0

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC GIÁO DỤC TÍNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

6 25 0
  • NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC GIÁO DỤC  TÍNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC  QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:02

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Thái Nguyên (Trung tâm), chúng tôi đã tiến hành kh[r] (1)NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC GIÁO DỤC TÍNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Nông La Duy, Trần Hoàng Tinh*, Hoàng Hữu Hiệu Trung tâm Giáo dục quốc phòng An ninh - ĐH Thái Ngun TĨM TẮT Trong cơng tác giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tham gia học tập mơn học giáo dục quốc phịng an ninh, việc yếu tố ảnh hưởng cần thiết Để góp phần nâng cao hiệu cơng tác giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Thái Nguyên (Trung tâm), tiến hành khảo sát phiếu hỏi, kết hợp với vấn trực tiếp lực lượng giáo dục xử lí kết phần mềm SPSS, phép toán thống kê nhận thấy, mức độ ảnh hưởng yếu tố chủ quan khách quan đến hiệu cơng tác giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên học tập, rèn luyện Trung tâm lớn Từ thực trạng đó, đề xuất bốn biện pháp nhằm phát huy tác động tích cực, đồng thời hạn chế tác động tiêu cực đến cơng tác giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên Trung tâm Việc vận dụng kết nghiên cứu này, công tác giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên Trung tâm giải pháp để đạt mục tiêu, yêu cầu tạo nên thành công khóa học Từ khóa: Giáo dục; kỷ luật; sinh viên; trung tâm; an ninh Ngày nhận bài: 10/3/2020; Ngày hoàn thiện: 24/4/2020; Ngày đăng: 27/4/2020 FACTORS AFFECTING DISCIPLINE EDUCATION FOR STUDENTS AT THE CENTER OF DEFENSE FOR EDUCATION AND SECURITY - THAI NGUYEN UNIVERSITY Nong La Duy, Tran Hoang Tinh*, Hoang Huu Hieu TNU - Center for National Defense and Security Education ABSTRACT In the discipline education for students taking part in learning the subject of defense a nd security education, it is necessary to identify the influencing factors In order to contribute to improving the effectiveness of disciplinary education for students at the Center for National Defense and Security Education - Thai Nguyen University (Center), we conducted a questionnaire survey, combining With direct interviews with the educational forces and processing the results using SPSS software, along with the statistical calculations, the influence of the subjective and objective factors on the effectiveness of the education discipline for students to study and practice at the center is huge From this situation, we have proposed four measures to promote positive effects, while limiting negative impacts on discipline education for students at the Center Applying this research result, in the discipline education work for students at the Center, is one of the solutions to achieve the goals, requirements and success of each course Keywor ds: Education; discipline; student; center; security Received: 10/3/2020; Revised: 24/4/2020; Published: 27/4/2020 (2)80 1 Mở đầu Trong nghiên cứu giáo dục tính kỷ luật (TKL), tác giả bàn luận đến biện pháp nâng cao hiệu giáo dục kỷ luật cho người học nhà trường Các nhà khoa học nước tập trung nghiên cứu theo hướng khác nhau, có dựa vai trò yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục TKL cho người học, để từ tìm biện pháp giáo dục TKL cho học sinh, sinh viên (SV) Đó là: V D Culacop nghiên cứu vai trò tự thân niên giáo dục TKL, viết: “Giáo dục hành vi đẹp, thói quen tốt cho niên theo yêu cầu, điều lệ, mệnh lệnh tổ chức, làm điều sở giác ngộ, tin tưởng sâu sắc họ vào đắn điều lệ, mệnh lệnh…[1, tr.31]” Stanislaw Kowalski (2003) khẳng định: “Môi trường giáo dục đại với yếu tố cấu thành đạt chuẩn mức độ cao hình thành kỷ luật tích cực cho người học theo ý nghĩa [2, tr.170]” Khi nói TKL học tập, Vũ Thị Hương Lý quan niệm “Nó thể thái độ tự giác, tích cực tham gia vào trình tìm kiếm, khám phá, phát kiến thức, vận dụng kiến thức để giải vấn đề thực tiễn, qua lĩnh hội nội dung học tập phát triển lực sáng tạo” [3] Các tác giả, Trần Bá Thanh [4], Nguyễn Văn Thanh [5], Lê Văn Làm [6] phân tích chất trình giáo dục TKL cho đội tính đa dạng hình thức giáo dục TKL cho học viên Các tác giả yếu tố thành công chưa thành công, nguyên nhân chủ quan, khách quan học kinh nghiệm giáo dục ý thức kỷ luật cho học viên, cho chiến sĩ sĩ quan điều kiện sẵn sàng chiến đấu giới đại Hàng năm, SV trường đại học đưa vào Trung tâm học tập, rèn luyện khoảng thời gian từ đến tuần, SV ăn, ở, tập luyện, sinh hoạt mơi trường có nội quy sinh hoạt chặt chẽ nhà trường quân đội, nhiên, cịn nhiều SV chưa có thói quen kỹ sống nề nếp, trật tự có kỷ cương nên gặp khó khăn học tập, rèn luyện, chí cịn vi phạm nội quy, kỷ luật Trung tâm Do đó, cần phải giáo dục TKL cho SV, trước hết để nâng cao chất lượng khóa học, sau để hình thành ý thức, hành vi sống lao động có kỷ luật sau Tác giả Trần Hoàng Tinh cho rằng: “Hoạt động giáo dục TKL cho SV Trung tâm diễn khoảng thời gian định, đan xen với hoạt động khác, q trình giảng dạy nội dung quốc phịng an ninh, tổ chức sinh hoạt đời sống vật chất, tinh thần, giải mối quan hệ SV với cán quản lý cấp, với giảng viên, với viên chức Trung tâm SV với SV [7]” Như vậy, giáo dục TKL cho SV Trung tâm biện pháp đảm bảo cho thành cơng khóa học, cho chất lượng đào tạo trường đại học, sâu xa để hình thành phẩm chất quan trọng người lao động chuyên nghiệp, xã hội công nghiệp mà hướng tới Để thực mục tiêu này, trước hết lực lượng giáo dục (LLGD) phải đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố bản, tìm biện pháp nhằm phát huy tối đa ảnh hưởng tích cực, đồng thời khắc phục có hiệu ảnh hưởng không mong muốn công tác giáo dục TKL cho SV Trung tâm 2 Phương pháp nghiên cứu (3)chí, bao gồm: Ban giám đốc, Trưởng, Phó phịng, Khoa; Cán quản lý SV Giảng viên, số nội dung cần làm rõ tiến hành vấn trực tiếp, thời gian tiến hành khảo sát năm học 2019 - 2020 Sau có kết khảo sát, tác giả sử dụng phương pháp xử lý số liệu để đánh giá thực trạng như: xử lý phần mềm SPSS phiên 18.0 mơi trường Window, phép tốn thống kê sử dụng nghiên cứu phân tích thống kê mơ tả với thang đánh giá mức độ Ảnh hưởng nhiều: điểm; Ảnh hưởng: điểm; Trung bình: điểm; Ít ảnh hưởng: điểm; Không ảnh hưởng: điểm Trong nghiên cứu này, sử dụng công thức: X = n x ni i Trong đó: X điểm trung bình cộng; ni số người có đánh giá; xi mức độ đánh giá (i số tự nhiên, từ đến 5); n tổng số người tham gia khảo sát Đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến công tác giáo dục TKL cho SV Trung tâm, vào điểm trung bình cộng nội dung Sau có điểm trung bình cộng tổng hợp, phân chia theo khoảng giá trị tương ứng mức độ Do vậy, khoảng phân biệt mức độ theo cơng thức (Max - Min)/n tính tốn (5-1)/5= 0,8 sau: Không ảnh hưởng (1 < 1,8); ảnh hưởng (1,8 < 2,6); trung bình (2,6 < 3,4); ảnh hưởng (3,4 < 4,2); ảnh hưởng nhiều (4,2 đến 5) Giá trị trung bình trung bình cộng điểm trung bình đánh giá theo giá trị tương ứng với mức độ 3 Kết nghiên cứu 3.1 Khảo sát mức độ ảnh hưởng yếu tố đến công tác giáo dục TKL cho SV Trung tâm Sau lựa chọn yếu tố chủ quan yếu tố khách quan, để tiến hành khảo sát mức độ ảnh hưởng đến công tác giáo dục TKL cho SV cho kết tổng hợp bảng Bảng Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến công tác giáo dục TKL cho SV tại Trung tâm giáo dục quốc phòng An ninh - Đại học Thái Nguyên STT Yếu tố ảnh hưởng Mức độ ảnh hưởng Điểm trung bình Ảnh hưởng nhiều Ảnh hưởng Trung bình Ít ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng SL % SL % SL % SL % SL % Các yếu tố chủ quan 1 Nhận thức LLGD giáo dục TKL cho SV 21 58,33 25,00 8,33 5,56 2,78 4,31 Trình độ, kỹ phối hợp của LLGD Trung tâm 19 52,78 11 30,55 8,33 5,56 2,78 4,25 3 Ý thức, thái độ, động SV học tập chấp hành kỷ luật Trung tâm 22 61,11 11 30,55 5,56 2,78 0,00 4,50 4 Thói quen tự bên trước vào Trung tâm 23 63,89 10 27,78 8,33 0,00 0,00 4,56 Đặc điểm, tích cách SV theo vùng, miền, thành phần dân tộc 8,33 19,45 14 38,89 22,22 4 11,11 2,92 6 Do đối tượng SV có trình độ nhận thức khơng đồng đều, yếu tố tính chất ngành nghề lựa chọn 5 13,89 16 44,44 25,00 11,11 5,56 3,50 Giá trị trung bình 4,007 Các yếu tố khách quan 1 Đường lối Đảng, Chính sách, pháp luật Nhà nước; Chỉ thị, Nghị thuộc lĩnh vực QP-AN (4)82 STT Yếu tố ảnh hưởng Mức độ ảnh hưởng Điểm trung bình Ảnh hưởng nhiều Ảnh hưởng Trung bình Ít ảnh hưởng Không ảnh hưởng SL % SL % SL % SL % SL % 2 Sự tác động nội dung chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh 17 47,22 12 33,33 13,89 5,56 0,00 4,22 3 Sự tác động môi trường Trung tâm xã hội 23 63,89 25,00 8,33 2,78 0,00 4,50 Thời gian học tập, rèn luyện Trung tâm (từ 4-5 tuần) 21 58,33 25,00 11,11 2,78 2,78 4,33 5 Chế độ đãi ngộ cho LLGD làm công tác giáo dục, đào tạo Trung tâm 4 11,11 11 30,55 10 27,79 22,22 8,33 3,14 6 Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục TKL cho SV 8,33 13,89 16 44,45 22,22 4 11,11 2,86 Giá trị trung bình 3,813 * Những yếu tố chủ quan Kết khảo sát đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố chủ quan giáo dục TKL cho SV thể Bảng Với kết cho thấy, yếu tố từ đến trên 80% LLGD đánh giá có Ảnh hưởng nhiều Ảnh hưởng đến công tác giáo dục TKL cho SV có điểm trung bình 4,25 điểm Như vậy, yếu tố người định, mà nhận thức, trình độ, lực hợp tác LLGD không đảm bảo, với thái độ, ý thức SV không tốt có ảnh hưởng lớn đến cơng tác giáo dục TKL cho SV Trung tâm Tương tự vậy, thói quen tự bên ngồi trước vào Trung tâm SV khác mức độ, ngày đầu vào Trung tâm khó khăn cho LLGD việc quản lý giáo dục TKL cho SV Với hai yếu tố lại (5 6), LLGD đánh giá mức độ ảnh hưởng mức độ thấp hơn Cụ thể, yếu tố số 6, “Trình độ nhận thức khơng đồng đều, yếu tố tính chất ngành nghề lựa chọn SV” có tỷ lệ đánh giá mức độ Ảnh hưởng nhiều Ảnh hưởng 58,33% tỷ lệ đánh giá hai mức cuối thang đo 16,67%, tương ứng có điểm trung bình 3,50 điểm Đặc biệt yếu tố “Đặc điểm, tích cách SV theo vùng, miền, thành phần dân tộc” có tỷ lệ đánh giá Ít ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng lên đến 33,33%, có 27,78% số người hỏi cho yếu tố có Ảnh hưởng nhiều Ảnh hưởng đến công tác giáo dục TKL cho SV điểm trung bình 2,92 điểm Thực tế đặc điểm, tích cách SV theo vùng, miền, thành phần dân tộc có ảnh hưởng định, SV miền núi có đặc tính khác so với SV xuất thân từ vùng thành thị, đồng * Những yếu tố khách quan Ngồi yếu tố chủ quan, yếu tố khách quan có tác động đáng kể đến công tác giáo dục TKL cho SV Mức độ ảnh hưởng yếu tố khách quan thể Bảng (5)Như vậy, nhìn chung đánh giá LLGD mức độ ảnh hưởng yếu tố chủ quan đến công tác giáo dục TKL cho SV Trung tâm cao yếu tố khách quan, giá trị trung bình yếu tố chủ quan 4,007 điểm, so với giá trị trung bình yếu tố khách quan 3,813 điểm Với kết khảo sát này, nhìn chung LLGD thừa nhận xác định rõ tác động yếu tố chủ quan, khách quan đến hiệu công tác giáo dục TKL cho SV học tập, rèn luyện Trung tâm giai đoạn vừa qua 3.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục TKL cho SV Trung tâm 3.2.1 Tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức cho LLGD SV cần thiết tầm quan trọng công tác giáo dục TKL cho SV Trung tâm Đây biện pháp giúp cho SV từ ngày đầu khóa học có ý thức tự giác, tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng trải nghiệm môi trường quân Trung tâm Đồng thời tạo thống nhận thức LLGD mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục TKL cho SV, từ có hành động quan tâm mức đến công tác giáo dục TKL cho SV học môn học GDQP&AN, nhằm nâng cao hiệu giáo dục TKL cho SV Trung tâm, tạo bước chuyển biến việc thực mục tiêu công tác GDQP&AN cho SV, Luật GDQP&AN xác định, góp phần vào việc đào tạo người phát triển toàn diện 3.2.2 Duy trì chế độ sinh hoạt hàng ngày theo nếp sống quân Trung tâm Mục đích biện pháp để hình thành nếp sống quân cho SV Trung tâm suốt thời gian học tập Duy trì chặt chẽ chế độ nề nếp, quy định sống quân hàng ngày thực từ dễ đến khó, tăng dần tính phức tạp, hình thành thói quen chấp hành kỷ luật cho SV Khi vào sống môi trường giáo dục Trung tâm, thời gian ngắn, khoảng thời gian trải nghiệm thực tế với quy định chặt chẽ rèn luyện TKL, khiến SV phải bộc lộ rõ TKL thân hội để SV rèn luyện ý chí, vượt qua khó khăn, gian khổ xây dựng cho phẩm chất tốt đẹp Trong tổ chức thực trì thực chế độ ngày cho SV theo nếp sống quân sự, LLGD phải xây dựng kế hoạch cách đầy đủ, chi tiết với nội dung cần thiết, như: mục tiêu, nội dung, phương pháp tiến hành, thời gian, địa điểm hoạt động, nguồn lực bảo đảm, người phụ trách; phải quản lý theo phân công, phân cấp phải xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực định quản lý việc trì thực chế độ ngày mà SV phải chấp hành, bổ sung, điều chỉnh để hoàn thiện kế hoạch sau giai đoạn hoạt động thực tiễn Với môi trường giáo dục đặc thù Trung tâm, nguyên tắc thống lý luận thực tiễn, lý thuyết gắn với thực hành, kết hợp chặt chẽ trình giáo dục trình tự giáo dục, đồng thời phải kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục LLGD, mà đặc biệt cán quản lý SV với hoạt động tự quản lý, tự giáo dục SV 3.2.3 Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ tổ chức, LLGD Trung tâm (6)84 Để có thông suốt hệ thống công tác giáo dục TKL cho SV, phải sở phân cấp cách rõ ràng quyền hạn, trách nhiệm cấp, phận, cá nhân, phải có mối quan hệ, phối hợp với nhau, chung mục đích tính hiệu cơng tác giáo dục TKL cho SV 3.2.4 Xây dựng mơ hình trung đội tự quản trong Trung tâm Trung đội SV tự quản tập thể SV biên chế thành trung đội, đặt hướng dẫn đại đội trưởng, trung đội có trung đội trưởng, trung đội phó tiểu đội trưởng Xây dựng mơ hình trung đội SV tự quản Trung tâm, nhằm phát huy tinh thần kỷ luật tự giác, tích cực, chủ động SV, tập thể trung đội học tập rèn luyện, chuyển hóa mục tiêu yêu cầu giáo dục LLGD thành nhu cầu tự thân SV, biến trình giáo dục thành trình tự giáo dục Xây dựng trung đội SV tự quản theo bước sau: Bước Thu thập thông tin cá nhân SV biên chế tiểu đội Bước Xây dựng cán trung đội tiến hành công tác bồi dưỡng Bước Xây dựng uy tín cho cán trung đội, tiểu đội Bước Xây dựng nội quy trung đội Bước Theo dõi, giám sát hoạt động tự quản của trung đội Bước Tổ chức rút kinh nghiệm, nhân rộng mơ hình trung đội SV tự quản 4 Kết luận Như vậy, giáo dục TKL cho SV Trung tâm chịu tác động đa chiều, với yếu tố khách quan chủ quan, có tác động trực tiếp, có tác động gián tiếp, bao gồm cả tác động tích cực kiểm sốt khơng tích cực, khơng kiểm sốt đan xen nhau, chuyển hóa lẫn cần lưu ý công tác giáo dục TKL cho SV Trung tâm Đánh giá thực trạng cho thấy, có nguyên nhân chủ quan khách quan ảnh hưởng mức độ khác đến công tác giáo dục TKL cho SV Trung tâm Từ thực tiễn công tác giáo dục TKL cho SV đánh giá khách quan yếu tố ảnh hưởng, tác giả đề xuất biện pháp giáo dục TKL cho SV Trung tâm giai đoạn TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [1] V D Culacop, Discipline Education for Soviet Soldiers People's Army Publishing House, Hanoi, 1979 [2] S Kowalski, Sociology of Education and Education Studies National University Publishing House, Ho Chi Minh City, 2003 [3] T H L Vu, "Using active teaching and learning methods to educate the discipline of pedagogical students," Journal of Education, vol 291, pp 12-14, 2012 [4] B T Tran, “Strictly keeping KL in the grassroots party organization in units of training and combat readiness in the Vietnam People's Army in the current period,” Doctoral Thesis History, Studies Military Political Institute, Hanoi, 2003 [5] V T Nguyen, “The relationship between promoting socialist democracy and promoting mass in the Vietnam People's Army today,” Doctoral Thesis Philosophy, Military Political Academy, Hanoi, 2004 [6] V L Le, “Fostering and cultivating the sense of military discipline of cadre training students at military schools today,” Doctoral Thesis Building the Party, Military Political Academy, Hanoi, 2007
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC GIÁO DỤC TÍNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN, NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC GIÁO DỤC TÍNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến công tác giáo dục TKL cho SV - NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC GIÁO DỤC  TÍNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC  QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Bảng 1..

Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến công tác giáo dục TKL cho SV Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan