0

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TÌM VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ -TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

7 85 7
  • BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TÌM VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ -TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:03

Có rất nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kỹ năng tìm việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp trường cao đẳng KTTCTN, tuy nhiên trong phạm vi nghiên cứu của đề tà[r] (1)BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TÌM VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ -TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN Hà Thị Trường1*, Hoàng Anh Hùng1, Trương Phúc Hưng2 1Trường Cao đẳng Kinh Tế - Tài Thái Nguyên 2Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Nhằm tìm hiểu thực trạng, nhân tố ảnh hưởng đến kỹ tìm việc làm sau tốt nghiệp sinh viên tốt nghiệp trường Cao đẳng Kinh Tế -Tài Thái Nguyên, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp điều tra bảng hỏi, phương pháp vấn sâu phương pháp xử lý số liệu thống kê toán học Kết nghiên cứu cho thấy, kỹ tìm việc làm sau tốt nghiệp sinh viên mức trung bình v thể qua kỹ năng: Kỹ lập kế hoạch nghề nghiệp, kỹ tìm kiếm thơng tin việc làm, kỹ n ăng chuẩn bị hồ sơ xin việc kỹ vấn nhân Kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến kỹ tìm việc làm sinh viên sau tốt nghiệp Trong yếu tố chủ quan có ảnh hưởng mạnh mẽ yếu tố tính tích cực sinh viên , động tìm kiếm việc làm Yếu tố khách quan yếu tố chương trình đào tạo nhà trường phương pháp giảng dạy giảng viên Xuất phát từ thực trạng nhân tố ảnh hưởng, nhóm nghiên cứu đề xuất số biện pháp giúp phát triển kỹ tìm việc làm sau tốt nghiệp cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh Tế -Tài Thái Ngun, qua góp phần phục vụ cho công tác định hướng đào tạo trường Từ khóa: Giáo dục; nâng cao kỹ năng; tìm việc làm; sinh viên sau tốt nghiệp; Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài Thái Nguyên Ngày nhận bài: 26/02/2020; Ngày hoàn thiện: 24/4/2020; Ngày đăng: 27/4/2020 THE METHOD OF DEVELOPING JOB SEEKING SKILLS FOR GRADUATES OF THAI NGUYEN COLLEGE OF ECONOMICS AND FINANCE Ha Thi Truong1*, Hoang Anh Hung2, Truong Phuc Hung1 1Thai Nguyen College of Economics and Finance 2TNU - University of Sciences ABSTRACT In order to study the current situation and the fact ors affecting job seeking skills after graduation of Thai Nguyen College of Economics and Finance, some research methods have been used such as: The method of document research, the method of survey by questionnaire, the method of in -depth interview and data processing method by mathematical statistics The research results show that the students' job seeking skills after graduation are at an average level and are expressed through four skills: career planning skills, skills of seaching information about jo bs, curriculum vitae preparing skills and interview skills The research results also show the factors affecting job seeking skills of students after graduation, in which the subjective factor that has a strong influence is the student's activeness and job seeking motivation The objective factor is the school's curriculum and the teachers’s teaching methods Originating from the current situation and influencing factors, the research group has proposed a number of measures to help develop job seeking skills for students after graduation of Thai Nguyen College of Economics and Finance, thereby contributing to the orientation and training at the college Keywor ds: Education; improving sk ills; finding a job; graduate students; Thai Nguyen College of Economics and Finance Received: 26/02/2020; Revised: 24/4/2020; Published: 27/4/2020 (2)1 Đặt vấn đề Bản tin cập nhật thị trường lao động quý 3-2019, Bộ Lao động Thương binh Xã hội công bố số người thất nghiệp có trình độ “cao đẳng” 79 nghìn người, tăng 3,8 nghìn người so với quý 3/2018 tăng 10,3 nghìn người so với quý 2/2019 [1] Các chuyên gia đưa nhiều lý giải thích ngun nhân thất nghiệp, kỹ tìm việc cịn thiếu yếu hạn chế lớn sinh viên sau tốt nghiệp Kết nghiên cứu Finch & cộng sự, Lievens & Sackett (2012) [2], đề cập đến loại kỹ mềm nhà tuyển dụng quan tâm tuyển chọn sinh viên, là: kỹ giao tiếp văn bản; kỹ giao tiếp lời nói; kỹ lắng nghe; tính chuyên nghiệp kỹ làm việc nhóm Ngồi ra, nghiên cứu Hopkins & cộng (2011) [3], mối quan hệ kinh nghiệm trước tốt nghiệp việc tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp nhà tuyển dụng Trong tâm lý học, kỹ hiểu lực vận dụng kiến thức, kinh nghiệm cá nhân vào thao tác cụ thể điều kiện thực tiễn để chủ thể thực có hiệu hành động [4] Kỹ tìm việc làm sinh viên sau tốt nghiệp Trường cao đẳng Kinh tế Tài Thái Nguyên (KTTCTN) lực vận dụng kiến thức ngành học, kiến thức xã hội, kinh nghiệm tích lũy q trình học, vận dụng vào thực tế trình tìm việc làm để sinh viên thực có hiệu q trình tìm việc Trong giai đoạn khủng hoảng việc làm nay, sinh viên trường cao đẳng KTTCTN, bên cạnh kiến thức chun mơn đào tạo, họ cần có kỹ để có khả tìm việc làm Vì vậy, đề tài “Biện pháp phát triển kỹ tìm việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp Trường cao đẳng KTTCTN” tiến hành với mong muốn đưa số biện pháp thiết thực nhằm giải vấn đề 2 Đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu 300 cựu sinh viên trường cao đẳng KTTCTN khóa 9, 10, 11, 12 thuộc chun ngành Kế tốn, Tài - Ngân hàng, Luật, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin 2.2 Phương pháp nghiên cứu Trong khuôn khổ đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau đây: Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Phương pháp thực theo bước: phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa lý thuyết vấn đề liên quan đến kỹ năng, kỹ tìm việc làm sinh viên sau tốt nghiệp Phương pháp điều tra bảng hỏi: Căn vào mục đích nghiên cứu chúng tơi xây dựng bảng hỏi có cấu trúc gồm phần Phần 1: Thông tin chung người cung cấp thông tin; phần 2: thông tin thực trạng việc làm sinh viên tốt nghiệp; phần 3: Tìm hiểu mức độ chủ động sinh viên thực kỹ tìm việc làm; phần 4: Tìm hiểu yếu tố chủ quan khách quan ảnh hưởng tới kỹ tìm kiếm việc làm sinh viên sau tốt nghiệp Trong đó, nhóm câu hỏi thuộc phần đo thang đo Likert mức độ (1 - Chủ động/ Ảnh hưởng; - Ít chủ động/ Ít ảnh hưởng; - Không chủ động/ Không ảnh hưởng) Đối với thang đo Likert mức độ sử dụng khảo sát, giá trị khoảng cách = (Maximum - Minimum)/n= (3-1)/3=0.67 Ý nghĩa mức sau: 1 - 1,67: Không chủ động/ Không ảnh hưởng 1,68 - 2,33: Ít chủ động/ Ít ảnh hưởng 2,34 - 3: Chủ động/ Ảnh hưởng Phương pháp vấn sâu: Nhóm nghiên cứu tiến hành vấn sinh viên tốt nghiệp giảng viên nhằm tìm hiểu sâu thêm kỹ tìm việc làm sinh viên sau tốt nghiệp (3)3 Kết nghiên cứu 3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu Để tiến hành điều tra kỹ tìm việc làm sinh viên tốt nghiệp giai đoạn 2015 - 2018, nhóm nghiên cứu phát 300 phiếu thu 250 phiếu, đạt tỷ lệ 83,3% Số mẫu phân bố vào khóa, cụ thể khóa 9, 10, 11, 12 có tỷ lệ là: 85 (34%), 68 (27,2%), 45 (18%) 52 (20,8%) 3.2 Thực trạng việc làm sinh viên sau tốt nghiệp trường cao đẳng KTTCTN qua thời gian tìm việc làm Kết điều tra cho thấy, sinh viên sau tốt nghiệp tìm việc làm khoảng thời gian 6-12 tháng chiếm tỷ lệ cao với 143 sinh viên (57,2%) Đây mốc thời gian sinh viên có thêm kiến thức, kinh nghiệm kỹ tìm việc làm sau trình tìm kiếm việc làm kể từ tốt nghiệp Số sinh viên tìm việc làm vịng tháng sau tốt nghiệp có 40 sinh viên (16%) tìm việc làm sau 1- tháng có 67 sinh viên (26,8%) Kết cụ thể thể bảng Bảng Thời gian tìm việc làm sau tốt nghiệp Thời gian Số lượng Tỷ lệ % Trong vòng tháng 40 16 Sau tháng - tháng 67 26,8 Sau tháng - 12 tháng 143 57,2 Tổng 250 100 Q trình xin việc thành cơng hay thất bại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiên qua khảo sát cho thấy số lượng sinh viên tìm việc làm sau tốt nghiệp mức hạn chế, yếu tố ảnh hưởng gồm nhiều yếu tố khác nhiên đa phần sinh viên nhấn mạnh tới yếu tố kỹ tìm việc làm Đây yếu tố quan trọng định tới khả có việc làm sau tốt nghiệp sinh viên 3.3 Thực trạng kỹ tìm việc làm sinh viên trường cao đẳng KTTCTN Kỹ tìm việc làm bao gồm tổ hợp kỹ năng: kỹ lập kế hoạch nghề nghiệp, kỹ tìm kiếm thơng tin việc làm, kỹ chuẩn bị hồ sơ xin việc, kỹ vấn nhân Trong khn khổ viết, nhóm nghiên cứu tập trung nghiên cứu mức độ thực kỹ Kết nghiên cứu thể bảng Trong kỹ trên, sinh viên thực tốt “Kỹ tìm kiếm thơng tin việc làm” với ĐTB = 2,36 52% sinh viên chủ động, 32% sinh viên chủ động 16% khơng chủ động tìm kiếm thơng tin việc làm; tiếp đến “Kỹ chuẩn bị hồ sơ xin việc” với ĐTB = 2,27 50,8% sinh viên lựa chọn chuẩn bị hồ sơ xin việc mức chủ động, 28,2% sinh viên chủ động 20,4% khơng chủ động Ở vị trí thứ 3, “Kỹ lập kế hoạch nghề nghiệp” với ĐTB = 2,14 có 33,6% sinh viên cho chủ động trình lập kế hoạch nghề nghiệp, 27,2% sinh viên chủ động 39,2% khơng chủ động Ở vị trí số 4, “Kỹ vấn nhân sự” với ĐTB = 2,09 27,2% sinh viên đánh giá thân mức chủ động thực kỹ vấn nhân sự, 26,8% đánh giá thân mức chủ động 46% mức không chủ động ĐTB kỹ 2,21 ĐTB cho thấy, sinh viên chủ động thực kỹ tìm kiếm việc làm hay kỹ tìm kiếm việc làm sinh viên mức trung bình Bảng Mức độ chủ động sinh viên thực kỹ tìm kiếm việc làm Kỹ Mức độ ĐTB Chủ động Ít chủ động Khơng chủ động SL % SL % SL % Kỹ lập kế hoạch nghề nghiệp 84 33,6 68 27,2 98 39,2 2,14 Kỹ tìm kiếm thơng tin việc làm 130 52 80 32 40 16 2,36 Kỹ chuẩn bị hồ sơ xin việc 127 50,8 72 28,2 51 20,4 2,27 Kỹ vấn nhân 68 27,2 67 26,8 115 46 2,09 (4)3.4 Thực trạng đào tạo kỹ tìm việc cho sinh viên trường cao đẳng KTTCTN Trong số 250 sinh viên trường cao đẳng KTTCTN tốt nghiệp vấn, có 48% sinh viên đào tạo kỹ tìm kiếm việc làm trường Điều cho thấy tất sinh viên học trường đào tạo kỹ Cụ thể, tỉ lệ sinh viên đào tạo kỹ khóa 9, 10, 11, 12 26,6%, 25,4%, 23,2% 24,8% Nguyên nhân đưa do, kỹ tìm việc làm khơng đào tạo cách thức, có hệ thống mà kỹ thuộc nhóm kỹ tìm việc giảng dạy số môn học định, mơn học khơng giảng dạy cho sinh viên tồn trường mà có số sinh viên thuộc chuyên ngành định học Có thể lấy ví dụ số môn học như: Quản trị nhân lực, kiến thức sinh viên nắm sau học môn học kiến thức liên quan đến tuyển dụng nhân sự, cụ thể phương thức tuyển dụng, nội dung cần trình bày thư xin việc, sơ yếu lý lịch Một môn học khác cung cấp cho sinh viên kỹ liên quan đến tìm việc làm mơn học Giao dịch đàm phán kinh doanh Trong môn học này, sinh viên cung cấp kiến thức liên quan đến kỹ giao tiếp giao dịch, tâm lý văn hóa giao dịch Sinh viên hồn tồn vận dụng kiến thức vào trình đàm phán điều kiện làm việc trình tuyển dụng Tuy nhiên môn học giảng dạy cho sinh viên số ngành như: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài - Ngân hàng Ngồi kỹ đào tạo, thời gian theo học trường bên cạnh hoạt động học tập sinh viên tham gia vào hoạt động khác cơng tác lớp, cơng tác Đồn, tham gia câu lạc trường, tham gia hoạt động tình nguyện Những hoạt động khơng giúp trang bị cho sinh viên kỹ sống mà cịn ảnh hưởng gián tiếp đến kỹ tìm việc làm sau tốt nghiệp sinh viên 3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ tìm việc làm sinh viên sau tốt nghiệp 3.5.1 Các yếu tố khách quan Có nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kỹ tìm việc làm sinh viên sau tốt nghiệp trường cao đẳng KTTCTN, nhiên phạm vi nghiên cứu đề tài, nhóm nghiên cứu tìm hiểu yếu tố khách quan tác động đến là: Chương trình đào tạo; hỗ trợ từ đơn vị đào tạo; phương pháp giảng dạy giảng viên; điều kiện học tập trang thiết bị Kết khảo sát cho thấy, yếu tố khách quan, yếu tố ảnh hưởng mạnh tới kỹ tìm việc làm sinh viên sau tốt nghiệp “Chương trình đào tạo” (ĐTB = 2,53) Mỗi chương trình đào tạo gắn với ngành học Mỗi ngành học có mục tiêu đào tạo đặc thù khác nên có nhiều chương trình đào tạo khác với khối lượng kiến thức, yêu cầu chất lượng đặc thù tương ứng Từ khóa 7, sinh viên trường cao đẳng KTTCTN đào tạo hoàn toàn theo phương thức đào tạo tín Mục tiêu đào tạo theo tín tăng cường lực làm việc sinh viên sau tốt nghiệp, yếu tố kỹ quan tâm hàng đầu Chính vậy, chương trình đào tạo sinh viên đánh giá có ảnh hưởng nhiều tới việc hình thành kỹ tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp Bảng Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kỹ tìm việc làm Yếu tố ảnh hưởng Mức độ ảnh hưởng ĐTB Ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Không ảnh hưởng SL % SL % SL % Chương trình đào tạo 134 53,6 103 41,2 13 5,2 2,53 Sự hỗ trợ từ đơn vị ĐT 106 42,4 117 46,8 27 10,8 2,31 (5)Ở vị trí số 2, yếu tố “Phương pháp giảng dạy giảng viên” có ĐTB = 2,35 Giảng viên lực lượng gần gũi sinh viên Với phương pháp giảng dạy hấp dẫn, tạo hội cho sinh viên rèn luyện kỹ học tiền đề tốt để sinh viên rèn luyện kỹ nghề nghiệp Ở vị trí số 3, yếu tố “Sự hỗ trợ từ đơn vị đào tạo” có ĐTB = 2,31 Có nhiều chương trình hỗ trợ kỹ cho sinh viên Khoa, Trường, Hội sinh viên - Đoàn Thanh niên tổ chức, có chương trình hướng nghiệp như: Các buổi tọa đàm kỹ năng, yêu cầu nhà tuyển dụng với nguồn nhân lực mới, tư vấn thực tập tốt nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp Qua vấn sâu số cán bộ, giảng viên nhà trường, nhóm nghiên cứu nhận thấy, trường cao đẳng KTTCTN tổ chức nhiều hoạt động để giúp sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp Ở vị trí số 4, yếu tố “Điều kiện học tập trang thiết bị” có ĐTB = 2,09, gồm phịng học, trang thiết bị, thư viện, tài liệu tham khảo, mạng Internet… Trong năm gần đây, nhà trường cải thiện đáng kể, nâng cấp sở vật chất, giảng đường, phòng học, thư viện, mạng Internet, phục vụ hoạt động học tập thầy trị Sinh viên có sẵn mơi trường để rèn luyện, thực hành kiến thức học Do đó, vấn đề trở thành yếu tố ảnh hưởng định tới việc hình thành kĩ học tập sinh viên Số liệu cụ thể thể bảng 3.5.2 Các yếu tố chủ quan Yếu tố chủ quan ảnh hưởng lớn “Tính tích cực sinh viên” (ĐTB = 2,74) Quá trình tìm việc làm q trình địi hỏi chủ thể phải tích cực hoạt động để đạt mục đích mong muốn, khơng có tính tích cực thúc đẩy cá nhân hành động hiệu trình tìm việc làm không đạt hiệu cao Yếu tố “Động tìm kiếm việc làm” (ĐTB = 2,65) Sau tốt nghiệp, sinh viên xác định cho động cơ, mục đích cơng việc khác Để tìm hiểu động tìm việc làm sinh viên, chúng tơi nhận thấy có số động cụ thể sau: Động mặt kinh tế: sau tốt nghiệp nỗi lo khoản chu cấp gia đình cho thân khơng cịn bị cắt giảm phần khiến động tìm kiếm việc làm thân sinh viên bị ảnh hưởng mạnh mẽ; động xã hội: nhu cầu học hỏi, giao tiếp bạn sinh viên vô rộng lớn, sau tốt nghiệp có cá nhân mong muốn làm việc, cống hiến tạo dựng nhiều mối quan hệ, môi trường giao tiếp; động tự khẳng định: làm việc để phát triển thân, thể tài năng, đóng góp cho phát triển cộng đồng khẳng định vai trị, vị trí xã hội Yếu tố “Định hướng nghề nghiệp thân” có ĐTB = 2,63 Có định hướng nghề nghiệp giúp sinh viên xác định mục tiêu cần đạt phù hợp với giá trị nghề nghiệp mong muốn Đây yếu tố vô quan trọng giúp cá nhân thiết lập trình hành động để đạt mục tiêu Cuối yếu tố “Kinh nghiệm tham gia hoạt động ngoại khóa” (ĐTB = 2,35) Trong nhóm yếu tố bao gồm hoạt động ngồi chương trình khóa trường như: Tham gia câu lạc bộ, tổ đội nhóm, làm ban cán lớp hay công việc làm thêm trình sinh viên Số liệu cụ thể thể bảng Bảng Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến kỹ tìm việc làm Yếu tố ảnh hưởng Mức độ ảnh hưởng ĐTB Ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Không ảnh hưởng SL % SL % SL % Động tìm kiếm việc làm 165 66 85 34 0 2,65 Kinh nghiệm tham gia hoạt động ngoại khóa 110 44 120 48 20 2,35 Định hướng nghề nghiệp thân 158 63,2 92 36,8 0 2,63 (6)3.6 Biện pháp phát triển kỹ tìm việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp trường cao đẳng KTTCTN Để phát triển kỹ tìm việc làm sinh viên trường cao đẳng KTTCTN nhóm nghiên cứu đề xuất số biện pháp sau: Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức sinh viên vai trò tầm quan trọng kỹ tìm việc làm Mục tiêu: Giúp sinh viên hiểu ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng kỹ tìm việc làm, từ có định hướng, điều chỉnh trình học tập rèn luyện kỹ sinh viên Nội dung biện pháp: Định hướng nghề nghiệp từ sinh viên năm thứ nhất, giúp em tìm hiểu hệ thống kiến thức, kỹ cần có sau tốt nghiệp chuyên ngành, đồng thời giúp em thêm yêu nghề, tin tưởng phấn đấu cho nghề nghiệp Cách thực hiện: Tổ chức buổi thảo luận, toạ đàm kỹ nghề nghiệp, vấn đề việc làm sinh viên sau tốt nghiệp Bên cạnh tổ chức buổi giao lưu gặp gỡ cựu sinh viên, doanh nghiệp để sinh viên nắm bắt thơng tin q trình tìm việc hội nghề nghiệp sau trường; cung cấp cho sinh viên hệ thống tài liệu liên quan đến ngành học, hội việc làm sau tốt nghiệp Tổ chức buổi thăm quan, trải nghiệm thực tế công việc đơn vị tuyển dụng Điều kiện thực biện pháp: Cần có phối hợp chặt chẽ phòng ban chức năng, khoa trực thuộc trình tổ chức chương trình tọa đàm việc làm cho sinh viên; cần có hợp tác nhà trường đơn vị tuyển dụng; Nhà trường cần tạo điều kiện quan tâm đến chương trình đào tạo kỹ mềm đặc biệt kỹ tìm việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp; sinh viên cần chủ động, tích cực tham gia chương trình nâng cao kỹ tìm việc làm Biện pháp 2: Nâng cao tính tích cực chủ động của sinh viên Mục tiêu: Bên cạnh kiến thức truyền tải từ giảng viên, chương trình tọa đàm, hội thảo… sinh viên cần tích cực chủ động tự học, tự nghiên cứu rèn luyện kỹ tìm việc làm cho thân Nội dung biện pháp: Tính tích cực biểu cao việc sinh viên tự rèn luyện kỹ tìm việc làm Nếu tính tự ý thức ln thường trực sinh viên mang lại kết tốt trình tìm kiếm việc làm Cách thực hiện: Tích cực tham gia chương trình ngoại khóa tổ chức Đoàn – Hội, Khoa, nhà trường tổ chức; tích cực học hỏi tìm hiểu kiến thức kỹ tìm kiếm việc làm qua chương trình hội thảo, tọa đàm ngồi trường tổ chức; tìm hiểu kiến thức, kỹ tìm việc làm qua trang thơng tin thống nhà trường, báo, đài, Internet; tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi kỹ với sinh viên trường, anh chị cựu sinh viên; tích cực phấn đấu rèn luyện đạt kết học tập tốt Điều kiện thực biện pháp: Sinh viên phải có nhận thức đắn, đầy đủ vai trò, tầm quan trọng kỹ tìm việc làm; sinh viên có kiến thức qui định chuẩn đầu ngành học theo học, từ định hướng hoạt động rèn luyện kỹ cho thân; sinh viên có định hướng nghề nghiệp để phấn đấu rèn luyện kỹ tìm việc làm đạt hiệu cao Biện pháp 3: Tăng cường hoạt động sư phạm từ giảng viên, cán quản lý, phòng ban, đoàn niên, hội sinh viên nhà trường Mục tiêu: Giúp sinh viên phát huy tối đa lực, sở trường có hội thực hành kỹ tìm việc làm thơng qua chương trình học, qua hoạt động ngoại khóa (7)thực kỹ trình học; tăng cường, đổi chương trình thực tập, thực tế sở; tổ chức chương trình đào tạo kỹ cho sinh viên (liên kết trường) đặc biệt kỹ liên quan đến nghề nghiệp; tổ chức buổi hội thảo định hướng cho sinh viên khoa chương trình học, lĩnh vực nghề nghiệp sinh viên làm; tăng cường vai trị hỗ trợ Đoàn niên - Hội sinh viên Điều kiện thực biện pháp: Cần có phối hợp chặt chẽ phòng chức năng, khoa, tổ chức đoàn hội giảng viên toàn trường 4 Kết luận Qua khảo sát 250 cựu sinh viên nhóm nghiên cứu thấy: Sinh viên tốt nghiệp trường cao đẳng KTTCTN có kỹ tìm việc làm mức trung bình, bên cạnh có khác biệt việc thực kỹ tìm kiếm việc làm sinh viên Kết hệ tất yếu thực trạng Để có đề xuất biện pháp tác động, nhóm nghiên cứu tìm hiểu yếu tố tác động đến thực trạng Trong đó, yếu tố chủ quan “Tính tích cực sinh viên”, “Động tìm kiếm việc làm” yếu tố khách quan “Chương trình đào tạo nhà trường”, “Phương pháp giảng dạy giảng viên” yếu tố có ảnh hưởng mạnh mẽ đến kỹ tìm việc sinh viên sau tốt nghiệp Để khắc phục thực trạng đó, nhóm nghiên cứu đề xuất biện pháp tác động Trong biện pháp mà nhóm nghiên cứu đề xuất có biện pháp thuộc phía nhà trường, có biện pháp thuộc phía sinh viên quan trọng thân sinh viên phải tự nhận thức trau dồi kỹ tìm việc làm hội tìm kiếm việc làm em nâng cao TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [1] Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs, “Vietnam’s Labor Market Latest News,” MLISA-TR-97, 2020 [Online] Available: http://ilssa.org.vn/vi/ban-tin-khoa-hoc/ban- tin-cap-nhat-thi-truong-so-23-labour-market-update-vol23-97 [Accessed Jan 25, 2020] [2] F Lievens, and P R Sackett, “The validity of interpersonal skills assessment via situational judgment tests for predicting academic success and job performance,” Journal of Applied Psychology, vol 97, no 2, pp 460-468, 2012 [3] C D Hopkins, M A Raymond, and Carlson, “Educating students to give them a sustainable competitive advantage,” Journal of Mark eting Education, vol 33, no 3, pp 337-347, 2011 http://ilssa.org.vn/vi/ban-tin-khoa-hoc/ban- tin-cap-nhat-thi-truong-so-23-labour-market-update-vol23-97
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TÌM VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ -TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN, BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TÌM VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ -TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

Hình ảnh liên quan

Bảng 2. Mức độ chủ động của sinh viên khi thực hiện kỹ năng tìm kiếm việc làm Kỹ  năng  - BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TÌM VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ -TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

Bảng 2..

Mức độ chủ động của sinh viên khi thực hiện kỹ năng tìm kiếm việc làm Kỹ năng Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 1. Thời gian tìm được việc làm sau tốt nghiệp - BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TÌM VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ -TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

Bảng 1..

Thời gian tìm được việc làm sau tốt nghiệp Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 3. Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kỹ năng tìm việc làm - BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TÌM VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ -TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

Bảng 3..

Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kỹ năng tìm việc làm Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 4. Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến kỹ năng tìm việc làm - BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TÌM VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ -TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

Bảng 4..

Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến kỹ năng tìm việc làm Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan