0

5 8 0

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:29

Phạm Thị Huệ, Trần Hùng Minh Phương - Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại. tỉnh Tà Keo (1979 -1989) 24[r] (1)T ậ p 2 5 , s ố 0 , 0 2 0 225(10) 2020 CHUYÊN SAN KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ CHUYÊN SAN KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (2) T¹p chí Khoa học Công nghệ CHUYÊN SAN KHOA HỌC XÃ HỘI – NHÂN VĂN – KINH TẾ Môc lôc Trang Đặng Hoàng Nhật Tâm, Phạm Thị Tuấn Linh - Rủi ro tín dụng khả sinh lợi ngân hàng: Nghiên cứu phân tích liệu bảng Nguyễn Đại Đồng - Hoạt động thăm dò mỏ than khống sản khơng kim loại (khống sản phi kim) tư Pháp Lào Cai (1898 -1945) 11 Trịnh Thị Kim Thoa - Sử dụng sơ đồ tư nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy triết học Mác – Lênin cho sinh viên 16 Phạm Thị Huệ, Trần Hùng Minh Phương - Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang thực nghĩa vụ quốc tế tỉnh Tà Keo (1979 -1989) 24 Nguyễn Thị Huệ, Hà Thúy Ngọc, Nguyễn Xuân Tiến - Tương tác học tiếng Anh không chuyên Trường Đại học Sài Gịn 31 Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thu Hường, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thu - Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 39 Cao Thị Phương Nhung, Ngô Thị Quang - Thực trạng giải pháp xây dựng chi Đảng sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh Học viện Múa Việt Nam 46 Phạm Thị Anh Đào, Nguyễn Trịnh Tố Anh, Phạm Văn Chiến - Góc nhìn sinh viên giai đoạn covid-19 học tiếng Anh hình thức trực tuyến hình thức trực tiếp 54 Nguyễn Thị Suối Linh, Lê Thị Anh, Nguyễn Ngọc Lan - Khai thác giá trị thực hành Then phát triển du lịch từ kinh nghiệm số loại hình diễn xướng dân gian 61 Phan Thị Hồng Giang - Lời nguyền văn hóa Việt Nam 69 Nguyễn Thị Hạnh - Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hà Nội bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 77 Lý Trung Thành, Nguyễn Thị Minh Hiền - Phong cách tư Hồ Chí Minh vấn đề đặt phong cách làm việc cán 82 Nguyễn Minh Đảo - Vài nét kinh tế Long An triều Nguyễn (1802 - 1859) 90 Nguyễn Ngọc Quỳnh - Phân tích rổ cổ phiếu VN30 kết áp dụng mơ hình phân phối khơng đối xứng vào quản lý rủi ro 96 Lành Ngọc Tú, Đặng Thị Bích Huệ - Hoạt động sinh kế hộ gia đình địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 103 Hà Minh Tuân, Hà Việt Long, Hoàng Thị Thanh Hương, Phạm Thị Hương, Khuất Thị Thanh Huyền, Phạm Hương Quế - Xác định số mơ hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu tiềm xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 113 Lê Sỹ Điền - Khuông Siêu Nhân - điển hình tha hóa tiểu thuyết Nho lâm ngoại sử Ngơ Kính Tử 119 Nguyễn Hồng Chí - Các giai đoạn phát triển nhân lực Việt Nam 127 Nguyễn Danh Nam - Vận dụng số lý thuyết dạy học đổi phương pháp dạy học trường phổ thông 136 Kiều Quốc Lập, Trần Thị Quyên - Nghiên cứu thực trạng giải pháp thực tiêu chí mơi trường an toàn thực phẩm xây dựng mơ hình nơng thơn xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 145 Trần Thị Phương Hạnh, Tạ Bích Huệ - Các điều kiện đảm bảo quyền người thực tế Việt Nam nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh 153 TNU Journal of Science and Technology 225(10) (3)Môc lôc Trang Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Thị Minh Anh, Đỗ Thị Xuân, Hoàng Thị Hồng Hạnh - Đại học Thái Nguyên với xếp hạng đại học châu Á 161 Nguyễn Thị Thu Hà - Giáo dục kỹ ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu cho học sinh trung học phổ thơng qua mơn địa lí 169 Nguyễn Hồng Chí - Những đặc điểm xu hướng di cư Việt Nam 177 Thái Hữu Linh, Trần Thanh An - Xây dựng văn hóa đọc cho sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 187 Ngô Thị Trà- Phân biệt động từ nguyện “能, 能够, 可能, 会” tiếng Hán đại định hướng giảng dạy 195 Đỗ Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Tân Tiến, Hà Thị Hằng, Lê Thị Huyền My - Đánh giá hiệu sử dụng phần mềm R giảng dạy phần ước lượng kiểm định cho sinh viên năm thứ trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên 204 Ngô Thị Lan Anh, Hoàng Thu Thủy, Nguyễn Thị Mão, Vũ Thúy Hằng, Nguyễn Thị Thu Hiền - (4)soT SOCIAL SCIENCE – HUMANITIES – ECONOMICS Content Page Dang Hoang Nhat Tam, Pham Thi Tuan Linh - Credit risk and bank profitability: A panel analysis Nguyen Dai Dong - Exploration activities of coal mines and non-metallic minerals of French colonist in Lao Cai (1898-1945) 11 Trinh Thi Kim Thoa - Using the mind map to improve the quality of teaching of Marxist - Leninist philosophy for students 16 Pham Thi Hue, Tran Hung Minh Phuong - International obligations perfomance of An Giang’s military forces in Ta Keo province (1979-1989) 24 Nguyen Thi Hue, Ha Thuy Ngoc, Nguyen Xuan Tien - Interaction in EFL classroom at Saigon University 31 Nguyen Thi Bich Hanh, Nguyen Thu Huong, Nguyen Thi Tuyet, Nguyen Thi Thu - Assessment of the efficiency of agricultural land use in agriculture production in Ngan Son district, Bac Kan province 39 Cao Thi Phuong Nhung, Ngo Thi Quang -Real situation and solutions to build a clean, strong party cell under Ho Chi Minh thought at Vietnam Dance Academy 46 Pham Thi Anh Dao, Nguyen Trinh To Anh, Pham Van Chien - Students’ perspectives in covid-19 outbreak’s time to learning English in online class and in face-to-face class 54 Nguyen Thi Suoi Linh, Le Thi Anh, Nguyen Ngoc Lan - Exploiting the value of Then practice in tourism development based on experience of some types of folk performance 61 Phan Thi Hong Giang - Curse in Vietnamese culture 69 Nguyen Thi Hanh - Developing small and medium enterprises in Hanoi city in the industrial revolution context 4.0 77 Ly Trung Thanh, Nguyen Thi Minh Hien - Ho Chi Minh's thinking style and the questions posed in this working style for the present staff 82 Nguyen Minh Dao - Overview of Long An’s economy under the Nguyen dynasty (1802 - 1859) 90 Nguyen Ngoc Quynh - Vietnam 30 equal weight index: Analysis and risk management based on asymmetric distribution model 96 Lanh Ngoc Tu, Dang Thi Bich Hue - Main livelihood activities of households in Dinh Hoa district, Thai Nguyen province 103 Ha Minh Tuan, Ha Viet Long, Hoang Thi Thanh Huong, Pham Thi Huong, Khuat Thi Thanh Huyen, Pham Huong Que - Identifying potential climate-smart production models in Binh Long commune, Vo Nhai district, Thai Nguyen province 113 Le Sy Dien - Kuang Chaoren - typical degenrate in novels Ru Lin Wai Shi of Wu Jing Zi 119 Nguyen Hong Chi - Stages in Vietnam’s human capital development projects 127 Nguyen Danh Nam - Applications of some teaching theories in renovating learning and teaching methods at schools 136 Kieu Quoc Lap, Tran Thi Quyen - Studying real situation and solutions for implementing environmental and food safety criteria in the development of a new rural model in Kim Quan commune, Yen Son district, Tuyen Quang province 145 Tran Thi Phuong Hanh, Ta Bich Hue - Current conditions for ensuring human rights in Vietnam today according to Ho Chi Minh’s ideology 153 Nguyen Huu Cong, Nguyen Van Du, Nguyen Thi Minh Anh, Do Thi Xuan, Hoang Thi Hong Hanh - Thai Nguyen University with Asia ranked university 161 Nguyen Thi Thu Ha - Educating response skills to global climate change for high school students through geography 169 TNU Journal of Science and Technology 225(10) (5)Content Page Nguyen Hong Chi - Major characteristics in migration trends in/from Vietnam 177 Thai Huu Linh, Tran Thanh An - Create reading culture to meet the requirements of education innovation for students of Thai Nguyen University of Education 187 Ngo Thi Tra - Distinguish of the modal verb “Neng, Nenggou, Keneng, Hui” in modern Chinese and teaching orientation 195 Do Thi Phuong Quynh, Nguyen Thi Tan Tien, Ha Thi Hang, Le Thi Huyen My - Evaluate the effectiveness of using R software in teaching estimation and testing for first-year students at TNU - University of Medicine and Pharmacy 204 Ngo Thi Lan Anh, Hoang Thu Thuy, Nguyen Thi Mao, Vu Thuy Hang, Nguyen Thi Thu Hien -
- Xem thêm -

Xem thêm: ,

Hình ảnh liên quan

phân tích dữ liệu bảng 3 -

ph.

ân tích dữ liệu bảng 3 Xem tại trang 2 của tài liệu.