0

Bài đọc 11-3. Tiền – Ngân hàng và Lạm phát

9 8 0
  • Bài đọc 11-3. Tiền – Ngân hàng và Lạm phát

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:25

 Trong khi tiền (currency) chỉ được tạo ra bởi chính phủ, chúng ta ghi chú rằng các khoản tiền gởi có thể viết séc và tiền gởi kỳ hạn được tạo ra và là phía nợ của các trung gian tài [r] (1)Tiền – Ngân hàng Lạm phát 1 Nội dung chương này, chúng tập trung vào vấn đề tiền tệ, ngân hàng lạm phát Lạm phát: gia tăng liên tục kéo dài mức giá chung, P Tỷ lệ lạm phát (π) = %∆P Tại số quốc gia trải qua giai đoạn lạm phát cao? Những bị tác động lạm phát? 2 Lạm phát giá tiền tệ cung tiền tăng nhanh cầu tiền Lạm phát:”hiện tượng nhiều tiền q hàng hóa” 3 Để hiểu nguyên nhân lạm phát dài hạn, phát triển lý thuyết cổ điển (dài hạn) tiền tệ Sau xem xét chi phí lạm phát 4 Kinh nghiệm lịch sử lạm phát a Ở Hoa Kỳ kỷ 20 trải qua giảm phát (Đại suy thoái, cuối kỷ 19) b Lạm phát Việt Nam giai đoạn 1986-96 (CPI), quay lại vào 2008 c Kinh nghiệm siêu lạm phát:  Siêu lạm phát Đức sau WWI: mức giá tăng 10 tỷ lần (1,02*1010) tháng 8, 1922 tháng 11, 1923; tỷ lệ lạm phát kép 322% tháng  Siêu lạm phát Hungary sau WWII: mức giá tăng 5,2*1027 lần tháng 7, 1945 tháng 8, 1946, tỷ lệ lạm phát kép 20.000% tháng  Các nước khác trải qua siêu lạm phát Argentina, Brazil, Bolivia, Israel, Russia, Ukraine, Serbia  Gần siêu lạm phát Zimbabwe Tại siêu lạm phát? Trường hợp thơng thường tình là phủ in tiền nhanh để tài trợ cho chi tiêu tài khóa: Đặc quyền thu lợi từ in đúc tiền (Seigniorage) 5 Trước tiên: Tiền gì? Tiền tạo nào? Cung tiền kiểm sốt ngân hàng trung ương không? 6 Tiền (Money): Trữ lượng tài sản sử dụng để thực giao dịch (cần phân biệt tiền thu nhập) a Chức tiền: (2)Tưởng tượng kinh tế trao đổi trực tiếp sản phẩm (hàng đổi hàng): trao đổi yêu cầu trùng ngẫu nhiên mong muốn, nhu cầu Như khó khăn tốn  Dự trữ giá trị: tiền giữ cho giao dịch tương lai [nếu người ta nghĩ tiền giá (kỳ vọng lạm phát), tiền khơng thực tốt chức này]  Đơn vị tính tốn: giá tính tốn thông qua đơn vị tiền (hơn thông qua hàng hóa khác) a Các loại tiền:  Tiền hàng: giá trị thực chất Tiền pháp định: khơng có giá trị thực chất (hay nhỏ) b Chúng ta đo lường cung tiền nào? Hai cách tổng quát mang tính chọn lọc đo lường tiền:  M1 = C + tiền gởi viết séc; C tiền giữ ngân hàng M2 = M1 + tiền gởi có kỳ hạn (nhỏ) (bao gồm tài khoản tiết kiệm) Còn số định nghĩa khác, không cần thiết phần học [Tại thẻ tín dụng khơng phải tiền?]  Tổng quát hóa: M = C + D; D tiền gởi  Trong tiền (currency) tạo phủ, ghi khoản tiền gởi viết séc tiền gởi kỳ hạn tạo phía nợ trung gian tài ngân hàng, hiệp hội tín dụng… Các trung gian tài nhận tiền gởi từ người tiết kiệm cho vay đến người vay cuối 7 Các trung gian tài tạo tiền nào? a “Các ngân hàng” (bao gồm trung gian tài chính) tạo tiền mà tổ chức tạo D Họ tạo cách nào?  Các ngân hàng trữ phần D; nhận khoản tiền gởi mới, ngân hàng giữ phần dự trữ cho vay phần lại  Dự trữ = R = tài sản có (thường tiền mặt két hay tiền gởi ngân hàng trung ương) giữ ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu rút tiền hay yêu cầu dự trữ pháp định  Dự trữ dư = dự trữ dự trữ bắt buộc  Các ngân hàng tạo tiền (tiền gởi) họ cho vay phần dự trữ dư b Ví dụ: Giả sử ngân hàng giữ lại 10% tiền gởi khoản trữ 90% khoản tiền gởi nhận cho vay Giả sử khoản tiền gởi (dự trữ) 100$ ngân hàng A Khơng có tiền (currency) lưu thơng giữ lại Điều xảy ra? Ngân hàng ∆M (∆D) ∆ cho vay ∆ dự trữ Tích lũy ∆M (3)B 90 [72] 81 [64,80] [7,20] 190 [172] C 81 72,90 8,10 271 … … … … … cuối 0 1000 Tổng ∆M = $100 + 0,9(100) + 0,9[0,9(100)] + … = $1000; tổng ∆M bội số (số nhân) ∆R ban đầu Nếu xuất việc giữ lại tiền lưu thơng (C) sao? Giả sử vòng, 20% khoản vay giữ lại dạng tiền lưu thơng [chỉ có 80% khoản vay trở lại hệ thống ngân hàng Tiền giữ lại lưu thơng tạo rị rỉ từ tiến trình mở rộng tiền] Vì vậy, thấy dự trữ (tiền gởi) ngân hàng tăng kéo theo cung tiền tăng Nhưng tăng bao nhiêu? 8 Cơ sở tiền số nhân tiền a Định nghĩa sở tiền: MB = C + R [ghi chú: C R hai thành phần phía nợ ngân hàng trung ương; chúng hình thành sở để ngân hàng tạo tiền ] b Số nhân tiền (m) cầu nối M MB MB M mM = m x MB (4) C/D xác định người giữ tiền  R/D xác định ngân hàng (khoản tối thiểu ngân hàng trung ương)  MB xác định ngân hàng trung ương Chúng ta cho ngân hàng trung ương kiểm sốt MB qua kiểm sốt M Vì vậy, ngân hàng trung ương tăng MB, M tăng theo tượng số nhân Ngân hàng trung ương kiểm soát MB nào? Một cách nhìn tóm tắt quan hệ khu vực: ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại hộ gia đình&doanh nghiệp 9 Ngân hàng trung ương (CB)(Cục dự trữ liên bang) a Cơ cấu tổ chức khác quốc gia; số ngân hàng trung ương độc lập với phủ so với số khác b Chức năng:  Phát hành tiền (currency)  Định yêu cầu trữ tối thiểu  Cho ngân hàng vay (người cho vay cuối cùng)  Ngân hàng phủ  Hình thành sách tiền tệ 10 Chính sách tiền tệ: thực ngân hàng trung ương thông qua thay đổi cung tiền hay lãi suất 11 Các ngân hàng trung ương nước phát triển có cơng cụ sách tiền tệ chủ yếu: (5) Lãi suất chiết khấu: lãi suất ngân hàng trung ương tính cho ngân hàng thương mại họ vay phần dự trữ Ghi chú: Vay dự trữ từ ngân hàng trung ương MBM  Nghiệp vụ điều hành hoạt động thị trường mở (OMO): CB mua hay bán trái phiếu phủ (chứng khốn) thị trường mở CB mua trái phiếu (OMOP)MBM CB bán trái phiếu (OMOS)MBM [xem xét chế OMOP ảnh hưởng MB] 12 Liên hệ số lượng tiền kinh tế (M) mức giá (P) thể phương trình số lượng (một đồng thức): PY MVM cung tiền V vòng quay tiền, số lần trung bình la chi trả cho hàng hóa dịch vụ cuối [=(PY/M)] Giải phương trình trao đổi tìm P:        Y MV P (a) cho trước V Y, P xác định M Điều diễn nào? Chúng ta xây dựng mơ hình để giải thích 13 Cung tiền, cầu tiền, mức giá cân a Cung tiền: (có thể M1 hay M2) M = C + D : cung tiền danh nghĩa M/P : cung tiền thực Chúng ta giả sử ngân hàng trung ương kiểm soát cung tiền danh nghĩa ( m ổn định, CB kiểm sốt MB kiểm sốt M) b Cầu tiền: để xây dựng hàm cầu tiền, thấy người ta giữ tiền để thực giao dịch Nếu số lượng tiền họ muốn giữ tỷ lệ với khối lượng giao dịch khối lượng giao dịch tỷ lệ với thu nhập, thì: Md = kPY : hàm cầu tiền đơn giản hay, cầu tiền thực: kY P Md        c Mức giá cân bằng: P cung tiền cầu tiền kPY M  (6)[ người giữ tiền cố gắng từ bỏ tiền dư cách tăng chi tiêu nhiều (Tăng PY) Và tiếp tực tăng PY tăng đủ để tái lập cân bằng]  Kết luận: PY phải tăng tỷ lệ với M tăngThuyết số lượng tiền; Y cố định (mơ hình cổ điển), P thay đổi tỷ lệ với M 14 Tỷ lệ lạm phát cân bằng: % P hay π cung tiền = cầu tiền a Nếu cung tiền tăng, để cân bằng, yêu cầu cầu tiền tăng tỷ lệ; vậy, PY phải tăng tỷ lệ  %(PY)%M [thuyết số lượng tiền] Do đó, %P%M%Y  Nếu %Y0(mơ hình cổ điển), %P%M (thuyết số lượng đơn giản) b Một cách đến kết luận: thể phương trình số lượng theo tốc độ tăng: Y P V M       % % % % Giải tìm tỷ lệ lạm phát: Y V M P        % % % %  (a) Phương trình (a) theo định nghĩa (một đồng thức) Để giải thích lạm phát, phải giải thích tốc độ tăng M, V, Y  %∆M xác định ngân hàng trung ương  Lúc này, giả định %∆V = [thuyết số lượng]  Y= F(K, L) (1) Trước hết, giả sử khơng có tăng trưởng Y: YF K,L M P   % % thuyết số lượng tiền đơn giản (2) Thêm vào tăng trưởng Y: Giả sử có tăng trưởng dân số (ở mức n) thay đổi tiến công nghệ (hướng theo tăng hiệu lao động) (tỷ lệ tăng mức g) Và vậy, trạng thái dừng %∆Y = n+g Vì vậy: %∆P = %∆M – (n+g) Giả sử n + g = 3% Thì để đạt tỷ lệ lạm phát zero, cung tiền cần phải tăng với tỷ lệ 3% [trạng thái dừng] (7)15 Với hàm cầu tiền đầy đủ yêu cầu phải phân biệt lãi suất danh nghĩa (i) lãi suất thực (r) a Hai mức lãi suất thực:  r = i – π r lãi suất thực hậu suy (ex-post), i lãi suất danh nghĩa π xác định %∆M  r = i – πe lãi suất thực tiên khởi (ex-ante), πe là tỷ lệ lạm phát kỳ vọng lãi suất thực tiên khởi:  lãi suất kỳ vọng thời điểm hợp đồng vay mượn thực  lãi suất liên quan đến hầu hết định kinh tế, mức lãi xác định điều kiện I = S (mơ hình cổ điển) b Phương trình Fisher: i = r + πe Hiệu ứng Fisher: e  i % % 1  16 Hàm cầu tiền đầy đủ hơn: hàm cầu tiền thực phụ thuộc vào lãi suất danh nghĩa Chi phí hội việc giữ tiền gì? Lãi suất danh nghĩa; i = r + πe i  làm giảm mong muốn giữ tiền Hàm cầu tiền thực đầy đủ               Y i L P M d , 17 Cân bằng: Cung tiền = Cầu tiền  i Y L P M ,        (b) [M cố định, P phải điều chỉnh ứng với thay đổi cầu tiền] Điều có ngụ ý gì? a Thuyết số lượng tiền khơng cịn hồn tồn Giả sử tăng M, P thay đổi nào?  Nếu tăng M không ảnh hưởng đến πe (8) Nếu tăng M kéo theo tăng πe: vế bên phải phương trình (b) (cầu tiền) giảm, vế bên trái phải giảm => P phải tăng với tỷ lệ lớn so M tăng (thuyết số lượng tiền khơng cịn đúng) b Kỳ vọng tăng M tương lai làm tăng P từ hôm nay: Kỳ vọng   e M cầu tiền; Pphải tăng để tái lập cân c Ứng dụng việc chặn đứng siêu lạm phát Mong muốn cắt giảm %∆P tới mức zero mà không gây giảm phát:  Hàm cầu tiền đơn giản (thuyết số lượng tiền), để ngừng siêu lam phát yêu cầu %M đến mức zero (hay n+g) từ điều kiện cân bằng: (M/P) = kY [vế bên phải không bị ảnh hưởng %M]  Hàm cầu tiền hoàn chỉnh hơn, %Mtới zero e  cầu tiền (vế bên phải (b)) P(giảm phát).[chú ý: P giảm đến mức cân bằng dừng đây] Trục trặc giảm P khắc phục nếu: (1) CB thơng báo sách giảm lạm phát (đáng tin cậy) (2) Và thực sách tăng M lần (a once-and-for-all) để bù trừ việc khả – tiềm giảm P) Trục trặc tín nhiệm, Thường kèm với cải cách tài khóa 18 Gọi lại phương trình số lượng theo tốc độ tăng: Y P V M       % % % % Giải tìm tỷ lệ lạm phát: Y V M P        % % % %  Thay đổi cầu tiền, cho trước Y, V thay đổi (%∆V khác 0) 19 Chi phí lạm phát a Lạm phát làm giảm sức mua đồng tiền Giảm sức mua biểu thuế lạm phát b Lạm phát làm thay đổi ý nghĩa thỏa thuận (hợp đồng) tiền tệ Nếu lạm phát không kể đến, bên thành viên toán dựa khoản tiền cố định (ví dụ, người cho vay lỗ; khoản lỗ “bù trừ” thành viên lại hợp đồng – người vay) xuất tái phân phối của cải (9)Nếu lạm phát biết trước tác động tái phân phối có thể bị lọai trừ cách viết lại hợp đồng dạng thực Nếu lạm phát khơng biết trước, hợp đồng số hóa [đối với lạm phát vừa, số hóa kéo theo trục trặc?] c Lạm phát tăng i người giữ tiền giảm việc giữ tiền (và họ dịch vụ liên quan đến tiền) => “chi phí da giầy” d Lạm phát tạo không chắn kinh tế (khơng khuyến khích hoạt động kinh tế có suất) [chi phí thực đơn, biến động lớn giá tương đối …] 20 Câu hỏi: Tại đôi lúc số phủ tăng tốc độ tăng M tạo siêu lạm phát? [đặc quyền thu lợi từ việc phát hành thêm tiền quán tính cách tài trợ thâm hụt ngân sách Ghi chú: điều cần phối hợp với CB] 21 Mơ hình kinh tế dài hạn mơ hình cổ điển; phân đôi cổ điển (classical dichotomy): hành vi biến thực kinh tế (Y, K, L, R/P, W/P, r) độc lập với hành vi biến danh nghĩa (M, P, π, i) => tính trung lập dài hạn tiền (long-run neutrality of money) (đây lý tách rời thảo luận hành vi dài hạn biến danh nghĩa, giống lạm phát)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 11-3. Tiền – Ngân hàng và Lạm phát, Bài đọc 11-3. Tiền – Ngân hàng và Lạm phát

Hình ảnh liên quan

 Hình thành chính sách tiền tệ - Bài đọc 11-3. Tiền – Ngân hàng và Lạm phát

Hình th.

ành chính sách tiền tệ Xem tại trang 4 của tài liệu.