0

5de-kiem-tra-hki.thuvienvatly.com.d1bd2.49377.

34 2 0
  • 5de-kiem-tra-hki.thuvienvatly.com.d1bd2.49377.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:12

Câu 9: Trên một đoạn mạch có điện trở thần R, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, nếu cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn[r] (1)TRƯỜNG THPT ƠNG ÍCH KHIÊM TỔ VẬT LÝ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NH 2018-2019 MÔN: VẬT LÝ 12 Thời gian làm bài: 45 phút; (30 câu trắc nghiệm) Câu 1: Một lắc đơn có chiều dài l = 1m dao động điều hồ nơi có gia tốc rơi tự g=π2 m/s2 Trong thời gian phút số dao động toàn phần mà lắc thực A 30 B 240 C 60 D 120 Câu 2: Một chất điểm dao động điều hồ trục Ox với phương trình x=6 cos(2 πt +π 3) (x tính cm, t tính s) Chọn phát biểu dao động A Độ dài quỹ đạo chất điểm cm B Chu kì dao động chất điểm s C Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc chất điểm có độ lớn 12 cm/s D Gốc thời gian lúc chất điểm qua vị trí có li độ cm theo chiều âm Câu 3: Cho dòng điện xoay chiều i=2 cos 100 πt ( A) chạy qua điện trở R = 50  Nhiệt lượng toả R phút A 60000 J B 30000 J C 500 J D 1000 J Câu 4: Đặt điện áp u=U2 cos 100 πt (V ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 100 , cuộn cảm có độ tự cảm L=2 π H tụ điện có điện dung C=10 −4 π F mắc nối tiếp Độ lệch pha cường độ dòng điện qua mạch so với điện áp hai đầu đoạn mạch A π 4 B −π C −π 3 D Câu 5: Trên sợi dây đàn hồi dài có sóng lan truyền với chu kì 10 s tốc độ 0,2 m/s Khoảng cách hai điểm gần dây có dao động ngược pha A m B 0,5 m C m D m Câu 6: Thí nghiệm giao thoa sóng mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp pha Biết bước sóng 20 cm Nếu điểm M nằm đường cực tiểu giao thoa hiệu đường từ hai nguồn đến điểm M giá trị đây? A 60 cm B 50 cm C 55 cm D 40 cm Câu 7: Cho hai dao động điều hoà phương, tần số 10 Hz, có biên độ cm cm ngược pha Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ tần số A A = cm f = 10 Hz B A = cm f = 20 Hz C A = cm f = 20 Hz D A = cm f = 10 Hz Câu 8: Một vật có khối lượng 400g dao động điều hồ có đồ thị động hình vẽ Tại thời điểm vật chuyển động theo chiều dương, lấy π2 = 10 Phương trình dao động vật là: A x 5cos t cm           B x 10cos t cm 3          C x 5cos t cm           D x 10cos t cm 6          Câu 9: Một sóng ngang hình sin truyền sợi dây dài. Hình vẽ bên hình dạng đoạn dây thời điểm xác định Trong q trình lan truyền sóng, hai phần tử M N lệch pha góc (2)A. 3  B 6  C. D 3  Câu 10: Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 0,2 kg lị xo có độ cứng 20 N/m, dao động điều hoà với biên độ 10 cm Với mốc vị trí cân bằng, qua vị trí lần động vận tốc vật có độ lớn A 0,5 m/s B m/s C cm/s D 10 cm/s Câu 11: Người ta kéo cầu lắc đơn để dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 300 rồi thả không vận tốc đầu Bỏ qua lực cản, điều sau đúng? A Con lắc dao động tuần hoàn, cầu khơng bảo tồn B Con lắc dao động điều hồ, cầu khơng bảo tồn C Con lắc dao động điều hoà, cầu bảo toàn D Con lắc dao động tuần hoàn, lắc bảo toàn Câu 12: Một sóng ngang truyền mơi trường có phương trình u= Acos (2 πt−0,02 πx ) (x tính cm, t tính s) Tốc độ truyền sóng A 100 m/s B m/s C 10 m/s D 0,4 m/s Câu 13: Chọn phát biểu sai sóng âm. A Sóng âm lan truyền dao động môi trường B Sóng âm có chất khơng phải sóng điện từ C Trong chân khơng, sóng âm lan truyền với tốc độ tốc độ ánh sáng D Tai người nghe sóng có tần số từ 16 Hz đến 20 KHz Câu 14: Một lắc lị xo gồm lị xo có độ cứng 40 N/m cầu, kích thích dao động điều hồ. Với mốc vị trí cân bằng, cầu vị trí có li độ x = - cm lắc A 80 J B – 80 J C 0,008 J D – 0,008 J Câu 15: Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động điều hòa T vật cách đo thời gian dao động Ba lần đo cho kết thời gian dao động 2,00s; 2,05s; 2,00s ; 2,05s; 2,05s Thang chia nhỏ đồng hồ 0,01s Kết phép đo chu kỳ biểu diễn A T = 2,025 ± 0,024 (s) B T = 2,030 ± 0,024 (s) C T = 2,025 ± 0,024 (s) D T = 2,030 ± 0,034 (s) Câu 16: Đặt vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp (trong cuộn dây cảm) điện áp xoay chiều có tần số góc  Tổng trở mạch tính theo cơng thức: A Z =R2 +(ωL− ωC) 2 B Z =R2 +(ωL− ωC) C Z =R2 +(ωC− ωL) 2 D Z =R2 −(ωL− ωC) 2 Câu 17: Đại lượng đo lượng lượng mà sóng âm truyền qua đơn vị diện tích đặt vng góc với phương truyền đơn vị thời gian A độ to âm B cường độ âm C mức xường độ âm D độ cao âm Câu 18: Khi nói dao động điều hoà, phát biểu sau đúng? A Động biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số vận tốc dao động B Cơ không đổi tỉ lệ với biên độ dao động C Trong khoảng thời gian phần tư chu kì dao động, vật quãng đường biên độ dao động (3)Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều u=200 cos(100 πt+π 4) (V) vào hai đầu đoạn mạch đoạn mạch có dịng điện xoay chiều i chạy qua Nhận định sau đúng? A Chu kì dịng điện 0,02 s B Giá trị hiệu dụng điện áp 200 V C Điện áp u sớm pha π 4 so với cường độ dòng điện i D Tần số dòng điện 100 Hz Câu 20: Đặt điện áp u=402 cos 100 πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R tụ điện C mắc nối tiếp Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 32 V Điện áp hiệu dụng hai đầu R A 72 V B √2 C V D 24 V Câu 21: Một sóng có tần số 450 Hz lan truyền với tốc độ 360 m/s Hai điểm gần phương truyền sóng lệch pha π 4 cách đoạn A 0,1 m B m C m D 0,2 m Câu 22: Một tụ điện có điện dung C=10 −4 π F mắc nối tiếp với điện trở R = 100  thành đoạn mạch Mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều 220 – 50 Hz hệ số cơng suất mạch A B 0,707 C – 0,707 D 0,5 Câu 23: Cho đoạn mạch gồm điện trở R = 100 , cuộn cảm có độ tự cảm L=1 π H tụ điện có điện dung C=10 −4 π F mắc nối tiếp Biết cường độ tức thời mạch i=cos 100 πt( A) Biểu thức điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch A u=100 cos(100 πt+π 4) (V) B u=100 cos(100 πt) (V) C u=100√2 cos(100 πt+π 4) (V) D u=1002 cos (100 πt ) (V) Câu 24: Một lắc lò xo dao động điều hoà với li độ x=5 cos(10 πt) (cm) vận tốc lắc biến thiên điều hoà theo thời gian với tần số A 31,4 Hz B Hz C 2,5 Hz D 10 Hz Câu 25: Cho đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp gồm điện trở R khơng đổi, tụ điện có điện dung C=10 −3 4 π F cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Biết tần số dòng điện 50 Hz Để điện áp hai đầu đoạn mạch pha với cường độ dòng điện điều chỉnh L A 0,4 π H B π H C 2,5 π H D 0,25 π H Câu 26: Giá trị hiệu dụng điện áp xoay chiều u=2003 cos 120 πt (V ) A 200 √6 V B 200 V C 100 √6 V D 100 √3 V Câu 27: Chọn phát biểu sai nói tượng sóng dừng sợi dây. A Trên dây có điểm dao động với biên độ cực đại xen kẽ cách với điểm đứng yên B Chiều dài bó sóng nửa bước sóng C Khoảng cách nút bụng liên tiếp nửa bước sóng D Trường hợp hai đầu dây cố định số nút lớn số bụng đơn vị Câu 28: Phát biểu sau sai dao động cưỡng bức? A Tần số dao động cưỡng tần số riêng hệ dao động B Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực tuần hồn C Chu kì dao động cưỡng chu kì ngoại lực tuần hồn (4)Câu 29: Một vật dao động điều hồ có biên độ cm Tỉ số động vật qua vị trí có li độ cm A 3/4 B 16/9 C 4/3 D 9/16 Câu 30: Cho hai dao động điều hồ có phương trình x1=5 cos πt x2=4 sin2 πt Dao động x1 lệch pha so với dao động x2? A Cùng pha B Trễ pha π 2. C ngược pha D Sớm pha π 2. HẾT -TRƯỜNG THPT ƠNG ÍCH KHIÊM TỔ VẬT LÝ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NH 2018-2019 MÔN: VẬT LÝ 12 Thời gian làm bài: 45 phút; (30 câu trắc nghiệm) Câu 1: Sóng là A chuyển động tương đối vật so với vật khác B Sự truyền chuyển động khơng khí C Những dao động lan truyền môi trường vật chất D Sự co dãn tuần hoàn phân tử môi trường Câu 2: Điện áp hai đầu đoạn mạch có dạng u=1002 cos(100 πt) (V) Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A 100 V B 50 Hz C 100√2 V D 200 V Câu 3: Phân biệt sóng ngang sóng dọc dựa vào A phương dao động vận tốc truyền sóng B phương dao động phương truyền sóng C phương dao động tần số sóng D vận tốc truyền sóng bước sóng Câu 4: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở R hệ số tự cảm L, tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều ổn định có tần số góc  = 1 đo điện áp hai đầu đoạn mạch AB UAB = 60 V; hai đầu tụ điện UC = 28 V hai đầu cuộn dây Ud = 80 V, cường độ dòng điện qua mạch 0,1 A thay đổi tần số góc  đến giá trị m = 250 rad/s cường độ dịng điện mạch có giá trị cực đại Tần số 1 có giá trị A 377,96 rad/s B 188,49 rad/s C 314,16 rad/s D 157,08 rad/s Câu 5: Một vật đồng thời thực hai dao động điều hoà phương tần số có phương trình: x1=4 cos(3 πt+π3)(cm) , x2=4 cos (3 πt )(cm) Dao động tổng hợp vật có phương trình: A x=4√2 cos(3 πt +π 6)(cm) B x=4√3 cos(10 πt+ π 3)(cm) C x=8 cos(3 πt +π 3)(cm) D x=4√3 cos(3 πt+ π 6)(cm) Câu 6: Vận tốc chất điểm dao động điều hồ có độ lớn cực đại khi A gia tốc có độ lớn cực đại B li độ không C lực kéo có độ lớn cực đại D li độ có độ lớn cực đại Câu 7: Một vật dao động điều hoà đoạn thẳng dài cm với tần số 10 Hz Lúc t = vật vị trí cân bắt đầu theo chiều dương quỹ đạo Chọn gốc toạ độ vị trí cân bằng, trục toạ độ trùng với phương dao động phương trình dao động vật A x=4 cos(20 πt−π (5)B x=4 cos(10 t +π 2)(cm) C x=2 cos(20 πt+π 2)(cm) D x=2 cos(20 πt−π 2)(cm) Câu 8: Điều kiện để xay tượng cộng hưởng là A tần số lực cưỡng phải lớn nhiều lần so với tần số riêng hệ dao động B tần số lực cưỡng tần số riêng hệ dao động C lực cưỡng phải lớn giá trị Fo D Chu kì lực cưỡng phải lớn chu kì riêng hệ dao động Câu 9: Trên đoạn mạch có điện trở thần R, cuộn dây cảm có hệ số tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch ta kết luận A đoạn mạch có tụ điện B đoạn mạch có cảm kháng lớn dung kháng C đoạn mạch có điện trở tụ điện D đoạn mạch có tụ điện Câu 10: Nhận xét sau khơng nói dao động. A Dao động trì có chu kì chu kì dao động riêng hệ dao động B Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng C Dao động tắt dần nhanh lực cản môi trường lớn D Dao động cưỡng có biên độ khơng phụ thuộc váo tần số lực cưỡng Câu 11: Một sóng truyền theo phương AB Tại thời điểm nào đó, hình dạng sóng có dạng hình vẽ Biết điểm M lên vị trí cân Khi điểm N chuyển động A xuống B đứng yên C chạy ngang D lên Câu 12: Cơ vật dao động điều hoà A Bằng động vật vật tới vị trí cân B Biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kì chu kì dao động vật C Tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đơi D Biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kì nửa chu kì dao động vật Câu 13: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, cân lò xo dãn cm Bỏ qua lực cảm Kích thích cho vật dao động điều hồ theo phương thẳng đứng thấy thời gian lị xo bị nén chu kì T/3 (T chu kì dao động vật) Biên độ dao động vật A cm B 2√3 cm C cm D 3√2 cm Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng kết hợp pha S1, S2 mặt nước Khoảng cách hai nguồn S1S2 = cm Hai sóng truyền có bước sóng  = cm Trên đường thẳng xx’ song song với S1S2, cách S1S2 khoảng cm, khoảng cách ngắn giao điểm C xx’ với đường trung trực S1S2 đến điểm dao động với biên độ cực tiểu A 0,56 cm B 0,5 cm C cm D 0,64 cm Câu 15: Sóng lan truyền khơng khí với cường độ đủ lớn, tai ta cảm thụ sóng có A chu kì 2,0 ms B tần số 30 kHz (6)Câu 16: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L=1 π H tụ điện có điện dung C=10 −4 2 π F mắc nối tiếp Điện áp hai đầu đoạn mạch u=200 cos (100 πt) (V) Cường độ dòng điện mạch A i=2 cos(100 πt−π 2)( A ). B i=cos(100 πt−π 2)( A ) C i=2 cos(100 πt+π 2)( A ) D i=cos(100 πt +π 2)( A ). Câu 17: Một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở R, cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C khơng đổi mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u=U0cos(2 π f t−π 6) (V) có giá trị hiệu dụng khơng đổi Khi tần số dịng điện 50 Hz điện áp hai đầu cuộn dây L UL=UoLcos(100 πt+π 3)( A ) Khi tăng tần số của dòng điện đến 60 Hz A cảm kháng cuộn dây giảm B hiệu điện hai đầu điện trở UR tăng C công suất tiêu thụ P mạch tăng D công suất tiêu thụ P mạch giảm Câu 18: Một sợi dây đàn hồi AB dài 60 cm, rung với tần số 50 Hz, dây tạo thành sóng dừng ổn định với bụng sóng, hai đầu A B hai nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 60 cm/s B 12 m/s C 15 m/s D 75 cm/s Câu 19: Phát biểu sau với mạch điện xoay chiều chứa tụ điện? A dòng điện trễ pha điện áp π 2 B dòng điện trễ pha hơn điện áp π C dòng điện sớm pha điện áp π 2 D dòng điện sớm pha điện áp π Câu 20: Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều pha dựa vào A khung dây chuyển động từ trường B tượng cảm ứng điện từ C khung dây quay điện trường D tượng tự cảm Câu 21: Trong dao động điều hoà đại lượng dao động tần số với li độ là A vận tốc, gia tốc động B vận tốc, động C động năng, lực kéo D vận tốc, gia tốc lực kéo Câu 22: Vật dao động điều hồ có tần số góc , chu kì T tần số f chọn cơng thức đúng. A ω=2 πT B ω= f 2 π . C ω=2 πf D ω= T π . Câu 23: Một vật dao động điều hồ có phương trình li độ: x=4 cos(πt +π 2) (cm) Chu kì, biên độ pha ban đầu A T = 4s; A = cm;  = π 2 B T = 2s; A = cm;  = π C T = 4s; A = cm;  = −π 2 D T = 2s; A = cm;  = −π 2 (7)A 0,32 mJ B 0,32 J C 3200 J D 3,2 J Câu 25: Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha dòng điện điện áp hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào A điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch B cường độ dòng điện hiệu dụng mạch C cách chọn gốc tính thời gian D tính chất mạch điện Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V tần số không đổi f vào hai đầu A B của đoạn mạch mắc nối thứ tự gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Gọi N điểm nối cuộn cảm tụ điện Các giá trị R, L, C hữu hạn khác khơng Với L = L1 điện áp hai đầu đoạn mạch pha với cường độ dịng điện qua mạch Với L = 2L1 điện áp hiệu dụng A N A 100 √2 V B 110 V C 220 V D 220 √2 V Câu 27: Một mũi nhọn S chạm vào mặt nước dao động điều hoà với tần số f = 40 Hz Người ta thấy rằng hai điểm A B mặt nước nằm phương truyền sóng cách khoảng a = 20 cm dao động ngược pha Biết tốc độ truyền sóng nằm khoảng từ m/s đến m/s Tốc độ A m/s B 3,2 m/s C 4,2 m/s D 3,5 m/s Câu 28: Một đường dây điện có điện trở 4 dẫn dòng điện xoay chiều pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ Điện áp hiệu dụng nguồn U = KV, công suất nguồn cung cấp P = 510 KW Hệ số công suất mạch điện 0,85 Cơng suất hao phí đường dây tải A 40 KW B 1,6 KW C 16 KW D KW Câu 29: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây cảm L, tụ điện C biến trở R mắc nối tiếp Khi đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều ổn định có tần số f thấy LC = 4 π2f2 Khi thay đổi R A hệ số cơng suất mạch thay đổi B tổng trở mạch không đổi C hiệu điện hai đầu biến trở thay đổi D công suất tiêu thụ mạch thay đổi Câu 30: Một đoạn mạch có thành phần R, L, C ghép nối tiếp đặt vào hiệu điện xoay chiều có tần số góc  Điều kiện xảy cộng hưởng A ωL=RC B LC=ω2R C LC ω2=1 D R=LC ω2 HẾT -TRƯỜNG THPT ƠNG ÍCH KHIÊM TỔ VẬT LÝ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NH 2018-2019 MÔN: VẬT LÝ 12 Thời gian làm bài: 45 phút; (30 câu trắc nghiệm) Câu 1: Khi mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có cộng hưởng kết sau không đúng? A Tổng trở mạch đạt giá trị cực đại B Cường độ hiệu dụng đạt giá trị hiệu dụng C Các điện áp tức thời hai tụ hai đầu cuộn cảm có biên độ pha với D Điện áp hai đầu đoạn mạch pha với điện áp hai đầu điện trở Câu 2: Để tạo sóng dừng sợi dây đàn hồi có đầu cố định đầu tự chiều dài dây phải A số lẻ lần phần tư bước sóng dây B số nguyên lần phần tư bước sóng dây C số nguyên lần bước sóng dây D số nguyên lần nửa bước sóng dât (8)Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều u=1602 sin100 πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C=100 π μF Cho R thay đổi, đến đến công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại Giá trị cực đại A 64 W B 6,4 W C 128 W D 1,28 W Câu 4: Hai dao động điều hòa tần số có đồ thị hình vẽ độ lệch pha đao động (1) so với dao động (2) A. rad  B 3rad  C 4rad  D 6rad   Câu 5: Đặt điện áp u=220√2 cos(100 πt−π 2) V (t tính bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Thời điểm (tính từ thời điểm t = 0) điện áp tức thời dương, giá trị hiệu dụng tăng A 200s B 400s C 200s D 400s Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều u=Uocos (2 πft )(V ) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở r, độ tự cảm L=1 π H tụ điện có dung kháng 125  mắc nối tiếp cường độ dòng điện đoạn mạch i=Iocos(100 πt+π 4) Giá trị r A 75  B 50  C 25  D 12,5  Câu 7: Đặt điện áp u=502 sin (ωt )V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Khi đó, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện tương ứng UL = 30 V, UC = 60 V Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R A 50 V B 40 V C 30 V D 20 V Câu 8: Một chất điểm dao động điều hồ có phương trình li độ x= Acos(πt−π 6)cm (t tính giây) Tại thời điểm t = s, vật chuyển động A nhanh dần theo chiều dương B chậm dần theo chiều dương C nhanh dần ngược chiều dương D chậm dần ngược chiều dương Câu 9: Một chất điểm dao động điều hoà mà khoảng thời gian ngắn để chất điểm từ vị trí biên đến vị trí cân 0,25 s Tần số dao động chất điểm A 2,5 Hz B 1,0 Hz C 2,0 Hz D 1,5 Hz Câu 10: Một sợi dây AB đàn hồi hai đầu cố định, dây có sóng dừng Bước sóng dài có thể xuất dây 0,8 m Chiều dài dây AB A 0,8 m B 0,4 m C 2,4 m D 1,6 m Câu 11: Khi nói sóng cơ, phát biểu sai? (9)B Tốc độ truyền sóng tốc độ truyền pha dao động C Sóng dọc truyền mơi trường rắn, lỏng khí D Tần số sóng khơng thay đổi thay đổi mơi trường truyền sóng Câu 12: Một học sinh làm thí nghiệm đo chu kỳ dao động lắc đơn Dùng đồng hồ bấm giây đo 5 lần thời gian 10 đao động toàn phần 15,45s; 15,10s; 15,86s; 15,25s; 15,50s Bỏ qua sai số dụng cụ Kết chu kỳ dao động A 15,43 (s) ± 0,21% B 1,54 (s) ± 1,34% C 15,43 (s) ± 1,34% D 1,54 (s) ± 0,21% Câu 13: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà với li độ x1=6 sin(ωt+π 6) cm x2=4 sin(ωt +7 π 6 ) cm Li độ dao động tổng hợp vật A x=2 sin(ωt +π 6)cm. B x=10 sin (ωt +π ) cm. C x=10 sin(ωt+π 6)cm. D x=2 sin(ωt + 7 π 6 )cm. Câu 14: Một vật dao động điều hoà dọc theo đường thẳng với chu kì T, biên độ 20 cm Vận tốc trung bình vật qua vị trí có li độ 10 cm kể từ vị trí cân kể từ vị trí biên âm 100 cm/s chu kì dao động vật A 0,2 s B 0,3 s C 0,7 s D 0,6 s Câu 15: Một vật dao động điều hoà với li độ x=4 cos ( πt) , (x tính cm, t tính giây) Thời điểm vật qua vị trí có li độ x = cm theo chiều dương lần đầu tiên, kể từ thời điểm t = A t=4 3s B t= 3s C t=5 3s D t= 3s Câu 16: Đoạn mạch AB gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Gọi M điểm nối cuộn dây tụ điện Biết UAM = 40 V, UMB = 30 V, UAB = 24,15 V Điện áp tức thời đoạn mạch AM lệch pha với dịng điện góc A 480. B 720. C 370. D 530. Câu 17: Sóng truyền sợi dây đàn hồi theo ngược chiều dương trục Ox Tại thời điểm hình dạng sợi dây cho hình vẽ Các điểm O, M, N nằm dây Chọn đáp án A ON 30cm , N lên B ON 28cm , N lên C ON 30cm , N xuống D ON 28cm , N xuống Câu 18: Một người xách xô nước đường thẳng nằm ngang, bước 40 cm Biết chu kì dao động riêng nước xô 0,2 s Nước xơ sóng sánh mạnh người với tốc độ A 1,5 m/s B 1,0 m/s C 3,0 m/s D 2,0 m/s Câu 19: Một khung dây có diện tích 600 cm2 gồm 100 vịng dây quay từ trường có cảm ứng từ 0,2 T đường sức từ vng góc với trục quay khung Biết khung quay với tốc độ 120 vòng/phút Biên độ suất điện động khung dây A 24 V B 1440 V C 43 V D 15 V Câu 20: Biết cường độ âm chuẩn 10-12 W/m2, cường độ âm điểm M môi trường truyền âm 10-5 W/m2 Mức cường độ âm M là (10)Câu 21: Một máy biến áp lý tưởng có hai cuộn dây 500 vịng 1000 vịng, máy sử dụng làm máy hạ áp với nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp có giá trị A 27,5 V B 55 V C 82,5 V D 110 V Câu 22: Mắc điện áp chiều U1 = 12 V vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm L=0,4 π H cường độ dịng điện qua cuộn dây I1 = 0,4 A Nếu mắc vào hai đầu cuộn dây điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U2 = 12 V, tần số f = 50 Hz cơng suất tiêu thụ cuộn dây A 1,728 W B 4,8 W C 1,2 W D 1,6 W Câu 23: Trong đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh cho đây, đoạn mạch có điện áp khơng thể sớm pha cường độ dịng điện qua đoạn mạch đó? A Đoạn mạch khơng có điện trở cảm kháng lớn dung kháng B Đoạn mạch cuộn cảm C Đoạn mạch điện trở tụ điện D Đoạn mạch có điện trở cuộn cảm Câu 24: Mắc điện trở có giá trị R, cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C vào điện áp xoay chiều u=U V ocosωt¿ ) cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch tương ứng là 4,0 A; 6,0 A 2,0 A Nếu phần tử mắc nối tiếp với mắc vào điện áp cho cường độ dịng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị A 2,4 A B 1,2 A C 3,0 A D 1,0 A Câu 25: Một vật dao động điều hồ đến vị trí biên thì A tốc độ gia tốc đạt cực đại B tốc độ không, gia tốc cực đại C tốc độ cực đại, gia tốc không D tốc độ gia tốc không Câu 26: Người ta truyền tải công suất điện từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ Coi hệ số công suất mạch tải điện Khi điện áp nhà máy điện KV hiệu suất truyền tải 73% Khi hiệu suất truyền tải 97% điện áp nhà máy điện A 12 KV B 36 KV C 24 KV D 18 KV Câu 27: Một chất điểm dao động điều hồ có phương trình li độ x= Acos(ωt +π 3), gốc toạ độ vị trí cân gốc thời gian chọn vào lúc chất điểm A qua vị trí có li độ x=+A 2 , ngược chiều dương B qua vị trí có li độ x= +A 2 , theo chiều dương C qua vị trí có li độ x=A 2 , ngược chiều dương D qua vị trí có li độ x=A 2 , theo chiều dương Câu 28: Khi nói máy phát điện xoay chiều ba pha công suất lớn, phát biểu sau sai? A Rôto phần cảm, Stato phần ứng B Stato phần cảm, Rôto phần ứng C Suất điện động cuộn dây phần ứng biến đổi tần số D Suất điện động cuộn dây phần ứng có biên độ Câu 29: Tại nơi mặt đất có ba lắc đơn dao động điều hồ Con lắc thứ có chiều dài l1, chu kì 1,5 s; lắc thứ hai có chiều dài l2, chu kì 1,2 s on lắc thứ ba có chiều dài l3 = l1 - l2 chu kì A 0,9 s B 0,5 s C 2,7 s D 0,6 s Câu 30: Một sóng nguồn O có phương trình dao động u0=Acos(ωt− π 2)cm. Sóng truyền dọc theo phương Ox với biên độ A bước sóng  khơng đổi Điểm M Ox, với OM = λ 6 vào thời điểm t= π (11)A 2,0 cm B √3 cm. C 4,0 cm D √3 cm. HẾT -TRƯỜNG THPT ÔNG ÍCH KHIÊM TỔ VẬT LÝ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NH 2018-2019 MƠN: VẬT LÝ 12 Thời gian làm bài: 45 phút; (30 câu trắc nghiệm) Câu 1: Đặt điện áp u=402 cos 100 πt(V ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn cảm L mắc nối tiếp Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 32 V Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R A 72 V B 48 V C 24 V D 96 V Câu 2: Một đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở R = 100 , cuộn cảm và tụ điện Biết cảm kháng đoạn mạch 50  cường độ dòng điện qua mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch Tổng trở đoạn mạch A 100  B 150  C 50 √3 D 200  Câu 3: Thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn kết hợp pha Biết bước sóng bằng 20 cm Nếu điểm M nằm đường cực tiểu giao thoa hiệu đường từ hai nguồn đến điểm M giá trị sau đây? A 60 cm B 40 cm C 20 cm D 10 cm Câu 4: Một chât điểm dao động điều hoà trục Ox quanh vị trí cân O, với biên độ A tần số góc  Vận tốc v chất điểm li độ x A v =± ω(A2−x2). B v =± ω√(A2−x2). C v =± ω( A−x ) D v =± ω(A2+x2). Câu 5: Đại lượng đo lượng lượng mà sóng âm truyền qua đơn vị diện tích đặt vng góc với phương truyền đơn vị thời gian A độ cao âm B mức cường độ âm C cường độ âm D độ to âm Câu 6: Chọn phát biểu nói dao động điều hoà vật. A Cơ vật không đổi tỉ lệ với biên độ dao động B Trong khoảng thời gian phần tư chu kì dao động, vật quãng đường biên độ C Khi qua vị trí cân bằng, vật có tốc độ lớn nên lực kéo có độ lớn lớn D Khi từ vị trí cân đến vị trí biên vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật ngược chiều Câu 7: Một sóng lan truyền sợi dây đàn hồi dài với chu kì s tốc độ 0,5 m/s Khoảng cách hai điểm gần day dao động ngược pha A 1,5 m B m C m D 0,5 m Câu 8: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,2 kg, lị xo có độ cứng 20 N/m, dao động điều hoà với biên độ 10 cm Với mốc vị trí cân bằng, qua vị trí lần động vận tốc vật có độ lớn A cm/s B m/s C 10 cm/s D 0,5 m/s Câu 9: Một chất điểm M chuyển động với tốc độ 0,8 m/s đường trịn có đường kính 0,4 m. hình chiếu điểm M lên đường kính đường trịn dao động điều hồ có biên độ tần số góc A 0,4 m rad/s B 0,4 m rad/s C 0,2 m rad/s D 0,2 m rad/s Câu 10: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u=200 cos(100 πt+π 6) (V) cường độ dòng điện mạch i=2 cos(100 πt−π 6) (A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 100 √2W B 100 W C 200 W D 400 W Câu 11: Một lắc đơn dài l = m dao động điều hồ nơi có gia tốc rơi tự g = 2 m/s2 Trong thời gian phút, số dao động toàn phần mà lắc thực (12)A 120 B 150 C 100 D.75 Câu 12: Một đoạn mạch AB gồn điện trở R = 40  mắc nối tiếp với hộp kín X (chỉ chứa trong ba phần tử: điện trở r, cuộn cảm L, tụ điện C) Đặt vào đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz thấy uAB sớm pha π 4 so với cường độ dòng điện mạch Phần tử hộp X A cuộn cảm có L=0,4 π H B điện trở r = 60  C tụ điện có C=10−3 4 π F D cuộn cảm có L=4 π H Câu 13: Treo ba lắc đơn A, B, C có chiều dài tương ứng lA, lB, lC ba vị trí khác sợi dây thép nhỏ căng ngang (hơi chùng tí) Biết lA = lB lC > lB ban đầu chúng đứng yên. Kéo lắc đơn A sang bên thả cho dao động Hiện tượng sau hai lắc B C? A Cả hai lắc đơn B C đứng yên không dao động B Con lắc đơn B dao động mạnh so với lắc đơn C C Con lắc đơn C dao động mạnh so với lắc đơn B D Cả hai lắc đơn B C dao động mạnh Câu 14: Đặt điện áp u=U2 cos 100 πt (V ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 100 , cuộn cảm có độ tự cảm L=2 π H tụ điện có điện dung C=10 −4 π F mắc nối tiếp Độ lệch pha điện áp hai đầu điện trở R so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB A −π . B π . C D −π 3 . Câu 15: Quả nặng có khối lượng 500 g gắn vào lị xo có độ cứng 50 N/m Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, kích thích để nặng dao động điều hòa Đồ thị biểu diễn li độ theo thời gian hình vẽ Phương trình dao động vật A x 8cos 10t         cm B x 8cos 10t         cm C x 8cos 10t         cm D x 8cos 10t         cm (13)truyền sóng) 3cm Gọi δ tỉ số tốc độ cực đại phần tử dây với tốc độ truyền sóng Giá trị δ gần giá trị sau đây? A 0,025 B 0,018 C 0,012 D 0,022 Câu 17: Một sóng truyền mơi trường có phương trình u= Acos(2 πt−0,02 πx ) (u, x tính cm, t tính s) Tốc độ truyền sóng A m/s B m/s C m/s D m/s Câu 18: Trong đoạn mạch có điện trở R = 50  có dòng điện xoay chiều i=2 cos 100 πt ( A) chạy qua Nhiệt lượng toả R thời gian phút A 500 J B 30.000 J C D 60.000 J Câu 19: Chọn phát biểu sai sóng âm. A Sóng có tần số từ 16 Hz đến 20 kHz gây cảm giác âm lên tai người B Sóng âm lan truyền dao động mơi trường C Sóng âm truyền mơi trường rắn, lỏng, khí D Trong chân khơng, sóng âm lan truyền với tốc độ tốc độ ánh sáng Câu 20: Một vật dao động điều hoà, phút thực 30 dao động toàn phần Biết quãng đường mà vật s 32 cm Biên độ dao động vật A cm B cm C cm D cm Câu 21: Chọn phát biểu sai nói sóng dừng sợi dây. A Khoảng cách nút bung liên tiếp nửa bước sóng B Trường hợp sợi dây có hai đầu dây cố định số nút lớn số bụng đơn vị C Trường hợp sợi dây có đầu cố định đầu tự số nút số bụng D Khoảng cách hai bụng liên tiếp nửa bước sóng Câu 22: Một dao động điều hồ trục Ox có quỹ đạo dài 10 cm Gốc vị trí cân Tỉ số gữa động vật qua vị trí có li độ cm A 16/9 B 9/16 C 3/4 D 4/3 Câu 23: Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, tụ điện có điện dung C=10−3 4 π F cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Biết tần số dòng điện 50 Hz Để tượng cộng hưởng điện xảy điều chỉnh L A 0,25 π H B π H C 0,4 π H D 2,5 π H Câu 24: Cho đoạn mạch AB gồm điện trở R = 100 , cuộn cảm có độ tự cảm L=1 π H tụ điện có điện dung C=10 −4 π F mắc nối tiếp Biết cường độ tức thời mạch i=cos 100 πt(A) Biểu thức điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB là (14)B u=100 cos(100 πt+π 4)(V ). C u=200 cos(100 πt+π 4)(V ). D u=100 cos(100 πt)(V). Câu 25: Cho hai dao động điều hồ có phương trình: x1 = acost x2 = bsint Dao động x1 lệch pha so với dao động x2? A Trễ pha π 2 B Sớm pha π C Cùng pha D Ngược pha Câu 26: Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hồ phương, tần số, có biên độ 4 cm 10 cm khơng thể nhận giá trị đây? A 10 cm B cm C 14 cm D cm Câu 27: Dao động lắc đồng hồ hoạt động là A Dao động tự B Dao động cưỡng C Dao động trì D Dao động tắt dần Câu 28: Các đặc tính sau đặc tính sinh lý âm? A Độ cao, âm sắc độ to B Độ cao, độ to mức cường độ âm C Mức cường độ âm, âm sắc độ to D Độ cao, âm sắc cường độ âm Câu 29: Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm rôto gồm cặp cực (4 cực nam cực bắc) Để suất điện động máy sinh có tần số 50 Hz rơto phải quay với tốc độ A 200 vòng/phút B 375 vòng/phút C 750 vòng/phút D 1500 vòng/phút Câu 30: Lần lượt đặt vào đầu đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp (R biến trở, L cảm) điện áp xoay chiều có biểu thức lần lượt: (V) (V), người ta thu đồ thị cơng suất mạch điện xoay chiều tồn mạch theo biến trở R hình Biết A đỉnh đồ thị P(1) B đỉnh đồ thị P(2) Giá trị R P1max gần là: A 100Ω;160W B 200Ω; 250W C 100Ω; 100W D 200Ω; 125W HẾT -A R(Ω) 250 100 100 P1 ma x P(1) (15)TRƯỜNG THPT ƠNG ÍCH KHIÊM TỔ VẬT LÝ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NH 2018-2019 MÔN: VẬT LÝ 12 Thời gian làm bài: 45 phút; (30 câu trắc nghiệm) Câu 1: Đặt điện áp u=200 cos 100 πt (V ) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Biết R = 100, L=1 π H C= 10−4 2 π F Điện áp tức thời hai đầu điện trở R A uR=100 cos(100 πt−π 4)(V ). B uR=100√2cos(100 πt+π 4)(V ). C uR=100 cos(100 πt +π 4)(V ) D uR=100√2cos(100 πt−π 4)(V ) Câu 2: Một học sinh làm thí nghiệm đo gia tốc trọng trường dựa vào dao động lắc đơn Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian 10 đao động tồn phần tính kết t = 20,102 ± 0,269 (s) Dùng thước đo chiều dài dây treo tính kết L = ± 0,001(m) Lấy 2=10 vàbỏ qua sai số số pi (π) Kết gia tốc trọng trường nơi đặt lắc đơn A 9,899 (m/s2) ± 0,142 (m/s2) B 9,988 (m/s2) ± 0,144 (m/s2) C 9,899 (m/s2) ± 0,275 (m/s2) D 9,988 (m/s2) ± 0,277 (m/s2) Câu 3: Khi cường độ âm điểm tăng gấp 100 lần mức cường độ âm điểm tăng A 50 dB B 100 dB C 20 dB D 10000 dB Câu 4: Với gốc thời gian chọn lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm phương trình dao động điều hồ vật có dạng A x= Acos(ωt −π 2). B x= Acos(ωt+π) C x= Acos(ωt + π 2). D x= Acos(ωt). Câu 5: Trong thí nghiệm dùng máy rung với tần số 50 Hz để truyền dao động cho đầu sợi dây đàn hồi, đầu dây giữ cố định Quan sát dây thấy sóng dừng đếm bụng muốn dây có sóng dừng với bụng phải điều chỉnh máy rung với tần số (16)A 60 Hz B 41,7 Hz C 71,4 Hz D 55 Hz Câu 6: Chọn ý nói dao động điều hồ vật. A Khi gia tốc cực đại động khơng B Khi cực đại gia tốc khơng C Khi động cực đại lực kéo cực đại D Khi lực kéo khơng vận tốc khơng Câu 7: Thí nghiệm giao thoa sóng mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp pha Biết bước sóng 20 cm Nếu điểm M nằm đường cực tiểu giao thoa hiệu đường từ hai nguồn đến điểm M không thể giá trị đây? A 40 cm B 30 cm C 70 cm D 50 cm Câu 8: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m = 0,4 kg gắn vào đầu lị xo nhẹ có độ cứng 40 N/m. Người ta kéo vật theo phương trục lò xo khỏi vị trí cân đoạn cm thả nhẹ cho dao động điều hồ Vận tốc vật qua vị trí cân có độ lớn A 30 cm/s B 20 cm/s C 40 cm/s D 50 cm/s Câu 9: Một chất điểm dao động điều hồ có quỹ đạo đoạn thẳng 20 cm Thời gian ngắn mà chất điểm từ vị trí biên đến vị trí biên s Biên độ tần số dao động A 10 cm 0,5 Hz B 20 cm 0,5 Hz C 10 cm Hz D 20 cm Hz Câu 10: Một tụ điện có điện dung C=10−4 2 π F mắc nối tiếp với điện trở R = 200  thành đoạn mạch Mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều 200 V – 50 Hz hệ số cơng suất đoạn mạch A 0,707 B – 0,707 C 0,5 D Câu 11: Xét đoạn mạch xoay điện chiều có R, L, C mắc nối tiếp Nếu tăng tần số dịng điện cảm kháng dung kháng đoạn mạch thay đổi nào? A Cảm kháng giảm dung kháng tăng B Cảm kháng tăng dung kháng giảm C Cảm kháng dung kháng tăng D Cảm kháng dung kháng giảm Câu 12: Cho hai dao động điều hồ phương có phương trình x1=6 sin 20 πt (cm) x2=8 cos20 πt(cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A cm B 14 cm C 10 cm D cm Câu 13: Một vật dao động điều hoà với biên độ A Gốc vị trí cân Ở vị trí có li độ nào động vật gấp n lần nó? A x=± An2+1. B x=± A n . C x=± An+1. D x=± A n+1. Câu 14: Đặt điện áp u=Uocos πft (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Với tần số f1 đoạn mạch có tính cảm kháng Với tần số f2 mạch có cộng hưởng điện Nhận định A f1 < f2 B f1 > f2 C f1 = f2 D f1≤ f2. Câu 15: Số đo ampe kế xoay chiều mắc đoạn mạch điện xoay chiều chỉ A giá trị trung bình cường độ dòng điện B giá trị tức thời cường độ dòng điện C giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện D giá trị cực đại cường độ dòng điện Câu 16: Phát biểu sau sai nói dao động cưỡng bức? A Dao động cưỡng có biên độ phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng B Dao động cưỡng có tần số tần số ngoại lực cưỡng C Dao động cưỡng có tần số ln tần số riêng hệ D Dao động cưỡng có biên độ phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng Câu 17: Phương trình sóng nguồn O có dạng uo=3 cos 10 πt (cm) , t tính s Tốc độ truyền (17)A uM=3 cos(10 πt−π 2)(cm ). B uM=3 cos (10 πt +π ) (cm) C uM=3 cos(10 πt+π 2)(cm) D uM=3 cos(10 πt−π ) (cm) Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều u=U2 cosωt vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện C Nhận định nào sau sai? A Dung kháng tụ điện tỉ lệ nghich với tần số góc  điện áp xoay chiều B Cường độ hiệu dụng mạch I = CU C Trong đoạn mạch khơng có dịng điện xoay chiều qua hai tụ điện mơi D Cường độ dòng điện mạch sớm pha π 2 so với u Câu 19: Phát biểu sau sóng sai? A Sóng q trình lan truyền dao động mơi trường vật chất B Bước sóng quãng đường sóng truyền chu kì dao động C Sóng dọc sóng có phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng D Sóng ngang sóng có phần tử môi trường dao động theo phương ngang Câu 20: Một vật dao động điều hồ theo phương trình vận tốc v =10 πcos(2 πt−π 6)(cm/ s ). Li độ chất điểm thời điểm t = s A – 2,5 cm B 2,5 cm C – cm D + cm Câu 21: Thí nghiệm giao thoa mặt nước với hai nguồn kết hợp S1 S2 pha, tần số 15 Hz. Tại điểm M cách nguồn sóng d1 = 23 cm d2 = 26,2 cm, sóng có biên độ cực đại Biết khoảng điểm M trung trực S1S2 cịn có đường dao động cực đại khác Tốc độ truyền sóng mặt nước A 21,5 cm/s B 25 cm/s C 18 cm/s D 24 cm/s Câu 22: Một chất điểm dao động điều hoà trục Ox với chu kì T Vị trí cân chất điểm trùng với gốc toạ độ Khoảng thời gian ngắn để chất điểm từ vị trí có li độ x = A đến vị trí có li độ x=A A T 3. B T 4. C 2 T 3 . D T 6. Câu 23: Xét đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp Biết điện áp hai đầu điện trở R trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch góc π 3 Chọn ý đoạn mạch A Đoạn mạch có điện trở lớn cảm kháng B Đoạn mạch có tính dung kháng C Đoạn mạch có cộng hưởng điện D Đoạn mạch có tính cảm kháng Câu 24: Đặt điện áp u=Uocosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết đoạn mạch có tính cảm kháng Điện áp tức thời hai tụ có pha ban đầu A −π 2 B C -  D −π 4 Câu 25: Cho hai dao động điều hoà phương, tần số, biên độ 10 cm có pha ban đầu lần lượt π 6 π 2 Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A 10√2 cm B 20 cm C 10√3 cm D 10 cm Câu 26: Phát biểu sau sai máy biến áp? (18)D Lõi biến áp sắt non có pha silic máy biến áp dùng để dẫn điện từ cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp Câu 27: Một chất điểm dao động điều hồ quanh vị trí cân O Gọi M, N hai vị trí biên, P trung điểm OM Q trunh điểm ON Chất điểm có chuyển động chậm dần chuyển động A từ N đến Q B từ P đến M C từ Q đến O D từ P đến O Câu 28: Một sóng lan truyền dọc theo trục Ox với phương trình có dạng 2 x u a cos t T            Trên hình vẽ đường (1) hình dạng sóng thời điểm t, hình (2) hình dạng sóng thời điểm trước s 12 Phương trình sóng là A 2 x u 2cos 10 t cm 3           B x u 2cos t cm 3           C x u 2cos 10 t cm 3           D u 2cos 10 t x cm      Câu 29: Trên sợi dây đàn hồi dài 1,6 m, hai đầu cố định, có sóng dừng Biết sóng truyền trên dây có tốc độ m/s tần số 20 Hz Số điểm dây dao động với biên độ nửa biên độ bụng A B 32 C 24 D 16 Câu 30: Đặt điện áp u=1002 cos 100 πt (V ) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp cường độ dòng điện mạch i=2 cos(100 πt−π 4)( A ). Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 200 W B 100 √2 W C 200 √2 W D 100 W HẾT -TRƯỜNG THPT ƠNG ÍCH KHIÊM TỔ VẬT LÝ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NH 2018-2019 MƠN: VẬT LÝ 12 Thời gian làm bài: 45 phút; (30 câu trắc nghiệm) Câu 1: Trong hát thường sử dụng số âm thanh, có tần số định, gọi nốt nhạc Quen thuộc âm giai Đô (tức âm giai bắt đầu nốt đô), gồm nốt nhạc xếp theo thứ tự có tần số cao dần là: A đô rê mi son fa la si B đô rê mi fa son si la C đô mi rê fa son la si D đô rê mi fa son la si Câu 2: Đặt điện áp u=200 cos 100 πt (V ) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm 1 π H tụ điện có điện dung 10 −4 2 π F mắc nối tiếp Cường độ dòng điện tức thời mạch A i=√2 cos(100 πt−π 2)( A) (19)C i=√2 cos(100 πt+π 2)( A ) D i=2 cos(100 πt−π 2)( A ). Câu 3: Đặt điện áp u=U0cos(ωt −π4) vào hai đầu đoạn mạch có cuộn cảm cường độ dịng điện mạch i=I0cos (ωt+φ) Giá trị  A −π 2 . B 3 π 4 . C π 2. D −3 π . Câu 4: Đặt điện áp u=200 cos 100 πt (V ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C mắc nối tiếp dòng điện mạch i=4 cos(100 πt−π 3)( A ). Giá trị R A 50  B 50 √2  C 25 √2  D 25  Câu 5: Đồ thị dao động chất điểm dao động điều hịa hình vẽ Phương trình biểu diễn phụ thuộc vận tốc vật theo thời gian A. v cos t 3         cm/s B. 4 v cos t 3 6         cm/s C. v cos 3t           cm/s D v cos t 6           cm/s Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos πft vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Biết U0 không đổi mạch xảy cộng hưởng điện Nếu tăng tần số điện áp A điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở tăng B cường độ hiệu dụng mạch tăng C hệ số công suất mạnh tăng D tổng trở mạch tăng Câu 7: Một sóng truyền dọc theo trục Ox có phương trình u=4 cos(10 πt−πx 10) (với u x tính cm, t tính s) Quãng đường sóng truyền s A m B m C 20 m D 10 m Câu 8: Một lắc đơn dao động có tần số 0,25 Hz Thời gian để lắc từ vị trí cân đến vị trí biên lần A s B s C s D s Câu 9: Cho hai dao động điều hồ phương, có phương trình là x1=5 cos(100 πt +π )(cm) x2=5 cos(100 πt−π 2)(cm) Phương trình dao động tổng hợp hai dao động A x=5√2cos(100 πt +π 4)( cm) B x=5√2cos(100 πt− 3 π 4 )(cm ). C x=10 cos(100 πt+π 4)(cm ) D x=10 cos(100 πt− 3 π 4 )(cm ) Câu 10: Một lắc lò xo gồm vật nặng lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hồ với biên độ A Độ biến thiên động lắc sau nửa chu kì dao động A B 8k A . C 4k A . D −1 4 k A (20)Câu 11: Một chất điểm dao động điều hoà với tần số Hz Khi pha dao động π 4 gia tốc chất điểm – m/s2 Lấy 2 = 10 Biên độ dao động chất điểm là A cm B 4√2 cm C cm D 5√2 cm Câu 12: Khi từ thông qua khung dây dẫn biến thiên theo biểu thức Φ=Φ0cosωt (với Φ0 ω khơng đổi) suất điện động cảm ứng xuất khung dây có biểu thức A e=Φ0ωcos(ωt−π2). B e=−Φ0ωsin(ωt ) C e=Φ0ωcos(ωt+ π 2). D e=−Φ0ωsin(ωt + π 2). Câu 13: Ở mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A B dao động pha theo phương thẳng đứng Biết sóng truyền mặt nước có bước sóng cm Gọi M điểm đoạn AB, cách hai nguồn A B cm 12 cm Trong khoảng từ M đến trung điểm I đoạn AB, số điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại A B C D Câu 14: Một chất điểm dao động điều hoà trục Ox theo phương trình x=6 cos(4 πt−π 2)(cm) (t tính s) Chất điểm qua vị trí có li độ + cm theo chiều dương thời điểm A t= 24+ k 4(s )( v iớ k =0,1,2, …). B t= 24+ k 2(s ) (v iớ k =0,1,2 , …) C t= 24+ k 4(s )( v iớ k =0,1,2, …). D t= 24+ k 2(s ) (v iớ k =0,1,2 , …) Câu 15: Khi nói sóng dừng, phát biểu sau đúng? A Hiện tượng sóng dừng xảy sợi dây mà khơng xảy sóng âm B Khi có sóng dừng sợi dây, khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng nửa chu kì C Sóng truyền sợi dây trường hợp xuất nút bụng gọi sóng dừng D Trong sóng dừng, khoảng cách nút bụng liền kề nửa bước sóng Câu 16: Một sóng lan truyền trền mơi trường có bước sóng  Hai điểm một phương truyền sóng cách khoảng λ 3 có dao động lệch pha góc A π 3 . B π 6 . C π 4. D 2 π . Câu 17: Khi nói dao động tắt dần lắc, phát biểu sau sai? A Lực cản môi trường hay lực ma sát làm tiêu hao nguyên nhân gây dao động tắt dần B Thiết bị giảm xóc tô ứng dụng dao động tắt dần C Động lắc giảm dần theo thời gian D Dao động tắt dần chậm lực cảm môi trường hay lực ma sát nhỏ Câu 18: Đặt điện áp u=U√2 cos(100 πt−π 6)(V ) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp cường độ dịng điện qua mạch i=I√2 cos(100 πt+π 6)( A ) Hệ số công suất đoạn mạch A 0,86 B C 0,50 D 0,71 (21)A 10 g B 40 g C 100 g D 50 g Câu 20: Trong đoạn mạch điện xoay chiều có hai phần tử X Y mắc nối tiếp Biết điện áp hai đầu X sớm pha π 2 so với hai đầu Y pha với dòng điện mạch X Y phần tử nào? A X tụ điện, Y cuộn cảm B X điện trở thuần, Y tụ điện C X cuộn cảm thuần, Y tụ điện D X điện trở thuần, Y cuộn cảm Câu 21: Cho mạch điện hình vẽ Điện áp xoay chiều ổn định hai đầu A B u = 100 6cos( t    ) (V) Khi K mở đóng, đồ thị cường độ dòng điện qua mạch theo thời gian tương ứng im iđ biểu diễn hình bên Điện trở dây nối nhỏ Giá trị R bằng: A 100 B.50 2 C 100 2 D 100 3 Câu 22: Khi đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch đoạn mạch có công suất tiêu thụ khác 0? A Đoạn mạch có cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp B Đoạn mạch có tụ điện C Đoạn mạch có điện trở D Đoạn mạch có cuộn cảm Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều u=1002 cos 100 πt (V ) vào hai đầu đoạn mạch gồm bóng đèn dây tóc loại (60 V – 30 W) mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh C để dèn sáng định mức A 10 −3 8 π F B 10−3 16 π F C 10 −3 2 π F D 10−3 4 π F Câu 24: Một vật dao động điều hồ có biên độ cm Qng đường vật chu kì dao động là A m B 2,5 m C 1,2 m D 0,5 m Câu 25: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau sai? A Tần số góc dao động cưỡng lớn tần số góc lực cưỡng B Biên độ dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng cưỡng gần tần số riêng hệ dao động C Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng D Chu kì dao động cưỡng chu kì lực cưỡng Câu 26: Tại vị trí môi trường truyền âm, mức cường độ âm tăng thêm 30 dB cường độ âm điểm tăng gấp lần so với giá trị ban đầu? A 3000 lần B 300 lần C 100 lần D 1000 lần Câu 27: Cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp máy biến áp lí tưởng có số vịng dây N1 N2 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U2 Hệ thức A U1 U2 =N1 N2 . B U1 U2 =N1+N2 N2 . C U1 U2 =N2 N1 . D U1 U2 =N1+N2 N1 . Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2ft (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi f = 50 Hz đoạn mạch có cảm kháng ZL = 10  dung kháng ZC = 30  Điều chỉnh tần số đến giá trị f0 có cộng hưởng điện xảy Giá trị f0 A 86,6 Hz B 40 Hz C 60 Hz D 75 Hz Iđ t(s) 3 0 i(A) 3  Im 3 3  K M N L R C B (22)Câu 29: Một lắc lị xo gồm vật nặng có khối lượng 100 g, lị xo nhẹ có độ cứng 10 N/m dao động điều hoà dọc theo trục Ox Lấy mốc vị trí cân Cơ lắc 2.10-3 J Tại thời điểm t = 0, vật có li độ x=√2 cm chuyển động theo chiều dương Phương trình dao động vật A x=cos(10 t−π 4)(cm). B x=cos(10 t+ π 4)(cm). C x=2 cos(10 t−π 4)(cm). D x=2 cos(10 t + π 4)(cm). Câu 30: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, hai phần tử vật chất hai điểm bụng gần sẽ dao động A lệch pha π 2 B pha C lệch pha π 4 D ngược pha HẾT -TRƯỜNG THPT ƠNG ÍCH KHIÊM TỔ VẬT LÝ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NH 2018-2019 MÔN: VẬT LÝ 12 Thời gian làm bài: 45 phút; (30 câu trắc nghiệm) Câu 1: Một song có chu kì T, truyền sợi dây đàn hồi với tốc độ truyền song v bước sóng  Hệ thức A v =λ T. B v =2 πfT C v = 2 πλ T . D v = T λ. Câu 2: Một vật dao động điều hồ, sau 12s động lại lần Quãng đường vật 0,5 s 32 cm Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm quỹ đạo Phương trình dao động vật A x=4 cos(2 πt−π 2)cm B x=8 cos(4 πt−π 2)cm. C x=8 cos(4 πt +π 2)cm D x=4 cos(2 πt+π 2)cm. Câu 3: Một vật nhỏ có khối lượng 200 g dao động điều hoà theo phương ngang với phương trình x=10 cos 20 t (cm ;s) Chọn gốc thời gian vị trí cân Thế cực đại vật A 0,4 J B 0,2 J C 0,1 J D 0,8 J Câu 4: Cho dòng điện xoay chiều i=4 cos 20 πt(A) Ở thời điểm t1 dịng điện có cường độ A giảm Ở thời điểm t2 = t1 +0,025 s cường độ dịng điện có giá trị A A B 3√2 A C −2√3 A D 2√3 A Câu 5: Hai dao động điều hồ phương, có phương trình x1=Acos(ωt +π 3)cm x2=Acos(ωt−2 π 3 )cm Độ lệch pha hai dao động có độ lớn A π 2 rad B π rad C 2 π 3 rad D π rad Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cosωt (V ) vào hai đầu điện trở R biểu thức cường độ dòng điện mạch (23)A i=U0Rcos (ωt ) B i=U0cos(ωt−π 2). C i= U0 R cos ( ωt ) D i=U0cos(ωt +π 2) Câu 7: Một khung dây dẫn gồm 400 vịng dây, diện tích vòng dây 200 cm2 Khung dây quay đều quanh trục đối xứng khung với tốc độ góc 600 vịng / phút từ trường có cảm ứng từ 1,5.10-4 T Trục quay vng góc với đường cảm ứng từ Suất điện động cực đại qua khung dây A 0,24 V B 0,024 V C 0,075 V D 7,5 V Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện cường độ dòng điện tức thời chạy mạch i Phát biểu sau ? A Cường độ dòng điện i ngược pha với điện áp u B Cường độ dòng điện i pha với điện áp u C Cường độ dòng điện i trễ pha π 2 với điện áp u D Điện áp u trễ pha π 2 so với cường độ dòng điện i Câu 9: Một vật dao động điều hồ trục Ox Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x vào thời gian t Tần số góc dao động A 10 rad/s B 10 rad/s C rad/s D 5 rad/s Câu 10: Một lắc đơn có chiều dài m dao động điều hồ với biên độ góc 0,1 rad Biên độ dài bằng A 20 cm B 10 cm C cm D cm Câu 11: Để đo gia tốc trọng trường nơi làm thí nghiệm,một học sinh sử dụng lắc đơn có chiều dài dây treo m dung đồng hồ đo thời gian 20 dao động tồn phần đo 40 s Lấy  = 3,14 Giá trị gia tốc trọng trường nơi làm thí nghiệm A 9,89 m/s2. B 9,46 m/s2. C 10 m/s2. D 9,86 m/s2. Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos 100 πt (V ) vào hai đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm L=5 π ( H ) Tại thời điểm t, điện áp có giá trị 50 V cường độ dịng điện 0,1√3 ( A ). Điện áp cực đại hai đầu cuộn dây A 100 √3 (V ) B 100√2 (V ) C 100√3 (V ) D 100 (V) Câu 13: Nhận xét sau không đúng? A Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng B Dao động trì có chu kì chu kì dao động riêng lắc C Dao động tắt dần nhanh lực cản môi trường lớn D Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng Câu 14: Đặt điện áp u=U0cos(ωt + π 4)(V ) vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện cường độ dịng điện mạch i=I0cos(ωt +φi)( A) Giá trị φi A −π 2 . B −3 π . C π 2 . D 3 π . Câu 15: Tại điểm, đại lượng đo lượng lượng mà song âm truyền qua đơn vị diện tích đặt điểm đó, vng góc với phương truyền song đơn vị thời gian (24)Câu 16: Một sóng hình sin truyền sợi dây dài Ở thời điểm t, hình dạng đoạn dây có dạng hình vẽ Các vị trí cân phần tử dây nằm trục Ox Bước sóng sóng bằng: A 48 cm B 18 cm C 36 cm D 24 cm Câu 17: Một chất điểm dao động điều hồ có phương trình x=5 cos(5 πt+π 4)(cm ; s ). Dao động có A chu kì 0,2 s B tần số 2,5 Hz C tần số góc rad/s D biên độ 0,05 cm Câu 18: ĐIện áp xoay chiều u=2202 cos 100 πt (V ) có pha dao động thời điểm t = 0,01 s A  B 1,5 C D 2 Câu 19: Một xe chạy đường lát gạch, sau 15 m đường lại có rãnh nhỏ Biết chu kì dao động riêng khung xe lò xo giảm xóc 1,5 s Để xe bị xóc mạnh xe phải chuyển động thẳng với tốc độ A 10 m/s B m/s C 15 m/s D 20 m/s Câu 20: Để đo tốc độ truyền sóng v sợ dây đàn hồi AB, người ta nối đầu A vào nguồn dao động có tần số f = 100 (Hz) ± 0,02% Đầu B gắn cố định Người ta đo khoảng cách hai điểm dây gần không dao động với kết d = 0,02 (m) ± 0,82% Tốc độ truyền sóng sợi dây AB A v = 2(m/s) ± 0,84% B v = 4(m/s) ± 0,016% C v = 4(m/s) ± 0,84% D v = 2(m/s) ± 0,016% Câu 21: Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k hịn bi có khối lượng m gắn vào đầu lị xo, đầu lò xo gắn vào mọt điểm cố định Kích thích cho lắc dao động điều hồ theo phương ngang Chu kì dao động lắc lò xo A T = 2 πm k . B T =2 πm k . C T = 1 2 πk m. D T =2 πk m. Câu 22: Một vật dao động điều hoà với phương trình x=4 cos(10 πt+π 3)(cm ; s ). Tại thời điểm t = 0,5 s vật có li độ A – cm B cm C – cm D cm Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos 100t (V ) vào hai đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm L=0,1 π ( H ) Cảm kháng cuộn dây A 50  B 10  C 20  D  Câu 24: Sóng ngang (song cơ) truyền mơi trường nào? A Chất khí B Chỉ chất rắn C rắn, lỏng, khí D Chất rắn bề mặt chất lỏng Câu 25: Cường độ dịng điện xoay chiều có biểu thức i=23 cos 100 πt ( A) Giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện A √6 ( A ) B A C 3√2 ( A) D 2√3 ( A) Câu 26: Một song truyền theo phương Ox có bước song 0,6 m Khoảng cách hai điểm gần nhau phương Ox mà dao động phần tử mơi trường lệch pha π 6 A 20 cm B 10 cm (25)Câu 27: Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 5√2 ( A) chạy qua điện trở R = 10 , nhiệt lượng toả R thời gian 30 phút A 9.104 J. B 6.104 J. C 9.105 J. D 6.105 J. Câu 28: Mạng điện dân dụng pha sử dụng Việt Nam có giá trị điện áp hiệu dụng tần số là A 110 V – 60 Hz B 220 V – 60 Hz C 220 V – 50 Hz D 100 V – 50 Hz Câu 29: Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m = 100 g lị xo có khối lượng khơng đáng kể Chọn gốc toạ độ vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên Biết lắc dao động điều hồ theo phương trình: x=4 cos(10 t +π 3)(cm ; s ) Lấy g = 10 m/s2 Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật thời điểm vật quãng đường cm( kể từ thời điểm ban đầu) A 2,4 N B 1,2 N C 0,8 N D 1,6 N Câu 30: Trong thí nghiệm sóng dừng, sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy hai đầu dây cố định cịn có hai điểm khác dây khơng dao động Biết khoảng thời gian ba lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng 0,1 s Tốc độ truyền song dây A 16 m/s B m/s C m/s D 12 m/s HẾT -TRƯỜNG THPT ƠNG ÍCH KHIÊM TỔ VẬT LÝ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NH 2018-2019 MÔN: VẬT LÝ 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Câu 1: Một vật nặng dao động điều hịa với chu kì T Động vật biến thiên A tuần hoàn với chu kỳ T B tuần hoàn với chu kì T/4 C tuần hồn với chu kỳ T/2 D tuần hồn với chu kì 2T Câu 2: Một máy phát điện xoay chiều pha có phần rơto nam châm điện có 10 cặp cực Để phát dịng điện xoay chiều có tần số 50 Hz vận tốc góc rơto phải bằng: A 300 vòng/phút B 1500 vòng/phút C 3000 vòng /phút D 500 vòng/phút Câu 3: Đoạn mạch xoay chiều gồm R = 40  , ZL = 20 , ZC = 60  mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 240 2cos100t (V) Cường độ dòng điện tức thời mạch là: A i = 6cos(100t +  ) A B i = 2cos(100t -  ) A C i = 6cos(100t -  (26)D i = 2cos100t A Câu 4: Chọn phát biểu sai nói dao động điều hịa: A Vận tốc trễ pha /2 so với gia tốc B Vận tốc gia tốc ngược pha C Gia tốc sớm pha /2 so với vận tốc D Vận tốc sớm pha /2 so với li độ Câu 5: Cho mạch điện xoay chiều AB mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có hệ số tự cảm L, tụ điện có điện dung C, điện áp hiệu dụng hai đầu dụng cụ UR = 40V;UL =80V; UC = 50V Độ lệch pha điện áp tức thời hai đầu mạch so với cường độ dòng điện tức thời mạch A -37o B 37o C 53o D -53o Câu 6: Một máy biến áp hoạt động điều kiện lí tưởng, điện áp hiệu dụng hai đầu cuồn sơ cấp thứ cấp 220V 10V Tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp số vòng dây cuộn thứ cấp là: A  0,045 B 22 C 0,09 D 11 Câu 7: Khi cho dịng điện xoay chiều có cường độ i = I0cost (A) qua mạch điện có tụ điện điện áp tức thời hai cực tụ điện: A nhanh pha  i B trễ pha  i C có thể nhanh pha hay chậm pha i tùy theo giá trị điện dung D nhanh pha i Câu 8: Phát biểu sau khơng đúng? A Sóng âm sóng học có tần số nằm khoảng từ 16Hz đến 20kHz B Sóng hạ âm sóng học có tần số nhỏ 16Hz C Sóng siêu âm sóng học có tần số lớn 20kHz D Sóng âm bao gồm sóng âm, hạ âm siêu âm Câu 9: Trên dây AB dài 2m có sóng dừng với hai bụng sóng, đầu A nối với nguồn dao động (coi một nút sóng), đầu B cố định Tìm tần số dao động nguồn, biết vận tốc sóng dây 200m/s A 25Hz B 200Hz C 50Hz D 100Hz Câu 10: Điều kiện để hai sóng gặp nhau, giao thoa với hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động A cùng biên độ có hiệu số pha khơng đổi theo thời gian B cùng tần số, phương C có pha ban đầu biên độ D cùng tần số, phương có hiệu số pha không đổi theo thời gian Câu 11: Đặt điện áp u150 os100ct(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần tụ điện mắc nối tiếp điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở 75V Hệ số công suất mạch A 1 B 3 C 1 D 3 . Câu 12: Một sợi dây l=1m cố định đầu AB dao động với tần số 50Hz, vận tốc truyền sóng v=5m/s Có nút bụng sóng hình ảnh sóng dừng trên: (27)C 15bụng; 16nút D 20bụng; 21nút Câu 13: Tại điểm trục Ox có nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng mơi trường Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ âm I điểm trục Ox theo tọa độ x Cường độ âm chuẩn 12 0 I 10 W.m   M điểm trục Ox có tọa độ x 4m Mức cường độ âm M có giá trị gần với giá trị sau đây? A 24 dB B 23 dB C 24,4 dB D 23,5 dB Câu 14: Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng pha có điện áp hiệu dụng là A 220 V B 100 2V C 220 2V D 100 V Câu 15: Cho hai dao động điều hịa phương có phương trình là: x1 A1costvà 2 2cos( / 2) xAt Biên độ dao động tổng hợp hai dao động là A A = A1 + A2 B AA1 A2 . C A= 2 1 AA . D A= A12  A22 Câu 16: Cường độ âm điểm môi trường truyền âm 10-5W/m2 Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12W/m2 Mức cường độ âm điểm bằng: A 60dB B 80dB C 70dB D 50dB Câu 17: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hịa phương có phương trình dao động x1 = 4cos(10t)(cm) x2 = 8cos(10t + )(cm) Phương trình dao động tổng hợp vật là: A x4 cos(10t)(cm) B x4 cos(10 )(t cm) C x cos(10 t 2)(cm)     D x cos(10 t 2)(cm)     Câu 18: Một sóng truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = A cos(20 t  x)(cm), với t tính s Tần số sóng A 15 Hz B 20 Hz C 10 Hz D 5 Hz Câu 19: Cho đoạn mạch điện gồm điện trở R = 100 mắc nối tiếp với cuộn cảm L = 1/ (H) Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều: uAB = 200 2cos(100t - /4)(V) Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là: A i = cos 100 t (A) B i = 2 cos 100 t (A) C i = 2 cos ( 100 t - /4 ) (A) D i = cos ( 100 t - /2 ) (A) Câu 20: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Khi vật có li độ cm vận tốc 2 (m/s). Tần số dao động vật A 0,25 Hz B 50 Hz C 25 Hz D 50 Hz Câu 21: Một chất điểm dao động điều hòa đoạn thẳng dài cm, tần số Hz Lúc t = 0, chất điểm ở vị trí cân bắt đầu theo chiều dương quỹ đạo Biểu thức tọa độ vật theo thời gian A x = 2cos(10πt- π/2) cm B x = 4cos(5πt- π/2) cm C x = 2cos(10πt) cm (28)Câu 22: Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ C, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u100 cos(100t V) , lúc ZL= 2ZC điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở UR = 80V Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là: A 80V B 30V C 60V D 40V Câu 23: Đồ thị vận tốc – thời gian hai lắc (1) (2) cho hình vẽ Biết biên độ lắc (2) cm Tốc độ trung bình lắc (1) kể từ thời điểm ban đầu đến thời điểm động lần lần A 10 cm/s B 12 cm/s C cm/s D cm/s Câu 24: Trong việc truyền tải điện xa, để công suất hao phí tỏa nhiệt đường dây tải giảm 16 lần, ta cố thể thực cách sau đây? A tăng công suất phát lên lần B giảm điện trở đường dây lần C giảm điện áp hiệu dụng hai cực máy phát lần D tăng điện áp hiệu dụng hai cực máy phát lần Câu 25: Một người quan sát sóng mặt hồ thấy khoảng cách hai sóng liên tiếp 2m và có sóng qua trước mặt 8s tốc độ truyền sóng mặt nước là: A 2,5m/s B 1,25m/s C 3m/s D 3,2m/s Câu 26: Cường độ dịng điện i = 2cos100 t (A) có pha thời điểm t là A 100t B 50t C 70 t D 0. Câu 27: Tác dụng lên lắc ngoại lực biến đổi tuần hoàn theo thời gian Hiện tượng cộng hưởng cơ xảy A chu kỳ ngoại lực hai lần chu kỳ dao động lắc B pha ban đầu ngoại lực pha dao động ban đầu lắc C tần số ngoại lực tần số dao động riêng lắc D biên độ ngoại lực biên độ dao động lắc Câu 28: Động không đồng pha dựa nguyên tắc ? A hiện tượng cảm ứng điện từ việc sử dụng từ trường quay B hiện tượng cảm ứng điện từ C hiện tượng tự cảm sử dụng từ trường quay D hiện tượng tự cảm Câu 29: Một vật dao động điều hòa đoạn thẳng AB = 2a Biên độ dao động vật là: A a/2 B a C 2a D 4a Câu 30: Máy phát điện cần truyền công suất 1200kW đường dây dẫn có điện trở 20 Hiệu điện nơi truyền 40kV Cơng suất hao phí tượng tỏa nhiệt sợi dây A 7200W B 72kW C 1800W D 18kW Câu 31: Một vật dao động điều hịa có phương trình x =8cos10πt(cm) Thời điểm vật qua vị trí x = 4cm lần thứ 2015 kể từ thời điểm bắt đầu dao động là: A 6073 30 (s) B 604,7 30 (s) C 6043 (29)D 6037 30 (s) Câu 32: Một lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 10 cm Tại vị trí có li độ x = cm, tỉ số giữa động lắc A 4. B 1/3. C 3. D.2 Câu 33: Một lắc lò xo ngang dao động điều hòa với biên độ A = 10cm, chu kì T = 0,5s, khối lượng nặng m = 500g, ( lấy 2 = 10) Giá trị cực đại lực đàn hồi: A Fmax = N B Fmax = 16N C Fmax = 32 N D Fmax = 64 N Câu 34: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số f = 20 Hz pha Tại điểm M cách A B khoảng d1 = 16 cm, d2 = 20 cm sóng có biên độ cực đại Giữa M đường trung trực AB có ba dãy cực đại khác Tốc độ truyền sóng mặt nước là: A 40 cm/s B 20 cm/s C 10 cm/s D 60 cm/s Câu 35: Trên mặt nước nằm ngang, hai điểm S1, S2 cách 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hồ theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz dao động đồng pha Biết vận tốc truyền sóng mặt nước 30 cm/s, coi biên độ sóng khơng đổi truyền Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn S1S2 là: A 11 B C D Câu 36: Đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R 100 , tụ điện   4 10 C F    cuộn cảm thuần   L H mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u 200cos100 t V    Công suất tiêu thụ đoạn mạch là: A 400 W B 50 W C 100W D 200W Câu 37: Một đoạn mạch gồm điện trở R = 25, mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 10−4 π F cuộn cảm có hệ số tụ cảm L Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số 50Hz điện áp hai đầu điện trở R sớm pha π 4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Giá trị cảm kháng của cuộn dây A 150 B 75 C 125 D 100 Câu 38: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R nối tiếp với cuộn dây có điện trở r Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u U 2cos100 t (V). điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây Ud = 30(V) dòng điện mạch lệch pha  so với u đồng thời lệch pha  (30)A 10 (V) B 30 (V) C 20 (V) D 30 (V) Câu 39: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp Biết đoạn mạch có điện trở R = 80 , tụ điện có điện dung C= 10 6 F  , Cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều ổn định u U cos(100 ) ( )t V Điều chỉnh độ tự cảm để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại cảm kháng cuộn dây A 100 B 125 C 200 3  D 500 3  Câu 40: Cho đoạn mạch AB hình vẽ Biết R = 80 , r = 20  Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u U cos100 t (V).  Đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp tức thời hai điểm A, N (uAN) hai điểm M, B (uMB) theo thời gian biểu diễn hình vẽ Hệ số cơng suất đoạn mạch AB có giá trị gần giá trị sau đây? A 0,50 B 0,707 C 0,866 V. D 0,945. -Hết -TRƯỜNG THPT ƠNG ÍCH KHIÊM TỔ VẬT LÝ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NH 2018-2019 MƠN: VẬT LÝ 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Câu : Chọn câu trả lời Chu kì dao động : A Số dao động toàn phần vật thực 1s. B Khoảng thời gian để vật từ bên đến bên quỹ đạo chuyển động. C Khoảng thời gian ngắn để vật trở lại vị trí ban đầu. D Khoảng thời gian ngắn để vật trở lại trạng thái ban đầu. t (s) u (V) 300 O u M B uA N M N C A R L,r B (31)Câu : Cho phương trình dao động điều hòa   10cos 10 6         x tcm Pha dao động thời điểm 6 T t s ? A 3radB 3 radC 6radD  6radCâu 3: Vật dao dộng điều hòa quỹ đạo dài 10cm với tần số 2Hz Chọn mốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật A x10cos 4 t / 2 cmB x10cos 4 t/ 2 cmC x5cos 4 t / 2 cmD x5cos 4 t  / 2 cmCâu Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, đầu cố định đầu gắn với viên bi nhỏ Con lắc dao động điều hòa theo phương nằm ngang Lực đàn hồi lò xo tác dụng lên viên bi hướng A theo chiều chuyển động viên bi B vị trí cân viên bi C theo chiều dương quy ước D theo chiều âm quy ước Câu 5: Treo vật nhỏ lò xo làm cho lò xo dãn 4cm cân Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Lấy g = 2 m/s2 Chu kỳ dao động vật là A 10s B 0,4s C 4s D 0,1s Câu Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 200g, lị xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng 200 N/m Con lắc dao động điều hoà theo phương ngang Lấy 210 Động lắc có chu kỳ A 0,1s B 0,2s C 0,4s D 0,5s Câu : Con lắc đơn có chiều dài dao động nơi có gia tốc trọng trường g với tần số A f = 1 2 πl g B f = 12 πg l C f =2 πl g D f =2 πg l Câu : Một lắc đơn có chiều dài l1 dao động điều hịa với chu kì T1 = 1,5s Một lắc đơn khác có chiều dài l2 dao động điều hịa có chu kì T2 = s Tại nơi đó, chu kì lắc đơn có chiều dài l = l1 + l2 dao động điều hòa với tần số bao nhiêu? A f = 0,5 Hz B f = 2,5 Hz C f = 0,4 Hz D f = 0,67 Hz Câu 9: Hai vật tham gia đồng thời tham gia hai dao động cùng phương, vị trí cân với li độ biểu diễn hình vẽ Khoảng cách hai vật thời điểm t 1,125s là : A 0,86 cm. B 1,41 cm C 0,7 cm D 4,95 cm Câu 10: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương tần số biểu diễn bởi hai phương trình: x1 = 4cos (10t + ) (cm) x2 = 3cos (10t - /2 ) (cm) Phương trình dao động tổng hợp vật là: (32)A khí, lỏng rắn B lỏng rắn C khí rắn D lỏng khí Câu 12: Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước giống cách AB=8(cm) Sóng truyền mặt nước có bước sóng 1,2(cm) Số đường cực đại qua đoạn thẳng nối hai nguồn là: A 11 B 12 C 13 D 14 Câu 13 Một sóng truyền theo trục Ox với tốc độ m/s theo phương trình uAcos 2 T t 0,02x    (u x tính cm, t tính s) Chu kỳ dao động sóng A 0,5s B 1s C 0,25s D 2s Câu 14 Trong tượng giao thoa gây hai nguồn dao động đồng pha, điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu đường A số nguyên lần bước sóng B số nguyên lần nửa bước sóng. C số lẻ lần bước sóng. D số lẻ lần nửa bước sóng. Câu 15: Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A,B dao động với tần số f =20Hz Tại điểm M cách A B khoảng d1=30cm; d2=50cm, sóng có biên độ cực đại Giữa M đường trung trực AB có dãy cực đại khác Vận tốc truyền sóng mặt nước bao nhiêu? A v = 200m/s. B v = 24cm/s C v = 100cm/s. D v = 30m/s Câu 16: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, vận tốc truyền sóng 0,5m/s, hai nguồn điểm kết hợp dao động pha có tần số 20Hz Khoảng cách hai đỉnh hypebol loại liên tiếp mặt nước A 0,625cm. B 1,25cm. C 2,5cm. D 5cm. Câu 17 Trên sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, có sóng dừng với bụng sóng Bước sóng của sóng truyền dây là: A 0,25m B 1m C 2m D 0,5m Câu 18: Chọn câu đúng A Sóng âm truyền tất môi trường, kể chân không B Tốc độ truyền âm chất rắn nhỏ chất lỏng chất khí C Sóng âm sóng ngang D Tai người khơng thể cảm nhận siêu âm hạ âm Câu 19: Sóng âm truyền thép tốc độ 5000 m/s, hai điểm thép gần cách nhau m vng pha Tần số âm A 3500 Hz B 1250 Hz C 3000 Hz D 2500 Hz Câu 20: Hai âm có âm sắc khác chúng A có tần số âm khác B có cường độ âm khác nhau C có độ to âm khác D có dạng đồ thị dao động âm khác nhau Câu 21 Khái niệm cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều dựa tác dụng dòng điện? A tác dụng nhiệt B tác dụng từ C tác dụng hoá D tác dụng sinh lý Câu 22 Điện áp u 141 cos 100 t V    có giá trị hiệu dụng A 141V. B 200V. C 100V. D 282V. Câu 23: Chọn câu sai nói mạch điện xoay chiều có cuộn dây cảm A.Cảm kháng có chế tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều giống hệt điện trở B Cảm kháng có tác dụng làm cho i trễ pha  / 2 so với u (33)D Cường độ hiệu dụng tính cơng thức U I L  Câu 24: Cho mạch điện xoay chiều có cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 2 (H) Đặt điện áp u = 220 cos(100 ) 2 t    (V) vào đầu đoạn mạch biểu thức cường độ tức thời dòng điện: A.i4,4 cos(100t)( )A B i4,4cos(100t)( )A C i4,4 cos100 ( )t A D i 4,4cos(100 t 2)( )A     Câu 25: Cường độ dòng điện chạy qua tụ có biểu thức i =10 √2 cos100t( A) Biết tụ điện có điện có điện dung 0,25/ ( mF) Hiệu điện hai tụ có biểu thức A u = 400 √2 cos(100t - /2) (V) B.u = 200 √2 cos(100t + /2) (V) C u = 300 √2 cos(100t + /2) (V) D u = 100 √2 cos(100t - /2) (V) Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Dòng điện nhanh pha điện áp hai đầu đoạn mạch A L > C B L = C C L < C D  = LC Câu 27: Đặt vào hai đầu mạch điện RLC không phân nhánh hiệu điện xoay chiều có tần số 50Hz Biết điện trở R = 25 , cuộn dây cảm có L =1/ (H) Để hiệu điện hai đầu đọan mạch trễ pha /4 so với cường độ dòng điện dung kháng tụ điện là: A 100  B 75  C 125  D 150  Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều u U cos t  với U0, không đổi vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở 120V, hai đầu cuộn dây cảm 140V hai đầu tụ điện 190V Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A 220V B 330V C 130V D 170V Câu 29 Đặt mạch điện xoay chiều u220 cos ( )t V vào hai đầu mạch điện R, L, C nối tiếp với R = 30 ,  L 20 ,  C 60 Cường độ hiệu dụng mạch A 4,4 A B 4,4 2A C A D 2 2A Câu 30 Mạch điện R, L, C nối tiếp chịu điện áp xoay chiều u400 cos100 ( )t V , R = 200, L H   , có C thay đổi C thay đổi để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm L cực đại Giá trị cực đại điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm (34)Câu 31 Mạch điện RLC nối tiếp i I 0cost cường độ dòng điện qua mạch u U 0costlà điện áp hai đầu đoạn mạch Công suất tiêu thụ đoạn mạch tính theo biểu thức A 0 0cos 2 U I  B RI02 C UI D I2 Câu 32 Dịng điện có dạng i cos100 t(A)  chạy qua cuộn dây có điện trở 10Ω hệ số tự cảm L Công suất tiêu thụ cuộn dây A W B W C W D 10 W. Câu 33 Hiệu điện hai đầu đọan mạch RLC mắc nối tiếp u 200 cos(100 t 3)(V)     và cường độ dòng điện qua đoạn mạch i cos100 t(A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch A.143W B 200W C 100W D 141W. Câu 34 Cơ sở hoạt động máy biến dựa tượng: A Hiện tượng từ trễ B Cảm ứng từ C Cảm ứng điện từ D Cộng hưởng điện từ Câu 35 Một máy biến có hiệu suất xấp xỉ bằng100%, có số vịng cuộn sơ cấp lớn 10 lần số vòng cuộn thứ cấp Máy biến A máy hạ B làm giảm tần số dòng điện cuộn sơ cấp 10 lần. C máy tăng D làm tăng tần số dòng điện cuộn sơ cấp 10 lần Câu 36: Một nhà máy điện phát dòng điện xoay chiều công suất 100 MW ,điện áp hiệu dụng khi truyền 500KV Dòng điện truyền đến tải tiêu thụ dây dẫn điện có điện trở tổng cộng 20 .Tìm cơng suất điện hao phí đường dây: A 12500W B 800KW. C 125000W D 80KW Câu 37 Máy biến áp lí tưởng có tỉ số 2 1 1 20 N N  (U1;I1) = (120V;0,6A) điện áp hiệu dụng công suất cuộn thứ cấp: A 6V; 72W B 3V; 3,6W C 120V; 3,6W D 240V; 72W Câu 38 Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động điều hòa T vật cách đo thời gian dao động Ba lần đo cho kết thời gian dao động 2,01s; 2,12s; 1,99s Thang chia nhỏ đồng hồ 0,01s Kết phép đo chu kỳ biểu diễn A T = (6,12 ± 0,05)s B T = (2,04 ± 0,05)s C T = (6,12 ± 0,06)s D T = (2,04 ± 0,06)s Câu 39: Một máy phát điện xoay chiều pha mà phần cảm có cặp cực Rơ to quay với tốc độ 450vòng/ phút Tần số dòng điện máy phát A 50 Hz B 60 Hz C 40 Hz D 70 Hz Câu 40 Một động điện có cơng học 1s 3KW, biết công suất động 90% Tính cơng suất tiêu thụ động trên? A 3,33KW B 3,43KW C 3,23KW D 2,7KW. HẾT -TRƯỜNG THPT ÔNG ÍCH KHIÊM TỔ VẬT LÝ (35)Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Câu Một sợi dây thẳng dài có đầu O dao động với tần số f, vận tốc truyền sóng 50 (cm/s) Người ta đo khoảng cách hai điểm gần dao động ngược pha cách 40 cm Tìm tần số: A 0,625 Hz B Hz C 10 Hz D 2,5 Hz Câu Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có dạng i = 2 2cos(100πt - π/3) A Cường độ dòng cực đại mạch là: A.2 2A B.4A C.2A D.1,41A Câu Đối với dòng điện xoay chiều, phát biểu sau đúng? A.Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn chu kì ln khác khơng. B.Dịng điện xoay chiều có chiều thay đổi điều hịa. C.Khơng thể chỉnh lưu dịng điện xoay chiều thành dịng chiều. D.Từ thơng tức thời ln sớm pha suất điện động xoay chiều góc π/2. Câu Trong thí nghiệm giao thoa mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số f = 30 Hz pha Biết A B cách cm tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng v = 36 cm/s Giữa A B có đường có biên độ cực đại? A.11 B.13 C.12 D.14 Câu Sóng siêu âm A truyền thép chậm nước B truyền chân không C truyền không khí nhanh thép D khơng truyền chân không Câu Đặt điện áp xoay chiều u = UOcost vào hai đầu đoạn mạch điện RLC khơng phân nhánh Dịng điện pha điện áp hai đầu đoạn mạch điện thì: A L C    B 1 LC   C L C    D 1 L C    Câu Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x 10 cos t   4cm   Thế vật biến thiên tuần hoàn với chu kỳ là: A s B s C 0,5 s D 2,5 s Câu Các phần tử sóng dọc ln dao động theo phương A thẳng đứng B nằm ngang C vng góc với phương truyền sóng D trùng với phương truyền sóng Câu Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây cảm L = 1/ (H); tụ điện có điện dung C = 16 F trở R Đặt hiệu điện xoay chiều tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch Tìm giá trị R để cơng suất mạch đạt cực đại A R = 200 B R = 100  C R = 200 D R = 100  Câu 10 Điện áp hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây cảm có biểu thức u = 200cos(100πt - π/4) (V,s) Độ tự cảm cuộn dây có giá trị 1/2π (H) Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây : A.i = 4cos(100πt - π/4) V B.i = 4 2cos(100πt)V C.i = 4 2cos(100πt + π/4) V D.i = 4cos(100πt - 3π/4) V Câu 11 Đoạn mạch điện xoay chiều AB chứa phần tử: điện trở thuần, cuộn dây tụ điện Khi đặt hiệu điện u = U0sin (ωt + π/6) lên hai đầu A B dịng điện mạch có biểu thức i = I0cos(ωt + π/6) Đoạn mạch AB chứa: A.tụ điện. B.điện trở thuần. C.cuộn dây cảm. D.cuộn dây có điện trở thuần. Câu 12 Một vật dao động điều hòa với tần số f, biên độ cm Tìm quãng đường vật chu kỳ A.10 cm B.15 cm C.20 cm D.5 cm Câu 13 Khi tổng hợp hai dao động điều hòa phương tần số có biên độ thành phần a a, biên độ tổng hợp 2a.Hai dao động thành phần (36) Câu 14 Một khung dây dẫn quay từ trường đều, khung xuất suất điện động cảm ứng biến thiên điều hòa e = 200cos(100t - /3) (V,s) Từ thơng qua khung biến thiên với phương trình : A.ϕ = 2cos(100t - /6) (Wb). B.ϕ = 200cos(100t + /6) (Wb). C.ϕ = 200cos(100t + /3) (Wb). D.ϕ = 2cos(100t + /6) (Wb). Câu 15 Trong mạch RLC, ZL = ZC khẳng định sau sai: A cường độ dòng điện hiệu dụng đạt cực đại B điện áp hiệu dụng hai đầu R đạt cực đại C hệ số công suất đạt cực đại D điện áp hai đầu cuộn cảm tụ điện đạt cực đại Câu 16 Tần số góc dao động điện từ tự mạch LC có điện trở khơng đáng kể xác định biểu thức A. = LC  1 B. = LC C. = LCD. = LC  1 Câu 17 Mắc bóng đèn dây tóc xem điện trở R vào mạng điện xoay chiều 220V-50Hz Nếu mắc vào mạng điện xoay chiều 220V-60Hz cường độ dịng điện hiệu dụng qua bóng đèn A.khơng đổi. B.có thể tăng, giảm.C.tăng lên. D.giảm đi. Câu 18 Trong điện xoay chiều, đại lượng sau không dùng giá trị hiệu dụng? A.Cường độ dòng điện B.Điện áp C.Công suất D.Suất điện động Câu 19 Một người quan sát phao mặt biển thấy nhơ lên cao 10 lần 18s, thấy khoảng cách hai sóng kề m Tốc độ truyền sóng biển là: A.8m/s B.4m/s C.1m/s D.2m/s Câu 20 Một lắc lị xo gồm lị xo có độ cứng k vật có khối lượng m dao động điều hòa.Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng lần tần số dao động sẽ: A.giảm lần B.tăng lần C.tăng lần D.giảm lần Câu 21 Khi sóng truyền từ mơi trường sang mơi trường khác, đại lượng sau không thay đổi? A.Tốc độ truyền sóng B.Tần số dao động C.Biên độ dao động D.Bước sóng Câu 22 Một lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 1kg lị xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng 150N/m, dao động điều hịa.Trong q trình dao động chiều dài lị xo biến thiên từ 25cm đến 37cm Cơ vật là: A.0,15 J. B.0,03 J. C.0,27 J. D.0,23 J. Câu 23 Cho dịng điện xoay chiều có cường độ 2A tần số 50 Hz qua cuộn dây cảm, có độ từ cảm L H  Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là: A 200 V B 400 V C 250 V D 300 V Câu 24 Cho mạch RLC nối tiếp Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có tần số thay đổi được. Khi tần số dòng điện xoay chiều f1 = 25Hz f2 = 100Hz cường độ dịng điện Cường độ dịng điện hiệu dụng có giá trị cực đại tần số dòng điện xoay chiều là: A f0 = 50Hz. B.f0 = 100Hz. C f0 = 75Hz. D f0 = 150Hz. Câu 25 Mạch dao động điện từ điều hòa gồm cuộn cảm L tụ điện C, tăng điện dung tụ điện lên lần chu kì dao động mạch: A tăng lên lần B tăng lên lần C giảm lần D giảm lần Câu 26 Xét chất liệu thép, nước, khơng khí gỗ, chất liệu truyền âm là A.khơng khí B.gỗ C.thép D.nước Câu 27 Chọn phát biểu sai Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều: A.bằng cường độ dịng điện khơng đổi cho chúng qua điện trở, thời gian chúng tỏa nhiệt lượng B.bằng cường độ cực đại chia 2. C.là đại lượng biến thiên điều hòa. D.được xây dựng dựa tác dụng nhiệt dòng điện. Câu 28 Khoảng cách ngắn hai đỉnh sóng liên tiếp mặt nước 2m Chu kỳ dao động vật mặt nước 0,4 s Tốc độ truyền sóng mặt nước là: A 10 m/s B.2 m/s C.5 m/s D.4 m/s (37) = 2 cos(100t + /4) Wb Suất điện động cảm ứng cực đại xuất vòng dây : A.50V B.150 V C.100 V D.200V Câu 30 Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở   R 100 , tụ điện 4 10 C F    cuộn cảm 2 LH  mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u 200cos100 t V    Cường độ hiệu dụng trong mạch A 1,4 A B 0,5 A C A D 2A Câu 31 Đặt điện áp u = 100 2cos100t(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC khơng phân nhánh với C, R có độ lớn khơng đổi L = 1/2(H) Khi điện áp hiệu dụng hai đầu phần tử R, L C có độ lớn như Cơng suất tiêu thụ đoạn mạch là: A 400W B 100W C 250W D 200W Câu 32 Một vật nhỏ khối lượng 100g dao động điều hòa với chu kì 0,2 s 0,18 J (mốc vị trí cân bằng); lấy  2 10 Tại li độ cm, tỉ số động A.2 B.4 C.1 D.3 Câu 33 Một lắc đơn có chiều dài l1 dao động dao động với chi kì 0,3 s; có chiều dài l2 dao động với chu kì 0,4 s Chu kì dao động lắc đơn có chiều dài l1 + l2 là: A.0,5s B.0,7s C.0,24s D.0,1s Câu 34 Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 Wm-2 Một âm có mức cường độ âm 80 dB cường độ âm A.105 W/m2 B.10-3 W/m2 C.3.10-5 W/m2 D.10-4 W/m2 Câu 35 Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích tụ điện cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hịa theo thời gian A.ln pha nhau. B.với biên độ. C.luôn ngược pha D.với tần số. Câu 36 Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch có dạng u = 110 2cos(100t) (V,s) Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch thời điểm t = 2s : A.110 V B.- 110 V C.110 V D.-110 V Câu 37 Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều i = IOcos(t + ) tính theo công thức A I IO 2  B O I I  . C O I I D O I I 2  Câu 38 Một lắc lò xo treo thẳng đứng, cân lò xo dãn đoạn cm, g = 2 m/s Chu kỳ dao động điều hịa lắc giây? A 0,2 s B 0,3 s C 0,5 s D 0,4 s Câu 39 Cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa điện trở R = 100Ω có dạng i = 2cos(100t) (A,s) Biểu thức hiệu điện hai đầu đoạn điện trở : A.u = 200cos(100πt) V B.u = 200 2cos(100πt - π/2) V C.u = 200cos(100πt + π/2) V D.u = 200cos(100πt - π/2) V Câu 40 Đoạn mạch xoay chiều hình vẽ : uAB100 os100 ( ),ct v I 0,5A Biết uAN sớm pha so với i góc 6rad  , uNB trễ pha uAB góc 6rad  Giá trị R là: A.R=75Ω B.R=50Ω C.R=100Ω D.R =25Ω -HẾT -R C L M N B
- Xem thêm -

Xem thêm: 5de-kiem-tra-hki.thuvienvatly.com.d1bd2.49377., 5de-kiem-tra-hki.thuvienvatly.com.d1bd2.49377.

Hình ảnh liên quan

Câu 9: Một sĩng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài .1 - 5de-kiem-tra-hki.thuvienvatly.com.d1bd2.49377.

u.

9: Một sĩng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài .1 Xem tại trang 1 của tài liệu.
chiêu dương trục Ox. Tại ơÀthời điểm nào đĩ thì hình dạng - 5de-kiem-tra-hki.thuvienvatly.com.d1bd2.49377.

chi.

êu dương trục Ox. Tại ơÀthời điểm nào đĩ thì hình dạng Xem tại trang 9 của tài liệu.
gian như hình vẽ. Phương đao động của vật là + - 5de-kiem-tra-hki.thuvienvatly.com.d1bd2.49377.

gian.

như hình vẽ. Phương đao động của vật là + Xem tại trang 12 của tài liệu.
mạch theo biên trở R như hình dưới „Biệt A là đỉnh của đơ thị P(1). - 5de-kiem-tra-hki.thuvienvatly.com.d1bd2.49377.

m.

ạch theo biên trở R như hình dưới „Biệt A là đỉnh của đơ thị P(1) Xem tại trang 14 của tài liệu.
là hình dạng của sĩng ở thời điêm t, hình (2) là hình dạng của - 5de-kiem-tra-hki.thuvienvatly.com.d1bd2.49377.

l.

à hình dạng của sĩng ở thời điêm t, hình (2) là hình dạng của Xem tại trang 18 của tài liệu.
hịa như hình vẽ. Phương trình biểu diễn sự phụ thuộc của x(em)4 - 5de-kiem-tra-hki.thuvienvatly.com.d1bd2.49377.

h.

ịa như hình vẽ. Phương trình biểu diễn sự phụ thuộc của x(em)4 Xem tại trang 19 của tài liệu.
điêm phát âm đăng hướng ra mơi trường Hình bên là đơ ca VÀ -# .` “. .2 .5.10 - - 5de-kiem-tra-hki.thuvienvatly.com.d1bd2.49377.

i.

êm phát âm đăng hướng ra mơi trường Hình bên là đơ ca VÀ -# .` “. .2 .5.10 - Xem tại trang 27 của tài liệu.
như hình vẽ. Biết R= 80 ©_ r= Ec`% - 5de-kiem-tra-hki.thuvienvatly.com.d1bd2.49377.

nh.

ư hình vẽ. Biết R= 80 ©_ r= Ec`% Xem tại trang 30 của tài liệu.