0

DE CUONG ON TAP DVR2

10 3 0
  • DE CUONG ON TAP DVR2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:43

Trong 4 lớp thuộc ngành Giun dẹp , các lớp nào sống ký sinh AA. Lớp Sán tiêm mao và Sán dây.[r] (1)Phần 1: Chọn đáp án nhất 1 Cấu trúc Khóa định loại bao gồm: A phần B phần C phần D phần 2 Động vật nguyên sinh thuộc nhóm động vật: A Đơn bào B Đa bào C Khơng có tế bào D Cả A B Phần lớn giun tròn lớn lên bằng: A Tạo lớp da bao thể B Lột xác C Ngắt đôi thể D Bọc thêm lớp cutin bên ngồi Khơng bào co bóp tế bào chất có tác dụng: A Điều hịa áp suất thể B Thẩm thấu C Bài tiết hô hấp D Cả A, B, C Vật trung gian gây bệnh “Ngủ ly bì” là: A Muỗi Anopheles B Ruồi trâu C Muỗi vằn D Ruồi Tse Khi bị bệnh sốt rét, thời gian sốt cách 1-3 ngày tùy thuộc vào A Người bệnh B Mức độ nặng nhẹ bệnh C Thời gian hai lần sinh sản vô tính hồng cầu lồi gây bệnh D Thời gian liệt sinh hồng cầu loài gây bệnh 7 Hệ thần kinh Sứa lược bao gồm: A Các dải tế bào thần kinh B khối hạch C Khơng có hệ thần kinh D A B Ở Việt Nam, tỷ lệ nhiễm giun tóc khoảng %? A 40% B 50% C 60% D 75% 9 Sán gan lớn ký sinh trong: A Gan Người, Chó, Mèo B Ống dẫn mật Người, Chó, Mèo C Gan Trâu, Bò, Dê, Cừu D Ống dẫn mật Trâu, Bò, Dê, Cừu 10 Sán phổi ký sinh A Phổi thú nhai lại B Phổi Người Thú ăn thịt C Phổi loài gia cầm D Cả A, B, C 11 Ngành giun đốt A Khơng có xoang thể B Có xoang thể thứ sinh C Có xoang thể nguyên sinh D B C 12 Cơ thể giun dẹp có cấu tạo kiểu A Đối xứng hai bên B Đối xứng tỏa tròn hai tia C Đối xứng tỏa trịn D Khơng đối xứng 13 Ở Lợn, kén giun xoắn tồn A 11 năm B 15 năm C 30 năm D 35 năm 14 Bệnh ép xe gan loại Giun ký sinh gây ra? A Giun kim B Giun đũa C Giun D Cả A, B, C 15 Amip thuộc nhóm A Trùng chân giả B Trùng bào tử C Trùng vi bào tử D Trùng roi 16 Trong loài thuộc Ngành Chân khớp, đốt phân thành A mảnh B mảnh C mảnh D mảnh 17 Bọ cạp có đơi chân phát triển nhất? A Chân kìm B Chân xúc giác C Chân bò thứ D Chân bò thứ tư 18 Các loài ốc thuộc Lớp Ngành thân mềm (2)C Lớp hai mảnh vỏ D Lớp vỏ 19 Ếch nhái rừng Việt Nam có là: A Bộ có đi, Bộ khơng chân, Bộ khơng B Bộ có đi, Bộ khơng đi, Bộ có chân C Bộ khơng đi, Bộ có chân, Bộ khơng chân D Bộ có chân, Bộ khơng chân, Bộ có đi, Bộ khơng 20 Lớp hình Nhện có ……… Đơi chân phần phụ ngực A B C D 21 Ngành giun dẹp có lớp A lớp B lớp C lớp D lớp 22 Vật chủ trung gian Sán gan lớn là: A Ốc mút B Ốc tai C Các loài họ cá chép D A C 23 Sán gan nhỏ thuộc lớp A Sán tiêm mao B Sán song chủ C Sán đơn chủ D Sán dây 24 Sán bị có giác bám A B C D Khơng có giác bám 25 Tim cá miệng trịn có A ngăn B ngăn C ngăn D ngăn 26 Sán lợn sinh sản cách A Đốt chín rụng 5-6 đốt B Đốt chín rụng đốt C Đốt chín phân nhánh D Ngắt đơi thể 27 Giun tóc gây triệu trứng bệnh gì? A Hút máu gây tổn thương niêm mạc ruột B Triệu trứng giống kiết lỵ C Nổi mẩn, dị ứng, thiếu máu D Cả A ,B,C 28 Sau thụ tinh giun kim đực A Bị chết phân hủy ruột già B Bị chết thải C Bị chết phân hủy ruột non D Tiếp tục tìm giun kim để sinh sản 29 Ở phân ngành có đai thuộc ngành giun đốt, hệ sinh dục A Không tồn B Tập trung số đốt C Rải đốt D Tập trung đốt 30 Lớp hình nhện có đơi phần phụ ngực A B C D 31 Lớp côn trùng thuộc phân ngành ngành chân khớp A Trùng Ba thùy B Có kìm C Có mang D Có khí quản 32 Lưỡng thê A Khơng có ống dẫn trứng B Có ống dẫn trứng giả C Có ống dẫn trứng riêng biệt với ống dẫn nước tiểu D Có ống dẫn trứng chung với ống dẫn nước tiểu 33 Cá cóc Tam Đảo cịn có tên khác A Cá cóc Mẫu Sơn B Cá cóc sần (3)A Đáy hang da B Cửa hang da C Đáy hang lớp mỡ D Cửa hang lớp mỡ 35 Giun tơ sinh sản A Hữu tính B Vơ tính C Hữu tính vơ tính D Khơng sinh sản 36 Lỗ tiết Giun tròn nằm A Ngay sau miệng B Ngay trước miệng C Ngay sau hậu môn D Ngay trước hậu môn 37 Khi bị nhiễm Trùng sốt rét, hồng cầu người bệnh A Không bị ảnh hưởng B Tăng lên C Giảm xuống D Tăng giảm theo giai đoạn 38 Giun quế thuộc lớp ngành Giun đốt A Lớp giun nhiều tơ B Lớp giun tơ C Lớp giun trịn D Lớp đỉa 39 Các loài ếch nhái sống nơi khơ thường làm để giảm thoát nước da A Căng da cho nhẵn bóng B Da hóa sừng sù xì C Biến đổi màu sắc da thẫm D Biến đổi màu sắc da sáng 40 Phần sinh trưởng loài thuộc lớp sán dây nằm A Các đốt cổ B Các đốt thân C Phần đầu D Cả thể 41 Ngành Giun trịn có lớp? A lớp B lớp C lớp D lớp 42 Giun dẹp lồi động vật có A phơi B phôi C phôi D phơi 43 Khi ăn gỏi cá bị nhiễm loại Sán nào? A Sán gan lớn B Sán gan nhỏ C Sán phổi D Sán mép 44 Dạng trưởng thành Sán mép sống A Mép loài thú ăn thịt B Mép người C Cơ thể thú ăn thịt D Cơ thể ếch nhái 45 Ở người, kén Giun xoắn tồn A 11 năm B 15 năm C 30 năm D 35 năm 46 Sán bị sinh sản cách A Đốt chín rụng 5-6 đốt B Đốt chín rụng đốt C Đốt chín phân nhánh D Ngắt đơi thể 47 Lớp hình nhện thuộc phân ngành ngành chân khớp A Trùng Ba thùy B Có kìm C Có mang D Có khí quản 48 Các lồi Ếch thuộc lớp ếch nhái A Bộ Không đuôi B Bộ không chân C Bộ Có D Bộ có chân 49 Giun đũa ngày đẻ A 20 nghìn trứng B 20 vạn trứng C 20 triệu trứng D 20 tỉ trứng 50 Trên thể vật chủ, Giun xoắn sống đâu? A Cơ hậu môn B Ruột non ruột già C Cơ ruột D Ruột hậu môn (4)A Sán phổi B Sán bò C Sán lợn D Sán mép 52 Vịng đời điển hình Sán song chủ qua…… vật chủ A B C D 53 Các lồi lớp Giun trịn sống mơi trường nào? A Trong nước B Trong đất ẩm C Ký sinh thể động thực vật D Cả A, B, C 54 Toàn thể chân khớp bao bọc lớp A Cuticun B Kitin C Protein D Lipit 55 Có kiểu vây đuôi cá A B C D 56 Cơ thể sứa lược có cấu tạo kiểu A Đối xứng hai bên B Đối xứng toả tròn hai tia C Đối xứng toả tròn D Không đối xứng 57 Khi bị nhiễm Trùng sốt rét, hồng cầu người bệnh A Không bị ảnh hưởng B Tăng lên C Giảm xuống D Tăng giảm theo giai đoạn 58 Giun quế thuộc lớp ngành Giun đốt A Lớp Giun nhiều tơ B Lớp Giun tơ C Lớp Giun trịn D Lớp Đỉa 59 Lớp hình nhện có…………đơi chân phần phụ ngực A B C D 60 Các loài Ếch nhái sống nơi khơ thường làm để giảm thoát nước da A Căng da cho nhẵn bóng B Da hóa sừng sù xì C Biến đổi màu sắc da thẫm D Biến đổi màu sắc da sáng 61 Giun kim thường đẻ trứng vào thời gian ngày A Buổi sáng sớm B Buổi trưa C Ban đêm D Bất kỳ thời gian trứng chin 62 Giun nốt sần thường ký sinh đâu A Các loại thực phẩm B Chỉ có họ Đậu C Ở số lồi trùng D Ở số loài Chim, thú 63 Hệ sinh dục Giun tròn cấu tạo dạng A Ống B Khe C Xoắn ốc D Hình dải 64 Sò huyết thuộc lớp ngành thân mềm A Lớp chân đầu B Lớp chân bụng C Lớp hai mảnh vỏ D Lớp vỏ 65 Các lồi Cá xương đại thường có kiểu vảy A Vẩy B Vẩy láng C Vẩy tròn D Khơng có vẩy 66 Sán lợn A Có giác bám khơng có vành móc B Có giác bám vành móc C Có giác bám vành móc D Có giác bám vành móc 67 Trong lớp thuộc ngành Giun dẹp , lớp sống ký sinh A Lớp Sán tiêm mao Sán dây B Lớp Sán dây, Sán đơn chủ sán song chủ C Lớp Sán đơn chủ sán song chủ (5)68 Cấu trúc khoá định loại gồm A Danh lục lồi B Hình thái sử dụng khố định loại C Bảng tra D Cả A, B, C 69 Ngành Sứa lược có A lớp B lớp C lớp D lớp 70 Tế bào Giun dẹp bao gồm A Cơ vòng dọc B Cơ vòng, dọc xiên C Cơ dọc xiên D Cơ vòng xiên 71 Phần quan sinh trưởng Sán dây A Đầu B Cổ C Bụng D Cả A,B,C 72 Trứng Giun đốt phân cắt A Xoắn ốc xác định B Xoắn ốc không xác định C Chéo xác định D Chéo không xác định 73 Đốt chín Sán bị có tử cung phân A 10 – 15 nhánh ngang B 18 – 25 nhánh ngang C – 10 nhánh ngang D – 20 nhánh ngang 74 Khi bị nhiễm Trùng sốt rét, hồng cầu người bệnh A Không bị ảnh hưởng B Tăng lên C Giảm xuống D Tăng giảm theo giai đoạn 75 Bọ cạp có đơi chân phát triển A Chân kìm B Chân xúc giác C Chân bò thứ D Chân bò thứ tư 76 Trong ngành sau, ngành bắt đầu có mầm mống phôi thứ A Ngành Thân lỗ B Ngành Ruột khoang C Ngành Sứa lược D Ngành Giun tròn 77 Nội quan loài Sán mép thường xếp A Theo phần riêng biệt dọc thể B Theo phần riêng biệt ngang thể C Lặp lại nhiều lần dọc thể D Lặp lại ngang thể 78 Ngành động vật Nguyên sinh gồm có … Lớp A B C D 79 Amip di chuyển cách A Dùng chân sợi roi B Có chân để di chuyển C Tạo chân giả cách chuyển dịch nội chất ngoại chất theo hướng D Không di chuyển 80 Sán gan nhỏ ký sinh A Gan Người, Chó, Mèo B Ống dẫn mật Người, Chó, Mèo C Gan Trâu, Bò, Dê, Cừu D Ống dẫn mật Trâu, Bò, Dê, Cừu 81 Sán gan lớn thuộc lớp A Sán tiêm mao B Sán song chủ C Sán đơn chủ D Sán dây 82 Sán phổi ký sinh qua vật chủ trung gian A Ốc mút Ốc tai B Ốc tai Cua C Ốc mút loài thuộc họ Cá chép D Ốc mút Cua 83 Nội quan loài thuộc lớp Sán dây thường xếp (6)B Theo phần riêng biệt ngang thể C Lặp lại nhiều lần dọc thể D Lặp lại ngang thể 84 Sán Bò có giác bám A B C D Khơng có giác bám 85 Giun xoắn ký sinh dạng nào? A Kén B Ấu trùng C Trưởng thành D Kén ấu trùng 86 Bệnh phù chi phận sinh dục người loại Giun ký sinh gây ra? A Giun kim B Giun đũa C Giun D Cả A, B, C 87 Ngành Giun đốt có Lớp A B C D 88 Lớp Giáp xác thuộc phân ngành ngành Chân khớp A Trùng Ba thùy B Có kìm C Có mang D Có khí quản 89 Ngành Chân khớp có cấu tạo A Khơng phân đốt B Phân đốt đồng hình C Phân đốt dị hình D Có phân đốt tùy lồi 90 Mực ống thuộc lớp ngành Thân mềm A Lớp Chân đầu B Lớp Chân bụng C Lớp hai mảnh vỏ D Lớp vỏ 91 Khi bị nhiễm Trùng sốt rét, hồng cầu người bệnh A Không bị ảnh hưởng B Tăng lên C Giảm xuống D Tăng giảm theo giai đoạn 92 Giun quế thuộc lớp ngành Giun đốt A Lớp Giun nhiều tơ B Lớp Giun tơ C Lớp Giun trịn D Lớp Đỉa 93 Phần quan sinh trưởng Sán dây A Đầu B Cổ C Bụng D Cả A, B, C Phần 2: Trả lời (sai) 1 Độ lớn cá số vịng năm vẩy có tương qun với Phần lớn lồi ngành Giun đốt khơng có ích 3 Lớp Sán dây phát triển khơng có thay đổi vật chủ nhìn chung có xen kẽ hệ 4 Loài tập hợp cá thể sinh vật có khả trao đổi thơng tin di truyền với cho không hữu thụ 5 Cấu trúc tên khoa học loài bao gồm: Tên họ, tên Chi, tên loài, tên tác giả năm định tên 6 Amip sinh sản vơ tính cách nhân đơi 7 Giun dẹp ngành động vật có tổ chức thể cao nhóm động vật có đối xứng hai bên, có ba phơi chưa xoang 8 Ở số vùng núi nước ta, tập tục dùng thịt ếch nhái tươi đắp vào mắt để chữa đau mắt gây bệnh u sán nhái 9 Kén Giun xoắn phát triển vào động vật thân mềm 10 Giun phát triển qua vật chủ trung gian Ốc mút 11 Phần lớn lồi ngành giun trịn khơng có ích 13 Có 13 tiêu chuẩn phân loại động vật 14 Thời gian ủ bệnh bệnh sốt rét kéo dài 18-26 ngày tùy loài (7)16 Kén giun xoắn tiếp tục phát triển khỏi ống tiêu hóa 17 Giun kim thường sống phần cuối ruột già, đầu ruột non người, trẻ nhỏ 18 Con đường lan truyền giun sán qua vật chủ trung gian 19 Muỗi Anopheles thuộc lớp hình nhện 20 Cá cóc Mẫu Sơn loài đặc hữu giới 21 Phần lớn lồi ngành Giun trịn có hại 22 Có 16 nguyên tắc phân loại động vật 23 Thời gian ủ bệnh bệnh sốt rét kéo dài 11-13 ngày tùy loài 24 Giun kim thường sống phần cuối ruột non, đầu ruột già người 25 Các loài họ Cá chép vật chủ trung gian truyền bệnh Sán gan nhỏ 26 Bọ cạp có đơi chân kìm phát triển, tận đôi kẹp lớn 27 Tác hại Giun, Sán ký sinh làm tổn thương chỗ, tiết độc tố làm suy nhược thể, mở đường cho bệnh khác xâm nhập 28 Giun dẹp ngành động vật có tổ chức thể thấp nhóm động vật có đối xứng tỏa trịn hai tia, có hai phơi chưa xoang 29 Giun đốt có hệ quan hình thành đủ, hệ vận động chi bên 30 Phân lớp Tentaculata có tua bắt mồi suốt đời 31 Cây trồng bị nhiễm Giun nốt sần bị giảm suất 50% 32 Lớp hình nhện có đơi phần phụ ngực: Kìm, chân xúc giác đơi chân bị 33 Lớp chân bụng lớp Lớn ngành ngành Thân mềm 34 Ếch nhái hô hấp da 35 Phân lớp Tentaculata có tua bắt mồi suốt đời giai đoạn đầu 36 Tiêu chuẩn sinh thái tiêu chuẩn thương sử dụng phân loại động vật 37 Giun tơ sinh sản hữu tính cách ghép đơi theo hình thức quay chéo đầu, đai sinh dục ép vào lỗ nhận tinh 38 Độ lớn cá khơng có mối tương quan với số vịng năm vẩy cá 39 Khóa định loại tài liệu giúp người nghiên cứu xác định đặc điểm lồi có mẫu vật tay 40 Lớp Sán song chủ phát triển có xen kẽ hệ, di chuyển qua vật chủ 41 Ở số vùng núi nước ta, tập tục dung thịt ếch nhái tươi đắp vào mắt để chữa đau mắt gây bệnh đau mắt hột 42 Cây trồng bị nhiễm Giun nốt sần bị giảm suất 20-40% 43 Con đường lan truyền Giun sán đa dạng, phức tạp, qua đất, nước, qua hay nhiều vật chủ trung gian (8)Phần 3: Nối câu cột với câu cột để tạo thành mệnh đề đúng Cột 1 Cột 2 1 Hệ thần kinh Giun dẹp 2 Hệ tiết Giun trịn khơng có 3 Sauk hi thụ tinh, giun xoắn Thiếu trùng ghẻ đêm Khi ruột, dạng trưởng thành giun đũa 6 Ếch nhái giữ số nét nguyên thủy động vật sống nước 7 Cơ thể Amip khối tế bào chất có 8 Kiểu đặc trưng ngành giun gồm 9 Sau thụ tinh, Giun kim đực 10 Chi ếch nhái 11 Đặc điểm đặc trưng Trùng bào tử có 12 Nội quan loài thuộc lớp Sán dây thường 13 Trong phát triển, cá thể ếch nhái 14 Cơ thể cá sụn phủ 15 Amip chuyển vận cách 16 Sán gan nhỏ ký sinh 17 Hệ bạch huyết Ếch nhái phát triển với 18 Có thể vào vịng năm vẩy cá xương để xác định 19 Một số nhóm thuộc ngành động vật nguyên sinh có tượng 20 Giun ký sinh A Tế bào nội chất tế bào ngoại chất B Chui lây lan tới người khác qua tiếp xúc C Tập trung thành não phía trước với nhiều đôi dây thần kinh chạy dọc thể D Chui vào hạch bạch huyết để ấu trùng E Dạng biến đổi tuyến da theo kiểu nguyên đơn thận F Tế bào chất nhân G Dạng biến đổi tuyến đơn thận H Chết thải qua phân I Là dải thần kin nằm dãy lược J Chui ngồi tìm nơi an toàn để đẻ trứng A 18-25 nhánh ngang, rung tưng đốt có khả bị ngồi B Đẻ trứng tạo thành kén bám vào thành ruột C Da trần, dễ thấm nước, quan tiết trung thận D Tiết độc tố gây buồn nôn, đau bụng vặt, tắc ruột E Hô hấp chủ yếu da F Nội chất lỏng dạng hạt phía ngoại chất qnh phía ngồi G loại: Cơ vòng, dọc, xoắn, xiên H Nội chất dạng quánh phía ngoại chất lỏng dạng hạt phía ngồi I 7-10 nhánh ngang, rụng khúc 5-6 đốt, theo phân J loại: Cơ vòng, dọc, xiên A 18-25 nhánh ngang, rung tưng đốt có khả bị ngồi B Chết bị tống ngồi C Chi ngón điển hình chưa biến đổi D Chết phân hủy ruột non E Chi ngón điển hình biến đổi F Giai đoạn liệt sinh bào tử hồng cầu G Sắp xếp trình tự dọc thể H Giai đoạn sinh bào tử vòng đời I 7-10 nhánh ngang, rụng khúc 5-6 đốt, theo phân J Sắp xếp lặp lại nhiều lần dọc theo thể (9)B Giữ nguyên môi trường sống C Vẩy trần D Có thay đổi mơi trường sống E Vảy sụn vẩy sừng F Hình thành chân giả G Ống dẫn mật người, chó, mèo H Dùng roi xung quanh thể để di chuyển I Một giai đoạn sống J Ống dẫn mật Trâu, Bò, Dê, Cừu A Di chuyển vành tai vật chủ để đẻ trứng B Nhiều túi bạch huyết lớn da C Trọng lượng cá thể D Nhiều túi bạch huyết nhỏ da E Tuổi cá thể F Tăng nhiễm sắc thể nhân G Bộ phận sinh dục, vú, chân động vật có vú, Chim, Bị sát, Ếch nhái H Giảm nhiễm sắc thể nhân I Rời vật chủ, xuống đất đẻ trứng J Hệ tuần hoàn, bạch huyết, hốc thể, màng não động vật có vú, Chim, Bị sát, lưỡng cư Phần 4: Điền khuyết 1 Ếch nhái động vật nên đời sống chúng lệ thuộc chặt chẽ vào điều kiện mơi trường 2 Dựa vào đặc điểm có khơng có phân chia ngành Sứa lược thành Lớp Atentaculata Tentaculata 3 Sán gan nhỏ phát triển qua Ốc mút lồi họ Cá chép 4 Có thể vào cá xương để xác định độ tuổi Ếch nhái lớp động vật có nhóm xuất sớm giới động vật Khi dùng thịt ếch, nhái tươi đắp vào mắt để chữa bệnh đau mắt gây bệnh Sự hình thành trùng lần xuất động vật không xương sống 9 Vẩy xương lớp cá xương phát triển liên tục, hình thành mặt ngồi 10 Tập quán sử dụng nguyên nhân gây tỷ lệ nhiễm giun đũa cao nước ta 11 Chân đầu có tổ chức thể cấu tạo quan 12 ………… Được coi nhóm động vật đa bào nguyên thủy thấy 13 Phần chân lớp chân bụng có khối đáy phẳng 14 Dựa vào đặc điểm có khơng có phân chia ngành sứa lược thành lớp Atentaculata Tentaculata (10)17 Lớp Cá miệng trịn có hệ thần kinh 18 Lớp Giun tơ có tuyến sinh dục tập trung ở……… 19 Lớp mảnh vỏ có ………… tiêu giảm mang phát triển dạng lớn 20 Vẩy xương lớp Cá xương phát triển liên tục, hình thành mặt 21 Khả lây truyền giun sán phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện địa hình, khí hậu, thành phần, , thời gian ni trồng người 22 Cơ quan tiết cá miệng trịn có thận nằm 23 Vỏ ngồi Giáp xác giàu 24 Lớp giun tơ có tuyến sinh dục tập trung 25 Lớp mảnh vỏ có tiêu giảm mang phát triển dạng lớn 26 Có xương sống phân ngành giới động vật 27 Giáp xác lớn có quan hơ hấp chun hóa 28 Hệ thần kinh phân ngành vỏ liền có dạng quan cảm giác phát triển 29 Cá sụn có xương chắn có thấm Canxi 30 Vẩy xương lớp Cá xương phát triển liên tục, hình thành mặt ngồi 31 Dựa vào đặc điểm có khơng có phân chia ngành Sứa lược thành Lớp Atentaculata Tentaculata
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG ON TAP DVR2, DE CUONG ON TAP DVR2

Hình ảnh liên quan

C. Chi 5 ngón điển hình chưa biến đổi D. Chết và phân hủy ở ruột non  E. Chi 5 ngón điển hình đã biến đổi - DE CUONG ON TAP DVR2

hi.

5 ngón điển hình chưa biến đổi D. Chết và phân hủy ở ruột non E. Chi 5 ngón điển hình đã biến đổi Xem tại trang 8 của tài liệu.
F. Hình thành chân giả - DE CUONG ON TAP DVR2

Hình th.

ành chân giả Xem tại trang 9 của tài liệu.