kết nghiên cứu rút kết luận dới đây: 1 ó phõn tích, khảo sát số dầu thực vật Việt Nam làm sở cho việc tổng hợp chất tạo màng polieste dùng làm sơn điện di anôt Dầu đậu nành, dầu lai có số xà phịng hố t−ơng ứng 193, 195, số iôt t−ơng ứng 137, 132 Phân tích hàm l−ợng axit béo dầu đậu nành dầu lai có hàm l−ợng ba axit khơng no: oleic, linoleic, linolenic t−ơng ứng 25,14; 38,5; 25,32% 26,1; 55,3; 4,4% Hai dầu có nhiều tính chất giống lĩnh vực sơn chất tạo màng bảo vệ Dầu trẩu có số xà phịng hố, số iơt t−ơng ứng 195, 155 Đặc biệt dầu trẩu có hàm l−ợng axit α-eleostearic cao (80,3%) đ−ợc dùng để nâng cao tính màng sơn điện di sở polieste dầu đậu nành 2 Tổng hợp đ−ợc polieste làm chất tạo màng sơn điện di anôt từ dầu thực vật Việt Nam Trong khảo sát cách hệ thống yếu tố ảnh h−ởng đến trình tổng hợp polieste từ dầu đậu nành rút đ−ợc điều kiện tối −u: phản ứng ancol phân 230-2400C, thời gian ≈140 phút, phản ứng este hoá 230±50C, thời gian ≈ 120 phút Sản phẩm thu đ−ợc có khối l−ợng phân tử 2000-5000 đvC số axit ≈70 phù hợp để làm chất tạo màng sơn điện di anôt Các polieste tổng hợp từ hỗn hợp dầu đậu nành - dầu trẩu, dầu lai, polieste dầu đậu nành biến tính với epoxi có số kỹ thuật phù hợp cho tạo màng sơn điện di 3 Đã khảo sát tính chất dung dịch chất tạo màng, trình tạo màng yếu tố, chế độ công nghệ tối −u cho hệ sơn điện di anôt sở polieste dầu đậu nành Việt Nam: a) Các thông số bể sơn điện di: nồng độ chất tạo màng: 10-15%, độ pH: 8-8,2 b) Chế độ sơn điện di chế độ đóng rắn màng: - Điện áp : 50V, thời gian điện di: phút, nhiệt độ đóng rắn màng: 160-1800C thời gian 60 phút - Trong phụ gia đ−ợc nghiên cứu, butylxenlozol tốt - Trong tr−ờng hợp có chất mầu, tỉ lệ chất mầu/chất tạo màng phù hợp để đảm bảo khả chống ăn mòn cao mầu đỏ Fe2O3 mầu trắng TiO2 t−ơng ứng 0,2-0,3/1 0,3/1 với chế độ sơn điện di đ−ợc nghiên cứu tối −u (26)(27)DANH MơC C¸C CÔNG TRìNH đ công bố 1 Lê Văn Dung, Lê Trọng Thiếp, Đào Công Minh (2007), Nghiên cứu tổng hợp nhựa alkyd tan nớc sở biến tính dầu lai Việt Nam dùng làm sơn điện di, Tạp chí nghiên cứu khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự, số 18, trang 127-132 2 Lê Văn Dung, Lê Trọng Thiếp, Đào Công Minh (2007), Phân tích axit béo số dầu thực vật Việt Nam phơng pháp sắc ký khí khối phổ, Tạp chí nghiên cứu khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự, số 20, trang 114-120 3 Lê Văn Dung, Lê Trọng Thiếp, Đào Công Minh (2007), “Nghiên cứu chế động học trình tạo màng sơn điện di anơt sở polyeste biến tính dầu đậu t−ơng Việt Nam”, Tuyển tập cơng trình hội nghị khoa học cơng nghệ hố học hữu tồn quốc lần thứ IV, Hà Nội, 10-2007, trang 597-602 4 Lê Văn Dung, Lê Trọng Thiếp, Đào Công Minh (2007), “Nghiên cứu trình đóng rắn màng sơn điện di anơt sở polyeste biến tính dầu đậu t−ơng dầu trẩu Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự, số 21, trang 143-148 5 Lê Văn Dung, Lê Trọng Thiếp, Đào Công Minh (2008), “ảnh h−ởng phụ gia butylxenlozol đến khả tạo màng số tính lý màng sơn điện di anôt sở polyeste biến tính dầu đậu t−ơng Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự, số 24, trang 126-131 6 Le Van Dung, Le Trong Thiep, Dao Cong Minh (2008), “Anti-corrosion mechanism of the paint based on copolymer polyester-epoxide synthesized from Vietnamese soya bean”, The Overseas Vietnamese Chemistry & Chemical Technology Conference, Paris 7-9/11/2008, p 6-11 7 Lê Văn Dung, Lê Trọng Thiếp, Đào Công Minh (2009), Nghiên cứu tổng hợp sơn điện di anôt sở polyeste biến tính dầu trẩu dầu đậu tơng Việt Nam, Tạp chí ho¸ häc, T.47(2), trang 138-143 (28)
- Xem thêm -

Xem thêm: ,

Hình ảnh liên quan

Bảng 3.1. Một số chỉ số của một số dầu thực vật Việt Nam -

Bảng 3.1..

Một số chỉ số của một số dầu thực vật Việt Nam Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng 3.5. Thành phần axit béo trong dầu lai -

Bảng 3.5..

Thành phần axit béo trong dầu lai Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng 3.6. Tỉ lệ thành phần các chất phản ứng -

Bảng 3.6..

Tỉ lệ thành phần các chất phản ứng Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 3.5. Biến đổi chỉ số iôt theo thời gian và nhiệt độ trong quá trình phản ứng ancol phân -

Hình 3.5..

Biến đổi chỉ số iôt theo thời gian và nhiệt độ trong quá trình phản ứng ancol phân Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 3.6. Biến đổi chỉ số axit theo nhiệt độ và thời gian phản ứng este hoá -

Hình 3.6..

Biến đổi chỉ số axit theo nhiệt độ và thời gian phản ứng este hoá Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bảng 3.8. Biến thiên khối l−ợng phân tử và độ tập trung khối l−ợng phân tử theo thời gian phản ứng -

Bảng 3.8..

Biến thiên khối l−ợng phân tử và độ tập trung khối l−ợng phân tử theo thời gian phản ứng Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bảng 3.10. Biến thiên chỉ số kỹ thuật của polieste thu đ−ợc ở những tỉ lệ dầu trẩu khác nhau -

Bảng 3.10..

Biến thiên chỉ số kỹ thuật của polieste thu đ−ợc ở những tỉ lệ dầu trẩu khác nhau Xem tại trang 12 của tài liệu.
Bảng 3.11. Khối l−ợng phân tử trung bình, chỉ số axit của polieste đ−ợc tổng hợp từ dầu lai -

Bảng 3.11..

Khối l−ợng phân tử trung bình, chỉ số axit của polieste đ−ợc tổng hợp từ dầu lai Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng 3.14. Độ tan của polieste phụ thuộc vào độ trung hoà -

Bảng 3.14..

Độ tan của polieste phụ thuộc vào độ trung hoà Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 3.13. Độ bền của dung dịch chất tạo màng theo thời gian ở các giá trị pH khác nhau -

Hình 3.13..

Độ bền của dung dịch chất tạo màng theo thời gian ở các giá trị pH khác nhau Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 3.17. Biến thiên độ nhẵn của bề mặt màng ở pH khác nhau -

Hình 3.17..

Biến thiên độ nhẵn của bề mặt màng ở pH khác nhau Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 3.16. Biến thiên độ dày màng sơn ở những giá trị pH khác nhau -

Hình 3.16..

Biến thiên độ dày màng sơn ở những giá trị pH khác nhau Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 3.18. Biến đổi độ dày màng ở điện áp khác nhau -

Hình 3.18..

Biến đổi độ dày màng ở điện áp khác nhau Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 3.19. Biến đổi độ dày màng sơn ở những nồng độ chất tạo màng khác nhau theo thời gian -

Hình 3.19..

Biến đổi độ dày màng sơn ở những nồng độ chất tạo màng khác nhau theo thời gian Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 3.31. Biến đổi điện trở và điện dung của màng sơn theo thời gian -

Hình 3.31..

Biến đổi điện trở và điện dung của màng sơn theo thời gian Xem tại trang 18 của tài liệu.
Bảng 3.28. Tính năng cơ lý và độ bền mù muối của màng sơn 55% dầu đậu nành, tỉ lệ đ−ơng l−ợng nhóm -COOH và -OH thay đổi -

Bảng 3.28..

Tính năng cơ lý và độ bền mù muối của màng sơn 55% dầu đậu nành, tỉ lệ đ−ơng l−ợng nhóm -COOH và -OH thay đổi Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 3.36. Biến đổi hàm l−ợng gel ở các nhiệt độ đóng rắn khác nhau theo thời gian -

Hình 3.36..

Biến đổi hàm l−ợng gel ở các nhiệt độ đóng rắn khác nhau theo thời gian Xem tại trang 21 của tài liệu.
Bảng 3.33. Một số thông số của hệ sơn điện di polieste dầu đậu nành biến tính với epoxi -

Bảng 3.33..

Một số thông số của hệ sơn điện di polieste dầu đậu nành biến tính với epoxi Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bảng 3.32. Tính năng cơ lý và độ bền mù muối của màng sơn polieste hỗn hợp dầu trẩu - dầu đậu nành -

Bảng 3.32..

Tính năng cơ lý và độ bền mù muối của màng sơn polieste hỗn hợp dầu trẩu - dầu đậu nành Xem tại trang 22 của tài liệu.
Hình 3.40. Biến đổi điện trở màng sơn theo thời gian ngâm mẫu -

Hình 3.40..

Biến đổi điện trở màng sơn theo thời gian ngâm mẫu Xem tại trang 23 của tài liệu.
Bảng 3.35. Tính năng cơ lý và độ bền mù muối của màng sơn điện di trên cơ sở polieste đ−ợc tổng hợp từ dầu lai Việt Nam -

Bảng 3.35..

Tính năng cơ lý và độ bền mù muối của màng sơn điện di trên cơ sở polieste đ−ợc tổng hợp từ dầu lai Việt Nam Xem tại trang 24 của tài liệu.