0

Tiểu luận môn Văn hóa tổ chức: Phân tích các yếu tố cấu ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hóa tổ chức tại Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động

27 31 0
  • Tiểu luận môn Văn hóa tổ chức: Phân tích các yếu tố cấu ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hóa tổ chức tại Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:19

Nội dung của tiểu luận này là nghiên cứu, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hóa tổ chức tại công ty cổ phần Thế Giới Di Động qua đó rút ra các nhận xét, đánh giá, kết luận của nghiên cứu. Mã lớp: ĐH17NL1 Số báo danh:  Chế Thanh Ngân 098 1753404040702 Văn hóa tổ chức Th.S Nguyễn Cơng Toại PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CẤU ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT  TRIỂN VĂN HĨA TỔ CHỨC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI  ĐỘNG Tiểu luận (hoặc tham luận):     Cuối kì  Giữa kì Tiểu luận (hoặc tham luận) này được hồn thành vào ngày …./…/…… Giám khảo 1 (Ký và ghi rõ họ tên) Giám khảo 2 (Ký và ghi rõ họ tên) TP.HỒ CHÍ MINH, THÁNG 11 NĂM 2020 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài Văn hóa của một tổ chức ảnh hưởng đến sự phát triển của tổ chức, của đất nước. Văn hóa   tổ  chức là linh hồn của thương hiệu, là yếu tố  khác biệt bền vững của doanh nghiệp. Một   thương hiệu tốt khơng chỉ  là tài sản của doanh nghiệp mà cịn là tài sản của quốc gia. Đối   với dân tộc Việt Nam ta, hàng ngàn năm lịch sử đã đem lại cho chúng ta một nền văn hóa sâu  sắc, thấm sâu vào mọi ứng xử, suy nghĩ của mỗi người. Những đặc trưng của văn hóa Việt  Nam đó là lịng u nước, tinh thần cộng đồng nhân ái, khoan dung, tính cần cù, giản dị, khả  năng thích ứng nhanh với hồn cảnh, ý chí tự  lực, tự cường. Trong xây dựng và bảo vệ Tổ  quốc, văn hóa Việt Nam là yếu tố quan trọng giúp chúng ta đạt được nhiều kỳ  tích. Những   giá trị văn hóa đó vơ cùng q giá để hình thành nền văn hóa doanh nghiệp Việt Hiện nay, Việt Nam đang trong q trình hội nhập với thị trường thế giới đã mở ra nhiều cơ  hội cũng như thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Cơng ty Cổ phần đầu  tư  Thế  Giới Di Động. Để  hịa nhập cùng sự  phát triển của thế  giới địi hỏi các Doanh   nghiệp cần phải chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết. Văn hóa tổ  chức là yếu tố  quan trọng tạo nên sự thành cơng trong quản lý và giúp các Doanh nghiệp tiếp cận nhanh với   thị  trường Quốc tế. Và đây cũng là yếu tố  tạo quyết định sự  thành cơng hay thất bại của  một Doanh nghiệp trong xu thế thị trường cạnh tranh vơ cùng gay gắt như hiện nay Nhiều Cơng ty, Tập đồn trên thế giới đạt được những thành cơng vang dội khơng chỉ trong  nước mà cịn vươn ra tầm Quốc tế như: Toyota, LG, Nissan,  một phần là nhờ vào văn hóa   tổ  chức của Cơng ty, Tập đồn đó. Bên cạnh đó có các cơng ty dần mất đi vị  trí của mình  trên thị trường thế giới một phần cũng là do văn hóa trong tổ chức đó chưa được nhận thức  đúng đắn và áp dụng đồng bộ Khi Việt Nam tham gia vào cộng đồng ASEAN mở  đầu cho cơng cuộc hội nhập Quốc tế  của mình, các Doanh nghiệp Việt nói chung và Cơng ty cổ  phần đầu tư  Thế  Giới Di Động  nói riêng phải đối mặt với việc xuất hiện thêm nhiều đối thủ  cạnh tranh. Vấn đề  đặt ra là  Doanh nghiệp phải làm thế  nào để  tạo dấu  ấn riêng của mình trên thị  trường, tạo sự  khác  biệt giữa cơng ty của mình và những cơng ty khác, để khi chỉ cần nói một cái gì đó thì người   ta lại nghĩa ngay đến tổ chức đó, chẳng hạn khi người ta nói “hãy nói theo cách của bạn” thì  mọi người sẽ nghĩ ngay đến tập đồn viễn thơng qn đội Viettel, hay khi người ta nói “Bán    hài lịng” là mọi người lại nghĩ đến Cơng ty cổ  phần đầu tư  Thế  Giới Di Động. Đó là   những điểm riêng biệt khiến người ta phân biệt giữa cơng ty này với cơng ty khác, để  có  được điều này tất cả là dựa vào văn hóa của tổ chức Trước sự cạnh tranh khốc liệt giữa các Doanh nghiệp với nhau các Cơng ty cần tạo ra nhiều   nét đặc trưng cho mình để  thu hút được sự  quan tâm và lựa chọn của người tiêu dùng. Từ  những thực tế  trên em quyết định chọn đề  tài “Phân tích các yếu tố   ảnh hưởng đến việc  hình thành và phát triển văn hóa tổ chức của Cơng ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động” làm  đề tài nghiên cứu của mình, nhằm giúp cơng ty Thế Giới Di Động có thể biết được các yếu   tổ  có  ảnh hưởng đến văn hóa trong tổ  chức mình, từ  đó tìm ra các giải pháp để  thay đổi,  điều chỉnh cho phù hợp, góp phần tăng khả  năng cạnh tranh khi gia nhập vào ASEAN và  rộng hơn là thị trường thế giới Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu, phân tích những yếu tố  ảnh hưởng đến sự  hình thành và phát triển văn hóa tổ  chức tại cơng ty cổ phần Thế Giới Di Động qua đó rút ra các nhận xét, đánh giá về  những   yếu tố đó Từ  đó đưa ra một số giải pháp, kiến nghị cho cho cơng ty để  hồn thiện hơn những yếu tố  cấu thành nên văn hóa tổ chức Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu về  thực trạng những yếu tố  ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển văn  hóa tổ chức tại cơng ty cổ phần Thế Giới Di Động, đưa ra nhận xét, đánh giá và một số giải   pháp, kiến nghị Phạm vi khơng gian: Cơng ty cổ phần Thế Giới Di Động Phạm vi thời gian: trong giai đoạn hiện nay Phương pháp nghiên cứu ­Nghiên cứu, thu thập tài liệu trên giáo trình, sách báo, tạp chí khoa học, internet… ­Phân tích dữ liệu ­Tổng kết, đánh giá các dữ liệu sau khi phân tích Kết cấu đề tài Đề  tài gồm 3 phần: phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận. Trong đó, phần nội dung  gồm 3 chương: ­ Chương 1: Cơ  sở  lý luận về  các yếu tố   ảnh hưởng đến sự  hình thành và phát triển  văn hóa tổ chức ­ Chương 2: Thực trạng về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn  hóa tổ chức tại cơng ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động ­ Chương 3: Một số giải pháp, kiến nghị dành cho cơng ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di  Động PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH  HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VĂN  HĨA TỔ CHỨC 1.1 Các khái niệm 1.1.1  Văn hóa là gì? Văn hóa là sản phẩm của lồi người, văn hóa được tạo ra và phát triển trong quan hệ  qua lại giữa con người và xã hội. Song, chính văn hóa lại tham gia vào việc tạo nên con   người, và duy trì sự  bền vững và trật tự  xã hội. Văn hóa được truyền từ  thế  hệ  này  sang thế  hệ  khác thơng qua q trình xã hội hóa. Văn hóa được tái tạo và phát triển  trong q trình hành động và tương tác xã hội của con người. Văn hóa là trình độ  phát  triển của con người và của xã hội được biểu hiện trong các kiểu và hình thức tổ chức   đời sống và hành động của con người cũng như trong giá trị vật chất và tinh thần mà do  con người tạo ra.  Ở  Việt Nam, văn hóa cũng được định nghĩa rất khác nhau. Hồ  Chí   Minh cho rằng “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, lồi người mới sáng  tạo và phát minh ra ngơn ngữ, chữ  viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tơn giáo, văn   học, nghệ thuật, những cơng cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặt ăn, ở  và các phương   thức sử  dụng. Tồn bộ  những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa”. Phạm Văn  Đồng cho rằng “Nói tới văn hóa là nói tới một lĩnh vực vơ cùng phong phú và rộng lớn,   bao gồm tất cả những gì khơng phải là thiên nhiên mà có liên quan đến con người trong   suốt q trình tồn tại, phát triển, q trình con người làm nên lịch sử… Văn hóa bao   gồm cả  hệ  thống giá trị: tư  tưởng và tình cảm, đạo đức với phẩm chất, trí tuệ  và tài  năng, sự nhạy cảm và sự  tiếp thu cái mới từ  bên ngồi, ý thức bảo vệ  tài sản và bản   lĩnh của cộng đồng dân tộc, sức đề  kháng và sức chiến đấu bảo vệ  mình và khơng   ngừng lớn mạnh” Theo Nhà xuất bản Đà Nẵng và Trung tâm Từ điển học xuất bản năm 2004 thì đưa  ra một loạt quan niệm về văn hóa như sau: ­ Văn hóa là tổng thể  nói chung những giá trị  vật chất và tinh thần do con  người sáng tạo ra trong q trình lịch sử ­ ­ ­ ­ Văn hóa là một hệ  thống hữu cơ  các giá trị  vật chất và tinh thần do con   người sáng tạo và tích lũy qua q trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương   tác giữa con người với mơi trường tự nhiên xã hội Văn hóa là những hoạt động của con người nhằm thỏa mãn nhu cầu đời sống  tinh thần Văn hóa là tri thức, kiến thức khoa học Văn hóa là trình độ cao trong sinh hoạt xã hội, biểu hiện của văn minh Văn hóa cịn là cụm từ  để  chỉ  một nền văn hóa của một thời kỳ  lịch sử  cổ  xưa,   được xác định trên cơ sở một tổng thể những di vật có những đặc điểm giống nhau,   ví dụ Văn hóa Hịa Bình, Văn hóa Đơng Sơn… Tóm lại, chúng ta có thể hiểu văn hóa là những giá trị vật chất và tinh thần làm nền   tảng cho lối sống, đạo đức, chuẩn mực, hành vi, quan điểm, cách nghĩ, hành động   của mỗi dân tộc để  vươn tới những điều tích cực trong quan hệ  giữa người với   người, giữa người với tự nhiên và xã hội. Văn hóa là một hệ  thống của các giá trị  do con người sáng tạo và tích lũy qua các q trình hoạt động thực tiễn, trong mối  quan hệ với mơi trường tự nhiên và xã hội của mình 1.1.2 Văn hóa tổ chức là gì? Văn hố tổ  chức là tồn bộ  các giá trị  văn hố được gây dựng nên trong suốt q   trình tồn tại và phát triển của một tổ  chức, trở  thành các giá trị, các quan niệm và  tập qn, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của tổ chức ấy và chi phối tình cảm,   nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên trong tổ chức để theo đuổi và thực hiện  các mục đích của tổ chức Cũng như văn hố nói chung, văn hố tổ chức có những đặc trưng cụ thể riêng biệt.  Trước hết, văn hố tổ  chức là sản phẩm của những người cùng làm trong một tổ  chức và đáp ứng nhu cầu giá trị bền vững. Nó xác lập một hệ thống các giá trị được   mọi người làm trong tổ chức chia sẻ, chấp nhận, đề cao và ứng xử theo các giá trị  đó. Văn hố tổ  chức cịn góp phần tạo nên sự  khác biệt giữa các tổ  chức và được  coi là truyền thống của riêng mỗi tổ chức 1.1.3 Phát triển văn hóa tổ chức là gì? Phát triển văn hóa là một khái niệm đa nghĩa, bao gồm sự thay đổi văn hóa theo xu   thế tiến bộ, trước hết là ở những lĩnh vực cơ bản của đời sống văn hóa dân tộc như  phát triển con người, phát triển mơi trường văn hóa cùng với các lĩnh vực hoạt động   văn hóa cơ  bản như: giáo dục – đào tạo, khoa học – cơng nghệ, văn hóa – nghệ  thuật, thơng tin đại chúng, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa; đảm bảo sự đa dạng  văn hóa giữa các dân tộc…Sự  phát triển văn hóa khơng phải là sự  phát triển đơn   tuyến mà là sự đa tuyến, đa dạng.  Phát triển văn hóa doanh nghiệp phải đi theo cả chiều rộng và chiều sâu, tức là làm  cho các yếu tố  cấu thành nên văn hóa của một doanh nghiệp thăng hoa lên, ngày   càng đi lên phát triển theo hướng tiến bộ dựa trên các giá trị chuẩn mực về văn hóa   của doanh nghiệp. Đây là một mục tiêu khơng thể  thiếu của mỗi doanh nghiệp  trong nền kinh tế  thị trường. Bởi nó chính là “chìa khóa vạn năng” giúp cho doanh  nghiệp nâng cao được hình ảnh, uy tín và đạt được hiệu quả trong hoạt động kinh   doanh của mình.  “Phát triển văn hóa doanh nghiệp là bảo tồn, duy trì những giá trị  văn hóa truyền   thống tốt đẹp và hồn thiện, tiếp thu những giá trị văn hóa mới phù hợp”.  Để  phát triển văn hóa doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp phù hợp để  phát  triển các yếu tố biểu trưng trực quan và phi trực quan cấu thành nên 1.2 Các yếu tố cấu thành văn hóa tổ chức Những yếu tố  cấu thành, biểu hiện của văn hóa tổ  chức được thể  hiện thơng qua  những dấu hiệu, biểu hiện, biểu trưng điển hình. Biểu trưng là bất kỳ thứ gì có thể  được sử dụng làm phương tiện thể hiện nội dung của văn hóa tổ chức, triết lý, giá  trị, niềm tin chủ đạo, cách nhận thức và phương pháp tư duy nhằm hỗ trợ các thành  viên trong q trình nhận thức để  phản ánh mức độ  nhận thức của thành viên và  của tồn tổ chức.  Các biểu trưng được sử dụng để thể hiện nội dung của văn hóa tổ chức gọi là các  biểu trưng trực quan (các giá trị  hữu hình) đó là những biểu trưng giúp mọi người  dễ  dàng nhìn thấy, nghe thấy. Các biểu trưng phi trực quan  (các chuẩn mực tun  bố) là những dấu hiệu đặc trưng thể hiện mức độ nhận thức đạt được ở  các thành   viên về văn hóa doanh nghiệp Bảng 1.2: Các biểu trưng của văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp Biểu trưng trực quan ­ Kiến trúc nội ngoại thất Biểu trưng phi trực quan ­ Logo khẩu hiệu ­ Lịch sử phát triển và truyền thống doanh nghiệp ­ Ấn phẩm điển hình ­ Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi ­ Giai thoại ­ Giá trị niềm tin và thái độ ­ Nghi lễ, hội họp ­ Triết lý kinh doanh ­ Trang phục ­ Động lực cá nhân và tổ chức ­ Ứng xử và giao tiếp 1.3 Các yếu tố   ảnh hưởng đến sự  hình thành và phát triển văn hóa tổ  chức 1.3.1 Văn hóa dân tộc Bản thân văn hóa tổ chức là một nền tiểu văn hố nằm trong văn hố dân tộc. Mỗi   cá nhân trong một nền văn hóa tổ chức cũng thuộc về một nền văn hố dân tộc nhất   định và khi tập hợp thành một nhóm hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận, một doanh  nghiệp, những cá nhân này sẽ  mang theo những nét nhân cách được ni dưỡng,  giáo dục trong một mơi trường văn hóa dân tộc trước đó. Tổng hợp những nét nhân   cách này làm nên một phần nhân cách của Doanh nghiệp, đó là các giá trị  văn hố   dân tộc khơng thể phủ nhận được Văn hóa tổ  chức sẽ  bị   ảnh hưởng bởi văn hóa dân tộc trên các khía cạnh về  hệ  thống giá trị  chung, các chuẩn mực, quan niệm, cách  ứng xử, giao tiếp, truyền   thống,  thói quen,  tập tục   trong sinh  hoạt…Điều  này có  nghĩa  là  khi một doanh  nghiệp muốn xây dựng hay phát triển văn hóa riêng của doanh nghiệp mình, ln  cần phải chú ý tới văn hóa của vùng, miền, lãnh thổ mà mình đang hoạt động kinh   doanh như thế nào, từ đó để có những ứng xử, phương thức hoạt động cho phù hợp   với văn hóa dân tộc đó, tránh gây ra những việc làm khơng phù hợp, vi phạm đến lối  sống, quan niệm, bản sắc văn hóa dân tộc ấy. Nếu doanh nghiệp vi phạm đến văn   hóa của một cộng đồng, dân tộc thì có nghĩa là doanh nghiệp đang dần loại bỏ mình  ra khỏi lãnh địa của cộng đồng, dân tộc ấy Phát triển văn hóa tổ chức phải ln gắn liền với việc phát huy những giá trị truyền   thống tốt đẹp của dân tộc như: ý chí tự  lực, tự  cường của dân tộc, tinh thần đồn   kết; ý thức cộng đồng gắn kết với cá nhân; đạo đức; sự  tinh tế  trong  ứng xử…   Đồng thời cần khắc phục, hạn chế những nhược điểm cố  hữu như: làm việc tùy   tiện, khơng theo một chuẩn mực nhất định, khơng có nề  nếp (như  việc nhân viên  thường xun tụ tập để bn chuyện trong giờ làm việc, đi muộn về sớm…). Ngồi  ra, một số nhược điểm cần khắc phục như: tật xuề xịa, đại khái, ỷ  lại; làm việc  theo kiểu chụp giật, khơng có kế hoạch làm việc cụ thể; lối sống thực dụng ích kỷ,    biết vun vén lợi ích về  mình, khơng quan tâm đến đồng nghiệp, người xung  quanh… 1.3.2 Nhà lãnh đạo, người sáng lập, người tạo ra nét đặc thù Người sáng lập ra tổ chức là người ghi lại dấu ấn đậm nét nhất lên văn hóa tổ chức  và tạo ra nét đặc thù cho tổ chức, tạo ra sự khác biệt so với đối thủ Văn hóa tổ chức cũng phản ánh cá tính và triết lý riêng của bản thân nhà lãnh đạo.  Lãnh đạo là người có vai trị quyết định trong việc xây dựng, duy trì và phát triển  những yếu tố gắn kết con người với nhau trong doanh nghi ệp ­ chính là văn hóa  tổ  chức. Nếu khơng nhận thức được vai trị này của mình, nhà lãnh đạo sẽ khơng thể  tạo dựng được một nền văn hóa phát triển bền vững trong doanh nghiệp. Các nhận  thức vai trị này được biểu hiện cụ thể như sau: ­ Nhà lãnh đạo là người hình thành nên văn hóa tổ chức ­ Nhà lãnh đạo là người xây dựng tầm nhìn cho tổ chức ­ Nhà lãnh đạo là người xác định hướng đi, mơi trường và các ngun tắc hoạt động nói chung cho tổ chức ­ Nhà lãnh đạo là người phát triển văn hóa tổ chức ­ Nhà lãnh đạo là người thay đổi văn hóa tổ chức ­ Nhà lãnh đạo khơng chỉ là người quyết định cơ  cấu tổ  chức, cơng nghệ của  tổ chức mà cịn là người sáng tạo ra các biểu tượng, ngơn ngữ, nghi lễ…của  tổ chức.  Q trình xây dựng và quản lý  tổ  chức  mang phong cách của người lãnh đạo sẽ  được in dấu lên văn hóa tổ chức Cần phải tăng cường tiếp xúc giữa lãnh đạo và nhân viên để làm tăng giá trị, niềm   tin và mối quan hệ gằn bó, đồng thời đưa ra các câu chuyện, truyền thuyết làm cho  nhân viên tự hào 1.3.3 Những giá trị văn hóa học hỏi được Văn hóa tổ chức ngồi việc được hình thành và ảnh hưởng bởi yếu tố văn hóa dân   tộc và Người lãnh đạo doanh nghiệp thì cịn được hình thành và  ảnh hưởng bởi   những giá trị  văn hóa học hỏi được. Giá trị  văn hóa học hỏi được là những giá trị  văn hóa, các quan niệm, chuẩn mực, ngun tắc và các truyền thống mà   tổ  chức  tiếp nhận được trong q trình hình thành và hoạt động của mình, bao gồm: Những kinh nghiệm tập thể của tổ chức Văn hóa  tổ  chức  bao gồm văn hóa chính thống và văn hóa nhóm. Trong q trình   hoạt động của tổ  chức thì các nhóm như là các bộ  phận, phịng ban  sẽ có những   nét văn hóa riêng mà được một số thành viên trong nhóm đó chia sẻ. Những nét văn  hóa đó xuất hiện từ những kinh nghiệm của một số thành viên trong tập thể và khi  những giá trị, những ngun tắc, quan điểm, chuẩn mực của các tập thể  đó có  những nét mà các thành viên trong doanh nghiệp có thể đồng thuận và cùng chia sẽ  thì nó sẽ trở thành văn hóa của doanh nghiệp.  Những giá trị học hỏi được từ những doanh nghiệp khác Trong q trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình các doanh nghiệp ln có  những mối quan hệ với các tổ chức, doanh nghiệp khác như: quan hệ giữa một bên   là nhà cung ứng với một bên là người sản xuất, giữa người bán hàng và người mua  hàng, giữa người cung ứng vốn và người đi vay,   Song song với các quan hệ đó thì  những nét văn hóa của các bên cũng được thể  hiện và giao lưu với nhau. Và cũng  chính vì vậy mà có những giá trị, những chuẩn mực, những ngun tắc mà người  lãnh đạo doanh nghiệp và các thành viên trong doanh nghiệp bị  ảnh hưởng và cảm  thấy phù hợp với doanh nghiệp mình và có thể  chia sẽ  cùng nhau thì họ  có thể  sẽ  tiếp thu và vận dụng vào doanh nghiệp mình, từ đó tạo nên những nét văn hóa cho   tổ chức Những giá trị  văn hóa được tiếp nhận trong q trình giao lưu với nền văn  hóa khác Ngày nay ngồi sự  giao lưu, quan hệ  hợp tác giữa các vùng miền thì xu thế  hội  nhập và tồn cầu hóa diễn ra trên khắp hành tinh. Các quốc gia trên thế  giới đã và  đang thiết lập các mối quan hệ song phương, đa phương rất mạnh mẽ. Song song   với hội nhập, hợp tác về  kinh tế, về  khoa học cơng nghệ, giáo dục đào tạo  các   nền văn hóa giữa các quốc gia cũng được giao lưu, hội nhập, giao thoa với nhau   Q trình giao thoa văn hóa giữa các nền văn hóa đã tác động mạnh mẽ đến nền văn   hóa của các quốc gia. Để có thể hợp tác thì các bên đều tìm hiểu và nghiên cứu rất   kỹ  lưỡng những nét văn hóa của đối tác và dần dần thì những giá trị, chuẩn mực,  ngun tắc của các nền văn hóa khác cũng tác động,  ảnh hưởng đến nền văn hóa  trong nước. Văn hóa tổ chức là một bộ phận của nền văn hóa dân tộc nên khi có sự  giao lưu, giao thoa văn hóa giữa các dân tộc, quốc gia thì văn hóa doanh nghiệp cũng   chịu tác động và  ảnh hưởng của sự giao thoa đó, và những nét văn hóa của các   nền văn hóa khác cũng được các thành viên trong doanh nghiệp tiếp thu và vận  dụng vào doanh nghiệp mình Những giá trị do thành viên mới mang lại Q trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thì ln có sự thay đổi và gia  nhập của những thành viên mới vào tổ  chức.  Ở  đây xét 2 khía cạnh về  thành viên   mới. Một là thành viên mới là người lãnh đạo doanh nghiệp thì rõ ràng là khi có   người lãnh đạo mới thì văn hóa tổ chức sẽ có những thay đổi. Mỗi người lãnh đạo  thì có những ngun tắc làm việc, cung cách ứng xử, quan niệm, những chuẩn mực   cá nhân, giá trị theo đuổi là khác nhau do đó khi về lãnh đạo một doanh nghiệp mới  thì họ  sẽ  có những điều chỉnh về  những giá trị, những quy tắc, quan niệm, chuẩn   mực riêng. Hai là thành viên mới khơng phải là người lãnh đạo doanh nghiệp, khi   họ  tham gia vào tổ  chức mới thì họ  thường phải tn thủ  theo những nét văn hóa  đặc thù của cơng ty nhưng họ cũng có thể gây ra ảnh hưởng riêng của mình tới văn   hóa nhóm, và văn hóa tổ chức bởi vì: khi làm việc tại các phịng ban thì những thành   viên mới bao giờ cũng có những đóng góp về những nét văn hóa của riêng họ và khi  những nét văn hóa đó được các thành viên trong nhóm đó cùng chia sẻ thì nó sẽ trở  thành văn hóa nhóm của tổ chức Những xu hướng hoặc trào lưu của xã hội Xu hướng là một thuộc tính tâm lý điển hình của cá nhân bao hàm trong nó một hệ  thống những động lực quy định tính tích cực hoạt động của cá nhân và quy định sự  lựa chọn các thái độ của nó.  Khái niệm trào lưu văn hóa dùng để chỉ sự phát triển   mạnh mẽ của văn hóa trong một giai đoạn nào đó gắn với những giá trị, nét văn hóa   được hình thành trên một cương lĩnh chung, mang hàng loạt những đặc điểm chung   Xã hội ngày nay ln vận động và phát triển khơng ngừng về  mọi mặt, ln xuất   hiện những xu hướng hoặc trào lưu xã hội mới. Việc xuất hiện những xu hướng   trào lưu mới đã kéo theo những giá trị  xã hội, những quan niệm, những chuẩn mực   bị ảnh hưởng và thay đổi theo, nó sẽ tác động đến những cá nhân trong xã hội từ đó   mà ảnh hưởng tới văn hóa của doanh nghiệp, của tổ chức Sứ mệnh của cơng ty Cổ  phần đầu tư  Thế  Giới Di Động: Thế  Giới Di Động ln  cải tiến mang đến cho khách hàng trải nghiệm thú vị và hài lịng nhất dựa trên nền   tảng văn hóa đặt khách Hàng làm trọng tâm Thế  Giới Di Động mang đến cuộc sống sung túc cho nhân viên, lợi nhuận cao cho   nhà đầu tư dài hạn và đóng góp phúc lợi cho cộng đồng Giá trị cốt lõi của cơng ty Cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động: Tận tâm với Khách hàng Làm đúng cam kết và nhận trách nhiệm u thương và hỗ trợ đồng đội Trung trực về tiền bạc và các mối quan hệ Máu lửa trong cơng việc Chiến lược kinh doanh của cơng ty Cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động: Thế  giới di động cam kết đặt khách hàng là trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành  động của mình Thế  giới di động cam kết mang đến cho nhân viên một mơi trường làm việc tơn   trọng và cơng bằng Thế giới di động cam kết mang đến cho quản lý: Một sân chơi cơng bằng để thi thố tài năng Một cam kết cho một cuộc sống cá nhân sung túc Một vị trí xã hội được người khác kính nể Thế giới di động cam kết mang đến cho các đối tác sự tơn trọng Thế  giới di động cam kết mang đến cho nhà đầu tư  giá trị  doanh nghiệp gia tăng  khơng ngừng Thế  giới di động cam kết đóng góp cho cộng đồng thơng qua việc tạo nhiều ngàn   việc làm và đóng góp đầy đủ thuế cho ngân sách nhà nước 2.3 Phân tích các yếu tố   ảnh hưởng đến sự  hình thành và phát triển văn  hóa tổ chức tại cơng ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động 2.3.1 Các yếu tố bên ngồi 2.3.1.1 Văn hóa dân tộc Thế Giới Di Động ln xây dựng mơi trường làm việc thân thiện, tạo ra bầu khơng   khí làm việc thoải mái, mọi thành viên trong cơng ty tơn trọng lẫn nhau, khơng phân  biệt tuổi tác, địa vị. Doanh nghiệp đã làm bật lên ưu thế đặc điểm văn hóa dân tộc  đó là chuộng sự hài hịa, mong ước thái bình, an nhàn, khơn khéo trong ứng xử Bên cạnh đó, Thế  Giới Di Động đề cao yếu tố tập thể và xây dựng cơng ty giống    một gia đình, nơi tất cả  mọi người ln có sự  gắn bó đồn kết và thấu hiểu  lẫn nhau. Vì vậy ở cơng ty kể từ khi thành lập đến nay ln duy trì hoạt động giao  ban đầu tuần, uống trà buổi sáng, người trẻ  pha trà mời người lớn tuổi hơn trong   phịng khơng phân biệt địa vị. Đầu năm bên cạnh lễ  ra qn đầu năm của cơng ty,  nhân viên thường đi thăm hỏi tặng q lãnh đạo và ngược lại vào ngày làm việc   đầu tiên, lãnh đạo cơng ty mừng tuổi đầu năm cho nhân viên các bộ  phận với hi  vọng một năm mới gặp nhiều may mắn. Hoạt động này cũng làm tăng cường mối   quan hệ gắn bó bền chặt giữa nhân viên và lãnh đạo. Có thể  thấy, cơng ty đã tiếp  thu văn hóa dân tộc Việt Nam đó là tinh thần cộng đồng mang đậm nét bản sắc   Việt Nam và truyền thống “kính trên nhường dưới”, thể hiện sự quan tâm lẫn nhau Với mục tiêu khơi phục và khích lệ chia sẻ tình cảm và sự thơng cảm nhằm gắn bó  các thành viên với nhau và với tổ  chức. Cơng đồn cơng ty cũng ln tìm hiểu đời   sống nhân viên trong cơng ty, đặc biệt là những người có hồn cảnh khó khăn để có  những sự hỗ trợ kịp thời, giúp người lao động ổn định cuộc sống, nhanh chóng trở  lại làm việc. Thể  hiện truyền thống và nét văn hố  Thế  Giới Di Động, cùng tinh  thần tương thân tương ái, nghĩa tình đồng nghiệp cao đẹp, cơng ty đã lập quỹ  “   Tình đồng nghiệp” , đồng thời kêu gọi sự  ủng hộ  trong tồn thể  cán bộ  cơng nhân  viên giúp đỡ  người lao động. Đại diện ban lãnh đạo cùng Đồn thể  đã tận tình tới  thăm hỏi, động viên và chuyển số tiền ủng hộ tới cho những người lao động chẳng  may bị  đau  ốm. Nhờ  sự  thăm hỏi động viên, giúp đỡ  của cơng ty, người lao động   đều cảm thấy gắn bó, cố gắng cống hiến thể lực và trí lực cho cơng ty 2.3.1.2 Các giá trị văn hóa học hỏi được ­ Những kinh nghiệm tập thể của doanh nghiệp: Trong q trình hoạt động của doanh nghiệp  thì các nhóm như  là các bộ  phận,  phịng ban  sẽ có những nét văn hóa riêng mà được một số  thành viên trong nhóm   10 đó chia sẽ. Những nét văn hóa đó xuất hiện từ những kinh nghiệm của một số thành   viên trong tập thể  và khi những giá trị, những ngun tắc của các tập thể  đó có  những nét mà các thành viên trong doanh nghiệp có thể đồng thuận và cùng chia sẽ  thì nó sẽ trở thành văn hóa của doanh nghiệp.   Ngun tắc ứng xử: Trong khi làm việc cán bộ nhân viên phải tn thủ nghiêm túc nội quy, các quy chế  và các quy định pháp luật.  Trong giao tiếp  ứng xử phải phù hợp với thuần phong mỹ tục, phải có thái độ  tơn  trọng, lịch sự, ngơn ngữ giao tiếp phải mạch lạc, rõ ràng  Đối với khách hàng: Giao tiếp  ứng xử khi làm việc với khách hàng ln tơn trọng lịch sự, bảo vệ được   thương hiệu của cơng ty, làm hài lịng khách hàng.   Đối với cấp dưới: Cấp trên khi giao tiếp với cấp dưới phải nhã nhặn, chân thành, thẳng thắn, lắng  nghe và tiếp thu ý kiến với tinh thần cầu thị. Khi cần hướng dẫn hoặc giải thích thì   nội dung giải thích, hướng dẫn phải rõ ràng, cụ  thể  và đúng các quy định về  nội   dung liên quan đến cơng việc.  Phải có thái độ khơn khéo, kiên quyết khi xử trí những trường hợp nhạy cảm.   Đối với đồng nghiệp: Trong giao tiếp ứng xử phải trung thực, thân thiện, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.   Đối với cấp trên: Trong giao tiếp ứng xử phải đúng mực, lễ phép  Đối với nhân dân: Nhã nhặn, lịch sự, lắng nghe nguyện vọng, ý kiến của nhân dân, hướng dẫn, giải   thích rõ ràng các nội dung liên quan đến cơng việc đang tiến hành giải quyết 11 ­ Những giá trị học hỏi từ các doanh nghiệp khác:  Trong q trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình các doanh nghiệp ln có  những mối quan hệ với các tổ chức, doanh nghiệp khác. Song song với các quan hệ  đó thì những nét văn hóa của các bên cũng được thể hiện và giao lưu với nhau ­ Những giá trị  văn hóa được tiếp nhận trong q trình giao lưu với nền văn hóa   khác: Ngày nay ngồi sự  giao lưu, quan hệ  hợp tác giữa các vùng miền thì xu thế  hội  nhập và tồn cầu hóa diễn ra trên khắp hành tinh. Văn hóa doanh nghiệp  là một bộ  phận của nền văn hóa dân tộc nên khi có sự giao lưu, giao thoa văn hóa giữa các dân   tộc, quốc gia thì văn hóa doanh nghiệp cũng sẽ chịu tác động và ảnh hưởng của sự  giao thoa đó. Thế Giới Di Động cũng đã tiếp thu có chọn lọc những nét văn hóa tiên   tiến phù hợp với doanh nghiệp của mình. Có thể  thấy, lực lượng lao động trong   Thế Giới Di Động ln là những người cống hiến lâu dài và trung thành với cơng ty   trong suốt hàng chục năm qua và các thành viên trong cơng ty gắn bó với nhau như  những người trong gia đình ­ Những xu hướng hoặc trào lưu của xã hội: Văn hóa tổ  chức cần phải thay đổi cho phù hợp với sự thay đổi của xã hội. Ngồi  giá trị  văn hóa tạo nên nét khác biệt cũng như  giúp doanh nghiệp tồn tại và phát  triển thì việc cập nhật những xu hướng mới về nhu cầu của khách hàng. Slogan:  “Bán sự hài lịng”. Thơng điệp ngắn gọn nhưng đã truyền tải được đầy đủ sứ mệnh  và mục tiêu của cơng ty đó là trở thành một người bạn chân thành đáng tin cậy của   mọi khách hàng. Thế  Giới Di Động ln ý thức được khách hàng chính là nhân tố  quyết định cho sự  thành cơng và phát triển bền vững. Để  xác định nhu cầu của   khách hàng thì cần phải biết lắng nghe ý kiến và tìm hiểu thơng tin một cách liên  tục từ  phía khách hàng gắn với nhu cầu chung của xã hội. Có như  vậy thì cơng ty  mới có thể kịp nắm bắt những thay đổi trong xã hội 2.3.2 Các yếu tố bên trong 2.3.2.1 Các hình thức đánh giá, khen thưởng kỉ luật 12 Công ty cổ  phần đầu tư  Thế  Giới Di Động thể  hiện được thái độ  nghiêm túc và  cầu thị  trong việc hướng đến một môi trường làm việc công bằng và trong sạch  hơn. Việc khen thưởng hay kỷ  luật sâu sát với hoạt động, hành vi của người lao   động. Thể hiện sự kịp thời trong cơng tác quản lý người lao động nhằm tạo cho họ  những điều kiện tốt nhất về  cả  vật chất lẫn tinh thần.  Đồng thời, cũng nhanh   chóng phát hiện, ngăn chặn và xử  lý kịp thời những hành vi vi phạm kỷ  luật gây  ảnh hưởng chung đến giá trị của Thế Giới Di Động 2.3.2.2 Người lãnh đạo, người sáng lập Nhà lãnh đạo, người sáng lập của cơng ty giữ  vai trị quan trọng trong sáng tạo ra  các biểu tượng, niềm tin, nghi lễ và huyền thoại cho doanh nghiệp. Điều này tùy  thuộc vào tư  tưởng, cá tính của người lãnh đạo qua q trình xây dựng và quản lý   doanh nghiệp.  Ở  Thế  Giới Di Động  người ra quyết định là người hiểu việc nhất khơng phải  người đứng đầu, và họ được tin tưởng trao cho việc ra các quyết định đó Những quan điểm và ngun tắc sống của người sáng lập, nhà lãnh đạo cũng có tác   động mạnh mẽ  đến sự  hình thành cũng như  phát triển của văn hóa trong tổ  chức.  Quan điểm của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài là: Làm ăn chân chính, tạo cơng ăn việc  làm chính đáng cho người lao động, mang lại những hạnh phúc căn bản nhất cho  con người. Ơng ln nghiêm khắc trong hành xử  với nhân viên. Ơng ln muốn  hướng tới một mơi trường quản trị  chun nghiệp với ngun tắc “10 chữ  T”:  Trung thực – Trung thành – Tận tụy – Trí tuệ  – Thân thiện. Phải trung thực, minh   bạch trong cơng việc; Khơng cạnh tranh bằng cách “bóp bớt” tiêu chuẩn chất lượng   để hạ giá thành sản phẩm; Đồng thời tạo ra thu nhập ổn định và ngày càng tăng cho  hàng ngàn lao động; Đóng góp những giá trị thực cho đất nước 2.3.2.3 Trang phục làm việc  Tồn thể nhân viên của Cơng ty đều đựợc trang bị đồng phục được phân thành hai   đối tượng: Nhân viên khối lao động trực tiếp và nhân viên khối văn phịng.  Khối lao động trực tiếp được trang bị  đồng phục theo quy định của Cơng ty cổ  phần đầu tư Thế Giới Di Động và thống nhất trên tồn quốc, điều này thể hiện sự  đồng bộ  và đồng thuận cao của tồn cơng ty và đây cũng là một chỉ  dấu để  nhận   diện thương hiệu. Khối văn phịng là đồng phục do Cơng ty thiết kế  .Hàng năm  Cơng ty đều trang bị đầy đủ đồng phục cho nhân viên,kịp thời và phù hợp theo mùa,   điều này tạo sự  phấn khởi cho nhân viên, đồng thời cũng góp phần nâng cao năng   suất lao động và an tồn trong sản xuất kinh doanh.  2.3.2.4 Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể  dục thể  thao và giao tế  với  cộng đồng (nhân đạo, từ thiện)   Phong trào Văn hóa, văn nghệ, thể thao của Cơng ty được thường xun duy trì và   phát triển ngồi các mơn thế mạnh như:  Cầu lơng và Bóng bàn, Tennis. Hàng năm   Cơng ty đã tích cực tham gia các phong trào Văn hóa thể  thao do Tổng cơng ty tổ  chức và đều giành được những thành tích cao.  13 Bên cạnh đó tích cực hưởng ứng các phong trào xã hội, các đợt vận động qun góp  các quỹ  từ  thiện, tình nghĩa do thành phố  phát động có hiệu quả. Những ngày lễ,  ngày thương binh – liệt sỹ, ngày tết Cơng ty Thế  Giới Di Động cịn tổ  chức tặng  q và thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sỹ, các đơn vị lực lượng vũ trang làm   nhiệm vụ trực những ngày lễ tết  Ngồi ra, Cơng ty cũng như các đơn vị trực thuộc   tổ  chức thành cơng cho nhiều đồn thăm quan các điểm danh lam thắng cảnh trong  nước và kết hợp thăm quan với tìm hiểu thị  trường nước ngồi để  nâng cao nhận  thức cho nhân viên 2.4 Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hóa   tổ chức của cơng ty cổ phần Thế Giới Di Động 2.4.1 Thuận lợi Cơng ty cổ phần thế giới di động có đội ngũ nhân viên hùng hậu, có trình độ chun   mơn cao, có đủ  khả  năng đáp  ứng mọi u cầu dù là khắt khe của khách hàng.  Khơng những thế, đội ngũ nhân viên của thế giới di động là những người đầy lịng   nhiệt tình, và có thái độ niềm nở trong cung cách phục vụ khách hàng. Để có được  những yếu tố này thì hầu hết chịu ảnh hưởng của văn hóa cơng ty Sự nhận thức cũng như ý thức tn thủ của người lao động trong doanh nghiệp về  các giá trị thuộc về VHTC  Tập thế  nhân viên Cơng ty Thế  Giới Di Động ln có ý thức cao trong viêc   thực thi văn hóa doanh nghiệp của Cơng ty. Do vậy mọi nhân viên đều được  tiếp  cận  với    nội  dung    bản      quy  tắc   trong  việc   thực   thi   VHTC, cụ thể như:  Văn hố trong giao tiếp: Trang phục gọn gàng, đeo thể chức danh; tác phong  khi giao tiếp phải văn minh lịch sự, ln đảm bảo phù hợp với thứ  bậc, văn   hố từng vùng miền; ln cư xử tế nhị xuất phát theo ngun tắc con Người   là chủ thể của tồn xã hội, thái độ lễ phép, khiêm nhường, giản dị.  Văn hố trong giới thiệu và tự  giới thiệu: Giới thiệu người trong cơ  quan  trước với đối tác,  ưu tiên giới thiệu theo chức vụ, tuổi tác từ  cao đến thấp;   giới thiệu người có địa vị  thấp cho người có địa vị  cao; khi giới thiệu ngắn  gọn, dễ hiểu, thái độ lịch sự.  Văn hố trong  ứng xử  với đồng nghiệp: Có đạo đức trong sáng, trung thực,  lành mạnh; có tác phong nhiệt tình, vui vẻ, ln khiêm tốn, tơn trọng đồng  nghiệp, kính trên nhường dưới; có tinh thần đồn kết, tương thân, tương ái,  sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau; ln vui vẻ hồ nhã với mọi người.  Văn hố giao tiếp qua điện thoại: Đặt chng điện thoại vừa phải để khơng   ảnh hưởng đến người khác, khơng để  điện thoại kêu q lâu, khi nhận và   gọi điện thoại cần chào hỏi xưng danh lịch sự; khơng cắt ngang giữa chừng,  khơng tranh cãi qua điện thoại, ln lắng nghe và giữ  thái độ  bình tĩnh, hồ  nhã; khi kết thức cuộc gọi chào hoặc cảm ơn và đặt máy nhẹ nhàng.  14 Văn hố trong cơng việc: Mọi hành động việc làm ln phải tn theo quy   định; ln đề cao vai trị trách nhiệm cá nhân, khơng trốn tránh, đối phó, đùn  đẩy trách nhiệm; tồn tâm, tồn ý trong cơng việc thực hiện hết trách nhiệm  được giao; khơng lạm dụng chức vụ quyền lực để  thực hiện các hành vi vi  phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm các nội quy quy định.  Ứng xử với khách hàng: Mỗi nhân viên khi giao dịch với khách hàng phải thể  hiện sự tơn trọng khách hàng, tinh thơng nghiệp vụ, văn minh lịch sự; ln có  thái độ ân cần vui vẻ, nhiệt tình, trách nhiệm và tận tâm; khơng phát ngơn tuỳ  tiện, thiếu văn minh, cửa quyền, khơng gây khó khăn cho khách hàng.  Vừa qua, Thế  Giới Di Động vừa xuất sắc nhận được 5 giải thưởng Vietnam HR   Awards 2018 do Talentnet và báo Lao Động & Xã Hơi phối hợp tổ  chức. Qua đó,   Thế Giới Di Động được vinh danh là doanh nghiệp cps các chính sách thu hút nhân  tài hiệu quả, quản lý cơng ty hiệu quả, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiệu  quả, mơi trường làm việc hiệu quả và doanh nghiệp xuất sắc nhất Để  đạt được những thành tựu này, Thế  Giới Di Động đã xây dựng những chính  sách quản lý nhân sự, chế độ phúc lợi, đãi ngộ tốt dành cho nhân viên. Những thành  viên trong cơng ty ln nhân được những mức lương thưởng  ở mức cao. Ngồi ra,  Thế  Giới Di Động cũng ln chú trọng đào tạo nhân viên từ  chun  mơn cho đến   văn hóa tổ chức, đặc biệt ln mở ra  các lớp học kỹ năng mềm giúp nhân viên phát   triển nghề nghiệp trong tương lai Tại Thế Giới Di Động, văn hóa cơng ty ln gắn liền với quyền lợi của nhân viên.  Qua đó, thành viên xuất sắc sẽ có thu nhập tốt, được thưởng xứng đáng cùng các cơ  hội thăng tiến, Ban lãnh đạo Thế Giới Di Động khẳng định sẽ làm mọi thứ để nhân   viên được “làm thật­ăn thật” và được chia sẻ thành quả cùng với sự phát triển của   cơng ty Cơng ty xem việc nhu cầu của khách hàng là trên hết song song với việc cập nhật   những nhu cầu của xã hội về lĩnh vực mà cơng ty hoạt động, khơng ngừng đáp ứng   nhu cầu khách hàng trong suốt 10 năm qua, giữ vững vị trí trong lịng tin của khách  hàng. Văn hóa tổ chức ở Thế Giới Di Động là văn hóa mạnh 2.4.2 Khó khăn Những thành tích xây dựng văn hóa tổ chức mà Cơng ty đạt được là rất đáng khích   lệ  song bên cạnh đó cũng cịn bộc lộ  nhiều thiếu sót, tồn tại cần có những giải  pháp khắc phục để phát huy tốt nhất năng lực mọi mặt hiện có của Cơng ty. Từ đó   góp phần thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những năm tới Văn hóa “ phong bì” : lợi dụng nghi lễ thăm hỏi đầu năm mà một số nhân viên tặng  q cấp trên với mục đích tư lợi cá nhân như chạy chức chạy quyền Năng lực quản lý và điều hành của cán bộ    một số  lĩnh vực chưa đáp  ứng được  yêu cầu của điều hành sản xuất cần được bổ sung kiến thức, đào tạo lại hoặc luân  chuyển trong Công ty để phù hợp với yêu cầu của sản xuất 15 Kỷ  luật lao động chưa được chấp hành nghiêm túc, nhiều cá nhân làm việc kém  hiệu quả. Thực tế, nhiều nhân viên làm cơng tác kinh doanh, giao tiếp với khách  hàng chưa hiểu sâu sắc vai trị đại diện Thế Giới Di Động trong giao tiếp với khách  hàng. Những cung cách, thái độ chưa đẹp của chỉ một cá thể trong “mắt xích” quan   trọng này sẽ   ảnh hưởng rất nhiều đến hình  ảnh, uy tín mà bao thế  hệ  người làm   điện phải đổ mồ hơi, sơi nước mắt mới gây dựng được 16 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ 3.1. Kinh nghiệm rút ra từ văn hóa tổ chức cơng ty cổ phần đầu tư  Thế Giới   Di Động ­ Tơn trọng con người với tư cách là chủ thể hành vi, coi trọng tính tích cực và tính  năng động của con người trong kinh doanh, coi việc nâng cao tố chất của con người   là điều kiện quan trọng đầu tiên của phát triển doanh nghiệp. Điều này thể hiện rất  rõ ràng trong chính sách văn hóa Thế Giới Di Động: Mọi hành động của Thế  Giới   Di Động đều hướng tới con người, vì con người. Thế Giới Di Động hành động vì   niềm vui, hạnh phúc của mọi người. Thế Giới Di Động xây dựng mối quan hệ với   khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, nhà đầu tư, xã hội bằng sự thiện chí, tình thân ái,  tinh thần nhân văn. Trong các hoạt động của Thế Giới Di Động, con người ln là   trung tâm; trong nội bộ Thế Giới Di Động, người lao động được coi là tài sản q  giá nhất giúp Thế  Giới Di Động đi đến thành cơng. Mỗi thành viên Thế  Giới Di   Động sẽ phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng và tự  hồn thiện bản thân theo ngun tắc  cơ bản này ­ Coi trọng chiến lược phát triển và mục tiêu cơ  bản của doanh nghiệp để  bồi  dưỡng ý thức văn hóa doanh nghiệp cho tồn thể cơng nhân viên chức. Theo đó mục  tiêu quan trọng nhất của Thế Giới Di Động là cung cấp các thiết bị  điện tử,  điện  thoại cho xã hơi.  ­ Coi trọng việc quản lý mơi trường vật chất và tinh thần của doanh nghiệp, tạo ra   một khơng gian văn hóa tốt đẹp, bồi dưỡng ý thức tập thể  và tinh thần đồn kết   nhằm cống hiến sức lực và trí tuệ  cho doanh nghiệp. Thế  Giới Di Động cam kết   động viên khuyến khích các cá nhân thuộc tất cả các tổ chức, đơn vị trong Thế Giới  Di Động khơng ngừng nâng cao nhận thức và tham gia tích cực vào các hoạt động   nhằm cải tạo, giữ  gìn và phát triển mơi trường sống tại cơ  quan cũng như  trong   cộng đồng ­ Coi trọng vai trị tham gia quản lý của cơng nhân viên chức, khích lệ  tinh thần  trách nhiệm của tất cả  các thành viên trong doanh ngiệp. Ln khuyến khích, tạo  điều kiện cho người lao động rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng để  phát triển.  Khuyến khích, đề cao các ý tưởng sáng tạo và tạo điều kiện tối đa để các ý tưởng  sáng tạo được áp dụng vào thực tiễn 3.2. Một số  khuyến nghị  nhằm hồn thiện văn hóa tổ  chức tại cơng ty cổ  phần đầu tư Thế Giới Di Động ­ Thực hiện tốt cam kết trong tài liệu Văn hóa Thế Giới Di Động ­ Xây dựng đội ngũ nhân viên Thế Giới Di Động giỏi chun mơn, phong cách và lề  lối làm việc chun nghiệp, hiệu quả, hành vi ứng xử thân thiện, văn minh, lịch sự  mang lại sự hài lịng cho đối tác và khách hàng. Xây dựng thành cơng hình ảnh Thế  Giới Di Động trở thành một đối tác tin cậy, thân thiết, hết lịng vì khách hàng 17 ­ Đảm bảo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ  cơng nhân viên, ổn định việc  làm và cải thiện đời sống người lao động trên cơ  sở  tăng năng suất lao động và  hiệu quả ­ Giáo dục văn hóa tổ chức cần phải bắt đầu từ  khi tiếp nhận người lao động cho   đến khi nghỉ hưu. Đó là một q trình liên tục, khơng ngừng nghỉ. Xây dựng văn hóa   tổ chức cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Đảng ủy, Chính quyền, Cơng  đồn, Đồn Thanh niên; phải tận dụng mọi diễn đàn để lan tỏa văn hóa tổ chức.  ­ Xây dựng bầu khơng khí nơi làm việc là một trong những biện pháp thiết thực  gắn với việc xây dựng tác phong chun nghiệp, thể  hiện   tác phong làm việc   khoa học, làm việc theo kế hoạch, tiết kiệm thời gian và sử dụng hiệu quả phương   tiện làm việc, tài sản chung của đơn vị. Vì thế cần xây dựng mơi trường làm việc  thân thiện, đảm bảo tính cơng bằng và minh bạch trong tuyển dụng, bố  trí cơng  việc, đánh giá và bổ nhiệm, nhằm phát huy năng lực của mỗi cán bộ cơng nhân viên  Thế Giới Di Động để quyết tâm hồn thành tốt mục tiêu của Thế Giới Di Động ­ Tổ  chức đào tạo các lớp kỹ  năng mềm về  giao tiếp. Kỹ  năng giao tiếp   đây  khơng chỉ là cách giao thiệp đối với các đối tác bên ngồi, giao tiếp với khách hàng   mà cịn là cách  ứng xử giữa nội bộ cán bộ  cơng nhân viên. Xây dựng kỹ  năng giao  tiếp vừa phải đảm bảo đúng chuẩn mực về   ứng xử  văn hóa vừa phải linh hoạt   trong các tình huống cụ thể ­Các lớp kỹ  năng giao tiếp nên được tổ  chức sâu rộng và thường xun, tạo điều   kiện cho cán bộ  cơng nhân viên được học hỏi, rèn luyện, trao đổi và tích lũy thêm   kinh nghiệm. Đây cũng là cầu nối gắn kết các cá nhân trong tập thể từ đó tạo mơi  trường làm việc hịa đồng, thân ái, nâng cao hiệu quả cơng việc ­ Chú trọng việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng văn hóa gắn với việc   nêu gương điển hình và có các hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với   các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Văn hóa Thế Giới Di Động   Bên cạnh đó, cũng cần có chế  tài cụ  thể  và đủ  mạnh để  xử  lý các trường hợp vi   phạm những chuẩn mực về  văn hóa, quy tắc  ứng xử  văn hóa khi giao tiếp khách   hàng.  ­ Văn hóa doanh nghiệp cần phải được triển khai đồng bộ  từ  trên xuống, theo cả  chiều sâu và chiều rộng. Cần xem mỗi cán bộ  cơng nhân viên là một nhân tố  đang  thực thi và phản ánh văn hóa của cả đơn vị, rộng hơn nữa là của cơng ty và sẽ ảnh  hưởng trực tiếp đến hình  ảnh, uy tín của thương hiệu Thế Giới Di Động mà từng  cán bộ cơng nhân viên đang tạo dựng. Chính vì vậy, mỗi nhân viên cơng ty phải trở  thành một “đại sứ”, đưa các giá trị  văn hóa Thế  Giới Di Động lan tỏa tới cộng  đồng ­ Trong thời gian tới, các đơn vị  cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ  thực hiện kế  hoạch sản xuất kinh doanh của cơng ty, để từ đó đổi mới tư duy, nhận thức, đưa ra   những nội dung phù hợp, xây dựng những chuẩn mực đạo đức, những cam kết về  văn hố, giá trị cốt lõi, nâng tầm những giá trị của Thế Giới Di Động 18 PHẦN KẾT LUẬN Có thể nói văn hóa doanh nghiệp là một trong những nhân tố  quan trọng góp phần   duy trì và phát triển bền vững doanh nghiệp. Từ những phân tích trên ta thấy rằng  văn hóa doanh nghiệp và các yếu tố hình thành nên nó rất quan trọng đối với sự tồn  tại của Cơng ty Cổ phần đầu tư  Thế  Giới Di  Động. Doanh nghiệp khơng chỉ  biết  sản xuất kinh doanh và có lãi mà cịn có cả những yếu tố phi lợi nhuận tạo nên sự  bền vững lâu dài của chính doanh nghiệp đó. Bên cạnh những  ưu điểm trong các  yếu tố  của Thế  Giới Di Động thì vẫn cịn nhiều hạn chế, đặc biệt doanh nghiệp  vẫn chưa thực sự tạo nên nét riêng biệt trong văn hóa doanh nghiệp trong giai đoạn   hiện nay. Chính vì vậy, bài nghiên cứu đã đề  xuất ra một số giải pháp nhằm hồn   thiện văn hóa doanh nghiệp tại cơng ty, Thế Giới Di Động cần chú trọng một cách  đầy đủ  và tương xứng với tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp phù hợp với  thực tiễn Việt Nam. Bên cạnh đó, cơng ty cần quan tâm đến nâng cao giá trị, tinh  thần cho nhân viên, để nhân viên có thể  phát huy được vai trị của mình trong việc  tạo ra các giá trị văn hóa vì những cá thể đó vẫn có thể đem lại một nguồn văn hóa   mới, tích cực đóng góp cho sự tồn tại và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Nếu Thế  Giới Di Động giải quyết tốt được mặt hạn chế này thì có lẽ vị thế  của cơng ty sẽ  ngày càng vững chắc và được nâng tầm cao mới 19 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Họ tên tác giả (ngày tháng năm xuất bản), “Tên báo”, Tên báo, download (hoặc truy cập) đường link…, ngày download (hoặc truy cập) Hung Cuong Nguyễn (16/9/2019), “Khung­Mơ hình văn hóa của Thế Giới Di  Động   (MWG)”,  Blognhansu.net,     truy   cập     link:  http://blognhansu.net.vn/2019/09/16/khung­mo­hinh­van­hoa­cua­the­gioi­di­ dong­mwg/ , ngày truy cập 28/10/2020 (17/02/2018),   “Học   hỏi   văn   hóa   doanh   nghiệp     Thế   Giới   Di   Động”,  vieclam24h.vn, được truy cập tại link:  https://vieclam24h.vn/cam­nang­nghe­ nghiep/hoc­hoi­van­hoa­doanh­nghiep­cua­the­gioi­di­dong  ,   ngày   truy   cập  28/10/2020 (07/03/2019), “yếu tố   ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp”,   CemPartner,  được truy cập tại link: https://cempartner.com/vi/cem­partner­blog/yeu­to­anh­ huong­den­van­hoa­doanh­nghiep.html , ngày truy cập 28/10/2020 Diệp Trà (05/04/2019), “5 lý do khiến Thế  Giới Di Động ln “hot” trên thị  trường”, Zingnew.vn, ngày truy cập 28/10/2020  www.thegioididong.com  Đỗ Thị Phi Hồi (2009), Văn hóa doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội 20 21 ... ? ?các? ?yếu? ?tố   ảnh? ?hưởng? ?đến? ?sự ? ?hình? ?thành? ?và? ?phát? ?triển? ? văn? ?hóa? ?tổ? ?chức ­ Chương 2: Thực trạng về? ?các? ?yếu? ?tố? ?ảnh? ?hưởng? ?đến? ?sự? ?hình? ?thành? ?và? ?phát? ?triển? ?văn? ? hóa? ?tổ? ?chức? ?tại? ?cơng? ?ty? ?cổ? ?phần? ?đầu? ?tư? ?Thế? ?Giới? ?Di? ?Động. .. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HĨA TỔ CHỨC  CỦA  CƠNG? ?TY? ?CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI? ?DI? ?ĐỘNG 2.1 Tổng quan cơng? ?ty? ?cổ? ?phần? ?đầu? ?tư? ?Thế? ?Giới? ?Di? ?Động Tên: Cơng? ?ty? ?Cổ? ?phần? ?đầu? ?tư? ?Thế? ?Giới? ?Di? ?Động Loại? ?hình:  Cơng? ?ty? ?cổ? ?phần. .. việc làm? ?và? ?đóng góp đầy đủ thuế cho ngân sách nhà nước 2.3 Phân? ?tích? ?các? ?yếu? ?tố   ảnh? ?hưởng? ?đến? ?sự ? ?hình? ?thành? ?và? ?phát? ?triển? ?văn? ? hóa? ?tổ? ?chức? ?tại? ?cơng? ?ty? ?cổ? ?phần? ?đầu? ?tư? ?Thế? ?Giới? ?Di? ?Động 2.3.1 Các? ?yếu? ?tố? ?bên ngồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn Văn hóa tổ chức: Phân tích các yếu tố cấu ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hóa tổ chức tại Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động, Tiểu luận môn Văn hóa tổ chức: Phân tích các yếu tố cấu ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hóa tổ chức tại Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động

Hình ảnh liên quan

PHÂN TÍCH CÁC Y U T  C U  NH H Ế Ố Ấ Ả ƯỞ NG Đ N S  HÌNH THÀNH VÀ PHÁT Ế Ự   TRI N VĂN HÓA T  CH C T I CÔNG TY C  PH N Đ U T  TH  GI I DIỂỔỨẠỔẦẦƯẾỚ   - Tiểu luận môn Văn hóa tổ chức: Phân tích các yếu tố cấu ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hóa tổ chức tại Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động
PHÂN TÍCH CÁC Y U T  C U  NH H Ế Ố Ấ Ả ƯỞ NG Đ N S  HÌNH THÀNH VÀ PHÁT Ế Ự   TRI N VĂN HÓA T  CH C T I CÔNG TY C  PH N Đ U T  TH  GI I DIỂỔỨẠỔẦẦƯẾỚ   Xem tại trang 1 của tài liệu.
Nghiên c u, phân tích nh ng y u t   nh h ứ ữ ế ố ả ưở ng đ n s  hình thành và phát tri n văn hóa t ế ự ể ổ   ch c t i công ty c  ph n Th  Gi i Di Đ ng qua đó rút ra các nh n xét, đánh giá v   nh ngứ ạổầếớộậềữ  y u t  đó.ế ố - Tiểu luận môn Văn hóa tổ chức: Phân tích các yếu tố cấu ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hóa tổ chức tại Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động

ghi.

ên c u, phân tích nh ng y u t   nh h ứ ữ ế ố ả ưở ng đ n s  hình thành và phát tri n văn hóa t ế ự ể ổ   ch c t i công ty c  ph n Th  Gi i Di Đ ng qua đó rút ra các nh n xét, đánh giá v   nh ngứ ạổầếớộậềữ  y u t  đó.ế ố Xem tại trang 4 của tài liệu.
­  n ph m đi n hình Ấ ẩ ể ­ Giai tho iạ - Tiểu luận môn Văn hóa tổ chức: Phân tích các yếu tố cấu ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hóa tổ chức tại Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động

n.

ph m đi n hình Ấ ẩ ể ­ Giai tho iạ Xem tại trang 7 của tài liệu.
­ Nhà lãnh đ o là ng ạ ườ i hình thành nên văn hóa  t  ch c ổ ứ - Tiểu luận môn Văn hóa tổ chức: Phân tích các yếu tố cấu ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hóa tổ chức tại Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động

h.

à lãnh đ o là ng ạ ườ i hình thành nên văn hóa  t  ch c ổ ứ Xem tại trang 8 của tài liệu.
Văn hóa t  ch c ổ ứ  ngoài vi c đ ệ ượ c hình thành và  nh h ả ưở ng b i y u t  văn hóa dân ở ế ố   t c và Ngộười lãnh đ o doanh nghi p thì còn đạệược hình thành và  nh hảưởng b iở  nh ng giá tr  văn hóa h c h i đữịọỏ ược. Giá tr  văn hóa h c h i địọỏ ược - Tiểu luận môn Văn hóa tổ chức: Phân tích các yếu tố cấu ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hóa tổ chức tại Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động

n.

hóa t  ch c ổ ứ  ngoài vi c đ ệ ượ c hình thành và  nh h ả ưở ng b i y u t  văn hóa dân ở ế ố   t c và Ngộười lãnh đ o doanh nghi p thì còn đạệược hình thành và  nh hảưởng b iở  nh ng giá tr  văn hóa h c h i đữịọỏ ược. Giá tr  văn hóa h c h i địọỏ ược Xem tại trang 9 của tài liệu.
Xu h ướ ng là m t thu c tính tâm lý đi n hình c a cá nhân bao hàm trong nó m t h ộ ộ ể ủ ộ ệ   th ng nh ng đ ng l c quy đ nh tính tích c c ho t đ ng c a cá nhân và quy đ nh sốữộựịựạ ộủịự  l a ch n các thái đ  c a nó. ựọộ ủ Khái ni m trào l u văn hóa dùng  - Tiểu luận môn Văn hóa tổ chức: Phân tích các yếu tố cấu ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hóa tổ chức tại Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động

u.

h ướ ng là m t thu c tính tâm lý đi n hình c a cá nhân bao hàm trong nó m t h ộ ộ ể ủ ộ ệ   th ng nh ng đ ng l c quy đ nh tính tích c c ho t đ ng c a cá nhân và quy đ nh sốữộựịựạ ộủịự  l a ch n các thái đ  c a nó. ựọộ ủ Khái ni m trào l u văn hóa dùng  Xem tại trang 10 của tài liệu.
S  HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N VĂN HÓA T  CH C Ự Ể Ổ Ứ   C A Ủ - Tiểu luận môn Văn hóa tổ chức: Phân tích các yếu tố cấu ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hóa tổ chức tại Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động
S  HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N VĂN HÓA T  CH C Ự Ể Ổ Ứ   C A Ủ Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan