0

C5 Report

17 3 0
  • C5 Report

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:12

 Để bật tắt các thành phần trên cửa sổ thiết kế, ta bấm nút. phải chuột trên cửa sổ thiết kế  sẽ hiện cửa sổ[r] (1)Trần Quang REPORT Giới thiệu report Cách tạo report wizard tự thiết kế Các thành phần hình thiết kế (2)Giới thiệu Report  Report công cụ giúp ta tạo dạng báo cáo khác nhau, dựa vào liệu lưu trữ table  Report cho phép  Chọn liệu CSDL để in  Nhóm liệu thành nhiều cấp, kèm theo tính tốn cấp (subtotal) và tính tốn cuối (grand total)  Sắp xếp liệu in  Tạo đồ thị (graph)  Trang trí báo cáo theo yêu cầu  Để tạo báo cáo ta thực bước sau:  Thiết kế mẫu báo cáo (3)Các cách tạo báo cáo  C1: Dùng Wizard  Create  Report Wizard  thực theo hướng dẫn Access (tương tự wizard form)  Sinh viên tự tìm hiểu  C2: Tự thiết kế (4)Tự thiết kế report đơn giản  Create  Report Design Record Source: Chọn liệu nguồn cho report (table query) (5)Tự thiết kế report đơn giản  Create  Report Design Add Existing Fields: Chọn để Field List (6)Tự thiết kế report đơn giản (7)Các thành phần cửa sổ thiết kế Page Header: Hiện đầu trang báo cáo Page Footer: Hiện cuối trang báo cáo Report Header: Hiện đầu báo cáo (trang 1) Report Footer: Hiện cuối báo cáo (trang cuối cùng) Detail: Hiện ra liệu mẩu tin Group Header: Hiện đầu nhóm liệu Group Footer: (8)Các thành phần cửa sổ thiết kế  Để bật tắt thành phần cửa sổ thiết kế, ta bấm nút phải chuột cửa sổ thiết kế  cửa sổ Sorting and Grouping: sắp thứ tự tạo nhóm Page Header/Footer: Bật/tắt page header page footer Report Header/Footer: (9)Ví dụ Report Header: chỉ lần trang đầu báo cáo Detail: các dòng liệu chi tiết Report Footer: hiện lần trang cuối báo cáo Cắt lấy phần Label (10)Vi dụ (11)Báo cáo có nhóm liệu  Chọn Design  Group & Sort Nhóm liệu theo field nào? Cách xếp: tăng hay giảm dần? header khơng? Có Group (12)Báo cáo có nhóm liệu Dữ liệu đầu nhóm (13)Báo cáo có nhóm liệu (14)Một vài kỹ thuật thường dùng  Tạo cột số thứ tự: tạo Text Box  chỉnh thuộc tính (15)Một vài kỹ thuật thường dùng  Để không liệu trùng hàng bên (16)Một vài kỹ thuật thường dùng (17)Một vài kỹ thuật thường dùng  Để tự động lấy ngày tháng năm theo ngày hệ thống: tạo text box  nhập công thức
- Xem thêm -

Xem thêm: C5 Report, C5 Report

Hình ảnh liên quan

 Chạy báo cáo để lấy dữ liệu từ CSDL và in ra màn hình (máy in) - C5 Report

h.

ạy báo cáo để lấy dữ liệu từ CSDL và in ra màn hình (máy in) Xem tại trang 2 của tài liệu.