0

24 14 0

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:26

Nhóm giải pháp chung hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với DNTMNVV: (i) Hoàn thiện chính sách cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo; (ii) Hoàn thiện ch[r] (1)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - NGUYỄN ĐỨC NHUẬN PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU HÀNG MAY VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC VINATEX LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: kinh tế Mã số:62.34.10.01 (2)Người hướng dẫn khoa học: Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ Hội đồng cấp nhà nước luận án Tiến sĩ họp trường Đại học Thương mại Vào hồi … ngày … tháng … năm 2010 (3)MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Cùng với doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa (DNTMNVV) giữ vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế đất nước Hiện doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa chiếm 46% tổng số doanh nghiệp nhỏ vừa nước đánh giá khu vực doanh nghiệp động, hoạt động có hiệu quả, đóng góp vào tổng sản phẩm quốc dân khoảng 14%, sử dụng khoảng 12% lực lượng lao động nước [41] Đây phận có vai trị quan trọng q trình phân phối, lưu thơng hàng hố, cung ứng dịch vụ, đặc biệt vai trò dẫn dắt doanh nghiệp tham gia trình phát triển kinh tế xã hội DNTMNVV cịn tiền thân q trình tích tụ tập trung vốn, trở thành cơng ty, tập đồn kinh tế lớn cho kinh tế tương lai, phận kinh tế quan trọng kinh tế hội nhập Tuy nhiên môi trường kinh doanh cạnh tranh mạnh mẽ kinh tế Việt Nam trình hội nhập nay, DNTMNVV phải đối mặt với nhiều khó khăn thiếu vốn, thiếu mặt kinh doanh, thiếu nguồn hàng, thiếu nguồn nhân lực có trình độ chun mơn cao, sở hạ tầng phục vụ thương mại yếu kém, thiếu thông tin thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh … Điều cho thấy DNTMNVV có khả cạnh tranh yếu doanh nghiệp thương mại lớn thường tiền thân doanh nghiệp Thương mại Nhà nước, có nhiều ưu cạnh tranh vốn lớn, sở hữu vị trí mặt thuận tiện kinh doanh thương mại, có nguồn nhân lực dồi dào, vv Quá trình hội nhập mạnh mẽ kinh tế Việt Nam năm qua, đặc biệt từ Việt Nam trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, việc mở cửa thị trường cắt giảm thuế hàng hoá nhập theo cam kết hội nhập kinh tế khu vực giới tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước ngồi hàng hố nhập với mẫu mã đẹp, chất lượng cao tràn vào thị trường Việt Nam Điều tạo cho DNTMNVV - DN chủ yếu kinh doanh hàng sản xuất nước (86%) [80]- khó khăn lớn hoạt động kinh doanh thị trường nước, khu vực quốc tế Hiện DNTMNVV hoạt động dựa sách chung khuyến khích phát triển khu vực doanh nghiệp nhỏ vừa mà chủ yếu hỗ trợ cho khu vực doanh nghiệp sản xuất Để hỗ trợ DNTMNVV phát triển điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, giải pháp cần thiết hiệu việc ban hành, thực thi sách ưu tiên cho phát triển khu vực DNTMNVV (4)Việt Nam Nhận thức tầm quan trọng, hiểu biết đặc điểm loại hình, mơ hình DNTMNVV …vv cịn khơng bất cập Điều xuất phát từ nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân quan trọng cịn thiếu nghiên cứu, tổng kết mang tính tồn diện, khoa học DNTMNVV xu hướng phát triển khu vực DN để làm sở cho việc đề định hướng giải pháp hỗ trợ phát triển DNTMNVV Việt Nam Vì việc đặt vấn đề nghiên cứu đề tài: “Giải pháp hỗ trợ DNTMNVV Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” cấp thiết thời điểm hiện 2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước Trong thời gian qua có nhiều cơng trình nghiên cứu doanh nghiệp nói chung, DNNVV nói riêng, chưa có cơng trình nghiên cứu tồn diện DNTMNVV cơng bố Ở góc độ định, liên quan đến vấn đề kể đến cơng trình nước có liên quan sau: GS.TS Nguyễn Đình Hương với sách “Giải pháp phát triển DNNVV Việt Nam”, Nxb Chính trị Quốc gia năm 2002, đưa vấn đề phát triển DNNVV kinh tế thị trường, phân tích thực trạng giải pháp phát triển DNNVV Việt Nam GS.TS Nguyễn Cúc với sách “Đổi chế sách hỗ trợ phát triển DNNVV Việt Nam”, Nxb Chính trị Quốc gia năm 2000, phân tích thực trạng sách hỗ trợ DNNVV, từ đề xuất số điều kiện để phát triển DNNVV Việt Nam TS Phạm Thúy Hồng với đề tài “Chiến lược cạnh tranh cho DNNVV Việt Nam nay”, Nxb Chính trị quốc gia năm 2004, phân tích thực trạng chiến lược cạnh tranh DNNVV Việt Nam, đề giải pháp, kiến nghị cho DNNVV trình hội nhập kinh tế quốc tế TS Chu Thị Thủy với luận án Tiến sĩ kinh tế “Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh DNNVV Việt Nam”, sâu nghiên cứu vấn đề bên hoạt động DN để phát triển DN cách nâng cao hiệu sử dụng vốn, tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu TS Phạm Văn Hồng với luận án Tiến sĩ kinh tế “Phát triển DNNVV Việt Nam trình hội nhập quốc tế” sâu phân tích lý luận DNNVV, hội thách thức DNNVV, đề số giải pháp phát triển DNNVV Việt Nam TS Lê Xuân Trường với Luận án Tiến sĩ kinh tế “Chính sách thuế với việc nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành Công nghiệp Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” đề cập riêng đến tác động, ảnh hưởng sách thuế lực cạnh tranh doanh nghiệp công nghiệp đề giải pháp phạm vi sách thuế (5)thành, phát triển loại hình bán lẻ Việt Nam từ đề xuất nhóm giải pháp phát triển loại hình tổ chức bán lẻ văn minh đại Việt Nam Dự án điều tra thực trạng doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam Việt Nam mở cửa thị trường phân phối Viện Nghiên cứu Thương mại sâu phân tích thực trạng hoạt động mơi trường kinh doanh doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam đề xuất giải pháp nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam điều kiện Việt Nam mở cửa thị trường phân phối Ngồi cịn nhiều nghiên cứu đăng tạp chí, tham luận hội thảo nước quốc tế đề cập đến phát triển DNNVV, doanh nghiệp tư nhân lĩnh vực Thương mại …vv với nhiều nội dung khác Ở nước, DNNVV đời phát triển cách nhiều thập kỷ Hiện có số tài liệu thông tin liên quan thu thập qua học tập, nghiên cứu có liên quan đến DNTMNVV Việt Nam chưa thấy có cơng trình nghiên cứu toàn diện DNTMNVV Việt Nam Vì việc nghiên cứu DNTMNVV sách hỗ trợ DNTMNVV cần nghiên cứu, hệ thống hố, hồn thiện sách hỗ trợ cách thức điều kiện thực tiễn Việt Nam 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án Giải pháp hỗ trợ DNTMNVV Việt Nam kể đến giải pháp chế sách Nhà nước, giải pháp liên quan đến hệ thống pháp lý, giải pháp tổ chức, giải pháp kinh tế kỹ thuật …vv Tuy nhiên để giải vấn đề cách sâu sắc, mục đích nghiên cứu luận án tập chung vào việc hệ thống hóa làm rõ sở lý luận, đánh giá thực trạng DNTMNVV sách hỗ trợ DNTMNVV từ đề xuất định hướng giải pháp nhằm hồn thiện sách hỗ trợ DNTMNVV thời gian tới Bên cạnh để sách hỗ trợ phát huy hiệu cao đến đối tượng chịu tác động DNTMNVV, luận án đề xuất nhóm giải pháp tự nâng cao lực cho thân DNTMNVV Để đạt mục đích trên, luận án cần giải nhiệm vụ sau: - Hệ thống hóa làm rõ sở lý luận thực tiễn DNTMNVV, sách hỗ trợ DNTMNVV - Phân tích đánh giá thực trạng DNTMNVV, sách hỗ trợ DNTMNVV Việt Nam, tìm hạn chế cịn tồn nguyên nhân để xác lập sở thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp - Nghiên cứu đề xuất số giải pháp đồng nhằm hồn thiện sách hỗ trợ DNTMNVV Việt Nam thời gian tới - Nghiên cứu đề xuất giải pháp tự nâng cao lực cho thân DNTMNVV (6)- Đối tượng nghiên cứu luận án giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Cụ thể DNTMNVV sách hỗ trợ Nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa lĩnh vực Thương mại; Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa lĩnh vực Thương mại; Chính sách hỗ trợ DNTMNVV năm qua định hướng năm tới Doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa tiếp cận theo quy ước lĩnh vực thương mại bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, vấn đề đầu tư có liên quan đến thương mại thương mại quyền sở hữu trí tuệ Do nguồn lực có hạn để giải vấn đề cách sâu sắc triệt để, luận án tập trung vào DNTMNVV lĩnh vực thương mại hàng hóa sách hỗ trợ DNTMNVV lĩnh vực thương mại hàng hóa - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Luận án chủ yếu tiếp cận góc độ vĩ mơ, nghiên cứu, đánh giá thực trạng DNTMNVV sách hỗ trợ doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa địa bàn nước + Về thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu DNTMNVV sách hỗ trợ doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn từ năm 2000 đến đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa Việt Nam từ đến năm 2020 5 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng số phương pháp chủ yếu sau đây: - Phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử Căn vào đối tượng nghiên cứu luận án thuộc chuyên ngành thương mại, luận án sử dụng phương pháp để làm rõ chất doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa sách hỗ trợ doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa, tức làm rõ tác động sách hỗ trợ doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam - Phương pháp khảo sát, nghiên cứu tài liệu sử dụng để thu thập thông tin sở lý thuyết, cơng trình nghiên cứu trước đây, chủ trương sách Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa, thực trạng điều kiện hoạt động doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa, kinh nghiệm nước, số liệu thống kê - Phương pháp phân tích, so sánh, đối chứng dự báo để tiến hành đánh giá thực trạng, dự báo xu phát triển doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa nước ta giai đoạn tới mối quan hệ với nhiệm vụ phát triển ngành thương mại phát triển kinh tế - xã hội 6 Những đóng góp luận án (7)việc ban hành, triển khai, sửa đổi đến ảnh hưởng sách hỗ trợ nhà nước đến DNTMNVV điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Luận án phát triển lý thuyết DNTMNVV nội dung hỗ trợ DNTMNVV Nội dung hỗ trợ DNTMNVV sở để kiểm định, đánh giá thực trạng hỗ trợ DNTMNVV Đây hướng nghiên cứu chưa trọng Việt Nam Luận án tập trung phân tích, đánh giá thực trạng điều kiện hoạt động kinh doanh DNTMNVV năm qua, thực trạng hỗ trợ Nhà nước sách DNTMNVV; kết đánh giá, phân tích dựa nguồn số liệu tin cậy, từ hạn chế, yếu việc thực thi sách hỗ trợ DNTMNVV điều kiện đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Kết nghiên cứu, đánh giá sở quan trọng để luận án đưa hệ thống giải pháp nhằm hỗ trợ DNTMNVV tồn phát triển bền vững môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt Cụ thể luận án đưa sáu nhóm giải pháp hồn thiện sách hỗ trợ tạo mội trường kinh doanh thuận lợi cho DNTMNVV tám giải pháp cụ thể cho DNTMNVV 7 Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, mục lục danh mục tài liệu tham khảo, luận án kết cấu thành chương cụ thể sau: Chương 1: Cơ sở lý luận DNTMNVV hỗ trợ DNTMNVV Việt Nam. Chương 2: Phân tích đánh giá thực trạng DNTMNVV hỗ trợ DNTMNVV ở Việt Nam. Chương 3: Giải pháp hỗ trợ DNTMNVV Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHỎ VÀ VỪA VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM 1.1 DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHỎ VÀ VỪA 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa 1.1.1.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa Hiện nay, giới nói chung Việt Nam nói riêng, cụm từ DNNVV sử dụng tương đối phổ biến Việc xác định DNNVV nước phải sử dụng tiêu chí có tính định lượng phù hợp với điều kiện cụ thể nước thời kỳ phát triển, khái niệm DNNVV thường thay đổi dùng định nghĩa mang tính chất học thuật, có tính chất bắt buộc tồn lâu dài (8)doanh nghiệp nhỏ vừa ban hàng ngày 30/6/2009, doanh nghiệp nhỏ vừa doanh (cho ba khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản, công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ) sở kinh đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn số lao động bình quân năm Bảng 1: Chỉ tiêu xác định doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa Quy mô Khu vực Số lao động Tổng nguồn vốn Số lao động Tổng nguồn vốn Số lao động I Nông, lâm nghiệp thủy sản 10 người trở xuống 20 tỷ đồng trở xuống từ 10 người đến 200 người từ 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng từ 200 người đến 300 người II Công nghiệp và xây dựng 10 người trở xuống 20 tỷ đồng trở xuống từ 10 người đến 200 người từ 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng từ 200 người đến 300 người III Thương mại và dịch vụ 10 người trở xuống 10 tỷ đồng trở xuống từ 10 người đến 50 người từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng từ 50 người đến 100 người Nguồn: [42] 1.1.1.2 Khái niệm DNTMNVV Trong thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh hầu giới khơng có loại doanh nghiệp chuyên môn tiến hành hoạt động thương mại túy mà xuất ngày nhiều doanh nghiệp đa chức Do khái niệm “doanh nghiệp thương mại” có tính chất tương đối: “Doanh nghiệp thương mại tổ chức kinh tế thành lập với mục đích chủ yếu tiến hành các hoạt động thương mại” Do đó, phạm vi nghiên cứu, theo tác giả: DNTMNVV là doanh nghiệp bảo đảm hai tiêu chí sau: (1) Là doanh nghiệp có tỷ trọng doanh thu từ hoạt động thương mại chiếm 50% tổng doanh thu doanh nghiệp; (2) Là doanh nghiệp có nguồn vốn 50 tỷ đồng sử dụng 100 lao động 1.1.2 Đặc điểm DNTMNVV (9)1.1.3 Sự cần thiết hỗ trợ doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa 1.1.3.1 Vai trò DNTMNVV trình phát triển kinh tế - xã hội DNTMNVV Việt Nam có vai trị quan trọng việc thu hút vốn nguồn lực sẵn có dân cư, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập dân cư góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện phát triển tài kinh doanh đặc biệt đóng góp lớn vào kết hoạt động kinh tế, giúp kinh tế phát triển ổn định bền vững 1.1.3.2 Những khó khăn, thách thức hạn chế DNTMNVV Các doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa thường có nguồn lực nội doanh nghiệp lớn, khiến họ dễ bị tổn thương thương trường; bị hạn chế tiếp cận thông tin, điều có nghĩa họ khó nắm bắt hội thay đổi thị trường; gặp phải trở ngại sách, luật pháp quy định gây trở ngại cho việc hoạt động kinh doanh bình đẳng với doanh nghiệp lớn; thường cỏi mặt tổ chức so với doanh nghiệp lớn Điều khiến họ khó thành cơng việc vận động để thay đổi sách, khung pháp lý quy định; Nhiều doanh nghiệp nhỏ hoạt động kinh tế phi thức, họ dễ phải chịu cảnh nhũng nhiễu quan chức tăng thêm chi phí kinh doanh 1.1.3.3 Những khó khăn, thách thức trình hội nhập quốc tế thực hiện cam kết WTO Thực cam kết WTO, hàng hóa doanh nghiệp nước ngồi tràn vào Việt Nam mang đến cho doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa Việt Nam đối thủ cạnh tranh có lực cao hơn, kinh doanh mặt hàng có chất lượng cao, mẫu mã đẹp hàng sản xuất nước - nguồn hàng chiếm tới 80% mặt hàng kinh doanh DNTMNVV Việt Nam 1.2 CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHỎ VÀ VỪA 1.2.1 Khái niệm, chức sách hỗ trợ DNTMNVV 1.2.1.1 Khái niệm Chính sách tổng thể quan điểm, tư tưởng, giải pháp công cụ mà nhà nước sử dụng tác động lên chủ thể kinh tế - xã hội nhằm thực mục tiêu định theo hướng mục tiêu tổng thể đất nước Trên sở quan niệm vậy: sách hỗ trợ doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa tổng thể quan điểm, chủ trương, đường lối, phương pháp công cụ mà Nhà nước sử dụng để tác động khu vực doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa nhằm thực mục tiêu mà Nhà nước mong muốn doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa. 1.2.1.2 Các chức sách hỗ trợ DNTMNVV (10)phát triển khuyến khích phát triển cho DNTMNVV phạm vi vùng lãnh thổ 1.2.2 Tác động sách hỗ trợ đến hoạt động DNTMNVV Một sách đắn tạo mơi trường thuận lợi cho phát triển DNTMNVV Vì trước hết Nhà nước cần phải thống quan điểm nhận thức vai trị vị trí DNTMNVV Từ có sách hỗ trợ tác động trực tiếp đến điều kiện hoạt động DNTMNVV hỗ trợ vốn, mặt kinh doanh, đào tạo nhân lực, ổn định nguồn hàng, cung cấp thông tin tị trường, xúc tiến Thương mại tạo sở hạ tầng thương mại tốt Bên cạnh Nhà nước cần kiểm tra giám sát việc thực thi sách hỗ trợ DNTMNVV cách cơng tâm, minh bạch để tạo niềm tin cho khu vực kinh tế phát triển ổn định bền vững 1.2.3 Nội dung sách hỗ trợ doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa Như trình bày, sách hỗ trợ doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa bao hàm chủ định Nhà nước, mục tiêu mà Nhà nước mong muốn đạt tới doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa quốc gia khác khác Trong phạm vi nghiên cứu, dựa vào lý thuyết cạnh tranh Micheal Porter để xem xét Theo đó, nội dung sách Nhà nước cần hỗ trợ doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa xác định sau: Hỗ trợ tạo nguồn vốn cho DNTMNVV Đầu tư cho nguồn nhân lực thương mại Hỗ trợ tạo điều kiện mặt kinh doanh Đầu tư cho sở hạ tầng thương mại Điều kiện yếu tố đầu vào Hỗ trợ khoa học - công nghệ, tạo điều kiện cung cấp thơng tin thị trường cho DNTMNVV Kích cầu Là người mua với nhu cầu đa dạng Điều kiện cầu Dùng quy định nhằm thúc đẩy đổi Tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát triển ngành cung cấp nguồn hàng đầu vào cho DNTMNVV; ngành sản xuất mặt hàng xuất Các ngành liên quan Quy hoạch phát triển vùng sở cụm để tạo thuận lợi cho việc tạo nguồn hàng cho DNTMNVV Thúc đẩy cạnh tranh nước Xúc tiến, hỗ trợ xuất Chiến lược, cấu và mức độ cạnh (11)1.2.4 Tổ chức xây dựng thực sách hỗ trợ DNTMNVV 1.2.4.1 Tổ chức xây dựng ban hành sách Tổ chức xây dựng ban hành sách hỗ trợ DNTMNVV nhằm đạt mục tiêu đưa văn sách đến DNTMNVV Hệ thống sách phải xây dựng ban hành thống nhất, đồng với cấp riêng biệt với chức năng, nhiệm vụ 1.2.4.2 Tổ chức thực sách Tổ chức thực sách hỗ trợ DNTMNVV thực trực tiếp đối tượng: Những quan quản lý nhà nước DNTMNVV doanh nghiệp đối tượng có liên quan trực tiếp đến DNTMNVV - đối tượng chịu tác động trực tiếp sách 1.2.4.3 Điều chỉnh sách hỗ trợ DNTMNVV Trong q trình tổ chức triển khai thực sách việc điều chỉnh sách đặt nguyên nhân sau: Trong tổ chức thực phát sinh vấn đề sách chưa lường thấy hết cần phải bổ sung nội dung để giải quyết; Có vấn đề thay đổi mang tính khách quan tác động đến q trình thực sách; Hoặc mục tiêu sách chưa đạt theo yêu cầu thực tiễn, cần phải điều chỉnh 1.3 KINH NGHIỆP QUỐC TẾ VỀ HỖ TRỢ DNTMNVV VÀ BÀI HỌC RÚT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM 1.3.1 Kinh nghiệm số nước giới 1.3.1.1 Kinh nghiệm Trung Quốc Sau gia nhập tổ chức Thương mại giới WTO, Trung Quốc tích cực ban hành sách khuyến khích hình thức liên doanh liên kết với nước ngoài, đặc biệt trọng dịch vụ xúc tiến thương mại hàng hóa đẩy mạnh đào tạo học tập kinh nghiệm quản lý, nâng cao trình độ thương mại quốc tế để tăng lực cho thành phần kinh tế, đặc biệt phát triển sở hạ tầng kỹ thuật thương mại nước 1.3.1.2 Kinh nghiệm Mỹ Mỹ điển hình việc phát triển hệ thống trung tâm tư vấn hỗ trợ DNTMNVV từ Trung ương đến địa phương Hơn 900 trung tâm tư vấn với 51 hội đồng quận (DEC), DNTMNVV Mỹ nhận hỗ trợ đào tạo nhân lực, tài chính, cung cấp thơng tin thị trường, xúc tiến thương mại …vv 1.3.1.3 Kinh nghiệm Nhật Bản Với hệ thống sách hoàn hảo tác động cụ thể đến hoạt động kinh doanh DN, hệ thống sách hỗ trợ DNTMNVV Nhật Bản tạo thuận lợi cho DNTMNVV hoạt động kinh doanh từ việc thành lập DN đến chống phá sản DN Đây coi điển hình việc xây dựng sách hỗ trợ DNTMNVV (12)Cũng giống Nhật Bản Mỹ, Đài loan xây dựng hệ thống sách hỗ trợ DNTMNVV, đặc biệt 10 sách hỗ trợ cụ thể đến điều kiện hoạt động DN từ Trung ương đến địa phương, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu hỗ trợ khó khăn DNTMNVV 1.3.1.5 Kinh nghiệm Hàn Quốc Qua kinh nghiệm Hàn Quốc, hỗ trợ DNTMNVV việc kinh doanh mặt hàng xuất ưu tiên hàng đầu sách hỗ trợ DNTMNVV Hàn Quốc Các tổ chức hỗ trợ DNTMNVV Hàn Quốc sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tài chính, cung cấp thơng tin thị trường nước ngồi, trợ giúp DN qua trình xuất hàng hóa 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Từ kinh nghiệm nước việc hỗ trợ DNTMNVV rút ba học kinh nghiệm cho Việt Nam sau: (i) Xây dựng môi hỗ trợ, ưu tiên cho DNTMNVV phát triển; (ii) Đẩy mạnh biện pháp thực thi sách hỗ trợ DNTMNVV; (iii) Cải cách sách ngoại thương Qua nghiên cứu tổng quan DNTMNVV sách hỗ trợ DNTMNVV; Từ kinh nghiệm nước Trung Quốc, Mỹ, Nhật bản, Đài loan, Hàn Quốc; Chương luận án cho thấy DNTMNVV cần sách ưu tiên hỗ trợ Nhà nước để đảm bảo vai trò quan trọng khu vực DN phát triển bền vững kinh tế Chương 2 PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DNTMNVV VÀ HỖ TRỢ DNTMNVV Ở VIỆT NAM 2.1 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DNTMNVV 2.1.1 Tổng quan phát triển DNTMNVV Sau 20 năm đổi mới, DNTMNVV Việt Nam đạt phát triển đáng kể Số lượng DNTMNVV tăng lên nhanh chóng góp phần thúc đẩy ngành kinh tế Thương mại Việt Nam phát triển So với năm 2000, số DNTMNVV tăng từ 17,547 DN lên 61,525 DN năm 2007 (tăng gấp 3,5 lần) chiếm 96% tổng số DN thương mại chiếm 39% tổng số doanh nghiệp toàn quốc (13)cạnh tranh khốc liệt kinh tế hội nhập mạnh mẽ điều dễ dàng nhận thấy khu vực DNTMNVV Việt Nam Bảng 2.2: Số DNTM thời điểm 31/12/2007 phân theo quy mô lao động vốn Quy mô lao động (người) Số DN Quy mô vốn (Tỉ đồng) Số DN Dưới 21026 Dưới 0,5 5522 Từ đến 22975 Từ 0,5 đến 10278 Từ 10 đến 49 16478 Từ đến 32867 Từ 50 đến 199 2813 Từ - 10 7259 Từ 200 đến 299 140 Từ 10 - 50 5349 Từ 300 đến 499 102 Từ 50 - 200 2028 Từ 500 đến 999 56 Từ 200 - 500 209 Từ 1000 đến 4999 26 Trên 500 105 Từ 5000 trở lên Nguồn: [41] 2.1.2 Thực trạng DNTMNVV Việt Nam Cho đến phạm vi nước có gần 62.000 DNTMNVV hoạt động với nhiều loại hình kinh doanh khác Do phức tạp đa dạng hệ thống DNTMNVV Việt Nam; để phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ luận án, bên cạnh kết điều tra số tổ chức, tác giả trực tiếp tổ chức điều tra Thời gian tiến hành điều tra từ 11/2008 đến hết tháng 3/2009, Đối tượng điều tra bao gồm DNTMNVV thuộc thành phần kinh tế, đối tượng điều tra bao gồm doanh nghiệp đảm bảo tiêu chí sau: Có số lao động trung bình hàng năm < 100 người Có nguồn vốn < 50 tỉ đồng Có tỉ trọng doanh thu từ hoạt động TM lớn 50% tổng doanh thu Mục đích điều tra nhằm thu thập thơng tin có liên quan đến thực trạng hoạt động kinh doanh DNTMNVV, khó khăn doanh nghiệp phải đối mặt, nhu cầu doanh nghiệp cần hỗ trợ hỗ trợ doanh nghiệp nhận từ sách Nhà nước …; Tổng hợp, phân tích mơ tả thực trạng mơi trường kinh doanh DNTMNVV, thực trạng sách hỗ trợ khu vực doanh nghiệp Nhà nước Qua đó, làm sở để đánh giá yếu tố thuận lợi, khó khăn yếu tố cản trở hoạt động DNTMNVV Việt Nam kinh tế thị trường mở cửa Các kết phân tích cho thấy đặc điểm kinh doanh DNTMNVV Việt Nam sau: (14)Hầu hết lao động DNTMNVV lao động trẻ, động, nhiệt tình chiếm phần lớn phận kinh doanh Tuy nhiên 40%-50% chưa qua đào tạo chuyên ngành doanh nghiệp tự đào tạo nên chất lượng lao động không cao Các DNTMNVV cho khó khăn việc tuyển dụng lao động, đặc biệt lao động có kinh nghiệm chuyên môn cao 2.1.2.2 Vốn DNTMNVV Vốn yếu tố quan trọng DNTMNVV, nhiên quy mô vốn cac DNTMNVV nhỏ, đại đa số DN hoạt động tình trạng thiếu vốn Các DN cho khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn sách ràng buộc, yêu cầu khắt khe thủ tục vay vốn Và đặc biệt thiếu sách hỗ trợ vốn trực tiếp cho riêng khu vực DNTMNVV 2.1.2.3 Địa điểm sở vật chất phục vụ kinh doanh DNTMNVV Thiếu địa điểm sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động kinh doanh tượng phổ biến DNTMNVV Trước thực trạng giá thuê mặt ngày tăng cao, sách Nhà nước chưa hỗ trợ cho DN việc thuê mặt kinh doanh thiếu kho tàng bảo quản, phương tiện vận chuyển … DNTMNVV gặp nhiều khó khăn việc thu mua phân phối sản phẩm thị trường nước quốc tế 2.1.2.4 Nguồn hàng DNTMNVV Hiện DNTMNVV cung cấp thị trường tới 80%-90% hàng hóa sản xuất nước Trước khó khăn nguồn hàng, DN lớn DN có vốn đầu tư nước xây dựng chiến lược đầu tư lâu dài cho sản xuất để tạo nguồn hàng ổn định Tuy nhiên vấn đề hạn chế DNTMNVV, DNTMNVV cần sách hỗ trợ Nhà nước việc tạo nguồn hàng để ổn định hoạt động kinh doanh 2.1.2.5 Cạnh tranh thị trường nước Đa số DNTMNVV cho trước Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại giới WTO, đối thủ cạnh tranh thị trường nước doanh nghiệp Việt Nam Nhưng kể từ Việt Nam gia nhập WTO quan điểm thay đổi, doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp kinh doanh hàng nhập thực đối thủ cạnh tranh DNTMNVV Việt Nam 2.1.2.6 Nhu cầu thông tin doanh nghiệp Đa số DNTMNVV có nhu cầu cung cấp thơng tin nguồn tài chính, mặt kinh doanh nhà cung cấp (98%) Các doanh nghiệp quan tâm tới thông tin tiếp cận thị trường nước (77% doanh nghiệp), lộ trình giảm thuế quan (68%), tự hóa lĩnh vực kinh doanh (57%) tuân thủ quy định quyền sở hữu trí tuệ (41%) Doanh nghiệp thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác Đa số doanh nghiệp (80%) thu thập thông tin từ báo chí thơng tin tổng hợp, 56% từ tạp chí chuyên ngành, 23% từ họp 16% từ trang web (15)Mặc dù Nhà nước có nhiều sách khuyến khích DN tiếp cận thị trường nước xuất cịn vấn đề khó khăn DNTMNVV Việt Nam Nghiên cứu thị trường sử dụng quan hệ cá nhân, gia đình kênh xúc tiến thương mại phần đông doanh nghiệp ngành, quy mơ, loại hình mức độ xuất khác sử dụng Xúc tiến thông qua hội chợ, triển lãm phận doanh nghiệp sử dụng Tuy nhiên, tham gia doanh nghiệp khác theo quy mô, ngành kinh doanh 2.1.2.8 Đánh giá DNTMNVV môi trường kinh doanh Môi trường kinh doanh thương mại DNTMNVV Việt Nam đánh giá thấp, sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ kinh doanh thương mại nghèo nàn, đường xá, cầu cảng, bến bãi, kho tàng chưa đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu phát triển thương mại giai đoạn hội nhập kinh tế khu vực giới Các thủ tục liên quan tới khởi doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động kinh doanh phức tạp, thái độ phục vụ giới chức nói chung cịn nhiêu khê, cửa quyền gây khó khăn cho DN Các DNTMNVV mong muốn Nhà nước cần đầu tư nhiều để nâng cao chất lượng sở hạ tầng thương mại, có nhiều sách tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao sức cạnh tranh DN điều kiện hội nhập kinh tế 2.1.2.9 Nhận biết DNNVV hệ thống pháp luật kinh doanh Theo kết điều tra, DNTMNVV thường không quan tâm đầy đủ Luật doanh nghiệp, Bộ luật Lao động, Luật môi trường, Luật đất đai, Luật Hợp tác xã, Luật Đầu tư, Luật Bảo hiểm, Luật Hải quan Nhận thức DNTMNVV luật quy định nhà nước có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh khiêm tốn, thông tin hiểu biết doanh nghiệp sách dần theo thời gian kể từ tiếp cận sách Điều đặt u cầu cho nhà hoạch định sách cần nghiên cứu thực thi giải pháp đào tạo cho doanh nghiệp sách văn sách có hiệu lực 2.1.2.10 Những hạn chế phát triển DNTMNVV theo nhận thức doanh nghiệp Theo kết điều tra, xếp hạng vấn đề khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải theo thứ tự sau: (1) Vấn đề thiếu vốn khó có khả tiếp cận tín dụng; (2) Mức độ cạnh tranh thị trường; (3) Hạn chế nguồn nhân lực; (4) Thiếu đất/tài sản hạn chế mặt sản xuất kinh doanh; (5) Các khó khăn can thiệp quyền địa phương sách chung hoạt động doanh nghiệp 2.2 THỰC TRẠNG DNTMNNV VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DNTMNVV Ở VIỆT NAM 2.2.1 Tổng quan sách hỗ trợ DNTMNVV (16)lực xã hội vào kinh doanh Nền hành cải thiện đáng kể, góp phần giảm bớt phiền hà người dân trình thực thi định kinh doanh Việc cải thiện môi trường pháp lý làm thay đổi số lượng chất lượng DN, thể số lượng DN tăng lên nhanh chóng DN ngày trú trọng đầu tư chiều sâu, hoạt động có hiệu tuân thủ pháp luật tốt Tuy nhiên, hiệu lực hệ thống luật pháp kinh doanh chưa cao, thủ tục hành cịn rườm rà, chi phí thực thi pháp luật chi phí gia nhập thị trường DN cịn lớn, gây khó khăn phiền hà cho DN làm ăn chân Bên cạnh hệ thống sách hỗ trợ trực tiếp cho DNTMNVV chưa có, sách hỗ trợ ngành Thương mại khu vực DNNVV chưa đồng bộ, hiệu lực chưa cao 2.2.2 Thực trạng sách hỗ trợ DNTMNVV Việt Nam Để cung cấp tranh tồn cảnh sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa Việt Nam, phần luận án phân tích, đánh giá kết sách hỗ trợ theo tiêu đề sau: 2.2.2.1 Hỗ trợ tài cho DNTMNVV Thời gian gần Nhà nước tổ chức tín dụng có nhiều nỗ lực việc đơn giản hóa thủ tục vay vốn nhằm giúp DNTMNVV tiếp cận với nguồn vốn dễ dàng Một số địa phương có hoạt động tích cực hoạt động trợ giúp cho DNTMNVV tiếp cận đến nguồn vốn Tuy nhiên thực trạng việc hỗ trợ DNTMNVV tiếp cận nguồn vốn nhiều hạn chế cần khắc phục thời gian tới 2.2.2.2 Hỗ trợ mặt sản xuất Một số địa phương tạo điều kiện thuận lợi mặt kinh doanh dịch vụ hạ tầng với thủ tục nhanh chóng chi phí hợp lý, thơng qua xây dựng khu, cụm công nghiệp nhỏ vừa Tuy nhiên, DNTMNVV với đặc thù kinh doanh thương mại nên khó triển khai hoạt động theo cụm công nghiệp DNTMNVV cần mặt kinh doanh khu tập trung dân cư, nơi thuận tiện giao thông, cần mặt sở vật chất để sơ chế, bảo quản hàng hóa thu mua vùng sản xuất Vấn đề cần sách hỗ trợ riêng cho DNTMNVV 2.2.2.3 Hỗ trợ vận tải hỗ trợ vận tải hàng xuất khẩu Hỗ trợ vận tải vận tải hàng xuất khâu yếu sách hỗ trợ cho DNTMNVV Các DNTMNVV thường phải dùng DV DN nước làm tăng chi phí, giảm lực cạnh tranh DN 2.2.2.4 Hỗ trợ cung cấp thông tin cho DNTMNVV (17)trong việc xây dựng mạng lưới cung cấp thơng tin cho DN nói chung, DNTMNVV nói riêng Tuy nhiên thông tin cung cấp chủ yếu thông tin pháp lý Nhà nước Các nhóm thơng tin thị trường nhu cầu thị trường, nguồn hàng đầu vào, cạnh tranh thị trường, đặc biệt thị trường nước ngồi cịn thiếu chất lượng thấp không đáp ứng nhu cầu thông tin DNTMNVV 2.2.2.5 Hỗ trợ tư vấn, đào tạo nâng cao trình độ quản lý nghiệp vụ kinh doanh thương mại Hỗ trợ đào tạo cho DNTMNVV yếu Hệ thống sở đào tạo chuyên ngành Thương mại không đủ cung cấp nguồn nhân lực cho DN Trong chương trình đào tạo lại cho DNTMNVV tổ chức quan Nhà nước, tổ chức nước hiệp hội tiến hành với chất lượng đào tạo thấp nên không đủ đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho DNTMNVV 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DNTMNVV 2.3.1 Những ưu điểm sách hỗ trợ phát triển DNTMNVV Nhìn chung năm qua Nhà nước có nhiều nỗ lực việc ban hành sách hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho DNTMNVV phát triển, thủ tục hành liên quan đến kinh doanh cải thiện đáng kể , đặc biệt thủ tục thành lập DN, thủ tục hải quan thủ tục nộp, kê khai hồn thuế Tuy nhiên việc triển khai sách hỗ trợ chưa đạt hiệu mục tiêu đề ra, chưa đáp ứng yêu cầu DN điều kiện hội nhập kinh tế 2.3.2 Hạn chế sách hỗ trợ DNTMNVV 2.3.2.1 Hạn chế Qua phân tích thực trạng hỗ trợ phát triển DNTMNVV, rút số hạn chế chung sau: (1) Chưa có hệ thống sách hỗ trợ riêng cho DNTMNVV; (2) Hình thức phương thức hỗ trợ DNTMNVV cụ thể nghèo nàn chưa có nhiều hình thức phù hợp với u cầu phát triển DNTMNVV; (3) Mạng lưới hỗ trợ DNTMNVV mỏng: nhà cung cấp DV hỗ trợ tư nhân quy mơ nhỏ, thiếu ổn định tính chun nghiệp thấp; (4) Chất lượng hỗ trợ DNTMNVV thấp, chưa thực phù hợp đáp ứng yêu cầu cấp thiết DNTMNVV 2.3.2.2 Một số nguyên nhân hạn chế trên (18)các tổ chức phi phủ, nhà trường, viện, trung tâm …vv nên hiệu tác động sách hỗ trợ cho DNTMNVV chưa đạt mục tiêu đề Chương 3 GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DNTMNVV Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 3.1 BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ CƠ HỘI, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI DNTMNVV. 3.1.1 Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 3.1.1.1 Bối cảnh quốc tế Xu hướng phát triển, hội nhập kinh tế khu vực tồn cầu hố xu hướng phát triển chung Hội nhập kinh tế nhằm đưa thoả thuận thống để giảm bớt hàng rào thương mại, hàng rào thuế quan nước, giúp q trình lưu thơng hàng hoá nước ngày phát triển Tuy nhiên hội nhập kinh tế tạo môi trường cạnh tranh khốc liệt cho DNTMNVV, đòi hỏi DN ngày phải hoàn thiện, lớn mạnh để đáp ứng cạnh tranh toàn cầu 3.1.1.2 Bối cảnh nước[4], [16], [79] Phát triển mạnh thương mại nâng cao lực chất lượng hoạt động để mở rộng thị trường nước hội nhập quốc tế có hiệu Hình thành trung tâm thương mại lớn, chợ nông thôn, miền núi, bảo đảm cung cấp số sản phẩm thiết yếu cho vùng sâu, vùng xa hải đảo; tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ nông sản Phát triển thương mại điện tử Nhà nước, hiệp hội, doanh nghiệp phối hợp tìm kiếm, mở rộng thị trường cho sản phẩm Việt Nam Phát trỉên mạnh nâng cao chất lượng ngành dịch vụ: Thương mại, hàng khơng, hàng hải, bưu viễn thơng, du lịch, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm tốn, kế tốn bảo hiểm 3.1.2 Cơ hội thách thức DNTMNVV trình hội nhập quốc tế [9], [31], [33] Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế có tác động lớn tới vận động DNTMNVV, tác động trực tiếp đa dạng Dưới số hội thách thức từ tác động hội nhập kinh tế quốc tế DNTMNVV Việt Nam 3.1.2.1 Cơ hội cho DNTMNVV trình hội nhập quốc tế (19)tăng tính động, hiệu DNTMNVV 3.1.2.2 Những khó khăn, thách thức DNTMNVV Việt Nam trình hội nhập quốc tế Những khó khăn, thách thức DNTMNVV: (1) DNTMNVV phải đối mặt với doanh nghiệp nước ngồi có lực cao hơn; (2) chuyển đổi kinh tế tiến trình hội nhập kinh tế diễn nhanh làm cho doanh nghiệp khó ứng phó; (3) DNTMNVV kinh doanh hàng sản xuất nước phải cạnh tranh với hàng hóa nhập từ nước ngồi 3.2 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỖ TRỢ DNTMNVV 3.2.1 Quan điểm Quan điểm 1: Hỗ trợ cho DNTMNVV phải nhằm tới mục tiêu quan trọng thu hút nhiều nguồn lực xã hội, khai thác tối đa tiềm lợi DNTMNVV kinh tế độ, tồn nhiều thành phần kinh tế nước ta để phát triển phát triển kinh tế - xã hội nói chung Quan điểm 2: Chính sách hỗ trợ DNTMNVV phải bảo đảm thực bình đẳng thành phần kinh tế loại hình DN, khơng bình đẳng cung mà cịn bình đẳng cầu, sở để tạo lập thị trường lành mạnh, phong phú đa dạng Quan điểm 3: Hỗ trợ phát triển DNTMNVV, không nhằm vào mục tiêu hỗ trợ DNTMNVV trước mắt, mà lâu dài, thân DNTMNVV nói riêng, ngành Thương mại nói chung phải trở thành ngành có thu nhập lớn tổng thu nhập quốc dân, dẫn dắt phát triển ngành kinh tế khác phát triển có khả cạnh tranh cao, không thị trường nội địa mà thị trường Quốc tế 3.2.2 Định hướng Định hướng quan trọng trình hỗ trợ phát triển DNTMNVV trọng hỗ trợ thúc đẩy DNTMNVV nâng cao chất lượng uy tín hàng hóa Việt Nam thị trường quốc tế Hỗ trợ DNTMNVV lâu dài phải hướng tới việc mở rộng thị trường phải đặt điều kiện tự hóa thương mại dịch vụ Việt Nam trở thành thành viên WTO sách hỗ trợ DNTMNVV phát triển cách lành mạnh, chịu tác động đầy đủ chế thị trường, sẵn sàng đón nhận với thách thức trình hội nhập quốc tế khu vực 3.3 GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DNTMNVV VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 3.3.1 Nhóm giải pháp chung hồn thiện sách hỗ trợ DNTMNVV 3.3.1.1 Hồn thiện sách cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo (20)dẫn xây dựng thương hiệu hàng hóa, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng môi trường; Tư vấn toán, tranh chấp thương mại nước Mở rộng hệ thống đào tạo nguồn nhân lực quy, tăng cường lực cho sở đào tạo nhân lực Thương mại Phát triển số lượng nâng cao chất chương trình đào tạo lại nhân lực cho khu vực DNTMNVV 3.3.1.2 Hồn thiện sách hỗ trợ dịch vụ tài chính, tín dụng Thứ nhất: Mở rộng thị trường DV tăng cường nguồn tín dụng cho DNTMNVV; Thứ hai: Tăng cường khả tiếp cận DNTMNVV DV tài chính tín dụng; Thứ ba: Mở rộng hoạt động số loại hình DV tiện ích và phù hợp với DNTMNVV 3.3.1.3 Hồn thiện sách tạo mặt kinh doanh Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi để DNTMNVV nước tìm kiếm, mua, thuê mặt làm sở kinh doanh, Nhà nước cần đưa quy định bắt buộc quan đơn vị làm quy hoạch khu đô thị, khu dân cư phải dành quỹ đất để xây dựng trung tâm thương mại Tại khu đô thị, dân cư cũ, mặt cho phép (như dành quỹ đất có từ di dời sở sản xuất gây ô nhiễm ), cần khuyến khích tạo thuận lợi thủ tục hành để DNTMNVV có mặt KD 3.3.1.4 Hồn thiện sách hỗ trợ DNTMNVV việc tạo nguồn hàng Xây dựng, ban hành sách hỗ trợ DNTMNVV nhà cung cấp nguồn hàng cho DNTMNVV để đảm bảo việc cung cấp hàng hóa yêu cầu số lượng, chất lượng, thời gian địa điểm, ổn định nguồn hàng cho DNTMNVV 3.3.1.5 Hồn thiện sách cung cấp thơng tin, xúc tiến thương mại. Thứ nhất: Ttrên sở tiến công nghệ thông tin, cần xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin lấy “xa lộ thông tin Internet” làm tảng; Thứ hai: Xây dựng và tổ chức mạng lưới cung cấp thông tin hữu hiệu đến DNTMNVV; Thứ ba: Phát triển DV thương mại điện tử hỗ trợ cho DNTMNVV tiếp cận với DV 3.3.1.6 Hồn thiện sách phát triển đồng thị trường Phát triển đồng thị trương Thị trường tài chính, thị trường bất động sản, thị trường khoa học công nghệ, thị trường lao động… giúp định hướng nguồn lực xã hội tập trung ưu tiên cho phát triển khu vực DNTMNVV 3.3.1.7 Hồn thiện sách phát triển dịch vụ vận tải sở hạ tầng thương mại Tăng cường sách đầu tư thu hút đầu tư từ nước tổ chức cá nhân nước để phát triển sở hạ tầng thương mại Nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không, nâng cấp hệ thống kho tàng, bến bãi, bưu viễn thông để phục vụ thương mại (21)Bên cạnh hỗ trợ sách Nhà nước, thân DNTMNVV phải chủ động tích cực, xác định rõ vai trị DN, nâng cao lực cạnh tranh trước yêu cầu hội nhập kinh tế 3.3.2.1 Đổi cầu tổ chức quản lý Các DNTMNVV cần phải nhận thức, đánh lực DN, đổi hoàn thiện lựa chọn mơ hình tổ chức quản lý kinh doanh thích hợp, tạo sức sống cho doanh nghiệp 3.3.2.2 Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường Tăng cương nghiên cứu thị trường, nắm bắt thông tin cần thiết giá cả, cung cầu hàng hoá dịch vụ mà doanh nghiệp kinh doanh kinh doanh để đề phương án chiến lược biện pháp cụ thể thực mục tiêu kinh doanh 3.3.2.3 Hoàn thiện chiến lược mặt hàng kinh doanh, tạo nguồn hàng ổn định Đầu tư xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể, có chiến lược đầu tư tạo nguồn hàng ổn định, đảm bảo chủ động việc cung ứng hàng hóa thị trường 3.3.2.4 Hồn thiện chiến lược phân phối tổ chức mạng lưới bán hàng Đầu tư xây dựng, giữ vững ổn định hệ thống kênh phân phối, luồng phân phối hệ thống đại lý, hệ thống cửa hàng, chuỗi cửa hàng, siêu thị … đảm bảo cung cấp hàng hóa thị trường kịp thời, ổn định đảm bảo chất lượng 3.3.2.5 Xây dựng phát triển thương hiệu doanh nghiệp Nhận thức đắn vai trò thương hiệu doanh nghiệp, xây dựng, phát triển bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp 3.3.2.6 Hoàn thiện hệ thống thông tin chủ động áp dụng thương mại điện tử trong điều hành kinh doanh Đầu tư xây dựng hệ thống thông tin hai chiều chủ động từ doanh nghiệp đến khách hàng từ khách hàng đến doanh nghiệp, đảm bảo thông tin thông suốt, cập nhập Áp dụng thương mại điện tử để giảm bớt chi phí, nâng cao hiệu cho hoạt động DN 3.3.2.7 Chủ động mở rộng hợp tác, liên kết, tham gia hiệp hội thương mại Nhận thức đắn vai trò hiệp hội tổ chức nghề nghiệp, tham gia hiệp hội để nhận hỗ trợ kịp thời cần thiết 3.3.2.8 Xúc tiến xuất khẩu (22)khuyếch trương sản phẩm…; Tham gia hội chợ, triển lãm thương mại để giới thiệu quảng bá sản phẩm mình; Cử đồn kinh doanh khảo sát, nghiên cứu thị trường, giao dịch với bạn hàng…; Thành lập văn phịng đại diện, chi nhánh, thành lập cơng ty, cửa hàng bán thử sản phẩm nước ngồi; Khơng ngừng đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán quản lý, kinh doanh; Tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm với doanh nghiệp khu vực… KẾT LUẬN Từ đổi đến nay, đặc biệt từ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực, DNTMNVV phát triển nhanh chóng số lượng chất lượng Cơ cấu mơ hình tổ chức thay đổi theo hướng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Các DNTMNVV phát triển ngày đa dạng phong phú, chất lượng, hiệu hoạt động không ngừng nâng cao, đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng thị trường DNTMNVV tham gia mạnh mẽ thị trường quốc tế chiếm tỉ trọng ngày cao tổng kim ngạch xuất Hiệu hoạt động khu vực doanh nghiệp không ngừng nâng cao, lực cạnh tranh không ngừng cải thiện đặc biệt DNTMNVV làm tốt vai trò dẫn dắt doanh nghiệp tham gia trình phát triển kinh tế xã hội Đây kết đường lối, chủ trương, sách đắn Đảng Nhà nước thời gian qua Bên cạnh hội từ hội nhập kinh tế quốc tế, DNTMNVV gặp khơng khó khăn thách thức: trình độ tổ chức quản lý cịn thấp, cơng nghệ kinh doanh cịn lạc hậu, khả tài hạn chế, thiếu mặt kinh doanh, nguồn nhân lực thiếu yếu, thiếu chiến lược kinh doanh nguồn hàng ổn định … bên cạnh hạn chế sách hỗ trợ Nhà nước ảnh hưởng đáng kể tới khu vực doanh nghiệp Với lý trên, luận án tiến hành nghiên cứu hệ thống hóa lý luận chung DNTMNVV, sách hỗ trợ DNTMNVV Từ học nước trước giới, sở đánh giá tổng quan thực trạng hoạt động DNTMNVV, thực trạng sách hỗ trợ khu vực DNTMNVV thời kỳ từ 2000 đến 2009 để đề xuất hệ thống giải pháp chủ yếu hỗ trợ DNTMNVV thời gian tới Kết nghiên cứu luận án cụ thể sau: 1 Xác định tiêu chí DNTMNVV; Phân tích làm rõ nội dung hoạt động DNTMNVV kinh tế thị trường để đưa khái niệm đặc điểm DNTMNVV, sách hỗ trợ DNTMNVV nội dung hỗ trợ từ sách Nhà nước tác động đến DNTMNVV Đây điểm luận án chưa trọng Việt Nam Nghiên cứu cho thấy rõ hỗ trợ DNTMNVV hiệu cần thiết Nhà nước cần ban hành thực thi sách đồng hỗ trợ điều kiện hoạt động cho DNTMNVV (23)DNTMNVV trình hội nhập quốc tế, kinh nghiệm thực tiễn số nước giới Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài loan … vv để từ làm xây dựng nhóm giải pháp hỗ trợ DNTMNVV 2 Luận án phác họa tranh toàn cảnh tình hình phát triển DNTMNVV Việt Nam năm qua, tồn cảnh hệ thống sách hỗ trợ DNTMNVV Nghiên cứu cho thấy điều kiện hoạt động cịn nhiều khó khăn, DNTMNVV lớn mạnh phát triển ổn định Tuy nhiên DNTMNVV hoạt động dựa sách hỗ trợ DNNVV chủ yếu ưu tiên phát triển khu vực DN sản xuất, cịn thiếu sách ưu tiên cho phát triển DNTMNVV Trên sở số liệu tin cậy, luận án nghiên cứu tổng hợp, phân tích làm rõ thực trạng khu vực DNTMNVV, thực trạng sách hỗ trợ khu vực DNTMNVV, hạn chế nguyên nhân tồn để từ làm sở đề xuất giải pháp hồn thiện sách Nhà nước DNTMNVV 3 Luận án phân tích bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế để thấy hội thách thức DNTMNVV; Trên sở định hướng phát triển khu vực kinh tế thương mại Đảng Nhà nước, điểm luận án đưa quan điểm định hướng phát triển DNTMNVV thời gian tới Cuối cùng, từ kết nghiên cứu luận án đề xuất hệ thống giải pháp đồng hồn thiện sách hỗ trợ DNTMNVV giải pháp cụ thể hồn thiện sách phát triển cho DNTMNVV nhằm hỗ trợ phát triển DNTMNVV Việt Nam sau: Nhóm giải pháp chung hồn thiện sách hỗ trợ Nhà nước đối với DNTMNVV: (i) Hồn thiện sách cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo; (ii) Hồn thiện sách hỗ trợ DNTMNVV việc tiếp cận có nguồn lực tài chính; (iii) Hồn thiện sách tạo mặt kinh doanh; (iv) Hồn thiện sách hỗ trợ DNTMNVV việc tạo nguồn hàng; (v) Hồn thiện sách cung cấp thơng tin, xúc tiến thương mại; (vi) Hồn thiện sách phát triển đồng thị trường thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường bất động sản …vv; (vii) Hồn thiện sách hỗ trợ phát triển dịch vụ vận tải sở hạ tầng hỗ trợ vận tải Nhóm giải pháp cụ thể nâng cao lực cho DNTMNVV: (i) Đổi cầu tổ chức quản lý; (ii) Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường; (iii) Hoàn thiện chiến lược mặt hàng kinh doanh, tạo nguồn hàng ổn định; (iv) Hoàn thiện chiến lược phân phối tổ chức mạng lưới bán hàng; (v) Xây dựng phát triển thương hiệu doanh nghiệp; (vi) Hồn thiện hệ thống thơng tin chủ động áp dụng thương mại điện tử điều hành kinh doanh; (vii) Chủ động mở rộng hợp tác, liên kết, tham gia hiệp hội thương mại; (viii) Tham gia xúc tiến xuất (24)đến số nhóm giải pháp tiêu biểu cần hỗ trợ DNTMNVV Việt Nam Thứ hai, nhiều thuật ngữ, cách gọi có liên quan giới học thuật chuyên gia hiểu sử dụng đề cập đến sách hỗ trợ DNTMNVV lại mới, khó tìm ngơn ngữ tương đồng, ngắn gọn, nên chưa nhận đồng thuận Thứ ba, việc tổng hợp, so sánh đánh giá kết khảo sát cũng gặp không trở ngại hợp tác doanh nghiệp, nên khơng dễ có số liệu thống kê cập nhật thực trạng DNTMNVV sách bất cập việc hỗ trợ DNTMNVV
- Xem thêm -

Xem thêm: ,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1: Chỉ tiêu xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam -

Bảng 1.

Chỉ tiêu xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng 2.2: Số DNTM tại thời điểm 31/12/2007 phân theo quy mô lao động và vốn -

Bảng 2.2.

Số DNTM tại thời điểm 31/12/2007 phân theo quy mô lao động và vốn Xem tại trang 13 của tài liệu.