0

C3 Query

41 5 0
  • C3 Query

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:09

Liệt kê các nhân viên hưởng lương cao nhất ở mỗi phòng B2: Sử dụng câu query qryLuongMax để tìm kết quả.. Query 32[r] (1)(2)Query 2 NỘI DUNG  Giới thiệu query  Thiết kế select query lưới QBE  Thiết kế loại query khác:  Crosstab query  Action query (3)Giới thiệu Query  Query công cụ cho phép ta đặt câu hỏi để truy vấn liệu chứa bảng liệu  Query cho phép:  Chọn cột liệu cần rút trích  Chọn mẩu tin thỏa tiêu chuẩn đề  Sắp thứ tự mẩu tin bảng kết  Tra cứu, truy vấn tham khảo liệu từ nhiều bảng  Thực tính tốn trường  Tạo liệu nguồn cho câu vấn tin khác, biểu mẫu (form), báo cáo(report) (4)Query 4 Các loại query  Select Query (truy vấn chọn lựa):  Dùng để trích liệu từ hay nhiều bảng, hiển thị kết quả dạng lưới (datasheet)  Có thể nhóm mẩu tin (record) để tính tổng, đếm giá trị, tính giá trị trung bình, … nhóm  Parameter Query (truy vấn có truyền tham số):  Trước thi hành câu truy vấn, Access hiển thị hộp (5)Các loại query  Crosstab Query (truy vấn chéo): Bảng truy vấn hiển thị giá trị tổng hợp (tổng số lượng, giá trị trung bình, …) với cột số liệu chuyển thành tiêu đề cột  Action Query (truy vấn hành động): Thực số hành động tác động đến nhiều mẩu tin lúc bảng, gồm có:  Delete Query: xố nhóm mẩu tinUpdate Query: cập nhật liệu nhiều mẩu tinAppend Query: thêm mẩu tin vào cuối bảng.Make-Table Query: tạo bảng từ liệu (6)Query 6 Các cách tạo query  Có cách để tạo query:  Dùng chức hỗ trợ Access (Query Wizard)  Tự thiết kế (Design View) (7)Tạo Simple Query Wizard (8)Query 8 Tạo Simple Query Wizard  Chọn Tables/Queries chứa liệu field cần lấy (9)Tạo Simple Query Wizard (10)Query 10 Tạo Simple Query Wizard  Nếu cần tổng hợp số liệu chọn Summary, bấm (11)Tạo Simple Query Wizard (12)Query 12 Tạo query cách tự thiết kế  Chọn Create Query Design  chọn table tham gia (13)Màn hình thiết kế Tạo query cách tự thiết kế (14)Query 14 Dấu * đại diện cho tất cột Field – dấu * (15)Cột tính tốn : Biểu thức tính tốn Cột tính tốn (calculated field) (16)Query 16 SORT  Dùng để xếp kết hiển thị  Có cách chọn  Ascending: tăng dần  Descending: giảm dần  Not sort (hoặc để trống): không thứ tự  Trong trường hợp có nhiều cột chọn xếp, thứ (17)SORT VD: Hiển thị MSNV, Ho, Ten, MSPB, Luong nhân (18)Query 18 SHOW  Dùng để quy định field có hiển thị hay khơng  : Hiển thị hình kết  : Khơng hiển thị hình kết  Trong số trường hợp field chọn dùng để lọc (19)SHOW (20)Query 20 CRITERIA  Dùng để thiết lập điều kiện lọc liệu  Các điều kiện hàng liên kết với qua phép toán AND, khác hàng liên kết với qua phép toán OR  Ta sử dụng:  Các phép so sánh: = , <> , > , >=, < , <=  Các phép toán logic: NOT, AND, OR  Kiểm tra phần tử thuộc khoảng giá trị: BETWEEN … AND …  Kiểm tra phần tử có thuộc tập hợp đó: IN (gt1, gt2, …, gtn)  Kiểm tra phần tử có dạng đó: LIKE <mẫu> (21)CRITERIA : Phép so sánh (22)Query 22 CRITERIA : BETWEEN … AND VD: Liệt kê nhân viên nam từ 30 đến 40 tuổi (23)CRITERIA : IN (24)Query 24 CRITERIA : LIKE Dùng ký tự thay thế: * :  nhiều ký tự ? : ký tự (25)CRITERIA : IS NULL (26)Query 26 Gom nhóm thống kê liệu Chọn: Design  Totals  Xuất thêm hàng Total lưới thiết kế  chọn hàm thống kê phù hợp (27)Gom nhóm thống kê liệu (28)Query 28 Sub Query (Truy vấn con) VD: Liệt kê nhân viên hưởng lương cao công ty Cách Lấy lương cao công ty (29)Top Value VD: Liệt kê nhân viên hưởng lương cao công ty Cách B1: Sắp xếp kết theo thứ tự giảm dần lương (30)Query 30 Câu truy vấn thực nhiều bước Liệt kê nhân viên hưởng lương cao phịng B1: Tính lương cao phòng Save lại câu quey (31)Câu truy vấn thực nhiều bước (32)Query 32 Truy vấn chéo (CrossTab Query) Column Heading (chỉ chọn một) Row Heading (có thể chọn nhiều) Value (chỉ chọn một) (33)Truy vấn chéo (CrossTab Query) (34)Query 34 Liên kết (Inner join) Chỉ mẩu tin cột MSPB, xuất (35)Liên kết (Outer join) Lấy tất mẩu tin phía PhongBan để liên kết mẩu tin không liên kết liên kết với mẩu (36)Query 36 Liên kết ngồi (Outer join) Xuất phịng “nghiên cứu”, dù phịng khơng có nhân viên (37)Liên kết (Outer join) (38)Query 38 Make-Table Query VD: Tạo table tên “NhanVien_Nu”, table chứa hồ sơ tất cả nhân viên nữ lấy từ table NhanVien B1: Tạo câu Select Query lấy danh sách nhân viên nữ B2: Chọn Design  Make Table  Cửa sổ  Đặt tên table cần tạo B3: Chọm Run để thực câu query (39)Update Query VD: Tăng 10% lương cho tất nhân viên nữ 2 (40)Query 40 Delete Query VD: Xóa tất nhân viên nữ table NhanVien 2 3 (41)Append Query Lấy tất mẩu tin table NhanVien_Nu thêm vào table NhanVien 3
- Xem thêm -

Xem thêm: C3 Query, C3 Query

Hình ảnh liên quan

 : Không hiển thị trên màn hình kết quả. - C3 Query

h.

ông hiển thị trên màn hình kết quả Xem tại trang 18 của tài liệu.
hiện trong bảng kết quả - C3 Query

hi.

ện trong bảng kết quả Xem tại trang 34 của tài liệu.